Årsrapport Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

2 Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller DAISY-format. 1

3

4 INNHOLD Veien til funksjonshemmedes frihet... 5 Ulobas merkevareplattform... 8 Styrets beretning Datterselskap i Uloba-konsernet Ulobas styre HMS-arbeid Regnskap Balanse Noter Kontantstrømanalyse Revisors beretning Organisasjonskart

5 4

6 VeIeN til funksjonshemmedes frihet Samvirket Uloba er en ideell organisasjon som ønsker å være spydspissen i funksjonshemmedes kamp for likestilling, likeverd, frihet og antidiskriminering. Det er vi gjennom politikken vår og gjennom vår BPA, som vi ønsker skal være retningsgivende for BPA generelt. Når man innvilges BPA av kommunen, innvilges man samtidig og påtar seg også ansvaret for sin egen BPA. Personen med assistansebehovet (eventuelt ved hjelp av en fungerende arbeidsleder) former sin egen assistanseordning ved å gjennomføre en opplæring i arbeidsledelse og rekruttere og være arbeidsleder for sine egne assistenter. Bare slik får vi borgerstyrt (B) og personlig (P) assistanse (A), og når den enkelte benytter sin assistanse til aktiv samfunnsdeltakelse, fungerer BPA etter hensikten frigjørende. Ulobas administrasjon rekrutterer derfor ikke assistenter, og vi har ingen pool av assistenter eller vikarer å sende rundt til medlemmene våre dette ordner den enkelte selv. Vi ser derfor på oss selv mer som en tilrettelegger av BPA, enn en tradisjonell leverandør. Når vi kjemper for at BPA skal være en lovfestet individuell rettighet, er det ikke for at Uloba skal få flest mulig medlemmer. Målet vårt er at alle funksjonshemmede skal få den samme friheten til livsutfoldelse og samfunnsdeltakelse som andre mennesker har, og BPA er det beste verktøyet for å oppnå dette. Ulobas BPA er skapt og videreutviklet av funksjonshemmede selv gjennom drøyt 20 år. Derfor vet vi best hva som må til for at funksjonshemmede skal få det livet og den hverdagen vi bør ha rett til. Dette lærer vi gjerne bort til andre som vil utvikle et like godt frihetsverktøy. Vi har allerede delt vår kompetanse og erfaring da Norsk Standard utviklet en standard for BPA i Standardkontrakten er forhandlet frem av representanter for alle berørte parter, og ved å regulere kompliserte kontraktsforhold sikrer den en forutsigbar og balansert kontrakt. Kontraktene som bygger på Norsk Standard, gir BPA etter intensjonen: mulighet til frihet og selvstendighet. Viktige elementer i frihetsverktøyet er selvbestemmelse, fleksibilitet og romslighet til god arbeidsledelse. SelvbeStemmelSe B-en i BPA står for borgerstyrt i Uloba. Andre kaller det brukerstyrt, men vi vil tydeliggjøre at vi med BPA kan være aktive samfunnsborgere, ikke passive brukere. Har du assistanse i form av BPA, skal du selv styre den. Vi har stor forståelse for at kommuner med økonomiske utfordringer må kutte i sine kostnader og derfor ser etter muligheter for innsparinger i all tjenesteyting. Når det gjelder BPA, har vi mange eksempler på at det er lettere å spare gjennom å innføre tjenestekonsesjon og selv sette de økonomiske rammene, enn det er ved å overta BPA-tilretteleggingen. Uloba har tjenestekonsesjon i flere kommuner, hvor funksjonshemmede dermed har fått anledning til å velge vår BPA innenfor en prisbegrensning kommunen har satt. 5

7 6

8 FlekSibilitet Når våre medlemmer lærer å sette opp arbeidsplan for sine assistenter, lærer de å sette opp en plan som er fleksibel og forutsigbar. Det bør det være rom for i et BPA-vedtak, som skal ta høyde for at man skal kunne delta i samfunnet og leve et liv, ikke bare eksistere. Ingen av oss er nøyaktig like aktive fra uke til uke. Det kan skje uforutsette ting, vi kan få lyst til eller bli nødt til å reise bort, eller vi får behov for å være litt spontane. Dette er ikke mulig uten at vi kan spare opp assistansetimer over tid. BPA skal åpne for dette. BPAarbeidsledere bemanner, planlegger og forbereder assistenter med tanke på travle tider og rolige tider. Dette er den eneste måten å få nok assistansetimer til bryllupsinvitasjoner, begravelser, julebord på jobben, eksamensinnspurt eller hvis man for eksempel får influensa. ArbeidSledelSe koster Å ha BPA innebærer å være arbeidsleder for en eller flere assistenter. Denne jobben fører med seg noen utgifter. Derfor er det viktig at man i tillegg til assistansetimer har midler til å drifte assistansen. Jo mer assistanse og flere assistenter du har, desto høyere blir driftskostnadene. Derfor er dekning av direkte driftsutgifter i forbindelse med assistansen en del av Ulobas BPA. Det koster penger å drifte en assistanseordning utover det assistenten skal ha i lønn, og det er ikke rimelig at man som assistentenes personalleder skal dekke disse utgiftene av egen lomme. Derfor setter vi av en andel av vårt driftsoverskudd slik at arbeidslederen har mulighet til å få dekket løpende driftsutgifter. Noe av poenget med assistansen forsvinner om man ikke har råd til å bruke den slik man selv har behov for. Avsetning av driftsmidler er ment å dekke kostnader som følger av arbeidslederansvaret, som for eksempel HMS-tiltak for assistentene, og direkte tilbakeførbare utgifter til annonsering, telefoner, porto og andre kontorutgifter. Avsetningen skal også dekke særskilte utgifter som oppstår når man har med assistent på reiser og andre aktiviteter. Vi stiller strenge krav til dokumentasjon ved bruk av driftsmidlene, og fører kontroll med at de avsatte midlene brukes i henhold til intensjonen. vi vil lede An Kort sagt: Vi vil presentere det best mulige frihetsverktøyet for funksjonshemmede; en Borgerstyrt personlig assistanse som fjerner hindrene mot full samfunnsdeltakelse. Når det finnes BPA som ikke lever opp til våre kriterier og vår definisjon, er dette i og for seg en naturlig følge av å være spydspiss og ligge i forkant av utviklingen. Vi har tro på at andre med makt til å definere både BPA og dagens tradisjonelle hjemmetjenester vil komme etter. Vi tror på en utvikling i vår retning. 7

9 merkevareplattform For å forstå og tydeliggjøre organisasjonens felles mål, og sikre at alt arbeidet vårt fører oss i samme retning, utviklet vi i fjor Ulobas merkevareplattform. Vi er inne i en tid hvor vi som en voksen, stor organisasjon tar noen grep for å befeste posisjonen som en profesjonell tilbyder og arbeidsgiver, og hvor vi ønsker å markere oss enda tydeligere som politisk aktør. Merkevareplattformen skal hjelpe oss til å stå samlet foran utfordringer, og den gir oss rammeverket for strategiske avgjørelser så vel som for daglige taktiske vurderinger. Merkevareplattformen utdyper visjonen vår, som er en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. Det er dit vi skal, først og fremst som en politisk organisasjon. Vi har et tydelig oppdrag og en ideologi som ligger til grunn for at vi har blitt den betydelige aktøren vi er i dag. De menneskene som Uloba er til for, ønsker å være reelle bidragsytere i samfunnet, delta i arbeidslivet, stifte familie, ta utdannelse og delta på alle samfunnsarenaer. At dette skal være mulig uten begrensninger, er innholdet i visjonen vår. BPA er i dag et av de viktigste verktøyene for å bringe oss nærmere visjonen og nå samfunnsmålene våre. Ulobas BPA er med på å gjøre Uloba til spydspissen for å skape det fremtidige samfunnet som likestiller funksjonshemmede. ulobas merkevareplattform En verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. Uloba er spydspissen i kampen for likestilling, likeverd, frihet og antidiskriminering. Ideologien forplikter. UlobA SkAl: gi mulighetene for et fritt liv være en premissleverandør i utviklingen av BPA i Norge være den mest kompetente partneren på BPA i Norge drives etter likemannsprinsippet synliggjøre erfaringskompetansen i markedet gi samme tilbud til alle, uavhengig av geografi være en Independent Living-organisasjon eies av medlemmene og drives demokratisk basere sin kompetanse på egen erfaring og forståelse være den ledende kunnskapsbasen og dele sin kompetanse med andre tilby verktøy til funksjonshemmede slik at alle kan delta i arbeidslivet sette standarden som tilbyder av arbeidsplasser til funksjonshemmede ivareta universell utforming i alle ledd investere positive resultat i funksjonshemmedes likestilling og likeverd Vårt politiske arbeid skal endre samfunnets oppfatning av funksjonshemmede, og samtidig endre funksjonshemmedes oppfatning av seg selv. 8

10 tydelig Gjennom å være tydelig i vår kommunikasjon og måten vi kommuniserer på styrker vi vår rolle i samfunnet og i politikken. Ved å ta helhetlig eierskap til tema som er viktige for oss skal vi være et tydelig talerør for funksjonshemmede. SYnliG Ved å være en synlig pådriver skaper vi respekt for og tillit til vår rolle i samfunnet og i politikken. Vi skal sørge for at våre standpunkter synes og synliggjøres i relevante kanaler slik at vi når funksjonshemmede, politikere og samfunnet generelt. AnSvArliG Gjennom å være bevisst vår rolle som spydspiss i kampen for et fritt liv, og gjennom å ivareta ideologien vår i alle ledd, opptrer vi ansvarlig og solidarisk. engasjerende Gjennom å fokusere på unikheten i Ulobas virke, og ved å fremme de gode og utfordrende historiene til menneskene vi er til for, skaper vi engasjement hos funksjonshemmede, politikere og i samfunnet generelt. UtFordrende Gjennom å være modige nok til å utfordre det etablerte, ligge foran, ved å fremheve de unike elementene i vår organisasjon og ved å ikke nøle med å stille krav til oss selv skal vi bli en toneangivende stemme i samfunnet. Uloba tilbyr Norges beste BPA. Våre tjenester og vår unike kompetanse gir funksjonshemmede mulighet til å ta ansvar for eget liv. ProFeSJonell Gjennom å fremme kompetanse og legge vekt på kunnskapsdeling skal vi være den foretrukne aktøren i markedet. Ved å benytte oss av og fremme skreddersydde systemer og plattformer skal vi fremstå som etterrettlige og etiske i alle ledd. Unik Gjennom å legge ideologien til grunn for vår forretningsidé, og vektlegge likemannsarbeid, likestilling og likeverd i alle våre tjenester og rådgivende funksjoner, skal vi være en unik tilbyder. Ved å synliggjøre våre tjenester som et verktøy for likestilling bruker vi vår kunnskap for å bygge broer slik at flere kan delta aktivt i samfunnet. toneangivende Ved å være den mest kompetente aktøren i markedet skal vi ta posisjonen som den ledende kompetanseorganisasjonen på BPA i Norge. Vår tilnærming til tjenestene skal til enhver tid være den gjeldende definisjonen i markedet. Gjennom vårt fokus på innovasjon, deling av kompetanse og gode historier skal vi være en synlig og tydelig tilbyder. involverende Gjennom å bruke kunnskapen og stemmene til andelseierne, og ved å benytte oss av av lagånden i organisasjonen, skal vi dyrke vårt demokratiske grunnlag og forankre vårt viktige oppdrag hos medlemmene og i samfunnet. verdiskapende Ved å skape emosjonelle og faktiske verdier for menneskene vi betjener, sørger vi for at Uloba blir en attraktiv og prioritert partner. 9

11 styrets beretning 2012 utvikling I uloba sa BPA-arbeidsledere (949 andelseiere i 2011). 269 medlemmer uten Ulobas BPA (480 abonnenter i 2011). 152 kontraktskommuner/bydeler (160 i 2011). 84 årsverk i administrasjonen (82 i 2011) personer mottok lønn og/eller feriepenger (6291 i 2011) årsverk for personlige assistenter (1234 i 2011). 41 arbeidsledere gjennomførte Ulobas lederutviklingskurs trinn arbeidsledere gjennomførte Ulobas lederutviklingskurs trinn arbeidsledere deltok på de 48 lederfora som ble arrangert over hele landet. aktiviteter I 2012 digitale timelister I mars 2012 begynte vi å ta imot digitale timelister fra BPA-arbeidslederne, etter at vi i 2011 startet prosjektet med å utvikle verktøy for digitale timelister og arbeidsplaner. Digitale timelister gir Uloba full oversikt over at utført arbeid ikke er i strid med arbeidstidsbestemmelsene, og gir en trygghet for våre medlemmer på at de følger loven i jobben med å lede sine personlige assistenter. Vårt verktøy for digital timelisteføring er den første av slike løsningen som har blitt godkjent som universelt utformet. Det vil si at verktøyet er enkelt å bruke og har tilfredsstillende tekniske løsninger, utviklet av Amende i samarbeid med MediaLT. Ved utgangen av 2012 var 85 prosent av de innleverte timelistene digitale. Vi jobber også med en digital løsning for arbeidsplaner. ProSJekt Q Uloba startet høsten 2012 et forprosjekt omkring kvalitetssikring. Flere avdelinger og ansatte er involvert i de tjenestene vi leverer til medlemmer, arbeidsledere og deres assistenter, samt kommuner. For å sikre at vi har felles forståelse og praksis rundt våre rutiner og avtaler, har vi sett at det vil være nyttig med et overordnet kvalitetssystem som gir oversikt over alle fellesrutiner, avdelingsspesifikke rutiner (håndbøker) og sammenhengen mellom dem. Uloba vil på et senere tidspunkt ta stilling til sertifisering fra ISO eller lignende sertifiseringsorgan. ASSiStenteneS ArbeidSvilkår Vi har det siste året gjort mye for å bedre assistentenes arbeidsvilkår. Assistentene har fått egne verneombud fordelt på ni regioner, og et hovedverneombud. Uloba har i tillegg opprettet en stilling som assistentrådgiver, som bistår BPA-rådgiveren med å svare på spørsmål hvor assistentbakgrunn kan være nyttig. Basert på assistentundersøkelsen har vi etablert nye rutiner i Ulobas overordnede HMS-plan. tariffavtale Uloba har alltid hatt et sterkt fokus på assistentenes arbeidsforhold. Det sier seg selv at misfornøyde assistenter slår negativt ut på assistansen, og at fornøyde assistenter gir god assistanse. Vi har derfor i mange år hatt et sterkt ønske om å få til en tariffavtale for personlige assistenter. Vi har hatt flere konstruktive møter med Virke og Fagforbundet gjennom året, og vært en aktiv pådriver i arbeidet for å få til en avtale. Med en tariffavtale på plass, vil vi både oppnå en styrking og tydeliggjøring av assistent-yrket, og bidra til enda bedre og mer fleksible BPA-ordninger. 10

12 Arbeidslederne i Ulobas BPA-ordninger har den senere tiden måttet forholde seg til en ny praksis i forhold til arbeidstidsbestemmelsene. Med en tariffavtale på plass, vil Ulobas BPA forhåpentligvis igjen bli et verktøy med ønskelig fleksibilitet og gode rammer. Det er godt håp om at vi kan ha en tariffavtale på plass første halvdel av Tariffarbeidet foregår gjennom vårt medlemskap i hovedorganisasjonen Virke. vest-regionen Uloba har i 2012 hatt et betydelig engasjement og etterarbeid i forbindelse med Vest-regionsaken, der vi avsto fra å legge inn tilbud i forbindelse med konsesjonsutlysningen i Vi har avholdt 109 forskjellige møter med ulike aktører, 162 av Ulobas BPA-ordninger ble avsluttet i perioden, og vi gjennomførte virksomhetsoverdragelser i alle disse ordningene. Totalt avsluttet vi arbeidsforholdet med 1000 assistenter. Vi har hatt et betydelig informasjons- og oppfølgingsarbeid ovenfor berørte medlemmer og andre interessenter, drevet et utredningsarbeid for å kartlegge hvilke konsekvenser avslutningen av Ulobas BPA har fått for våre medlemmer, og gitt juridisk bistand i strategisk viktige enkeltsaker og forhold. At Uloba avsto fra å gi et tilbud om BPA til Vest-regionen, har bidratt til en tydelig faglig og juridisk avgrensning av vår tjenesteleveranse, og gitt et tydelig signal om hvor våre grenser for kvalitet går. UlobA i mediene I 2012 har vi fått både ønsket og uønsket medieoppmerksomhet. I forkant av kvalitetshevingsprosessene som er beskrevet over, har både Dagbladet og lokalpresse påpekt forhold ved Uloba som de mente var kritikkverdige. I de tilfeller hvor vi opplevde kritikken urimelig, har vi fått uttrykt det gjennom kronikker og leserinnlegg. Vi har også brukt avisenes debattsider aktivt til å spre det politiske budskapet vårt, både ved å kommentere pågående prosesser i kommunene og på Stortinget, og ved selv å sette funksjonshemmedes frihet og selvstendighet på dagsorden. Stolthetsparaden 2012 ble omtalt i NRK P2 og i flere lokalaviser, og nyheten om at Marte Wexelsen Goksøyr vant Stolthetsprisen gikk landet rundt. Kronikker skrevet av ansatte i Uloba har også gitt medieoppmerksomhet i form av debatter, som da ordlista «De vanskelige ordene» ble relansert, og da vi 3. desember fokuserte på funksjonshemmedes utfordringer med å få jobb. Tre personer fra Uloba deltar i en ressursgruppe for et forskningsprosjekt om funksjonshemmede og media ved journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo. 11

13 enil european network on independent living Uloba er en sentral aktør og medlem i ENIL. ENIL er et europeisk nettverk med Independent Livingorganisasjoner og individuelle aktivister som medlemmer. ENIL arbeider blant annet for full deltakelse og likestilling av funksjonshemmede, for personlig assistanse og mot institusjoner. Uloba har blitt en sterk og tydelig rollemodell i IL-bevegelsen. Ulobas daglige leder, Vibeke Marøy Melstrøm, sitter som co-president sammen med Kapka Panayotova fra Bulgaria. Bente Skansgård, politisk rådgiver i Uloba, sitter i ENILs rådgiverpanel. Uloba var vertskap for ENILs styremøte i juni. Møtet ble holdt i Drammen i forkant av Stolthetsparaden i Oslo, hvor ENIL-styret deltok. ny bpa-håndbok Uloba samarbeider med Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) om å lage en BPA-håndbok. Oppdragsgiveren er Helsedirektoratet, som satte prosjektet ut på anbud høsten Håndboka og kursopplegg for nye og erfarne BPA-arbeidsledere og assistenter skal være ferdig i første halvdel av vi deltar i et ForSkninGSProSJekt Høgskolen i Lillehammer startet i fjor forskningsprosjektet «Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kunnskap om rekrutteringssituasjonen og praktisering av arbeidsrettslige bestemmelser». Prosjektet er et oppdrag fra Helsedirektoratet i forbindelse med rettighetsfestingen av BPA, og direktoratet ønsker kunnskap om assistentenes arbeidsbetingelser. Uloba bidrar til forskningen. Vi har bistått Høgskolen i Lillehammer med å finne frem til casekommuner, og vi bidrar gjennom intervjuer og statistisk bakgrunnsinformasjon om arbeidsledere og assistenter. markering Av 3. desember 3. desember er FNs dag for funksjonshemmedes rettigheter. Uloba deltok i fjor på et heldagsseminar på Litteraturhuset i Oslo denne dagen, arrangert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og med funksjonshemmede i media som tema. Selv markerte vi dagen både med internt arrangement og med avisinnlegg om funksjonshemmede i arbeidslivet (Aftenposten) og fremstillingen av funksjonshemmede i mediene (VG). StolthetSPArAden Drøyt 400 personer deltok i Stolthetsparaden 2012 den 9. juni. Uloba arrangerer Stolthetsparaden hver sommer sammen med Norges Handikapforbund og Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Denne gangen var Youngstorget utgangspunkt og mål for paraden. Der holdt også Toril Heggen Munk (NHF Hedmark) og Laila Bakke (NHF Trøndelag) sine appeller, og skuespiller Marthe Wexelsen Goksøyr fikk tildelt Stolthetsprisen for sin kamp mot tidlig ultralyd og «sorteringssamfunnet». magasinet SelvSAGt Uloba ga ut femte utgave av Magasinet Selvsagt i slutten av juni. Tema for denne utgaven var arbeidsliv, og Magasinet Selvsagt er Norges eneste magasin om diskriminering av funksjonshemmede. Magasinet kommer ut en gang i året og 2012-utgaven hadde et opplag på Magasinet sendes ut til medlemmer i ulike organsisasjoner for funksjonshemmede, til mediene, kommuner, utdannings-institusjoner og alle politikere på Stortinget. 12

14 I mars 2013 ble Magasinet Selvsagt nr. 5, fra juni 2012, kåret til årets beste magasin. Magasinet Selvsagt fikk også gull for beste forside og gull i kategorien beste medlemsblad/organisasjonsblad. Over hundre bidrag var påmeldt i årets Gullpin. nye nettsider Uloba.no fikk en etterlengtet ansiktsløfting sommeren 2012, etter at vi hadde samarbeidet et drøyt år med Amende om å utvikle nye, universelt utformede nettsider. Vi vil at det skal være like lett for alle å bruke nettsidene våre. Nye uloba.no ble lansert i juni. Det arbeidet er ikke avsluttet, siden målet vårt er å bli best i Norge på universell utforming av IKT. Vi har valgt Bouvet som samarbeidspartner for å videreutvikle ny funksjonalitet på våre nettsider. ArkitektkonkUrrAnSe I desember utlyste vi arkitektkonkurransen for det nye kontorbygget som vi planlegger å bygge på Gulskogen i Drammen. Visjonen er å utvikle eiendommen Gulskogen Park i Drammen til et nasjonalt utstillingsvindu for full likestilling for funksjonshemmede i arbeids- og samfunnsliv. I tilknytning til vårt nye hovedkontor ønsker vi å invitere andre aktører til å skape en næringspark i et miljøvennlig, bærekraftig byutviklingsprosjekt, og alt skal selvfølgelig være universelt utformet. I samarbeid med Drammen kommune, FutureBuilt og Norske arkitekters landsforening inviterte vi til prekvalifisering for å finne fem kandidater til selve arkitektkonkurransen. SolidAritetSArbeid Uloba støtter UHG, en interesseorganisasjon for og av funksjonshemmede i Guinea, Vest-Afrika. UHG er produktive med blant annet opplæring slik at funksjonshemmede skal kunne bli økonomisk uavhengig gjennom arbeid. Uloba blir løpende oppdatert og er imponert over det arbeidet som gjøres der av og for funksjonshemmede, i beste IL-tradisjon. Uloba støtter også ENIL, Menneskerettsalliansen og Amnesty økonomisk. 13

15 14

16 DatterseLskap I uloba-konsernet Uloba SA har datterselskapene Freedom Express AS, Assistanse Eiendom AS og Assistanse Nye Eiendommer AS. Datterselskapene ble opprettet og er i drift for å dekke Ulobas egne behov og støtte opp under Ulobas formål. Virksomhetene er skilt ut som egne heleide AS, dette for å unngå sammenblanding av vanlig næringsvirksomhet med Ulobas ideelle formål og status. Freedom express AS Selskapet driver med persontransport i Norge og ble primært opprettet for å dekke Ulobas eget transportbehov. Freedom Express har i dag en stor buss og en minibuss, samt tilhengere til kjøretøyene. Selskapet tilbyr unik tilgjengelighet, sikkerhet og komfort for funksjonshemmede, og Uloba har avtalefestet prioritet. Les mer på ASSiStAnSe eiendom AS Selskapet utvikler, forvalter og leier ut eksisterende eiendomsmasse til morselskapet. Siden Uloba skal være en arbeidsplass for alle, og funksjonshemmede favoriseres ved ansettelser, stiller vi usedvanlig store krav til universell utforming av lokalene våre og til parkeringsareal. Det er i praksis umulig å finne lokaler i Drammensområdet som tilfredsstiller Ulobas krav, og det har vist seg kommersielt lite interessant for utleiere/eiere å imøtekomme dem. Av den grunn er den enkleste, sikreste og på sikt rimeligste løsningen for Uloba å eie lokalene selv. Selskapet Tollbugata 106 AS ble innfusjonert i Assistanse Eiendom AS i ASSiStAnSe nye eiendommer AS Selskapet arbeider for å dekke Ulobas fremtidige eiendomsbehov og har gjennom 2012 arbeidet med planlegging for utvikling av selskapets eiendom på Gulskogen i Drammen, nær det fremtidige trafikknutepunktet ved Gulskogen jernbanestasjon. Det legges sterk vekt på Ulobas behov og krav til tilgjengelighet gjennom universell utforming av anlegget, og det settes videre strenge miljøkrav til løsningene. 15

17 16

18 ulobas styre Ulobas styremedlemmer etter generalforsamlingen i juni 2012, supplert med ansatterepresentanter valgt blant de ansatte 1. juli 2012: Styreleder: Nestleder: Medlemmer: Varamedlemmer: Observatører: Jan Kåre Stura Bente Skansgård Eiliv Mæhle Liljevik Ann Kristin Krokan Karin Dørstad Tone Skavhaugen Andreas Henden (ansatterepresentant, administrasjonen) Morten Andresen (ansatterepresentant, assistenter) Gunnbjørn Gulliksen Thomas Ulven Espen Lahnstein Per Oddvar Skåre (ansatterepresentant, administrasjonen) Marianne Wang Teigstad (ansatterepresentant, administrasjonen) Haavard Aas (ansatterepresentant, assistenter) Rune Bakke (ansatterepresentant, assistenter) Sjur Gunnar Fevang (ansatterepresentant, administrasjonen) Merete Sørvin (ansatterepresentant, assistenter) Styret har avholdt 6 styremøter i saker er behandlet. 17

19 medlemmer med Og uten ulobas bpa per 31. Desember BPA-arbeidsledere: 805 (2011: 949 andelseiere ) Medlemmer uten Ulobas BPA: 269 (2011: 480 abonnenter) FYLKER Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold SUM

20 kontraktskommuner per Nye kommuner i 2012 er merket med * Alvdal Halden Moss Stryn Andebu Hamar Nes (Buskerud) Sula Arendal Hareid Nittedal Sunndal Asker Harstad Nord-Aurdal Sykkylven Askøy Haugesund Norddal Sømna Aure Hemsedal Nordre Land Søndre Land * Aurskog Høland Hitra Nøtterøy Sør-Varanger Averøy Herøy Odda Tingvoll Bamble Hobøl * Oppegård Tinn Bergen Hol (Buskerud) Os (Hordaland) Tjøme Bremanger Karlsøy Oslo (14 bydeler) Tranøy Brønnøy Karmøy Porsgrunn Tromsø Bømlo Klæbu Randaberg Trondheim Dønna Kongsvinger Rana Ullensaker Eid Krødsherad Re Ulstein Eide Kvinesdal Ringsaker Vefsn Eidsberg Kvæfjord Rissa Verran Eidskog Lardal Rygge Vestby Elverum Lebesby Rælingen Vestnes Evje og Hornes Lenvik Røros Vestre Toten Fjell Leksvik * Råde Vevelstad Flekkefjord Lierne Stjørdal Vinje * Flora Lillehammer Sandefjord Volda Flå Lindås Sandnes Voss Fredrikstad Lunner Sarpsborg Vågan Froland Lyngdal Skedsmo Våler (Hedmark) Førde Lørenskog Ski Våler (Østfold) Gausdal Malvik Skien Ørsta Giske Marker Skiptvedt Østre Toten Gjesdal Mandal Sortland Øygarden Gjøvik Meldal Sogndal Ål Gloppen Melhus Spydeberg Ålesund Gol Midsund Stavanger Årdal Gran Modum Steinkjer Ås Hadsel Molde Stord 19

21 Hms-arbeID ArbeidSmilJø Det har vært avholdt fire møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i AMU er blitt utvidet med to personer og består nå av tre deltakere fra arbeidsgiversiden, tre fra arbeidstakersiden og en representant fra Ulobas bedriftshelsetjeneste, Medi Pluss AS. Hovedverneombud er en av representantene fra arbeidstakersiden. Andre representant fra denne siden er utpekt av fagforbundet. I 2012 er det gjennomført HMS-undersøkelse blant assistenter. Denne resulterte i en utarbeidet handlingsplan og risikovurdering i samarbeid med Medi Pluss AS. Verneombudene hadde også i 2012 en todagers samling. På denne samlingen bidro blant annet Arbeidstilsynet og Fagforbundet med sine representanter. Noen sentrale temaer på samlingen var taushetsplikt, verneombudenes arbeidsform og Arbeidstilsynets rolle og oppgaver. Det ble i tillegg valgt nytt hovedverneombud for assistentene. Høsten 2012 ble det også gjennomført en klimaundersøkelse blant administrativt ansatte. Etterarbeidet med denne pågår gjennom første kvartal SYkeFrAvær blant AdminiStrAtivt AnSAtte Det totale sykefraværet for 2012 var 11,41 prosent. Dette er en nedgang på 0,29 % fra 2011 og det laveste sykefraværet siden Sykefraværet er fortsatt høyt sammenlignet med landet for øvrig, men fraværsprosenten går i riktig retning og har gått ned for hvert år siden Sykefraværsoppfølging/tilrettelegging blir gjennomført etter de lover som gjelder. Ulobas mål er fortsatt nedgang i sykefraværet. Dette skal vi få til gjennom fortsatt god oppfølging og tilrettelegging hvor fokuset er å få sykmeldte raskest mulig tilbake i ordinært arbeid. miljøforurensning Avfall fra kontoret i Drammen kildesorteres. likestilling Uloba jobber aktivt for å hindre kjønnsdiskriminering i virksomheten. Vi har fokus på en jevn balanse mellom kjønnene i rekrutteringsarbeidet. Ved årets utgang var det i administrasjonen 96 ansatte 54 kvinner og 42 menn. På samme måte som vi motarbeider kjønnsdiskriminering, arbeider vi mot forskjellsbehandling på bakgrunn av etnisitet, funksjonsevne, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn. Uloba arbeider naturligvis svært målrettet for å fremme likestilling mellom funksjonshemmede og ikkefunksjonshemmede. Uloba har som prinsipp at funksjonshemmede skal favoriseres ved ansettelser dersom kravene til kompetanse er tilfredsstillende. Det står i våre vedtekter at minst halvparten av de ansatte i administrasjonen skal være funksjonshemmede, både i organisasjonen under ett, og for hver avdeling. Pr var 64,5 % av alle administrativt ansatte funksjonshemmede (2011: 62 %). 100 % av rådgiverkorpset er funksjonshemmede. Dette er i tråd med vårt likemannsprinsipp, som forutsetter at BPA-arbeidsledere skal få opplæring og veiledning av personer som selv har assistanse. AnSAtte Det ble sendt ut til sammen 6924 lønns- og trekkoppgaver for Dette representerer det antall personer som i løpet av året har mottatt lønn og/eller feriepenger fra Uloba. Per 31. desember var 96 (2011: 92) personer ansatt i administrasjonen fordelt på 84 (2011: 82) årsverk. 20

22 Antall lønns- og trekkoppgaver økonomisk resultat Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsoppgjøret er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år Resultat og disposisjoner Uloba SA: Årsregnskapet viser et underskudd på kr Styret anbefaler at årets underskudd disponeres slik: Fra annen egenkapital kr omsetningsutvikling Omsetningutviklingen fra 2011 til 2012 viser en nedgang på 7,8 %, som er i tråd med forventningene etter frafall av ordningene i Vestregionen ( :+4,7%). Nedgangen beløper seg til 60,4 millioner kroner. Fond og egenkapital Det er et mål for styret å bygge opp en kapitalreserve i Uloba. Virksomhetens store omfang, og ikke minst ansvaret ved å være arbeidsgiver for et meget stort antall ansatte(2012: personer), gjør det helt nødvendig å ha en betydelig kapitalreserve. Reservefond: 82,9 millioner kroner. Annen egenkapital: 50,1 millioner kroner (inkl Solidaritetsfondet fra 2011) SAmlet egenkapitalutvikling Egenkapitalen pr. 31.desember 2012 er 134 millioner kroner. egenkapitalandel Egenkapitalandelen er total egenkapital i forhold til balansens totalkapital, og måles i %. Ved utgangen av 2012 var denne 37%. 21

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer