Årsrapport Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

2 Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller DAISY-format. 1

3

4 INNHOLD Veien til funksjonshemmedes frihet... 5 Ulobas merkevareplattform... 8 Styrets beretning Datterselskap i Uloba-konsernet Ulobas styre HMS-arbeid Regnskap Balanse Noter Kontantstrømanalyse Revisors beretning Organisasjonskart

5 4

6 VeIeN til funksjonshemmedes frihet Samvirket Uloba er en ideell organisasjon som ønsker å være spydspissen i funksjonshemmedes kamp for likestilling, likeverd, frihet og antidiskriminering. Det er vi gjennom politikken vår og gjennom vår BPA, som vi ønsker skal være retningsgivende for BPA generelt. Når man innvilges BPA av kommunen, innvilges man samtidig og påtar seg også ansvaret for sin egen BPA. Personen med assistansebehovet (eventuelt ved hjelp av en fungerende arbeidsleder) former sin egen assistanseordning ved å gjennomføre en opplæring i arbeidsledelse og rekruttere og være arbeidsleder for sine egne assistenter. Bare slik får vi borgerstyrt (B) og personlig (P) assistanse (A), og når den enkelte benytter sin assistanse til aktiv samfunnsdeltakelse, fungerer BPA etter hensikten frigjørende. Ulobas administrasjon rekrutterer derfor ikke assistenter, og vi har ingen pool av assistenter eller vikarer å sende rundt til medlemmene våre dette ordner den enkelte selv. Vi ser derfor på oss selv mer som en tilrettelegger av BPA, enn en tradisjonell leverandør. Når vi kjemper for at BPA skal være en lovfestet individuell rettighet, er det ikke for at Uloba skal få flest mulig medlemmer. Målet vårt er at alle funksjonshemmede skal få den samme friheten til livsutfoldelse og samfunnsdeltakelse som andre mennesker har, og BPA er det beste verktøyet for å oppnå dette. Ulobas BPA er skapt og videreutviklet av funksjonshemmede selv gjennom drøyt 20 år. Derfor vet vi best hva som må til for at funksjonshemmede skal få det livet og den hverdagen vi bør ha rett til. Dette lærer vi gjerne bort til andre som vil utvikle et like godt frihetsverktøy. Vi har allerede delt vår kompetanse og erfaring da Norsk Standard utviklet en standard for BPA i Standardkontrakten er forhandlet frem av representanter for alle berørte parter, og ved å regulere kompliserte kontraktsforhold sikrer den en forutsigbar og balansert kontrakt. Kontraktene som bygger på Norsk Standard, gir BPA etter intensjonen: mulighet til frihet og selvstendighet. Viktige elementer i frihetsverktøyet er selvbestemmelse, fleksibilitet og romslighet til god arbeidsledelse. SelvbeStemmelSe B-en i BPA står for borgerstyrt i Uloba. Andre kaller det brukerstyrt, men vi vil tydeliggjøre at vi med BPA kan være aktive samfunnsborgere, ikke passive brukere. Har du assistanse i form av BPA, skal du selv styre den. Vi har stor forståelse for at kommuner med økonomiske utfordringer må kutte i sine kostnader og derfor ser etter muligheter for innsparinger i all tjenesteyting. Når det gjelder BPA, har vi mange eksempler på at det er lettere å spare gjennom å innføre tjenestekonsesjon og selv sette de økonomiske rammene, enn det er ved å overta BPA-tilretteleggingen. Uloba har tjenestekonsesjon i flere kommuner, hvor funksjonshemmede dermed har fått anledning til å velge vår BPA innenfor en prisbegrensning kommunen har satt. 5

7 6

8 FlekSibilitet Når våre medlemmer lærer å sette opp arbeidsplan for sine assistenter, lærer de å sette opp en plan som er fleksibel og forutsigbar. Det bør det være rom for i et BPA-vedtak, som skal ta høyde for at man skal kunne delta i samfunnet og leve et liv, ikke bare eksistere. Ingen av oss er nøyaktig like aktive fra uke til uke. Det kan skje uforutsette ting, vi kan få lyst til eller bli nødt til å reise bort, eller vi får behov for å være litt spontane. Dette er ikke mulig uten at vi kan spare opp assistansetimer over tid. BPA skal åpne for dette. BPAarbeidsledere bemanner, planlegger og forbereder assistenter med tanke på travle tider og rolige tider. Dette er den eneste måten å få nok assistansetimer til bryllupsinvitasjoner, begravelser, julebord på jobben, eksamensinnspurt eller hvis man for eksempel får influensa. ArbeidSledelSe koster Å ha BPA innebærer å være arbeidsleder for en eller flere assistenter. Denne jobben fører med seg noen utgifter. Derfor er det viktig at man i tillegg til assistansetimer har midler til å drifte assistansen. Jo mer assistanse og flere assistenter du har, desto høyere blir driftskostnadene. Derfor er dekning av direkte driftsutgifter i forbindelse med assistansen en del av Ulobas BPA. Det koster penger å drifte en assistanseordning utover det assistenten skal ha i lønn, og det er ikke rimelig at man som assistentenes personalleder skal dekke disse utgiftene av egen lomme. Derfor setter vi av en andel av vårt driftsoverskudd slik at arbeidslederen har mulighet til å få dekket løpende driftsutgifter. Noe av poenget med assistansen forsvinner om man ikke har råd til å bruke den slik man selv har behov for. Avsetning av driftsmidler er ment å dekke kostnader som følger av arbeidslederansvaret, som for eksempel HMS-tiltak for assistentene, og direkte tilbakeførbare utgifter til annonsering, telefoner, porto og andre kontorutgifter. Avsetningen skal også dekke særskilte utgifter som oppstår når man har med assistent på reiser og andre aktiviteter. Vi stiller strenge krav til dokumentasjon ved bruk av driftsmidlene, og fører kontroll med at de avsatte midlene brukes i henhold til intensjonen. vi vil lede An Kort sagt: Vi vil presentere det best mulige frihetsverktøyet for funksjonshemmede; en Borgerstyrt personlig assistanse som fjerner hindrene mot full samfunnsdeltakelse. Når det finnes BPA som ikke lever opp til våre kriterier og vår definisjon, er dette i og for seg en naturlig følge av å være spydspiss og ligge i forkant av utviklingen. Vi har tro på at andre med makt til å definere både BPA og dagens tradisjonelle hjemmetjenester vil komme etter. Vi tror på en utvikling i vår retning. 7

9 merkevareplattform For å forstå og tydeliggjøre organisasjonens felles mål, og sikre at alt arbeidet vårt fører oss i samme retning, utviklet vi i fjor Ulobas merkevareplattform. Vi er inne i en tid hvor vi som en voksen, stor organisasjon tar noen grep for å befeste posisjonen som en profesjonell tilbyder og arbeidsgiver, og hvor vi ønsker å markere oss enda tydeligere som politisk aktør. Merkevareplattformen skal hjelpe oss til å stå samlet foran utfordringer, og den gir oss rammeverket for strategiske avgjørelser så vel som for daglige taktiske vurderinger. Merkevareplattformen utdyper visjonen vår, som er en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. Det er dit vi skal, først og fremst som en politisk organisasjon. Vi har et tydelig oppdrag og en ideologi som ligger til grunn for at vi har blitt den betydelige aktøren vi er i dag. De menneskene som Uloba er til for, ønsker å være reelle bidragsytere i samfunnet, delta i arbeidslivet, stifte familie, ta utdannelse og delta på alle samfunnsarenaer. At dette skal være mulig uten begrensninger, er innholdet i visjonen vår. BPA er i dag et av de viktigste verktøyene for å bringe oss nærmere visjonen og nå samfunnsmålene våre. Ulobas BPA er med på å gjøre Uloba til spydspissen for å skape det fremtidige samfunnet som likestiller funksjonshemmede. ulobas merkevareplattform En verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. Uloba er spydspissen i kampen for likestilling, likeverd, frihet og antidiskriminering. Ideologien forplikter. UlobA SkAl: gi mulighetene for et fritt liv være en premissleverandør i utviklingen av BPA i Norge være den mest kompetente partneren på BPA i Norge drives etter likemannsprinsippet synliggjøre erfaringskompetansen i markedet gi samme tilbud til alle, uavhengig av geografi være en Independent Living-organisasjon eies av medlemmene og drives demokratisk basere sin kompetanse på egen erfaring og forståelse være den ledende kunnskapsbasen og dele sin kompetanse med andre tilby verktøy til funksjonshemmede slik at alle kan delta i arbeidslivet sette standarden som tilbyder av arbeidsplasser til funksjonshemmede ivareta universell utforming i alle ledd investere positive resultat i funksjonshemmedes likestilling og likeverd Vårt politiske arbeid skal endre samfunnets oppfatning av funksjonshemmede, og samtidig endre funksjonshemmedes oppfatning av seg selv. 8

10 tydelig Gjennom å være tydelig i vår kommunikasjon og måten vi kommuniserer på styrker vi vår rolle i samfunnet og i politikken. Ved å ta helhetlig eierskap til tema som er viktige for oss skal vi være et tydelig talerør for funksjonshemmede. SYnliG Ved å være en synlig pådriver skaper vi respekt for og tillit til vår rolle i samfunnet og i politikken. Vi skal sørge for at våre standpunkter synes og synliggjøres i relevante kanaler slik at vi når funksjonshemmede, politikere og samfunnet generelt. AnSvArliG Gjennom å være bevisst vår rolle som spydspiss i kampen for et fritt liv, og gjennom å ivareta ideologien vår i alle ledd, opptrer vi ansvarlig og solidarisk. engasjerende Gjennom å fokusere på unikheten i Ulobas virke, og ved å fremme de gode og utfordrende historiene til menneskene vi er til for, skaper vi engasjement hos funksjonshemmede, politikere og i samfunnet generelt. UtFordrende Gjennom å være modige nok til å utfordre det etablerte, ligge foran, ved å fremheve de unike elementene i vår organisasjon og ved å ikke nøle med å stille krav til oss selv skal vi bli en toneangivende stemme i samfunnet. Uloba tilbyr Norges beste BPA. Våre tjenester og vår unike kompetanse gir funksjonshemmede mulighet til å ta ansvar for eget liv. ProFeSJonell Gjennom å fremme kompetanse og legge vekt på kunnskapsdeling skal vi være den foretrukne aktøren i markedet. Ved å benytte oss av og fremme skreddersydde systemer og plattformer skal vi fremstå som etterrettlige og etiske i alle ledd. Unik Gjennom å legge ideologien til grunn for vår forretningsidé, og vektlegge likemannsarbeid, likestilling og likeverd i alle våre tjenester og rådgivende funksjoner, skal vi være en unik tilbyder. Ved å synliggjøre våre tjenester som et verktøy for likestilling bruker vi vår kunnskap for å bygge broer slik at flere kan delta aktivt i samfunnet. toneangivende Ved å være den mest kompetente aktøren i markedet skal vi ta posisjonen som den ledende kompetanseorganisasjonen på BPA i Norge. Vår tilnærming til tjenestene skal til enhver tid være den gjeldende definisjonen i markedet. Gjennom vårt fokus på innovasjon, deling av kompetanse og gode historier skal vi være en synlig og tydelig tilbyder. involverende Gjennom å bruke kunnskapen og stemmene til andelseierne, og ved å benytte oss av av lagånden i organisasjonen, skal vi dyrke vårt demokratiske grunnlag og forankre vårt viktige oppdrag hos medlemmene og i samfunnet. verdiskapende Ved å skape emosjonelle og faktiske verdier for menneskene vi betjener, sørger vi for at Uloba blir en attraktiv og prioritert partner. 9

11 styrets beretning 2012 utvikling I uloba sa BPA-arbeidsledere (949 andelseiere i 2011). 269 medlemmer uten Ulobas BPA (480 abonnenter i 2011). 152 kontraktskommuner/bydeler (160 i 2011). 84 årsverk i administrasjonen (82 i 2011) personer mottok lønn og/eller feriepenger (6291 i 2011) årsverk for personlige assistenter (1234 i 2011). 41 arbeidsledere gjennomførte Ulobas lederutviklingskurs trinn arbeidsledere gjennomførte Ulobas lederutviklingskurs trinn arbeidsledere deltok på de 48 lederfora som ble arrangert over hele landet. aktiviteter I 2012 digitale timelister I mars 2012 begynte vi å ta imot digitale timelister fra BPA-arbeidslederne, etter at vi i 2011 startet prosjektet med å utvikle verktøy for digitale timelister og arbeidsplaner. Digitale timelister gir Uloba full oversikt over at utført arbeid ikke er i strid med arbeidstidsbestemmelsene, og gir en trygghet for våre medlemmer på at de følger loven i jobben med å lede sine personlige assistenter. Vårt verktøy for digital timelisteføring er den første av slike løsningen som har blitt godkjent som universelt utformet. Det vil si at verktøyet er enkelt å bruke og har tilfredsstillende tekniske løsninger, utviklet av Amende i samarbeid med MediaLT. Ved utgangen av 2012 var 85 prosent av de innleverte timelistene digitale. Vi jobber også med en digital løsning for arbeidsplaner. ProSJekt Q Uloba startet høsten 2012 et forprosjekt omkring kvalitetssikring. Flere avdelinger og ansatte er involvert i de tjenestene vi leverer til medlemmer, arbeidsledere og deres assistenter, samt kommuner. For å sikre at vi har felles forståelse og praksis rundt våre rutiner og avtaler, har vi sett at det vil være nyttig med et overordnet kvalitetssystem som gir oversikt over alle fellesrutiner, avdelingsspesifikke rutiner (håndbøker) og sammenhengen mellom dem. Uloba vil på et senere tidspunkt ta stilling til sertifisering fra ISO eller lignende sertifiseringsorgan. ASSiStenteneS ArbeidSvilkår Vi har det siste året gjort mye for å bedre assistentenes arbeidsvilkår. Assistentene har fått egne verneombud fordelt på ni regioner, og et hovedverneombud. Uloba har i tillegg opprettet en stilling som assistentrådgiver, som bistår BPA-rådgiveren med å svare på spørsmål hvor assistentbakgrunn kan være nyttig. Basert på assistentundersøkelsen har vi etablert nye rutiner i Ulobas overordnede HMS-plan. tariffavtale Uloba har alltid hatt et sterkt fokus på assistentenes arbeidsforhold. Det sier seg selv at misfornøyde assistenter slår negativt ut på assistansen, og at fornøyde assistenter gir god assistanse. Vi har derfor i mange år hatt et sterkt ønske om å få til en tariffavtale for personlige assistenter. Vi har hatt flere konstruktive møter med Virke og Fagforbundet gjennom året, og vært en aktiv pådriver i arbeidet for å få til en avtale. Med en tariffavtale på plass, vil vi både oppnå en styrking og tydeliggjøring av assistent-yrket, og bidra til enda bedre og mer fleksible BPA-ordninger. 10

12 Arbeidslederne i Ulobas BPA-ordninger har den senere tiden måttet forholde seg til en ny praksis i forhold til arbeidstidsbestemmelsene. Med en tariffavtale på plass, vil Ulobas BPA forhåpentligvis igjen bli et verktøy med ønskelig fleksibilitet og gode rammer. Det er godt håp om at vi kan ha en tariffavtale på plass første halvdel av Tariffarbeidet foregår gjennom vårt medlemskap i hovedorganisasjonen Virke. vest-regionen Uloba har i 2012 hatt et betydelig engasjement og etterarbeid i forbindelse med Vest-regionsaken, der vi avsto fra å legge inn tilbud i forbindelse med konsesjonsutlysningen i Vi har avholdt 109 forskjellige møter med ulike aktører, 162 av Ulobas BPA-ordninger ble avsluttet i perioden, og vi gjennomførte virksomhetsoverdragelser i alle disse ordningene. Totalt avsluttet vi arbeidsforholdet med 1000 assistenter. Vi har hatt et betydelig informasjons- og oppfølgingsarbeid ovenfor berørte medlemmer og andre interessenter, drevet et utredningsarbeid for å kartlegge hvilke konsekvenser avslutningen av Ulobas BPA har fått for våre medlemmer, og gitt juridisk bistand i strategisk viktige enkeltsaker og forhold. At Uloba avsto fra å gi et tilbud om BPA til Vest-regionen, har bidratt til en tydelig faglig og juridisk avgrensning av vår tjenesteleveranse, og gitt et tydelig signal om hvor våre grenser for kvalitet går. UlobA i mediene I 2012 har vi fått både ønsket og uønsket medieoppmerksomhet. I forkant av kvalitetshevingsprosessene som er beskrevet over, har både Dagbladet og lokalpresse påpekt forhold ved Uloba som de mente var kritikkverdige. I de tilfeller hvor vi opplevde kritikken urimelig, har vi fått uttrykt det gjennom kronikker og leserinnlegg. Vi har også brukt avisenes debattsider aktivt til å spre det politiske budskapet vårt, både ved å kommentere pågående prosesser i kommunene og på Stortinget, og ved selv å sette funksjonshemmedes frihet og selvstendighet på dagsorden. Stolthetsparaden 2012 ble omtalt i NRK P2 og i flere lokalaviser, og nyheten om at Marte Wexelsen Goksøyr vant Stolthetsprisen gikk landet rundt. Kronikker skrevet av ansatte i Uloba har også gitt medieoppmerksomhet i form av debatter, som da ordlista «De vanskelige ordene» ble relansert, og da vi 3. desember fokuserte på funksjonshemmedes utfordringer med å få jobb. Tre personer fra Uloba deltar i en ressursgruppe for et forskningsprosjekt om funksjonshemmede og media ved journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo. 11

13 enil european network on independent living Uloba er en sentral aktør og medlem i ENIL. ENIL er et europeisk nettverk med Independent Livingorganisasjoner og individuelle aktivister som medlemmer. ENIL arbeider blant annet for full deltakelse og likestilling av funksjonshemmede, for personlig assistanse og mot institusjoner. Uloba har blitt en sterk og tydelig rollemodell i IL-bevegelsen. Ulobas daglige leder, Vibeke Marøy Melstrøm, sitter som co-president sammen med Kapka Panayotova fra Bulgaria. Bente Skansgård, politisk rådgiver i Uloba, sitter i ENILs rådgiverpanel. Uloba var vertskap for ENILs styremøte i juni. Møtet ble holdt i Drammen i forkant av Stolthetsparaden i Oslo, hvor ENIL-styret deltok. ny bpa-håndbok Uloba samarbeider med Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) om å lage en BPA-håndbok. Oppdragsgiveren er Helsedirektoratet, som satte prosjektet ut på anbud høsten Håndboka og kursopplegg for nye og erfarne BPA-arbeidsledere og assistenter skal være ferdig i første halvdel av vi deltar i et ForSkninGSProSJekt Høgskolen i Lillehammer startet i fjor forskningsprosjektet «Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kunnskap om rekrutteringssituasjonen og praktisering av arbeidsrettslige bestemmelser». Prosjektet er et oppdrag fra Helsedirektoratet i forbindelse med rettighetsfestingen av BPA, og direktoratet ønsker kunnskap om assistentenes arbeidsbetingelser. Uloba bidrar til forskningen. Vi har bistått Høgskolen i Lillehammer med å finne frem til casekommuner, og vi bidrar gjennom intervjuer og statistisk bakgrunnsinformasjon om arbeidsledere og assistenter. markering Av 3. desember 3. desember er FNs dag for funksjonshemmedes rettigheter. Uloba deltok i fjor på et heldagsseminar på Litteraturhuset i Oslo denne dagen, arrangert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og med funksjonshemmede i media som tema. Selv markerte vi dagen både med internt arrangement og med avisinnlegg om funksjonshemmede i arbeidslivet (Aftenposten) og fremstillingen av funksjonshemmede i mediene (VG). StolthetSPArAden Drøyt 400 personer deltok i Stolthetsparaden 2012 den 9. juni. Uloba arrangerer Stolthetsparaden hver sommer sammen med Norges Handikapforbund og Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Denne gangen var Youngstorget utgangspunkt og mål for paraden. Der holdt også Toril Heggen Munk (NHF Hedmark) og Laila Bakke (NHF Trøndelag) sine appeller, og skuespiller Marthe Wexelsen Goksøyr fikk tildelt Stolthetsprisen for sin kamp mot tidlig ultralyd og «sorteringssamfunnet». magasinet SelvSAGt Uloba ga ut femte utgave av Magasinet Selvsagt i slutten av juni. Tema for denne utgaven var arbeidsliv, og Magasinet Selvsagt er Norges eneste magasin om diskriminering av funksjonshemmede. Magasinet kommer ut en gang i året og 2012-utgaven hadde et opplag på Magasinet sendes ut til medlemmer i ulike organsisasjoner for funksjonshemmede, til mediene, kommuner, utdannings-institusjoner og alle politikere på Stortinget. 12

14 I mars 2013 ble Magasinet Selvsagt nr. 5, fra juni 2012, kåret til årets beste magasin. Magasinet Selvsagt fikk også gull for beste forside og gull i kategorien beste medlemsblad/organisasjonsblad. Over hundre bidrag var påmeldt i årets Gullpin. nye nettsider Uloba.no fikk en etterlengtet ansiktsløfting sommeren 2012, etter at vi hadde samarbeidet et drøyt år med Amende om å utvikle nye, universelt utformede nettsider. Vi vil at det skal være like lett for alle å bruke nettsidene våre. Nye uloba.no ble lansert i juni. Det arbeidet er ikke avsluttet, siden målet vårt er å bli best i Norge på universell utforming av IKT. Vi har valgt Bouvet som samarbeidspartner for å videreutvikle ny funksjonalitet på våre nettsider. ArkitektkonkUrrAnSe I desember utlyste vi arkitektkonkurransen for det nye kontorbygget som vi planlegger å bygge på Gulskogen i Drammen. Visjonen er å utvikle eiendommen Gulskogen Park i Drammen til et nasjonalt utstillingsvindu for full likestilling for funksjonshemmede i arbeids- og samfunnsliv. I tilknytning til vårt nye hovedkontor ønsker vi å invitere andre aktører til å skape en næringspark i et miljøvennlig, bærekraftig byutviklingsprosjekt, og alt skal selvfølgelig være universelt utformet. I samarbeid med Drammen kommune, FutureBuilt og Norske arkitekters landsforening inviterte vi til prekvalifisering for å finne fem kandidater til selve arkitektkonkurransen. SolidAritetSArbeid Uloba støtter UHG, en interesseorganisasjon for og av funksjonshemmede i Guinea, Vest-Afrika. UHG er produktive med blant annet opplæring slik at funksjonshemmede skal kunne bli økonomisk uavhengig gjennom arbeid. Uloba blir løpende oppdatert og er imponert over det arbeidet som gjøres der av og for funksjonshemmede, i beste IL-tradisjon. Uloba støtter også ENIL, Menneskerettsalliansen og Amnesty økonomisk. 13

15 14

16 DatterseLskap I uloba-konsernet Uloba SA har datterselskapene Freedom Express AS, Assistanse Eiendom AS og Assistanse Nye Eiendommer AS. Datterselskapene ble opprettet og er i drift for å dekke Ulobas egne behov og støtte opp under Ulobas formål. Virksomhetene er skilt ut som egne heleide AS, dette for å unngå sammenblanding av vanlig næringsvirksomhet med Ulobas ideelle formål og status. Freedom express AS Selskapet driver med persontransport i Norge og ble primært opprettet for å dekke Ulobas eget transportbehov. Freedom Express har i dag en stor buss og en minibuss, samt tilhengere til kjøretøyene. Selskapet tilbyr unik tilgjengelighet, sikkerhet og komfort for funksjonshemmede, og Uloba har avtalefestet prioritet. Les mer på ASSiStAnSe eiendom AS Selskapet utvikler, forvalter og leier ut eksisterende eiendomsmasse til morselskapet. Siden Uloba skal være en arbeidsplass for alle, og funksjonshemmede favoriseres ved ansettelser, stiller vi usedvanlig store krav til universell utforming av lokalene våre og til parkeringsareal. Det er i praksis umulig å finne lokaler i Drammensområdet som tilfredsstiller Ulobas krav, og det har vist seg kommersielt lite interessant for utleiere/eiere å imøtekomme dem. Av den grunn er den enkleste, sikreste og på sikt rimeligste løsningen for Uloba å eie lokalene selv. Selskapet Tollbugata 106 AS ble innfusjonert i Assistanse Eiendom AS i ASSiStAnSe nye eiendommer AS Selskapet arbeider for å dekke Ulobas fremtidige eiendomsbehov og har gjennom 2012 arbeidet med planlegging for utvikling av selskapets eiendom på Gulskogen i Drammen, nær det fremtidige trafikknutepunktet ved Gulskogen jernbanestasjon. Det legges sterk vekt på Ulobas behov og krav til tilgjengelighet gjennom universell utforming av anlegget, og det settes videre strenge miljøkrav til løsningene. 15

17 16

18 ulobas styre Ulobas styremedlemmer etter generalforsamlingen i juni 2012, supplert med ansatterepresentanter valgt blant de ansatte 1. juli 2012: Styreleder: Nestleder: Medlemmer: Varamedlemmer: Observatører: Jan Kåre Stura Bente Skansgård Eiliv Mæhle Liljevik Ann Kristin Krokan Karin Dørstad Tone Skavhaugen Andreas Henden (ansatterepresentant, administrasjonen) Morten Andresen (ansatterepresentant, assistenter) Gunnbjørn Gulliksen Thomas Ulven Espen Lahnstein Per Oddvar Skåre (ansatterepresentant, administrasjonen) Marianne Wang Teigstad (ansatterepresentant, administrasjonen) Haavard Aas (ansatterepresentant, assistenter) Rune Bakke (ansatterepresentant, assistenter) Sjur Gunnar Fevang (ansatterepresentant, administrasjonen) Merete Sørvin (ansatterepresentant, assistenter) Styret har avholdt 6 styremøter i saker er behandlet. 17

19 medlemmer med Og uten ulobas bpa per 31. Desember BPA-arbeidsledere: 805 (2011: 949 andelseiere ) Medlemmer uten Ulobas BPA: 269 (2011: 480 abonnenter) FYLKER Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold SUM

20 kontraktskommuner per Nye kommuner i 2012 er merket med * Alvdal Halden Moss Stryn Andebu Hamar Nes (Buskerud) Sula Arendal Hareid Nittedal Sunndal Asker Harstad Nord-Aurdal Sykkylven Askøy Haugesund Norddal Sømna Aure Hemsedal Nordre Land Søndre Land * Aurskog Høland Hitra Nøtterøy Sør-Varanger Averøy Herøy Odda Tingvoll Bamble Hobøl * Oppegård Tinn Bergen Hol (Buskerud) Os (Hordaland) Tjøme Bremanger Karlsøy Oslo (14 bydeler) Tranøy Brønnøy Karmøy Porsgrunn Tromsø Bømlo Klæbu Randaberg Trondheim Dønna Kongsvinger Rana Ullensaker Eid Krødsherad Re Ulstein Eide Kvinesdal Ringsaker Vefsn Eidsberg Kvæfjord Rissa Verran Eidskog Lardal Rygge Vestby Elverum Lebesby Rælingen Vestnes Evje og Hornes Lenvik Røros Vestre Toten Fjell Leksvik * Råde Vevelstad Flekkefjord Lierne Stjørdal Vinje * Flora Lillehammer Sandefjord Volda Flå Lindås Sandnes Voss Fredrikstad Lunner Sarpsborg Vågan Froland Lyngdal Skedsmo Våler (Hedmark) Førde Lørenskog Ski Våler (Østfold) Gausdal Malvik Skien Ørsta Giske Marker Skiptvedt Østre Toten Gjesdal Mandal Sortland Øygarden Gjøvik Meldal Sogndal Ål Gloppen Melhus Spydeberg Ålesund Gol Midsund Stavanger Årdal Gran Modum Steinkjer Ås Hadsel Molde Stord 19

21 Hms-arbeID ArbeidSmilJø Det har vært avholdt fire møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i AMU er blitt utvidet med to personer og består nå av tre deltakere fra arbeidsgiversiden, tre fra arbeidstakersiden og en representant fra Ulobas bedriftshelsetjeneste, Medi Pluss AS. Hovedverneombud er en av representantene fra arbeidstakersiden. Andre representant fra denne siden er utpekt av fagforbundet. I 2012 er det gjennomført HMS-undersøkelse blant assistenter. Denne resulterte i en utarbeidet handlingsplan og risikovurdering i samarbeid med Medi Pluss AS. Verneombudene hadde også i 2012 en todagers samling. På denne samlingen bidro blant annet Arbeidstilsynet og Fagforbundet med sine representanter. Noen sentrale temaer på samlingen var taushetsplikt, verneombudenes arbeidsform og Arbeidstilsynets rolle og oppgaver. Det ble i tillegg valgt nytt hovedverneombud for assistentene. Høsten 2012 ble det også gjennomført en klimaundersøkelse blant administrativt ansatte. Etterarbeidet med denne pågår gjennom første kvartal SYkeFrAvær blant AdminiStrAtivt AnSAtte Det totale sykefraværet for 2012 var 11,41 prosent. Dette er en nedgang på 0,29 % fra 2011 og det laveste sykefraværet siden Sykefraværet er fortsatt høyt sammenlignet med landet for øvrig, men fraværsprosenten går i riktig retning og har gått ned for hvert år siden Sykefraværsoppfølging/tilrettelegging blir gjennomført etter de lover som gjelder. Ulobas mål er fortsatt nedgang i sykefraværet. Dette skal vi få til gjennom fortsatt god oppfølging og tilrettelegging hvor fokuset er å få sykmeldte raskest mulig tilbake i ordinært arbeid. miljøforurensning Avfall fra kontoret i Drammen kildesorteres. likestilling Uloba jobber aktivt for å hindre kjønnsdiskriminering i virksomheten. Vi har fokus på en jevn balanse mellom kjønnene i rekrutteringsarbeidet. Ved årets utgang var det i administrasjonen 96 ansatte 54 kvinner og 42 menn. På samme måte som vi motarbeider kjønnsdiskriminering, arbeider vi mot forskjellsbehandling på bakgrunn av etnisitet, funksjonsevne, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn. Uloba arbeider naturligvis svært målrettet for å fremme likestilling mellom funksjonshemmede og ikkefunksjonshemmede. Uloba har som prinsipp at funksjonshemmede skal favoriseres ved ansettelser dersom kravene til kompetanse er tilfredsstillende. Det står i våre vedtekter at minst halvparten av de ansatte i administrasjonen skal være funksjonshemmede, både i organisasjonen under ett, og for hver avdeling. Pr var 64,5 % av alle administrativt ansatte funksjonshemmede (2011: 62 %). 100 % av rådgiverkorpset er funksjonshemmede. Dette er i tråd med vårt likemannsprinsipp, som forutsetter at BPA-arbeidsledere skal få opplæring og veiledning av personer som selv har assistanse. AnSAtte Det ble sendt ut til sammen 6924 lønns- og trekkoppgaver for Dette representerer det antall personer som i løpet av året har mottatt lønn og/eller feriepenger fra Uloba. Per 31. desember var 96 (2011: 92) personer ansatt i administrasjonen fordelt på 84 (2011: 82) årsverk. 20

22 Antall lønns- og trekkoppgaver økonomisk resultat Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsoppgjøret er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år Resultat og disposisjoner Uloba SA: Årsregnskapet viser et underskudd på kr Styret anbefaler at årets underskudd disponeres slik: Fra annen egenkapital kr omsetningsutvikling Omsetningutviklingen fra 2011 til 2012 viser en nedgang på 7,8 %, som er i tråd med forventningene etter frafall av ordningene i Vestregionen ( :+4,7%). Nedgangen beløper seg til 60,4 millioner kroner. Fond og egenkapital Det er et mål for styret å bygge opp en kapitalreserve i Uloba. Virksomhetens store omfang, og ikke minst ansvaret ved å være arbeidsgiver for et meget stort antall ansatte(2012: personer), gjør det helt nødvendig å ha en betydelig kapitalreserve. Reservefond: 82,9 millioner kroner. Annen egenkapital: 50,1 millioner kroner (inkl Solidaritetsfondet fra 2011) SAmlet egenkapitalutvikling Egenkapitalen pr. 31.desember 2012 er 134 millioner kroner. egenkapitalandel Egenkapitalandelen er total egenkapital i forhold til balansens totalkapital, og måles i %. Ved utgangen av 2012 var denne 37%. 21

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer