no Vibrasjonsplate DPU 6055 Driftanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.wackergroup.com 0203095no 001 11.2004 Vibrasjonsplate DPU 6055 Driftanvisning"

Transkript

1 no Vibrasjonsplate DPU 6055 Driftanvisning

2

3 INNHOLD Type Artikelnummer DPU DPU bred Denne maskinen er utstyrt med en EPA-sertifisert motor. Informasjon om motoren finner du i brukerveiledningen fra motorprodusenten. H00553N 1

4 2

5 FORORD Forord Det er av avgjørende betydning for din sikkerhet at du leser, forstår og følger sikkerhetsanvisningene. Det beskytter deg mot helseskader. Bruk og vedlikehold denne maskinen fra Wacker i samsvar med instruksene i denne bruksanvisningen, så får du en maskin som fungerer knirkefritt og som er til å stole på. Defekte maskindeler må skiftes ut så snart som mulig. Alle rettigheter forbeholdt, spesielt retten til mangfoldiggjøring og spredning. Copyright by Wacker Construction Equipment AG. Det er ikke tillatt å ettertrykke, reprodusere, kopiere eller spre denne bruksanvisningen - eller deler av den - uten at det på forhånd uttrykkelig er gitt skriftlig tillatelse til dette fra Wacker Construction Equipment AG. Enhver mangfoldiggjøring, distribuering eller lagring på databærere, uansett i hvilken form og på hvilken måte, som ikke er autorisert av Wacker, innebærer et brudd på gjeldende opphavsrett og vil bli rettslig forfulgt. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å komme med tekniske endringer, som tjener til å forbedre våre maskiner, eller som høyner sikkerhetsstandarden, også uten at dette blir bekjentgjort spesielt. T00778N 3

6 INNHOLD FORORD 3 SIKKERHETSREGLER 6 Generelt 6 Betjening 6 Sikkerhet 7 Vedlikehold 7 Transport 7 Kontroll 7 TEKNISKE DATA 8 BESKRIVELSE 10 Bruksområde 10 Målskisse 10 Maks. tillatt helning 10 Funksjonsbeskrivelse 11 TRANSPORT TIL ARBEIDSPLASSEN, TIPS FOR KOMPRIMERING 13 Transport til arbeidsplassen 13 Tips ved komprimering 13 BETJENING 14 Før oppstart 14 Elektrostart 15 Start med sikkerhets-startsveiv 16 Start i kaldt vær 18 Start med startkabler 19 Kjøring forover og bakover 19 Komprimering uten påbygningsplater 20 Stopp 20 VEDLIKEHOLD 21 Vedlikeholdsskjema 21 Motorolje og oljefilter 22 Luftfilter 23 Drivstoffsystemet 24 Batteri 25 Hydraulikkbetjening 25 Vibrator 26 Vibratorkilereim 26 4

7 INNHOLD FEILSØKING 27 For lav hastighet forover 27 For lav hastighet bakover 27 Går ikke bakover 27 Lekkasje av hydraulikkolje 27 Ladekontroll-lampen slutter ikke å lyse og/eller lydsignalet slår seg ikke av 27 Motoren vil ikke starte 27 ELEKTRISK KOBLINGSSKJEMA 28 CE-KONFORMITETS-ERKLÆRING 29 5

8 SIKKERHETSREGLER SIKKERHETSREGLER FOR VIBRASJONSPLATER SOM DRIVES AV FORBRENNINGSMOTOR Generelt 1. For å betjene en vibrasjonsplate alene må føreren * være fylt 18 år, * være kroppslig og mentalt velegnet, * ha opplæring i bruk av vibrasjonsplate og vise at de er i stand til å betjene den, og * forventes å være i stand til å utføre de oppdrag som blir pålagt. Føreren må bli vist hva han skal gjøre av oppdragsgiveren. 2. Vibrasjonsplater må bare brukes til komprimering. Følg både produsentens bruksanvisning og disse sikkerhetsreglene. 3. Personer som skal ha med driften av vibrasjonsplater å gjøre må gjøres kjent med sikkerhetstiltak som vedgår maskinen. Ved spesiell bruk må spesialopplæring gis. 4. Det er mulig at denne vibrasjonsplate har et støynivå som overstiger 89 db (A). I følge "UVE-lärm", BGV B3 (regler for å hindre skader på grunn av støy) må brukeren benytte hørselsvern når lydnivået overstiger 89 db (A). Betjening 1. Pass på at du står i riktig posisjon og holder riktig i sveiven ved starting av en motor med sveiv. ADVARSEL! Det må bare brukes original sikkerhets-startsveiv fra motorprodusenten. Dra i sveiven av all kraft til motoren går, ellers kan sveiven slå tilbake. 2. Funksjonene for betjeningselementene må ikke endres eller kobles ut. 3. Føreren må ikke forlate betjeningsplassen mens maskinen er i drift. 4. Føreren må stoppe motoren når han tar pause. Maskinen må plasseres så den ikke kan velte. 5. Stopp motoren før tanken fylles. Det må ikke søles drivstoff på varme komponenter eller på bakken. 6. Ikke røyk eller bruk åpen flamme nær denne maskinen. 7. Tanklokket må være skikkelig montert. Steng drivstoffkranen (hvis montert) når motoren stoppes. Hvis maskinen skal fraktes langt, skal drivstoffet tappes av tanken. ADVARSEL! Lekkasjer i drivstofftanken kan føre til eksplosjoner, og må repareres med en gang. 8. Ikke kjør maskinen på steder der det er eksplosjonsfare. 9. Påse at det er tilstrekkelig tilgang på frisk luft når vibrasjonsplater med forbrenningsmotor brukes innendørs, i tunneler, sjakter eller dype grøfter (se spesialregler for slikt arbeid; BGV C22). 10. Hold hender, føtter og klær i trygg avstand fra bevegelige deler på vibrasjonsplaten. Bruk vernesko. 11. Ved arbeid nær kanter, hull, skråninger, grøfter og avsatser, må vibrasjonsplaten betjenes slik at det ikke er fare for at den velter eller raser ned. SV00006N 6

9 SIKKERHETSREGLER 12. Forsikre deg om at grunnen eller fundamentet som skal komprimeres, har tilstrekkelig bæreevne til å tåle vekten. 13. Bruk egnet verneutstyr når du bruker maskinen eller foretar vedlikeholdsarbeid. 14. Ved reversering med vibrasjonsplaten må føreren gå på siden og styre med håndtaket, for å hindre å bli klemt mellom håndtaket og en mulig hindring. 15. Vibrasjonsplaten må styres slik at ikke hendene skades mot faste gjenstander. 16. Vibrasjonsplaten må styres slik at stabiliteten er sikret. 17. Maskiner med innebygde transporthjul må ikke parkeres eller lagres på hjulene. De er bare for å transportere maskinen. Sikkerhet 1. Vibrasjonsplaten må bare betjenes med alle beskyttelsesinnretninger montert. 2. Før betjeningen startes må føreren forsikre seg om at alle betjenings- og sikkerhetsinnretninger fungerer som de skal. 3. Hvis det blir oppdaget mangler ved sikkerhetsinnretningene eller andre mangler som reduserer sikkerheten ved bruk av maskinen, eller som kan utgjøre en fare for miljøet, skal den som har oppsyn med arbeidet informeres umiddelbart. 4. Hvis det oppstår noe som svekker sikkerheten under bruk, skal maskinen stoppes øyeblikkelig. 5. Drivstoff skal oppbevares i beholdere som er merket i henhold til forskriftene fra produsenten. Vedlikehold 1. Bruk bare originale reservedeler. Modifiseringer på maskinen, inkludert endring av maksimalt motorturtall som er innstilt fra fabrikken må kun gjøres etter tillatelse fra Wacker. Hvis ikke opphører alt ansvar for produsenten. 2. Alle enheter må stoppes før det foretas vedlikehold på maskinen. Unntak fra dette må bare gjøres hvis spesielle vedlikeholdsarbeider krever at motoren går. 3. På vibrasjonsplater med elektrisk start må batteriet kobles fra før vedlikehold eller reparasjoner på det elektriske anlegget utføres. 4. Avlast hydraulikkretser før det foretas vedlikeholdsarbeid på dem. ADVARSEL! Vær forsiktig ved demontering av hydraulikkretser, da oljen kan være varm (opp over 80 o C). Bruk beskyttelse så det ikke spruter olje i øynene. 5. Monter alt sikkerhetsutstyr etter at vedlikehold og reparasjoner er fullført. 6. Bruk en vannslange og rengjør maskinen etter hver gangs bruk, for å unngå driftsforstyrrelser. Ikke bruk høytrykksspyler eller kjemiske midler. Transport 1. Ved transport og ved løfting av vibrasjonsplaten med løfteutstyr må stropper og kroker som benyttes være sterke nok og de må festes i løftepunktene på maskinen. 2. Ramper som benyttes må tåle den aktuelle vekten og være sikret mot velting. Påse at ingen kan bli skadet hvis maskinen velter eller sklir, eller av maskinkomponenter som beveger seg. 3. Når vibrasjonsplaten transporteres må den sikres så den ikke sklir eller velter. Kontroll Vibrasjonsplaten må kontrolleres regelmessig av godkjent servicemann, avhengig av bruk og arbeidsforhold, minst en gang i året for å se at den er i trygg teknisk stand. Kontakt din Wacker-forhandler, så foretar han kontroll og eventuelle reparasjoner som er nødvendig. Følg også de aktuelle gjeldende regler og lover der maskinen benyttes. SV00006N 7

10 TEKNISKE DATA DPU 6055 DPU bred Artikelnummer Driftsvekt Uten påbygningsplater (550 mm) kg: 455 Med påbygningsplater- smal (610 mm) kg: 471 Med påbygningsplater - serie (710 mm) kg: 478 Med påbygningsplater - bred (860 mm) kg: 497 Kraftoverføring Fra motor direkte til vibrator via sentrifugalclutch og kilereimen direkte til vibratoren Vibrator Svingninger v/min(hz): ca (69) Motorolje Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40) Sentrifugalkraft kn: 60 Drivmotor 1-sylindret, luftkjølt firetakts dieselmotor med elektrisk start Sylindervolum cm 3 : 667 Nominell ytelse (*) kw: 9,7 ved turtall min -1 : 2650 Arbeidsturtall min -1 : 2880 Turtall uten belastning min -1 : 2950 Olje Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40) Drivstoff Diesel Drivstofforbruk l/h: 2,2 Tankvolum l: 7,0 Elektrisk anlegg Batteri 12 V - 55 Ah Wacker Dynamo Dynamo med elektronisk regulator og likeretter Maks. ladestrøm A: 26 Ladespenning V: 14 Startmotor Tannhjulsinnslag Driftsspenning V: 12 Hydraulikksystem Hydraulikkolje Fuchs Renolin MR 520 TD00553N 8

