Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling."

Transkript

1 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Innkalling til ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling i avholdes onsdag kl. 18 på Ulsrud videregående skole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011 A) Årsberetning og regnskap for 2011 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag om tinglysning av seksjonering av borettslaget. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo, Styret i Mekonnen Germiso /s/ Per Magnus Selstø Hatlehol /s/ Eivind Klubbenes /s/ Ida Maria Sætre /s/ Sissel Sanders /s/

3 Side 3 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: Leder Mekonnen Germiso Bølerskogen 2 Leil Styremedlem Per Magnus Selstø Hatlehol Bølerskogen 14 Leil Styremedlem Eivind Klubbenes Bølerskogen 10 Leil 9403 Styremedlem Ida Maria Sætre Bølerskogen 11 Leil Styremedlem Sissel Sanders Bølerskogen 19 Leil Varamedlem Ruth Synnøve Gulseth Utmarkveien 12 Leil Varamedlem Stian Torp Utmarkveien 14 Leil Valgkomiteen Valgkomite Johanne Grønning Mikalsen Utmarkveien 12 Leil Valgkomite Olav Vik Bølerskogen 3 Leil Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 340 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 13 Østensjø i Oslo kommune og har adresse: Bølerskogen 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Bølerskogen 11, 13, 15, 17 og 19 Bølerskogen 21, 23 og 25 Utmarkveien 8 og 10, samt 12 og 14 Utmarkveien 11 og 13, samt 15,17,19 og 21 Utmarkveien 23, 25, 27, 29 og 31 Bølerskogen 2, 4 og 6, samt 8, 10,12 og 14 Borettslaget har gårds- og bruksnummer Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget har ingen ansatte. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

4 Side 4 Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i alvorlig grad. Den største direkte miljøpåvirkningen anses å være utslipp til luft fra borettslagets oljefyr. Oljefyren er i god stand og etterses jevnlig, slik at effekten på lokal luftforurensing er begrenset. Men oljefyring gir utslipp av klimagassen CO 2. Som ledd i arbeidet med å få oversikt og redusere energikostnadene, har styret fått utarbeidet et energiregnskap. Dette beregner også CO 2 -utslippene fra oljefyringen, og borettslagets indirekte påvirkning på CO 2 -utslipp fra produksjon av strøm. Styrets arbeid med å redusere borettslagets energiforbruk og miljøkonsekvensene av dette, presenteres under «Styrets arbeid» nedenfor. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er BDO AS. Vaktmestertjeneste Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Oppsal vaktmestersentral, som kan kontaktes på telefon Dersom oppdraget ikke åpenbart faller under borettslagets drifts- og vedlikeholdsansvar, og oppdraget ikke er avtalt med styret på forhånd, må andelseier påregne å betale for tjenesten selv. Renhold Borettslaget har avtale med Det norske Renholdsbyrå AS om renhold av Borettslagets fellesarealer fram til Det er inngått ny avtale med 2clean AS, som overtar I tillegg til dagens renhold, vil kjellergulvene bli vasket to ganger pr år, og det blir lagt ut matter i inngangspartiene fra november til april. Disse vil bli byttet hver 14.dag.

5 Side 5 Parkering Borettslaget har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Beboere som ønsker plass kan ta kontakt med styret. Forøvrig er det parkering forbudt på borettslagets område. Stans er tillatt for synlig av- og pålessing i inntil 15 minutter. Området er skiltet. Det kontrolleres fra 1.april 2012 av Smart Security AS. Midlertidig p-tillatelse til flytting og lignende fås ved henvendelse til Oppsal vaktmestersentral eller styret. Bruksoverlating (fremleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til forretningsfører. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Merk at integrerte hvitevarer faller inn under dette. Vi har hatt flere tilfeller der andelseier ikke får dekket integrerte hvitevarer av sin standard private innboforsikring. De dekkes av borettslagets bygningsforsikring, fortsatt med en egenandel på 6000 kroner. Generelt gjelder at den enkelte andelseier selv må sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å skaffe og montere utstyret. Alle leiligheter har fått utdelt pulverapparat. Det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. Det er installert sentralt brannvarslingsanlegg i alle leiligheter og fellesarealer i alle blokkene, med sentraler nederst i alle oppganger. Dette etterses og vedlikeholdes av borettslaget. Anlegget detekterer og varsler røyk / brann i hele blokka, men varsler ikke brannvesenet automatisk. Ring 110 dersom det brenner. Trappeoppgangen er godkjent rømningsvei, og utstyrt med nødlysanlegg, i likhet med kjellerganger og vaskeriet. Er trappen sperret av røyk eller brann, skal beboer gå til

6 Side 6 balkongen, eventuelt vindu, og påkalle oppmerksomhet derfra. Balkong/vindu kan nås med brannvesenets stiger, og er godkjent som alternativ rømningsvei. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Styret har etablert Internkontrollsystem for HMS med definerte oppgaver for det enkelte styremedlem. Oppsal vaktmestersentral fører tilsyn med lekeplassene etter eget system. HMS-arbeidet ved større bygge- og vedlikeholdsprosjekter er mer krevende, og styret har derfor valgt å kjøpe ekstern bistand til dette. Kabel-TV og bredbånd Get er borettslagets leverandør av kabel-tv, og en bredbåndstjeneste (begrenset hastighet). Spørsmål knyttet til utlevering/innlevering av dekodere, modem, brukerstøtte og eventuelle tilleggstjenester rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller via deres hjemmeside Gjør da kundetjenesten oppmerksom på at du bor i Bølerskogen Brl. II, og at borettslaget har fellesavtale med Get. Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Avtale om olje-og strømleveranse til borettslagets fyrkjeler Borettslaget har avtale med Shell om fyringsolje til rabatterte priser. Vi har tidligere sammenlignet prisen, og funnet ut at den er gunstig. Shell leverer også strømmen til elkjelene, som står for det meste av varmeproduksjonen. Dette er en spotprisavtale med et påslag på kun 0,4 øre pr kwh. Spotpris varierer relativt mye gjennom året, men er den rimeligste avtaleformen over året i gjennomsnitt. Avtale om leveranse av elektrisk kraft til fellesområder Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. Borettslaget er tilsluttet en avtale gjennom OBOS, der Alpiq Norway AS er rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) står for kraftleveransen. Denne strømmen går til kjellere, trapper, vaskeri, uteanlegg og tilleggsvarming av vann i varmtvannsberederne i de enkelte blokkene. Dette utgjorde 12 % av borettslagets energiforbruk i Avtalen har ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre pr. kwh og gir elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir

7 Side 7 gunstige strømpriser. Den gir også rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for fellesområdene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Borettslagets energiforbruk Når man justerer for utetemperaturen, har Bølerskogen 2 borettslag hatt et relativt jevnt energiforbruk de siste fire årene. Mengden innkjøpt energi varierer mer år for år, alt etter hvor kaldt det er, og på hvilken side av nyttår man fyller den siste/første tankbilen med olje. Kostnaden pr kwh varierer sterkt, i takt med de internasjonale/nordiske markedsprisene på olje og strøm. Sammenliknet med andre sammenlignbare borettslag, det vil si fra ca. samme byggeår, og med sentralfyring uten individuell måling, er forbruket i Bølerskogen Borettslag II normalt. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Styrets arbeid Det ble avholdt 12 styremøter i 2011, med behandling av til sammen 96 saker. Styret laget ni informasjonsskriv i Disse ble omdelt i alle postkassene i borettslaget. I tillegg ble det produsert egne informasjonsskriv og avholdt informasjonsmøte om balkong/fasade og rør/våtromsprosjektet på våren og forsommeren. Fra våren 2012 publiseres informasjonsskrivene også på borettslagets hjemmeside

8 Side 8 Det ble i 2011 opprettet et eget telefonnummer til styret, med fast telefontid kl hver mandag og torsdag. Borettslagets hjemmeside har et eget skjema for henvendelser fra andelseierne. Styret besvarer også henvendelser som kommer på e-post og papirbrev. Henvendelser av administrativ art, knyttet til giroer for felleskostnader, kjøp og salg av andeler m.m. håndteres av forretningsfører. Oppsal vaktmestersentral tar imot og håndterer henvendelser om drift og vedlikehold av bygninger og uteanlegg. Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling om balkonger, fasader, rør og bad 8,juni Det ble der vedtatt å utsette sakene til en senere generalforsamling, i påvente av ytterligere utredning. Det ble avholdt dugnad for alle blokkene på våren, fordelt over to dager. Borettslaget stilte med utstyr, drikke og litt å bite i, og beboerne gjorde en god innsats med vedlikehold av utemøbler, bed og grøntanlegg til 17.mai. I 2011 ble det engasjert ny gartner, Ronny Løset Anleggsgartnerservice, som steller bed og busker vår og høst. Lekeplassen med lekestativ og sandkasse mellom Bølerskogen 6 og 8 ble etablert, som vedtatt på generalforsamlingen. Gjerdet mot gaten ble forlenget på samme sted. Hull i asfalten på stikkveier foran inngangspartier og på parkeringsplasser ble reparert, samtidig som noen sykkelparkeringsplasser ble asfaltert. Foran Utmarkveien var dekket så dårlig at det ble asfaltert i sin helhet. De siste trærne som ble vurdert som risikable ved Bølerskogen 8 14 ble felt, med tillatelse fra Oslo kommune v/bymiljøetaten. Malermester Thorendahl AS ble våren 2012 engasjert for å male fellesvaskeriet i Utmarkveien 15 innvendig, feste løse skiferheller i inngangspartiene, samt reparere skader etter elektroprosjektet og fem år med daglig bruk og flytting i oppgangene siden disse ble malt i Styrets arbeid med energikostnader og miljø Styret fikk i 2010 utarbeidet en enøkanalyse som forberedelse til forhandlinger med Hafslund om fjernvarme. Halvparten av kostnaden for analysen ble refundert av Enøketaten, Oslo kommune. Borettslaget forhandlet sammen med de fleste av lagene i Oppsal vaktmestersentral, og kom så langt at vi fikk et foreløpig tilbud i 2011, med en fordelaktig pris. Hafslund trakk deretter tilbudet til oss på Bøler. Begrunnelsen var at flere andre lag på Bøler hadde valgt pelletsfyring, og at kundegrunnlaget ble for lite til å legge rør hit. Til Oppsal er det nå lagt rør opp fra hovedledningen ved Østensjøvannet, og de fleste av lagene som forhandlet sammen med oss der er nå koblet på. Styret har fått tilbud fra to firma om bioolje og pellets. Bioolje ble for dyrt, mens pellets kan være interessant. Det er ikke tatt noen avgjørelse i saken. Alle energiformer koster penger og ingen framstår som veldig billige. Enova og andre eksperter anbefaler på generelt grunnlag å først se på muligheter for å redusere energiforbruket, deretter å bytte energikilde. Styret foreslo i den sammenheng våren 2011 at borettslaget skulle gå over til individuell betaling for varmtvann istedenfor at dette skal betales over felleskostnadene, da dette erfaringsmessig pleier å gi en besparelse i energiforbruket. Saken ble vedtatt utsatt. Av andre enøktiltak foreslo analysen kun etterisolering av loftene på 4.-etasjeblokkene som noe særlig økonomisk interessant.

9 Side 9 Rørutskiftingen vil være en god anledning til å minimere kostnadene til å få installert varmtvannsmålere. Måling av radiatorene kan inkluderes i samme system uten at det koster noe særlig ekstra. En slik overgang krever 2/3 flertall på generalforsamling. Vi har snakket med flere ulike leverandører av slike tjenester, og fått inn et interessant tilbud. Vi har imidlertid utsatt saken for å gi den mulighet til å utredes bedre og informeres bedre om. Dette både av hensyn til styrets arbeidskapasitet og til hvor mye andelseierne har måttet forholde seg til på en gang. Vi oppfordrer styret som velges i 2012 til å se videre på saken, og vurdere om individuell måling av varmtvann, eventuelt og så varme, bør fremmes for generalforsamling i tide til å kunne inkluderes i rørprosjektet hvis det blir et javedtak. Rørutskiftingen forventes i seg selv å gi en viss besparelse av varmtvann som følge av installasjon av tilbakeslagsventiler og mulighet for bedre rørisolering. Overgang fra radiatorer til varmekabler på badene reduserer også forbruket av fellesvarme noe, og gir den enkelte mulighet til selv å bestemme for stort varmeforbruk man vil betale for på dette rommet. Større vedlikeholdsarbeider i 2011 Etter arbeidene med tak, takvinduer og utskifting av de gamle kjellerdørene i 2010, har fokuset i 2011 vært på elektroarbeider. Både brannvarslingsanlegget og porttelefoner var blitt gamle, uten mulighet til å få tak i essensielle reservedeler når de sviktet. Alle oppgangene har nå porttelefonanlegg av samme modell, og brannvarslingsanlegg med felles varsling pr. blokk. I tillegg har man benyttet anledningen til å få utstyrt trapper og andre fellesarealer med nødlysanlegg, skifte til automatiske, strømbesparende lysarmaturer i trappene og forbedre belysningen i og ved de utvendige sykkelbodene. Styret mottar ikke lenger klager fra konflikter mellom beboere der noen ville ha lyset av for å spare strøm, mens andre ble utrygge i mørke trappeoppganger kvelds- og nattestid. Større vedlikeholdsarbeider i 2012 og utover Det jobbes nå med å få til en enklere fasaderehabilitering etter at balkong- og fasadeprosjektet ble lagt til side. En anbudsrunde er i gang. Vinduer, balkongdører, trepaneler, vindskier og balkonger vil bli skrapt/rengjort og malt for å forlenge levetiden og forbedre utseendet. Øvrige deler av fasaden vil bli rengjort for grønske og skitt. Styret ser for seg at arbeidet gjøres på en eller et par blokker om gangen, og at det i borettslaget som helhet fordeles over to eller tre år for å passe inn i det ordinære vedlikeholdsbudsjettet. Alternativ 1 Nye rør og bad ble vedtatt med mer enn 2/3 flertall på ekstraordinær generalforsamling 18.april Styrets oppgave i tiden som kommer blir å sørge for at prosjektet blir planlagt og gjennomført på en god måte. Vi regner med at anleggsarbeidene kan komme i gang på våren / forsommeren Regulering av felleskostnader Felleskostnadene ble satt opp med 10 % fra Det ble gitt et avslag på 1000 kr i månedene januar og februar som kompensasjon for skader på overflater i leilighetene fra installering av nytt brannvarslingsanlegg og porttelefoner. Som følge av den nylig vedtatte rehabiliteringen av rør og bad er det planlagt å øke felleskostnadene med 20 % fra , og en ny runde på anslagsvis 12 % fra Nøyaktig hva den siste økningen blir, må bestemmes etter at man har mer sikkerhet omkring anleggskostnader og oppnådd rentenivå på finansieringen.

10 Side 10 ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Inntektene i 2011 var til sammen kr ,- Andre inntekter består i hovedsak av vaskeriinntekter. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr ,- Konsulenttjenester ble budsjettert med kr ,- mens regnskapet viser kr ,- Årsaken til avviket skyldes forprosjekter knyttet til rør-/våtromsrehabilitering og balkonger som ble videre utredet i Borettslaget engasjerte også Sintef for en tilstandsvurdering av rør som også er kostnadsført under denne posten. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,- mens regnskapet viser kr ,- Hovedårsaken til avviket skyldes at borettslaget ikke har igangsatt alle planlagte vedlikeholdsoppgaver i Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr ,- For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2011.

11 Side 11 Forsikring Forsikringspremien for 2012 har økt med kr ,- Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har lån i Terra Boligkreditt. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på 10 % økning av felleskostnadene fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Mekonnen Germiso /s/ Per Magnus Selstø Hatlehol /s/ Eivind Klubbenes /s/ Ida Maria Sætre /s/ Sissel Sanders /s/

12 12 Tlf: Fax: Org.nr MVA BDO AS Postboks 1704 Vika Munkedamsveien Oslo Til generalforsamlingen i Bølerskogen 2 Brl REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Bølerskogen 2 Brl som viser et underskudd på kr ,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av forretningsfører er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Bølerskogen 2 Brl per 31. desember 2011 og av resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

13 13 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og forretningsfører har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 27. april 2012 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes/s/ statsautorisert revisor

14 Side BØLERSKOGEN II BRL INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tillegg for nye langsiktige lån Reduksjon andel langsiktig gjeld Fradrag for avdrag på langs. lån Reduksjon andel anleggsmidler B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

15 Side BØLERSKOGEN II BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Festeavgift Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital

16 Side 16 BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Andel anleggsmidler i fellesanlegg Varige driftsmidler Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS Andel omløpsmidler i fellesanlegg SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 340 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

17 Side 17 Pantstillelse Garantiansvar OSLO, , STYRET FOR BØLERSKOGEN II BRL MEKONNEN GERMISO PER MAGNUS S. HATLEHOL EIVIND KLUBBENES IDA MARIA SÆTRE SISSEL SANDERS NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Seksjonsutgifter Felleskostnader Trappevask Internett SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Vaskeripenger Opprydning reskontro 90 SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

18 Side 18 NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr I tillegg har styret fått dekket servering for kr jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand, OBOS OBOS Eiendomsforvaltning AS OBOS Prosjekt AS Solheim + Jacobsen Arkitekter AS -369 Stiftelsen SINTEF SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD OBOS Prosjekt AS Totaltek AS DVS Entreprenør AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

19 Side 19 NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Olje Strøm oljefyr el.bereder Andre fyringskostnader SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Driftsmateriell Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -800 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd -529 Porto Forsikringer, avgifter biler Gaver -510 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andel renteinntekter Oppsal vaktmestersentral 311 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter lån i Terra Gebyr lån i Terra -600 Renter leverandørgjeld -591 Andel rentekostnader Oppsal vaktmestersentral -10 SUM FINANSKOSTNADER

20 Side 20 NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten er festet til Oslo kommune i 90 år fra Gnr.164/bnr.21 Festeavgiften ble sist regulert i henhold til tomtefesteloven av Tjenesteleilighet hvor innskudd er beregnet: Nr og 7202 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Garasjeanlegg Kostpris SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER 0 NOTE: 16 AKSJER OG ANDELER 1 andel i Bøler Samfunnshus 150 SUM AKSJER OG ANDELER 150 NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Terra Boligkreditt Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,95%, løpetid 30 år Opprinnelig Utbetalt Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift -19 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -19

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer