Testing og godkjenning av stillas og stillaskomponenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Testing og godkjenning av stillas og stillaskomponenter"

Transkript

1 Testing og godkjenning av stillas og stillaskomponenter Seniorrådgiver Jon Lundesgaard, SINTEF Byggforsk 2011,

2 Forskriften ble utgitt i 1989 (Deler av forskriften ble opphevet eller flyttet i 1998 og 2004).

3 Forskriften gjelder : Stillaser, stiger, konstruksjoner på tak og fasader som brukes i virksomhet som går inn under Arbeidsmiljøloven. Forskriften gjelder arbeidstakere, (ikke huseiere som vedlikeholder eget hus). Hovedhensikten er: -å sikre arbeidstakere mot fall -å sikre mot fallende gjenstander Bygg og anlegg er nevnt spesielt som en utsatt bransje. Utstyr skal være "Typegodkjent" av Arbeidstilsynet. Produsent eller leverandør skal sørge for typegodkjenningen.

4 Grunnlaget for Arbeidstilsynets Typegodkjenninger har vært: -Anbefalinger fra Byggforsk (Norges byggforskningsinstitutt (NBI) , SINTEF Byggforsk fra 2007) -Anbefalinger fra Det Norske Veritas -Anbefaling fra Finn Strøm AS (Del av Rambøl fra 2010) -Utenlandske godkjenninger (Særlig svenske) -Gjennomgang av Arbeidstilsynet selv Anbefalingene til Arbeidstilsynet har vært vedlagt: -Monteringsveiledning -Tegninger (på detaljnivå) -Ev. andre sertifikater -Brosjyrer 2011,

5 Arbeidstilsynet har gitt ut Typegodkjenninger ( ). SINTEF Byggforsk har vurdert ca. 190 produkter gjennom ca. 160 søknader : -ca. 120 anbefalinger er oversendt Arbeidstilsynet -ca. 70 er henlagt, trukket, underkjent ved prøving etc. Av disse ca. 190 produktene er: -Ca. 150 for utstyr brukt i selve byggeprosessen, dvs. stillas, stillaskomponenter, stiger, rekkverkssystemer etc. -Ca. 40 for utstyr som blir stående på bygget, dvs. takstiger, feieplattformer, gangbaner, forankringspunkter etc. (Redningsstiger ved brann og snøfangere er ikke omfattet av Forskriften). I tillegg har SINTEF Byggforsk vurdert årsaken til flere alvorlige ulykker, herunder to dødsulykker.

6 Typegodkjenningene ble gitt med 5 års gyldighet. Innehaver var ansvarlig for å søke om fornying. Arbeidstilsynet ga fornying forutsatt: -ingen endringer av produktet -ingen negative tilbakemeldinger fra markedet Hvis det var endringer av produktet ble konsekvensen av endringene vurdert, ev. prøvet.

7 I Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk er det to Byggdetaljblad /Anvisninger om stillas (Utgitt i 2006)

8 Vertikale laster Statiske laster er gitt i Forskriftens 18 (1989) (Men last på delareal ble feilaktig oppgitt til "Ikke tillatt"; det skulle vært "Ikke gitt") Disse lastene ble hentet fra den internasjonale NS-HD 1000 (1986) De samme vertikale laster er nå gitt i NS-EN Lastene skal multipliseres med lastfaktor iht. konstruksjonsstandardene. Merk at lastene er uten dynamiske tillegg, såkalt "støtfaktor". Dynamiske laster har medført mange stillasulykker!! OBS for "slitte" trelemmer med indre og ytre svekkelser! (Kassasjonskriterier) Nytt i NS-EN (og -2) er at det gis en metode for drop-test (fall-test) på stillasgolv med tilhørende betegnelse av stillassystemet: "D" er med "drop-test" "N" er uten "drop-test" 2011,

9 Horisontale laster Statiske laster er gitt som prøvelaster i Forskriftens 19 (1989) Lastkrav 1,25 kn (Prøvelaster skal ikke multipliseres med lastfaktor) Merk at retningen på lasten varierer: -HD 1000 (1986): "i horisontal eller vertikal retning" -Forskriften: "i ugunstigste retning" (Tolket til "horisontalt" etter møte med Arbeidstilsynet) -NS-EN (2003): "vertikalt ± 10 " SINTEF Byggforsks erfaring: -Mange rekkverksprodukter har hatt problemer med å klare 1,25 kn horisontalt. -Mange har blitt forsterket for å klare kravet

10 Statisk forskrift?? Forskriften referer direkte til en rekke norske standarder som var gyldige i 1989: Konstruksjonsstandarder: -NS 3470; Trekonstruksjoner -NS 3471; Aluminiumkonstruksjoner - NS 3472; Stålkonstruksjoner Disse standardene ble på 2000-tallet trukket tilbake og er nå erstattet av nye ENstandarder. (NS-EN 1993 NS-EN 1999) Forskriften refererer til "Stige-standarden" NS 8070-NS 8071 (1986). Denne ble erstattet av NS-INSTA 650 i Denne ble så erstattet av NS-EN 131 i SINTEF Byggforsk sin avtale med Arbeidstilsynet har vært å legge erstatningsstandarder til grunn etter hvert som de har kommet ut. Forskriften har følgelig vært mer dynamisk enn det forskriftsteksten bokstavelig talt sierr.

11 Prøving av stillas og stillaskomponenter i SINTEF Byggforsk sitt laboratorium. Vertikalbelastning av rullestillas

12 Vertikalbelastning av rullestillas 2011,

13 Horisontalbelastning av rullestillas Utstyr for belastning på knelist

14 Prøving av labanklem Har Ivar foto?

15 Fallprøving på taksikringsutstyr 100 kg stållodd, spesialtau, fallhøyde 2,5 m

16 Krav: Loddet skal bli hengende, store deformasjoner er OK

17 Takfotrekkverk. Horisontalbelastning 2011,

18 Hva skjer videre? Stillasforskriften er fortsatt gyldig Regelverket praktiseres som tidligere Stillasforskriften skal revideres (Ref. innlegg i går) Det samme tekniske kravnivå forventes Arbeidstilsynet har signalisert en høring i 2011 Behandling av høringer i 2012 Deretter beslutning i Arbeidstilsynet Vi vet ikke hva som kommer, -eller når det kommer

19 Hva kan SINTEF Byggforsk tilby: -Utarbeide "Anbefalinger" om Typegodkjenninger som før (Så lenge dagens Forskrift gjelder) -Utarbeide "Teknisk Godkjenning/Produktsertifikat" for stillas -Teknisk Godkjenning med tilleggsvurdering vil kunne være tilstrekkelig grunnlag for å oppnå Typegodkjenning utstedt av Arbeidstilsynet -Teknisk Godkjenning åpnes nå for andre produktkategorier enn bygg

20 Hva er en Teknisk Godkjenning/Produktsertifikat? -Produktdokumentasjon via SINTEF Certification -Teknisk Godkjenning/Produktsertifikat gitt av SINTEF Byggforsk -En Teknisk Godkjenning for byggevarer er bekreftelse på at kravene i Byggteknisk Forskrift (TEK) er oppfylt -Disse har så langt vært gitt for "Byggprodukter", ref. Byggevaredirektivet (1989) -Disse er tilgjengelige på nettet under "sintef.no", "SINTEF Byggforsk" og "Produktdokumentasjon" -Produktdokumentasjon gir konkuransefortrinn og markedsadgang -Årlig oppfølging. Inspeksjon i produsentlandet (og ev. prøving)

21 Hva beslutter Arbeidstilsynet? SINTEF Byggforsk "Sitter på rekkverket" (med 1,25 kn vertikallast) og avventer utviklingen