BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM PÅ NETT 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM PÅ NETT 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole"

Transkript

1 BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM PÅ NETT 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0

2 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi Mål og innhold Oppbygning av studiet Læringsutbytte Arbeidsomfang Arbeids- og undervisningsformer Vurderingsformer Opptakskrav Relevans for arbeidsliv og videre studier Utveksling og internasjonalt samarbeid Det første studieåret av Bachelorprogrammet i anvendt psykologi Introduksjon og emneoversikt Emnebeskrivelser for første studieår PSY 1110 Innføring i generell psykologi FORSK1110 Forskningsmetoder PSY1230 Utviklingspsykologi PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi Det andre studieåret av bachelorprogrammet i anvendt psykologi Introduksjon og emneoversikt Emnebeskrivelser PSY 2230 Biologisk psykologi PSY 2240 Organisasjonspsykologi PSY 2260 Abnormal psykologi Det tredje studieåret av bachelorprogrammet i anvendt psykologi Introduksjon og emneoversikt Utveksling Emnebeskrivelse PSY 3260 Kritisk psykologi PSY3270 Konsulterende psykologi PSY3990 Bacheloroppgaven Valgfrie emner PSY6010 Økonomisk psykologi PSY 6020 Politisk psykologi PSY 6030 Kulturpsykologi PSY 6040 Skolepsykologi PSY 6060 Idrettspsykologi og mental trening PSY 6070 Psykologi i arbeid med fysisk helse PSY 6080 Tilknytning og samspill PSY 6910 Internship/praksis PSY 6915 Internship/praksis PSY 6930 Internship/praksis

3 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi 1.1 Mål og innhold Anvendt psykologi Bachelorprogrammet i anvendt psykologi søker å gi studentene god innføring både i bredden og i dybden innen flere av psykologiens grunndisipliner. Bachelorprogrammet heter anvendt psykologi, fordi den med sine 90 studiepoeng (obligatoriske og valgfrie) anvendt psykologi har et hovedfokus på denne delen av psykologien som fag og vitenskap. Med fokus på hvordan vitenskapelig kunnskap kan omsettes i praksis er vår ambisjon at studenten tilegner seg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som gjør dem rustet både til videre studier og arbeidsliv. Vår erfaring er at overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning på den ene siden, og overgangen fra høyere utdannelse til arbeidslivet på den andre kan for mange være stor. Vår ambisjon er å gjøre disse overgangene mer sømløse, både for de studentene som vil studere videre og de som vil begynne å jobbe når bachelorgraden er fullført. Oppstarten på bachelorprogrammet er for de fleste studenter det første møtet med høyere utdannelse. Ved å gi studentene grundig innføring i studieteknikk og forståelse for hva høyere utdannelsen er vil vi forventningsstyre dem på hva som bachelorprogrammet vil kreve av dem. Vi har anledning til å gå tett på den enkelte student i forhold til å stimulere til refleksjon knyttet til forholdet mellom den enkeltes ressurser, innsatsvilje og ambisjonsnivå. Studenten skal selv ta ansvar for sin egen læring, men ikke i et vakuum. Ved å forventningsstyre studentene riktig ønsker vi å gi studentene anledning til å ta informerte valg. Vi strukturerer vårt undervisningstilbud i tråd med vårt læringssyn med hensikt å ha en nærhet til studentenes læringsprosess. Det tilrettelegger for studentenes mulighet til å realisere sine ambisjoner Innhold Obligatoriske emner De obligatoriske emnene i Bachelorprogram i anvendt psykologi består av både emner knyttet til psykologiens grunndisipliner og anvendte emner. PSY 1110 Innføring i generell psykologi FORSK 1110 Forskningsmetoder PSY 1230 Utviklingspsykologi PSY 1240 Sosial- og personlighetspsykologi PSY 2230 Biologisk psykologi 2

4 PSY 2240 Organisasjonspsykologi PSY 2260 Abnormal psykologi PSY 3250 Kritisk psykologi PSY 3270 Konsulterende psykologi PSY 3990 Bacheloroppgaven Sammensetningen gir studentene både en solid bredde innen psykologiens tematiske områder og et fokus på hvordan psykologisk teorier kan anvendes innen og forståelse av ulike sektorer i samfunnet. Valgfrie emner I bachelorprogrammet vil studenten få anledning til å velge et valgfritt emne på andre året og på tredje året. De valgfrie emnene som foreligger på nåværende tidspunkt består av: PSY 6010 Økonomisk psykologi PSY 6020 Politisk psykologi PSY 6030 Kulturpsykologi PSY 6040 Skolepsykologi PSY 6060 Idrettspsykologi og mental trening PSY 6070 Psykologi i arbeid med fysisk helse PSY 6080 Tilknytning og samspill PSY6910 Internship PSY6920 Internship PSY 6930 Internship Alle de valgfrie emnene er emner innen anvendt psykologi. Hvilke valgfrie emner som kombineres er opp til studenten, etter studentens interesse og videre ambisjon for studie og karrierevei. Forskning og utvikling Bachelorprogrammet søker å bryte ned barrieren mellom utdanning på den ene siden og forskning og utvikling på den andre. Derfor vil studenten gjennom hele bachelorprogrammet møte forskning og utvikling. For å kultivere studentens identitet som potensielle kunnskapsprodusenter gjennom bachelorprogrammet skal alle studenter skal delta i minst et forskningsprosjekt eller forskningsliknende øvelse hvert studieår og etter fullført bachelorgrad skal alle studenter ha produsert et vitenskapelig arbeid. Vurderingsformene som møter studentene gjennom bachelorprogrammet er lagt opp slik at de vektlegger kandidatens selvstendighet, etiske og kritiske bedømmelse og analyse. 3

5 Grunndisiplinene emner inkluderer teoretisk innføring i bredden av psykologifaget. Studentene vil møte forskningsbasert undervisning, lære seg å skille mellom ulike kilder til kunnskap, lære seg å skrive akademisk og vite hvordan man oppdaterer sin psykologiske fagkunnskap. Emnene gir innføring i vitenskapsteori, vitenskapshistorie, forskningsprosess og metodikk. Studentene vil også få dybdekunnskap om psykologisk teori og kunnskapsutvikling innen kognitiv, sosial, personlighet, utvikling og biologisk psykologi. I den sammenheng vil studentene få praktisk trening i diskusjon knyttet til etiske og forskningsbaserte problemstillinger samt praktisk trening i forskning og forskningslignende oppgaver. Anvendte emner gir studenten kunnskap om og forståelse for forskningens praktiske betydning innen ulike praksisfelt. Studentene vil møte forskningsbasert undervisning, fortsette å utvikle en analytisk-kritisk holdning til ulike kilder til kunnskap, lære seg å beherske ulike måter å formidle vitenskapelig kunnskap på og delta i samarbeid og diskusjon knyttet til etiske og forskningsbaserte problemstillinger. Studentene vil få videre opplæring og praktisk trening i vitenskapelig metode gjennom forskning og forskningslignende oppgaver. I det avsluttende bacheloroppgave PSY3990 Bacheloroppgaven vil studenten møte forskning ved å formulere, belyse og besvare en problemstilling i henhold til vitenskapelige krav og retningslinjer. 1.2 Oppbygning av studiet Undervisningsåret er delt inn i to semestre med to eksamensperioder. Studiet har en anbefalt, men ikke obligatorisk rekkefølge, med følgende unntak: Oppstart Ved oppstart på bachelorprogrammet må studenten ta PSY1110 Innføring i generell psykologi som første emnet, alene eller parallelt med andre emner. Ved stryk på eller sykdom ved eksamen i PSY 1110 Innføring i generell psykologi, vil studenten automatisk bli oppmeldt til kontinuasjonseksamen og eventuelt neste eksamen i emnet ved neste eksamensperiode. Avslutning For å fremstille seg til eksamen i PSY 3990 Bachleoroppgaven må studenten ha fullført og bestått 150 studiepoeng som alle er godkjent som del av bachelorgraden i anvendt psykologi. Videre anbefales det at studenten følger rekkefølgen i emnene slik tabellen viser. Dette for å gi studentene inngående kunnskap innen noen av psykologiens grunndisipliner før emner med større vekting av anvendt fokus påbegynnes. 4

6 Tredje studieår Andre studieår Første studieår Anbefalt rekkefølge: Første semester Andre semester 15 studiepoeng 15 studiepoeng PSY 1110 Innføring i generell psykologi 20 studiepoeng FORSK 1110 Forskningsmetoder 10 studiepoeng PSY 1230 Utviklingspsykologi PSY 1240 Sosial- og personlighetspsykologi Tredje semester Fjerde semester 15 studiepoeng 15 studiepoeng PSY2230 Biologisk psykologi Valgfritt emne* PSY2240 Organisasjonspsykologi PSY 2260 Abnormal psykologi * se punkt 5.0. for egen liste og detaljert beskrivelse av de valgfrie emnene Femte semester Sjette semester 15 studiepoeng 15 studiepoeng PSY3260 Kritisk psykologi Valgfritt emne*/utveksling** PSY3270 Konsulterende psykologi PSY3990 Bacheloroppgave * se punkt 5.0. for egen liste og detaljert beskrivelse av de valgfrie emnene ** se punkt 1.9. for informasjon om utveksling 1.3 Læringsutbytte Etter fullført bachelor i anvendt psykologi, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: Kunnskaper Etter endt utdanning vil studenten ha bred kunnskap innen mangfoldet av psykologiens interesseområder. Studenten vil være godt kjent med både grunndisipliner og anvendte disipliner innen psykologien. Studenten har kunnskap om begreper, forskningsbaserte og forskningsetiske problemstillinger innen både grunnforskning og anvendt forskning, Studenten vil ha forståelse for psykologiens rolle som fag og vitenskap innen ulike utvalgte praksisfelt og i utviklingen av samfunnet. Studenten har inngående kunnskap om ulike teoretiske perspektiv innen sentrale områder av psykologien, sentrale navn og tenkere som har medvirket til fagets historie og kunnskapsutvikling. Studenten har kunnskap om og forståelse for relevante fag og yrkesetiske problemstillinger knyttet til rollen som utøver av psykologisk kunnskap. Dette innebærer kunnskap om psykisk helse og uhelse, om forebyggende og behandlende intervensjoner, om helsevesenets 5

7 oppbygging og forskningsetiske problemstillinger knyttet til forskning på ulike populasjoner, inkludert kliniske utvalg. Studenten har bred organisasjonsforståelse, kunnskap om helsefremmende og hemmende arbeidsmiljø, om relevant lovgivning og hvordan psykologi er relevant i organisasjonsutvikling og innovasjonsprosesser. Studenten har kunnskap om psykologiens anvendbarhet på mange ulike samfunnsområder og har inngående forståelse for hvordan psykologiens påvirkning i samfunnet kan ha både fordelaktige og uheldige konsekvenser. Studentens har kunnskap knyttet til forskningsmetodologi og forskningsprosessen fra forskningsspørsmålet til forskningsformidling. Dette gjør at studenten har det teoretiske grunnlaget for å studere videre eller gå over i relevante yrkessituasjoner som beskrevet under feltet om yrkesrelevans. Ferdigheter Studenten har et bredt grunnlag av ulike metodiske verktøy og det faglige grunnlaget for å kunne utføre nødvendige undersøkelser, og kunne belyse psykologiske problemstillinger innen ulike samfunnsområder. Studenten har videre ferdigheter til å vurdere, sammenstille og henvise til psykologisk teori og empiri i løsningen av teoretiske og praktiske problemstillinger. Studenten kan gjøre seg betraktninger som tar innover seg kompleksiteten i vurderinger av en kasusbeskrivelse. Studenten kan anvende ulike analytiske metoder og kan anvende et kritisk blikk på eget fag og samfunnsstrukturer på makro- og mikronivå. Studenten har utviklet ferdigheter som er nødvendige for å identifisere endringsbehov og vurdere intervensjoner og tiltak som bidrar til å fremme individer og gruppers fungering både som arbeidstakere i bedrifter og organisasjoner, tilhørende ulike befolkningsgruppers samt som pasienter og pårørende. Studenten har tilegnet seg kliniske kommunikasjonsferdigheter og kan reflektere rundt egen fagutøvelse knyttet til rådgivning, veiledning og fagformidling både til fagfolk og allmennheten. Studenten har ferdigheter knyttet til å gjennomføre vitenskapelige arbeid, kan generere forskningsspørsmål, innhente relevant vitenskapelig kunnskap, ta begrunnede valg knyttet til datainnsamling og analyse samt fremstille dette i henhold til standarden definert av den amerikanske psykologforeningen (APA)(Publication manual of the American Psychological Association (5th ed.)). Videre har studenten utviklet ytterligere områdespesifikke ferdigheter i tilknytning til de valgfrie emnene som studenten har som del av sin bachelorgrad. Generell kompetanse Sammensetningen i Bachelorgraden i anvendt psykologi gir studenten en inngående forståelse for sammenhengen mellom kunnskapsutvikling og evidensbasert praksis. Med en analytisk og kritisk holdning til ulike kilder til informasjon kan studenten objektivt innhente ny vitenskapelig kunnskap. Studenten har generell kompetanse 6

8 knyttet til hvordan teori kan omsettes i praksis, og hvordan psykologiske metoder og verktøy kan benyttes på praktiske problemstillinger i samfunnet. Studenten har utviklet generell kompetanse knyttet til å se på ulike strukturelle forholds påvirkning på individer og grupper med et kritisk blikk. Med forståelse for hvordan ulike systemer rundt enkeltindividet samlet utgjør de livsbetingelsene individet befinner seg i har studenten utviklet en respektfull holdning knyttet til kompleksiteten i årsaksmekanismene til menneskers variasjon i fungering. Studenten har utviklet et reflektert forhold til betydningen dette har for hvordan man bør arbeide innen områder som for eksempel skole, helse og omsorgsvesenet, kriminalomsorgen eller med forebygging knyttet til helsepsykologiske temaer. Studenten har utviklet generell kompetanse som gjør studenten i stand til aktivt å medvirke i planleggingen og gjennomføring av en seleksjonsprosess og arbeidsmiljøtiltak innen bedrifter og organisasjoner, videreutvikle forebyggende tiltak for å bedre psykisk helse hos ulike befolkningsgrupper og medvirke i behandlingsopplegg innen psykisk helsevesen. Studenten har utviklet en reflektert holdning knyttet til egne læringsbehov og faglige begrensninger. Videre har studenten en moden holdning knyttet til sammenhengen mellom innsats og resultat. Studenten har utviklet en generell kompetanse knyttet til selvledelse hvor studenten kan strukturere og organisere eget arbeid i henhold til frister. Videre har studenten utviklet en reflektert holdning knyttet til egen profesjonelle rolle og har generell kompetanse knyttet til å inngå i samarbeid hvor faglige synspunkter og erfaringer deles på en saklig og respektfull måte, og gjennom dette kan bidra til utvikling av god praksis Arbeidsomfang Både årsenheten og bachelorstudiet i psykologi er fulltidsstudier, og det legges til grunn at studenten vil ha et arbeidsomfang tilsvarende 1600 timer per studieår. Studieåret går over ti måneder. Deltidsstudier eller enkeltemnestudent Det er også mulig å ta studiet på deltid eller kun studere enkeltemner. Arbeidsomfanget vil da avhenge av antallet studiepoeng som tas per år. Et fulltidsstudium tilsvarer 60 studiepoeng per år. 7

9 1.5. Arbeids- og undervisningsformer Som liten høyskole kan vi hjelpe studenten til å identifisere et realistisk ambisjonsnivå som øker muligheten for at studenten skal få oppleve mestring og motivasjon. Studenten selv skal utvikle en forståelse for forholdet mellom egen innsats i studiene og resultatet studenten oppnår. Studentene stimuleres til å reflektere over dette forholdet knyttet til de ressursene studentene har tilgjengelig i form av tidligere erfaringer, kunnskaper og tilgjengelig arbeidskapasitet. Læring er en aktiv prosess, derfor legges opp til studentaktive metoder i undervisningen hvor studentene stimuleres til aktivt å søke kunnskap. I tillegg til selvstudium er de tilrettelagte arbeids- og undervisningsformene varierte og inkluderer: Artikler Hvert emne i studiet inneholder en rekke digitale artikler, som er skrevet av faglærere ved skolen spesielt for emnet, og som samlet sett gjennomgår de mest sentrale temaene i undervisningen. Artiklene er skrevet på en oppsummerende og oversiktelig måte, og søker å gi studentene en pekepinn på vektingen av de ulike temaene i undervisningen i tillegg til den rene faglige gjennomgangen, på samme måte som en forelesning ved et stedlig studium oppsummerer hovedpunktene i et tema. Studenten må aktivt lese lærebøker i tillegg til de digitale artiklene for å få fullt læringsutbytte. Hvert emne inneholder en rekke digitale artikler med praktiske eksempler fra de ulike temaene som setter den teoretiske undervisningen i et samfunnsperspektiv, som fokuserer på å illustrere eksempler på konkrete problemstillinger studenten møter etter endt utdanning. Hvert emne vil i tillegg inneholde artikler som gjennomgår spesielt temaer som erfaringsmessig er tyngre å lære inn enn andre. I tillegg til de digitale artiklene vil skolen i tillegg legge ut en rekke linker til eksterne faglige kilder og vitenskapelige publikasjoner som er relevante for hver modul. Videoforelesninger Videoforelesninger utgjør en vesentlig del av undervisningen på nettstudiet. Videoforelesningene er ferdig utarbeidet og lagret i skolen E-læringsportal, og kan streames direkte til studentens datamaskin når studenten selv ønsker. Sammen med de digitale artiklene vil videoene og lydfilene erstatte tradisjonelle forelesninger ved ordinær stedlig undervisning. Videoforelesninger kan deles inn i hovedsak to ulike typer. Den ene er en type korte oversiktsforelesninger som vil gi en generell introduksjon til hvert tema. Oversiktsforelesningene introduserer studenten til temaet og gir et inntrykk av læringsutbytte for hvert tema. Disse oversiktsvideoene fungerer som motivasjonsfaktorer og hjelper studenten til å se i hvilken sammenheng dette temaet kan forstås. For å sikre at studentene får med seg stoffet kobles videoene og tekstene til oppgaver knyttet direkte til det aktuelle temaet. Den andre typen videoforelesninger fokuserer på temaer som erfaringsmessig er utfordrende faglig. Videoene vil i form være noen ganger en samtale mellom fagperson og en mer uvitende karakter (skuespiller) og andre ganger en fagperson som står ved en tavle for også å kunne illustrere det vedkommende snakker om med tegning. Alle videoer er utviklet ved 8

10 skolen og er utviklet spesifikt for hvert emne og tema, og søker å gi kortfattede, presise faglige innspill til studenter på hvert emne. Videoforelesningene vil typisk være fokuserte mot et tema, i motsetning til en tradisjonell stedlig forelesning, slik at studenten enkelt kan repetere spesifikke temaer gjennom å se en fokusert videoforelesning flere ganger. Lydfiler Lydfilene er lagt opp litt på samme måte som videoene med en samtale mellom en fagperson og en mer uvitende karakter som gir en oversikt over aktuell tematikk eller snakker mer spesifikt om et enkelt tema eller en problemstilling innen emnet. I mange av lydfilene ved nettstudiet vil det være en kombinasjon av lyd og bilde, for eksempel ved at skolens lærere diskuterer skjemaer, bilder og andre illustrasjoner studenten får opp på sin skjerm samtidig med selve lyden. Nettkurs Et nettkurs er en sløyfe med tekster, videoer og oppgaver som følger hverandre i en bestemt rekkefølge. Oppgavene som dukker opp innimellom tekstene og videoene forutsetter at studenten har tilegnet seg stoffet i foregående læringsmidler. Etter endt nettkurs vil studenten få vite hvor mange prosent riktige svar studenten har avlagt og hvilke oppgaver som eventuelt ikke er korrekt besvart. Når nettkurset fungerer som et obligatorisk arbeidskrav vil kurset kreve 85 % riktige svar for at arbeidskravet vurderes som bestått. Studenten vil kunne ta kurset så mange ganger studenten ønsker. Ved obligatorisk arbeidskrav vil den muligheten være åpen frem til et gitt tidspunkt før eksamen for at studenten skal kunne meldes opp til eksamen. Kurs-sløyer brukes med ulike formål, blant annet for å sikre at studentene har fulgt og utviklet adekvat forståelse av et bestemt tema i nettundervisningen. Samtidig vil mange nettkurs stimulere til gjennomgang av formelle dokumenter og hjelpe studentene å hente ut informasjon fra kunnskapskilder som for eksempel en lov. Studentene vil da få konkrete oppgaver i å innhente informasjon i den eksterne kilden, og deretter fylle inn riktig svar i nettkurset. På denne måten kan skolen stimulere studenter til å gå gjennom og gi veiledning i bruk av relevante kilder i undervisningen. Interaktive kurs Et interaktivt kurs er en sløyfe med tekster, videoer og oppgaver som følger hverandre i en bestemt rekkefølge, i kombinasjon med en skriftlig innlevering. Studenten vil få tilbakemelding og veiledning i forhold til å videreutvikle teksten i den skriftlige innleveringen, slik at studenten får en aktiv og dynamisk læringsprosess som er tilpasset studentens nivå. 9

11 Automatiserte oppgaver Oppgaver i nettstudiet er delt inn i automatiserte oppgaver og langsvarsoppgaver. Automatiserte oppgaver er oppgaver som er forhåndsprogrammert, og til en hver tid kan utføres. Studenten får umiddelbart tilbakemelding basert på en programmert fasit, og gir dermed mulighet til aktiv læring ved å primært repetere hovedpunktene i pensum. Alle temaer i hvert emne har en rekke oppgaver knyttet til seg, og skolen legger vekt på å tilpasse vanskelighetsgraden og oppgavetype i hvert emne opp mot læringsutbyttet i hvert tema. Som hovedmål vil alt riktig på alle oppgaver i et emne tilsi at en student har nådd de vesentlige kunnskaps- og delvis ferdighetsmålene i emnet. De automatiserte oppgavene finnes som flervalgsoppgaver («multiple choice»), ensvarsoppgaver («single choice»)-, gruppering av objekter, plassering av objekter i riktig rekkefølge og regneoppgaver. De automatiserte oppgavene vil studenten kunne løse så mange ganger studenten ønsker. Fasit gis ikke, men studenten får tilbakemelding på om besvarelsen er riktig eller gal. På denne måten stimuleres studenten til å repetere pensum en rekke ganger inntil alle oppgaver er løst med full poengsum. Noen oppgaver, i form av fritekstoppgaver, krever imidlertid at nettlærer leser og kommenterer. Dette er nødvendig for å sikre studentenes skriveferdigheter som er en viktig del av læringsutbyttet. Fritekstoppgaver kan være skriftlige innleveringer som kan representere et obligatorisk arbeidskrav i emnet. Innleveringsoppgaver Mange av emnene i studiet inneholder innleveringsoppgaver, der studenten skriver en sammenhengende tekst og deretter får personlig veiledning og tilbakemelding fra en av skolens faglærere. Innleveringsoppgavene kan være basert på analyse av praktiske casebeskrivelser, utforming av en vitenskapelig tekst om et bestemt faglig emne, å skrive en populærvitenskapelig tekst og oppsummeringer av for eksempel en vitenskapelig artikkel. Innleveringsoppgavene vil fokusere på aktiv læring og gi studentene trening for å nå ferdighetsmålene og generell kompetanse som er beskrevet i hver emnebeskrivelse. Stedlige samlinger Noen stedlige kurs inkluderer forelesningsdeler med utpreget såkalt flipped classroom format, gruppearbeid og praktisk ferdighetstrening med veiledg. Enkelte emner har stedlige kurs for at studentene skal kunne tilegne seg spesifikke læringsutbytter knyttet til praktiske ferdigheter. Det første året av bachelorprogrammet inneholder en samling på FORSK1110 Forskningsmetoder. Under de stedlige samlinger gis studentene individuell veiledning også i form av et fysisk møte og det vil gi den enkelte student anledning til å møte sine medstudenter. Nettsamlingene har i tillegg som hovedfunksjon å bidra til et studentmiljø og danne nettverk for studentene, og skolen stimulerer til å danne kollokviegrupper og studentinteraksjon mellom samlingene for å gi et best mulig læringsmiljø som nettstudent. Veiledning Alle studenter ved bachelorprogrammet vil få veiledning i de ulike emnene i forbindelse med for eksempel skriftlige innleveringer, prosjektarbeid eller praktiske øvelser. Veiledning kan foregå både individuelt og i gruppe. Alle studenter har en personlig 10

12 faglærer som fungerer som nettveileder, og som studenten kan sende spørsmål til og få svar fra i løpet av 48 timer gjennom hele studieåret. Digitale klasserom Digitale klasserom gjør at studenten lett kan kommunisere med andre studenter som tar samme emne. Hvert emne har sitt eget digitale klasserom, der alle som jobber med samme emnet er medlemmer, både stedlige og nett studenter. Det digitale klasserommet stimulerer til faglige diskusjoner knyttet opp mot undervisningen i hvert emne og tidsaktuelle faglige nyheter. En emneansvarlig faglærer vil følge opp og moderere hvert klasserom. Faglærer vil legge ut materiale som har til hensikt å stimulere til læring og diskusjon. Eksempler på dette kan være kasuistikker, oppslag i media, resultater fra vitenskapelige artikler etc. I tillegg kan studentene i «klassen» legge ut spørsmål, aktuelle saker osv. De andre studentene i klassen vil få opp et varsel om aktiviteten som har foregått siden sist de var logget på, med mulighet for å kommentere, like eller diskutere det som er lagt ut av andre studenter eller klasselærer. Dette vil gi rom for et godt læringsmiljø og interaksjon mellom studentene. Felles fagchat I fagchat kan studenten stille spørsmål til faglærer. Både spørsmål og svar vil lagres i biblioteket, slik at studenten selv og medstudenter kan søke opp tidligere spørsmål og svar. Fagchaten skjer på faste tidspunkt i e-læringsplattformen og ligger inne i studentens kalender. Fagchat gir mulighet for å kommentere på andre studenters spørsmål og svar, samt faglærers svar. 1.6 Vurderingsformer Studentene vil møte ulike vurderingsformer gjennom studiet. Vurderingsformene skal ivareta en kontinuerlig prosess med et tosidig formål; fremme læring og dokumentere studentenes kompetanse som tilstrekkelig i forhold til gjeldende læringsutbytte. Vurdering av eksamener gjennomføres etter gjeldende regler i lov om universiteter og høgskoler og forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole. Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen. Utover eksamen har alle emner arbeidskrav som må være bestått før studenten har anledning til å fremstille seg for eksamen. Her følger en oversikt over eksamensformene og arbeidskravene for de enkelte emnene som bachelorstudiet inneholder. 11

13 Obligatoriske emner Anbefalt plassering Emnekode og emnenavn 1 PSY 1110 Innføring i generell psykologi 1 FORSK 1110 Forskningsmetoder 2 PSY 1230 Utviklingspsykologi 2 PSY 1240 Sosial- og personlighetspsykologi 3 PSY2230 Biologisk psykologi Sp Eksamensform- Vurderingsutrykk: Gradert skala A-F 20 Kombinert eksamen som gir en samlet karakter: - Individuell skriftlig eksamen på 6 timer. Teller 70 %. - Multiple Choice eksamen på 3 timer. Teller 30 %. 10 Individuell skriftlig eksamen på 3 timer. 15 Kombinert eksamen som gir en samlet karakter: - Individuell skriftlig oppgave over 51 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Teller 70 %. - Multiple Choice eksamen på 1 timer. Teller 30 %. (halvparten knyttet til forskningsmetodikk) 15 Kombinert eksamen som gir en samlet karakter: - Individuelt skriftlig oppgave over 1 uke 2000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Teller 70 %. - Multiple Choice eksamen på 1 timer. Teller 30 %. (halvparten knyttet til forskningsmetodikk) 15 Kombinert eksamen som gir en samlet karakter: - Individuelt skriftlig Arbeidskrav Vurderingsuttrykk: bestått/ikke-bestått To arbeidskrav: - Aktivitet i digital klasserom (2 godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer) - Skriftlig innlevering Tre arbeidskrav: - Aktivitet i digital klasserom (2 godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer) - Nettbasert kurs - Prosjektbeskrivelse To arbeidskrav: - Aktivitet i digital klasserom (2 godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer) - Nettbasert kurs To arbeidskrav: - Aktivitet i digital klasserom (2 godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer) - Prosjektrapport To arbeidskrav: - Aktivitet i digital klasserom (2 12

14 4 PSY2240 Organisasjonspsykologi oppgave over 1 uke 2000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Teller 70 %. - Multiple Choice eksamen på 1 timer. Teller 30 %. (halvparten knyttet til forskningsmetodikk) 15 Kombinert eksamen som gir en samlet karakter: - Individuell skriftlig oppgave over 51 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Teller 70 %. - Multiple Choice eksamen på 1 timer. Teller 30 %. (halvparten knyttet til forskningsmetodikk) godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer) - Nettbasert kurs To arbeidskrav: - Aktivitet i digital klasserom (2 godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer) - Deltagelse på obligatorisk samling med om lag 2 dagers varighet med innlevering av refleksjonsnotat 4 PSY2260 Abnormal Psykologi 5 PSY3260 Kritisk Psykologi 15 Kombinert eksamen som gir en samlet karakter: - Individuell skriftlig oppgave over 51 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Teller 70 %. - Multiple Choice eksamen på 1 timer. Teller 30 %. (halvparten knyttet til forskningsmetodikk) 15 Kombinert eksamen som gir en samlet karakter: - Individuell skriftlig oppgave over 51 timer 4500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav. Teller 70 %. - Multiple Choice eksamen på 1 timer. Teller 30 %. (halvparten knyttet til forskningsmetodikk) To arbeidskrav: - Aktivitet i digital klasserom (2 godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer) - Nettbasert kurs To arbeidskrav: - Aktivitet i digital klasserom (2 godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer) - Skriftlig innlevering 6 PSY3770 Konsulterende 15 Kombinert eksamen som gir To arbeidskrav: 13

15 psykologi 6 PSY3990 Bacheloroppgaven samlet karakter: - Individuell skriftlig oppgave over 51 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Teller 70 %. - Multiple Choice eksamen på 1 timer. Teller 30 %. (halvparten knyttet til forskningsmetodikk) 15 Individuell skriftlig oppgave på ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. - Aktivitet i digital klasserom (2 godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer) - Deltagelse på et kurs i intervju- og samtaleteknikk med varighet over om lag 2 dager. Tre arbeidskrav: - Godkjent kurs i statestikk - Godkjent kurs i presentasjonsteknikk på stedlig samling med varighet på om lag 2 dager. - Presentasjon av eget prosjekt Anbefalt plassering Emnekode og emnenavn 3/5 PSY 6010 Økonomisk psykologi 3/5 PSY 6020 Politisk psykologi Valgfrie emner Sp Eksamensform Vurderingsuttrykk 15 Kombinert eksamen som gir en samlet karakter: - Individuell skriftlig oppgave over 51 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Teller 70 %. - Multiple Choice eksamen på 1 time. Teller 30 %. 15 Kombinert eksamen som gir en samlet karakter: - Individuell skriftlig oppgave over 51 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Teller 70 To arbeidskrav: - Aktivitet i digital klasserom (2 godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer) - Prosjektrapport To arbeidskrav: - Aktivitet i digital klasserom (2 godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer) - Nettbasert kurs 14

16 %. - Multiple Choice eksamen på 1 time. Teller 30 %. 3/5 PSY 6030 Kulturpsykologi 15 Kombinert eksamen som gir en samlet karakter: - Individuell skriftlig oppgave over 51 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Teller 70 %. - Multiple Choice eksamen på 1 time. Teller 30 %. 3/5 PSY 6040 Skolepsykologi 15 Kombinert eksamen som gir en samlet karakter: - Individuell skriftlig oppgave over 51 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Teller 70 %. - Multiple Choice eksamen på 1 time. Teller 30 %. 3/5 PSY 6080 Tilknytning og samspill 3/5 PSY 6060 Idrettspsykologi og mental trening 15 Kombinert eksamen som gir en samlet karakter: - Individuell skriftlig oppgave over 51 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Teller 70 %. - Multiple Choice eksamen på 1 time. Teller 30 %. Kombinert eksamen som gir en samlet karakter: - Individuell skriftlig oppgave over 51 timer To arbeidskrav: - Refleksjonsnotat før oppholdet - Refleksjonsnotat etter oppholdet To arbeidskrav: - Aktivitet i digital klasserom (2 godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer) Skriftlig innlevering To arbeidskrav: - Aktivitet i digital klasserom (2 godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer) - Skriftlig innlevering To arbeidskrav: - Aktivitet i digital klasserom (2 godkjente innlegg og 8 15

17 3/5 PSY 6070 Psykologi i arbeid med fysisk helse 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Teller 70 %. - Multiple Choice eksamen på 1 time. Teller 30 %. Eksamen består av en individuell skriftlig oppgave over 51 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav. 3/5 PSY 6910 Internship 10 Eksamen består av en individuell skriftlig oppgave 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav. 3/5 PSY 6915 Internship 15 Eksamen består av en individuell skriftlig oppgave 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav. 3/5 PSY 6930 Internship 30 Eksamen består av en individuell skriftlig oppgave 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav. godkjente kommentarer) - Skriftlig innlevering To arbeidskrav: - Aktivitet i digital klasserom (2 godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer) - Skriftlig innlevering To arbeidskrav: - Dokumentert tilstedeværelse på 80 % på praksisstedet - Samtale med kontaktperson ved Bjørknes Høyskole i løpet av praksisperioden To arbeidskrav: - Dokumentert tilstedeværelse på 80 % på praksisstedet - Samtale med kontaktperson ved Bjørknes Høyskole i løpet av praksisperioden To arbeidskrav: - Dokumentert tilstedeværelse på 80 % på praksisstedet - Samtale med kontaktperson ved Bjørknes Høyskole i løpet av praksisperioden 16

18 Den graderte bokstavkarakterskalaen er som følger: Karakter Betegnelse Generell (ikke fagspesifikk) beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Ved skriftlig eksamen kan studenten be om begrunnelse for sensur, og sensur kan påklages, jf. Universitet- og høgskoleloven 5-3 og forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Opptakskrav Opptaksgrunnlaget for både årsenheten og bachelorstudiet i anvendt psykologi er generell studiekompetanse eller realkompetanse, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Relevans for arbeidsliv og videre studier Studiet henvender seg til personer som ønsker å jobbe med psykologi enten direkte etter endt bachelorgrad eller etter videre studier. Mulige yrker Bachelorgraden i anvendt psykologi er relevant for personer som ønsker å jobbe med psykologi innenfor ulike samfunnsområder. Studenten vil etter endt bachelorgrad i anvendt psykologi kunne jobbe som miljøarbeidere og som sådan inngå i team på behandlende og rehabiliterende institusjoner innen helse og omsorgssektoren eller kriminalomsorgen. Videre vil studenten kunne inneha stillinger som konsulenter, saksbehandler, team og prosjektledere innen både HR, sosialsektoren, offentlig forvaltning og innen bedriftshelsetjeneste. Videre vil stillinger tilknyttet HR avdelinger være aktuelle for studentene, både i forhold til å medvirke i utviklingen og 17

19 gjennomføring av seleksjonsprosesser, talentutviklingsprogrammer og organisasjonsutvikling. Mulige videre studier Det vil være opp til den enkelte utdanningsinstitusjon og eventuelt gi opptak til studenter som har fullført årsenheten/bachelorgrad i anvendt psykologi fra Bjørknes Høyskole. Førsteåret av graden er identisk med årsenheten i psykologi som i dag tilbys ved Bjørknes Høyskole og som er godkjent som opptaksgrunnlag for profesjonsutdannelsen i psykologi ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Årsenheten i psykologi er også godkjent som første året av en Bachelorgrad i psykologi ved University of South Wales. Bachelorgraden i anvendt psykologi har en samfunnsorientert og anvendt profil med et gjennomgående integrert forskningsfokus. Således følger bachelorgraden profilen de tre første årene i det nylig akkrediterte profesjonsløpet i psykologi ved Sydanske Universitetet i Danmark og profesjonsløpet i psykologi ved Eötvös Loránd University i Budapest i Ungarn. Det vil etter vår vurdering være gode muligheter for videre studier både i inn- og utland Utveksling og internasjonalt samarbeid Bjørknes Høyskole har lange tradisjoner og gode erfaringer med internasjonalisering. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle samarbeidet med våre partnere, opprette nye partnerskap og styrke vårt internasjonale fokus ytterligere. Vi sender studenter ut på et semesteropphold i utlandet ved våre samarbeidspartnere samt tar imot utenlandske studenter på et study abroad-semester hver høst hos oss. Innkommende studenter I 2012 startet vi et studentutvekslingssamarbeid med Pacific Lutheran University (PLU). Resultatet er at hver høst ønsker vi velkommen en gruppe med PLU-studenter som er på utveksling, mens høyskolen sender sine studenter ut. De tre emnene som PLUstudentene tar undervises på engelsk slik at med et eget orienteringsprogram og et «buddy»-system med nåværende studenter, blir de godt integrert i studentlivet på Bjørknes Høyskole. Utgående studenter Når det gjelder våre egne studenter som ønsker et studieopphold i utlandet, har vi flere samarbeidspartnere å velge blant. For våre studenter på årsenhet og bachelor i anvendt psykologi har vi følgende: Pacific Lutheran University i USA Stellenbosch University i Sør Afrika Edith Cowan University i Australia 18

20 Som regel velger studenter å reise ut på utveksling i løpet av sitt 5. semester. Dersom en student ønsker å reise ut tidligere, søkes om dette særskilt. Vi holder åpne informasjonsmøter hver vår for å fortelle om mulighetene slik at studentene kan forberede seg i god tid. For de som er forhindret i å komme på informasjonsmøtene, legges informasjonen ut på Qybele. Studenter søker også via vårt internasjonale kontor og mottar veiledning når det gjelder hvor mange credits/units som tilsvarer 30 studiepoeng og hvilke fag som kan godkjennes ved hjemkomst. Det utstedes i tillegg en egen bekreftelse ovenfor Lånekassen om at studenten har fått tillatelse til å dra på et semesteropphold i utlandet. Høyskolens internasjonalt kontor gir også bistand til studenter som vil gå videre i utlandet etter endt utdanning hos oss. For årsenhet i psykologi har vi for eksempel en «articulation»-avtale med University of South Wales (tidligere University of Glamorgan). Her får våre studenter godskrevet hele årsenheten slik at de kommet rett inn på andre året av en Bachelor of Psychology i Wales. 19

21 Første studieår 2.0 Det første studieåret av Bachelorprogrammet i anvendt psykologi 2.1 Introduksjon og emneoversikt Det første året av bachelorprogrammet i anvendt psykologi er identisk med årsenheten i psykologi. Dette året består av grunnleggende emner som gir studentene en grundig innføring i bredden av psykologien som fag og vitenskap samt dybdekunnskap innen enkelte grunndisipliner. Alle emnene er obligatoriske og utgjør til sammen 60 studiepoeng. Den faglige sammensetningen er som følger: Første semester Andre semester 15 studiepoeng 15 studiepoeng PSY 1110 Innføring i generell psykologi 20 studiepoeng FORSK 1110 Forskningsmetoder 10 studiepoeng PSY 1230 Utviklingspsykologi PSY 1240 Personlighet- og sosialpsykologi 2.2. Emnebeskrivelser for første studieår De neste sidene vil presentere de fem emnene som inngår i årsenheten/bachelorstudiets første studieår. I emnebeskrivelsen vil studenten finne mer detaljert informasjon om emnet, læringsutbyttet, undervisningsform, innhold og vurderingsform PSY 1110 Innføring i generell psykologi Emnet: PSY 1110 Tittel: Innføring i generell psykologi Type: Obligatorisk Plassering: 1 semester Studiepoeng: 20SP Innføring i generell psykologi handler om psykologiens historie og psykologi som fag og vitenskap, dvs. fagets problemstillinger, teorier og forskningsresultater. Emnet gir en innføring og oversikt over bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Sentralt står en innføring i psykologi som fag og vitenskap, psykologiens historie med de viktigste teoretiske skoleretninger med de respektive metodiske, faglige og etiske perspektiver knyttet til retningene. Emnet tilfører også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling. Studenten vil møte ulik tematikk som blant andre kognisjon, utvikling, personlighet, læring, vår biologi samt forholdet mellom arven vår og miljøet vi lever i for vår psykologiske utvikling. 20

22 Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for noen av de viktigste bidrag psykologien har gitt til forståelsen av mennesket, med noe overvekt av tematikk innen kognitiv psykologi. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen psykologien vil være en viktig del av emnets fokus. Innhold - Psykologi som fag og vitenskap - Sentral forskningsmetodikk innen psykologien. - Etiske og forskningsbaserte problemstillinger innen psykologien. - Kognitiv psykologi - Personlighetspsykologi - Biologisk psykologi - Sosialpsykologi - Utviklingspsykologi - Læringspsykologi Læringsutbytte Kunnskaper - Kjenner til bredden og sentrale paradigmeskifter innen psykologi som fag og vitenskap. - Har kunnskaper om ulike teoretiske perspektiv innen psykologien og har forståelse for eksistensen av at faget rommer ulike innfallsvinkler til samme tema. Ferdigheter - Kan sammenligne og henvise til ulike teorier og sentral empiri innen psykologien og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling. - Lese lærebokstoff på engelsk, og finne frem til sentrale poeng i vitenskapelige artikler. Generell kompetanse - Utvikle en utforskende og udogmatisk holdning til psykologiske problemstillinger, samt en realistisk oppfatning av psykologiens muligheter og begrensninger. - Utvikle faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier - Utvikler forståelse for sammenhengen mellom egen innsats og egen faglig utvikling. Arbeidskrav Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet består av tre deler. Det ene arbeidskravet er aktiv deltagelse i det digitale klasserommet med 2 godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer, hvorav 3 kommenterer faglærers innlegg og 5 kommenterer studentinnlegg. Det andre arbeidskravet er å få godkjent et nettbasert kurs og det tredje arbeidskravet er å få godkjent en skriftlig innlevering. 21

23 Eksamen Eksamen i PSY1110 Innføring i generell psykologi består av en kombinert eksamen som gir en samlet karakter: - Individuell skriftlig eksamen på 6 timer. Denne delen utgjør 70 % av den totale karakteren. - Multiple Choice eksamen på 1,5 timer. Denne delen utgjør30 % av den totale karakteren. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Gradert karakter A F FORSK1110 Forskningsmetoder Emne: FORSK1110 Tittel: Forskningsmetoder Type: Obligatorisk Plassering: 1 semester Studiepoeng: 10 studiepoeng Emnet gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder. Forskningsmetode kan forstås som et redskap, et middel hvor målet er sikker og holdbar kunnskap. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor forskningsmetodikk. Studenten får en innføring i metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer. Emnet har som formål å gi studenten kunnskap og forståelse for hvordan vitenskapelig kunnskap etableres og utvikles. Emnet gjennomgår sentrale trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning) samt gjennomgår grunnbegreper knyttet til eksperimentelle undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative metoder. Innhold - Introduksjon til forskningsmetodikk - Utvikling av forskningsideer - Vitenskapelig litteratur - Valg av forskningsdesign - Systematiske observasjoner - Utvalg og bruk av deltakere og forsknings-subjekter - Ikke- eksperimentell forskning - Surveyundersøkelser - Eksperimentelle design - Analyse av data - Beskrivelser av data Læringsutbytte Kunnskaper 22

24 - Kjenne til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen kvantitativ og kvalitativ forskning. - Har kunnskap om sentrale elementer i hele forskningsprosessen. - Har kunnskap om skillet mellom grunnforskning og anvendt forskning. Ferdigheter - Kan planlegge et forskningsprosjekt og reflektere rundt forskningsbaserte og etiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt. - Identifisere sentrale metodiske elementer i vitenskapelige artikler. - Kan reflektere og justere egen faglig utøvelse etter tilbakemelding på egen prosjektbeskrivelse. Generell kompetanse - Utvikler en analytisk-kritisk holdning til ulike kilder til kunnskap. - Arbeider selvstendig, organiserer og planlegger eget arbeid med en prosjektbeskrivelse innenfor gitte frister. Arbeidskrav Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet består av tre deler. Det ene arbeidskravet er aktiv deltagelse i det digitale klasserommet med 2 godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer, hvorav 3 kommenterer faglærers innlegg og 5 kommenterer studentinnlegg. Det andre arbeidskravet består av å få godkjent et nettbasert kurs og det tredje arbeidskravet er å få godkjent en prosjektbeskrivelse. Eksamen Eksamen i FORSK1110 Forskningsmetoder består av en individuell skriftlig eksamen på 3 timer. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A F PSY1230 Utviklingspsykologi Emne: PSY1230 Tittel: Utviklingspsykologi Type: Obligatorisk Plassering: 2 semester Studiepoeng 15 studiepoeng Utviklingspsykologi handler om endring gjennom livsløpet og tar for seg menneskets moralske, kognitive, biologiske, sosiale og emosjonelle utvikling. Hovedvekten vil være på utvikling fra barn til voksen. Hvordan biologiske faktorer i samspill med miljøfaktorer bidrar til å forme individet, dets relasjoner til andre mennesker, emosjoner, personlighet, språk og tenkning vil belyses. De ulike sidene ved utviklingen blir satt inn i et psykologisk helhetsperspektiv som fokuserer på barn, unge og voksnes samspill med sine omgivelser. 23

25 Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen utviklingspsykologien. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen utviklingspsykologi vil være en viktig del av emnets fokus. Innhold - Utviklingspsykologiens historie - Forskningsmetodikk innen utviklingspsykologi - Aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger innen utviklingspsykologien - Spedbarnsalderen - Biologisk utvikling gjennom livsløpet - Kognitiv utvikling gjennom livsløpet - Sosial utvikling gjennom livsløpet - Emosjonell utvikling gjennom livsløpet - Moralsk utvikling gjennom livsløpet - Tilknytning - Familie og oppdragelse Læringsutbytte Kunnskaper - Har kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen utviklingspsykologien. - Har forståelse av at ulike teoretiske perspektiv har ulike innfallsvinkler til menneskets utvikling gjennom livsløpet. - Har kunnskap om aktuelle og historiske problemstillinger i skjæringspunktet mellom forskningsfelt og praksisfelt. - Kjenne til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen forskning på barn, voksne og eldre. - Har kunnskap om ulike former for plagiat og konsekvensen av plagiat i studentarbeid. Ferdigheter - Sammenligner og henviser til teori og empiri innen utviklingspsykologien og fremstiller dette slik at det belyser barns utvikling på sentrale utviklingsområder og sammenhengen mellom ulike utviklingsområder. - Skriftlig å fremstille hovedteoriene innenfor de ulike utviklingsområdene og kunne drøfte teoriene ut fra sentrale empiriske funn. Generell kompetanse - Være i stand til å gjøre noen selvstendige betraktninger knyttet til barn og ungdommers utvikling under ulike betingelser. - Ha tilegnet seg forståelse av utvikling som et komplekst samspill mellom biologiske forhold og sosiale- og kulturelle erfaringer. 24

26 - Ha fått en forståelse av at utviklingspsykologisk forskning krever spesiell aktsomhet og etiske vurderinger. Arbeidskrav Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet er aktiv deltagelse i det digitale klasserommet med 2 godkjente innlegg og 8 godkjente kommentarer, hvorav 3 kommenterer faglærers innlegg og 5 kommenterer studentinnlegg, samt å få godkjent et nettbasert kurs. Eksamen Eksamen i PSY1230 Utviklingspsykologi består av kombinert eksamen som gir en samlet karakter: - Individuell skriftlig oppgave over 51 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren. - Multiple Choice eksamen på 1 time.. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren. Om lag halvparten av denne eksamen er knyttet til forskningsmetodikk (dette utgjør 2,5 studiepoeng). - Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A F PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi Emne: PSY1240 Tittel: Sosial- og personlighetspsykologi Type: Obligatorisk Plassering: 2.semester Studiepoeng 15 studiepoeng Personlighet- og sosialpsykologi handler om samspillet mellom person og situasjonsfaktorer i menneskets atferd og mentale prosesser. Hovedvekten vil være et psykologisk helhetsperspektiv som fokuserer på individuelle forskjeller og individets samspill med sine omgivelser. Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen personlighet- og sosialpsykologien. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen disse to fagområdene vil være en viktig del av emnets fokus. Innhold - Sosial- og personlighetspsykologiens historieforskningsmetodikk innen Sosialog personlighetspsykologi en. - Aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til fagområdene. 25

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Brukerinvolvering i forsknings- og utviklingsarbeid Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Grunnutdanning på bachelornivå. Studiet tilbys på deltid, er samlingsbasert over ett

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan for årsenhet idrett

Studieplan for årsenhet idrett Studieplan for årsenhet idrett Campus Alta Finnmarksfakultetet Institutt for idrettsfag Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 2014-2015 Innhold Studieplan for årsenhet idrett... 1 Campus Alta... 1

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplanfor bachelor i journalistikk

Studieplanfor bachelor i journalistikk Studieplanfor bachelor i journalistikk Navn: Journalistikk / Journalism Oppnådd grad / type studium: Bachelorgrad Omfang: 180 studiepoeng Opptakskrav For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten (KUNNO) Further Education in Evidence-based Health Care 15 studiepoeng - deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 3. juni

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer