INFORMASJONSHEFTE FOR SOLVANG SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE FOR SOLVANG SKOLE"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE FOR SOLVANG SKOLE Skoleåret 2013/2014

2 Historikk FRA PENSJONATSKOLE FOR UNGE PIGER TIL 12 KLASSERS UNGDOMSSKOLE. Som ungdomsskole har Solvang eksistert siden 1963, men det har vært drevet skole på området lenge før den tid. Fra drev frøknene Liedbeck-Hansen Solvang Pensjonatskole for unge Piger. Skolen hadde to linjer: vanlig middelskole og en finere linje med bl.a. flere språk. Den fikk ry over hele landet som en særdeles god skole. I 1917 ble skolen solgt til Otto Minde, som da stiftet en pensjonatskole for gutter. Etter hvert fikk også jenter adgang til skolen, som ble drevet fram til Da overtok Asker kommune skolen, som i tiden fremover fikk ulike navn og funksjoner: 1942 Asker kommunale realskole 1952 Asker realskole og gymnas 1955 Asker framhaldsskole 1963 Solvang ungdomsskole BYGNINGENE PÅ SOLVANG I pensjonatskolens glanstid stod det en stor, prektig skolebygning med internat på Solvang. Den brant ned i 1933 og ble ikke bygget opp igjen. Det ble i stedet oppført en lite vakker bygning med små klasserom, store vindusflater og dårlig isolasjon mot lyd og kulde. Denne bygningen var i bruk til den ble revet sommeren Hovedbygningen som nå er rehabilitert og utbygget ble oppført i I ble skolen ombygget slik den framstår i dag, beregnet for 12 klasser.

3 Skolerute SKOLESTART/-SLUTT, FERIER OG FRIDAGER MÅNED FERIER OG FRIDAGER AUGUST SEPTEMBER Skolestart 19. august Fri valgdagen 9. september. OKTOBER Høstferie uke 40 NOVEMBER DESEMBER JANUAR Siste skoledag før jul: 20. desember. Skolen starter igjen 3. januar FEBRUAR Vinterferie uke 8 MARS APRIL MAI JUNI SUM Påskeferie april Fri 1. mai, samt Kristi Himmelfartsdag 29. mai, og 30. mai. Fri 9. juni. (pinse) Siste skoledag 20. juni 190 skoledager Personalets organisering Solvang skole har et personale på til sammen 40 ansatte. Ikke alle har fulle stillinger. Det er i år 349 elever fordelt på fire klasser på 8. trinn, fire klasser på 9. og fire klasser på 10. trinn. Ledelse: Rektor: Harald Skjønsberg Undervisningsinspektører: Frode Christiansen og Anne Margrethe Wettre Øvrige medlemmer av administrasjonen: Rådgiver: Therese Roberts. Ansvarsområde: Informasjon om videregående opplæring, delansvar for spesialundervisningen, ansvar for informasjon om alternative skoler, yrkesutplassering som en del av opplæringen samt organisering av tilvalgsfagene. Sekretær: Unni Lütken

4 Team/lærere: Team 8AB 8CD 9AB 9CD 10AB 10CD Kontaktlærere Frida Antonsen Bente Lie Marit L. Wiencke Aino Talseth Anne Karine Grønlund Solveig Stensrud Erna Breiland Andreas Klemp Terje Hareide Kjersti Dedekam Åse Helene Lervik Lone Windingstad Svein Tveit Pepita Marstrander Lisbeth Arnesen Silje Rosness Thea Holtan Åse Båsen Randi Støfring Torgersen Jannecke Qvist-Eriksen Cecilie Falck-Ytter Faglærere, praktisk-estetiske fag, tysk, fransk og spansk, engelsk fordypning Mat og helse Kroppsøving Fag Kunst & håndverk Musikk Tysk Fransk Spansk Fordypning engelsk (8. trinn) Fordypning norsk Jan Thomas Nybak, Solveig Stensrud Lærere Åse Båsen, Gunnar Reklev, Renate Huseby (I svangerskapspermisjon ut 2013, Thor Martinsen vikar) Anne Gro Helseth, Jakob Foss Rønning, Jannecke Qvist - Eriksen Kristin Førrisdal Aino Talseth, Randi Torgersen, Frode Christiansen Pepita Marstrander, Bitta Langmoen, Andreas Klemp Jannecke Qvist-Eriksen Anne Karine Grønlund, Åse Lervik, Erna Breiland, Thea Holtan

5 Skolens helsetjeneste: Helsesøster: Kontortid: Ingjerd Kirkerud Mandag, annenhver tirsdag og torsdag. Kan ellers treffes etter avtale Telefon på skolen: eller mobil: Skolens kontor: Helsesøsters mailadresse: Skoledagens inndeling 1. time: 08:25 09:25 - Ti minutters friminutt 2. time: 09:35 10:35 - Ti minutters friminutt 3. time: 10:45 11:45 40 minutters storefri. Det første kvarteret spiser elevene, enten i klasserommet eller i kantinen. 4. time: 12:25 13:25 - Ti minutters friminutt 5. time: 13:35 14:35 Elevers sykefravær Ved sykefravær på mer enn tre dager må de foresatte kontakte skolen. Hvis det er sannsynlig at barnet får et sykefravær på mer enn to uker, må foresatte så snart som mulig gi melding om dette, slik at det om nødvendig kan ordnes med undervisning hjemme. Hjemme- og sykeundervisning er et enkeltvedtak, som må fattes av PPT. Det er foresattes ansvar at skriftlig melding i meldingsboka eller via mail leveres skolen umiddelbart etter et hvert sykefravær. Uten slik melding vil fraværet registreres som ugyldig. Ved et stort sykefravær i særlig grad dersom det ikke skyldes åpenbar somatisk sykdom vil skolen ta kontakt med hjemmet for å diskutere hva som kan gjøres for å få fraværet ned. Regler for orden og oppførsel ved Solvang skole Ordens- og oppførselsreglementet skal sikre at alle vi som har vårt daglige virke på Solvang skole, enten vi er elever eller ansatte, har det godt og er trygge på skolen. Reglementet skal også sikre ro og orden i timene, slik at elevene lærer mest mulig i de årene de er her. Kort sagt: Ordens- og oppførselsreglene skal bidra til å gjøre hverdagen god og meningsfull for oss alle.

6 SKOLEMILJØET/LÆRINGSMILJØET Alle har ansvar for å utvikle et positivt og trygt skolemiljø. Vi skal oppføre oss hensynsfullt og vennlig overfor hverandre. Elever skal ikke forstyrre undervisning ved bråk og utenomsnakk, skal ta vare på skolebøker og annet utstyr, samt sørge for at andres eiendeler ikke blir skadet. Skadeverk kan bli krevd erstattet, også om det skjer ved et uhell. Det samme gjelder for ødelagte bøker og datamaskiner, og lånt utstyr som ikke blir levert tilbake. Vi skal alle bidra til at skolebygningen og utearealene holdes pene og fri for søppel. FRIMINUTT Elevene skal holde seg innen skolens område i skoletiden, og ikke forlate området uten tillatelse. Rektor avtaler med elevene på 10. trinn at de får gå utenfor skolens område i storefri. Avtalen skal inneholde regler for oppførsel i butikker m.m. Det må unngås forsøpling langs veiene. Ordningen kan bli inndratt for enkeltelever eller for alle ved brudd på avtalen. Elevene kan benytte kantinen. 10. trinn får også oppholde seg i bygningen i storefri, men vil bli kastet ut ved rot og søl i bygningen. Ved svært dårlig vær, eller ved temperaturer under -15, får alle elever være inne. Ledelsen gir i så fall beskjed på forhånd. MOBILTELEFONER, LUER MED MER. I undervisningstiden skal mobilen ikke ligge framme, men skal ligge i skap, bagger el.l. Det skal ikke tas bilder på skolen, uten etter spesiell avtale med lærer. Ved brudd på disse reglene kan mobiltelefonen bli beslaglagt for resten av dagen. I noen tilfelle kan foreldre bes om å hente telefonen. Under prøver vil mobiltelefoner bli samlet inn. Elevene får telefonene tilbake når prøven er over. I undervisningstiden skal elevene ta av seg luer, capper eller hetter. De skal heller ikke ha på seg ytterklær. Religiøse hodeplagg er tillat, så lenge ansiktet ikke er skjult. PERMISJON FRA SKOLEN Kontaktlærer kan gi fri inntil tre dager. Ved mer enn tre dager er det rektor som avgjør søknaden. Dersom en elev søker om permisjon mer enn to uker sammenhengende, blir han eller hun skrevet ut av skolen. Det innebærer bl.a. at eleven ikke har noe krav på å komme tilbake til egen klasse etter fraværets slutt. Asker kommune har i fraværsperioden ikke ansvar for elevens opplæring. FRAVÆR Første skoledag etter fravær skal foreldrene gi melding om årsaken i meldingsboka, eller som E- post. Meldinger på It s learning, eller på løse lapper, godtas ikke. Varer fraværet mer enn tre dager, skal skolen underrettes. Søknad om fri må forelegges skolen i rimelig tid. Foresatte oppfordres til ikke å ta elevene ut uten spesielt gode grunner. Særlig viktig er det at elever ikke søkes fri i tentamens- /eksamensperioder. Elever som er borte fra undervisningen uten gyldig grunn, enten dager eller enkelttimer, risikerer nedsatt ordenskarakter. Ved ugyldig fravær varsles hjemmet.

7 TOBAKK, SNUS OG RUSMIDLER Det er ikke tillatt å bruke tobakk, snus eller rusmidler på skolens område eller i skolens umiddelbare nærhet, i skoletiden eller ved arrangement skolen står for. Hjemmet varsles dersom en elev bryter dette forbudet. Bruk av fyrstikker, lighter og lignende på skolens område er forbudt. GLEMMING, LEKSER m.m. Elevene plikter å ha med bøker og annet nødvendig materiell til timene. Det skal være bind på lærebøkene. Elevene skal også ha gjort pålagte oppgaver, lekser og lignende. SYKLER m.m. Sykler skal stå i sykkelstativene. Mopeder skal parkeres på reserverte plasser. Skolen har ikke økonomisk ansvar hverken for syklene eller mopedene. Verken sykkel eller moped skal brukes i skoletiden, uten etter spesiell avtale. Skolen har ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå på syklene. Skateboard og sparkesykkel leveres på kontoret ved begynnelsen av skoledagen. Det er lov å bruke skateboard eller sparkesykkel utendørs i storefri, hvis man har hjelm. SNØBALLKASTING Snøballkasting er ikke tillatt, men det er lov å kaste i retning Hukenbekken, hvis det ikke står noen mellom den som kaster og bekken. FARLIGE GJENSTANDER Det er ikke tillatt å medbringe noen form for våpen på skolen, så som kniv eller annen farlig gjenstand. Dette gjelder både i ordinær skoletid og ved ulike arrangementer skolen står ansvarlig for. Dersom slike gjenstander medbringes vil de bli beslaglagt, og de foresatte vil få underretning om det inntrufne. Tilbakelevering vil skje til de foresatte. Særlig farlige våpen vil alltid bli overlevert politiet. Unntatt fra denne bestemmelse er når elevene tillates å ha med kniv i forbindelse med tilrettelagte aktiviteter. OPPSLAG Oppslag eller meldinger som ønskes oppsatt på skolens område, må godkjennes av rektor. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PC Passordet er personlig, og skal ikke deles med andre Elevmaskinene skal kun brukes til pedagogisk virksomhet Elever skal ikke laste ned programmer på pc ene Elever skal ikke bruke skolens utstyr for å være inne på Facebook eller andre sosiale medier. Chat og spill er ikke tillatt på skolens maskiner. Unntaket er pedagogiske spill, som kan brukes etter avtale med lærer

8 Det skal ikke endres i innstillinger på maskinene, f.eks ved å laste opp private skjermbilder. Regler for personvern skal følges. PC en skal behandles pent, og med forsiktighet. Når de fraktes fra et sted til et annet, skal lokket være igjen. Reglene om pc - bruk gjelder også maskinene på biblioteket. REGELBRUDD Ved brudd på ordensreglementet vil eleven kunne bli irettesatt, få anmerkning eller bli tatt ut av den ordinære undervisningen for resten av timen eller deler av dagen. Dersom det siste anses nødvendig, vil eleven bli sendt til rektor eller inspektør. Eleven kan også bli pålagt undervisning et annet sted enn der klassen/gruppen har undervisning. I alvorlige tilfeller kan eleven bli utelukket fra fellesarrangement. Ved særlig alvorlige regelbrudd kan eleven bortvises i inntil tre dager. Elev/foresatt har i disse tilfellene klagerett. En eventuell klage kan imidlertid ikke hindre at bortvisning skjer. Rektor tar avgjørelsen om eventuell bortvisning etter å ha samrådd seg med elevens lærere. Hjemmet skal alltid kontaktes ved alvorlige og/ eller gjentatte brudd på ordens- eller oppførselsreglene. FAU Foreldrerådets arbeidsutvalg Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. FAU består av klassekontaktene fra alle klasser. I opplæringsloven 11-4 står det følgende om foreldrerådets oppgaver: Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Klassekontaktene KLASSEKONTAKTENE er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. De arbeider på klasseplanet, og det er der grunnlaget for samarbeid mellom hjem og skole blir skapt. KLASSEKONTAKTENE er kontaktleddet mellom foreldrene i klassen og Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU). De er også kontaktleddet mellom klassen og skolen/læreren. KLASSEKONTAKTENE velges for et år av gangen. Det velges to representanter fra hver klasse med vara.

9 AKTUELLE OPPGAVER FOR KLASSEKONTAKTENE ER: 1. Planlegge klasseforeldremøte sammen med kontaktlærerne. Lage en plan over møter og aktiviteter tidlig på høsten for hele skoleåret. Ta gjerne initiativ til temamøter. Aktuelle temaer kan være lekser, arbeidsvaner, oppførsel, mobbing, regler, rus osv. 2. Samarbeide med kontaktlæreren om tiltak som sikrer et godt og trygt klassemiljø. Sosiale aktiviteter bidrar til at klassen og foreldrene blir bedre kjent, dette kan f.eks. være juleavslutning eller klassetur. 3. Holde god kontakt med alle foreldre i klassen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser. 4. Legge fram for foreldrene saker FAU vil høre foreldrenes mening om. Dette kan gjøres muntlig eller skriftlig. 5. Ta kontakt med nye foreldre i klassen. En hyggelig telefonsamtale kan gjøre at nye foreldre føler seg hjemme i klassemiljøet. 6. Sørge for at nye klassekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver. Myndighet Brukerrådet Rektor er ansvarlig for driften ved den enkelte skole. Brukerrådet skal være et rådgivende organ der de tilsatte og brukerne får legge fram sine saker. Brukere omfatter her elever og foresatte. Rektor tar de endelige beslutninger. Saksområder Brukerrådet skal behandle alle saker som er i samsvar med lov og forskrift og tillagt samarbeidsutvalget. Brukerrådet skal behandle budsjett, ressursdisponering, virksomhetsplanen og andre saker av vesentlig betydning for skolen. Brukerrådet skal ikke behandle enkeltsaker på personalområdet og ikke fatte vedtak om tjenestetilbud til enkeltpersoner. Brukerrådet skal ikke behandle enkeltvedtak som omfatter elever. Sammensetning og stemmerett Brukerrådet kan bestå av : 3 representanter for foreldrene. 2 representanter for elevene. 1 representant for kommunen (rektor). 2 representanter for undervisningspersonalet. Rektor er sekretær for brukerrådet og har stemmerett i rådet. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er omfattet av taushetsplikten, etter lov og forskrifter, blir behandlet i brukerrådet. Elevrepresentantene velges for 1 år, de andre for 2 år. Valgperiodene følger skoleåret. Brukerrådet konstituerer seg selv. For øvrig henvises til Forskrifter for Opplæringsloven kap. 11.

10 Elevrådet Skolens elever fremmer sine interesser i klassens elevrådstime. Klasserepresentantene tar opp saker med klassen sin og fører disse videre til elevrådet. Elevrådstyret kan føre saker videre til rektor, evt FAU. Målet er å skape et godt skolemiljø. Elevrådet består av to representanter fra hver klasse. Elevrådet velger et styre med en leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem blant sine medlemmer. En lærer er kontaktlærer for elevrådet og hjelper til med organisering, møter og oppgaver. Elevrådet skal bl.a. arbeide for å legge til rette for at elevene skal ta ansvar for egen skole. To fra skolens elevråd deltar i De unges kommunestyre. Sonen fremmer saker til dette. Hensikten med De unges kommunestyre er å: fremme de unges medvirkning i skolen og i Asker som bosted gi de unge mulighet for aktiv innflytelse i beslutninger som angår deres hverdag bidra til å utvikle tilhørighet og ansvarsfølelse for egen kommune og nærmiljø vurdere og prioritere ulike kortsiktige tiltak innen en skole, innen en skolesone (barneskole og tilhørende ungdomsskole) og i Asker som bosted være et forum for dialog mellom unge og den sentrale ledelse i kommunen. Lære om å delta i en demokratisk prioriteringsprosess: fra planlegging av tiltak til pengetildeling og gjennomføring. Elevsamtaler Alle elever skal ha medarbeidersamtale med sin kontaktlærer minst to ganger i året. Samtalen skal inneholde synspunkter på elevens faglige og sosiale utvikling, elevens trivsel på skolen samt andre ting som dreier seg om elevens skolegang. Solvang skoles utviklingssamtaler Utviklingssamtalen skal bidra til å sikre faglig og sosial utvikling hos eleven ved at skole, elev og foreldre går inn i en konstruktiv dialog. Foreldre og lærer må i fellesskap huske på at det er eleven som er hovedpersonen. Det er viktig at eleven snakker, og kommer til orde. Læreren bør begynne med å spørre eleven hvordan han/hun synes det går, og hvordan han/hun trives. Det er viktig å ikke nøye seg med bare "bra" eller "ok." Dersom eleven svarer slik, må læreren komme med vennlige oppfølgingsspørsmål av typen "hva mener du med bra?" Det er viktig at ikke eleven gjøres til objekt, ved at lærer og foreldre snakker over hodet på ham/henne. Dersom det er ting foreldrene ønsker å snakke om uten eleven til stede, vil det alltid være rom for det, men på den ordinære utviklingssamtalen skal eleven være med, og være hovedperson. Utviklingssamtalen skal ha en positiv grunntone. I likhet med alle andre må elever først få høre hyggelige ting før de klarer å forholde seg til kritikk. Vi minner om MOTs 6:1 "formel." Man må få høre seks hyggelige ting om seg selv før man klarer å ta i mot en negativ. MEN: Utviklingssamtalen skal ikke tilsløre problematiske forhold. Det går an å være ærlig og positiv på samme tid. Det bør ikke komme "sjokk" på utviklingssamtalen. Alvorlige disiplinbrudd skal det varsles særskilt om rett i etterkant av at det er skjedd, og ikke tas opp første gang på utviklingssamtalen. Det blir lite konstruktivt hvis eleven skal grue seg på forhånd, og bruke utviklingssamtalen på å være redd for at ubehagelige episoder skal komme for en dag. Det skal være en balanse mellom det faglige og sosiale. Læreren skal ikke rapportere bare om fag og karakterer, like lite som hun bare skal snakke om hvordan eleven fungerer sosialt. Begge aspekter hører med.

11 Eleven bør få være med å sette mål. Eksempel: "Hvilke fag tror du selv du kan bli bedre i?" "Hva kan du gjøre for å glemme mindre?" Foreldrene bør på forhånd ha snakket gjennom ting med barna sine, slik at det kan være mulig for dem å ta opp ting eleven er opptatt av. Dersom det skal settes i gang konkrete tiltak, skal disse referatføres. I forkant av utviklingssamtalene skal det sendes ut et brev, der vi understreker en del av de punktene som står over. Foreldrene vil også få en oversikt over klassens faglærere. De vil få anledning til å krysse av på listen over de av dem de ønsker å snakke med. De aktuelle lærere vil så ta kontakt. Dersom man har kritiske spørsmål vedrørende en faglærer, ber vi foreldrene ta dette direkte opp med læreren det gjelder. Har man forsøkt dette uten å ha følelse av å nå fram, eller er det andre grunner som gjør at man ikke ønsker dette, er rektor den man bør henvende seg til. Opplysningsplikt Foreldres rett til opplysninger om barnet Normalt har begge foreldre har krav på opplysninger om barnet sitt, uavhengig av om de bor sammen eller ikke. Skolen tar normalt kontakt med den av foreldrene barnet bor hos. Elevmapper Solvang skole arkiverer nødvendige opplysninger om elever i elevmapper. Elevmappene kan inneholde rapporter og eventuelle utredninger vedrørende den enkelte elev, samt søknader om skolefri og diverse meldinger. Elevmappene behandles konfidensielt. Foresatte har innsynsrett i sine barns mapper. Tyverier Penger og andre verdisaker bør helst ikke tas med på skolen. Dersom dette er helt nødvendig, kan de leveres til oppbevaring på skolens kontor i skoletiden. NB! Skolen har ikke erstatningsansvar for verdisaker som blir stjålet/ mistet eller ødelagt.

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Adresse: Botnhamn skole 9373 Botnhamn Tlf 778 71730 (rektor), 778 71732 (personalrom) E-post: botnhamn.skole@lenvik.kommune.no 1 Dagsrytme: Dag Time 08.25-08.55

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014.

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014. Foreldrehåndboken Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014 Side 1 SKOLENS ADRESSE: SKOLEVOLLEN 19, 4017 STAVANGER TELEFON, SENTRALBORD: 51828400 (9-15), LÆRERROM: 51828401 Mail: stavanger@steinerskolen.no

Detaljer

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted,

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2010-2011 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8.,

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

INFORMASJON. Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet

INFORMASJON. Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet INFORMASJON Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet juli 1993. Skoleåret 2012/13 har vi ca. 190 elever på 1. til 10. trinn. Skolestart: H 2012 mandag

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2015/2016

STUDIEHÅNDBOK 2015/2016 STUDIEHÅNDBOK 2015/2016 Innhold Kunnskapsskolen i Buskerud gir deg den beste starten på din egen fremtid. DU BLIR SETT DU BLIR UTFORDRET DU OPPNÅR RESULTATER Skolens app finner du gratis her: App store

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Velkommen til Informasjonshefte Høsten 2011 Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Kontaktinformasjon Vikhammer ungdomsskole 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40

Detaljer

Informasjonshefte - elever

Informasjonshefte - elever Informasjonshefte - elever Skoleåret 2015/16 Utkast 2 Sist endret INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016... 2 SKOLENS VISJON OG KJERNEVERDIER... 3 SKOLENS ULIKE

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Stenbråten skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Stenbråten skole Oslo kommune Utdanningsetaten Stenbråten skole Velkommen til skoleåret 2015-2016! I år har vi valgt å samle alle reglene våre i dette heftet. Reglene vil bli gjennomgått i klassene, men vi ønsker også

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

Velkommen til Ås ungdomsskole

Velkommen til Ås ungdomsskole Velkommen til Ås ungdomsskole Informasjonshefte 2015/2016 August 2015 Til nye elever og foresatte Nå er sommerferien snart slutt, og vi ønsker deg velkommen til nytt skoleår på 8. trinn ved Ås ungdomsskole.

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15 BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert 18.09.15 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning -

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013

Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013 2012-2013 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2012/2013 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 229 elever fordelt på 8.,

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no ELEVHÅNDBOKA FOR KALNES VGS SKOLEÅRET: 2015/16 VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME www.kalnes.vgs.no INNHOLD Forord side 3 Skolens ledelse side 4 Kantina/ elevenespsykososiale miljø side 5 Elevtjenesten

Detaljer