Spørreskjema for registrering pa ga rdsniva i Stange, Hamar og Ringsaker.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreskjema for registrering pa ga rdsniva i Stange, Hamar og Ringsaker."

Transkript

1 Spørreskjema for registrering pa ga rdsniva i Stange, Hamar og Ringsaker. Drift av gården Eiendomsforhold Er det vegretter og bruksretter i tilknytning til eiendommen? Både tinglyste og som følge av hevd? Har eiendommen vegretter eller andre bruksretter over andre eiendommer? Eventuelt andre forhold knyttet til eiendommen?... Bygningsmasse Hvor mange boenheter er det på eiendommen?... Og hvor mange bolighus er disse fordelt på?... Er det bygg på eiendommen som blir berørt av utredningskorridoren? Ja Hvis ja, hvilken bruk har disse?... Er det planlagt nye bygninger på eiendommen som berøres av utredningskorridoren?... Eventuelt annen relevant informasjon (rivning, større vedlikehold osv.)? Vann og kloakk Er eiendommen tilknyttet offentlig vann og kloakk? Ja Hvis nei, hva slags kloakkløsning er det? (lukket tank, minirenseanlegg e.l.) Er det borebrønner til vann på eiendommen? Ja Er det borebrønner eller jordvarmeslynge til energi på eiendommen? Ja Er det borebrønner tilhørende andre eiendommer på eiendommer? Ja

2 Brønnpunktene vil bli kartfestet i registreringen. Husdyrhold Dagens drift Er det husdyrhold på gården? Ja Hvis ja, hva slags husdyrhold er det? Storfe: Antall dyr - melk.. - kjøtt Svinehold Fjørfe Småfe Hester Annet dyrehold:.. Type jordbruksproduksjon Jord- og skogressurser: Jordvegens egnethet for planteproduksjon?... Er det alunskiferholdig jordsmonn på eiendommen? Ja Er det foretatt registreringer av tungmetaller i jordsmonnet?... Dagens bruk Hva slags produksjon er det på eiendommen? Korn Areal: Såkornprodusent: Ja Floghavrefri: Ja Grønnsaker Areal: Type:. Poteter Areal:. Sertifiserte settepotetdyrkere: Ja Grovfor Areal: Grasfrøproduksjon: Ja Frukt/bær Areal: Type:.. Beite Areal: Hvor er beitene lokalisert? (kartfestes) Skog Areal:.

3 Fremtidig bruk Hva er potensialet for fremtidig drift på eiendommen? Er det mulig å gjennomføre nydyrking på eiendommen? Sykdommer / uønskede planter Er det plantesykdommer på eiendommen? Ja Vet ikke Hvis ja, hvilke plantesykdommer er det? PCN (potetcystenematode) Klumprot (oljevekster) Rød marg Løkhvitråte (Løkshimmel) Andre plantesykdommer: Ja Hvis ja, hvilke: Teknisk infrastruktur Drenering, grøfter og vanning Drenering er et viktig punkt for fremtidig detaljplanlegging. Jernbaneverket vil komme tilbake og kartlegge dette i reguleringsplanfasen når trasé er nærmere bestemt. Aktuelle tema som berører dagens og fremtidige forhold: Grøfteforhold Uttrekk Vanning Hva er behovet for vanning i dag?.. Hva er dagens kilder for vanning? Mjøsvann Bekker Vanningsdammer Andre vannkilder: Hvor er det påkoblingspunkter for dagens vanningsanlegg? Kartfestes Vil behovet for vanning endre seg i fremtiden?...

4 Hvor er det behov for fremtidige føringer/varerør gjennom jernbanen for vanningsanlegg? (Dimensjon/dybder/krysningspunkter jernbane/kummer/kapasitet).. Hydrologi Fins det gårdsdammer eller vanningsdammer på eiendommen? Ja (Hvis ja, er disse tilholdssted for amfibier eller fisk?...) Er det bekker på eiendommen? Ja Hvordan er flomsituasjonen i bekken(e)? Er erosjon et problem ved nedbør eller som følge av stor vannføring i bekker? Ja Er det etablert fordrøyningsbasseng på eiendommen? Ja Hvis ja, hva slags fordrøyning? (kartfestes) (Gjelder kun i Stange) Hva er evt. Brenneribekkens funksjon for vanning og som uttrekk for eiendommen?. Krysningspunkter Hva er framtidige behov for krysningspunkter med jernbanen for maskintransport? Hva er framtidige behov for krysningspunkter med jernbanen ved forflytting av dyr? Hvor store maskiner/lastebiler skal krysse jernbanen?... Er det behov for krysningspunkter for annen bruk enn maskiner/dyr? Andre forhold Annen næringsvirksomhet på gården Eksisterende Drives det annen type næringsvirksomhet på gården som ikke er relatert til gårdsdriften? Er det spesielle krav/forhold som driften av virksomheten krever?

5 Hvilke tiltak kan avhjelpe/ivareta driften av virksomheten? Fremtidig Er det planer om å starte ny næringsvirksomhet? Ja Hvis ja, når vil dette skje og hva slags virksomhet er det snakk om? Kulturminner, kulturmiljøer, kulturlandskap Bygninger (Kartfestes) Finnes det bygninger som er fredet (ved forskrift) på eiendommen? Ja Finnes det bygninger eldre enn 1650 på eiendommen? Ja Er det SEFRAK-registrerte bygninger på eiendommen? Ja Finnes det gamle ruiner eller rester etter bygg? (Hvis ja, kartfestes) Ja Ligger det husmannsplasser under eiendommen? (Hvis ja, kartfestes) Ja Automatisk fredete kulturminner Finnes det gravhauger på eiendommen? (Hvis ja, kartfestes) Ja Finnes det andre fornminner, som f.eks. kokegroper eller flintfunn på eiendommen? Ja Hvor er disse funnene gjort? (kartfestes) Annet (kartfestes) Er det gamle hageanlegg eller alléer på gården? Ja Er det gamle steingjerder eller steinrøyser på eiendommen? Ja Biologisk mangfold Finnes det noen spesielle biologiske biotoper på eiendommen?.. Planter Er det registrert rødlistearter på eiendommen? I så fall hvilke?... Er det registrert svartlistearter på eiendommen? I så fall hvilke?... Dyr/fugler/insekter Er det vilttrekk over eiendommen? Ja

6 Hvis ja: Hvor går det? Kartfestes Hvilke arter?... Er trekket beiterelatert? Ja Er det registrert trekkfugl som beiter på eiendommen? Ja Hvis ja, hvor og hva beiter den på? Er det registrert rødlistearter på eiendommen? I så fall hvilke?... Er det registrert svartlistearter på eiendommen? I så fall hvilke? Er det registrert flaggermus på eiendommen? Ja Hvis ja, vet man hvor flaggermusene holder til?... Rekreasjon / friluftsliv Går det turstier eller skiløyper over eiendommen? Ja Hvis ja, kartfestes. Anleggsteknikk Kan det være aktuelt å etablere midlertidige riggområder på eiendommen? Ja Hvis ja, kartfestes. Kan det være aktuelt å anlegge varige massedeponier på eiendommen? Ja Hvis ja, (kartfestes) hvilke typer masser kan tas i mot?... Kan det være aktuelt å anlegge midlertidige massedeponier på eiendommen? Ja (bl.a. midlertidig matjorddeponering fordelt på sjikt) Finnes det aktuelle arealer til oppfylling med sikte på å forbedre jordvegen på eiendommen? Ja Kartfestes Kan det være interessant å etablere anleggsveger som blir driftsveger for landbruk etter at jernbaneanlegget er ferdig bygd? Ja Vil grunneier motsette seg at adkomstveger til eiendommene kan bli benyttet som midlertidige anleggsveger? Ja Vil støy /vibrasjoner/støv kunne påvirke driften på gården på noen måte? Ja Hvis ja, på hvilken måte?...

7 Annet som grunneier ønsker å ta opp? Grunnerverv/erstatning I utgangspunktet er det for tidlig å snakke konkret om grunnerverv og erstatning på den enkelte eiendom, fordi traséens endelig plassering ikke er bestemt og fordi grunnerverv er en prosess som følger etter reguleringsplan. Men hvis grunneier allerede har gjort seg noen tanker om grunnerverv- og erstatningsprosessen, kan det være ønskelig å registrere disse:

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning

Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning Innledning bakgrunn for kravet om forvaltningsplaner Vilkår om forvaltningsplan For å få statlig støtte til tilrettelegging

Detaljer

Brønnbyggingen i Mali er en del av flere aktiviteter som CARE gjennomfører i de ulike områdene i samarbeid med lokalbefolkningen.

Brønnbyggingen i Mali er en del av flere aktiviteter som CARE gjennomfører i de ulike områdene i samarbeid med lokalbefolkningen. Spørsmål og svar: Vanntanken Skatval Utvelgelse av brønnene? - Får de lokale selv delta i beslutningen, slik at man vet at det er den riktige brønnen som bygges? CARE har arbeidet i Mali siden 1975, og

Detaljer

«RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i

«RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i 1 DETALJREGULERING FOR «RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i RANA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Overhalla den 24.07.14 Siv. ing. Jan Lian AS 2 Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Helgeland Avfallsforedling (HAF)

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

E18 Retvet-Vinterbro

E18 Retvet-Vinterbro Region øst E18 Ørje-Vinterbro April 2014 E18 Retvet-Vinterbro "Ny jord" - grovsiling Statens vegvesen E18 Retvet Vinterbro: «Ny jord»- Grovsiling 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: E18

Detaljer