11 TEKNISKE DATA (*) Svarer til installert effektiv ytelse i henhold til direktiv 2000/14/EF. Støynivået (lydtrykket), målt fra operatørens plass og i samsvar med EN ISO 11204, er på L pa = 97 db(a). Effektverdien av akselerasjonen, målt ifølge EN 1033 ligger på 7,6 m/s 2. De oppgitte støy- og vibrasjonsgrenser er framkommet ved drift på knust grus med oppgitt driftsurtall. TD00553N 9

12 BESKRIVELSE Bruksområde Vibrasjonsplaten egner seg til komprimering av nesten alle typer masse, både i grøfter og på flater. Ved montering av 86 cm påbygningsplater (ekstrautstyr) egner den seg til brolegging og hellelegging. Sterkt bindende eller frosne masser er uegnet til komprimering. Kontroller at komprimeringen er i tråd med kravene for det aktuelle oppdrag. Målskisse Maks. tillatt helning T00781N 10

13 BESKRIVELSE Funksjonsbeskrivelse Vibrasjonen som er nødvendig for komprimering produseres av vibratoren (13) som er montert i understellet (5). Denne vibratoren (13) er konstruert som en sentralenhet med retningsstyrte svingninger. En slik løsning bygger på dreiing av eksentervektene (15), slik at retningen på svingningene endres. Dermed oppnås en trinnløs overgang mellom vibrasjon forover (fig 1), på stedet (fig 2) og bakover (fig 3). Denne omstillingen styres med sjaltehendelen (6) på håndtakshodet (7). Forover På stedet Bakover Motoren (1) som er montert i overbygningen (4) driver vibratoren (13). Kraften overføres gjennom sentrifugalclutchen (11) og kilereimen (12). Sentrifugalclutchen (11) bryter kraftoverføringen til vibratoren (13) ved lave turtall, slik at motoren (1) går uten belastning på tomgang. Den automatiske reimskiven (10) som er bygd sammen med sentrifugalclutchen (11) sikrer optimal stramming av kilereimen (12) under drift, og avlasting av kilereimen når motoren står i ro, f.eks. under transport. I tillegg justerer reimskiven (10) seg automatisk etter som kilereimen slites. Det gjør at hele overføringen fra motoren (1) til vibratoren (13) er vedlikeholdsfri. T00781N 11

14 BESKRIVELSE Turtallet på motoren (1) styres trinnløst med gasshendelen (8). Overbygning (4) og understellet (5) er sammenkoblet ved hjelp av 4 dempere (14). Denne dempingen hindrer overføringen av svingningene med svært høy frekvens til overbygningen (4). Dermed holdes driftsikkerheten oppe på motoren (1), med øket komprimeringseffekt. Motoren (1) er en dieselmotor med elektrisk starter (3), den er utstyrt med tørt luftfilter (9) og motoren er luftavkjølt. For å lette starting (i streng kulde, ved starting med sveiv) har motoren (1) en dekomprimeringsautomatikk (2). Den fungerer slik at kompresjonen er svært lav når motoren dreies rundt, og etter noen omdreininger kobles full kompresjon inn. T00781N 12

15 TRANSPORT TIL ARBEIDSPLASSEN, TIPS FOR KOMPRIMERING Transport til arbeidsplassen Krav: - Benytt bare utstyr som er godkjent for minst 500 kg ved løfting og transport av vibrasjonsplaten. - Stopp alltid motoren ved transport! - Fest en godkjent løfte krok i løfteøyet (16) på maskinen. - Ved transport på lasteplan/henger må maskinen stroppes i festene (17) så den ikke sklir. Sentralopphengingen er eksakt i maskinens tyngdepunt, men kan forskyves bakover (18) ved arbeidsoppgaver hvor høyden er avgjørende (Tiltrekningsmoment = 85 Nm). Merk: Husk også på sikkerhetsforskriftene. Tips ved komprimering Grunnforhold Maksimal komprimeringstykkelse avhenger av flere faktorer som fuktighet, kornfordeling, osv. Det er ikke mulig å oppgi en eksakt verdi for dette. Anbefaling: Utfør komprimeringsforsøk og ta prøve i hvert enkel tilfelle. Komprimering i helning Følgene punkter er viktig å huske ved komprimering i helninger: * Kjør alltid opp en helning først (en helning som det går greit å kjøre opp, er det ikke farlig å kjøre ned). * Føreren må ikke stå nedenfor maskinen (se sikkerhetsforskriftene). * Ikke bruk maskinen i helninger over 25 grader. ADVARSEL! Hvis man overskrider denne hellingsvinkelen, vil det resultere i at motoren slår seg av på grunn av oljevokteren. For å starte motoren igjen, må man trykke en gang på ventilhendelen på oljefilterhuset. Riktig! Galt! T00782N 13

