Sikkerhet Håndholdte verktøy Benkeverktøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet Håndholdte verktøy Benkeverktøy"

Transkript

1 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Power8Workshop har blitt utviklet og laget i henhold til høye kvalitetsstandarder, og brukervennlighet og sikkerhet er lagt stor vekt på i utviklingen. Med riktig stell og vedlikehold kan du ha glede av produktet i mange år. Normal slitasje, inkludert slitasje på tilbehør, dekkes ikke av garantien. Garantien gjelder for hjemmebruk i en periode på 12 måneder. Garantien gjelder ikke ved utleie av produktet. Det er mulig å laste ned oppdatert bruksanvisning, se demonstrasjonsvideo og finne informasjon om nye produkter på (engelskspråklig). Advarsel: Brukeren må lese og forstå bruksanvisningen før produktet brukes for å redusere risikoen for skader. Unnlatelse av å følge alle instruksjoner kan resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. Verktøyet må kun brukes som beskrevet her. All annen bruk enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen vil bli ansett som misbruk. Produsenten er IKKE ansvarlig for skader eller ulykker som måtte oppstå som følge av misbruk.

2 Innhold Sikkerhet 1. Beskrivelse av symboler Komme i gang Generelle sikkerhetsanvisninger Bruk, stell og service Batterihåndtak Spesifikasjoner Oversikt over produktet Øvrige sikkerhetsanvisninger for batteripakken Instruksjoner Flerbruksknapp Lader Spesifikasjon Oversikt over produktet Øvrige sikkerhetsanvisninger Instruksjoner Sekundært ladepunkt Håndholdte verktøy 5. Drill/drivhammer Spesifikasjoner Oversikt over produktet Øvrige sikkerhetsanvisninger Instruksjoner Vedlikehold Sirkelsag Spesifikasjoner Oversikt over produktet Øvrige sikkerhetsanvisninger Instruksjoner Stikksag Spesifikasjoner Oversikt over produktet Øvrige sikkerhetsanvisninger Instruksjoner Vedlikehold Halogenlampe Spesifikasjoner Oversikt over produktet Instruksjoner Vedlikehold Benkeverktøy 9. Boks Oversikt over produktet Oppbevaring og åpning av stolpe og tilbehør Bordsag Spesifikasjoner Oversikt over produktet Øvrige sikkerhetsanvisninger Montering Vedlikehold Søyleboremaskin Spesifikasjoner Oversikt over produktet Øvrige sikkerhetsanvisninger

3 11.3 Montering Instruksjoner Vedlikehold Løvsag Spesifikasjoner Oversikt over produktet Øvrige sikkerhetsanvisninger Montering Instruksjoner Vedlikehold Bordlampe Spesifikasjoner Oversikt over produktet Instruksjoner Annet 14. Vaterpass og vinkelmåler Oversikt over produktet Instruksjoner Problemløsning Reservedeler og tilbehør

4 1. Beskrivelse av symboler Sikkerhetssymbolene og de internasjonale symbolene som vises på dette produktet, i bruksanvisningen og på typeskiltet representerer viktig informasjon om produktet eller bruken av det. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Bruk pustemaske. Bytt alltid batteripakken mellom temperaturene 0-40 C. Les bruksanvisningen. Advarsel Ikke kast batteriene. Lever brukte batterier til resirkulering. Ikke brenn. Resirkuler uønskede materialer istedenfor å kaste dem. Alle verktøy, slanger og emballasje skal sorteres og leveres til det lokale resirkuleringsanlegget for miljøvennlig avfallshåndtering. Kun for innendørs bruk. Ikke utsett produktet for vann. Inneholder nikkelkadmium. Batteriet må resirkuleres eller avfallshåndteres på riktig måte. Hold hendene unna knivbladet eller arbeidsområdet. Dobbel isolasjon. 4

5 2. Komme i gang 2.1 Generelle sikkerhetsanvisninger Arbeidsområde a) Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete benker og lite lys øker risikoen for ulykker. b) Ikke bruk verktøy i eksplosive omgivelser som i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Elektriske verktøy skaper gnister som kan antenne støvet eller gasser. c) Hold tilskuere, barn og besøkende på avstand mens du bruker et elektrisk verktøy. Forstyrrelser kan gjøre at du mister kontrollen. Elektrisk sikkerhet a) Støpslene til elektriske verktøy må passe i stikkontakten. Aldri endre på støpselet på noen som helst måte. Ikke bruk skjøteledninger eller overgangsstøpsler med jordede elektroverktøy. b) Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, radiatorer og kjøleskap. c) Ikke utsett elektroverktøy for regn eller fuktighet. d) Håndter ledningen forsiktig. Bruk aldri ledningen til å bære eller trekke i produktet eller til å trekke ut støpselet fra stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. e) Når du bruker et elektroverktøy utendørs, må du bruke en skjøteledning som egner seg for utendørs bruk. En ledning som egner seg for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt. Personsikkerhet a) Vær oppmerksom, følg med på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektroverktøy. Ikke bruk verktøy hvis du er trøtt eller påvirket av rusmidler, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet kan føre til alvorlige personskader. b) Kle deg riktig. Ikke bruk løse klær eller smykker. Sett opp løst hår. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løse klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. c) Fjern skrutrekkere eller skrunøkler før du slår på verktøyet. En skrunøkkel eller skrutrekker som sitter fast på en roterende del av verktøyet kan forårsake personskader. d) Ikke strekk deg for langt. Stå støtt og hold alltid balansen. Det gjør at du har bedre kontroll over verktøyet i uventede situasjoner. e) Bruk verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Støvmaske, sklisikre sko, hjelm og hørselsvern må brukes når det er nødvendig. f) Unngå utilsiktet oppstart. Sørg for at bryteren er i av-posisjon før du kopler til strømmen. Ikke bær elektroverktøyet med fingeren på bryteren eller kople til strømmen hvis bryteren er i på-posisjon, da det kan føre til ulykker. 5

6 g) Hvis det følger med utstyr for støvutsuging og -oppsamling, må du sørge for at disse er koplet til og brukes riktig. Slikt utstyr kan redusere støvrelaterte risikoer. 2.2 Bruk, stell og service Bruk og stell a) Bruk klemmer eller andre praktiske måter å feste arbeidsstykket på en stabil plattform. Ikke hold arbeidsstykket for hånd eller mot kroppen, da det utgjør en ustabil støtte og kan føre til mindre kontroll. b) Ikke bruk makt på verktøyet. Bruk riktig verktøy til arbeidet. Et riktig verktøy gjør jobben bedre og tryggere i hastigheten det er laget for. c) Ikke bruk verktøyet hvis ikke strømbryteren fungerer. Verktøy som ikke kan kontrollere med bryteren er farlige og må repareres. d) Trekk støpselet ut av stikkontakten før du foretar justeringer, bytter tilbehør og når du ikke skal bruke verktøyet. Slike sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at elektroverktøy starter utilsiktet. e) Oppbevar verktøy som ikke brukes utilgjengelig for barn og andre personer uten opplæring. Verktøy er farlige i hendene til personer som ikke har fått opplæring. f) Sørg for riktig stell. Hold kutteverktøy skarpe og rene. Det er mindre sjanse for at riktig vedlikeholdte verktøy med skarpe kniver og kanter henger seg opp, og de er lettere å kontrollere. g) Kontroller at bevegelige deler ikke er forskjøvet eller har hengt seg opp, at ingen deler er defekte og at det ikke er noe annet som kan påvirke verktøyets funksjon. Hvis verktøyet er skadet, må det repareres. Mange ulykker er forårsaket av at verktøyet ikke er godt nok vedlikeholdt. h) Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten. Tilbehør som kan passe til ett verktøy kan være farlig når det brukes på et annet verktøy. Service a) Service på verktøy må kun utføres av kvalifiserte fagpersoner. Service eller vedlikehold som utføres av personer som ikke er kvalifisert kan føre til risiko for skader. b) Bruk kun reservedeler som er lik originalen. Følg instruksjonene i vedlikeholdskapitlet i denne bruksanvisningen. Bruk av ikke godkjente reservedeler og unnlatelse av å følge vedlikeholdsinstruksjonene kan utgjøre en risiko for elektrisk støt eller skade. 6

7 3. Batterihåndtak 3.1 Spesifikasjoner Oversikt over produktet Spesifikasjoner Spenning: 18 V Batterier: 15 x 1,2 V 1,5 Ah Ni-Cd Ladetid: 1 time Vekt: 0,95 kg Oversikt over produktet 1. List 2. Verktøyutløser 3. Myk bakside av batterihåndtak 4. Batteriventilasjon 5. Elektronisk kopling 6. Mekaniske koplingsdeler 7. Flerbruksknapp (MPB) 8. Strømbryter 9. Myk forside av batterihåndtak 10. Batterihåndtakssokkel 11. Batteriventilasjon 7

8 3.2 Øvrige sikkerhetsanvisninger for batteripakken a) Sørg for at bryteren er i av-posisjon før du setter inn batteriet. Viss du setter batteripakken inn når strømbryteren er på, kan det oppstå ulykker. b) Et batteridrevet verktøy med integrert batteri eller en separat batteripakke må kun lades opp med laderen som er spesifisert for batteriet. En lader som passer til én batteritype kan utgjøre brannfare hvis den brukes med et annet batteri. c) Bruk det batteridrevne verktøyet kun med batteripakken som er spesifikt beregnet for det. Bruk av andre batterier kan utgjøre brannfare. d) Batteripakken for dette verktøyet er lite oppladet når det leveres. Lad batteripakken helt opp før bruk. e) Unngå kortvarige oppladninger. Sørg for at batteriet lades helt opp hver gang. f) La aldri drillen stoppe helt før du lader den opp. Batteriet skal settes i laderen når det er merkbart svakt eller når drillen ikke lenger kan gjøre noe den tidligere kunne. g) For å sikre lengst mulig batterilevetid og -ytelse, må batteriet alltid lades opp i en temperatur på mellom 18 og 24 C. Det er viktig å ikke lade eller oppbevare batteripakken i under 4 C eller over 40 C. Unnlatelse av å følge denne anvisningen kan føre til alvorlig skade på batteripakken. h) Ikke brenn batteripakken selv om den er ødelagt eller ikke lenger kan lades opp. Batteripakken kan eksplodere i brann. i) Det kan oppstå en liten batterivæskelekkasje ved ekstrem bruk eller i ekstreme temperaturforhold. Dette betyr ikke nødvendigvis at det er noe feil med batteripakken. Hvis den ytre forseglingen imidlertid er brutt og lekkasjevæsken kommer i kontakt med huden, gjør du følgende: Vask hudområdet øyeblikkelig med såpe og vann. Nøytraliser væsken med et mildt syreholdig middel slik som sitronjuice eller eddik. Hvis du får lekkasjevæske i øynene, gjør du følgende: Skyll øynene med rent vann i minst 10 minutter og oppsøk medisinsk hjelp øyeblikkelig. Informer legen om at væsken inneholder % kaliumhydroksid. Prøv aldri å åpne batteripakken av noen som helst grunn. Hvis plastforseglingen på batteripakken blir brutt, må du umiddelbart slutte å bruke den og ikke lade den opp igjen. j) Ikke oppbevar eller bær en reservebatteripakke i en lomme eller verktøyboks eller et annet sted der den kan komme i kontakt med metallgjenstander. Batteripakken kan kortslutte, noe som kan føre til skade på batteripakken, forbrenninger eller brann. k) Hvis batteriet i batterihåndtaket (batteripakken) inneholder nikkel-kadmium, må du være oppmerksom på av kadmium er et giftig materiale. l) Sørg for miljøvennlig avfallshåndtering av batteriet ved å levere det til et lokalt avfallsanlegg eller hos en forhandler som tar imot brukte batterier. 8

9 3.3 Instruksjoner 1. For å feste batterihåndtaket til et verktøy, tar du én av delene i hver hånd og sikter inn listene. Skyv batterihåndtaket fremover på verktøyet til du hører et klikk og det ikke kommer lenger. For å sikre at de er festet helt sammen, kan du prøve å trekke dem fra hverandre; de skal være låst sammen. 2. For å løsne batterihåndtaket fra et verktøy, skyver du først utløseren nedover med tommelen samtidig som du tar tak i batterihåndtaket. Hold verktøyet med den andre hånden og trekk batterihåndtaket bakover. Batterihåndtaket skal enkelt gli ut. Alle komponentene i POWER8workshop koples sammen og fra hverandre på denne måten. Du må også skyve utløseren nedover for å ta batterihåndtaket ut av laderen. 9

10 3.4 Flerbruksknapp Flerbruksknappen (MPB) tilpasser sin funksjon til verktøyet som er festet til batterihåndtaket. Eksempler på funksjonen til flerbruksknappen: drillen: retningskontroll halogenlampen: på/av/blink (trykk på avtrekkeren) stikksag og sirkelsag: sikkerhetsknapp, trykkes før avtrekkeren slippes Flerbruksknappen har tre normale posisjoner; helt til venstre, midt på og helt til høyre. Det er ikke mulig å bevege på flerbruksknappen når avtrekkeren er trykket inn, og når flerbruksknappen er midt på, låses avtrekkeren fremme. Strømbryteren (avtrekkeren) vil også være litt ulik i forhold til verktøyet som brukes. Noen verktøy krever variabel effekt, andre kun av/på. For eksempel blir drillhastigheten styrt av hvor mye man trykker inn avtrekkeren, mens sirkelsagen kun slås på eller av. 10

11 4. Lader 4.1 Spesifikasjon Oversikt over produktet Spesifikasjoner Inngangseffekt: 230~240 V AC 50/60 Hz 35 W Utgangseffekt: 18 V DC 1,5 A Ladetid: 1 time Oversikt over produktet Sekundært ladepunkt Lysdisplay Ladestasjon Håndtak 4.2 Øvrige sikkerhetsanvisninger 1. Før du bruker ladestasjonen, skal du lese alle instruksjoner og advarsler på laderen og batteripakken (batterihåndtaket) samt alle instruksjoner om bruken av batteripakken. 2. Denne laderen er kun ment for innendørs bruk. Ikke lad batteriene utendørs. 3. ADVARSEL: Ikke la væske komme i kontakt med laderen. Det er fare for elektrisk støt. 4. Laderen er kun ment for lading av batteripakken som leveres med laderen. Annen bruk kan resultere i risiko for brann, elektrisk støt eller dødelig elektrosjokk. 5. Kople laderen fra stikkontakten før rengjøring for å redusere faren for elektrisk støt. 6. Ikke demonter laderen. Lever den til et autorisert servicesenter når service eller reparasjon er nødvendig. Uriktig montering kan føre til risiko for brann, elektrisk støt eller dødelig elektrosjokk. 7. Ikke trekk i ledningen for å kople strømmen fra stikkontakten. Ikke bær laderen etter ledningen. Beskytt ledningen mot skarpe gjenstander, varme og olje. Bytt den ut hvis den blir ødelagt. 11

