Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer"

Transkript

1 Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 11/152 Formannskapet Bystyret Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Sammendrag Rådmannen legger med dette fram forslag til revidert kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Hensikten med omlegging av gebyrforskriften er å forenkle nåværende forskrift, samt å tilpasse lokal forskrift til sentralt regelverk og endrede forhold i tiden. Forslaget til revidert forskrift var på høring i februar - mars Hovedendringene i forhold til i dag er innføring av todelt gebyrmodell ved at årsgebyret deles i et fastledd (abonnementsgebyr) og et forbruksavhengig ledd (forbruksgebyr). Abonnementsgebyret skal dekke en andel av kommunens faste kostnader på vann- og avløpssektoren, mens forbruksgebyret skal gjenspeile abonnentens forbruk av vann- og avløpstjenester målt eller stipulert. Hovedprinsippet bak valg av gebyrmodell, er at regelverket skal gi en mest mulig rettferdig fordeling av kommunens kostnader til utbygging av infrastruktur og leveranse av tjenestene mellom de ulike abonnentgruppene. I tillegg foreslås det en vesentlig forenkling av reglene om tilknytningsgebyr. Det foreslås at engangsgebyret skal være et likt gebyr for alle, og betales når nybygg eller bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt ledningsnett og at det ikke skal betales gebyr ved senere utvidelse av bygningsarealet. Kommunen vil som tidligere få full kostnadsinndekning og revisjonen av forskriften vil ikke medføre store endringer for de enkelte abonnentgrupper. Saksopplysninger Bakgrunn Alle kommuner må ha kommunale forskrifter som gir regler for hvordan vann- og avløpsgebyrene i kommunen skal beregnes. Rammene for utarbeiding av kommunens forskrifter følger av bestemmelsene i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter og en rammeforskrift nedfelt i forurensningsforskriften kapittel 16. Gjeldende kommunal forskrift ble vedtatt i 1976, med senere endringer vedtatt i 1985, 1986 og Revidering av sentral forskrift de senere år (forurensningsforskriften) har medført behov for oppdatering av lokal forskrift. Det er i tillegg bestemmelser i eksisterende forskrift som erfaringsmessig har vist seg vanskelig å forvalte og praktisere på en god måte. Kommunens Side 200

2 forskrift bør derfor revideres slik at den tilpasses endrede forhold og gir administrativt enklere løsninger enn i dag. Loven og forskriften bygger på det prinsipp at brukere av fast eiendom fullt ut skal dekke alle kostnader i forbindelse med offentlige vann- og avløpsanlegg. Loven setter kommunens nødvendige kostnader innenfor sektoren som den øvre grense for hvor mye kommunen til sammen kan kreve inn i vann- og avløpsgebyrer (selvkostprinsippet). Summen av engangsgebyrer for tilknytning og årsgebyrer dekker kommunens selvkost. Ny forskrift skal gi kommunen anledning til å dekke sine kostnader på en kostnadseffektiv måte og det er viktig at gebyrinntektene er så jevne og forutsigbare som mulig. Det tilsier at satsene for engangsgebyr bør være relativt lave og at kommunens inntekter i hovedsak dekkes inn via årsgebyrene. Samtidig er det et mål at abonnentene opplever at gebyrsystemet er rettferdig, er enkelt å forstå og minst mulig komplisert å administrere. Forskriftsrevisjonen skal i utgangspunktet ikke endre på kostnadsgrunnlaget for avgiftene som kreves inn. Dette innebærer at valg av gebyrmodell ikke skal medføre store kostnadsmessige endringer for den enkelte abonnent. Offentlig ettersyn Revidert forskrift var på høring og ble utlagt til offentlig ettersyn fra til Det kom inn høringsuttalelse fra Forbrukerrådet og en privatperson. I uttalelsen fra Forbrukerrådet, er det for det første merknad til revidert forskrift 7 som omhandler klage. I henhold til 7 (4) i høringsutkastet skal ilagt gebyr betales i sin helhet til klagen er behandlet. Forbrukerrådet foreslår at 7 (4) får følgende tillegg: Er klageren forbruker kan ilagt gebyr ikke innkreves før klagen er ferdigbehandlet med mindre det er åpenbart at klagen ikke vil føre fram. I henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 4, kan avgiften krevjast inn av kommunekasseraren etter reglane for innkrevjing av skatt. Videre følger det av skattebetalingsloven 10-1 (1): Skatte- og avgiftskrav skal betales ved forfall og med de beløp som opprinnelig er fastsatt, selv om fastsettingen er påklaget eller brakt inn for domstolene. Det foreslås derfor at 7 (4) får følgende utforming: Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget. For det andre har Forbrukerrådet kommentert revidert forskrift 15 (5). I henhold til denne bestemmelsen kan vannforsyningen stenges dersom årsgebyret ikke er betalt innen èn måned etter at den gebyrpliktige har mottatt varsel om innbetaling. Forbrukerrådet foreslår at forbrukerkjøpsloven 48 a brukes som mønster for å utforme en ny 15 i forskriften, slik at vilkår for stenging av strømlevering og vannlevering blir like. Vannavstenging vil kun være aktuelt i ekstraordinære tilfeller og rådmannen anser at bestemmelsen i gjeldende forskrift først og fremst har preventiv virkning, og derfor kan stå uforandret. Inndrivelse skjer for øvrig etter de samme regler som for skatter av fast eiendom. En privatperson har kommentert 10 (3) i revidert forskrift. I henhold til denne bestemmelsen skal abonnementsgebyret for bolig/fritidsbolig beregnes pr boenhet. Privatpersonen bemerker at dette innebærer at bygg som har vannmåler vil få en ekstra utgift i forhold til dagens ordning. Hensikten med å beregne abonnementsgebyret pr boenhet er at antall boenheter er registrert i Matrikkelen og at boenheter således er enkle å identifisere. Det er derfor hensiktsmessig å beregne abonnementsgebyret per boenhet, og det foreslås at bestemmelsen blir stående uforandret. Side 201

3 Vurderinger Hovedforskjeller Nedenfor følger redegjørelse av hovedforskjellene mellom nåværende forskrift og forslag til ny forskrift. 1. Årsgebyr - beregningsmodell Dagens forskrift: Boliger betaler årsgebyr for vann og avløp på grunnlag av målt eller stipulert forbruk i forhold til bebyggelsens størrelse. Eiendommer som ikke utelukkende benyttes til boligformål, betaler årsavgifter etter målt faktisk vannforbruk. Revidert forskrift: Forslaget innebærer at det innføres en todelt gebyrmodell, med et fastledd (abonnementsgebyr) og et forbruksavhengig ledd (forbruksgebyr). Abonnementsgebyret skal dekke en andel av kommunens faste kostnader, mens forbruksgebyret betales etter forbruk målt eller stipulert etter bruksareal. Kommentar: Begrunnelsen for innføring av todelt gebyrmodell er at det vil føre til en mer rettferdig fordeling av kostnadene for abonnentene. Med en fast del av gebyret, vil alle abonnentene dele på de faste kostnadene knyttet til etablering av infrastrukturen og investeringer i anlegg som ledningsnett og pumpestasjoner. Størstedelen av kommunens kostnader er knyttet til kapitalkostnadene som følge av investeringene i infrastrukturen og en del andre faste kostnader som ikke påvirkes av vannforbruket eller avløpsmengde. 2. Abonnementsgebyr fast del Dagens forskrift: Finnes ikke. Revidert forskrift: Abonnementsgebyret differensieres etter bolig/fristidsbolig og næring/andre bygg. For bolig/fritidsbolig beregnes abonnementsgebyret pr boenhet. For næring/andre bygg beregnes abonnementsgebyret pr abonnent eller pr eiendom/seksjon. Kommentar: Årsgebyrets faste del er et viktig element for å fordele kommunens kostnader med betjening av abonnentene, som vil oppleves som rettferdig. Fastleddet er hovedredskapet for å reflektere kommunens kostnader med å betjene abonnentene. 3. Forbruksgebyr variabel del Dagens forskrift: Begrepet forbruksgebyr finnes ikke. Hele årsgebyret for vann og avløp beregnes og fastsettes på grunnlag av målt eller stipulert vannforbruk. Revidert forskrift: Forbruksgebyret betales etter målt eller stipulert vannforbruk. Kommentar: Med en todelt gebyrordning er det kun en del av gebyret som betales etter forbruk, noe som samsvarer mer med kommunens utgifter. I likhet med dagens ordning, kan husholdningsabonnenter velge om de vil installere vannmåler. Næring/offentlig virksomhet er pålagt å installere vannmåler. Vannforbruket fra slike virksomheter kan variere sterkt og skal derfor måles. Det vil også kunne fremme vannsparing. Side 202

4 4. Tilknytningsgebyr - engangsgebyr Dagens forskrift: Tilknytningsavgift betales etter m² bruksareal ved nybygg, eksisterende eiendom som blir tilknyttet og utvidelse større enn 60 m² av eksisterende bygg. Dette gjelder også areal hvor vann/avløp ikke er innlagt, men hvor eiendommen er tilknyttet. Tilknytningsgebyret er differensiert i tre satser avhengig av om den gebyrpliktige har betalt for opparbeidelseskostnader for vann- eller avløpsanlegg. Gebyret utgjør kr 1,- pr m² bruksareal for vann/avløp der minst 75 % av kostnadene er dekket av byggherren, kr 35,- pr m² bruksareal der minst 25 % og inntil 75 % av kostnadene er dekket av byggherren og kr 70,- pr m² bruksareal der inntil 25 % av kostnadene er dekket av byggherren. Revidert forskrift: Tilknytningsgebyr skal betales når bebygd eiendom blir tilknyttet og ved nybygg dersom bygget blir tilknyttet kommunalt ledningsnett. Det kreves ikke nytt gebyr ved senere utvidelse av bygningsarealet. Ved oppføring av midlertidig bygg, betales tilknytningsgebyr. Gebyret betales tilbake når dokumentasjon på revet/fjernet bygg foreligger, innen tre år etter igangsettingstillatelse ble gitt. Kommentar: Forslaget til reviderte bestemmelser for tilknytningsgebyr medfører en betydelig forenklet saksbehandling, og vil oppleves mer forståelig og rettferdig for den enkelte abonnent. Det foreslås et relativt lavt gebyr som blir likt for alle gebyrpliktige. Gebyret fastsettes i gebyrregulativet. Kommunen mottar en rekke henvendelser og klager på tilknytningsavgiften, spesielt i forbindelse med krav om nytt gebyr ved utvidelse av eksisterende bygninger. I revidert forskrift er denne type gebyrer fjernet. Reduserte inntekter fra tilknytningsavgiften vil bli dekket gjennom årsgebyret, uten at det vil gi særlig merkbare utslag for den enkelte abonnent. Konsekvenser for ulike brukergrupper Ved innføring av en todelt gebyrmodell, må det tas stilling til hvor stor andel av årsgebyret fastleddet skal utgjøre. Høyt fastledd vil gi størst samsvar mellom kommunens kostnader med å forsyne abonnentene og gebyrfordelingen enn ved lavt fastledd. Rådmannen foreslår imidlertid at fastleddet ikke settes høyere enn at dagens gebyrnivå for de forskjellige abonnentgruppene i det alt vesentlige ikke endres. Tabellene nedenfor viser priseksempler for tre ulike boligstørrelser og tre ulike forbruksstørrelser. Her kan man se priser etter dagens modell (pris 2011), og hvordan prisene vil bli dersom man fastsetter et fastledd på henholdsvis 10, 15, 20, 25 og 30 %. Beregningen nedenfor tar utgangspunkt i at samlet inntekt for tilknytningsgebyr for vann og avløp utgjør ca kr ,- pr år. Side 203

5 Vann Priser pr år eksl. MVA Fastgebyr i % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Fastgebyr kr/pr enhet 367,00 550,00 734,00 917, ,00 Grunnlag Pris 2011 Endr. Endr. Endr. Endr. Endr. 75 m m m m m m Avløp Priser pr år eksl. MVA Fastgebyr i % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Fastgebyr kr/pr enhet 282,00 423,00 563,00 704,00 845,00 Grunnlag Pris 2011 Endr. Endr. Endr. Endr. Endr. 75 m m m m m m Som det fremgår av tabellene, bør fastleddet legges til mellom 10 og 15 %, slik at målet om minst mulig endring for abonnentene oppnås. Det er de minste boligene og eiendommer med lite forbruk som får den største endringen. I denne forbindelse bemerkes at det i forurensningsforskriften 16-4 (3) ble bestemt at det fra 1. januar 2008 ikke kunne fastsettes minimumsgebyrer. Bortfall av minsteavgift medførte hos oss at boliger med lite areal/lavt forbruk, fra samme tidspunkt, fikk en reduksjon i vann- og avløpsgebyrene med inntil 30 %, og i noen tilfeller mer. Side 204

6 Konklusjon og anbefaling Forslaget til ny forskrift er i det alt vesentlige bygget opp etter anbefalinger og forskriftsmal fra kommunenes egen interesseorganisasjon for VA-sektoren, Norsk Vann. Med bakgrunn i den vil kommunen få en vesentlig forenklet forskrift som er tilpasset sentralt regelverk uten at revisjonen vil medføre store endringer for den enkelte abonnent. Videre vil ikke kommunens inntekter bli påvirket av de foreslåtte endringene. Fastsettelse av abonnementsgebyr, forbruksgebyr og tilknytningsgebyr blir fremlagt i eget gebyrregulativ. Under henvisning til ovenstående tilrår rådmannen at formannskapet legger saken fram for bystyret med slikt forslag til innstilling Bodø bystyre vedtar ny vann- og avløpsforskrift for Bodø kommune i samsvar med framlagte utkast. Forskriften trer ikraft fra Fra samme tidspunkt opphører forskriften vann- og kloakkavgifter av med senere endringer. Saksbehandler: Maria Tessem Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik Brækkan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer Utrykte vedlegg: Nåværende lokal vann- og avløpsforskrift: Forurensningsforskriften kapittel 16: Uttalelse fra Forbrukerrådet Uttalelse fra privatperson Side 205

7 BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING KOMMUNALTEKNISK KONTOR FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Side 206

8 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER BODØ KOMMUNE Vedtatt av Bodø bystyre 20 med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr og Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 kapittel 16. Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglement, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. 2. Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning. 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer (dette dokumentet) 4. Øvrige dokumenter: - Gebyrregulativ for kommunale eiendomsgebyrer - Reglement for sanitæranlegg og stikkledninger INNHOLDSFORTEGNELSE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 1. Generelle bestemmelser Side 3 2. Engangsgebyr for tilknytning Side 5 3. Årsgebyrer Side 5 4. Vannmåler Side 6 5. Avsluttende bestemmelser Side 7 2 Side 207

9 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde (1) Forskriften gjelder alle abonnenter, jf. definisjon i 5. (2) Dersom kommunen overtar private vann- og/eller avløpsverk, gjelder forskriften fra det tidspunkt overdragelsen skjer. 2 Gebyrplikt Plikt til å betale gebyr for vann og avløp omfatter - Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning. - Eiendom som er pålagt tilknytning i medhold av Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr og/eller Ansvar Eier/fester står ansvarlig for gebyrene og regnes som abonnent etter denne forskrift. 4 Arealberegning (1) I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal arealberegningen følge de regler som er trukket opp i Norsk Standard 3940 for bruksareal. (2) Garasjeareal tilknyttet boenhet regnes ikke med i gebyrpliktig areal. 5 Definisjoner a) Abonnent: - Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer/festenummer/seksjonsnummer, som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte via privat stikkledning eller gjennom felles privat samleledning. - Eier/fester av eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven 27-1 og/eller 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vannog/eller avløpsledning. b) Privat vann- og avløpsanlegg - Privat stikkledning: Ledning mellom bygning og kommunal hovedledning. Bygging, drift og vedlikehold av stikkledninger er bygningseiers ansvar fra og med anboring/tilknytning på hovedledningen. - Felles privat samleledning: Ledning eid i fellesskap av abonnenter tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett. 3 Side 208

10 c) Bruksareal (BRA) etter NS 3940 Bruksarealet omfatter: - Arealet innenfor bruksenhetens omsluttende vegger - Andel av fellesareal som tilhører bruksenheten, men som ligger utenfor bruksenhetens omsluttende vegger. d) Boenhet Bolig med ett eller flere rom og separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. e) Nybygg Bygning som får selvstendig bygningsnummer i Matrikkelen. f) Engangsgebyr for tilknytning Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 6 Gebyrtyper 7 Klage (1) Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester: - Engangsgebyr for tilknytning - Gebyr for midlertidig tilknytning - Årsgebyr - Gebyr for leie av vannmåler (2) Gebyrsatsene fastsettes av bystyret i eget regulativ og trer i kraft fra det tidspunkt bystyret bestemmer. (1) Vedtak om gebyrenes størrelse regnes som forskrift jf. forvaltningsloven 2 første ledd bokstav c. Fastsettelse av vann- og avløpsgebyrer og tilknytningsavgift er således ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. (2) Enkeltvedtak i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunal klagenemnd, jf. forvaltningsloven 28 andre ledd. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket. (3) Fakturering med tilbakevirkende kraft anses som enkeltvedtak. (4) Virksomhetsleder kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. (5) Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget. 4 Side 209

11 2. ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING 8 Engangsgebyr for tilknytning (1) Engangsgebyr for tilknytning av vann- og/eller avløp skal betales: - når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning - ved nybygg dersom bygget blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning - ved annen permanent tilknytning til kommunalt vann- og /eller avløpsanlegg (2) Gebyret fastsettes årlig av bystyret og fremkommer av gebyrregulativet. (3) Ved gjenoppbygging etter riving eller brann innen fem år, betales ikke engangsgebyr. (4) Engangsgebyr beregnes ikke ved tilbygg eller påbygg. (5) Formannskapet kan fastsette avvikende tilknytningsgebyr når tilknytningen krever ekstra høye kostnader. 9 Midlertidig tilknytning (1) Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann- og/eller avløp, som skal brukes kun en begrenset periode. (2) Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av gebyrregulativet. (3) Ved oppføring av midlertidig bygg, betales tilknytningsgebyr. Gebyret betales tilbake når dokumentasjon på revet/fjernet bygg foreligger, innen tre år etter igangsettingstillatelse ble gitt. (4) Alle kostnader med tilknytning og frakobling belastes eier/fester. 3. ÅRSGEBYRER 10 Årsgebyrer (1) Årsgebyrer for vann- og/eller og avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. (2) Årsgebyret betales av alle abonnenter og består av to deler: - abonnementsgebyr, fast del - forbruksgebyr, variabel del (3) Den faste delen ilegges uavhengig av hvordan den variable delen beregnes. For bolig/fritidsbolig beregnes abonnementsgebyret pr boenhet. For næring/andre bygg beregnes abonnementsgebyret pr abonnent eller pr eiendom/seksjon. 5 Side 210

12 (4) Den variable delen beregnes ut fra målt eller stipulert forbruk. Det stipulerte vannforbruk baseres etter bruksareal, og er 1,2 m³ pr m² pr år. (5) 1. Eiendommer som benyttes til boligformål kan velge om de skal betale årsgebyr etter bruksareal eller målt forbruk. 2. Andre eiendommer skal betale årsgebyrer for vann- og/eller avløp etter målt forbruk. 3. Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk. (6) Fullt årsgebyr kan tidligst innkreves fra og med måneden etter at eiendommen er tatt i bruk, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis, eller ett år etter gitt byggetillatelse. (7) 1. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde. 2. For bygninger som kun er tilknyttet offentlig avløp, skal vannmåler monteres på privat vanntilførsel for å måle avløpsmengden. 11 Avvik i årsgebyrene (1) Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp). (2) For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene. Påslagets/fradragets størrelse bestemmes av formannskapet eller den av formannskapets bemyndigende instans i kommunen. (3) Restriksjoner i vannforbruket, kortere avbrudd i vannleveransen eller bortledning av kloakk, gir ikke grunnlag for reduksjon av avgiftene. Abonnent har rett til reduksjon i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. (4) Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke. 4. VANNMÅLER 12 Installasjon (1) Måleren er kommunens eiendom. (2) Kommunen avgjør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren. Kommunen bestemmer også type, størrelse, plassering, antall målere og tidspunkt for installasjon av måler. Måler 6 Side 211

13 utleveres av kommunen. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser. (3) Vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse/ferdigattest eller bruksenheten tas i bruk. Unnlates dette, beregnes gebyret i samsvar med 10 (4) og 15 (5) inntil måler er installert. (4) For anskaffelse og vedlikehold av måleren betales en årlig leie i henhold til satser fastsatt i gebyrregulativet. Utgifter til installasjon eller eventuell flytting/bytting/fjerning av måleren betales av abonnenten. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Blir en måler borte eller skadet, skal abonnenten omgående meddele dette til kommunen. (5) Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet. 13 Avlesning (1) Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. (2) Avlesning av vannmåleren foretas èn gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen fastsatt frist. Unnlater abonnenten å foreta avlesning, stipuleres årsgebyret. Kommunen kan eventuelt selv foreta avlesning. Kostnadene belastes abonnenten. 14 Kontroll (1) Både kommunen og abonnenten kan kreve kontroll av måleren. (2) Viser kontrollen feilavlesning på minst fem prosent, utføres justeringer, eventuelt utskifting av måleren, uten utgifter for abonnenten. I motsatt fall belastes abonnenten kostnadene med kontroll og bytting av vannmåleren. (3) Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått. Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling. (4) Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret. 5. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 15 Innbetaling av gebyrer (1) Årsgebyrene fordeles over tre terminer per år, og innkreves på felles faktura. 7 Side 212

14 (2) Når det gjelder vannmåler, betales forbruksgebyret a konto fordelt over fakturerte terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis ved første termin året etter. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan nytt a konto beløp registreres. (3) Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling ved innvilget igangsettingstillatelse. For bebygd eiendom er forfallstidspunktet ved faktisk tilknytning. (4) Ved skriftlig søknad til kommunen, kan abonnenten få fritak for årsgebyrene. Når eksisterende tilknytning skal sløyfes, må det anborede parti på hovedledningen enten kappes ut, og erstattes med nytt rørstykke eller anboringsklaven plugges. Avgiftene slettes når kommunen mottar skriftlig dokumentasjon på frakobling fra godkjent rørlegger. Ny tilknytning krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Både frakobling og ny tilknytning forutsettes utført for abonnentens kostnad, og etter kommunens anvisning. Kommunen skal i alle tilfeller varsles om frakobling/tilkobling. (5) Dersom årsgebyr ikke er betalt innen èn måned etter at den gebyrpliktige har mottatt varsel om innbetaling, kan formannskapet, eller en av formannskapet bemyndiget instans i kommunen, når kommuneoverlegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. Det samme gjelder dersom abonnentsvilkårene brytes. Kostnadene med avstenging/påkobling belastes abonnenten. (6) Bygningsmyndigheten kan fastsette tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningsloven 32-5 dersom abonnenten etter pålegg i henhold til plbl og 31-4 unnlater å etterkomme pålegg om utbedring av egne vann- og/eller avløpsanlegg innen gitt frist. Tvangsmulkt kan fastsettes så lenge det ulovlige forholdet varer, eller den kan ilegges som engangsbeløp. (7) Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen i henhold til panteloven Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft fra. Fra samme tidspunkt opphører forskriften Vann og kloakkavgifter vedtatt av Bodø bystyre og , med endringer vedtatt av bystyret , , og Side 213

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER BODØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER BODØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER BODØ KOMMUNE Vedtatt av Bodø bystyre 8/9/2016 med hjemmel i Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 5 og Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER - DYRØY KOMMUNE Vedtatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: Dyrøy kommune Den lærende kommune Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: 77 18 92 35 231 04.12.2013 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer Med

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 44985/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/152 Formannskapet 23.11.2011 11/167 Bystyret 08.12.2011 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 15.02.2017 nr. 197 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE Vedtatt av Ski kommunestyre den 23.10.2002 (sak K-72/02) i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR vedtatt av kommunestyre i Borre den 5. november 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre 17.6.2014 og Enebakk kommunestyre 31.3.2014 i medhold av lov om kommunale vass-

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Kvæfjord kommune teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den18.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 6. oktober 2017 15.05.2017 nr. 1305 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE Våler kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 30.03.2009 i medhold av LOV 1974-05-31 nr 17: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, FOR 1974-09-06 nr

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 09.12.2009 i sak 98/09 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 01.03,2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forurensningsforskriften (forskrift om begrensning

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt i k-sak 086/07 Endret definisjoner på boenhet/hybelleilighet i k-sak 033/09 Endret engangsgebyr for tilknytning i k-sak 002/11 SØR-FRON KOMMUNE

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE Saksnr: 105/06 Gjeldende fra 1. april 2006 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 16. februar 2006, som sak nr. 08/06, i medhold av lov om kommunale vass- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. Fastsatt av Tynset kommunestyre 26. oktober 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT Rennebu kommune 1635-6000-6011 FORSKRIFT OM VANN- OG Side 1 av 6 AVLØPSGEBYRER Gyldig fra: 01.01.2009 Revidert: Revisjon nr: Formål og omfang Forskriften er vedtatt av Rennebu kommunestyre i

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i sak 0103/03 den 11.12. 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet i styremøte av 07.10.2009 Vedtatt i representantskapet av 04.11.2009 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS abonnenter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 11.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune INNHOLD I. GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 FORSKRIFTENS FORMÅL... 2 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 3 DEFINISJONER... 2 II. VANN- OG AVLØPSGEBYRER...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune 1 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/xx, den xx.xx.2011 med hjemmel i Lov om kommunale vass-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 05.06.02, sist endret den 05.10.06, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 28.11.2016 nr. 1933 Forskrift om

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 12.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.10.05 _ sak 61/05 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. Vedtatt i Storfjord kommunestyre den 12.12.2013. Forskriften trer i kraft 01.01.2014 I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Kapittel 1. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Kapittel 1. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre.. med hjemmel i forskrift 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune Fastsatt av Randaberg kommunestyre 11.09.2014. Forskriften trer i kraft 1.1.2015 Hjemmel: Lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. vedtatt av Rauma kommunestyre den 24. juni 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.12 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 vedtatt i kommunestyret den 12.12. 02 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune.

Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune. Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune. (Endringer er merka med gult.) 1.Plikt til å betale gebyr 1-1.Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder: - Fast eiendom

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE Vedtatt av styre 22.10.2002 sak 110/02 Side 1 av 10 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE Vedtatt av styre 22.10.2002 sak 110/02 Side 2 av 10 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Vedtatt av Kvæfjord kommunestyre 18.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.3.2012 nr 12 og forskrift av 1.6.2004 nr 931

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE Holmestrand kommune Kommunaltekniske tjenester FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 16.12.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE HOV, 12.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 11/1807 040 TDR/TDR/BRE FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 23.11. 2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning.

Detaljer

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter. Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter. Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Forskrift for vann- og kloakkavgifter Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø Forskrift om vann- og avløpsavgift, Sirdal kommune, Vest-Agder. Fastsatt av Sirdal kommun,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE /"./7(2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE vedtatt av Marnardal kommunestyre den 24.03 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE Forskriften er revidert og vedtatt av Gausdal kommunestyre i møte den ** ** **** og behandlet som sak ****/2015. Vedtaket er gjort i medhold av lov

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE vedtatt av bystyret 6. desember 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, siste endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyret 25.06.02 i medhold av lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000.

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Meløy kommune, Nordland

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Meløy kommune, Nordland Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Meløy kommune, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Meløy kommunestyre dd. mmmm 2015 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 15.12.2010 i medhold av 3 i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 1974 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 14.12.2016 nr. 1960 Forskrift

Detaljer

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER i Vestre Slidre kommune vedtatt av kommunestyre den 03.05. 2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE Vedtatt av Lillesand bystyre 06.12.2006 med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16, jf.

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10.04.2014 i K-sak 019/14 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 14.12 2011 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning av

Detaljer

BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Forskriften om vann- og avløpsgebyr i Bjug kommune er vedtatt i Bjugn kommunestyre i sak 09/56, den 15. desember 2009. Forskriften er hjemlet i lov om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra xx.xx.2015 Vedtatt av Trysil kommunestyre den XXXX i medhold 3 i lov av 16.03.2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forurensingsforskriften

Detaljer

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune.

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune er vedtatt av Vestvågøy kommunestyre den 22.juni 2004 i medhold av Lov om

Detaljer

FORSKRIFT OM AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG AVLØPAVGIFTER I SKJERVØY KOMMUNE

FORSKRIFT OM AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG AVLØPAVGIFTER I SKJERVØY KOMMUNE - 1 - Skjervøy kommune FORSKRIFT OM AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG AVLØPAVGIFTER I SKJERVØY KOMMUNE Fastsatt av Skjervøy kommunestyre den xx.xxxx 2016, med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD

FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD Vedtatt av kommunestyret den. i sak i medhold av lov om kommunale kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 2 og forskrift av 1. juni 2004

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. RENNESØY KOMMUNE Teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. vedtatt av kommunestyre den 22 mai 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØP

GEBYRFORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØP GEBYRFORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØP Revidert utgave Vedtatt av Fredrikstad bystyre den 20.09.2007, sak 107/07 Forskriftene trer i kraft fra 01.01.2008 Med hjemmel i: Lov om kommunale vass og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre dd.mm.åååå og Enebakk kommunestyre dd.mm.åååå i medhold av lov om kommunale

Detaljer

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Kapitteloversikt: I. Generelle bestemmelser II. Vann- og avløpsgebyrer III. Særskilte bestemmelser for Nordre Lenningen kommunale rensedistrikt

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE Fastsatt av Trøgstad kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni

Detaljer

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02.

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02. INNHOLD I Generelle bestemmelser 1-3 II Vann- og avløpsgebyrer 4-11 III Bruk av vannmålere 12 IV Utbedringer 13 V Avsluttende bestemmelser 14-16 I GENERELLE BESTEMMELSER

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 21.12.09 i sak 145/09 i medhold av lov om kommunale

Detaljer

BODØ KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER

BODØ KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER BODØ KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER Vedtatt av bystyret 27.09 og 08.11.76 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og rammeforskrifter etter lovens 2. Godkjent av Fylkesmannen

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER vedtatt av kommunestyret i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

Forskrift om avløpsgebyr, Eide kommune, Møre og Romsdal - HØRINGSUTKAST

Forskrift om avløpsgebyr, Eide kommune, Møre og Romsdal - HØRINGSUTKAST Forskrift om avløpsgebyr, Eide kommune, Møre og Romsdal - HØRINGSUTKAST Hjemmel: Fastsatt av Eide kommunestyre den xx.xx.xx med hjemmel i Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 5 og

Detaljer

Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE

Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den.. i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

I. Generelle bestemmelser

I. Generelle bestemmelser FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 9. desember 2002, sist endret 13. november 2012 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11. desember 2012, sak 113/12, i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om kommunale

Detaljer

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer. Kristiansund kommune Forskrift om vann og avløpsgebyrer Hjemmel: Vedtatt av Kristiansund bystyre den 27.5.2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass og avløpsanlegg 3, og forskrift 1.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Drift- og utviklingsutvalget innkalles til møte Tirsdag 07.06.2016 kl.

Detaljer