16 BETJENING Før oppstart 1. Motorolje Kontroller oljenivået på peilepinnen (19), etterfyll motorolje Fuchs Titan Unic 10W40 MC påfyllingen (21) ved behov. ADVARSEL! Når du kontrollerer oljenivået, skal maskinen stå vannrett og motoren være slått av. 2. Drivstoff Vær svært nøye ved påfylling av diesel i påfyllingen (20) så det ikke kommer forurensninger i tanken, da det kan føre til driftsforstyrrelser i dieselsystemet, og rask gjentetting av dieselfilter. ADVARSEL! - Motoren skal være slått av når du fyller tanken. - Fyll aldri drivstoff i nærheten av åpen flamme eller gnister som kan antenne drivstoffet, og røyk aldri under fylling. - Bruk bare rent drivstoff og rene etterfyllingsbeholdere. - Ikke søl drivstoff. 3. Mekanisk oljetrykkovervåking En aktivering av den mekaniske oljetrykkvokteren er nødvendig ved: - første påfylling eller når man har kjørt drivstofftanken tom. - automatisk motorstopp pga. lite olje. - fridreiing ved lave temperaturer. 1. Drivstoff fylles. 2. Kontroller oljenivået. d 3. For å aktivere, trykk inn hendel "d" i ca. 5 sekunder. 4. Sjekk motoren for lekkasjer. 5. Start motoren. ADVARSEL! Selv om motoren er utstyrt med oljetrykkvokter, må oljestanden kontrolleres hver 8-15 driftstimer. ADVARSEL! - La aldri motoren gå i lukkede rom eller i rom med dårlig ventilasjon. Fare for forgiftning! - Før du starter opp, pass på at det ikke befinner seg noen i faresonen rundt maskinen, og sjekk at alle verneinnretninger er på plass. - Bruk aldri startgass. T00796N 14

17 BETJENING Elektrostart 1. Vri gasshåndtaket (8) til 1/2-3/4 gass. 2. La dekompresjonshendelen (2) stå i posisjon e. f e 3. Stikk nøkkelen i tenningslåsen (25) og vri den mot høyre til den står i driftsstilling (Ladekontroll-lampen (27) lyser, og det høres et lydsignal). Trykk på startknappen (26) og hold den inne til motoren går. ADVARSEL! Vent til motoren har stoppet helt før neste startforsøk. 4. Straks motoren har startet, skal ladekontroll-lampen (27) slutte å lyse og lydsignalet slå seg av. Ved eventuelle uregelmessigheter skal motoren straks slås av, og feilen skal lokaliseres og rettes opp. ADVARSEL! Når motoren kommer opp i hastighet, setter vibrasjonen i gang. Merk: Ikke betjen dekomprimeringen mens motoren går. 5. Kjør motoren opp til maksimalt turtall, og kontroller vedlikeholdsanviseren på luftfilteret (Se også kapitlet Vedlikehold ). Rengjør eventuelt tørrluftfilteret. T00796N 15

18 BETJENING Start med sikkerhets-startsveiv 1. Vri gasshåndtaket (8) til 1/2-3/4 gass. 2. Vri dekompresjonshendelen (2) til anslaget f. I denne stillingen kan man høre at dekompresjonsautomatikken kobler seg inn, og motoren er klar til å starte. f e 3. Stikk nøkkelen i tenningslåsen (25) og vri den mot høyre til den står i driftsstilling (Ladekontroll-lampen (27) lyser, og det høres et lydsignal). 4. ADVARSEL! Sjekk at startsveiven er ren og uten skader. Skift ut evt. ødelagt rørhåndtak eller slitte bolter! Sett inn glideområdet mellom startsveiven og føringshylsen (i beskyttelseshetten) med litt fett. - Stå sidelengs i forhold til motoren. - Hold alltid om rørhåndtaket (h) med begge hender. T00796N 16

19 BETJENING - Drei først sakte på startsveiven (24) (mot urviseren), til startkloen griper tak. Sveiv deretter kraftig og med tiltakende hurtighet. Når dekompresjonshendelen står i stilling e (kompresjon) og kompresjonen er på sitt høyeste, skal sveiven ha størst mulig fart. Så snart motoren har startet, skal startsveiven trekkes ut igjen. ADVARSEL! Hold om rørhåndtaket med et fast grep og sveiv jevnt og uten avbrudd for å sikre god kraftoverføringskontakt mellom motoren og startsveiven. Denne kontakten må under ingen omstendighet brytes mens sveivingen pågår. Hvis motoren slår feil vei på grunn av for nølende sveiving, vil den korte tilbakedreiningen forårsake at forbindelsen mellom veivarmen (g) og startkloen (i) frigjøres. - Hvis motoren etter et slikt feilslag starter i motsatt dreieretning (røyk ut av luftfilteret), skal man straks slippe sveiven og stoppe motoren. ADVARSEL! Vent til motoren har stoppet helt før neste startforsøk. i g h 5. Straks motoren har startet, skal ladekontroll-lampen (27) slutte å lyse og lydsignalet slå seg av. Ved eventuelle uregelmessigheter skal motoren straks slås av, og feilen skal lokaliseres og rettes opp. ADVARSEL! Når motoren kommer opp i hastighet, setter vibrasjonen i gang. Merk: Ikke betjen dekomprimeringen mens motoren går. 6. Kjør motoren opp til maksimalt turtall, og kontroller vedlikeholdsanviseren på luftfilteret (Se også kapitlet Vedlikehold ). Rengjør eventuelt tørrluftfilteret. T00796N 17

20 BETJENING Start i kaldt vær Ved temperaturer under ca. -5 o C må motoren først sveives rundt noen ganger, slik at den går lettere. 1. Still gasshåndtaket (8) på full gass. 2. Sett dekompresjonshendelen i en hvilken som helst stilling før startposisjonen f. 3. Bruk startsveiven (24) og sveiv motoren rundt (mot urviseren) til det blir merkbart lettere å sveive (10-20 omdreininger med sveiven). 4. Trykk ca. 5 sekunder på stiften d. f e d 5. Fjern smuss rundt dekslet på doseringsinnretningen, og trekk av dekslet. 6. Fyll huset med tyntflytende smøreolje opp til øverste kanten. Sett på dekslet og trykk det kraftig innover. Det trengs akkurat to fyllinger etter hverandre. 7. Drei dekompresjonshendelen til den stopper mot anslaget f. 8. Start deretter motoren umiddelbart, med elektrostarteren eller med startsveiven. T00796N 18

21 BETJENING Start med startkabler Kobl startkablene på følgene måte når det tas strøm fra ekstern strømkilde: 1. Monter en ende av startkabelen til positiv pol på det eksterne batteriet. 2. Monter den andre enden på positiv pol på batteriet på vibrasjonsplaten. 3. Monter en ende av startkabelen til negativ pol på det eksterne batteriet. 4. Koble den andre enden av denne kabelen til minuspolen på batteriet i vibrasjonsplaten. 5. Frakoblingen skal skje i motsatt rekkefølge. ADVARSEL! ADVARSEL! Det skal bare tilkobles 12 V batterier. Ved bruk av f.eks. 24 V lastebilbatterier kan 12 V batteriet eksplodere! Bruk bare startkabler med isolering! Kjøring forover og bakover Motorturtallet reguleres trinnløst med gasshendelen (8). Kjøreretningen velges med sjaltehendelen (6). Avhengig av sjaltebøylens stilling komprimerer vibrasjonsplaten forover, på stedet eller bakover. Ved å sette sjaltehendelen (6) i mellomstillinger kan framdriftshastigheten varieres, eller holdes i ro for å komprimere ekstra på et sted. Forover På stedet Bakover T00796N 19

22 BETJENING Komprimering uten påbygningsplater Hvis maskinen kjøres uten påbygningsplater, må et boltsett (8 stk) med bestillingsnummer , monteres i tilhørende gjenger, for å hindre skader på gjengene. Stopp ADVARSEL! Stopp aldri motoren ved hjelp av dekomprimeringen (2), da det skader ventilsystemet og dekomprimeringsinnretningen. 1. Skyv gasshendelen (8) helt tilbake mot anslaget. 2. Etter at motoren har stoppet, skal nøkkelen dreies til stopp-posisjon og trekkes ut. Kontroll-lampen (27) slutter å lyse, og lydsignalet slår seg av. T00796N 20

23 VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsskjema Enhet Vedlikehold Intervall Ytre skrueforbindelser Sjekk at de er trukket godt til. ca. 8 timer etter at maskinen er tatt i bruk første gang Motor Første skift av olje og oljefilter. 25 timer etter at Ventilklarin Kald motor: Sjekk og evt. juster ventilklaring. maskinen er tatt Innsugningsventil 0,1 mm - utblåsningsventil 0,2 mm. i bruk første gang Hele maskinen Kontroller visuelt at alt er på plass og at det ikke er daglig skader noe sted. Luftfilter Kontroller området der forbrenningsluften suges inn, samt vedlikeholdsanviseren på luftfilteret. Motor Kontroller oljenivå - evnt etterfyll. Justering og Smør med fett. ukentlig transportlås håndtak Drivstofftanken Kontroller vannutskilleren. Kilereim Kontroller, evnt. skift. månedlig Ramme Ettertrekk festebolter. Løftekrok Håndtak Kontroller oljenivå, evnt. etterfyll. Vibrator Skift olje. hver 250. time eller senest halvårlig Motor Skift olje og filter. hver 250. time Rengjør kjøleribber, trykkluft. Sjekk alle tilgjengelige skrueforbindelser. Batteri Kontroller syrenivå, evnt. etterfyll med destillert vann. Ventilklarin Kald motor: Sjekk og evt. juster ventilklaring. Innsugningsventil 0,1 mm - utblåsningsventil 0,2 mm. Drivstoffilter Skift filter. hver 500. time Luftfilter Bytt filterpatron. Innsprøytningsdyse Rengjør og evt. juster, reparer eller skift. hver time Innsprøytningsventil Rengjør og juster, evt. reparer. hver time T00797N 21

24 VEDLIKEHOLD Motorolje og oljefilter Kontroller oljenivået: - Fjern støv og skitt omkring oljepeilestaven. Kontroller oljenivået på peilepinnen (19). ADVARSEL! Når du kontrollerer oljenivået, skal maskinen stå vannrett og motoren være slått av. - Ved for lavt oljenivå må det etterfylles med Fuchs Titan Unic 10W40 MC, gjennom oljepåfyllingen (21). - Vær oppmerksom på max. -merket på oljepeilestaven! Skifting av olje og oljefilter 1. La motoren gå seg varm. 2. Ta av frontdekslet. 3. Demonter oljeslangen på holderen (SW 19) og heng den over karet som du tapper den brukte oljen i. ADVARSEL! Varm olje kan gi forbrenninger! Tapp den brukte oljen i et kar og ta hånd om den i henhold til forskriftene. 4. La all gammel olje renne ut. Løft evt. litt på den bakre delen av maskinen. 5. Skift oljefilter. k 6. Rengjør silen forsiktig, slik at ikke metallveven blir deformert. Tørk av tappepluggen eller blås den ren med trykkluft. ADVARSEL! Vær oppmerksom på TOP -merket på oljefilteret! 7. Kontroller O-ringen k. Skift den ut om nødvendig. 8. Fukt gjengene og O-ringen på tappepluggen med litt smøremiddel. 9. Fyll på motorolje opp til max. -merket på oljepeilestaven. 10.Sjekk oljenivået igjen etter at motoren har gått litt, og fyll etter om nødvendig. 11.Kontroller at tappepluggen på oljefilterhuset er tett. 12.Monter frontdekslet på igjen. T00797N 22

25 VEDLIKEHOLD Luftfilter Kontroll av luftfilteret: - Kontroller at det ikke ligger mye smuss, som f. eks. løv eller store støvansamlinger foran uftinntaksåpningene. Rengjør om nødvendig. - Sjekk at det er fri passasje i støvutslippsåpningen (l) på syklon-forfilteret. Rengjør om nødvendig. - Vedlikeholdsanviseren på luftfilteret: Kjør motoren opp på maksimalt turtall for en kort stund. Hvis gummibelgen trekker seg sammen og dekker det grønne feltet (m), må det foretas vedlikehold på luftfilteranlegget. I omgivelser med mye støv skal gummibelgen kontrolleres flere ganger daglig. l m Vedlikehold av luftfilteret: 1. Løsne vingeskruen (o) og ta den forsiktig av sammen med dekslet (p). Hvis dekslet (p) vris 90 o mot høyre, blir det lettere å ta av. 2. Ta forsiktig ut filterpatronen (r). 3. Sjekk at ventilklaffen (u) er ren og uten skader. o p t r s u 4. Hvis det er tørt smuss i filterpatronen, skal dette bankes ut. ADVARSEL! Ikke blås ren filterpatronen med trykkluft. Det kan skade patronen. Merk: Sjekk om det er riper eller andre skader på patronen ved å holde den på skrå opp mot lyset eller ved å gjennomlyse den med en lampe. Filterpatronen må skiftes ut ved den minste skade på filterpapiret (s) eller på tetningsleppen (t). 5. Skift evt. ut luftfilterpatronen hvis vedlikeholdsskjemaet tilsier det. 6. Filteranlegget settes sammen igjen i motsatt rekkefølge av demonteringen. T00797N 23

26 VEDLIKEHOLD Drivstoffsystemet ADVARSEL! Ikke røyk når det arbeides med drivstoffsystemet, og pass på at det ikke er åpen flamme i nærheten! Kontroll av vannutskilleren: - Løsne sekskantskruen v med ca. 2-3 omdreininger. - Fang opp dråpene som kommer ut i en gjennomsiktig beholder. Ettersom vann har en høyere spesifikk vekt enn diesel, kommer det først vann og deretter diesel ut. Dette er lett så se på den klare skillelinjen mellom de to. - Når det bare kommer diesel ut, kan sekskantskruen v skrus til igjen. v Skifting av drivstoff-filter: - Sett et egnet kar under filteret, for å fange opp drivstoff som kommer ut. - Steng drivstofftilførselsledningen. - Trekk drivstoffledningen w av filteret x på begge sider, og sett inn nytt filter. Viktig! Pass på at alt er rent, slik at det ikke kommer urenheter inn i drivstoffledningen! - Det må settes inn nytt drivstoff-filter. Vær oppmerksom på pilen som markerer flytretningen. - Åpne drivstofftilførselen. - Kjør motoren en liten stund, og sjekk at drivstoff-filteret og ledningene er tette. x w Sjekk skrueforbindelsene: Sjekk alle skrueforbindelser som det er mulig å komme til under vedlikeholdsarbeidet. Kontroller at de ikke har skader, og at de er trukket godt til. ADVARSEL! Ikke ettertrekk skruene på sylindertoppfestet! Justeringsskruene på turtallsregulatoren og innsprøytningssystemet er forsynt med sikringslakk og må ikke ettertrekkes eller justeres. T00797N 24

27 VEDLIKEHOLD Batteri Kontroller elektrolyttnivået: 1. Demonter batteridekselet. 2. Kontroller elektrolyttnivået, evnt. etterfyll med destillert vann. 3. Monter batteridekselet. ADVARSEL! Kontroller at hetta over plusspolen er på plass før batteridekselet monteres. Kontroller at eksosavtrekks-slangen fungerer som den skal! ADVARSEL! Merk: Beskytt hender og øyne mot eventuell syrelekkasje! Det må bare benyttes Wacker originalbatteri. Vanlige batterier tåler ikke den store vibrasjonen som batteriet blir utsatt for. 4. Husk på ved skifte av batteri: Demontering: Demonter minus-polen først og så pluss-polen. Montering: Monter først pluss-polen og så minus-polen. Ved start med startkabelen, se kapittelet betjening. Hydraulikkbetjening Kontroller oljenivået: 1. Sett håndtaket loddrett. 2. Skru opp påfyllingslokket (36). 3. Oljenivået skal rekke opp til markeringen, evnt. etterfyll med Fuchs Renolin MR 520 hydraulikkolje eller tilsvarende. 4. Skru igjen påfyllingslokket (36). Hydrauliksteuerung entlüften: Lufting av hydraulikkbetjeningen: 1. Fjern skjørtet (38) ved å skru ut skruene (39). 2. Sett håndtaket loddrett, sjaltehendelen (6) skyves helt i ryggestilling, og skru opp påfyllingen (36). 3. Løsn bolten i banjokoblingen (37). 4. Skyv sjaltehendelen (6) sakte til foroverstilling til det kommer hydraulikkolje uten luftbobler ut koblingen. 5. Skru fast bolten (37), monter skjørtet (38). 6. Etterfyll Fuchs Renolin MR 520 hydraulikkolje eller tilsvarende, og skru på påfyllingslokket (36). T00797N 25

28 VEDLIKEHOLD Vibrator Kontroller oljenivået: Olje 1. Sett vibrasjonsplaten horisontalt. 2. Skru ut påfyllingspluggen (40). 3. Oljen skal rekke opp til nedre del av gjengene i påfyllingshullet (40). 4. Etterfyll Fuchs Titan Unic 10W40 MC ved behov gjennom påfyllingshullet (40) (benytt en passende trakt 0,75 liter). 5. Skru inn påfyllingspluggen (40). Oljeskift: 1. Demonter eventuell påbygningsplate. 2. Skru ut påfyllingspluggen (40). 3. Vipp vibratorplaten slik at oljen renner ut, og hold den til alt har rent ut. 4. Sett vibrasjonsplaten horisontalt. 5. Fyll 0,75 liter Fuchs Titan Unic 10W40 MC gjennom påfyllingen (40). 6. Skru inn påfyllingspluggen (40). 7. Monter på igjen eventuell påbygningsplate. ADVARSEL! Ikke fyll på for mye olje! Vibratorkilereim På grunn av konstruksjonen av sentrifugalclutchen er det ikke behov for stramming av kilereimen. Hvis kilereimen slites så den blir smalere enn 15,5 mm må den skiftes. Skifting av kilereim: 1. Demonter reimdekslet (41). 2. Løsn skruen (42). 3. Ta av skiven (43), tallerkenfjæren (44), tetningen (45) og ytre del av reimskiven (10). 4. Skift kilereimen (12). 5. Monter delene i motsatt rekkefølge og pass på at fargemerket på tappen stemmer med markeringen på reimskiven (10). ADVARSEL! Ikke smør komponentene med fett eller olje. T00797N 26

29 FEILSØKING For lav hastighet forover Årsak: Tiltak: - For lite hydraulikkolje i håndtaket. - Luft i hydraulikkbetjeningen. - Etterfyll hydraulikkolje. - Luft systemet. For lav hastighet bakover Årsak: Tiltak: - For mye olje i håndtaket. - Korriger oljenivået til markeringen. Går ikke bakover Årsak: Tiltak: - Mekanisk feil. - Kontakt Wacker service. Lekkasje av hydraulikkolje Årsak: Tiltak: - Lekkasjer, skadd slange. - Skift defekte komponenter. Husk: Luft systemet etter reparasjoner. Ladekontroll-lampen slutter ikke å lyse og/eller lydsignalet slår seg ikke av Årsak: Tiltak: - Dynamoen er defekt. - Regulatoren er defekt. - Kontakt Wacker service. - Skift regulator. Motoren vil ikke starte Årsak: Tiltak: - Tenningslåsen er defekt. - Startmotoren er defekt. - Startknapp er defekt. - Batteriet er utladet. - Oljemangel. - Skift defekte komponenter. - Lad batteriet. - Fyll på olje og trykk en gang på ventilhendelen på oljefilterhuset. T00785N 27

30 ELEKTRISK KOBLINGSSKJEMA 1 Hunnstikker 2 Trykknappbryter 3 Kabeltre 4 Kontroll-lampe (batteri) 5 Sentralstikker 6 Sylinderskrue DIN912 - M8x16 7 Piezo-summer 8 Jordkabel 9 Batteri 10 Pluskabel 11 Starter 12 Hette 13 Sikring 14 Kabelstrips E N-1 28

31 EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE-KONFORMITETS-ERKLÆRING Wacker Construction Equipment AG, Preußenstraße 41, München bescheinigt, daß das Baugerät: bekrefter at maskinen: 1. Art: Vibrationsplatte Type: Vibrasjonsplate 2. Typ: Type: DPU Gerätetypnummer: Verktøytypnummer: / absolute installierte Leistung: med absolutt installert effekt: 9,7 kw in Übereinstimmung mit Richtlinie 2000/14/EG bewertet worden ist: er vurdert i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EF: Konformitätsbewertungsverfahren Konformitetsvurderingsmetode Anhang VIII Vedlegg VIII Bei folgender einbezogener Prüfstelle Ved følgende testinstans VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zertifizierungsstelle Merianstraße Offenbach/Main Gemessener Schallleistungspegel Målt lydeffektnivå Garantierter Schallleistungspegel Garantert lydeffektnivå 108 db(a) 109 db(a) und in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien hergestellt worden ist: og er produsert i overensstemmelse med følgende direktiver: 2000/14/EG EMV - Richtlinie 89/336/EG 98/37/EG EN EN Bescheinigung bitte sorgfältig aufbewahren Bekreftelsen oppbevares... Dr. Sick Vorstand Konsernledelse C N

32 30

33 DIN EN ISO 9001 Certificate

34

35

36

www.wackergroup.com KAPPEMASKIN BFS 100 0203322no - 05.2004 0007352 103 Driftanvisning

www.wackergroup.com KAPPEMASKIN BFS 100 0203322no - 05.2004 0007352 103 Driftanvisning www.wackergroup.com KAPPEMASKIN BFS 100 0203322no - 05.2004 0007352 103 Driftanvisning INNHOLD Type Artikelnummer BFS 100 0007352... Denne maskinen er utstyrt med en EPA-sertifisert motor. Informasjon

Detaljer

0226259no 003 12.2010. Vibrasjonsplate. DPU 4545He. Driftanvisning

0226259no 003 12.2010. Vibrasjonsplate. DPU 4545He. Driftanvisning 0226259no 003 12.2010 Vibrasjonsplate DPU 4545He Driftanvisning Produsent Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Oversettelser

Detaljer

0203079no 006 08.2011. Vibrasjonsplate BPU. 2540A, 3050A, 3750Ats. Driftanvisning

0203079no 006 08.2011. Vibrasjonsplate BPU. 2540A, 3050A, 3750Ats. Driftanvisning 0203079no 006 08.2011 Vibrasjonsplate BPU 2540A, 3050A, 3750Ats Driftanvisning Produsent Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Brukerhåndbok. Pumpe PT 3 PT 3A. 0155951no 009 0510

Brukerhåndbok. Pumpe PT 3 PT 3A. 0155951no 009 0510 Brukerhåndbok Pumpe PT 3 PT 3A 0155951no 009 0510 Opphavsrettig heter Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter, er forbeholdt. Dette

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

0158432no 009 0908. Stamper. BS 60-4 BS 60-4s INSTRUKSJONSBOK

0158432no 009 0908. Stamper. BS 60-4 BS 60-4s INSTRUKSJONSBOK 0158432no 009 0908 Stamper BS 60-4 BS 60-4s INSTRUKSJONSBOK 0 1 5 8 4 3 2 N O BS 60-4 Innholdsfortegnelse 1. Forord 5 2. Sikkerhetsinformasjon 6 2.1 Driftssikkerhet... 7 2.2 Sikkerhet for motor... 8 2.3

Detaljer

www.wackergroup.com 0158434no 001 0504 Stamper BS 60-2 BS 70-2 INSTRUKSJONSBOK

www.wackergroup.com 0158434no 001 0504 Stamper BS 60-2 BS 70-2 INSTRUKSJONSBOK www.wackergroup.com 0158434no 001 0504 Stamper BS 60-2 BS 70-2 INSTRUKSJONSBOK 0 1 5 8 4 3 4 N O BS 60/BS 70-2 Innholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Sikkerhetsinformasjon 4 2.1 Driftssikkerhet... 5 2.2 Sikkerhet

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning PT 26D Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian Innledning... 3 Kjære kunde... 3 Ferdsel og transport på allmenn vei... 3 Tauing... 3 Bruk...

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning PZ29 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H SE - Bruksanvisning "#$%&'()*$+,-.#/(0%#(%(&'($()&&,/(1$)23$45,#16$%(('3677'1$%((/($8-$ /(0"(8',$*/#.%('(9 DK - Brugsanvisning :#$+,-&#/(0%#(%(&'($)*3;&&'7%&1$%&'(('*$)&$4),#16$%(83)78'1

Detaljer

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2113MA 44 FR 2116MA 44 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

KMR 1700 B/LPG 1.186-106 1.186-524. www.karcher.com 5.959-114 A2006519 10/03

KMR 1700 B/LPG 1.186-106 1.186-524. www.karcher.com 5.959-114 A2006519 10/03 KMR 1700 B/LPG 1.186-106 1.186-524 www.karcher.com 5.959-114 A2006519 10/03 KMR 1700 B/LPG Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste 319 Operating Instructions 27 Spare Parts List 319 Notice d'utilisation 51

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48. 0159226no 009 1010

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48. 0159226no 009 1010 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 0159226no 009 1010 Opphavsrettig heter Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter, er forbeholdt.

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer