Forstu di e September 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forstu di e September 2014"

Transkript

1 KOM M U N E RE FORM - PROSJE KTPLAN Forstu di e September 2014 ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE

2 Innhold Mål og rammer... 2 Bakgrunn... 2 Prosjektmål... 2 Rammer... 4 Omfang og avgrensning... 5 Oppgaveomfang og avgrensning... 5 Organisering... 5 Prosjektledelse... 5 Øvrige roller... 6 Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler... 7 Beslutningspunkter... 7 Oppfølging... 7 Milepæler... 8 Risikoanalyse... 8 Gjennomføring... 9 Hovedaktiviteter... 9 Tids- og ressursplaner... 9 Økonomi... 9 Kontrakter og avtaler... 9 Relevante underlagsdokumenter... 9 Vedlegg

3 Mål og rammer Bakgrunn Det er 50 år siden forrige kommunereform, og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang. Kommunal- og moderniseringsdepartementet satte 3. januar 2014 ned et ekspertutvalg som skulle forslå kriterier som har betydning for oppgaveløsningen i kommunene. Utvalget la fram sin første delrapport «Kriterier for god kommunestruktur» i mars 2014 med forslag til kriterier knyttet til dagens oppgaver i kommunene. De foreslo også prinsipper og kriterier for en robust kommuneinndeling som skal gi en enhetlig og oversiktlig forvaltning i kommunen. Utvalget skal levere sin sluttrapport i desember 2014 hvor de i tillegg skal vurdere kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta mulige nye oppgaver. Regjeringen la i vår fram «Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) Kommunereform» og denne ble behandlet av Stortinget i juni. Fylkesmennene fikk deretter ansvar for oppfølging av de regionale prosessene. Kommunenes Sentralforbund (KS) er invitert til å delta sammen med fylkesmennene i dette arbeidet. Prosessene skal danne grunnlag for vedtak om ny kommuneinndeling. Kommunestyret i Malvik hadde temaet kommunereform på agendaen den , med presentasjoner fra fylkesmannen/ks og gruppearbeid. Resultatet fra gruppearbeidet følger vedlagt. En ev. ny kommuneinndeling vil tidligst kunne tre i kraft , og seinest Prosjektmål Sitat fra Prop. 95 S: Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større og mer robuste kommuner. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Generalistkommuneprinsippet er et utgangspunkt for reformen. Som et generelt prinsipp skal reformen legge et grunnlag for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv. Kommunestrukturen skal legge til rette for en enhetlig og oversiktlig forvaltning. Regjeringen har følgende mål for reformen: - Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2

4 - Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling - Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner - Styrket lokaldemokrati Ekspertutvalget og regjeringen har listet opp ti kriterier som kommunene bør oppfylle for å nå disse målene: - Tilstrekkelig kapasitet - Relevant kompetanse - Tilstrekkelig distanse - Effektiv tjenesteproduksjon - Økonomisk soliditet - Valgfrihet - Funksjonelle samfunnsutviklingsområder - Høy politisk deltakelse - Lokal politisk styring - Lokal identitet I prosjektperioden bør kommunene forsøke å finne ut hvordan vi ligger an på disse punktene i dag, og hvordan vi tror det vil være om år. Det bør vurderes om dagens grenser er unaturlige og hemmer god måloppnåelse, og man bør analysere om det er spesielle forhold som er viktige for vår kommune eller vår region. Prosessen bør deles opp i flere faser, og med mål knyttet til de ulike fasene. Rådmannen anbefaler at kommunen i dette arbeidet følger Prosjektlederprosessmetoden (PLP-metoden), og deler opp arbeidet i fasene forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. Denne prosjektplanen vil gjelde forstudien, mens det må utarbeides ny prosjektplan for forprosjektet og et eventuelt hovedprosjekt. Forprosjektet vil omhandle nærmere analyse av hva det geografiske alternativet/alternativene vil bety, og forhandlinger mellom kommunene. Hovedprosjektet vil bli gjennomføring av en eventuell sammenslåing. Målet for forstudien vil for Malvik kommune være å avklare geografiske retningsvalg. Kartlegging av nåsituasjonen på de ulike områdene både i egen kommune og for aktuelle samarbeidskonstellasjoner vil være en viktig oppgave for å skape et godt beslutningsgrunnlag for kommunestyret. Det er bebudet at det fra sentralt hold vil bli lagt ut oppdaterte statistikker til hjelp for kommunene i dette arbeidet. Regionrådet i Værnesregionen har i sak 22/14 den vedtatt at de går for det de kaller Kunnskapsalternativet. De ber om en utredning før februar 2015 som skal gjøre regionen best mulig kunnskapsmessig rustet uten at man tar stilling til en kommunesammenslåing. Det vil i Arbeidsutvalget og Regionrådet bli drøftet hvordan dette vedtaket kan implementeres i den enkelte kommunes prosjektplan. Rådmannen anbefaler en tilpasning, hvor resultatet av utredningen i Værnesregionen blir en del av kommunens faktagrunnlag før vedtak om 3

5 geografisk retningsvalg blir tatt. Rammer Sentralt legges det opp til to ulike løp for tidspunkt for sammenslåing. For kommuner som fatter vedtak om sammenslåing i løpet av høsten 2015, vil ny kommuneinndeling kunne tre i kraft fra Det forutsettes da likelydende vedtak i alle kommunene, dvs. enighet, hvis et slikt framskyndet løp skal kunne brukes. For de øvrige forutsettes kommunale vedtak innen sommeren En sammenslåing skal da tre i kraft seinest fra Det vil ofte være ønskelig å gjennomføre valg forut for en sammenslåing, slik at kommunestyrevalget høsten 2019 blir valg til de nye kommunestyrene. Det er et utgangspunkt for kommunereformprosessen at fylkeskommunene vil bestå inntil kommuneinndelingen er fastlagt. Dersom det diskuteres forslag til kommunesammenslåinger som påvirker fylkeskommunenes grenser, understrekes det at det er viktig at fylkeskommunene blir involvert på et tidlig tidspunkt. Etter å ha vurdert ekspertutvalgets sluttrapport, vil regjeringen våren 2015 legge fram en stortingsmelding med et samlet forslag over hvilke nye oppgaver som kan overføres til større og mer robuste kommuner. Lovforslagene vil da bli fremmet våren 2017 samtidig med en proposisjon om ny kommunestruktur. Fylkesmannen/KS har for Sør-Trøndelag forutsatt at kommunene innen melder tilbake om hvilke geografiske retningsvalg de vil ta. I sin prosjektskisse har de satt samme frist for både de som følger løp 1 og løp 2. På forespørsel sier de at de ikke venter noe absolutt geografisk valg den , men de ønsker at kommunene har sett på ulike alternativ og plukket ut de mest aktuelle de vil gå videre med. Rådmannen foreslår at forstudien løper helt fram til Det bør vurderes ganske bredt med flere alternativer, slik at vi bør bruke tilstrekkelig tid på å få et godt beslutningsgrunnlag i forstudien. Stortingsmeldingen om nye oppgaver for kommunene vil da også være lagt fram. Regjeringen tar i bruk en rekke økonomiske virkemidler i reformarbeidet. Det legges opp til at alle kommuner som slår seg sammen i reformperioden får dekket engangskostnader etter en standardisert modell. Støtten differensieres etter antall kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen. (For detaljer, se tabell under pkt i Prop. 95 S.) Det gis også automatisk en reformstøtte på mellom 5-30 mill. kroner differensiert etter innbyggertall. Inndelingstilskuddet beholdes uforandret i 15 år og trappes deretter ned over 5 år. I tillegg til de økonomiske virkemidlene, bebuder regjeringen en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i løpet av valgperioden. I stortingsbehandlingen ba også flertallet i komiteen om at regjeringen i 4

6 statsbudsjettet for 2015 gjør greie for hvordan man kan se Nasjonal Transportplan i sammenheng med kommunereformen og fremme kommunesammenslåinger gjennom infrastrukturtiltak. Fylkesmennene fungerer som prosessveiledere for kommunene. Departementet vil dekke inntil kr til hver kommune i forbindelse med høring av og informasjon til innbyggerne. Hvor mye økonomisk støtte som kommunen ellers vil få, vil fylkesmannen informere nærmere om i forbindelse med statsbudsjettkonferansen 8. oktober. Omfang og avgrensning Oppgaveomfang og avgrensning Denne prosjektfasen omhandler forstudien (dialogfasen i Fylkesmannens prosjektplan). Oppgaven blir her å avklare geografisk retningsvalg innen Fylkesmannen/KS understreket i sin presentasjon at kommunestyret da må ha fokus på hvordan vi skal skape bærekraft de neste 50 årene både når det gjelder velferdstjenester, samfunnsplanlegging, lokaldemokrati og samfunnsutvikling, og at dette handler om Trøndelags slagkraft og posisjon i framtida. Kartleggingen av nåsituasjonen bør være relativt bred, men utredningen skal ikke være så veldig detaljert i forstudien. I forprosjektet vil man gå mer i dybden på de enkelte områdene. Forprosjektet vil løpe fram til sommeren 2016 (utrednings- og utviklingsfasen i Fylkesmannens prosjektplan). I gruppearbeidet fra kommunestyret den er flere alternativ nevnt: Trondheim, Trondheimsregionen, Stjørdal, Værnesregionen, deling hvor ytre Malvik går til Trondheim/Trondheimsregionen mens indre går til Stjørdal/Værnesregionen. Disse alternativene må vurderes opp mot alternativet å bestå som egen kommune. Kommunestyret må i mandatet til forstudiet angi hvilke geografiske alternativ det skal jobbes med i denne fasen. Organisering Prosjektledelse Det foreslås at ordfører er prosjektansvarlig (PA) Prosjektansvarlig vil i prosjektet ha det totale økonomiske ansvar, sikre at det er samsvar mellom prosjektplan og mål og ha det overordnede 5

7 kvalitetssikringsansvaret. PA leder en eventuell styringsgruppe, gjennomfører «beslutningspunktmøtene» underveis og er ansvarlig for ekstern informasjon om prosjektet. Det er PA som er ansvarlig for prosjektets endelige anbefaling. Rådmannen vil ivareta prosjektledelse og ønsker å oppnevne Bjørg Løkken som prosjektleder (PL) Prosjektleder skal lage prosjektplan og kvalitetssikre denne, videre planlegge, lede, utføre og kontrollere prosjektet innenfor prosjektrammen, identifisere og følge opp kritiske suksessfaktorer, sørge for at PA har et kvalitetssikret grunnlag ved beslutningspunktene og styringsgruppemøter, inngå nødvendige kontrakter med ressurseiere m.v. samt analysere sterke/svake sider, trusler og muligheter. Øvrige roller Kommunestyret er prosjekteier og oppdragsgiver for prosjektet. I et såpass komplekst prosjekt med stor betydning for hele kommunen og regionen, er det viktig med god forankring og stor medvirkning fra mange aktører. Prosjektet bør ha en styringsgruppe (SG). Rådmannen foreslår at et utvidet formannskap som suppleres med representasjon fra KRF og FRP, fungerer som styringsgruppe for å sikre god politisk forankring. I tillegg bør organisasjonene oppnevne to representanter til styringsgruppa for å ivareta de ansattes representasjon. Styringsgruppa er ikke et vedtaksorgan, men skal bidra til at prosjektet får de nødvendige ressurser og status. Den skal behandle og gi råd i de saker som PA legger fram og gi PL aktiv støtte for å sikre framdrift. Styringsgruppa rapporterer til kommunestyret og legger fram saker til behandling etter oppsatt prosjektplan og ellers når de ser det er behov for avklaringer/vedtak derfra. 6

8 Referansegrupper. Det er mange interessenter som bør trekkes inn i på ulike stadier i prosessen, jfr. figur nedenfor. SG må i sine hovedaktiviteter prøve å få til god medvirkning fra disse aktørene. Rådmannen foreslår at SG selv kan oppnevne referansegrupper. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler Beslutningspunkter Beslutningspunktene vil være PA sin mulighet til å styre prosjektet og avgjøre om prosjektet skal fortsette eller avsluttes etter beslutningspunktmøter. PA vil måtte ta saken videre til kommunestyret som prosjekteier dersom han mener prosjektet skal avsluttes. I forstudien foreslås ikke flere beslutningspunkter enn opprettelse av prosjekt i kommunestyrets møte den og behandling av sak og geografisk retningsvalg innen Oppfølging PA og PL må ha jevnlige statusmøter, minimum en gang i måneden. Ut over det legges det ikke opp til formelle beslutningspunkter mellom PA og PL før forstudien skal behandles av kommunestyret før sommeren

9 Milepæler Milepæler vil være PLs verktøy for oppfølging av framdrift og skal bl.a. angi når viktige beslutninger skal være tatt, når viktige aktiviteter skal være gjennomført og når ev. delmål skal være nådd. Det foreslås følgende milepæler: MILEPÆL TIDSFRIST Referansegrupper er oppnevnt Kommunikasjonsplan for forstudien er vedtatt Hovedaktiviteter er lagt fram for styringsgruppa Tids- og ressursplaner er lagt fram for styringsgruppa Område på hjemmesiden for publikumsinformasjon om prosjektet er på plass Kontakt med aktuelle kommuner er opprettet Kontakt med Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune er opprettet Spørreundersøkelse blant innbyggerne er gjennomført Styringsgruppa legger fram sin anbefaling om geografisk retningsvalg Kommunestyret fatter vedtak om geografisk retningsvalg og vedtar prosjektplan for forprosjektfasen Risikoanalyse Kritiske suksessfaktorer Det er flere kritiske faktorer som kan oppstå i prosjektet. Disse er under forsøkt listet opp sammen med sannsynlighet (S) for at de skal inntreffe (på en skala fra 1-5 hvor 1 er svært liten sannsynlighet og 5 er svært stor sannsynlighet). Konsekvensen (K) dersom det inntreffer er deretter forsøkt vektet (1= liten konsekvens, 5= svært alvorlig/stor konsekvens for måloppnåelsen i prosjektet). Sannsynlighet ganget med konsekvens gir i risikoskjemaet en risikofaktor (RF). Denne danner grunnlaget for tiltak som foreslås satt i verk for å motvirke negative konsekvenser av risikoen. RISIKOSKJEMA Faktor S K RF Tiltak Det settes ikke av nok tid til å jobbe med prosjektet Rådmannen oppnevner egen prosjektleder. PA og PL må avsette faste oppfølgingsmøter allerede ved oppstart. Alle politikerne må prioritere Relevante underlagsdata og statistikker er ikke tilgjengelig og tar for mye tid å fremskaffe selv. dette arbeidet PL må ha tett kontakt med FM/KS og bruke materiell lagt tilgjengelig for kommunene. 8

10 Prosjektet er så omfattende og involverer så mange interessenter at det blir vanskelig å styre. Man låser seg fast i bare ett alternativ allerede i oppstarten, og unnlater å vurdere alle relevante alternativ seriøst. Geografisk tilhørighet kobles til identitet og endringer ses på som en trussel. S= sannsynlighet, K= konsekvens, RF= risikofaktor Prosjektet deles opp i tre ulike faser som gjør det lettere å avgrense oppgaver i de tre fasene Alle må bruke tid på å sette seg inn i informasjon om muligheter og konsekvenser, og disse må formidles ut til innbyggerne Mest mulig objektiv informasjon om muligheter og konsekvenser må formidles. Gjennomføring Hovedaktiviteter Disse legges fram og behandles i styringsgruppas første møte. Tids- og ressursplaner Tids- og ressursplan legges fram og behandles i styringsgruppas første møte. Økonomi Det vises til økonomiske virkemidler under avsnittet «Rammer». Kontrakter og avtaler Det er ingen kontrakter knyttet til forstudien foreløpig. Eventuell avtale om kommunesammenslåing vil ikke inngås før i hovedprosjektfasen. Relevante underlagsdokumenter Kriterier for god kommunestruktur, delrapport fra ekspertutvalg mars

11 Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S). Kommunal- og forvaltningskomitéens innstilling til kommuneproposisjonen Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt Kommuneplanens arealdel vedtatt Kommuneplanens handlingsdel Regionrådet i Værnesregionen, sak 22/2014 om kommunereformen. Møteprotokoll fra Regionrådet i Værnesregionen Kommunal- og moderniseringsdepartementets side om kommunereformen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommunedata. Fylkesmannens side om kommunereformen. IKAP Interkommunal Arealplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 10

12 Vedlegg Gruppearbeid fra kommunestyret KOMMUNESTYREMØTE MALVIK GRUPPEARBEID OM KOMMUNEREFORM Spørsmål til diskusjon 1. Hvordan bidra til å skape en bærekraftig kommune og region for våre innbyggere de neste åra? 1.1 Som egen kommune? Hvilke momenter kan tale for og hvilke momenter kan tale mot en slik løsning? 1.2. Hvor realistisk er det at Malvik består som egen kommune dersom kommunene rundt endrer struktur? Hvilket retningsvalg vil da være mest aktuelt? 1.3. Dersom Malvik blir en del av en større kommune hvilke oppgaver kan ev. overføres fra staten eller regionnivået? Hvordan ivareta politisk medvirkning og engasjement? 2. Hvordan bør arbeidsprosessen legges opp framover? Hvordan involvere innbyggere, organisasjoner og næringsliv? Gruppeinndeling Gruppe 1: Terje Granmo AP Geir Roar Larsen AP Per Walseth H Laila Tøndel V Gunhild Lund FRP Gruppe 2: Jahn H. Kristiansen AP Torstein Fosmo AP Kristi Hamre Nilsen H Morten Olafsen H Tor Dahl V Gruppe 3: Matz Ulstad AP Ole Marius Holden AP Maja Berg H Elisabeth Belboe H Rakel Trondal SV Gruppe 4: Heidi Pettersen AP Tanja Elton AP Anne G. Thorstensen H Knut Sjøvold SP Lisa Kristiansen SV Gruppe 5: Randi Eikevik AP Per Arild Lyng AP Eugen G. Sørmo H Johan Ludvik Bjørnstad SP Lill Harriet Sandaune FRP Gruppe 6: Anne S. Mostervik AP Ellen Z. Buaas AP Erling Foss H Arve Hepsø KRF Arve Ørsjødal 11

13 SVAR PÅ GRUPPEARBEID Gruppe 1 Kommune regionalt, nasjonalt -> perspektiv? 1. Se på hvilke tjenester kommunen skal gi. (Hvilke oppgaver skal fremtidens kommune ha? Viktig å vite oppgavene før vi «tegner kart») 1.1 For egen kommune: Innen grunnopplæring og helse kan vi levere gode tjenester. Nærhet til skole, barnehage Oversiktlig kommune. Mot egen kommune: Små faglige miljø, mindre kompetanse. For dyr å drifte, vanskelig å rekruttere til viktige stillinger. For lang avstand mellom enkeltindivid og beslutningsnivå. 1.2 Da må vi ta et valg: Skal vi vende oss til Værnesregionen? Skal vi tenke større? Se muligheter i stedet for problem? 1.3 Hvis fylkesnivået forsvinner: VG skole, vei. Ivareta engasjement ved Bydelsutvalg (?) Politiske nemnder. 2. Folkemøter? (Få som møter der.) Oppringing, dvs. borgerundersøkelser. (Vi kan påvirke hvilke spørsmål vi vil stille) Bruk av lokalavisa i stor grad! Utfordre lag og foreninger, spesielt velforeninger. Folkeavstemning når folk er blitt godt informert. Vi har et stort ansvar for å informere! Gruppe Fordeler: Nærhet (geografisk) Lokalkunnskap (sterkere) Identitet Kort vei mellom politisk ledelse/innbygger Ulemper: Alle kjenner alle Kan ikke ivareta alle oppgaver selv Blir veldig generalister 1.2 Liten sjanse Deling? Trondheim? Trondheimsregionen Stjørdal? Værnesregionen 1.3 Videregående skole Sykehus Kommunikasjon (transport) 12

14 (Forts. svar gruppe 2) Bydelsråd Storkommune/fylke = Trondheim Legge politisk agenda tidlig Lykkelige løsninger 2. Prosessen: Informasjon til innbyggerne (både administrasjon og politikere) God og rett informasjon (ikke gi eventuelle løsninger) Gruppe Malvik som egen kommune: Fordeler: Større påvirkningskraft, nærmere tjenestene, politikere har større lokalkunnskap og dette fører til bedre beslutninger. Ansatte blir bedre ivaretatt, ansatte har større påvirkning. Befolkningen har mer nærhet til politikere, ansatte. Ulemper: Har høy nok kompetanse til fremtidige utfordringer. 1.2 Retningsvalg for Malvik: Stå alene som kommune, der vi ser på andre samarbeidskommuner/løsninger. 1.3 Videregående skoler 2 Prosessen: Involvere innbyggerne med folkemøte/undersøkelser. Gruppe 5 Spørsmål 1: Perspektivmelding for Malvik bør ligge i bunnen. Demografi Kostnader/velferdsutbygging Ytre del til Trondheim Indre/østre del til Stjørdal Interkommunale selskap utvides og kan erstatte framtidige kommunesammenslåinger? For å kunne gå for sammenslåing mente vi/(noen) at innsparingspotensialet må komme innbyggerne til gode, velferdstilbud. Rasjonaliseringsgevinst må takes ut/ansatte? Overflødighet Utsette prosjektering av rådhus (nytt) 13

15 Gruppe Egen kommune, mot sammenslåing: - svekket lokaldemokrati og kunnskap - større avstander - mer uoversiktlig for innbyggerne - mindre avstander til større sentra - hvor stort? (Enhets størrelse) - upersonlig - kvalitet på tjenestetilbudet/mer upersonlig - lengre vei til beslutninger, dyrere? For sammenslåing: - lettere å få kontakt uten å flytte seg fysisk - kommunikasjonsutvikling - billigere drift (?) - behov for kontakt med ledelse/større ledelseskontakt - jevn folkeflytting mot sentra/sentrum (urbanisering) - IKS svekket demokratiet -> sammenslåing bedre? Eller mer uoversiktlig? 1.2 Malvik som egen kommune: - Dersom folketall øker klarer vi å være egen kommune (nærhet til to byer, flyplass, utd.institusjoner, sykehus m.m.) - Sentral beliggenhet Retningsvalg: «Vi står der vi står» 1.3 Malvik del av en større kommune oppgaver ev. overført fra stat/region: - Ansvar videregående skole - Samferdsel 2 Arbeidsprosess framover Prosjektgruppe: Kommunalsjefene OPKU, ARESAM, HEVE + 2 politikere posisjon og opposisjon. - Folkemøter/inkludering/hva vil innbyggerne? Åpen prosess. Innbyggere, frivillige lag/org., næringsliv - Innspill på kommunens nettside + informasjon - Tillitsvalgte -> inkludering Inkluderer man innbyggerne får de et «eierforhold» = positivitet 14

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Oktober 2014 juni 2015 Innhold 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Overordnede rammer... 4 1.4 Tidsplan... 5 2 OMFANG OG AVGRENSNING... 6 3 ORGANISERING OG

Detaljer

Orientering v/rådmann Knut Haugestad

Orientering v/rådmann Knut Haugestad Status for arbeidet med kommunereformen i Eidsvoll pr 3.6.2015. Orientering v/rådmann Knut Haugestad Bakgrunn for nasjonal reform Historikk og utfordringer Regjeringens mål Nasjonal prosess - fremdrift

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Selbu kommune. Prosessplan. for. Kommunereform i Selbu kommune. Prosessplan som presentert i møtet 281014, ephorte dok 2014/78-20

Selbu kommune. Prosessplan. for. Kommunereform i Selbu kommune. Prosessplan som presentert i møtet 281014, ephorte dok 2014/78-20 Selbu kommune Prosessplan for Kommunereform i Selbu kommune Prosessplan som presentert i møtet 281014, ephorte dok 2014/78-20 INNHOLD Selbu kommune...1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 SELBU KOMMUNES DELTAKELSE

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside)

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside) ANDØY KOMMUNE PROSESS KOMMUNEREFORMEN I ANDØY SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret PEKL Saksbehandler Arkivsaksnummer Kirsten Lehne Pedersen 14/1118 Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN OPPSTART I AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/14 Kommunestyret 22.10.2014 Side 2

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Kommunereformen Fylkesmannens rolle og oppdrag Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Fra kommunal-

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Felles formannskapsmøte Lardal Larvik 28.08.14 Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform,

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark

Kommunereformen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Kommunereformen i Finnmark Prosjektplan for perioden 2015 16 Godkjent i styringsgruppen 5. mars 2015. 15 Innhold Bakgrunn... 2 Målene med reformen:... 2 Overordnede rammer... 3

Detaljer

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Oppstart 8.-9. sept. 2014 Seks formannskap ett møte! Mål: god og felles orientering om kommunereformen og enighet om oppstart

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Fylkesmann Hill-Marta Solberg

Kommunereformen i Nordland. Fylkesmann Hill-Marta Solberg Kommunereformen i Nordland Fylkesmann Hill-Marta Solberg DEL 1 Kommunereformen Kommunereformen - mål Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste

Detaljer

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortinget sitt oppdrag til kommunane Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortingets vedtattemål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2.

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Knutepunkt Sørlandet, 03.09.14 Ekspertutvalgets mandat del I Foreslå

Detaljer

Gruppedialog/refleksjon

Gruppedialog/refleksjon Gruppedialog/refleksjon Tema: Hvordan komme i gang med- og gjennomføre kommunestruktur prosessen i Finnmark? Aktuelle problemstillinger og tilnærminger Hva er utfordringene? Intern organisering Hvordan

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen:

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen: Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-36 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 9/15 13.01.2015 Kommunestyret 4/15 19.01.2015 Status - Kommunereformen

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Kommunereformen har startet hvorfor og hvordan. Orientering for kommunestyret i Skaun kommune. Alf-Petter Tenfjord Direktør, Fylkesmannen

Kommunereformen har startet hvorfor og hvordan. Orientering for kommunestyret i Skaun kommune. Alf-Petter Tenfjord Direktør, Fylkesmannen Kommunereformen har startet hvorfor og hvordan Orientering for kommunestyret i Skaun kommune Alf-Petter Tenfjord Direktør, Fylkesmannen 11. september 2014 Hva har skjedd siden siste kommunereform? 1964:

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG UTKAST Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Ordførers forslag til

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune Samfunnskontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.12.2014 81408/2014 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/257 Formannskapet 17.12.2014 Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø

Detaljer

Praktiske utfordringer av prosessen rundt kommunereformen. Møte i rådmannskollegiet i Orkdalsregionen 5. September 2014

Praktiske utfordringer av prosessen rundt kommunereformen. Møte i rådmannskollegiet i Orkdalsregionen 5. September 2014 Praktiske utfordringer av prosessen rundt kommunereformen. Møte i rådmannskollegiet i Orkdalsregionen 5. September 2014 Stortinget har sagt «sett i gang» Dagens kommunegrenser utviskes av befolknings-

Detaljer

Dialog med Melhus kommune om kommunereformen

Dialog med Melhus kommune om kommunereformen Fylkesmannen i Sør Trøndelag Dialog med Melhus kommune om kommunereformen Styringsgruppemøte 11. november 2014 Folk og samfunn Barnehage og opplæring Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk,

Detaljer

Kommunereform Samnanger kommune Victor Ebbesvik, KS Vest

Kommunereform Samnanger kommune Victor Ebbesvik, KS Vest Kommunereform Samnanger kommune 18.06.14 Victor Ebbesvik, KS Vest Hvorfor har vi debatten om kommunereform? Alle politiske partier sier noe om dette i sine programmer for denne perioden KS landstinget

Detaljer

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/ Ås kommune Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/03151-12 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 28.01.2015 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

PROSESSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN

PROSESSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN Agdenes kommune (Kibnebfestivalen Fossajazz) PROSESSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN Vedtatt i styringsgruppa 10. desember 2014 2 Innhold 1 Mål og rammer... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Overordnede

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS.

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret Oppgaver for administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Kommunereform. Kirkenes 10. juni Statssekretær Jardar Jensen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Kirkenes 10. juni Statssekretær Jardar Jensen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Kirkenes 10. juni 2014 Statssekretær Jardar Jensen Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Felles samling kommunestyrene Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron 19. november Arild S Stana, KS-Konsulent AS

Felles samling kommunestyrene Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron 19. november Arild S Stana, KS-Konsulent AS Felles samling kommunestyrene Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron 19. november 2015 Arild S Stana, KS-Konsulent AS Om kommunereformen Samfunnsmessige endringer med betydning for kommunestrukturen Store endringer

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568

Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568 Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568 Dato: 12.06.2015 Saksbehandler: Snorre Glørstad SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune Kommunereformen - status pr 01.07.2015 Vedlegg: 1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 76/14 Formannskapet /14 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 76/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 02.10.2014 2014/672 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Merete Hessen 77023011 Saksnr Utvalg Møtedato 76/14 Formannskapet 13.10.2014 37/14 Kommunestyret 04.11.2014 Kommunereformen

Detaljer

VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER

VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER Sted: Thon hotel Prinsen, Kongens gt 30, Trondheim Program 09.15-09.30 Kaffe/te og noe å bite i Status i kommunene og for

Detaljer

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR LUND KOMMUNE Arkiv FE-140 Sak 13/674 Saksbehandler Rolv Lende Dato 28.01.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/15 Formannskapet 03.02.2015 014/15 Kommunestyret 12.03.2015 KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR VIDERE DELTAKELSE.

SAKSFRAMLEGG SAK: UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR VIDERE DELTAKELSE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd

Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd 05.09.14 Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida, jf - demografisk utvikling - sentralisering - nye, krevjande

Detaljer

H Brit Ragnhild Aune H Marthinsen Anders Frost

H Brit Ragnhild Aune H Marthinsen Anders Frost Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.04.2016 Tidspunkt: 18:00-21:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Bernt-Ole Ravlum AP

Detaljer

Kommunereformen er i gang

Kommunereformen er i gang Kommunereformen er i gang Fylkesmannens rolle og oppdrag Hva gjør Frogn kommune? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Kommunestyremøte i Frogn, 22.9.2014 Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør

Detaljer

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth 1 Agenda Gjennomgang av oppdraget: Oppdragsforståelse Gjennomføring Metode Bidrag fra kommunene

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april Fylkesordfører

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april Fylkesordfører Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april 2014 Fylkesordfører Tema for denne redegjørelsen er kommunereformen. Det er viktig at fylkestinget deltar i den aktuelle

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Lars- Erik Borge Ins0tu3 for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Kommunaltekniske fagdager, Bergen 3. Juni 2014 Ekspertutvalgets

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret: Anne-Marie Vikla Prosjektdirektør, Oslo og Akershus

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret: Anne-Marie Vikla Prosjektdirektør, Oslo og Akershus Oppstartsmøte i kommunestyret: Kommunereformen Fylkesmannens rolle og oppdrag Anne-Marie Vikla Prosjektdirektør, Oslo og Akershus Regjeringens mål med reformen Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

FAKTABREV 1 KOMMUNEPROSJEKT

FAKTABREV 1 KOMMUNEPROSJEKT FAKTABREV 1 KOMMUNEPROSJEKT M ål for forprosjektet: Prosjektet ønsker å se på om det kan utvikles en modell(er) for kommunesammenslåing som ivaretar behovet for administrative og politiske rammer, nedfelt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Kommunereform. Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen. Beat for Beat, Laholmen Hotell Strømstad, 10. juni 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen. Beat for Beat, Laholmen Hotell Strømstad, 10. juni 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen Beat for Beat, Laholmen Hotell Strømstad, 10. juni 2014 Dagens situasjon 428 generalistkommuner Norske kommuner ansvar for langt flere oppgaver enn mellom-

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Vedtatt i kommunestyret 29.01.2015 ESA 14/2647 Innhold 1 Innledning... 3 2 Suksessfaktorer... 3 3 Målgrupper... 4 4 Mål... 4 5 Kommunikasjonsutfordringer...

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015)

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015) TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015) FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret 15. januar 2015: Kommunestyret 9.2.15: Tema: Mandat

Detaljer

Status - kommunereformen Norsk Adresseseminar 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Status - kommunereformen Norsk Adresseseminar 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Status - kommunereformen Norsk Adresseseminar 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Skal si litt om: Kommunereformen bakgrunn, milepæler og status per i dag Digitale konsekvenser som følge av reformen Kartverkets

Detaljer

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet)

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet) Grunnlag for å fortsette som egen kommune (0-alternativet) Innledning Denne utredningen skal forsøke å gi et bilde av hvordan Ørland kommune vil utvikle seg i fremtiden, hvis kommunen består som i dag.

Detaljer

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Møtested: Trollskogen barnehage Møtedato: Onsdag 11. februar 2015 Møtetid: Kl. 16.00 18.00 Sak 1 Godkjenning av innkalling og referat

Detaljer

Agenda. 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal

Agenda. 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal Agenda 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal 1. Innhold 2. Simulering ny www.nykommune.no 3. Engangsstøtte

Detaljer

Prosessplan for arbeidet med kommunereformen i Ytre Namdal & Bindal

Prosessplan for arbeidet med kommunereformen i Ytre Namdal & Bindal 2014 Prosessplan for arbeidet med kommunereformen i Ytre Namdal & Bindal Prosessplan kommunereformen for Ytre Namdal og Bindal bakgrunn for reformen, forventninger og veien videre fram til endelig politisk

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/874

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/874 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/874 UTREDNING AV KOMMUNESTRUKTUR - VIDERE DELTAKELSE - UTTALELSE FRA BARNE - OG UNGDOMSRÅDET Barne og ungdomsrådets

Detaljer

Sammenslåing av Drammen og Svelvik - Felles politisk sak desember 2014

Sammenslåing av Drammen og Svelvik - Felles politisk sak desember 2014 Sammenslåing av Drammen og Svelvik - Felles politisk sak desember 2014 Regjeringens mål for kommunereformen: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Innhold 1 Innledning... 3 2 Sentrale føringer... 4 2.1 Kriterier for god kommunestruktur... 4 2.2 Oppgaveoverføring til kommunene... 5 2.3 Regional organisering...

Detaljer

Kommunereformen i Grenland Mandat og forslag til prosess. Ressursgruppa den

Kommunereformen i Grenland Mandat og forslag til prosess. Ressursgruppa den Kommunereformen i Grenland Mandat og forslag til prosess Ressursgruppa den 26.2. 2015. Vedtak i by- og kommunestyrer: XX kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres

Detaljer

Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014

Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014 Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014 Prosjektleder Torleif Gjellebæk, mobil; 48219996, epost; fmostog@fylkesmannen.no AGENDA: 1. Kort om det som skjer fra statens side 2. Viktigste kjennetegn

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Plankonferansen Seniorrådgiver Robert Isaksen

Kommunereformen i Nordland. Plankonferansen Seniorrådgiver Robert Isaksen Kommunereformen i Nordland Plankonferansen 11.12.2014 Seniorrådgiver Robert Isaksen Kommunereformen - mål Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.05.14 Møtested: Snåsa - Samstadbua Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen,

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

Kommunereform. Forstudie «Lifjell rundt» Prosjektplan

Kommunereform. Forstudie «Lifjell rundt» Prosjektplan Kommunereform Forstudie «Lifjell rundt» Prosjektplan Mandat Forstudie «Lifjell rundt» Eier og beslutningstaker: Kommunestyrene i Nome, Bø, Sauherad, Seljord, Hjartdal og Notodden Prosjektledelse: Per Dehli(PA),

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-16 Sakshandsamar: Linn Eidem Myrstad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Kommunereform -

Detaljer

Britt Rakvåg Roald 05.09.2014

Britt Rakvåg Roald 05.09.2014 ROMSDAL REGIONRÅD Prosjektplan Hovedprosjekt: Kommunestruktur og samfunnsutvikling i Molderegionen Britt Rakvåg Roald 05.09.2014 Dokumentet er en prosjektplan for hovedprosjektet. Innhold Kap. 1. Innledning/bakgrunn...

Detaljer

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge.

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. I tillegg til denne informasjonen legges også spørreundersøkelsen som firmaet Sentio har gjennomført for kommunene Vefsn, Herøy,

Detaljer

Kommunereform - Status

Kommunereform - Status Fellessamling alle folkevalgte 22. oktober 2015 Kommunereform - Status Økonomidirektør Kristine C. Hernes Regjeringens mål med reformen 4 mål for reformen Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2 Arkivsaksnr.: 14/934-15 Arkivnr.: 026 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Saksbehandler Edvin Straume, Gran kommune Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform,

Detaljer

Kommunereform utredning fase 1. Versjon: 1.1.1. Status: Vedtatt og revidert

Kommunereform utredning fase 1. Versjon: 1.1.1. Status: Vedtatt og revidert Kommunereform utredning fase 1 13.11.2014 Prosjektmandat Første fase av kommunens utredningsoppdrag i forbindelse med kommunereformen Filnavn: Prosjektmandat_kommunereform-utredning1_v-1_1_1.doc Side:

Detaljer

Faglige perspektiver på kommunereformen

Faglige perspektiver på kommunereformen Faglige perspektiver på kommunereformen Lars Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Generalforsamling Samfunnsøkonomene 12. juni 2014 DISPOSISJON Hva sier økonomisk teori

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål i juni 2014: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Kriterier for god kommunestruktur Delrapport 1 fra ekspertutvalg, 24.3.14 Tom Egerhei ass. fylkesmann Mandatet Sentralt mål med kommunereformen Et sterkt lokaldemokrati Sentralt prinsipp Kommunestrukturen

Detaljer