KULTURLANDSKAPSTILTAK HAMAR KOMMUNE En informasjon fra faggruppe landbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURLANDSKAPSTILTAK HAMAR KOMMUNE 1992-2002. En informasjon fra faggruppe landbruk"

Transkript

1 KULTURLANDSKAPSTILTAK I HAMAR KOMMUNE En informasjon fra faggruppe landbruk

2 2 FORORD Plan- og utviklingsavdelingen v/faggruppe landbruk vil med dette informere om tiltak i landbrukets kulturlandskap i Hamar kommune for perioden Tiltakene har sin bakgrunn i tilskuddsordningen Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap. Midlene er avsatt i jordbruksoppgjøret med sikte på å få bøndene til å gjennomføre og bruke penger på skjøtselstiltak i kulturlandskapet. Ansvaret for ordningen er tillagt Statens Landbruksforvaltning v/ fylkesmannen. Faggruppe landbruk forestår rådgivning og saksbehandling i kommunen. Bøndene har investert i underkant av 9 mill. kroner i perioden fordelt på 83 tiltak. Av dette har de mottatt i overkant av 3 mill. kroner i tilskudd. Denne informasjonen forteller litt om tilskuddsordningen, oversikt over gjennomførte tiltak og en bildepresentasjon fra noen av disse. Lokalitetene framkommer på et oversiktskart. Det skal være godt å bo i Hamar. Landbrukets kulturlandskap med sine naturog menneskeskapte elementer er et viktig bidrag for opplevelse og trivsel og skaper forståelse av historiske sammenhenger, trygghet og identitet. Vi håper denne informasjonen kan inspirere enda flere til å gjennomføre lignende tiltak. Heftet er utarbeidet av landbruksfaglig konsulent Arild B. Wennersgaard. Hamar den 3. januar 2003 Stein Enger Landbrukssjef

3 3 Bakgrunn Ved jordbruksavtalen ble det vedtatt å avsette ekstra midler til kulturlandskapstiltak i landbruket. Intensjonen var å stimulere gårdbrukerne, som eiere av kulturlandskapet, til å forvalte landskapet på en slik måte at man i større grad tok hensyn til de behov som både allmennheten, dyrelivet og plante-livet har, hånd i hånd med det tradisjonelle landbruket. I landbrukets egne kretser ble ordningen også tillagt politiske hensikter der man så for seg en bedring av opinionens holdning til det desentraliserte landbruket i landet. Ordningen fikk også etter hvert en juridisk forankring i den nye jordloven av 12. mai 1995, hvor det blant annet fremkommer i 1 at forvaltning av arealressursane skal være miljøforsvarleg og mellom anna ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for mennesker, dyr og planter. Først i 1991 kom ordningen i system med egen forskrift, søknadsskjemaer og fylkesvise kvoter. Ordningen fikk navnet "Tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap" og ble inndelt i 4 temaområder med hver sine utfyllende kommentarer. De 4 temaområdene ble inndelt på følgende måte: 1. Tiltak for å bevare og fremme det biologisk mangfold 2. Tiltak for å fremme tilgjengelighet og opplevelse 3. Tiltak for å bevare og bruke kulturminner og kulturmiljøer 4. Tiltak for å holde gammel kulturmark i hevd Fra 1997 gjaldt ordningen også for freda og verneverdige bygninger hvor det kan gis tilskudd til relativt beskjedne, utvendige påkostninger. Verneverdig bygning : Restaurering av smia på Dørum. Utført 1999.

4 4 Engasjement i Hamar kommune De første søknadene om midler til kulturlandskapstiltak i Hamar kommune kom inn til landbrukskontoret våren Fram til 1995 kom det inn 4-6 søknader per år. Fra 1995 til 2000 kom det inn søknader i året. De to siste årene, 2001 og 2002, kom det inn 7 søknader pr år. Til og med år 2002 har landbrukskontoret planlagt og tilrettelagt i alt 94 søknader om midler, hvorav 83 er innvilget. Samlet utgjør disse kr i tilskuddsmidler. Totalkostnaden for disse tiltakene ligger på kr Fordi den sentrale tilskuddskvoten har økt har det vært lettere å trekke midler ut av ordningen de siste årene. Høsten 1996 tok landbrukskontoret initiativ til, i samarbeid med Vang bondelag og Vang bonde- og småbrukerlag, en kursserie om miljø- og ressursplan. Kurset tok for seg blant annet denne ordningen. Gode forelesere ble trukket inn som gav inspirasjon og nyttig kunnskap om emnet. Møteserien var i første rekke rettet mot gårdbrukerne som i all hovedsak er eiere og forvaltere av kulturlandskapet i kommunen. Omfang Når det gjelder fordelingen av innvilgede tiltak på de ulike temaområdene vises det til oppstillingen som følger. Biologisk mangfold Tilgjengelighet og opplevelse Kulturminner Gammel kulturmark Freda og verneverdige bygninger Sum 23 tiltak 7 tiltak 5 tiltak 33 tiltak 23 tiltak 91 tiltak Enkelte søknader innholder flere deltiltak, og sum tiltak blir derfor flere enn antall innvilgede søknader. (Se tiltakslisten bak) Framtidige utfordringer I tillegg til å produsere mat, energi og fiber, produserer og ivaretar landbruket store miljøverdier som er viktig både nasjonalt og lokalt. Folk flest setter pris på et åpent og variert landskap, mangfoldig plante- og dyreliv og spor etter tidligere tiders liv og levnet som er knyttet til jordbruksarealene. I internasjonal sammenheng legges det nå stadig større vekt på verdien av at landbruket ikke bare produserer mat, men også miljøgoder for samfunnet.

5 5 Dagens landbruksdrift representerer også miljømessige utfordringer som vi har et felles ansvar for å løse. Eksempel på slike utfordringer er nettopp gjengroing av kulturlandskapet og tap av det biologiske mangfold, noe som skjer på grunn av mindre beiting, men også som følge av gjødsling og sprøyting. Erosjon og tap av næringsstoffer til vann og vassdrag er også utfordringer vi må ta hånd om. Forbrukerne stiller stadig økte krav til dokumentasjon av hvordan matvarene de kjøper er framstilt. Mange er også opptatt av det landbruket produserer og ivaretar av fellesgoder, som kulturhistorie og kulturlandskap. For å møte disse nye utfordringene innføres det fra 2003 obligatorisk miljøplan for alle gårdbruk som søker offentlig tilskudd til jordbruksproduksjon. Miljøplanen skal bidra til en mer miljøvennlig jordbruksproduksjon, samt ivareta og fremme de miljøverdier vi har i landbrukets kulturlandskap. Vi må huske at natur- og kulturarven er vår felles hukommelse og kulturminnene de synlige vitnesbyrd om livet som var. De fungerer som bindeledd mellom fortid og nåtid, og gir oss en forståelse om vår historie og forteller om utviklingen i samfunnet. Tiltakslisten Tiltakslisten som følger bak inneholder navn, gårdsnavn og type tiltak ordnet i kronologisk rekkefølge fra 1992 til og med Påfølgende bildepresentasjon viser et utvalg av tiltakene. Bildepresentasjonen Som en vesentlig del av denne brosjyren presenteres fargebilder fra en del av tiltakene som er utført og over noen som er under utførelse. Bildene viser de forskjellige temaområdene og illustrerer dermed bredden for ordningens virkefelt. Nummereringen er gjort i forhold til planenes kronologiske rekkefølge og henger sammen med tiltakslisten. Kartdelen bakerst viser hvor de angitte tiltakene er lokalisert i kommunen.

6 6 LISTE OVER TILTAK I LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP I KRONOLOGISK REKKEFØLGE År Nr. Navn Gårdsnavn Type tiltak Bildenr Christie Werner Vidarshov Tursti, kulturminner, gravhauger/allè 1, 2 2 Johnsen Johan C Skattum Gjerding, kulturminne 3 3 Sendstad Lise Vold nedre Turveg, åpning av lukket bekk 93 4 Tomter Ole Jacob Tomter n. Gjerding, rest. av dam, smie og drengst. 4,5,6 5 Engen Erik Tommelstad Rest. av gravhaug, tilplanting Vold Lars Gustav Vold øvre Gjerding, riving av gammel løe 7 Ingvoldstad Ole Ingvoldstad s. Gjerding på Ingvoldstad og Nysetra 8 Borud Arne Ilseng Gjerding på Olasvea, åpning av bekk 8, 9 anlegg av dam 10 9 Heiberg Ivar T. Dystvold v. Gjerding på Dystvold, tursti Holm Kirsten Sælid Skjøtsel av salamanderdam Jemblie Jens Hoel østre Restaurering av dam Tollersrud Sigm. Vindhol lille Gjerding på Lageråkvisla 13 Olstad Harald Svenkerud v. Gjerding på Svenkerud vestre 14 Skramstad Bjørn E Skramstad Restaurering av dam Frogner Einar Dørum Restaurering av dam 16 Johnson Brit Guri Holabakken Gjerding på Holabakken 17 Lindby-Aas Bjørn Aas østre Gjerding på Brumund Frogner Einar Dørum Restaurering av gammel smie 19 Iversen Arnfinn Ophus n. Restaurering av dam 20 Jemblie Jens Hoel østre Restaurering av dam. Tilleggssøknad 21 Skramstad Ivar Kallerud Anlegg av dam i skogsmark 22 Rud Ola Bleken Gjørsli Restaurering av 2 dammer 23 Borud Arne Ilseng Gjerding og rydding av beite, Vidarsh Alderslyst Thorkild Alderslyst Gjerding av beite på Brumund 25 Pedersen Stein Rønningen Istandsetting av gammel kulturmark 26 Ingvoldstad Ole Ingvoldstad s. Restaurering av stabbur Frogner Jon Frogner Restaurering av Frognertjernet m.m. 28 Opsahl Lars Opsahl store Anlegg av dam 29 Alderslyst Thorkild Alderslyst Restaurering av dam 30 Holm Kirsten Sælid Restaurering av gammel smie 31 Karset Helge H. Hol n. Restaurering og flytting av stabbur Imislund Tor Skraastad ø. Restaurering av 2 mindre dammer Johansen Anne K. Ilseth Gjerding på Ilset og Måsetra 34 Ophus Frode Nordby Gjerding på Nordby og Olasvea 35 Svenson Kurt R. Nybakken Gjerding på Nybakken

7 7 År Nr. Navn Gårdsnavn Type tiltak Bildenr. 36 Walhovd Eivind Bekken Restaurering av gårdsdam, samt gjerding 37 Pedersen Svein A. Petersborg Gjerding av eldre beite på Farmen 38 Pedersen Svein A. Petersborg Inngjerding av Petersborg m/skigard 39 Steen Halvor Torshov Restaurering av fredet fjøs (ekstraord. søkn.) Holm Kirsten Sælid Restaurering av festsalen i hovebygningen 41 Holm Kirsten Sælid Restaurering av gml. smie (kulturminne). Til. 42 Skramstad Bjørn E Skramstad Restaurering av stabbur 43 Johnson Mette Nordsveen Gjerding og istandsetting av gml. utmarksbeite 44 Heiberg Ivar T. Dystvold v. Gjerding på Måsetra 45 Jørgensen Terje Vesterhagen Gjerding på Vesterhagen 46 Bleken Rud Gjørsli Gjerding på Gjørslie 47 Narmoe Ivar Blystad v. Gjerding på Kjeltåsen 48 Olstad Harald Svenkrud v. Gjerding, istandsetting av beite 49 Aalstad Helge Liberg Restaurering av stabbur 50 Jønsberg landbr.sk. Jønsberg Gjerding, istandsetting av beite, Blæstadsetra 51 Bleken Rud Ola Gjørsli Utbedring av dam. Tilleggsplan fra Bøhmer Eli Dæhlin Hubred lille Restaurering av gårdsdam Kvæken Johan Kvæken Anlegg av våtmarksbiotop (dam) 54 Imislund Eivind Skraastad ø. Tilleggssøknad til dam Stafsberg Mikkel Snarud Skjøtsel av lønneallè Knut Dobloug Lerhus Restaurering av stabbur (klokketårn) Stramrud Sven Huse øvre Gjerding av beite for hest 58 Knutsen Kjell Ivar Lia Gjerding av to beiter for storfe og hest Bratberg Sverre Myrdal Gjerding rundt fulld. beite for hest 60 Borud Arne Ilseng Gjerding rundt seterløkka på Bolsdalen seter 61 Skattum Johan C. Skattum Gjerding rundt seterløkke på Skreppåsen seter 62 Knutsen Øystein Libakken Gjerding rundt gårdstunet på Libakken 63 Per Røhrs dødsbo Dalseng Restaurering av stabbur på Dalseng Imislund Eivind B. Skraastad ø. Utvidelse av våtmarksbiotop (dam) 65 Bratberg Sverre Myrdal Naturopplevelse for barn og ungdom 66 Engen Erik Tommelstad Restaurering av gammel gårdssmie Lindby-Aas Bjørn Aas østre Vedlikehold av gammelt stabbur i Løvlien 68 Steen Halvor S. Torshov Restaurering av fredet fjøs 69 Skattum Johan C. Skattum Anlegg av våtmark/dam Vang Grunneierlag v/harald Olstad Anlegg av ridsti og kjøreveg for hest Tomter Marianne Tomter s. Anlegg av våtmarksbiotop, gjerding til sau 72 Hanum Olav Hanum v. Restaurering av smier og gml. snekkerverksted 73 Olstad Knut Ingeberg st. Restaurering av stabbur 74 Karset Helge Karset Istandsetting av klokketårn på stabbur 75 Huse Leif Nygård Gjerding til storfe 76 Dobloug Knut Lerhus Restaurering av stabbur, tilleggssøknad

8 8 Bilde 1: Istandsetting av tursti på Vidarshov Bilde 2: Skjøtsel av bjørkeallè på Vidarshov

9 9 Bilde 3: Skjøtsel av beitet på Skattum Bilde 4: Restaurering av drengstua på Tomter søndre

10 10 Bilde 5: Utbedring av dam på Tomter søndre Bilde 6: Restaurering av smia på Tomter søndre

11 11 Bilde 7: Landskapspleie rundt gravhaug på Tommelstad Bilde 8: Gjerding med skigard på Olasvea

12 12 Bilde 9: Gjenåpning av lukket grøft på Ilseng gård Bilde 10: Anlegg av dam på Olasvea

13 13 Bilde 11: Anlegg av sammenhengende turveg mellom Ilset og Dystvold Bilde 12: Ubedring av salamanderdam på Sælid

14 14 Bilde 13: Utbedring av dam på Hoel østre Bilde 14: Utbedring og sikring av gårdsdam på Skramstad

15 15 Bilde 15: Istandsetting av beite på Vidarshov Bilde 16: Utbedring og flytting av stabbur på Hol nordre

16 16 Bilde 17: Anlegg av våtmarksbiotop på Skraastad øvre Bilde 18: Utbedring og skjøtsel av dam og omkringliggende areal på vesle Hubred

17 17 Bilde 19: Skjøtsel av lønneallè på Snarud Bilde 20: Restaurering av stabburstårnet på Lerhus

18 18 Bilde 21: Gjerding for storfe på Lia Bilde 22: Restaurering og flytting av stabburet på Dalseng

19 19 Bilde 23: Restaurering av gårdssmia på Tommelstad Bilde 24: Parti fra Rustad hvor det planlegges ride- og kjøreveg

20 20

21 21 Ønsker man nærmere informasjon om ordningen kan man søke på internettadressen eller henvende seg direkte til Hamar kommune, faggruppe landbruk. Hamar, den 27. desember 02.

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN PROSJEKTRAPPORT Kallerødbekken Torpebekken Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN LANDBRUKS- OG NATURFORVALTNINGEN I FREDRIKSTAD FORORD

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester

En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester NOTAT 2012 22 En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester VALBORG INGUNN PER CHRISTIAN KVAKKESTAD NEBELL RÅLM 1 NILF utgir en rekke publikasjoner

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

Landbruk 2007-19. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Landbruk 2007-19. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Landbruk 2007-19 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1.0 Innledning. 5 1.1 Bakgrunn. 5 1.2 Organisering og tematisering 5 1.3 Forholdet til kommuneplanen... 5 1.4 Revisjon

Detaljer

VEDLEGG 2 - REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2013 2016

VEDLEGG 2 - REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2013 2016 VEDLEGG 2 - REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2013 2016 Januar 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram for Buskerud 2013-2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.1 Nasjonalt miljøprogram

Detaljer

Hedmarken landbrukskontor Årsrapport 2014

Hedmarken landbrukskontor Årsrapport 2014 Hedmarken landbrukskontor Årsrapport 2014 Innhold Innledning... 3 Stillingsoversikt... 3 Samarbeidsavtalen mellom Hamar, Løten og Stange... 4 Landbrukskontorets oppdrag og tjenesteproduksjon... 4 2 Spesielle

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Er det dette vi vil se....eller skal vi gro ned? Oppgave 1 Kulturlandskapsforvaltning i Nordland

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Kommunedelplan for Kulturminner og Kulturmiljøer. Nedre Eiker kommune 2015-2027

Kommunedelplan for Kulturminner og Kulturmiljøer. Nedre Eiker kommune 2015-2027 Kommunedelplan for Kulturminner og Kulturmiljøer Nedre Eiker kommune 2015-2027 1 Del I Rammer, mål og innhold...3 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Organisering og finansiering...4 1.3 Målsetting...5

Detaljer

Kommunedelplan. Kulturminnevernplanen. for. Sørum kommune 2009-2012

Kommunedelplan. Kulturminnevernplanen. for. Sørum kommune 2009-2012 Sørum kommune Kommunedelplan Kulturminnevernplanen for Sørum kommune 2009-2012 Alle fotografier: Petter Tønder Jakobsen Forord Sørum kommunestyre vedtok 19. juni 1997 å igangsette arbeidet med kulturminnevernplan

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2015 30. mai Årg. 38. Landbruk

INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2015 30. mai Årg. 38. Landbruk INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2015 30. mai Årg. 38 Landbruk Ordfører Ola T. Lånke satte i forrige uke poteter i forbindelse med FNs internasjonale år for matjorda! Les mer på side 3.

Detaljer

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Rundskriv 2015-17 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon skog og kulturlandskap Vår dato: 07.04.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 7/2005

Detaljer

Kulturminner for Hedmarks framtid

Kulturminner for Hedmarks framtid Kulturminner for Hedmarks framtid Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer gjeldende fra 2005 2 Kulturminner for Hedmarks framtid Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Årsmelding 2009. Grønt regnskap

Årsmelding 2009. Grønt regnskap Årsmelding 29 Grønt regnskap Utgiver: Ski kommune Postboks 31, 142 SKI postmottak@ski.kommune.no Telefon: 64 87 87 Redaktør: Anita Myrmæl Layout: Øivind Sørensen Trykk: Follotrykk AS Takk til alle som

Detaljer

Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM

Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM INFORMASJON TIL NYE EIERE/BRUKERE FRA LANDBRUKSKONTORET 2 JORDBRUK... 4 REGISTRERING... 4 PRODUKSJONSTILSKUDD... 4 REGIONALT MILJØPROGRAM - RMP...

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I NANNESTAD. FORSLAG TIL PLANPROGRAM, nov. 2014.

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I NANNESTAD. FORSLAG TIL PLANPROGRAM, nov. 2014. KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I NANNESTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM, nov. 2014. 1 Innhold Innholdsfortegnelse... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet og for planprogrammet... 2 1.1 Innledning 2 1.2 Begrepsavklaringer

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg En veileder for deg med planer om gjenbruk av gårdens bygningsressurser

Ny bruk av ledige landbruksbygg En veileder for deg med planer om gjenbruk av gårdens bygningsressurser Ny bruk av ledige landbruksbygg En veileder for deg med planer om gjenbruk av gårdens bygningsressurser Fylkesmannen i Nordland 1 Innhold Arkitektskisse fjøs, Skjelstad kunst- og kulturgård, Steigen: Rintala

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2008 side 2 Bemanningen på kontoret. Hovedutvalgets medlemmer. side 3 Produksjonstilskudd i jordbruket Landbrukstjenester (tidligere Avløserlaget)

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

landbruksplan 2007-2020 jordbruk og hagebruk Mat for framtida Randaberg kommune

landbruksplan 2007-2020 jordbruk og hagebruk Mat for framtida Randaberg kommune Randaberg kommune landbruksplan 2007-2020 jordbruk og hagebruk Mat for framtida Randaberg kommune Innholdet i planen SIDE 3 Sammendrag 4 1.0 Innledning 6 1.1 Bakgrunn 8 1.2 Formål 8 1.3 Planprosess og

Detaljer

Kulturminneplan Karmøy kommune

Kulturminneplan Karmøy kommune Kulturminneplan Karmøy kommune 2008-2012 ISBN 978-82-92983-02-7 Grafisk formgiving: Magnar Kvalevåg, Tonjer Link AS Trykk: Forlaget Bokmaker AS Lat oss ikkje forfedrane gløyma under alt som me venda og

Detaljer

Hva er kulturlandskap?

Hva er kulturlandskap? FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Tema: Kulturlandskap Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 8/2004, 13. mai Årg. 27 Ryddeaksjon i kulturlandskapet Rennebu Bondeog Småbrukarlag tok i 2003 initiativ til en aksjon

Detaljer