Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer"

Transkript

1 Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 11/152 Formannskapet Bystyret Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Sammendrag Rådmannen legger med dette fram forslag til revidert kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Hensikten med omlegging av gebyrforskriften er å forenkle nåværende forskrift, samt å tilpasse lokal forskrift til sentralt regelverk og endrede forhold i tiden. Forslaget til revidert forskrift var på høring i februar - mars Hovedendringene i forhold til i dag er innføring av todelt gebyrmodell ved at årsgebyret deles i et fastledd (abonnementsgebyr) og et forbruksavhengig ledd (forbruksgebyr). Abonnementsgebyret skal dekke en andel av kommunens faste kostnader på vann- og avløpssektoren, mens forbruksgebyret skal gjenspeile abonnentens forbruk av vann- og avløpstjenester målt eller stipulert. Hovedprinsippet bak valg av gebyrmodell, er at regelverket skal gi en mest mulig rettferdig fordeling av kommunens kostnader til utbygging av infrastruktur og leveranse av tjenestene mellom de ulike abonnentgruppene. I tillegg foreslås det en vesentlig forenkling av reglene om tilknytningsgebyr. Det foreslås at engangsgebyret skal være et likt gebyr for alle, og betales når nybygg eller bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt ledningsnett og at det ikke skal betales gebyr ved senere utvidelse av bygningsarealet. Kommunen vil som tidligere få full kostnadsinndekning og revisjonen av forskriften vil ikke medføre store endringer for de enkelte abonnentgrupper. Saksopplysninger Bakgrunn Alle kommuner må ha kommunale forskrifter som gir regler for hvordan vann- og avløpsgebyrene i kommunen skal beregnes. Rammene for utarbeiding av kommunens forskrifter følger av bestemmelsene i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter og en rammeforskrift nedfelt i forurensningsforskriften kapittel 16. Gjeldende kommunal forskrift ble vedtatt i 1976, med senere endringer vedtatt i 1985, 1986 og Revidering av sentral forskrift de senere år (forurensningsforskriften) har medført behov for oppdatering av lokal forskrift. Det er i tillegg bestemmelser i eksisterende forskrift som erfaringsmessig har vist seg vanskelig å forvalte og praktisere på en god måte. Kommunens Side 200

2 forskrift bør derfor revideres slik at den tilpasses endrede forhold og gir administrativt enklere løsninger enn i dag. Loven og forskriften bygger på det prinsipp at brukere av fast eiendom fullt ut skal dekke alle kostnader i forbindelse med offentlige vann- og avløpsanlegg. Loven setter kommunens nødvendige kostnader innenfor sektoren som den øvre grense for hvor mye kommunen til sammen kan kreve inn i vann- og avløpsgebyrer (selvkostprinsippet). Summen av engangsgebyrer for tilknytning og årsgebyrer dekker kommunens selvkost. Ny forskrift skal gi kommunen anledning til å dekke sine kostnader på en kostnadseffektiv måte og det er viktig at gebyrinntektene er så jevne og forutsigbare som mulig. Det tilsier at satsene for engangsgebyr bør være relativt lave og at kommunens inntekter i hovedsak dekkes inn via årsgebyrene. Samtidig er det et mål at abonnentene opplever at gebyrsystemet er rettferdig, er enkelt å forstå og minst mulig komplisert å administrere. Forskriftsrevisjonen skal i utgangspunktet ikke endre på kostnadsgrunnlaget for avgiftene som kreves inn. Dette innebærer at valg av gebyrmodell ikke skal medføre store kostnadsmessige endringer for den enkelte abonnent. Offentlig ettersyn Revidert forskrift var på høring og ble utlagt til offentlig ettersyn fra til Det kom inn høringsuttalelse fra Forbrukerrådet og en privatperson. I uttalelsen fra Forbrukerrådet, er det for det første merknad til revidert forskrift 7 som omhandler klage. I henhold til 7 (4) i høringsutkastet skal ilagt gebyr betales i sin helhet til klagen er behandlet. Forbrukerrådet foreslår at 7 (4) får følgende tillegg: Er klageren forbruker kan ilagt gebyr ikke innkreves før klagen er ferdigbehandlet med mindre det er åpenbart at klagen ikke vil føre fram. I henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 4, kan avgiften krevjast inn av kommunekasseraren etter reglane for innkrevjing av skatt. Videre følger det av skattebetalingsloven 10-1 (1): Skatte- og avgiftskrav skal betales ved forfall og med de beløp som opprinnelig er fastsatt, selv om fastsettingen er påklaget eller brakt inn for domstolene. Det foreslås derfor at 7 (4) får følgende utforming: Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget. For det andre har Forbrukerrådet kommentert revidert forskrift 15 (5). I henhold til denne bestemmelsen kan vannforsyningen stenges dersom årsgebyret ikke er betalt innen èn måned etter at den gebyrpliktige har mottatt varsel om innbetaling. Forbrukerrådet foreslår at forbrukerkjøpsloven 48 a brukes som mønster for å utforme en ny 15 i forskriften, slik at vilkår for stenging av strømlevering og vannlevering blir like. Vannavstenging vil kun være aktuelt i ekstraordinære tilfeller og rådmannen anser at bestemmelsen i gjeldende forskrift først og fremst har preventiv virkning, og derfor kan stå uforandret. Inndrivelse skjer for øvrig etter de samme regler som for skatter av fast eiendom. En privatperson har kommentert 10 (3) i revidert forskrift. I henhold til denne bestemmelsen skal abonnementsgebyret for bolig/fritidsbolig beregnes pr boenhet. Privatpersonen bemerker at dette innebærer at bygg som har vannmåler vil få en ekstra utgift i forhold til dagens ordning. Hensikten med å beregne abonnementsgebyret pr boenhet er at antall boenheter er registrert i Matrikkelen og at boenheter således er enkle å identifisere. Det er derfor hensiktsmessig å beregne abonnementsgebyret per boenhet, og det foreslås at bestemmelsen blir stående uforandret. Side 201

3 Vurderinger Hovedforskjeller Nedenfor følger redegjørelse av hovedforskjellene mellom nåværende forskrift og forslag til ny forskrift. 1. Årsgebyr - beregningsmodell Dagens forskrift: Boliger betaler årsgebyr for vann og avløp på grunnlag av målt eller stipulert forbruk i forhold til bebyggelsens størrelse. Eiendommer som ikke utelukkende benyttes til boligformål, betaler årsavgifter etter målt faktisk vannforbruk. Revidert forskrift: Forslaget innebærer at det innføres en todelt gebyrmodell, med et fastledd (abonnementsgebyr) og et forbruksavhengig ledd (forbruksgebyr). Abonnementsgebyret skal dekke en andel av kommunens faste kostnader, mens forbruksgebyret betales etter forbruk målt eller stipulert etter bruksareal. Kommentar: Begrunnelsen for innføring av todelt gebyrmodell er at det vil føre til en mer rettferdig fordeling av kostnadene for abonnentene. Med en fast del av gebyret, vil alle abonnentene dele på de faste kostnadene knyttet til etablering av infrastrukturen og investeringer i anlegg som ledningsnett og pumpestasjoner. Størstedelen av kommunens kostnader er knyttet til kapitalkostnadene som følge av investeringene i infrastrukturen og en del andre faste kostnader som ikke påvirkes av vannforbruket eller avløpsmengde. 2. Abonnementsgebyr fast del Dagens forskrift: Finnes ikke. Revidert forskrift: Abonnementsgebyret differensieres etter bolig/fristidsbolig og næring/andre bygg. For bolig/fritidsbolig beregnes abonnementsgebyret pr boenhet. For næring/andre bygg beregnes abonnementsgebyret pr abonnent eller pr eiendom/seksjon. Kommentar: Årsgebyrets faste del er et viktig element for å fordele kommunens kostnader med betjening av abonnentene, som vil oppleves som rettferdig. Fastleddet er hovedredskapet for å reflektere kommunens kostnader med å betjene abonnentene. 3. Forbruksgebyr variabel del Dagens forskrift: Begrepet forbruksgebyr finnes ikke. Hele årsgebyret for vann og avløp beregnes og fastsettes på grunnlag av målt eller stipulert vannforbruk. Revidert forskrift: Forbruksgebyret betales etter målt eller stipulert vannforbruk. Kommentar: Med en todelt gebyrordning er det kun en del av gebyret som betales etter forbruk, noe som samsvarer mer med kommunens utgifter. I likhet med dagens ordning, kan husholdningsabonnenter velge om de vil installere vannmåler. Næring/offentlig virksomhet er pålagt å installere vannmåler. Vannforbruket fra slike virksomheter kan variere sterkt og skal derfor måles. Det vil også kunne fremme vannsparing. Side 202

4 4. Tilknytningsgebyr - engangsgebyr Dagens forskrift: Tilknytningsavgift betales etter m² bruksareal ved nybygg, eksisterende eiendom som blir tilknyttet og utvidelse større enn 60 m² av eksisterende bygg. Dette gjelder også areal hvor vann/avløp ikke er innlagt, men hvor eiendommen er tilknyttet. Tilknytningsgebyret er differensiert i tre satser avhengig av om den gebyrpliktige har betalt for opparbeidelseskostnader for vann- eller avløpsanlegg. Gebyret utgjør kr 1,- pr m² bruksareal for vann/avløp der minst 75 % av kostnadene er dekket av byggherren, kr 35,- pr m² bruksareal der minst 25 % og inntil 75 % av kostnadene er dekket av byggherren og kr 70,- pr m² bruksareal der inntil 25 % av kostnadene er dekket av byggherren. Revidert forskrift: Tilknytningsgebyr skal betales når bebygd eiendom blir tilknyttet og ved nybygg dersom bygget blir tilknyttet kommunalt ledningsnett. Det kreves ikke nytt gebyr ved senere utvidelse av bygningsarealet. Ved oppføring av midlertidig bygg, betales tilknytningsgebyr. Gebyret betales tilbake når dokumentasjon på revet/fjernet bygg foreligger, innen tre år etter igangsettingstillatelse ble gitt. Kommentar: Forslaget til reviderte bestemmelser for tilknytningsgebyr medfører en betydelig forenklet saksbehandling, og vil oppleves mer forståelig og rettferdig for den enkelte abonnent. Det foreslås et relativt lavt gebyr som blir likt for alle gebyrpliktige. Gebyret fastsettes i gebyrregulativet. Kommunen mottar en rekke henvendelser og klager på tilknytningsavgiften, spesielt i forbindelse med krav om nytt gebyr ved utvidelse av eksisterende bygninger. I revidert forskrift er denne type gebyrer fjernet. Reduserte inntekter fra tilknytningsavgiften vil bli dekket gjennom årsgebyret, uten at det vil gi særlig merkbare utslag for den enkelte abonnent. Konsekvenser for ulike brukergrupper Ved innføring av en todelt gebyrmodell, må det tas stilling til hvor stor andel av årsgebyret fastleddet skal utgjøre. Høyt fastledd vil gi størst samsvar mellom kommunens kostnader med å forsyne abonnentene og gebyrfordelingen enn ved lavt fastledd. Rådmannen foreslår imidlertid at fastleddet ikke settes høyere enn at dagens gebyrnivå for de forskjellige abonnentgruppene i det alt vesentlige ikke endres. Tabellene nedenfor viser priseksempler for tre ulike boligstørrelser og tre ulike forbruksstørrelser. Her kan man se priser etter dagens modell (pris 2011), og hvordan prisene vil bli dersom man fastsetter et fastledd på henholdsvis 10, 15, 20, 25 og 30 %. Beregningen nedenfor tar utgangspunkt i at samlet inntekt for tilknytningsgebyr for vann og avløp utgjør ca kr ,- pr år. Side 203

5 Vann Priser pr år eksl. MVA Fastgebyr i % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Fastgebyr kr/pr enhet 367,00 550,00 734,00 917, ,00 Grunnlag Pris 2011 Endr. Endr. Endr. Endr. Endr. 75 m m m m m m Avløp Priser pr år eksl. MVA Fastgebyr i % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Fastgebyr kr/pr enhet 282,00 423,00 563,00 704,00 845,00 Grunnlag Pris 2011 Endr. Endr. Endr. Endr. Endr. 75 m m m m m m Som det fremgår av tabellene, bør fastleddet legges til mellom 10 og 15 %, slik at målet om minst mulig endring for abonnentene oppnås. Det er de minste boligene og eiendommer med lite forbruk som får den største endringen. I denne forbindelse bemerkes at det i forurensningsforskriften 16-4 (3) ble bestemt at det fra 1. januar 2008 ikke kunne fastsettes minimumsgebyrer. Bortfall av minsteavgift medførte hos oss at boliger med lite areal/lavt forbruk, fra samme tidspunkt, fikk en reduksjon i vann- og avløpsgebyrene med inntil 30 %, og i noen tilfeller mer. Side 204

6 Konklusjon og anbefaling Forslaget til ny forskrift er i det alt vesentlige bygget opp etter anbefalinger og forskriftsmal fra kommunenes egen interesseorganisasjon for VA-sektoren, Norsk Vann. Med bakgrunn i den vil kommunen få en vesentlig forenklet forskrift som er tilpasset sentralt regelverk uten at revisjonen vil medføre store endringer for den enkelte abonnent. Videre vil ikke kommunens inntekter bli påvirket av de foreslåtte endringene. Fastsettelse av abonnementsgebyr, forbruksgebyr og tilknytningsgebyr blir fremlagt i eget gebyrregulativ. Under henvisning til ovenstående tilrår rådmannen at formannskapet legger saken fram for bystyret med slikt forslag til innstilling Bodø bystyre vedtar ny vann- og avløpsforskrift for Bodø kommune i samsvar med framlagte utkast. Forskriften trer ikraft fra Fra samme tidspunkt opphører forskriften vann- og kloakkavgifter av med senere endringer. Saksbehandler: Maria Tessem Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik Brækkan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer Utrykte vedlegg: Nåværende lokal vann- og avløpsforskrift: Forurensningsforskriften kapittel 16: Uttalelse fra Forbrukerrådet Uttalelse fra privatperson Side 205

7 BODØ KOMMUNE TEKNISK AVDELING KOMMUNALTEKNISK KONTOR FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Side 206

8 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER BODØ KOMMUNE Vedtatt av Bodø bystyre 20 med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr og Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 kapittel 16. Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglement, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. 2. Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning. 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer (dette dokumentet) 4. Øvrige dokumenter: - Gebyrregulativ for kommunale eiendomsgebyrer - Reglement for sanitæranlegg og stikkledninger INNHOLDSFORTEGNELSE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 1. Generelle bestemmelser Side 3 2. Engangsgebyr for tilknytning Side 5 3. Årsgebyrer Side 5 4. Vannmåler Side 6 5. Avsluttende bestemmelser Side 7 2 Side 207

9 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde (1) Forskriften gjelder alle abonnenter, jf. definisjon i 5. (2) Dersom kommunen overtar private vann- og/eller avløpsverk, gjelder forskriften fra det tidspunkt overdragelsen skjer. 2 Gebyrplikt Plikt til å betale gebyr for vann og avløp omfatter - Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning. - Eiendom som er pålagt tilknytning i medhold av Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr og/eller Ansvar Eier/fester står ansvarlig for gebyrene og regnes som abonnent etter denne forskrift. 4 Arealberegning (1) I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal arealberegningen følge de regler som er trukket opp i Norsk Standard 3940 for bruksareal. (2) Garasjeareal tilknyttet boenhet regnes ikke med i gebyrpliktig areal. 5 Definisjoner a) Abonnent: - Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer/festenummer/seksjonsnummer, som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte via privat stikkledning eller gjennom felles privat samleledning. - Eier/fester av eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven 27-1 og/eller 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vannog/eller avløpsledning. b) Privat vann- og avløpsanlegg - Privat stikkledning: Ledning mellom bygning og kommunal hovedledning. Bygging, drift og vedlikehold av stikkledninger er bygningseiers ansvar fra og med anboring/tilknytning på hovedledningen. - Felles privat samleledning: Ledning eid i fellesskap av abonnenter tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett. 3 Side 208

10 c) Bruksareal (BRA) etter NS 3940 Bruksarealet omfatter: - Arealet innenfor bruksenhetens omsluttende vegger - Andel av fellesareal som tilhører bruksenheten, men som ligger utenfor bruksenhetens omsluttende vegger. d) Boenhet Bolig med ett eller flere rom og separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. e) Nybygg Bygning som får selvstendig bygningsnummer i Matrikkelen. f) Engangsgebyr for tilknytning Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 6 Gebyrtyper 7 Klage (1) Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester: - Engangsgebyr for tilknytning - Gebyr for midlertidig tilknytning - Årsgebyr - Gebyr for leie av vannmåler (2) Gebyrsatsene fastsettes av bystyret i eget regulativ og trer i kraft fra det tidspunkt bystyret bestemmer. (1) Vedtak om gebyrenes størrelse regnes som forskrift jf. forvaltningsloven 2 første ledd bokstav c. Fastsettelse av vann- og avløpsgebyrer og tilknytningsavgift er således ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. (2) Enkeltvedtak i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunal klagenemnd, jf. forvaltningsloven 28 andre ledd. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket. (3) Fakturering med tilbakevirkende kraft anses som enkeltvedtak. (4) Virksomhetsleder kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. (5) Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget. 4 Side 209

11 2. ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING 8 Engangsgebyr for tilknytning (1) Engangsgebyr for tilknytning av vann- og/eller avløp skal betales: - når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning - ved nybygg dersom bygget blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning - ved annen permanent tilknytning til kommunalt vann- og /eller avløpsanlegg (2) Gebyret fastsettes årlig av bystyret og fremkommer av gebyrregulativet. (3) Ved gjenoppbygging etter riving eller brann innen fem år, betales ikke engangsgebyr. (4) Engangsgebyr beregnes ikke ved tilbygg eller påbygg. (5) Formannskapet kan fastsette avvikende tilknytningsgebyr når tilknytningen krever ekstra høye kostnader. 9 Midlertidig tilknytning (1) Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann- og/eller avløp, som skal brukes kun en begrenset periode. (2) Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av gebyrregulativet. (3) Ved oppføring av midlertidig bygg, betales tilknytningsgebyr. Gebyret betales tilbake når dokumentasjon på revet/fjernet bygg foreligger, innen tre år etter igangsettingstillatelse ble gitt. (4) Alle kostnader med tilknytning og frakobling belastes eier/fester. 3. ÅRSGEBYRER 10 Årsgebyrer (1) Årsgebyrer for vann- og/eller og avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. (2) Årsgebyret betales av alle abonnenter og består av to deler: - abonnementsgebyr, fast del - forbruksgebyr, variabel del (3) Den faste delen ilegges uavhengig av hvordan den variable delen beregnes. For bolig/fritidsbolig beregnes abonnementsgebyret pr boenhet. For næring/andre bygg beregnes abonnementsgebyret pr abonnent eller pr eiendom/seksjon. 5 Side 210

12 (4) Den variable delen beregnes ut fra målt eller stipulert forbruk. Det stipulerte vannforbruk baseres etter bruksareal, og er 1,2 m³ pr m² pr år. (5) 1. Eiendommer som benyttes til boligformål kan velge om de skal betale årsgebyr etter bruksareal eller målt forbruk. 2. Andre eiendommer skal betale årsgebyrer for vann- og/eller avløp etter målt forbruk. 3. Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk. (6) Fullt årsgebyr kan tidligst innkreves fra og med måneden etter at eiendommen er tatt i bruk, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis, eller ett år etter gitt byggetillatelse. (7) 1. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde. 2. For bygninger som kun er tilknyttet offentlig avløp, skal vannmåler monteres på privat vanntilførsel for å måle avløpsmengden. 11 Avvik i årsgebyrene (1) Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp). (2) For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene. Påslagets/fradragets størrelse bestemmes av formannskapet eller den av formannskapets bemyndigende instans i kommunen. (3) Restriksjoner i vannforbruket, kortere avbrudd i vannleveransen eller bortledning av kloakk, gir ikke grunnlag for reduksjon av avgiftene. Abonnent har rett til reduksjon i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. (4) Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke. 4. VANNMÅLER 12 Installasjon (1) Måleren er kommunens eiendom. (2) Kommunen avgjør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren. Kommunen bestemmer også type, størrelse, plassering, antall målere og tidspunkt for installasjon av måler. Måler 6 Side 211

13 utleveres av kommunen. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser. (3) Vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse/ferdigattest eller bruksenheten tas i bruk. Unnlates dette, beregnes gebyret i samsvar med 10 (4) og 15 (5) inntil måler er installert. (4) For anskaffelse og vedlikehold av måleren betales en årlig leie i henhold til satser fastsatt i gebyrregulativet. Utgifter til installasjon eller eventuell flytting/bytting/fjerning av måleren betales av abonnenten. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Blir en måler borte eller skadet, skal abonnenten omgående meddele dette til kommunen. (5) Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet. 13 Avlesning (1) Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. (2) Avlesning av vannmåleren foretas èn gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen fastsatt frist. Unnlater abonnenten å foreta avlesning, stipuleres årsgebyret. Kommunen kan eventuelt selv foreta avlesning. Kostnadene belastes abonnenten. 14 Kontroll (1) Både kommunen og abonnenten kan kreve kontroll av måleren. (2) Viser kontrollen feilavlesning på minst fem prosent, utføres justeringer, eventuelt utskifting av måleren, uten utgifter for abonnenten. I motsatt fall belastes abonnenten kostnadene med kontroll og bytting av vannmåleren. (3) Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått. Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling. (4) Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret. 5. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 15 Innbetaling av gebyrer (1) Årsgebyrene fordeles over tre terminer per år, og innkreves på felles faktura. 7 Side 212

14 (2) Når det gjelder vannmåler, betales forbruksgebyret a konto fordelt over fakturerte terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis ved første termin året etter. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan nytt a konto beløp registreres. (3) Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling ved innvilget igangsettingstillatelse. For bebygd eiendom er forfallstidspunktet ved faktisk tilknytning. (4) Ved skriftlig søknad til kommunen, kan abonnenten få fritak for årsgebyrene. Når eksisterende tilknytning skal sløyfes, må det anborede parti på hovedledningen enten kappes ut, og erstattes med nytt rørstykke eller anboringsklaven plugges. Avgiftene slettes når kommunen mottar skriftlig dokumentasjon på frakobling fra godkjent rørlegger. Ny tilknytning krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Både frakobling og ny tilknytning forutsettes utført for abonnentens kostnad, og etter kommunens anvisning. Kommunen skal i alle tilfeller varsles om frakobling/tilkobling. (5) Dersom årsgebyr ikke er betalt innen èn måned etter at den gebyrpliktige har mottatt varsel om innbetaling, kan formannskapet, eller en av formannskapet bemyndiget instans i kommunen, når kommuneoverlegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. Det samme gjelder dersom abonnentsvilkårene brytes. Kostnadene med avstenging/påkobling belastes abonnenten. (6) Bygningsmyndigheten kan fastsette tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningsloven 32-5 dersom abonnenten etter pålegg i henhold til plbl og 31-4 unnlater å etterkomme pålegg om utbedring av egne vann- og/eller avløpsanlegg innen gitt frist. Tvangsmulkt kan fastsettes så lenge det ulovlige forholdet varer, eller den kan ilegges som engangsbeløp. (7) Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen i henhold til panteloven Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft fra. Fra samme tidspunkt opphører forskriften Vann og kloakkavgifter vedtatt av Bodø bystyre og , med endringer vedtatt av bystyret , , og Side 213

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016

KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016 Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 57/09 i møte 17/9-09. Revidert etter K-sak 33/11 i møte 16/6-11. Endres ved vedtak KLÆBU KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP Revidert utgave Vedtatt av Fredrikstad bystyre den 14.03.2013, sak 16/13 Forskriften trer i kraft fra 14.03.2013 Med hjemmel i: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 16.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra xx.xx.2015 Vedtatt av Trysil kommunestyre den XXXX i medhold 3 i lov av 16.03.2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forurensingsforskriften

Detaljer

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune Hjemmel: Lov 2012-03-16 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 5 og forskrift av juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR Side 1 av 7 FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR Fastsatt av Porsgrunn bystyre 03.09.2007 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, samt forskrift 1. juni 2004 nr. 931

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Forslag til revidering av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune

Forslag til revidering av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Bjørg Slotta, tlf 37013713 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Referanse: 2010/3093 / 9 Ordningsverdi: M00 Forslag til

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/472 Sakstittel: FORSKRIFT VANN OG AVLØPSGEBYRER I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/472 Sakstittel: FORSKRIFT VANN OG AVLØPSGEBYRER I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/472 Sakstittel: FORSKRIFT VANN OG AVLØPSGEBYRER I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26. Hattfjelldal kommune Side 1 av 26 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/05 05/00001 KOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID INNEN VEST- FINNMARK REGIONRÅD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/05 05/00001 KOMMUNALT INNKJØPSSAMARBEID INNEN VEST- FINNMARK REGIONRÅD Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Keth Olsen for Torunn Pettersen Hans P. Rasmussen for Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Side 513-648 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Utgitt 29. januar 2004 Dette er siste hefte i 2003-årgangen Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 6. Forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra 01.01.2009. Vedtatt av Trysil kommunestyre den 16.12.2009 i medhold 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter,

Detaljer

Nr. 2 2012 Side 89 169 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2 2012 Side 89 169 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 2012 Side 89 169 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. juli 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 15. Forskrift for husholdningsavfall, Oppegård (Nr. 1544)...

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE 2013 Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser

Detaljer

Nr. 1-2001 Side 1-43 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 1-2001 Side 1-43 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1-2001 Side 1-43 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 4. april 2001 Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 18. Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra skip inkl.

Detaljer

Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2006 Utgitt 1. februar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen Innhold Side Forskrifter 2003 April 24. Forskrift

Detaljer

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Frøya kommune 1. Lovgrunnlag skoler og barnehager Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling. Kongen kan

Detaljer

Nr. 4-2004 Side 263-354 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2004 Side 263-354 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2004 Side 263-354 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 23. september 2004 Innhold Side Forskrifter 2002 Mai 13. Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 3. mai 2012 Innhold Side Forskrifter 2010 Des. 14. Forskrift om unntak frå tidsfrist i saker som krev oppmålingsforretning,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2007 Utgitt 1. februar 2008 Dette er siste hefte i 2007-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2002 Des. 4. Forskrift

Detaljer