12 4.3 Instruksjoner Batteriet i batterihåndtaket leveres lite oppladet. Du må lade batteriet helt opp før bruk. ADVARSEL: Ikke kast brukte batterier i flammer eller i vann; det kan oppstå en eksplosjon! MERK: Du må skyve ned utløseren for å fjerne batterihåndtaket fra ladestasjonen eller fra verktøyet. For å lade batterihåndtaket må du skyve det inn i ladestasjonen. Listene på batterihåndtaket skal være på linje med listene på ladestasjonen. Skyv batteriet ned helt til det klikker på plass. Sett støpselet i en stikkontakt. Displayet øverst på ladestasjonen viser ladestatusen. Når den grønne lampen lyser, er boksen riktig koplet til strøm. Et grønn blinkende lys betyr hurtiglagring. Når den røde lampen lyser, er batterihåndtaket fullt oppladet. 4.4 Sekundært ladepunkt I tillegg til hovedladestasjonen, er POWER8workshop utstyrt med et sekundært ladepunkt. Det gjør at et batterihåndtak kan lades opp samtidig som et annet batterihåndtak gir strøm til benkefunksjonene. Når det sekundære ladepunktet fjernes fra ladestasjonen, vil ikke stasjonen lade et batterihåndtak. Det sekundære ladepunktet må settes riktig inn i siden på ladestasjonen for å starte ladingen av batterihåndtaket i stasjonen. Så snart et batterihåndtak er koplet til det sekundære ladepunktet og støpselet er satt inn i en stikkontakt, starter ladesyklusen. 12

13 For å best mulig batterilevetid: La aldri batteriet lades helt ut. Det skal settes til lading når det er merkbart svakt eller når verktøyet ikke lenger gjør det det tidligere kunne. Unngå kortvarige oppladninger. Sørg for at batteriet lades helt opp hver gang. Unngå at løse gjenstander som skruer og spikre oppbevares ammen med bakkeripakker, da det kan forårsake brann eller eksplosjon. Kople alltid laderen fra strøm når den ikke er i bruk, og oppbevar den på et tørt og trykt sted. Unngå å lade eller oppbevare batteripakken i under 0 C eller over 40 C. 5. Drill/drivhammer 5.1 Spesifikasjoner Oversikt over produktet Spesifikasjoner Spenning: 18 V Hastighet uten belastning: 0-350, RPM Dreiemoment: 21 posisjoner Maks. drillekapasitet: Stål: 13 mm Tre: 28 mm Betong: 13 mm Hammerfrekvens: , min -1 Borkapasitet med enkel hylse: 13 mm uten nøkkel Borkapasitet med dobbel hylse: 10 mm uten nøkkel Vekt: WS1-HD01: 2,4 kg, WS1-LD01: 2,1 kg 13

14 Oversikt over produktet 1. Strømbryter med variabel effekt/stopp 2. Flerbruksknapp (retning/lås) 3. Mykt batterihåndtak 4. Kjøleventiler for motor 5. Borpatron uten nøkkel 6. Gir (2 hastigheter) 7. Dreiemoment-/Hammervelger 8. Utskiftbart børstedeksel 9. Kjøleventiler for batteri 10. Batterihåndtakutløser 11. Drillbits Merknad: Hammermodus er ikke tilgjengelig på drillmodell WS1-LD01. 14

15 5.2 Øvrige sikkerhetsanvisninger a) Hold verktøyet på de isolerte batterihåndtaksdelene når du gjør noe der det er risiko for at boret kan komme inntil skjulte ledninger. Kontakt med en strømførende ledning vil føre til at metalldeler på drillen blir strømførende og kan gi brukeren støt. b) Bruk alltid vernebriller eller annen beskyttelse når du bruker dette verktøyet. Bruk en støvmaske eller surstoffapparat ved bruk som genererer støv. c) Fest materialet som det skal drilles i. Hold det aldri med hendene eller over benene. Ustabil støtte kan føre til at boret henger seg fast, noe som kan resultere i mindre kontroll og skader. d) Plasser deg selv slik at du unngår å sette deg fast mellom verktøyet eller sidehåndtaket og veggene eller stolpene. Hvis boret setter seg fast i arbeidsstykket, kan det tilbakevirkende dreiemomentet i verktøyet knuse hånden din eller benet ditt. e) Hvis boret setter seg fast i arbeidsstykket, må du øyeblikkelig slippe strømbryteren (avtrekkeren), skifte rotasjonsretning og trykke sakte på bryteren for å få ut boret. Vær oppmerksom på at det tilbakevirkende dreiemomentet kan være kraftig. Drillen har tendens til å rotere i motsatt retning av boret. f) Ikke grip tak i verktøyet eller plasser hendene dine for nærme den roterende borpatronen eller boret. Hånden din kan bli skadet. g) Når du setter inn et bor, setter du skaftet godt ned i borpatronen. Hvis ikke boret sitter langt nok inn, blir det ikke godt nok festet, og det er større fare for å miste kontrollen. h) Ikke bruk sløve eller ødelagte bor og tilbehør. De har en større tendens til å sette seg fast i arbeidsstykket. i) Når du fjerner boret fra drillen, skal du unngå kontakt med huden. Bruk vernehansker når du tar tak i boret eller biten. De kan være varme etter mye bruk. Kontroller at justeringsnøkler er fjernet fra drillen før du slår den på. Nøkler kan fly av sted i høy fart og treffe deg eller andre personer. j) Ikke slå på drillen når du holder den på siden av deg. Et roterende bor kan sette seg fast i løse klær og forårsake skade. ADVARSEL: Noe av støvet som dannes av sliping, saging, drilling og lignende inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fødselsdefekter og sterilitet. Noen eksempler på disse kjemikaliene er: Bly fra blybasert maling. Krystallinsk silisiumoksid fra murstein, sement og andre murprodukter. Arsenikk og krom fra kjemisk behandlet tømmer. Risikoen ved slik kontakt varierer avhengig av hvor ofte du utfører slikt arbeid. For at du skal bli mindre utsatt for disse kjemikaliene, bør du sørge for god ventilasjon og bruke godkjent verneutstyr slik som støvmasker som er spesiallaget for å filtrere ut mikroskopiske partikler. 15

16 5.3 Instruksjoner Bruk flerbruksknappen på batterihåndtaket for å velge rotasjonsretning. Trykk deretter på strømbryteren (avtrekkeren). Strømbryteren kontrollerer også hastigheten, noe som gjør at brukeren kan variere hastigheten ved å trykke mer eller mindre. Jo mer strømbryteren trykkes inn, jo raskere roterer borpatronen, og omvendt. Slipp strømbryteren helt for å stoppe drillen. MERK: Du kan kun endre rotasjonsretning på drillen når strømbryteren ikke er trykket inn. Bruk reversmodusen på flerbruksknappen for å fjerne skruer og få ut bor fra hull. Drillemoduser Dette symbolet indikerer drillemodus. Den brukes for all normal drilling/boring (treverk, aluminium og stål). I denne modusen er clutchen deaktivert. Dette symbolet indikerer hammermodus. I denne modusen aktiveres hammeren mens du driller. For best mulig resultat i hammermodus, setter du girbryteren på høyt gir. Merk. Hammermodus er ikke tilgjengelig på drillmodellen WS1-LD01. Velge dreiemoment/hammer Ved å vri på hjulet for dreiemoment-/hammervalg bak borpatronen, er det mulig å justere dreiemomentet mellom 20 innstillinger eller velge hammerfunksjon. De 20 dreiemomentinnstillingene gjør at du får bedre kontroll over drillen når den brukes som skrutrekker, da du kan forhindre overstramming av skruene. Symbolene rundt på hjulet brukes for å indikere dreiemomentnivå. Jo større symbolet eller nummeret på hjulet er, jo høyere er dreiemomentet og jo større er holderen. For å velge symbol, vrir du på hjulet helt til ønsket symbol står på linje med pilen. Velge gir Du kan velge mellom to gir for å få optimal hastighet og dreiemoment for bruksområdet. Merk: Sørg for at drillen ikke er på når du skifter gir. For å velge lavt gir (lav hastighet, høyt dreiemoment), skyver du girbryteren bakover vekk fra borpatronen. LOW vises. For å velge høyt gir (høy hastighet, lavt dreiemoment), skyver du girbryteren fremover mot borpatronen. HIGH vises. 16

17 Sette inn og ta ut kutteredskap For borpatron med to hylser Hold den bakre hylsen på borpatronen og vri den fremste hylsen i en retning som åpner klemmene. For borpatron med én hylse Drillen har en automatisk spolelås, noe som betyr at hvis du prøver å rotere borpatronen for hånd, blir spolen på drillen automatisk låst. Du må ta tak i borpatronen og rotere patronhuset for å fjerne eller sette inn bor/bits. Drillen har borpatron uten nøkkel, og det trengs derfor ikke en nøkkel for å sette inn bor/bits i drillen. Sett alltid flerbruksknappen midt på og lås den i av-posisjon når du skal sette inn eller ta ut bor/bits. Åpne klemmene i borpatronen ved å holde i borpatronen og hoveddelen på drillen og rotere drillen mot urviseren. Åpne klemmene så mye at du får inn ønsket bor/bit. Sørg for at boret/biten settes helt inn slik at klemmene i borpatronen klemmer på den flate delen av boret/biten. For å feste boret/biten i borpatronen, tar du tak i borpatronen og hoveddelen på drillen og roterer den med urviseren. Sørg for at boret/biten sitter godt fast; hvis ikke kan klemmene bli skadet. For å ta ut boret/biten, åpner du klemmene i borpatronen ved å holde i borpatronen og hoveddelen på drillen og rotere drillen mot urviseren. Åpne klemmene så mye at du får ut boret/biten. Drille i metall 1) For maksimal ytelse bør du bruke høyhastighetsbor i stål for metall- eller ståldrilling. 2) Sørg for at hjulet for dreiemoment-/hammervalg er i normal drillemodus. 3) Begynn drillingen i svært lav hastighet for å hindre at boret glir. 4) Klem alltid fast metallplater. 5) Støtt tynn metall med en trekloss for å unngå å bøye det. 6) Bruk en dor for å markere midten av hullet. 7) Bruk egnet smøremiddel for materialet du arbeider med. Bruk: Olje Terpentin eller parafin Ikke bruk smøring For: Stål Aluminium Messing, kobber eller støpejern Drille i plast eller plastbelagt sponmateriale 1) Bruk høyhastighetsbor. 2) Se neste avsnitt om drilling i tremateriale. 17

18 Drille i tremateriale 1) For maksimal ytelse bør du bruke høyhastighetsbor i stål for drilling i tre. 2) Sørg for at hjulet for dreiemoment-/hammervalg er i normal drillemodus. 3) Begynn drillingen i svært lav hastighet for å hindre at boret glir. Øk hastigheten når boret er inne i materialet. 4) Når du driller hull helt gjennom, kan du plassere en trekloss bak arbeidsstykket for å hindre at kanten på hullet blir stygg på baksiden. Drille i betong Merk. Hammermodus er ikke tilgjengelig på drillmodellen WS1-LD01. 1) For maksimal ytelse bør du bruke bor med hardmetallskjær når du skal drille hull i murstein, fliser, betong osv. 2) Vri hjulet for dreiemoment-/hammervalg til hammermodus eller drillmodus hvis den ikke er tilgjengelig. 3) Trykk forsiktig og bruk medium hastighet for å få best resultat i murstein. 4) Trykk mer og bruk høy hastighet for harde materialer som betong. 5) Når du skal drille hull i fliser, bør du øve på et reststykke for å avgjøre best hastighet og trykk. ADVARSEL: Prøv aldri å låse strømbryteren i på-posisjon. Ikke lås strømbryteren hvis det kan være at borhammeren må stoppes plutselig. All bruk av drillen 1. Merk av for midten av hullet med en dor eller spiker. 2. Ikke bruk makt på drillen, la den arbeide i sitt eget tempo. 3. Hold boret/biten skarp. 4. Reduser trykket når boret er i ferd med å komme gjennom materialet. 5.4 Vedlikehold 1) Oppbevar verktøy, bruksanvisningen og tilbehør på et trygt sted. På den måten har du alltid all informasjon og utstyr tilgjengelig. 2) Hold alltid verktøyets ventilasjonsåpninger ublokkerte og rene. 3) Fjern støv og skitt regelmessig. Rengjøring gjøres best med trykkluft eller en fille. 4) Bruk aldri etsende midler til rengjøring av plast. FORSIKTIG: Ikke bruk rengjøringsmidler til å rengjøre plastdeler på verktøyet. Et mildt vaskemiddel på en fuktig klut anbefales. Vann må aldri komme i kontakt med verktøyet. Generell inspeksjon Kontroller regelmessig at alle skruene sitter godt. De kan bli løse over tid grunnet vibrasjoner i verktøyet. 18

19 6. Sirkelsag 6.1 Spesifikasjoner Oversikt over produktet Spesifikasjoner Spenning: 18 V Hastighet uten belastning: 3500 rpm Kuttedybde ved 0 : 40 mm Kuttedybde ved 45 : 26 mm Maks. bladdiameter: 140 mm, 24 tagger Bladbor: 10 mm Bladsnitt: 18 mm Vekt: 3,3 kg Oversikt over produktet 1. Strømbryter/Stopp 2. Flerbruksknapp (sikkerhetssperre) 3. Kjøleventil for motor 4. Unbrakonøkkel 5. Mykt batterihåndtak 6. Batterihåndtakutløser 7. Bladlåsebolt 8. Hjelpehåndtak 9. Sagstøvutslipp 10. Kjøleventil for batteri 11. Dybdejusteringslås 12. Spak for nedre vernedekselspak 13. Spindellås 14. Låseknott for skråstilling 15. Ledespor for 45 skråkutting 16. Ledespor for rettkutting 17. Låseknott for parallellanlegg 18. Låseknott for vinkel 19

20 6.2 Øvrige sikkerhetsanvisninger a) Hold hendene unna kutteområdet og bladet. Hold den andre hånden din på hjelpehåndtaket. Hvis du bruker begge hendene til å holde sagen, kan du ikke kutte deg. b) Ikke hold under arbeidsstykket. Vernedekselet kan ikke beskytte deg mot bladet på undersiden av arbeidsstykket. c) Juster kuttedybden slik at den er lik tykkelsen på arbeidsstykket. Mindre enn en hel tagg på bladet skal være synlig på undersiden av arbeidsstykket. d) Hold aldri arbeidsstykket med hendene eller legg det over benene dine. Fest arbeidsstykket på et stabilt bord/stativ. Det er viktig å støtte arbeidsstykket ordentlig for å unngå at du må holde på det, at bladet setter seg fast og at du mister kontrollen. e) Hold verktøyet i det isolerte batterihåndtaket hvis det er risiko for at bladet kan komme i kontakt med skulte ledninger eller sin egen ledning. Kontakt med en strømførende ledning vil føre til at metalldeler på sagen blir strømførende, noe som kan gi brukeren støt. f) Ved saging på langs bør du alltid bruke en vinkelmåler eller ledespor for rettkutting. Dette gjør kuttet mer nøyaktig og reduserer faren for at bladet setter seg fast. g) Bruk alltid blad med riktig størrelse og fasong (diamant vs. rundt) eller akselhull. Blad som ikke passer til sagen vil gå eksentrisk, noe som gjør at du mister kontroll. h) Bruk aldri defekte eller feil bladpakninger eller bolter. Bladpakningene og bolten er spesiallaget for sagen for optimal ytelse og sikkerhet. i) Bruk vernebriller, hørselsvern og pustemaske for bedre beskyttelse mot skader. Årsaker til og forhindring av tilbakestøt - Tilbakestøt er en plutselig reaksjon på et klemt, sperret eller skeivt sagblad, noe som fører til at sagen ikke kan kontrolleres og løfter seg opp av arbeidsstykket og mot brukeren. - Når bladet klemmes fast av at snittet lukkes, stopper bladet, og motorreaksjonen gjør at arbeidsstykket drives hurtig tilbake mot brukeren. - Hvis bladet blir bøyd eller forskjøvet i kuttet, kan taggene i bakkanten av bladet gå ned i overflaten på trestykket, noe som fjør at bladet går ut av snittet og hopper tilbake mot brukeren. Tilbakestøt er et resultat av feil bruk og/eller metode eller forhold, og kan unngås ved å ta riktige forholdsregler som angitt nedenfor. a) Ta godt tak i sagen med begge hender og plasser armene slik at de kan ta imot tilbakestøt. Still deg på en av sidene av bladet, ikke midt imot. Tilbakestøt kan gjøre at sagen hopper bakover; du kan kontrollere kraften hvis du står på siden. b) Hvis bladet setter seg fast eller hvis du må stoppe sagingen et øyeblikk, slipper du strømbryteren og holder sagen stille i materialet helt til bladet har stoppet helt. Prøv aldri å fjerne sagen fra arbeidsstykket eller trekke sagen bakover mens bladet er i bevegelse, da det kan forårsake tilbakestøt. Sjekk situasjonen og foreta riktige tiltak for å fjerne årsaken. c) Når du starter opp når sagbladet er nede i arbeidsstykket, sentrerer du sagbladet i snittet og kontrollerer at sagtaggene ikke sitter fast i materialet. Hvis sagbladet sitter fast, kan det slå tilbake fra arbeidsstykket når sagen startes opp igjen. d) Støtt store arbeidsstykker for å redusere risikoen for fastklemming og tilbakestøt. Store arbeidsstykker har en tendens til å gi etter for sin egen vekt. Støtter må plasseres under panelet på begge sider nær kuttet og nær kanten av arbeidsstykket. 20

21 e) Ikke bruk sløve eller ødelagte blad. Blad som ikke er slipt eller som er feiljustert lager et smalt snitt som forårsaker mye friksjon, fastklemming og tilbakestøt. f) Låsene for bladdybde og skråskjæring må være stramme og sikre før du kutter. Hvis bladet forskyves under kuttingen, kan det føre til fastklemming og tilbakestøt. g) Vær ekstra forsiktig når du lager dype kutt i eksisterende vegger eller andre steder der kan se hva som er bak. Det utstående bladet kan kutte i ting om kan forårsake tilbakestøt. Sikkerhetsanvisninger for det nedre vernedekselet a) Kontroller at det nedre vernedekselet er helt lukket før bruk. Ikke bruk sagen hvis det nedre vernedekselet ikke er bevegelig og lukkes umiddelbart. Fest aldri det nedre vernedekselet i åpen posisjon. Hvis du mister sagen, kan vernedekselet bli bøyd. Hev det nedre vernedekselet med spaken og sørg for at det er bevegelig og ikke berører bladet eller andre deler i noen som helst vinkel eller bladdybde. b) Kontroller funksjonen til fjæren på det nedre vernedekselet. Hvis dekselet og fjæren ikke fungerer ordentlig, må de repareres før bruk. Det nedre vernedekselet kan bli tregt på grunn av ødelagte deler og ansamling av sagspon og lignende. c) Det nedre vernedekselet skal kun trekkes tilbake manuelt ved spesiell kutting som dyp og komplisert kutting. Hev det nedre vernedekselet med spaken. Så snart bladet går ned i materialet, må det nedre vernedekselet frigjøres. Ved all annen saging skal det nedre vernedekselet fungere automatisk. d) Sørg alltid for at det nedre vernedekselet dekker bladet før du setter sagen ned på benken eller gulvet. Et ubeskyttet blad som fortsatt er i bevegelse vil føre til at sagen flytter seg bakover og kutter alt som kommer i veien. Husk på at det tar litt tid før bladet stopper etter at sagen er slått av. ADVARSEL: Fjern alltid batteripakken (batterihåndtaket) fra verktøyet før du foretar justeringer eller vedlikehold, inkludert å skifte blad. Sikkerhetsanvisninger for sagen - Når du betjener sagen, skal du bruke verneutstyr inkludert vernebriller, hørselsvern, støvmaske og verneklær med vernehansker. - Ikke bruk sagen til å kutte opp ved. - Sørg for at det er tilstrekkelig lys i arbeidsområdet. - Ikke la noen under 18 år bruke sagen. - Stå alltid på den ene siden når du bruker sagen. - Bruk aldri ødelagte eller skjeve sagblad. Bruk kun skarpe blad. - Bruk tvinger når du kutter i rundtømmer for å hindre at arbeidsstykket roterer. - Fjern aldri sagstøv, biter og lignende nær bladet med hendene. - Bruk kun anbefalte blad. - Ikke bruk høyhastighetsblad med denne sagen. - Filler, kluter og snorer skal aldri ligge rundt på arbeidsområdet. - Unngå å kutte spikere. Sjekk arbeidsstykket og fjern alle spikere og lignende før du begynner sagingen. - Sørg for at arbeidsstykket er godt festet/støttet. - Len deg aldri over bladet for å fjerne avkapp eller andre ting. - Ikke prøv å få løs et blad som sitter fast før du har slått av sagen. - Ikke stopp et blad med et trestykke. La bladet stoppe av seg selv. - Hvis du blir avbrutt mens du bruker sagen, fullfører du kuttingen og slår av sagen før du ser opp. 21

22 - Kontroller regelmessig at alle muttere, bolter og andre festebeslag sitter godt. - Hold alltid sagen på steder som er isolert. Hvis du utilsiktet kutter en skjult ledning eller sagens egen ledning, blir sagen strømførende. - Bruk aldri sagen nær brennbare væsker eller gasser. - Legg merke til rotasjonsretningen til motoren og bladet. - Ikke lås det bevegelige vernedekselet i åpen posisjon og sørg alltid for at det fungerer ordentlig ved at det beveges uhindret og dekker taggene på sagbladet helt. - Denne sirkelsagen er utstyrt med en spaltekniv. Spaltekniven forhindrer at arbeidsstykket lukkes inntil bladet. Den må festes godt og ikke inntil bladet. - Bruk alltid spaltekniven bortsett fra når du skal kutte midt i arbeidsstykket. 6.3 Instruksjoner Slå av og på Dette verktøyet er utstyrt med en sikkerhetssperre (flerbruksknappen) når det kombineres med batterihåndtaket. 1. Trykk på sikkerhetssperren for å starte verktøyet. Trykk deretter på strømbryteren og hold den inne. 2. Slipp sikkerhetssperren når verktøyet starter. 3. Slipp strømbryteren for å stoppe verktøyet. ADVARSEL: Sagen går i ca. to sekunder etter at det er slått av. La sagbladet stoppe helt opp før du setter den fra deg. Justere kuttedybden ADVARSEL: Sørg alltid for at sagen er avslått og at batterihåndtaket er koplet fra før du gjør justeringer. Se oversikt over produktet i avsnitt 6.1 for å finne plasseringen til strømbryteren, knapper og låser. Sørg for at sagbladet holdes vekk fra deg. 1. Løsne dybdejusteringslåsen ved å løfte opp spaken. 2. Hold underlagsplaten flat mot kanten av arbeidsstykket og løft sagen helt til bladet er i riktig høyde. 3. Den riktige høyden er når bladet ikke stikker ut mer enn 6,35 mm under materialet. Stram dybdejusteringslåsen ved å trykke ned spaken. Justere skråvinkelen (gjæringssnitt) ADVARSEL: Sørg alltid for at sagen er avslått og at batterihåndtaket er koplet fra før du gjør justeringer. Se oversikt over produktet i avsnitt 6.1 for å finne plasseringen til strømbryteren, knapper og låser. Sørg for at sagbladet holdes vekk fra deg. 1. Løsne låseknotten for skråvinkel foran på underlagsplaten. 2. Skråstill sagen helt til ønsket vinkel er oppnådd. 3. Bruk kvadrantskalaen som guide. 4. Stram låseknotten for å feste underlagsplaten. 22

23 Merk: For nøyaktig arbeid må du lage et prøvekutt, vurdere arbeidet og justere vinkelen på nytt om nødvendig. Foreta et kutt 1. Marker kuttelinjen på arbeidsstykket. Juster kuttedybden og skråvinkelen. Merk: Når du foretar tverrkutt på 90, justerer du kuttelinjen på linje med det ytre ledesporet på underlagsplaten. Merk: Når du foretar skråkutt på 45, justerer du kuttelinjen med det indre ledesporet på underlagsplaten. 2. Hvil den fremre kanten av underlagsplaten på arbeidsstykket. 3. Start sagen ved å trykke på sikkerhetssperren og deretter på strømbryteren. MERK: La alltid bladet oppnå full hastighet (etter ca. to sekunder) før du begynner kuttingen. 4. Skyv sagen sakte fremover med begge hendene. MERK: Skyv alltid stabilt og jevnt når du kutter. Bruk av makt kan føre til grove kutt og kan forkorte levetiden til sagen eller føre til tilbakestøt. La bladet og sagen gjøre arbeidet. 5. Når kuttingen er ferdig, slipper du strømbryteren og lar bladet stoppe helt. MERK: Ikke fjern sagen fra arbeidsstykket mens bladet beveger seg. MERK: Siden tykkelsen på bladet varierer, bør du alltid lage et prøvekutt på restmateriale langs ledesporet for å avgjøre om ledesporet eventuelt må justeres for å få et nøyaktig kutt. Bruke parallellanlegget (for tverrkutt) Parallellanlegget lar det foreta parallelle kutt i en bestemt bredde. ADVARSEL: Sørg alltid for at sagen er avslått og at batterihåndtaket er koplet fra før du gjør justeringer. 1. Juster vinkelen til 90 og stram låseknotten (18). 2. Skyv anslaget (vinkelmåleren) ned i sporet i underlagsplaten. 3. Juster ledeskinnen til ønsket bredde og fest den i posisjon med låseknotten (17). 4. Sørg for at ledeskinnen hviler mot treet langs hele lengden for å få et jevnt parallellkutt. Kutte midt i arbeidsstykket 1. Juster kuttedybde og vinkel. 2. Vipp sagen fremover med ledesporet på den markerte linjen. 3. Hev det nedre vernedekselet med spaken (12) og hold sagen. 4. Løft bladet fra materialet og start sagen. 23

24 5. Senk den bakre enden av sagen sakte og bruk den fremre enden av underlagsplaten som vippestøtte. ADVARSEL: Når sagbladet begynner å kutte i materialet, frigjør du det nedre vernedekslet umiddelbart. Når hele underlagsplaten ligger flatt på arbeidsstykket som kuttes i, flytter du sagen sakte fremover der du skal kutte. Bytte sagblad ADVARSEL: Sørg alltid for at sagen er avslått og at batterihåndtaket er koplet fra før du gjør justeringer. 1. Roter sagbladet for hånd mens du holder nede spindellåseknappen helt til bladet sperres. 2. Drei bladbolten med urviseren ved å bruke unbrakonøkkelen som følger med. 3. Ta av den ytre bladflensen og bladbolten. 4. Ta av sagbladet fra den indre flensen og trekk det ut. MERK: Rengjør sagbladflensene grundig før du monterer det nye sagbladet. 5. Monter det nye sagbladet i motsatt rekkefølge som trinnene ovenfor og stram til bladbolten. ADVARSEL: Rotasjonsretningen til bladet må være lik retningen på pilen på hoveddelen. Sørg for at spindellåseknappen er oppe. Før du bruker sagen igjen, kontrollerer du at alle sikkerhetsfunksjoner fungerer. VIKTIG: Når du har byttet sagblad, må du sørge for at bladet går rundt ved å rotere det for hånd. Kople til batterihåndtaket og kjør sagen uten belastning for å kontrollere at den går jevnt før du bruker den på materiale. Generell inspeksjon Kontroller regelmessig at alle festeskruer sitter godt. De kan løsne over tid grunnet vibrasjon i verktøyet. 7. Stikksag 7.1 Spesifikasjoner Oversikt over produktet Spesifikasjoner Spenning: 18 V Hastighet uten belastning: rpm Maks. kuttekapasitet: - Metall: 13 mm - Tre: 50 mm Vekt: 2,1 kg 24

25 Oversikt over produktet 1. Batterihåndtakutløser 2. Mykt batterihåndtak 3. Strømbryter/Stopp 4. Flerbruksknapp (sikkerhetssperre) 5. Kjøleventiler for motor 6. Bladdeksel 7. Styrehjul for blad 8. Sekskantskrue 9. Blad 10. Underlagsplate 11. Unbrakonøkkel 12. Vinkeljusteringsbolt 7.2 Øvrige sikkerhetsanvisninger - Når du betjener sagen, skal du bruke verneutstyr inkludert vernebriller, hørselsvern, støvmaske og verneklær med vernehansker. - Sagen er utstyrt med et justerbart styrehjul for bladet. Sørg for at det er riktig innstilt. - Ikke start maskinen med bladet i kontakt med arbeidsstykket. - Sjekk arbeidsstykket for utstikkende spikere, skruehoder eller annet som kan skade bladet. - Sørg for at det ikke er noe i veien for sagbladet på undersiden av arbeidsstykket. Det er fort gjort å sage i støttebukker og benkeplater. - Hold sagen korrekt og stødig. 25

26 - Bruk riktig blad for jobben og bytt ut bladet så snart det blir sløvt. Det gjør kuttingen enklere og forlenger levetiden til sagen. - Sørg alltid for at underlagsplaten er i god kontakt med arbeidsstykket før du starter kuttingen. - Ikke bruk makt på sagen, la den gjøre jobben. Hvis du bruker makt på sagen, varer ikke bladet like lenge. - La sagen stoppe helt opp før du tar den ut av arbeidsstykket. - Ikke prøv å kutte en sving som er for krapp. Det vil føre til overdrevent press på bladet, noe som kan gjøre at det knekker. - Hold hender unna kutteområdet og bladet. - Ikke ta på undersiden av arbeidsstykket. - Bruk aldri hendene til å fjerne sagspon og avkapp nær bladet. - Sørg for at arbeidsstykket er godt støttet. - Len deg aldri over bladet for å fjerne sagspon eller avkapp. - Ikke prøv å få løs et blad som sitter fast før du har slått av sagen. - Hvis du blir avbrutt mens du bruker sagen, fullfører du kuttingen og slår av sagen før du ser opp. - Hold alltid sagen på steder som er isolert. Hvis du utilsiktet kutter en skjult ledning eller sagens egen ledning, blir sagen strømførende. - Bruk aldri sagen nær brennbare væsker eller gasser. - Styrehjulet for bladet brukes for å støtte bladet når du kutter og må alltid være i kontakt med den bakre kanten av bladet og kunne beveges fritt. 7.3 Instruksjoner Slå sagen på og av Merk: Dette verktøyet er utstyrt med en sikkerhetssperre (flerbruksknappen) når det kombineres med batterihåndtaket. 1. Trykk på sikkerhetssperren for å starte sagen. Trykk deretter på strømbryteren og hold den inne. 2. Slipp sikkerhetssperren når sagen starter. 3. Slipp strømbryteren for å stoppe sagen. Foreta et kutt 1. Start sagen ved å trykke på sikkerhetssperren og deretter på strømbryteren. 2. Skyv sagen sakte fremover. 3. Når kuttingen er ferdig, slipper du strømbryteren og lar bladet stoppe helt. MERK: Hvis ikke hele underlagsplaten holdes nede på arbeidsstykket, kan bladet knekke. Vinkelkutting ADVARSEL: Sørg alltid for at sagen er avslått og at batterihåndtaket er koplet fra før du gjør justeringer. Løsne sekskantskruen på undersiden av sagen med unbrakonøkkelen som følger med og vipp underlagsplaten ved å bruke en vinkelmåler for å oppnå ønsket vinkel Stram deretter til sekskantskruen igjen. 26

27 Styrehjul for sagblad Still inn styrehjulet for sagbladet når du stiller inn sagen for vinkelkutting eller for å bytte blad. Løsne sekskantskruen på undersiden av sagen med unbrakonøkkelen som følger med. Når bladet er på plass, skyver du monteringsplaten til styrehjulet helt til bladet er i sporet i styrehjulet. Kutte i metall Når du kutter i metall, må du bruke en egnet kjøle-/skjæreolje. Sprut oljen på bladet eller arbeidsstykket med jevne mellomrom mens du kutter for å redusere slitasje på bladet. ADVARSEL: Ikke legg sagen i vann eller la det komme olje inn i den. Det kan være fare for dødelig elektrisk støt. Sirkelkutting Når du skal kutte fra midten av arbeidsstykket, borer du først et hull med en diameter på 12 mm som gir plass til sagbladet. Tips Når du kutter i materiale med overflate som du ikke ønsker å lage merker/riper i, dekker du enten undersiden av underlagsplaten eller overflaten på materialet med maskeringstape eller lignende. 7.4 Vedlikehold Bytte sagblad ADVARSEL: Sørg alltid for at sagen er avslått og at batterihåndtaket er koplet fra før du gjør justeringer. 1. Løsne de to sekskantskruene på bladets festeblokk. 2. Ta ut sagbladet og skyv et nytt blad inn i sporet med taggene utover. 3. Stram sekskantskruene med unbrakonøkkelen som følger med. ADVARSEL: Taggene på sagbladet skal peke fremover unna brukeren. VIKTIG: Når du har byttet sagblad, må du sørge for at sekskantskruene er strammet godt til og at bladet beveger seg fritt. Kople til batterihåndtaket og kjør sagen uten belastning for å kontrollere at den går jevnt før du bruker den på materiale. Generell inspeksjon Kontroller regelmessig at alle festeskruer sitter godt. De kan løsne over tid grunnet vibrasjon i verktøyet. 27

28 8. Halogenlampe 8.1 Spesifikasjoner Oversikt over produktet Spesifikasjoner Spenning: 18V Lyspære: 2 x 18V 0,6A halogen Levetid til lyspære: 300 timer Vekt: 1,3 kg Oversikt over produktet 1. Linse 2. Linseramme 3. Lampehode 4. Hoveddel 5. Luftkjølingsventil 6. Flerbruksknapp (På-/Av-knapp) 7. Blinkeknapp 8.2 Instruksjoner Slå halogenlampen på og av Merk: Dette verktøyet er utstyrt med en flerbruksknapp når det kombineres med batterihåndtaket. 28

29 1. Skyv flerbruksknappen til høyre for å slå på lampen. 2. Skyv flerbruksknappen til venstre for å slå av lampen. Blinke med halogenlampen Skyv flerbruksknappen til høyre og trykk på og slipp blinkeknappen (avtrekkeren). Dreie halogenlampen 1. For å dreie på hodet til halogenlampen, holder du godt fast i den nedre delen. 2. Flytt hodet på halogenlampen opp og ned som du ønsker med den andre hånden. 8.3 Vedlikehold Bytte lyspære ADVARSEL: Halogenlampen begynner umiddelbart å varmes opp når den blir brukt. Håndter lampen forsiktig, spesielt rundt lyspæren og linsen. Vær ekstra forsiktig når du skal bytte lyspære og la lampen kjøle seg ned først. Hold toppen av lampen med én hånd og linserammen med den andre. Begynn å vri linserammen i retning mot urviseren. Fortsett å vri på rammen helt til den skilles fra lampen. Vær forsiktig når du gjør dette for å unngå å skade reflektoren eller den beskyttende linsen. Lyspæren som har gått skal fjernes fra fjæren og avfallshåndteres på riktig måte. Halogenlampen leveres med en ekstra lyspære som oppbevares inne i lampen. Du ser den når du tar av rammen og lampeenheten. Sett den nye lyspæren i fjæren. Sett rammen og lampeenheten forsiktig på linje med hoveddelen. Vri linserammen i retning med klokken for å feste linsedekslet igjen. Rengjøring 1. Rengjør halogenlampen regelmessig. Fjern batteripakken og eventuelt tilbehør før rengjøringen. Bruk KUN mild såpe og en fuktig klut utenpå. Legg aldri lampen i vann eller annen væske. 2. Fjern støv og skitt regelmessig. Rengjøringen gjøres best med trykkluft eller en fille. 3. Ikke åpne opp halogenlampen (bortsett fra når du skal bytte lyspære som beskrevet ovenfor). Generell inspeksjon Kontroller regelmessig at alle festeskruer sitter godt. De kan løsne over tid grunnet vibrasjon i verktøyet. 29

30 FORSIKTIG: Ikke bruk rengjøringsmidler til rengjøring av plastdelene på halogenlampen. Det anbefales å bruke et mildt rengjøringsmiddel på en fuktig klut. Vann må aldri komme i kontakt med halogenlampen. 9. Boks 9.1 Oversikt over produktet 1. Hull for loddrett stolpe 2. Utløserspak for loddrett stolpe 3. Spor for parallellanlegg 4. Linjal for parallellanlegg 5. Indikator for batteristrøm og lader 6. På-/Av-knapper 7. Sekundært ladepunkt 8. Ledningsoppbevaringskroker 9. Ladestasjon for batterihåndtak 10. Spor for bordsagblad 11. Spor for løvsagblad 12. Bokslås (lukket) 13. Åpnehåndtak 14. Bokslås (åpen) 15. Bærehåndtak 16. Festebeslag for skulderstropp 30

31 17. Linjal for parallellanlegg 18. Feste for fremtidig produkt 19. Stolpeoppbevaring 20. Gummiføtter 21. Spor for parallellanlegg 22. Stålforsterket arbeidsflate 23. Oppbevaring for tilbehørsboks 24. Utløserknapp for tilbehørsboks 25. Plasseringskrok for tilbehørsboks 26. Valgfri tilbehørsboks 31

32 1. Lokk 2. Intern strømkopling 3. Fordypning for underlagsplate til sirkelsag 4. Fordypning for underlagsplate for stikksag 5. Ledningsoppbevaring for intern strømkopling 6. Klemme for arbeidsflate 7. Stolpehåndtak 8. Vinkelmåler 9. Stikksagblad 10. Skrue for å feste boksen til arbeidsflaten 11. Bruksanvisning 12. Krok for ledningsoppbevaring 13. Drill 14. Stikksag 15. Halogenlampe 16. Sirkelsag 17. Ekstra håndtak 32

33 9.2 Oppbevaring og åpning av stolpe og tilbehør Ta ut stolpe For å ta ut stolpen fra oppbevaringsrommet, må du først lukke bokslokket og sørge for at begge låsene er på. Sett boksen med håndtaksiden ned for å få stolpen mot deg. 1. Ta tak i den bevegelige delen av stolpehodet og trekk det ut fra boksen. Låsen åpnes og stolpehodet roteres ut. Merk: Du kan bruke stolpehåndtaket til å skyve stolpehodet enkelt vekk fra boksen. 33

34 2. Når låsen er ute av sporet, dreier du ut metalldelen på stolpen ca Skyv stolpen langs bunnen av boksen for å få den andre stolpekroken løs. Bytte stolpe Sett boksen med håndtaksiden ned. Fest den grønne stolpekroken i oppbevaringsrommet til stolpen. Drei stolpehodet og trykk på den aktive stolpekroken helt til låsen klikker på plass i fordypningen inne i boksen. Løse ut tilbehørsboksen Skyv opp låsen på baksiden av boksen (med pilen pekende oppover), og trekk deretter i tilbehørsboksen med tommelen for å få den ut. 10. Bordsag 10.1 Spesifikasjoner Oversikt over produktet Spesifikasjoner Spenning: 18 V Hastighet uten belastning: 3500 rpm Kuttedybde ved 0 : 38 mm Kuttedybde ved 45 : 27 mm Maks. bladdiameter: 140 mm, 24 tagger Bladbor: 10 mm Bladsnitt: 18 mm 34

35 Oversikt over produktet Parallellanlegg Linjal Vernedeksel Arbeidsflate Vinkelmåler Linjal Vinkellås 10.2 Øvrige sikkerhetsanvisninger Les avsnittene 2.1 Generelle sikkerhetsanvisninger og 6.2 Øvrige sikkerhetsregler om sirkelsagen før du bruker bordsagen. Ikke monter stolpen og/eller drillen til benken mens du bruker bordsagen. Sørg for at vernedekselet er på plass og i god stand. Bruk aldri sagen uten vernedekselet. Start aldri opp sagen hvis sagbladet er i kontakt med arbeidstykket. Bruk alltid parallellanlegg eller ledeskinne når du skal sage på langs. Bruk alltid en skyvestokk når du skal kutte smale stykker på langs. En skyvestokk er en stokk som brukes til å skyve arbeidsstykket slik at du ikke trenger å bruke hendene. Størrelsen kan variere, men skyvestokken må alltid være smalere enn arbeidsstykket slik at ikke skyvestokken kommer i kontakt med sagbladet. Støtt store arbeidsstykker for å redusere risikoen for at bladet setter seg fast, noe som kan forårsake tilbakestøt. Sørg for tilstrekkelig støtte bak og på sidene av arbeidsbordet for brede eller lange arbeidsstykker. Bruk kun riktige blad og ikke blad med feil hullstørrelse. Bruk aldri bladskiver eller -bolter som er defekte eller feil. Maks. bladkapasitet på sagen er 140 mm. Unngå å kutte spikere. Sjekk arbeidsstykket og fjern alle spikere og lignende før du begynner sagingen. Ta aldri på sagbladet eller andre bevegelige deler under bruk. Hold hendene unna kutteområdet og bladet. Ikke hold under arbeidsstykket. Vernedekselet kan ikke beskytte deg mot bladet på undersiden av arbeidsstykket. 35

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

PipeCut 170/170E/220E System

PipeCut 170/170E/220E System PipeCut 170/170E/220E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents:

Detaljer

Vinkelsliper V2 2000W

Vinkelsliper V2 2000W Bruksanvisning for Vinkelsliper V2 2000W S1M-KZ3-230 ORIGINAL INSTRUCTIONS ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE Generell Sikkerhets Advarsel For Elektroverktøy N ADVARSEL! For å

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Page 1 of 9 1. PRODUKT BESKRIVELSE Maskinen er konstruert for å blande flytende og pulverbyggematerialer som maling, mørtel, lim, gips og lignende stoffer.

Detaljer

T330+ KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

T330+ KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten. T330+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

DCG125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE

DCG125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE DCG125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon Bruk - Deler - Reparasjon Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C NO - Kun for bruksområder for bærbare sprøyter for beskyttende lag - - Kun for profesjonelt bruk - - Ikke godkjent for bruk

Detaljer

Brukermanual Bensindrevet kjedesag

Brukermanual Bensindrevet kjedesag GRLL SIKKRHTSFORSKRIFTR etydningen til symolene på denne sagen Les bruksanvisningen før du tar sagen i bruk ruk vernebriller for å beskytte øynene ruk støvmaske ruk arbeidshansker for å beskytte hendene

Detaljer

FORMULA 60. BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning.

FORMULA 60. BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning. FORMULA 60 SE NO FI BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen och spara dem för framtida behov. BRUKERHÅNDBOK

Detaljer

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning PZ29 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner

Detaljer

PRESENTASJON NO 1. Kjære kunde,

PRESENTASJON NO 1. Kjære kunde, PRESENTASJON NO 1 Kjære kunde, Aller først vil vi takke for at du har valgt et av våre produkter. Vi håper at du blir fornøyd med denne maskinen, og at den svarer til dine forventninger. Denne instruksjonsboken

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Tekniske data Spenning: 230 V Frekvens: 50 Hz Inngangseffekt: 1600 W Hastighet uten belastning: 11,5 m/s Skaftlengde: 355 mm Bremsetid for kjede:

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Brukermanual Bensindrevet kjedesag

Brukermanual Bensindrevet kjedesag rukermanual ensindrevet kjedesag SIKKERHET RUKSVISIG VELIKEHOL 3112G6 3112H6 ette produktet er testet i en beregnet tilbakeslagsvinkel (K) ikke større en 45 grader. VRSEL VELIGST LES Vern mot tilbakeslag.

Detaljer

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no Bona Belt HD by Brukermanual Forord Bona Belt HD Manual ADVARSEL: Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikker bruk og drift av maskinen. Unnlatelse av å lese denne håndboken før bruk, justering

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMR435T INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære HONDA-kunde. Gratulerer med ditt valg av HONDA gresstrimmer.

Detaljer

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970, K 970 Rescue Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer