INFORMASJONSHEFTE FOR SOLVANG SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE FOR SOLVANG SKOLE"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE FOR SOLVANG SKOLE Skoleåret 2013/2014

2 Historikk FRA PENSJONATSKOLE FOR UNGE PIGER TIL 12 KLASSERS UNGDOMSSKOLE. Som ungdomsskole har Solvang eksistert siden 1963, men det har vært drevet skole på området lenge før den tid. Fra drev frøknene Liedbeck-Hansen Solvang Pensjonatskole for unge Piger. Skolen hadde to linjer: vanlig middelskole og en finere linje med bl.a. flere språk. Den fikk ry over hele landet som en særdeles god skole. I 1917 ble skolen solgt til Otto Minde, som da stiftet en pensjonatskole for gutter. Etter hvert fikk også jenter adgang til skolen, som ble drevet fram til Da overtok Asker kommune skolen, som i tiden fremover fikk ulike navn og funksjoner: 1942 Asker kommunale realskole 1952 Asker realskole og gymnas 1955 Asker framhaldsskole 1963 Solvang ungdomsskole BYGNINGENE PÅ SOLVANG I pensjonatskolens glanstid stod det en stor, prektig skolebygning med internat på Solvang. Den brant ned i 1933 og ble ikke bygget opp igjen. Det ble i stedet oppført en lite vakker bygning med små klasserom, store vindusflater og dårlig isolasjon mot lyd og kulde. Denne bygningen var i bruk til den ble revet sommeren Hovedbygningen som nå er rehabilitert og utbygget ble oppført i I ble skolen ombygget slik den framstår i dag, beregnet for 12 klasser.

3 Skolerute SKOLESTART/-SLUTT, FERIER OG FRIDAGER MÅNED FERIER OG FRIDAGER AUGUST SEPTEMBER Skolestart 19. august Fri valgdagen 9. september. OKTOBER Høstferie uke 40 NOVEMBER DESEMBER JANUAR Siste skoledag før jul: 20. desember. Skolen starter igjen 3. januar FEBRUAR Vinterferie uke 8 MARS APRIL MAI JUNI SUM Påskeferie april Fri 1. mai, samt Kristi Himmelfartsdag 29. mai, og 30. mai. Fri 9. juni. (pinse) Siste skoledag 20. juni 190 skoledager Personalets organisering Solvang skole har et personale på til sammen 40 ansatte. Ikke alle har fulle stillinger. Det er i år 349 elever fordelt på fire klasser på 8. trinn, fire klasser på 9. og fire klasser på 10. trinn. Ledelse: Rektor: Harald Skjønsberg Undervisningsinspektører: Frode Christiansen og Anne Margrethe Wettre Øvrige medlemmer av administrasjonen: Rådgiver: Therese Roberts. Ansvarsområde: Informasjon om videregående opplæring, delansvar for spesialundervisningen, ansvar for informasjon om alternative skoler, yrkesutplassering som en del av opplæringen samt organisering av tilvalgsfagene. Sekretær: Unni Lütken

4 Team/lærere: Team 8AB 8CD 9AB 9CD 10AB 10CD Kontaktlærere Frida Antonsen Bente Lie Marit L. Wiencke Aino Talseth Anne Karine Grønlund Solveig Stensrud Erna Breiland Andreas Klemp Terje Hareide Kjersti Dedekam Åse Helene Lervik Lone Windingstad Svein Tveit Pepita Marstrander Lisbeth Arnesen Silje Rosness Thea Holtan Åse Båsen Randi Støfring Torgersen Jannecke Qvist-Eriksen Cecilie Falck-Ytter Faglærere, praktisk-estetiske fag, tysk, fransk og spansk, engelsk fordypning Mat og helse Kroppsøving Fag Kunst & håndverk Musikk Tysk Fransk Spansk Fordypning engelsk (8. trinn) Fordypning norsk Jan Thomas Nybak, Solveig Stensrud Lærere Åse Båsen, Gunnar Reklev, Renate Huseby (I svangerskapspermisjon ut 2013, Thor Martinsen vikar) Anne Gro Helseth, Jakob Foss Rønning, Jannecke Qvist - Eriksen Kristin Førrisdal Aino Talseth, Randi Torgersen, Frode Christiansen Pepita Marstrander, Bitta Langmoen, Andreas Klemp Jannecke Qvist-Eriksen Anne Karine Grønlund, Åse Lervik, Erna Breiland, Thea Holtan

5 Skolens helsetjeneste: Helsesøster: Kontortid: Ingjerd Kirkerud Mandag, annenhver tirsdag og torsdag. Kan ellers treffes etter avtale Telefon på skolen: eller mobil: Skolens kontor: Helsesøsters mailadresse: Skoledagens inndeling 1. time: 08:25 09:25 - Ti minutters friminutt 2. time: 09:35 10:35 - Ti minutters friminutt 3. time: 10:45 11:45 40 minutters storefri. Det første kvarteret spiser elevene, enten i klasserommet eller i kantinen. 4. time: 12:25 13:25 - Ti minutters friminutt 5. time: 13:35 14:35 Elevers sykefravær Ved sykefravær på mer enn tre dager må de foresatte kontakte skolen. Hvis det er sannsynlig at barnet får et sykefravær på mer enn to uker, må foresatte så snart som mulig gi melding om dette, slik at det om nødvendig kan ordnes med undervisning hjemme. Hjemme- og sykeundervisning er et enkeltvedtak, som må fattes av PPT. Det er foresattes ansvar at skriftlig melding i meldingsboka eller via mail leveres skolen umiddelbart etter et hvert sykefravær. Uten slik melding vil fraværet registreres som ugyldig. Ved et stort sykefravær i særlig grad dersom det ikke skyldes åpenbar somatisk sykdom vil skolen ta kontakt med hjemmet for å diskutere hva som kan gjøres for å få fraværet ned. Regler for orden og oppførsel ved Solvang skole Ordens- og oppførselsreglementet skal sikre at alle vi som har vårt daglige virke på Solvang skole, enten vi er elever eller ansatte, har det godt og er trygge på skolen. Reglementet skal også sikre ro og orden i timene, slik at elevene lærer mest mulig i de årene de er her. Kort sagt: Ordens- og oppførselsreglene skal bidra til å gjøre hverdagen god og meningsfull for oss alle.

6 SKOLEMILJØET/LÆRINGSMILJØET Alle har ansvar for å utvikle et positivt og trygt skolemiljø. Vi skal oppføre oss hensynsfullt og vennlig overfor hverandre. Elever skal ikke forstyrre undervisning ved bråk og utenomsnakk, skal ta vare på skolebøker og annet utstyr, samt sørge for at andres eiendeler ikke blir skadet. Skadeverk kan bli krevd erstattet, også om det skjer ved et uhell. Det samme gjelder for ødelagte bøker og datamaskiner, og lånt utstyr som ikke blir levert tilbake. Vi skal alle bidra til at skolebygningen og utearealene holdes pene og fri for søppel. FRIMINUTT Elevene skal holde seg innen skolens område i skoletiden, og ikke forlate området uten tillatelse. Rektor avtaler med elevene på 10. trinn at de får gå utenfor skolens område i storefri. Avtalen skal inneholde regler for oppførsel i butikker m.m. Det må unngås forsøpling langs veiene. Ordningen kan bli inndratt for enkeltelever eller for alle ved brudd på avtalen. Elevene kan benytte kantinen. 10. trinn får også oppholde seg i bygningen i storefri, men vil bli kastet ut ved rot og søl i bygningen. Ved svært dårlig vær, eller ved temperaturer under -15, får alle elever være inne. Ledelsen gir i så fall beskjed på forhånd. MOBILTELEFONER, LUER MED MER. I undervisningstiden skal mobilen ikke ligge framme, men skal ligge i skap, bagger el.l. Det skal ikke tas bilder på skolen, uten etter spesiell avtale med lærer. Ved brudd på disse reglene kan mobiltelefonen bli beslaglagt for resten av dagen. I noen tilfelle kan foreldre bes om å hente telefonen. Under prøver vil mobiltelefoner bli samlet inn. Elevene får telefonene tilbake når prøven er over. I undervisningstiden skal elevene ta av seg luer, capper eller hetter. De skal heller ikke ha på seg ytterklær. Religiøse hodeplagg er tillat, så lenge ansiktet ikke er skjult. PERMISJON FRA SKOLEN Kontaktlærer kan gi fri inntil tre dager. Ved mer enn tre dager er det rektor som avgjør søknaden. Dersom en elev søker om permisjon mer enn to uker sammenhengende, blir han eller hun skrevet ut av skolen. Det innebærer bl.a. at eleven ikke har noe krav på å komme tilbake til egen klasse etter fraværets slutt. Asker kommune har i fraværsperioden ikke ansvar for elevens opplæring. FRAVÆR Første skoledag etter fravær skal foreldrene gi melding om årsaken i meldingsboka, eller som E- post. Meldinger på It s learning, eller på løse lapper, godtas ikke. Varer fraværet mer enn tre dager, skal skolen underrettes. Søknad om fri må forelegges skolen i rimelig tid. Foresatte oppfordres til ikke å ta elevene ut uten spesielt gode grunner. Særlig viktig er det at elever ikke søkes fri i tentamens- /eksamensperioder. Elever som er borte fra undervisningen uten gyldig grunn, enten dager eller enkelttimer, risikerer nedsatt ordenskarakter. Ved ugyldig fravær varsles hjemmet.

7 TOBAKK, SNUS OG RUSMIDLER Det er ikke tillatt å bruke tobakk, snus eller rusmidler på skolens område eller i skolens umiddelbare nærhet, i skoletiden eller ved arrangement skolen står for. Hjemmet varsles dersom en elev bryter dette forbudet. Bruk av fyrstikker, lighter og lignende på skolens område er forbudt. GLEMMING, LEKSER m.m. Elevene plikter å ha med bøker og annet nødvendig materiell til timene. Det skal være bind på lærebøkene. Elevene skal også ha gjort pålagte oppgaver, lekser og lignende. SYKLER m.m. Sykler skal stå i sykkelstativene. Mopeder skal parkeres på reserverte plasser. Skolen har ikke økonomisk ansvar hverken for syklene eller mopedene. Verken sykkel eller moped skal brukes i skoletiden, uten etter spesiell avtale. Skolen har ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå på syklene. Skateboard og sparkesykkel leveres på kontoret ved begynnelsen av skoledagen. Det er lov å bruke skateboard eller sparkesykkel utendørs i storefri, hvis man har hjelm. SNØBALLKASTING Snøballkasting er ikke tillatt, men det er lov å kaste i retning Hukenbekken, hvis det ikke står noen mellom den som kaster og bekken. FARLIGE GJENSTANDER Det er ikke tillatt å medbringe noen form for våpen på skolen, så som kniv eller annen farlig gjenstand. Dette gjelder både i ordinær skoletid og ved ulike arrangementer skolen står ansvarlig for. Dersom slike gjenstander medbringes vil de bli beslaglagt, og de foresatte vil få underretning om det inntrufne. Tilbakelevering vil skje til de foresatte. Særlig farlige våpen vil alltid bli overlevert politiet. Unntatt fra denne bestemmelse er når elevene tillates å ha med kniv i forbindelse med tilrettelagte aktiviteter. OPPSLAG Oppslag eller meldinger som ønskes oppsatt på skolens område, må godkjennes av rektor. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PC Passordet er personlig, og skal ikke deles med andre Elevmaskinene skal kun brukes til pedagogisk virksomhet Elever skal ikke laste ned programmer på pc ene Elever skal ikke bruke skolens utstyr for å være inne på Facebook eller andre sosiale medier. Chat og spill er ikke tillatt på skolens maskiner. Unntaket er pedagogiske spill, som kan brukes etter avtale med lærer

8 Det skal ikke endres i innstillinger på maskinene, f.eks ved å laste opp private skjermbilder. Regler for personvern skal følges. PC en skal behandles pent, og med forsiktighet. Når de fraktes fra et sted til et annet, skal lokket være igjen. Reglene om pc - bruk gjelder også maskinene på biblioteket. REGELBRUDD Ved brudd på ordensreglementet vil eleven kunne bli irettesatt, få anmerkning eller bli tatt ut av den ordinære undervisningen for resten av timen eller deler av dagen. Dersom det siste anses nødvendig, vil eleven bli sendt til rektor eller inspektør. Eleven kan også bli pålagt undervisning et annet sted enn der klassen/gruppen har undervisning. I alvorlige tilfeller kan eleven bli utelukket fra fellesarrangement. Ved særlig alvorlige regelbrudd kan eleven bortvises i inntil tre dager. Elev/foresatt har i disse tilfellene klagerett. En eventuell klage kan imidlertid ikke hindre at bortvisning skjer. Rektor tar avgjørelsen om eventuell bortvisning etter å ha samrådd seg med elevens lærere. Hjemmet skal alltid kontaktes ved alvorlige og/ eller gjentatte brudd på ordens- eller oppførselsreglene. FAU Foreldrerådets arbeidsutvalg Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. FAU består av klassekontaktene fra alle klasser. I opplæringsloven 11-4 står det følgende om foreldrerådets oppgaver: Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Klassekontaktene KLASSEKONTAKTENE er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. De arbeider på klasseplanet, og det er der grunnlaget for samarbeid mellom hjem og skole blir skapt. KLASSEKONTAKTENE er kontaktleddet mellom foreldrene i klassen og Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU). De er også kontaktleddet mellom klassen og skolen/læreren. KLASSEKONTAKTENE velges for et år av gangen. Det velges to representanter fra hver klasse med vara.

9 AKTUELLE OPPGAVER FOR KLASSEKONTAKTENE ER: 1. Planlegge klasseforeldremøte sammen med kontaktlærerne. Lage en plan over møter og aktiviteter tidlig på høsten for hele skoleåret. Ta gjerne initiativ til temamøter. Aktuelle temaer kan være lekser, arbeidsvaner, oppførsel, mobbing, regler, rus osv. 2. Samarbeide med kontaktlæreren om tiltak som sikrer et godt og trygt klassemiljø. Sosiale aktiviteter bidrar til at klassen og foreldrene blir bedre kjent, dette kan f.eks. være juleavslutning eller klassetur. 3. Holde god kontakt med alle foreldre i klassen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser. 4. Legge fram for foreldrene saker FAU vil høre foreldrenes mening om. Dette kan gjøres muntlig eller skriftlig. 5. Ta kontakt med nye foreldre i klassen. En hyggelig telefonsamtale kan gjøre at nye foreldre føler seg hjemme i klassemiljøet. 6. Sørge for at nye klassekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver. Myndighet Brukerrådet Rektor er ansvarlig for driften ved den enkelte skole. Brukerrådet skal være et rådgivende organ der de tilsatte og brukerne får legge fram sine saker. Brukere omfatter her elever og foresatte. Rektor tar de endelige beslutninger. Saksområder Brukerrådet skal behandle alle saker som er i samsvar med lov og forskrift og tillagt samarbeidsutvalget. Brukerrådet skal behandle budsjett, ressursdisponering, virksomhetsplanen og andre saker av vesentlig betydning for skolen. Brukerrådet skal ikke behandle enkeltsaker på personalområdet og ikke fatte vedtak om tjenestetilbud til enkeltpersoner. Brukerrådet skal ikke behandle enkeltvedtak som omfatter elever. Sammensetning og stemmerett Brukerrådet kan bestå av : 3 representanter for foreldrene. 2 representanter for elevene. 1 representant for kommunen (rektor). 2 representanter for undervisningspersonalet. Rektor er sekretær for brukerrådet og har stemmerett i rådet. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er omfattet av taushetsplikten, etter lov og forskrifter, blir behandlet i brukerrådet. Elevrepresentantene velges for 1 år, de andre for 2 år. Valgperiodene følger skoleåret. Brukerrådet konstituerer seg selv. For øvrig henvises til Forskrifter for Opplæringsloven kap. 11.

10 Elevrådet Skolens elever fremmer sine interesser i klassens elevrådstime. Klasserepresentantene tar opp saker med klassen sin og fører disse videre til elevrådet. Elevrådstyret kan føre saker videre til rektor, evt FAU. Målet er å skape et godt skolemiljø. Elevrådet består av to representanter fra hver klasse. Elevrådet velger et styre med en leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem blant sine medlemmer. En lærer er kontaktlærer for elevrådet og hjelper til med organisering, møter og oppgaver. Elevrådet skal bl.a. arbeide for å legge til rette for at elevene skal ta ansvar for egen skole. To fra skolens elevråd deltar i De unges kommunestyre. Sonen fremmer saker til dette. Hensikten med De unges kommunestyre er å: fremme de unges medvirkning i skolen og i Asker som bosted gi de unge mulighet for aktiv innflytelse i beslutninger som angår deres hverdag bidra til å utvikle tilhørighet og ansvarsfølelse for egen kommune og nærmiljø vurdere og prioritere ulike kortsiktige tiltak innen en skole, innen en skolesone (barneskole og tilhørende ungdomsskole) og i Asker som bosted være et forum for dialog mellom unge og den sentrale ledelse i kommunen. Lære om å delta i en demokratisk prioriteringsprosess: fra planlegging av tiltak til pengetildeling og gjennomføring. Elevsamtaler Alle elever skal ha medarbeidersamtale med sin kontaktlærer minst to ganger i året. Samtalen skal inneholde synspunkter på elevens faglige og sosiale utvikling, elevens trivsel på skolen samt andre ting som dreier seg om elevens skolegang. Solvang skoles utviklingssamtaler Utviklingssamtalen skal bidra til å sikre faglig og sosial utvikling hos eleven ved at skole, elev og foreldre går inn i en konstruktiv dialog. Foreldre og lærer må i fellesskap huske på at det er eleven som er hovedpersonen. Det er viktig at eleven snakker, og kommer til orde. Læreren bør begynne med å spørre eleven hvordan han/hun synes det går, og hvordan han/hun trives. Det er viktig å ikke nøye seg med bare "bra" eller "ok." Dersom eleven svarer slik, må læreren komme med vennlige oppfølgingsspørsmål av typen "hva mener du med bra?" Det er viktig at ikke eleven gjøres til objekt, ved at lærer og foreldre snakker over hodet på ham/henne. Dersom det er ting foreldrene ønsker å snakke om uten eleven til stede, vil det alltid være rom for det, men på den ordinære utviklingssamtalen skal eleven være med, og være hovedperson. Utviklingssamtalen skal ha en positiv grunntone. I likhet med alle andre må elever først få høre hyggelige ting før de klarer å forholde seg til kritikk. Vi minner om MOTs 6:1 "formel." Man må få høre seks hyggelige ting om seg selv før man klarer å ta i mot en negativ. MEN: Utviklingssamtalen skal ikke tilsløre problematiske forhold. Det går an å være ærlig og positiv på samme tid. Det bør ikke komme "sjokk" på utviklingssamtalen. Alvorlige disiplinbrudd skal det varsles særskilt om rett i etterkant av at det er skjedd, og ikke tas opp første gang på utviklingssamtalen. Det blir lite konstruktivt hvis eleven skal grue seg på forhånd, og bruke utviklingssamtalen på å være redd for at ubehagelige episoder skal komme for en dag. Det skal være en balanse mellom det faglige og sosiale. Læreren skal ikke rapportere bare om fag og karakterer, like lite som hun bare skal snakke om hvordan eleven fungerer sosialt. Begge aspekter hører med.

11 Eleven bør få være med å sette mål. Eksempel: "Hvilke fag tror du selv du kan bli bedre i?" "Hva kan du gjøre for å glemme mindre?" Foreldrene bør på forhånd ha snakket gjennom ting med barna sine, slik at det kan være mulig for dem å ta opp ting eleven er opptatt av. Dersom det skal settes i gang konkrete tiltak, skal disse referatføres. I forkant av utviklingssamtalene skal det sendes ut et brev, der vi understreker en del av de punktene som står over. Foreldrene vil også få en oversikt over klassens faglærere. De vil få anledning til å krysse av på listen over de av dem de ønsker å snakke med. De aktuelle lærere vil så ta kontakt. Dersom man har kritiske spørsmål vedrørende en faglærer, ber vi foreldrene ta dette direkte opp med læreren det gjelder. Har man forsøkt dette uten å ha følelse av å nå fram, eller er det andre grunner som gjør at man ikke ønsker dette, er rektor den man bør henvende seg til. Opplysningsplikt Foreldres rett til opplysninger om barnet Normalt har begge foreldre har krav på opplysninger om barnet sitt, uavhengig av om de bor sammen eller ikke. Skolen tar normalt kontakt med den av foreldrene barnet bor hos. Elevmapper Solvang skole arkiverer nødvendige opplysninger om elever i elevmapper. Elevmappene kan inneholde rapporter og eventuelle utredninger vedrørende den enkelte elev, samt søknader om skolefri og diverse meldinger. Elevmappene behandles konfidensielt. Foresatte har innsynsrett i sine barns mapper. Tyverier Penger og andre verdisaker bør helst ikke tas med på skolen. Dersom dette er helt nødvendig, kan de leveres til oppbevaring på skolens kontor i skoletiden. NB! Skolen har ikke erstatningsansvar for verdisaker som blir stjålet/ mistet eller ødelagt.

INFORMASJONSHEFTE FOR SOLVANG SKOLE

INFORMASJONSHEFTE FOR SOLVANG SKOLE INFORMASJONSHEFTE FOR SOLVANG SKOLE Skoleåret 2012/2013 Historikk FRA PENSJONATSKOLE FOR UNGE PIGER TIL 12 KLASSERS UNGDOMSSKOLE. Som ungdomsskole har Solvang eksistert siden 1963, men det har vært drevet

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 Forskrift for ordens- og oppførselsreglement er vedtatt den 30.04.2012 i Samarbeidsutvalget ved Ås ungdomsskole etter delegasjon fra Oppvekst- og kultursjefen

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og skal sikre at elevene, foreldre/foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 15/16

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 15/16 ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 15/16 Skolens ordens- og oppførselsreglement Alle elever har rett til et godt og trygt arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Ordens- og oppførselsreglementet

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Lurahammaren ungdomsskole

Lurahammaren ungdomsskole Lura bydelsutvalg 18.01.10 - Melding 5/10 referat møte i SAMARBEIDSUTVALGET Lurahammaren ungdomsskole Dato og tid Tirsdag 15.12.2009 Kl. 18;00 Sted: Personalrommet Lurahammaren ungdomsskole Representanter

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Hjemmel: Lov 1988-07-17 nr.61 3-7 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Stavanger AS den 06.05.2013 med hjemmel i lov av 17 juli 1988 nr.61

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Informasjonshefte Nordskogen skole

Informasjonshefte Nordskogen skole Informasjonshefte Nordskogen skole Til foreldre og elever Velkommen til et nytt og spennende skoleår på Nordskogen skole. Spesielt velkommen ønsker vi de nye 1. klasse-elevene og deres foreldre. Dette

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN

KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN Kapittel I. Formål og virkeområde 1. Hjemmel Denne forskriften er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole SKOLENS REGLEMENT REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL I OSLOSKOLEN Ifølge opplæringsloven 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for offentlige

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN VEDTATT I SU/SMU Manndalen skole 13.06.2013 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringslova) har Samarbeidsutvalget vedtatt

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I SKIEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I SKIEN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I SKIEN KOMMUNE Forskriften er vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst i Skien 09 06 2016. Gjeldende fra 01 08 2016. Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2014/2015 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole 1 Til elever, foresatte og personale! På Øygard har vi følgende motto: Alle for Øygard Øygard for alle! I dette

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GULSKOGEN SKOLE Ordensreglementet er vedtatt med hjemmel

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR TRONDHEIM INTERNATIONAL SCHOOL

ORDENSREGLEMENT FOR TRONDHEIM INTERNATIONAL SCHOOL Established 2004 ORDENSREGLEMENT FOR TRONDHEIM INTERNATIONAL SCHOOL 1. Hjemmel Trondheim International School s ordensreglement ble utstedt i samsvar med Privatskolelovens 3-9 til 3-10. 2. Formål De sentrale

Detaljer

SIDE 1 AV 10 SKAUN UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2012-2013 2012/2013. Velkommen til 8.-elever og foreldre/foresatte på SUS.

SIDE 1 AV 10 SKAUN UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2012-2013 2012/2013. Velkommen til 8.-elever og foreldre/foresatte på SUS. SIDE 1 AV 10 SKAUN UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2012-2013 2012/2013 Velkommen til 8.-elever og foreldre/foresatte på SUS. 1 SIDE 2 AV 10 SKAUN UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2012-2013

Detaljer

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune.

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø «skal være en inkluderende skole som arbeider for å gi alle elevene høy livskvalitet. Gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole SØRREISA KOMMUNE Sørreisa sentralskole Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE. Jamfør Opplæringsloven 2-9

REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE. Jamfør Opplæringsloven 2-9 1 REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE Jamfør Opplæringsloven 2-9 1. Målet er et godt og trivelig skolesamfunn fritt for blant annet mobbing og trakasering, så vis hensyn, respekt for andre,

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære barneskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

TOMTER SKOLE ORDENSREGLEMENT

TOMTER SKOLE ORDENSREGLEMENT 1 Tomter skole, Hobøl kommune TOMTER SKOLE ORDENSREGLEMENT Godkjent av Samarbeidsutvalget ved Tomter skole 13.juni 2012 Rektor Olav-Helge Karlsen 2 TOMTER SKOLE INNHOLD ORDENSREGLEMENT 1. Ordensreglementets

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR SKOLE OG BARNEHAGE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 03.09.08 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998

Detaljer

Overordnede ordensregler Fjære skole

Overordnede ordensregler Fjære skole Overordnede ordensregler Fjære skole Vedtatt i SU 29.01.2009 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 1 Hjemmel 3 2.2 2 Formål 3 2.3 3 Virkeområde 3 3 Regler og sanksjoner... 3 3.1 4 Generell oppførsel 3 3.1.1

Detaljer

Den enkelte skole forskriftsfester fellesreglene som en del av sitt ordensreglement.

Den enkelte skole forskriftsfester fellesreglene som en del av sitt ordensreglement. ASKIM KOMMUNE FELLESREGLER FOR ORDENSREGLEMENT I ASKIMSKOLEN I Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 2-9 har Askim

Detaljer

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE 2011 /2012 Leder Anne Grete Hoelsether Nestleder/Kasserer Petter Bye Styremedlem Aud Teksum Sekretær Svein Arne Heim Styremedlem Kristin Slåen Leder Anne Grete Hoelsether Mobil:

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR LEVANGERSKOLEN

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR LEVANGERSKOLEN FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR LEVANGERSKOLEN 1. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10 (Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) av 17. juli 1998 nr.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Retten til et godt miljø og plikten til å bidra til dette: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Avdelingsleder:

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Levanger kommune DK 15.06.11, sak 13/11, rev. 21.02.12, rev. 25.08.15 (pkt. 6.6) Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger 1. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement for Skogn barne- og ungdomsskole

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement for Skogn barne- og ungdomsskole Levanger kommune / Skogn bu Forskrift vedtatt av Driftskomiteen 11.06.14, sak 19/14, med endringer vedtatt SU ved Skogn bu i møte 11.09.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement

Detaljer

Artig å møte nye, hyggelige folk. Jentene er så søte! Litt skummelt med 10. klassingene. Bra at vi får ha tyggis i timene.

Artig å møte nye, hyggelige folk. Jentene er så søte! Litt skummelt med 10. klassingene. Bra at vi får ha tyggis i timene. Artig å møte nye, hyggelige folk. Jentene er så søte! Litt skummelt med 10. klassingene. Bra at vi får ha tyggis i timene. Mer frihet. Det er litt skummelt med karakterer. Mye mer ansvar og lærerne forventer

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Ordensreglement Longyearbyen skole

Ordensreglement Longyearbyen skole Ordensreglement Longyearbyen skole Ordensreglementet er fastsatt av rektor ved Longyearbyen skole 20. mars 2015 med hjemmel i Forskrift til ordensreglement for Longyearbyen skole av 3.11.2014. Reglementet

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR SKOLE OG BARNEHAGE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 03.09.08 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglementet 2008 Endringer vedtatt i levekårsutvalget Ordensreglementet gjelder fra vedtaksdato I INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3

Detaljer