POSTEN! T U t E N ukraina KAIIIPEN SEKSTENDE ARGANG TOKALAVIS FOR KAMPEN. Gode busser Tøtrejenter Ikf nytt - og takk for oss! \.. \ f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTEN! T U t E N 1993. ukraina KAIIIPEN SEKSTENDE ARGANG TOKALAVIS FOR KAMPEN. Gode busser Tøtrejenter Ikf nytt - og takk for oss! \.. \ f."

Transkript

1 Gode busser Tøtrejenter Ikf nytt - og takk for oss! TOKALAVIS FOR KAMPEN ukraina KAIIIPEN SEKSTENDE ARGANG POSTEN! T U t E N 1993 t,.ff' t& +{Ftt\...\.'.\\ \.. \ f. r\ \\ "+E { \ '..

2 Vi gleder oss til Kampen Økologiske Barnebondegfud! (Det vat ingen spøk likevel) Mange øyenbryn gikk i uæret da tanken orn en bondegård for børn, midt i suarteste Oslo, ble luftet for første gang i Kampenposten. Nå er pessimistenes spådornmer giort til skamme, for det blir bondegård på Kampen! Bråket rundt kontraktsforbold etc. skal ui la ligge ber, det bele er ikke så dramatisk som Fremskrittspartiet uil ba det til. I stedet gir ui full bonnør til ildsjelene som lanserte en så "sprø" tanke, og t,i oppfordrer alle - og da spesielt eldre folk som kanskje uet bua en gård er for noe fra før! - til å melcle seg sorn gårdsgutter og -jenter. Vi harfått initiatiutager Ellen Lrihr til å oppsum.mere. Det går sakte. men sikkeft mot åpning av bondegården. Vi regner med at l-ruset vil stå ferdig i løpet av februar. Det betyr at vi kan ha den store innvielsen i mars. Det som i utgangspunktet bare ble oppfattet som en vill id er i ferd rnecl å bli virkelighet. Det har v'ært mange skjær i sjøen så langt, rnen hittil har vi r,rnngått totalhavari og vi håper at den videre seilasen vil bli noe enklere. Gården skal ligge mellom Storekampen barnehage og jernbanen, på skolc'l-ragetornta. Skolehagen har v'ært lite brukt de siste åra, så skolen mente clet var en god id å bmke en del av tomta til bondegård. Elevene vil likevel fofisatt fzi plass til å clyrke grønnsaker der. Vi har lagt opp til en driftsmodell sorn innebærer at gården i hovedsak skal \'ære et tilbucl til skole- og barnehagebarn på dagticl. Det skal være mulig for alle skoler <;g balnehager i bydelen å bruke den på formiddagene. Det vil selr,{ølgelig også være rnulig for andre å stikke innorn på clagticl. ()m ettenniddagen vil gården v'.rre åpen for alle. Da vil det bl.a. være mulig å være rnecl å stelle clyra, slå seg ned i oppholdsronmet eller å steke pølser på bålplassen. Vi vil være avhengige av frivillige for å holde gården åpen om ettc'rmicldagene. De s<>m kunne tenke seg å ha ansvar fr:r en ettelmiddag ellel to i måneden er velkornne til det. Vi har ansatt en "bonde i by'n", hun heter Nina Seljord og vil jobbe i full stilling fra årsskiftet. Nina har både erfaring med arbeid blant barn og arbeid med dyr. Hun har dessuten op;så utdanning på begge områdene. Frarn til gården står ferdig har hun kontor i bydelsforvaltningens lokaler og kan treffes cler. Etterhvert skal hun flytte opp til gården. Vi håper å få riktig lnange "gjester til gårds"! GALGEBERG GORNER A/$ St. Halvardsgt OSLO 6 TLF Apningstider: Man.-Lør Søndag Ptzza kr 49.- NYTTTGE NAVN OG NUMMER KAMPENVEL Wenche Halvorsen (leder) -llf:22 57 O5 34 Anne Grethe Bø. ohansen (nestleder) Tll: Inge Stordahl (kasserer) Tlf: Chr. ChristensenTlf: Marit Backe 'flf: Mikkel Martens'flf: ,28 Jan Erik D.Hansen 'Ilf: KAMPEN HISTORIEI^A,G Hassa Iforn (leder) 'Ilf: Mona Larsen (nestleder) Tll: C)3 OB Chr. Christensen (sekretær) 'r'lt: 22 tg 20 g4 Søs Sørum (kasserer) 'r'lf t 30 Tcrje Rerner (styrernedlem) Ttt Stig Berg (vararnedlem) "I1f: Ame Kristiansen (varamedlern) 'l'll: 22 ( KAMPENPOSITN Postadresse: BØBa.L^ 21,0655 Oslo I redaksionen: Siri Bryn Tll: Jolrn Erik Frydenluncl T1f Forsidefbto: Siri Bryn Forsiderepro: Kai llolrnen I(alnpcnpostcn akkcr alle biclragsytere og alle annonsorer Opplag 270t) BYDEISHUSETS STYRE Sjur'Iveit (le<je'r) T[: i i6 Robcrt Lorange (nestleder) Tlf: 22 6U 03 4u.foronn Dahl 11f: Mikkel Martens 1Lf: Sidsel Mørck Tlf Karin -Jarnt'eldt'I1f: I(ari Mette t{olvik Tlf: Eli Storbekken (koordinatoræooking;ansvarl ig) Ir{an-tirs: i Tors: Christina Grøndahl (miliøarbeider) alle dager unntatt fred Frocle Martinsen (rniljøarbeider) alle dager 9-17 Petter Lunde / Riørn tlrkeclal (vaktrnestere) alle dager 9-17 BYDEISHUSET BØg t^ 21. o655 Oslcr Tlf: FRWILLIGSENTRALEN Tlf (t9 77 Onsdag,/torsdag 10-14

3 Siste nytt fra kaf fronten! Kampenpostens anilekel om Ka.l'e Kars i sommernummeret rlårt attfødte reaksioner. I'å clert erte side ble t)i tnrct med rettssak, på clen andre ble ui neclringt au.for oss rilt.fremntede k,ampiatr.ere som rett og slett sct takk.fir at noert sa bø.yt hua mange lltflsliguis tenkte 0g mettte, metr hrant in,n.e mecl. Vi bannottatt Algencle rtrienterirtg.f ra n),delshr.t sets leder,,\iu r'l ileit, rnt situasionen pr. idag. I)et sklcr ting i Ilyclclshusct for ticlcn. Kafc Lar.s cr 1;:i vci r.rt. ()f.l clct plrtnlegges ny kafe i Ilydclshuscts cgen rcgi. Ilcn.sikten cr :i kunnc gi Karnpcnbefolkningern ct tilbtrcl rncr i tråd mecl l)yclclshusets f orrnålspa ragraf. Dct har i ganske leng ticl hcr.skd ct n()c a nstrcngt firrl-rolcl rncllolrr Ilyclelshu.sct og clcrcs lcictagcr. Kafi' Lars. Iror a si clct forsiktig, s?r var Karr.rpcnl>ostcn.s artikkcl orn kafccn i.sornmcr megct popullrr i styrct f<lr Ilydelsl-nrsct. I lcr skal vi inf<>ruretcr I orn hva sou.r har skjedcl clg vil sxic i sakcn. For å giøre cn lang historic kort kan dct sies at clet lrar vrrt ertckrl frarn og tilbakc angåertclc huslcic og anclrc r,tkonorttiskc krav i tillcgg til clc gencrclle synspunktcnc pii clriftcrr Itv kirl.t'ctt. s()r'n ('tt('r st)'r('ts rttr'rting ikke har vr:r't akseptabcl ut i fra rttiljørttcsssil;c' hcnsyn ()l.l r'årc vcdtektcr. Kafi' Lars har n?i sagt opl) k<rntraktcn og flytter ut 3l.l. ll)()4. Paralcllt rnccl ck:nnc: utviklingcn har styrct i1)yclclshusct utrt:dct forskjelligc drilisfonucr for cn ny kafe i lokalenc, og i dct sistc har vi også hatt møtcr nrccl aktuclle kanclidater til stillingcn.s()nr daglig lcclcr(c) for kafcen. I)ct har ikkc manglct på flinkc folk. som vi cr tryggc på vil kunnc gjører ern gocl jobb for <>ss allc. l]egrunnelsen for å starte e5;cn kafe i stedet for å skaffe en ny leictager, er at llydelshuset lrar spesiclle intcresser i kafeclriften pga vår forrnåls1>aragraf, hvor dct bl.a. står: "...ljydel.shuset lnå gi r<>rn for dc fcllcsaktivitctcr (lef er bchov for blant [ryclclcns for.skjclligcr alclcrsgruppcr." Vi har n:i lært at for ti ha clcn nødvcndigc kontrcllcn mcd driftcn og utr.iklingen av llydelshuscr må r,i ha styring nrecl kaf-ccn. s()ln er cn vclclig viktig dcl av husct. orøvrig Ir'gger vi st()r vckt 1xr rc.stlrrrlltørcn.s vcrtskal>sflnksion i forhold til kafl'en ofl dcn ør'rigc driftcn Av llydclshtrset. I):.i ct ckstraorclinrrt ;irsmr,rtc: clcn 30. novcrnl)cr ()ur clcnnc sakcn blc: clct vccltatt cn vccltcktscnclring sonr gir styrct anlcdning til li o1>prcttc: ct sclskal> sonr skal stii firr ny kafcdrifi. I)ct ble dcsstrtcn gitt fullnrakt til at kaf'ccn cllcr llydcl.shtrsct kan oppta lzrn til inr.cstcringcr og clrifiskapital mccl pant i Ilyclelshtrsct pa 6(X) (XX) + l(x) O(X) kroncr. Stvrct vil l).1 stvrcnx)tct 7. clescrrrbcr srtnnsynligvis veclta ri ()l)l)rcttc cn stificlsc sonr sk:rl clrivc krrfi'cn. og r.'clgc trt Irve'ur sonr skal l>li clagligc leclc'r( c' ). Szi ska I clet op1>rette s bvggckouritcer s()rlr skal st:i for l>yggcsa ksa vv ik Iingc n. cle signz'lr t- srnvkning av kaf'een. rnobilisering til <lrrgnarlcr osr'. 'l'il rlctte vil vi gjclnc ha kontakt urecl belrocre sonr karr Dame og Herrefrisør tenkc' seg å ta et tak. Gi riss beskjed i lrostkassen vir pa l3ydelshuset eller ring noen i styret (se side 2). lnne n 1 5. de se rnlrer skal bud-.sjcttopl>legg for kafeen v:r:re klaft. slik at lanesøknacler kan sencles. lrrnkjø11 et('. start(.r' nar lcvcranscticlene krever dct. ()rnbygging <>g modernisering av lokalcnc vil bcstå i nyc gulvbclcgg. e n del ny innrcdning, be dret t<lalcttinngang. sarnt generell firrnying mccl rnaling og ut.slnykning. llcdrct tilgang firr handicapl>ecle og l.ledret lrrannvcrrr inngar og.sa. I)ct mcstc av kostnadcnc vil likcvcl g:i rnecl til innkjr,rp av nytt rnaskincri og utstyr til kjr.rkkcnet. Kuvcftcr. str>lcr r>g l>orcl blir også fi>rnyct. I)ct blir viktig a fzr goclc rab:rttcr cllcr gjørc goclc lrrrrktkjøp. llyggck<lrnitcen tzlr gjcrnc im<>t ti1;s r>g racl. Se lvc oml>yggingcn staitcr l. fi'bruar. Vi rcgncr forcløpig mccl cn 5-trkcrs byggcpcrioclc. hvorav ukc J og 4 cr ()l.-tid... Lørclag 5. rnars har vi planlagt stor apningsfi'stl 'l'il slrrtt: Kufi'cn trengcr et n\tt nltvrt så fort sorn rrrrrlig (før jtrl). Konr nrccl forslagl Vi k:rn lovc en litcn 1>rcmic (()g st()r stas). ltrr styret i Karrrpen Ilyclelshtrs: Siur'-l'veit. Gi et GAVEKORT tit jut! Permonent, kl,ipp, striper - go horffn inn i det nge året! Apn. tider frem tit titte jutoften: God jut og godt ngttår Ønskes otte våre kunder! Bøgf.10. (vis o vis Kompen kirke) Mon.'$e.lO-17. torå tø (kvetd etter ovtote) Tlf FRIgøR TORILL NÆSs

4 Ja, det var den rnofoa! Det er med blandede følelser redaktørene av Kampenposten gjennom de siste 3 7/2 årene bukker pent og trekker seg tilbake. Mye moro har vi hatt, man5;e klapp på skuldrene har vi fått, og aldri i livet om vi ville vært det foruten. Men du verden som vi også har forbannet "jc>bben" opp og necl innimellom! Vi føler Kampenpr>sten er blitt et levedyktig. relevant medium innen den lille sfæren sont Kampen tross alt er. Vårt inntrykk, ut i fra responsen vi h:tr fått, er at Kampenposten har gyldighet - i motsetning til de etterhvert flerfoldige "lokalaviser" s()ln bestar tw 90o/o annonser. 5%r koblet ()g 5% redaksjonelt stoff. De påberoper seg a være Kanrpens "egen. koselige lclkalavis" - mens cle sanrtidig skal være det sarnme fcrr Oppsal og lrkeberg. I'orsta det den sonr kan. HVORDAN SKAL KAMPENPOSTEN VI{ERE I FREMTIDEN? l)ct er det altsa ikke lengcr opp til oss a bestemme. men n()en ønsker har vi! Vi har ticlligcre. pa "lederplass". gitt uttrykk f<tr at vi synes noe av sryrken til den nåværende Kaml>enpc>sten nettopp er at vi ikke tilhører n()en - sit vidt vi vet. I den forstand at vi ikke er offisielt orqan filr noen bestemt gruppering pa Kampen. hverken bydelshus. vcl. historielag eller rnenighet. Slik skulle vi ønske at det f()rts'.ttt ktrnne være. Kampen er en svært broket forsamling, noe soln kanskie litt for sielden kommer til overf'laten. Den tause maioritet. som. bare for å banke det inn. riktignok er taus, men altså er en majoritet, hører vi sjelden fra. Vi har aldeles ikke hatt ambisjoner om å snu Verden på hodet, allikevel er det interessant å registrere at den mest massive responsen vi har fått kom som følge av en kritisk. "negativ" artikkel i sommernummeret vårt. Da hadde vi plutselig anonyme, spesielt eldre, mennesker i tale som rett og slett sa 'I'AKK for at nclen "slengte litt nted leppa" og påpekte at ikke alt er hakkebakke clg kardemomme. S:i hvorfor gir vi <lss dzt? Vi har rett og slett ikke tid lenger. Ingen av ()ss er direkte bcrrtskjemt med fritid fra før, en av oss "driver fclr seg sjøi", sclm det hcter. den andre har smattnger og hrll iobb. MF.N: Vi vil gferne fortsette a bidra - vi sier "bare" f ra oss ansvaret fbr adrninistrasion. redigering, forrngiving. annonsesalg clg clistribusjon. Dissc fttnksionenc: innebærer nemlig ganske mange arbeidstimer - frlr t() personer. Na bør det kanskie være duket filr flere menneskcr i redaksjonen (igjcn)! F.llcr lrlir tk't... SLUTT ETTER 16 ÅR? Det ville være for dttmt ont Kampenposten ble lagt ned - etter 16 arl Sa hva trengs fbr a lage bladet'i Hele blerclet produseres pr. idag pa skjerm, dvs. Macintosh. - takket vzrre velvillige arbeiclsgivere oll etterhvert noe privat utstyr. Kanrpe nposten cicr ingentin{1. Altsa rna vare etterf'ølgere fbr det første ha tilgang på Mac (eller annet utstyr), sanlt lnestre layout ()g redigering. Vidcre ma det selvsagt finnes printermttligheter til sarnme. Henger du fortsatt med I)et må lages repro, altså trykkklare reproduksjoner. av alle fotos. Klenner du noen sc>m gjør slikt? Egerulig koster det mye penger! Hva trykking angår, har vi tigget Oss til en svært hyggelig avtale. Det må tas bilder. F'ilm koster penger, fremkalling og kopiering likeså. Det dekkes forhåpentligvis av annonsesalget. Men først må noen selge ann()nsene. Og ofte må "n()en" lage dem også. Er d u "noen"? Har vi noen gode kremmere der ute? Har noen av dem tid til overs? l)et trengs alltid våkne folk som kan gripe fatt i ting som skjer På K:rmpen, positivt eller negatil't. og skrive noen ord eller fotctgrafere. Noen bør stille spørsmål om hevilgningene til Kampen sykehjem, om hvorfor Kampen i Nederland ikke er var vennskapslandsby. noen bør skriv'4 <lm kirkekonsertene. etc etc. Et nettverk av bidragsytere og llnnonsører har vctkst fram gjennom åra. Dette burde det være fbrholdsvis smertefritt å utvikle vidcre. Men det må altså administreres og samordnes. Og n:rr bladet er trykt. skal det bæres trt atskillig hundre kilo papir til husstandene pa Kampen. økonomi: ET "NEl" KOSTER SA UTE Karnpenpclsten m()ttar ikke ett øre i Økon<lmisk støtte fra noe son.t helst hold. Vi har fått ett tilskudcl+ via veier vi innbiller ()ss er blitt fa andre lokalaviser til del: Kollekt fia Kampen kirke og menighet. 1)et ble vi glad frlr - og smigret. Vi har hatt 6n eneste inntekt: De annonsene vi har klart a selge - og lagc. f)en "inntekten" dekker trykkeriregninga fbr hvert numlner. 0g ingen ting mer. Dtr jobber med andre ord gratis. Vi kunne sikkert solgt fiere annonser - vi har fclrnøyde irnnonsører. Men bortsett fra at også annonsesalget tar tid og krefter, har vi satt våt ære i ikke å bli en "annonselefse". Vi har ønsket å gjøre Kampenposten til et magasin. et blad, med en redaksjone:ll linie. for a være riktig

5 pompøs. Det skal være noe i lese i Kampenposten. (Våre annonsører er glad til - en annonse i Kampenposten blir lest fordi den er godt synlig, og den gir respons!) Ihvertfall - annonsesalg er en jclbb som må giøres for at Kampenposten skal komme ut. For ett og et halvt år siden søkte Kampenposten Bydelsutvalget om tilskudd til datautstyr, utstyr som også kunne komme andre aktiviteter på Kampen til gode. Vi fikk ikke engang svar. "NEI" har de da vel råd til? HVA FÅR DU rgfen FOR Å onrvr KAMPENPoSTEN? Det virker kanskje ikke så veldig bruke fritiden sin pa KP Sttraktirt-a gratis. En ting er nå at det finnes andre måter å drive på enn vi har gjort. Når det er sagt: Vi gjentar gjerne det vi innledningsvis sa: Vi har hatt mye moro og glede av Kampenposten. l]tover den gode. gamle gleden over å få til noe, tilfredsstillelsen ved å holde et nytrykt nurruner i hånda, vil du ha gleden av i få direkte respons på jobben du har gjort fra dine medkampianere. Vi har forsøkt å utgi 4 nr. å,36-44 sider i året. Det har vi neslen klart. En slik utgivelsestakt tilsier at KP ikke kan være noe nyhetsorgan. Det vil alltid være en begivenhet, liten eller stor, eller et arrangement vi er for tidlig/sent ute til å dekke. Det får vi leve med, ihvertfall intil videre. Kanskje KP kunne komme oftere, men da i en slankere, mindre ambisiøs form? Allikevel, selv i sin nåværende form har KP mtrlighet for a ta opp i seg og formidle ting som skjer her på godt og vondt. Vi har hatt mye både kose- og kulturstoff, men også kritiske artikler og mer tankevekkende temaer. E,n noenlunde riktig blanding. synes vi. NÅ BESTEMMER DU! Så lenge KP er et "uavhengig" organ vil den nye redaksjonen, i likhet med oss. ha stor frihet m.h.t. hvor de legger ambisjonsnivået. Uansett vil du jo faktisk ha en viss innflytelse! Vi synes allikevel at en ledetråd bør være at en lokalavis skal kommunisere med leserne sine. Ideelt sett burde redaksionen bestå av både eldre og unge, fra fcrrskjellige miljøer - og da gjerne skriveføre folk. Også må altså avisen fysisk lages - har ikke alle 16-åringer hjemmedata idag,? Og lager ikke skolen, som vi aldri har fatt noen dialog med, en bra skoleavis? Det bør selvfølgelig fortsatt være plass for de glade amatører. men det hadde jo vært hyggelig om tekst og bilde holdt en viss standard - Kampenposten skal jcr leses med lyst! Vi sier takk for oss. gir honnør til våre forgjengere gjennom 16 ar. og ser fram til å møte våre etterfølgere - vi står til disposisjon fbr deg som har lyst tll å lage et blød. SiN og.lr>hn Erik Kontakt oss via postkassen på Bvdelshuset. eller se side 2! ASYLET HARÅPNETI Huset med sjel og norsk miljø. Vi serverer kaldt skummende drikke og varm gammeldags norsk kost. Hyggelige priser. Hverdager: Dagens rett, NORSK HUSMANNSKOST kun kr. 59,- Søndag: Familiemidd"g. Åpningstider: Manda g - lørdag , søndag Grønland 28, tlf Hilsen Harald

6 Initiativrike gutter! - en rnamma og papp2ts tanker 'k a Vi fikk sa lyst til :r skrivc ()m cn kanreratfl<lkk her p;i K:tnrpen. som hrrr h<rlclt silmrncn sirlt:n rle vt i 3- arsaldcren. Vi har hrlgt clcnr fia clc samlet kastanjcr i parkcn. bygclc hyttcr i skraningen ()g gikk pa epleslang i liagcn til llastianscn. F'ra skirenn i prarkr:n til Ola-bilrcnn i Nordcrhovsgata. og til dc scncrc - nestcn voksnc - dannct r<lckcbancl. l.a oss ikkc glernnrc rn<lpcclticlen. Alle skr-rllc ha slik. Men vi lærtc oss raskt a kjennrr lydcn pa sykkelen til var sønn. Og plutselig er de unge nrenn og det er bil s()n) er tingen. Men dc nøyde seg liksom ikke l'rclt rned dct heller i lengdcn. De drr,tmte om å kjøpc scg buss. Ja, ja. sa vi og tcnktc vaft, dct blir sikkert f'estclig. Minnene cr lnange ()g m()rs()rnme og vi far stadig paminnclscr. Frcmdclcs ringcr dct pa døra rctt som der er, og utenfbr star bnde cn og to og tre av kameratene og skal innenfor :i prirte med vår SØNN. lltrsscn kltn lc'ic's. Itic'tl c'llc'r trtcrt sjrrtirr. I:crtt itv.guttcne l'rrrl scrtifikltt i kllrssc' I). og clc't r,il rrltslr si tirr btrss. Ilrcttist'r ()g lti()l()r ('r ovc'rhltlt. l)cn skltl rc.qistrcrcs sor.n cltrllringltttss,"tlllk.5 k()ycr ()g s('tcr er-fcrclig, l)r iclltg. cr clcn lrcrcr{nct tirr clt r) pcrs()tter. rncn clct skrr I utvitlcs ctt('rhvcrt. I)crr c.qne'r scg yppcrlig til sl:r- Iorrrrrtfluktcr og fi.skcttrrcr. firr hc'r kun ntrtn lxtclc' sovc og lltgt' nl1rt. (lutt('nc kan ttgslt tctrkc scg lr kjorr clclrc' pl ltrtsstur. ()g tllt.tic o.qslt. for ck'n s:tks.skylcl. lilli'r ()n) n()cn pllrnlc'ggcr lrttsslttr s()rnlncrcn l()9ii. ('r clct ltltslt ltltrc rt ringc. t )nr clu hrrr trttt lyst til lt sc' ltuss('n. sir stlrr clcn i Skcclslttogltllt, vis-rr-vis Klturpctr skolc. ()rti cltr rlnske r Ilcrc o;lplysninge r cllcr.qjf rc n;rnncrc ilvtillc. krtrt cltr kontrrktc Viclrtr -lohltnsen 1'llr te lc'- tirn 22 J7 (X) 9(). Men drømmen ble laktisk til virkclighct. Dc kjøpte en eldre buss f-ra l-ollo busselskap og den har de grtrnclig pussct opp. Ikkc trten v:rnskelisheter. selvfølgelig. I)e bcgyntcr mccl rt t,l rrt sctcnc. mcn rnattc settcr dcm inn i gjcn fbr a få clc:n registrert. Litt [lng start. men cle lrrter av sine fcil og gikk pa nrcd knutr ltals. Dcttc gar aldri bra. tcnkte vi. Mcn na star brrssen dcr. dc grci4r dc clct! tltvendig malt koksgra rned gr(rnn stripc. Innvcndig e r clet st>vcalkovc nrecl mr,lllerstucpanel og 9 køyer mcd ovcrlys. En kjøkkcnavdcling rncd nytt gr,rlv - slipt c>g lakkcrt. Og nye seter skal.settt:s inn, toalett likesa. En stralendc innsuts. syns vi, s()rn rna'llitc i gress('t og innrornrnc at vi ikke lraddc trodd et sa flott resrrltat. 'l'ilgi oss. gutterl Grelr,t ctg Rtger Og guttene beter: Vidar-lobansen. 'lbr Arne Dctbl, 'lbmm.y, ITansen, Pål Ilcntsen, Espen Gulbranclsen, Mofftin Mykle, Pål Hamang og Stig Oue l.'oroclden.

7 Gømle, gode l(ømpen I dag glernte jeg armbåndsuret bjemme det oppdaget jeg etter at jeg uar kommet ut der jeg på min uandrtng blant alle de gule, røde, blå og hr.tite busene nøt liuet på Kampen - der jeg blefylt med takknemligbet forfriheten ui bar i Norge - der jeg nøt bøstsola som uarmet der jeg nok en gang oppdaget noe nytt i denne "lille Wen i fuen" der generasjoner bar leucl før oss og kunne ueæene snakke - bua uille de fortalt? VSIJe de delt alle gledene med oss r'6 hua med sorgene - bua med problemene de sikken hadde ku.nne de gå ut en høstdag og bare nyte liuet - synes de det ttar sjarmerende med alle trebusene - eller ønsket de noe n.ytt fant de alle uerandautspringene koselige satte de pris på det - sånn som ui gfør dette undret jeg på mens jeg uandret ntndt og prøude å se inn i liuet som badde uært ber tidligere Med fotoapparatet foreuiget j eg nesten buert et bus, nesten l.?, en bakgård, nesten buer en gate og jeg glem.te tiden - den spilte ihke lenger noen rolle jeg passerte Kampen skole loppemarke det b oldt fortsatt på da uisste jeg at klokken ennå ikke uarfire - jeg gikk bjem, og så ikke mer på klokken den dagen på denne korte tiden ui bar på jorden, burde ui glemme klokken Røykernes interesseorganisasjon, som foruten kjendi- ser som 'Wenche Foss og Rolv'Wesenlund teller mang,e kampianere i sine rekker, Ønsker seg egne røykefly på de mest trafikkerte rutene' under henvisning til at minst 1/3 av befolkningen er røykere. Helt uaktuelt, melder sas og Braathens safe tilbake"' oftere - og bare nyte liuet - gjerne på Kampen Takkfor at d.u er d.u, kiære Kampen slsse/ Ed.uard,sen fiirzc t8 67 Store ptzzaer ' kun kr. 90 r- Hf EMKf ØRING kr. 30,- itillegg Senor Pizza for smakens skyld! Åpningstider: Mandag - søndag OO Fredag -lørdagl Tilbudet gjelder inntil videre RING OG BESTITL PÅ TLF: Oslo gt. 1 7, 0192 Oslo "Røykringen" på offensiven

8 Ukraina og sykkel-\&i Til tlkrainias venner på Kampen Hva skr.rlkr vi ejolt utcn dcrc'/ I)c korn til Norge. 2(r sykkclrncnncsker firr a dclta i et verclcnsrnestcrskap. I)et var f-ørstc gang dc stillct tundcl sitt bla-.r;trle flagg. tlkr:rinie har vært <lkktrpcrt i 300 :rr. I)e rnans4let rneget. fi>r ikke u si alt. I)c haclclc ikkc noc stcd a bo. I)u traclter den nc>c r.rnclerlige bydcl Karrrpcn i Oslo Øst til. Minc lunclskvinncr ()s -nrcnn fikk tak ovcr hodcne <xr l)lc tatt varc 1ta. Jeg fikk llrllllr)t't('r'. nl('n jcg visstc j<r ikker hvcnr sonl var Ilastianscn. spragfant<lrnet Vcni. K;rli Mcttr'. Karin, rncnislrc:ten. byclclsfirrvaltnirrgcn cller byclclshtrs. Cltristin;t. (lrltt:r mccl Ilkrainsk flass. 'l'r()n(l.foltansrn sortt alltirl orrlnct <lpp. cn jrrrist fra llcrgcn. r,ektrnrlsterc. kaft'pt'rsonale. I)c't rnlrttt: g1l n()(' srrrr firr nlc.q. nrlrn jcg str> lrr>s. llkraincrc tilhorcr cn gurrrrrrt'l kr,rltrrrnasjon. I)et vur kontukt nrc'llorn nolrliskr' vikinge l og trkr:rincrc lungt tilbakc i ticl. Nlen rn<>skovittene ltar stlalct r,':tr historic. I)r:rfirr cr jeg.qled firr ;rt Karnpen rned firc trrscn sjelel har tlykkct Ilkraina rrrt'cl 53 rttillioncr rttcnneskt'r til sitt brl,st. l'enn li.q hilsen M.t'kr tlø Rctclei fu t Mykola Radeiko Hvern cr clcnne Mykole lladcik<r sorn tirkker Karnlrcn pa Iikrainas vegnc'/ K<lrt firltalt: Hun cr foclt 1920 ijavariv. cn litcn by i vestllklaina. I):r ltans firu.:lc t'c vokstcr o[)p var byen en del av kclngeriket GalutzilL. r,rndcrlagt kcisercn i Wicn. Ornrådet ble polsk. clkku- I)crt av tyskerne og innlernrnet i Moskva-inrperiet under den røde tsar. krscf Stalin. Ungc Raclciko ble en lcder i dcn vest-ukra inskc nrotstandsbevcgelse llpa. sorn kjcmpct m()t tyskernc og sovjetcrnc. I 194f1 matte han gi tapt. Han korn s<>nr flyktning til Norgc. Han ltaddc vansklighctcr rne:cl a bli g<ldkjent. Norske mynclighr:ter var lite klar ovcr fi>rskjcl- It'n 1.llt nlss('r'(' oq rrklaint'rr'. Han ble anerkjt:nt sonr recll flyktning. tok meclisinsk ernbcdscksalncn. og virket sorn lcgc i Bænrnr. i Nord-N<>rllc, pa lløler - sanlt i rnange ar pa Holtet i Oslc>. I allc virkcar har han kjcrnpct for []krrinas f ihct. I clug cl Itan Ukrlinas r.roffisiclle gcneralkonstrl i Norgc. Da tlkraina inntok Kampen Kolt tid f'ør sykkcl-vm tok til l;le n()cn ilv ( )ss sil)r.lrt ctrn vi kttnnrr hjelpe til rncd a skaffl'enclcl rrkr:tinskc clerltagcrc tak ovr:r ltclck'- nc. I)ct dreiet seg on) attc n)cnncskcr'. Vi.r;jorcle det til cn Kanrpcnsak. Allt' sorn blc inv<llverrt syntcs (lct var fi>r frvlig. sonr det hcter pa gcxlt norsk. xt ukrxinskc idlettsfirlk skrrllc' vl'rc rrtcliggerc. rttc'n italie nerr. belgicrc (Xl dcn slags fikk hotcllplasscr. Karnpnfirlk hciv scg rr.rnclt. Sa korn ctert nrcltlingcr frrt ost. Prisene stcll sx rncljrrt i Ukraina at trol)l)cne ikke kunnc fly. I)cltagcrc oq lcdcrc nrattc skranglc i snru br-rsscr dcn langc vei fl'a Kiev til Kaml;cn. I)c atte blc til ni. clc ni til tretten. de tretten til flr>rten og s;r kom clct 2("r. Styrct i llydclhr.rsct stillct Lrygningen til Llkrainas disposisjon c>g styrcnredlenr Karin -larnfcldt vasket to:llcttene rned nlerr til. Alf Ilastianscn ver parat til a clmgjøre arkitektkontoret til herbcrge. Grete r>g 'lrond Bastiansen k>t seks kvinnelige syklister fa bnrke en av dercs leilighctcr som akkural var blitt ledig. I)e korn. trkrainernc. cn scn kveld. F.n noe ustrukfurcrt mottagelseskornitc rned Kri Mettc Halvik i spissen ()g ordnet op1;. Det var cn del sprogvansklighcter. F.n kvinnc snakket cngelsk gcldt og en sykkelreparatør ktrnne ni tyske gloserellrrrs bchersket de b'are ukrains'' og russisk. Kari Mettc slo clver til Karrnøy-ciialckt <lg sclv onr den ikke er særlig slavisk. oppfattet dc Itv;t lrrn lllentc. Kloppssprog er j<r internasjonalt. Orn cle var sultnci' I)et var de. Orrt clc hadclc n()c nlat selvi' Noe. jrr. Presidentcn i det trkrainske sykkelf rlrbtrncl haclcle \'['l't pa H:rrnar'. Han fikk nred scg litt nr:rt sorn ikke var sjrist r>1-lp. I)a tradtc Knmpcnkvinnene til. Alk' r.rkrainskc' maver blc nrettet. Vrni og 'li'oncl.fohansen kc>m til a spillc en scntral rollc. V'cni sonr cl' fra Ilulgaria snakkcr sonr ukrainere nrssisk. I bcggc land har russisk vrrt ol'rligatorisk skolcfag rrnclcr russifiserings[)l'oscsscn. (t Ikrainsk os rulssisk er lrcslektcclc sprog. ()llrtfl:nt sont'islandsk og norsk.) Veni ble ikkc balc tolk. hun tok se.q av tle trkrilinske kvinncr. dct vlrl scks lrv dt'm. l)il m:lng(' matcr. Christina Clrøndahl i llydelshuset st() pa. I)ct srtmme gj<lrdc kafeen ved :i gi rniddager til <;verkommelig ptis. []ctjcningen la bredsidcnc ril.

9 Alle som ytet noe, er det ikke mulig å nevne. Men Kristi Menighet gav av store hjerter. l]krainerne fikk med seg hjem så meget klær som de hadde plass til i kjøredoningene. Øistein Larsen forærte dem hlyanter og papir soln er mangelvarer i Ukraina. Blyantene hadde forøvrig Øistein Larsens firma importert fra Ts jekkoslov akia i Trafikksjefens etat kr>rn og gav gjestene parkeringsbøter. Greta Gulbr:rndsen sørget fbr at sykkelfolket fikk frukt og henncs Roger heiste det ukrainske blå-gule flagg på Karnpcn. Kari Børseth tok helc VM opp p:l vicleo. og bandenc cr g vel flernmc i likrainia. lovende. Han skaffet drakter fra en forretningsforbindelse i Sveits. Han skaffet endog noen sykler. Han ble deres trencr i Nclrge. Tross Gerrys imponerende innsats gjorde ukrainerne ikke det helt storc under VM. Pikene tok riktignok en bronsemedalje. og slo i lagtempo såvel Sverige, som Sveits og F-inland. Men de stillet svakere enn konkurrentene. utstvret var darligere. Allikevel betydde deres dcltagelse megct. En gammel nasjon med fersk fl'ihet markeftc seg. Og, i hvertfzrll lier pa Karrpen, gikk kvinner og mcnn av huse for a heie pa vare ukrainere. Buss nr. 20 Skøyen/Galg berg og nr. 29 Flasle/Vippetangen STORT BRILLEUTVALG OPTISK SYNSPRøVE GOD SERVICE TøYEN OPTIKK Hagegata 24, Odo 6 Tlt. (O2) Llkr'.tinerne gav uttrykk for takknemlighct over Kanrpenoppholdet og reiste hjem. I)et vil si. clet siste er vcl ikkc helt sant. Nocn av clenr skulle slen ikke hiern, nren reise mcd l;uss til England. I)ct viste seg i være cn litcn svakhet ved oppleggct. F'or :r komnre til England mattc dc kjørc gjcnnonr flcre land. Visa til disse land liadde de Lrare ikkc. Problernct l)lc tatt opp rned Veni. (lkrøinere i Norge: ll'ictnrtett til t)enstre på ltilclel er Genry I leklers. IIafl er iangl.frct [lkrctirter. mecl rtorck ruor (E rtederlandsk.f ar..\idenmnflett er M,r,kola Radeiko. Kttittrrert ntelktnt s.yklistene l.teter (ilrr Pctsi,tltltk. IItrn besøkte sin grctndrnrkel ll4.ltfutlct ttttrler \!t\4. \t'[crrrrtetr i ntirltert l.teter Serl.tii I[ontsiu og erjivt Riun, og lengst til ltø.l'rc stcir Ollt l'urt fu tt, fivt I )ottba.s..lerl.tij og ()lel.t softt er blaut Ukrai.?tcts ntesl ktt,errrle s.ykksl7t7lsvs, fuxlcle pci Mafrtrcttren ttnrler nrcsterskc,4)et. Mør de t,ar rtie lta besøk i Kantpen R.l'clelsltus. 'l}ond aksjonelte. tc>k kontakt rnccl de respektivc lands lrerværcndc Qbassacler og orclnet opp. Hadcle det ikke vært for 'li'ond Johanscn, ville vi kanskic hatt ukrainerc her fremdcles. c.a'. Gerry Helders Før sykkel-vm tok til. fikk noen Kampenmennesker Arbeiderbladet til å engasjere seg i de trkrurinske deltagernes spesielle situasjon. De manglet alt. En Gelry Helders meldte seg. Gerry er både norsk o5; nederlandsk mester på sykkel. Han var åpen fbr å sponse ukrainerne. Så veltet det på ham. Han betalte flyreise til Norge fbr to av de mest

10 Ekebergskrenten i høstsol En torsdagskveld i midten av september møttes endel medlemmer av Kampen Historielag i Gamletryen, nærmere bestemt ved Oslo Hospital. Gnrnncn til dette var sclvsagt at Histrlrit'lrtut'l arr:tn{.t('r'tt' orttvisng. o.{l at dc frernnrøtte villc utvide sinc ktrnnskurpcr orn de clstligc dclcr ltv "Garnle Oslo". Vlrr ciceronc l)a trlren var rnuscrrrnslektor r,ecl Oslo Ilylnusetrnr. Halald ivl<lbcrg, og han gjordc seg sti ;rvgjordt frrrtjcnt til "l)en lrla drtrt'". I)ct var ct fint lrr.tstvrr. nren allikcvcl korn ktrn l5 stykkcr rncrl stort og srnatt. I)ctter cl j<l egentlig sktrf'flr-rde litc. I)ct kan virkc s<lln ()nr n()cn hur har' 1>rolrlerncl rncrl a l;e vcgc se g firr langt lrr>rt fra Kanrlre ns kf crncorrrrrrdc. og at ffcrrrrrrtrtct rrrinker lrctrlrktcli.q fi>r Itvcr kilr>lt'lctcr rlran nte firrflyttrr ser.q ltcrfra. I)a llran r)rirttc reisc' hclt til Larttbcrisctcr. ln(4ttc krrn trc stykkel opp. og gjcnnortrsnittsalclt'rcn pa dc flernrnottc vrlr ca. 55 ar. Ntr var rlc:n betraktelig lavcn:. og clct br.rl rnan vcl firllial;cntligvis se pu sot.n ct goclt tegn? I)cssuten cr dcr jo allticl cn 'lllzi clrtrc-l'rrrrr:r', nrc'd. Vel - dct r.'ar ornvisninscn jeg skullc skrive ()rn, ()g kanskjc kan "hjcurrncsittcrnt'" lærc noc al' rnitt hufti.r3c referat. 'l'rrrrrr startct alts:t vcd Osl<t Hospital. sorn fru lnicldelaldercn av var et fransiscanerklostcr. I)t:ttt: blcv nt'dlrrgt inncn <xr (l('t blev sri hospital. I)ct hr.rset l;yens clffe ntlige sinnsyke hus, inntil Krohgstøttcn blc byggct. Man fikk ogslr vite at birkcgarden heter Oslcl Hospitals Kirkcgard, og ikke Gamlcbyens gravlund. sorn clcn gicrnc blir kalt. I)et cr fi;røvrig her vinnercn av fjorarets Karnl>enpris. l.cif Ryvc. er jr>rclf'cstet. Man passcftc sa Ganrlebyen rnenighctshus. s()rn er bctraktclig unnc:rleck:s cnn clct vi l'rar i var rnidtc. Rlcv oppf-ørt i ar.19(x). ()s el'rrn blancling av fcrrskiellige stilarter. 'l'n en tur sclv. I)cn liggcr i Alnafctgaten. ()g cr ('t artig skr.rc. I I'.kcbcr.qskrcntcn kan lniln sll tyclcligc sl)or cttrr Alrrnvcrkct. Irvor dct blcv utl'rrnnet alrrnskifer fra 1700-arcne os til 1U50-tallet. Alrrnskifi'r. sollr cr svrrt oljcholclig. blcv lrnrkt sr>rn firrvcstoff. og var visstn<lk en st()r eksportartikkcl 1xt clern tiden. Vi gikk sit viclerc opp Ribbungllxtcn. I)en hel sitt nuvn cftcl n()en ol)l)før'skc lrønclrr' fia Nlarkc'r i Østf<rld. Kon Hlrakon Hlr;rkor-rsson haclclc et svare strt:v rrred clt'rrr pa l2-20-tellrt. Ordct riblrllnt lrcl vl f( )rovrilt "r()v('r". Riblrrrnggetcns nedrc drl er cn sunskc srt steil bakkr:. vcrrc enn Nannestadgaten l)a sitt l)ratteste. I)ert er nu hellel ikkc nrcgct trafikk dcr. c-rg vel korrunct opp funt vi dct g'anskc iclyllisk. rnan ktrnnc til og nrcd se Kanrpcn dclfi:r. 'l'uren gikk sa <1111'r i dcn sakaltc Ave tarrdcrbycn, s()rn kalle s sa l).9.a Softrs Anton lsirgcr Arctander. Han v:rr førstebolgcnrestcr i Christianill. og var bl. a. rnecl p:l a stiftc.l)et frisinneclc Vcnstre". Arctanclt'rbycn cr c'n havcl'ry. <11'11;- filrt i og intcnsjoncn mccl clcn var a lruse arbcidcre. I)et var ('n tankt'iti(lcn. acloptclt fra l'.ngland. at hvis arbeiderne fikk be drc bc>forhold, og cn lite n h:rveflckk ir syslc nrccl, sa villc clc ogsa ydc langt rrtere nar de val' pa iobb. Nu blcv forøvrig disser husenc sxpass clyre at det ikkc blev cltr rlrcst tl'cngende arbciderne som fikk clenr. Av clc trc have:bver s()nt finncs her i byen. er Lille 1'oycn den sorn blc rrtest "arbciclcrprcgct". Den fbrstr arlriclcrby i Englancl hct firrrcsten Srrnliglrt City. og det var, sorn de flcstc fcrrrn<lclentlie har gjettct. en sepcf:rbrikant sorn byggert rkrn [or' "sint'" arlrr'irkrrc. NuveI denne havclrl'err i I'.kcbergasen er nrarkert forskjellig Fra clcn ornkrinslicgcnclr trt'hrrsbcllyggclsr'. Sllcsic'lt nrtr llllrn. s<lrtt vi. gar l'r<lrt til clen sakalte.n(rgcrlanclsbyen,. Hvorfirr clen sa lrctt'r. skal jeg ikkc begi nres ut pa noi,1 spekrrlasjoncr ()nr. rnen den bcst... av n()('n slittt' tlclrtrs s<lrrr ble <11;1'rfr.tlt sonr prrvisolicl firr a avltjelpc b<llign<.rden nrrrdt frtlste vcrdenskrig. Sorn cn dcl anclrc' provisolicr lrcr i byen. sa star clc ck:r cnnu. (xi nar dc hal statt sa lenge. karr ckr vrl sta cn strrnd til. Illir vcl snart bcvltringverdigcl I)erfra bar clet <lp1'r i.skogcn,. Vi fant rr:stcr cftc'r clen.qarttlc ritlt'r'ei fi'a rnidclelalclclcn. o.q rctt vccl clen. n()('n rcster t'ftcr skltnsr'r' fnt clerr gang Oslo la i.gartrlcbycn". rtltsa før Prt l(r00-t:rllct fikk clcn visstnok nltvnl't "l)r'n Flt'rlr'f haldskc Konsevci". Var.anabasis" cndtc opp i nrrltt-'- tcn uv F.kelrt'rg Cuntping. <xr d('ffi'a bar clct. i nocn av Oslos blu.ttestc gatcr'. lttrrtig neclovt't'. \'i huclclc dt-:ssrrtcn gatt i F.kcbcrgskr:rningcn i tr> tinrer. <lg clct err jo grenscr firr hvor nteget cn kan frxdr.ryer av nyc kunnskaper pa e11 aften. 'l'rrrcn kunnt-: sikkclt tatt trc.qanger sa lang tid. M:rn kunnc l'rlitt fortalt om hva sagaen firrtcller' oss crnr hetrde lscr helfrl.. Anna Ilrannfle ll (1t31()-1905) klrnne rnan ha sagt en del orn. Konov,,sgatc rett utenfirr den tidligct'c bygrense: ltlev jo pa fcrlkcrnunnc kalt "De kloke kc>ncrs gatc,. Anna. og hennes cfterf<rlgcrc

11 haddc ncmlig ikke lov til å utf-øre sine tjenester i byen, da de blev regnet sclrn kvakksalvere. Den tidligere nevnte Leif Ryve blev, av sin mor. tatt med til en av de "kloke koner". Dette må ha vært rundt 1L)20. I'il slutt vil jeg rettc en takk til Historielagets styrc fbr at de tar initiativet til disse vandringer. og samtidig oppfordrc fblk til a dukkc opp. Kafben fbrsvinncr ikkc orn man fodater den for nocn timerl Jan Hrik I). Hanscn "Vålerengavandringen Frtr Sot. Etrgenier ()g Ingebr:trg Catlxtrina Ilirkenbrrscrlt hct lcntcnc. "Klempcn"..-l'ippt'n" (xr "Kytc'rn" ble gtrtta kalt. Vi cr pa Valclcnga. trebydelcn mcd kallcnavn og kjc:nte hiørncr. l-.t tjut'talls lristoricnysgjcrrige pt'rsoner farit veien til Sotahjørnet cn ruskesur oktoberlørdag. Vålerenga Historiclag invitertc Kampen ditto på vandring i sin l;ydel. Varc: obit"." var Rolf G. Hanscn og K,! "cn Paaby fra historielaget. mens sokneprest Harald Bekkcn inviterte inn i prestegiirclen. sorahrørnet - Sotahjørnet var ikke et vanlig hjørnc, det var en møteplass. Spesielt clersom clersom Vålerenga dro hjem en fotballseier, fortaltc: Rolf G. Hansen. I)a var det fullt p;i hiørnet av Strømsvcien og Etterstadgata. Fnr Sot, fra Sot på Hadcland, har gitt hiørnet ct navn. Fram til 19U0 drev hun Sota kaf'6. Og pa kafeen v:rr det spiseplikt for å kjøpe sigaretter. Et fat symbolske kjøpekaker sto laglig til på clisken firr dem som egentlig ikke var så-'sr.rlten. - Strømsveien har skapt ct skillc pa Vitlercngrt. sa llolf (1. Hlrnscn. rnc'n det cl blitt bedle cttcr et tr.rnnt-:lcn kottt. Mcn tlct t't' ikkc tttitngc igjt'n av clc gurnle huscnc langs clcr-rne innf:trts:tr;r. Ontviscrt'n vur lrckcr ovcr Stronrsvr:icn i rctning ganrlr: Sætrc Kjcksf;rbrikk. - l)c:n sk:rptr: godlukt i nabolagct. I)tr kunnc hare scttc pa kaff'en og nyte kjr:kslukta til. MANGE BUTIKKER - F-orr i tida var clct tirllt av llrtikkcr i alle glrtcnc her pa Valerengu. Spcsielt var det rnelkel>utikker <x.r kc>krnialfc>rrctningcr. ()g kortevarc. Rolf G. Hansen nevncr kortevarcllrtikken til F.trgenic:. - I)et er nesten ingen sanne br-rtikkcr igjcn i dag. l)u fzrr ikke kjøpt en knaplr cllcr ct bcndclb;rncl "i lr,lst" lens;<.:r. H:rnscn kunne fortcllc at clet ogsa var et rikclig utvalg i kiøttforretninger. frrr ikke a snakkc om skonrakere. I Strr.lmsvcicn 29 var clct f:rst jr,rlepynt-lltsalg. og i Vålerenggata gikk trikken. Om helsten kunne dtr fii billige grurnnsakct da auksjoncrtc E,tterstacl kr>lonih:tgr: bort markcns grødc. KALLENAVN OG "HJøRNER" Hjornckrrltrrrr:n har vr('rt ()n viktig clcl ltr,' rlct sosiale lil' 1'lu Vulcrcn.qu. Onr la.q l4 hjorner liur vl^rt irstc trefl.stt:tlc:r' oplr gjt:nn<lnl 1rrr. \'i hur ncvnt S<ltzrhjolnct. t)r('n rlt't vur' ogs:t (it':tbcinhjornet. Hulr,otsens Itjclrner (cttcr h:tlvorst'ns btrtikk). Sr trchjlrrnct ( cttcl kf t'ksf:rlrrikkcn ) ()g :ttte krtnte n ( clc'r grrbbclugct plericlc :t trr:ffes ). ().q l'rlrtnt clc:rn sorn plr:iclcr it trcttcs p;t hjrlrnct r':rr "Klenrpen" os ulle clt' unclre {.lrttu rnccl kallrrnavn. l)c:t c'r vc:l knupt noe:n lryck'l sonr su gjcnnonrfort har brtrkt kallcnavn s<>rn V'ulcrcnga. "Klcrnpen" r.'ar firrrlvrig cn orclentlig røver. Hlrn trcngtc pcngcr firr u ga p:i kino 1xr Sirkus Vr:r'clcnstcatr:r. og inngikk veddcrnal. Naken. mcn rned slip.s og sko. llrp han ncckrver Strørnsveien. Og klartc scg ut('n større viclcrvcrdighetcr. TIPPEN OG KYTERN V i har kornnrct franr til Ingclrorgsgate, og Itcllf G. H:rnsen k:rn ftlrtcllc at hcr l;odclc,il'ippen" sonr var kaptcin pa landsluget i 1936.

12 Og bak kallenavnet.kytcln" finner vi t'n Av Valerengas frctttstc.httscliktcre". - I)rt har vært trtrolig manq(' kallenal,n i brtrk. Ilolf G. Hanscn har sarnlt:t ortt lag 3(X) i alt. REGISTRERER HUS V:rlcrr:nga cr. i liklrct nrcrl Kurttl;cn og Ilr>clclokka. r:n trclttrsbyclcl. Nlungc ur, (lc g:tntle lrttstrner l)usset ()l)l) (x.t i gocl stanrl. lltcn ctr tlerl r:t' i rlirrlig firrfatning. Kirstc:n P:taby firrtaltc ut Valcrcngu Vcl rtrgistrcrcr htrs sorn c'r i filrirll. I)ct cr srrlig g:rrclc'r rlt'r.qltrclcicrr'n lx)r ('t itnnet stctl. \'c'llc't kla.qr:r til k<lttuttttncrn. s<lrn r.lir p:tlr:gg <lrtt tttl'lr'clt'in.tl. I not'n tilfi'llcl lxtl clct fort fr:ttn. Nlcrr c'n rtr,' rlcr c'lrlstc' ltvuningcnr: 1xr Vltlcre ng:r s()rtl virkelig, trltngcr t't krft filr vccllikc'ltolcl ert' i kottrtrrttnrtl cir' - 1>t'cstegltt'ck:t-t. vålen cåno Vrrrrcllin.qr'n lutr tilrt ()ss til l)t'('st('- gltrrlcn. rlcr sokncl)r('st llltrlrlcl Itckkcn lost't oss int.r i e n ltrlrktfirll sal. Sonr er en av fire store stuer. Prestcgarclcn cr kansk jt' V'.tlcrcn.rllrs t'lrlste hlts. I)ri l3(x)-tallet la Vuler glircl. som dct het dcn gang, r.rndcr Oslcl-biskopens eiend<tmnre r. I I t304 gikk gården ()vcr i vcrclsli.q cic, og blc.enkeslrck: filr l]isko;rpr:ns L,nkc". Nii hadclcr clct sc.r; slik at bisk<lp (,arsten Schnticlt <>verlcvcle sin ltustru, giftet scg på nytt rncd sin unge husholderske lngelrorg C:ttharina []irkenltusch. og clc.lclc 1 I rnaneder ctter ltrylltrpc:t. SrL rlr:n 25 ur gamle ticlligere hrrsh<llclcrske n var de n cncste cnkcn p;t r:nkr:st'tct. I)cn ttngc t'nken giftct scg 1xr nytt rlctl kjopnrann Lars Stccnsgaard. - Kiol;ntunn Stcctrsg:turcl ltnl:t cn stor frtrkthlrge ltc'r 1xt gurtk't'r. l<ltn sokncprt'stcn firrtr:llc. Ilcrstcnc ltv ('n llotl frtrktltegt' sy'ns tirrtslttt. Scinerc' blt' gltrclt'n kjrtltt ltv ovcrrcttssukforcr (llrrl Clrristirtn Sltlrlrrronst'n. ()g tttccl hltttt st:trt(:r Vlrlclt't.tgt'n H<>r'ctlgarcls klrnskjtr nrl:st glunsftrllc pcrit>clr'. Sltl<tln()ns(:n firrtc ct st'lska1>e Iig liv og Irrrsct blt' firr litc fix' liarn. I nridtt:n lrv lf37o-trlu fitlct<tk han ct-t st()rrc ()nr- ().q pabygging. Ilesrtltat('t var blant :rnnet at huset fikk det preg av sveitscrvilla som clet fortsatt har. Salomonsen solgte unna tomtcr, så cla lran solgte til kommunen i 1897 var dct ikke mange rnalene tilbakr:. Vålercnga gård cr den cneste s()rn cr igjcn av dc gamlc prcstegilrclenc i Oslo. GISKEN + HERMAN = SANT - [ Indcr krigern bq:talte Kv:rrncr Ilrtrg lønna til pre ste n. f<lrtcller Itolf G. Hanscn. Mr:ns sclkncprest Hrrrrlrl llt'kkc:n kun fclrtelle tt Ht'rnran Vilclcnvt'y blc vict til (lisken Anchc;tssr:n 4. fcbnr;rr 1912 i V:rlercnga kirke. Vlrnrlringcn cr slrrtt. <xr llllc invitl' rcs lil ku[ti' os vatlcr i <lt:t nfbyclc:lshtrsct pa Valcrcnga. Nyopp- I)usiset 1xt dugnacl. rncd trivclig innrcclning tar bydclshtrsct i nx>t baclc til n)rrtcrr og sclskapelig samv1['l'. Mrtttr,t Lrlnen - lvi I '-' rlelle lirlslnnrkl

13 Nye, koselige rckkehus på idylliske (I(AMPEN HAGEBY>r *'. ff.1- * 36 try, selvekle rckkehus m/hage * 3-rcms 81,5 kvm, 4-roms 100 kvm * Uinnr. kieller ca. 40 kvm samt bo&r * Garasie inkl. i pisene For prospekt og prisliste * Priser kr. 680 (XXF985 m0 * Husbanklån kr. 470 (l(lfsflt (XXl * Husbankrcnb 5,5 %-7,5 oh * Innfiytting sommercn 1994 Blindernveien 5, 0361 Oslo Ttf g0 00 3Ui$D3fili Thereses gnte 44, 03OB Oslo Ttf

14 Redaksjonens Store AvskiedsGanredryss! Det er liksom ikke grenser for hva slags gavedryss vi kan by på,.slik på tarnpcn av årct og vår rcdaktørtid! Med årcnc har mange plateselskaper tilgtxlcsctt oss mecl aktue lle kvalite tsutgivelse r f ra norskc toppartistcr, og cla gje rne artister mecl en Kampentilknytning. Vi har gitt bort bl.a. Lynni Treekrem, Kari ljremnes. Truls Mørk og. on llalke. I)enne gang slår vi riktig på stortr<>mma, og har l'rele 3 CDer a gi br>rt! Dvs., cgentlig cr clet SEKS CI)er vi gir bort. for rosine n i pølsa for mangc vil nr>k være THORB ørn EGNERS SAMLEDE VERKER l)r-r far allc Egners klassiske stykkcr, fr> r fø rst c ga n g tilgjcngclig pa Cl), i lydrcstalrrcrt stancl (visstc du at "l)yrene i Afrika" er fra 7953?), Karius og Baktus. Karclcmomme og Hakkebakkeby ()g mye mcr fbrdelt pii 3 Cller PLIISS den nyutgitte "Musikantene krxrrmer til byen", sonr aldri før har v:rrt ute på platc, rnen er kjent og clskct av dct ganske lancl fra NRK radio. Kunnc det friste? Hvis ikke cr kanskjc ncste konfekt attraktiv? B ørn EIDSVÅGs nyeste plate, "Allemannsland", cr innspilt i ncttopp Karnpen kirke, og har fått stjernekritikker hele veien. En samlet presse har overgått hvcrandre i superlativer for både plata og konseftturneen han har lagt ut på. Og selvfølgelig besøker han også Kampcn kirke, dct skulle da bare mangle I Dcn 17. desernber stiller han rncd fullt kor og orkester, og det bør ligge an til et interessant møte med cn artist som vel fortsatt er k<>ntroversiell i sv:rrt enge krctser, men som har vunnet et stort publikum mecl sin folkelige tiln:rrming til de berømmelige "tanker c>m tvil og tro", og ()m det å rett og slett være menneske. At Eidsvåg er en fin lyri kcr ()g komponist, er ihve rtfall ingen uenige om. Konscrten den 17. er forlengst utsc>lgt, og ekstrakonserten den 1tl. scr rrt til a ga samme veicn. Blir det en trecije? Da han spilte i Pauluskirken i november var det 400 som ikke fikk plass! {lansctt kan du altså kanskje nyte CDplaten - helt gratis - fra Karnpcnpostens jr-rlegaveverksted. Hvis du f()rt.satt helst vil betale 159,- i en eller annen platebutikk for Gc>de, Norske Plateutgivclscr, sa er du vel hcller ikke interessert i MORTEN HARKETS,'POETENES EVANGELIUM"? A-ha-vokalistens soloutspill har sinc røtter i Havard Rems antc>krgi 'llesu liv i norsk poesi", cn cliktsamling som solgte over eksemplarer via Bokklubbcn. Et e kstre mt høyt salgstall for norsk poesil Men så er det c>gså sterke lyrikernavn vi snakker offi, Jens Bjørneboe, Ingcr Hagerup, Georg Johannesen, Erik Fosnes Hansen og Arnold Eidslott cr bare noen av dc som har levert tekstene til clettc prosjektet. Musikalsk er dct Øyvind Yarkøy som står for melodiene, rnens Kietil Bierkestrand har stått for arrangementene. Musikere spenner over alt fra Frode Alnæs (Dance with a stranger) tll strykekvartettcr. Alt dette høres jo fint og spennende ut, men sjelden har et norsk plateprosjekt oppnådd mer sprikende kritikker, faktisk i d3n grad at plateselskapet, Kirkelig Kulturverksted, har gått Llt med en egen pressemeldinxpga. kontroversene. Vi skal ikke ta standpunkt til platen her, bare kort oppsummere at VG og Dagens Nzrringsliv slakter platen, mens Aftenposten og Faedrelandsvennen gir godord. Poenget er: I)en kan bli din - gratis. SLIK VINNER DU Hva nra dtr sa prcsterc fcrr a ha sjanscn til a grabbc til clcg clc:ttc? Du skal ganske enkelt, med få orcl. frrrtcllc oss hvor clu har lest clette nurnnleret av Karnpenposten, hva du liker/mislikcr av clet ch-r har lest, og - hvilket'- plate clu ønskcr dcg. Vi trekker ut tre vilkarlige vinnere - cttcrpa lcser vi alle innkomne svar. Men vi vil altsa ha cn meningsytring fra clcg fcrr at clu skal vtrrc ntecl i trckningc;n. Ogsa haclcle clet selvfølgelig v.rrt praktisk å vite hva du hetcr. hvor du bor, tlf. nr. og denslags, rnerkclig rtange glemmer slikt småtteri. Postkassen var I'renger vecl inngangen til tsydelshuset! Vi har Kirkelig Kulturverksted, Granrrnofon Elektra og Norsk Plateproduksjon å takke for at du så enkelt kan tilegne deg norsk musikk GRATIS. Sats på harde, kompakte pakker i ar!

15 I :l)il\ lt \ I t it( 't\ t\ ll lill)\\'.\.'.1 t:l\:{.1"1{ }{l t r)

16 Star(nerende bok o(n Oslo øst I)a forfatteren. lokalhist<;rikcrcn og vcteranrnotstandsmannen Sigurd Scnje cløcle i septenrbcr i ar. 74 'ar gammel, mistet vi en kjernekar og ekte Oslopatri()t. Sin siste lx;k. "Oslo Øst - bystrøk <>g Akergardcr i bilder". rakk han altså ikkc Lr <lpprlevr: sjøscttingen av. for clen firregikk på Karnpen l3ydelshus 21. oktober. I)er hadde Pax Forlag tr()mmet sanrnlen til ct vellykket lanseringsrn?)te. sorn starte t me d en " va ndring" p,i Ka nrpe n f or fiemmøttc bokhandlet'e. prt:.sse- og forlagsfolk. med historikcr.jan Mvhre sont gtride. Iloken har blitt ncttopp "sjarme- [cnde". som r>verskriftcn rnildt rrntydcr. F.n bruksbok. tror jeg vi kan si. det er ikke cn t>vcrlcssct, ckskltrsiv stravsamlct mcn en liketil. infi>rmativ rusletur i dc østrc ltydclcnc. Oslo Øst cr nly(' nrcr cnn grabe ingardcr og s<>sialc J;roblcnrer. JLren gar fi'a trehus- og mrrrg:irclsmiljc,tt:r i inclre lry, via gjcmte og glcmte idyllcr og raritctcr. og h.-lt ut til sporcnc av gammcl bondckultur i de c,lstligstc clclene :tv byen var. Stcder vi iclag forh i n clcr utelu kkc: ndc mecl trafikkrnaskiner. gigantbk>kkcr og industribygg var jo vitterlig arcna for badc htrsdyrhold og fordbmk lrclt opp til var tid. Se njc romantiscrer ikke ovcr dcttc. han anerkjcnner og presentcrer hcldigvis også industrikulturcn og staseligc. offentligc bygg - for det finncr drr ogsa pa Oslo Øst. Kamtr>en h:rr selvfølgelig ogsa fått sinc c.qnc sider. Vi ma nok gi forlaget rctt i dcrcs innrømmelse av at fi)t()lrlatcrialet hcrfra kttnnc vl'rt bedre. clcssuten sk tr I I e' r,'i selvfblgelig ønskc at clet vur nlcr akktrrat fra strøkct v:lrt. Mr:n nrangfirldet i de østrc bydclcne cr stort. og vi har fbrst:ielse filr at det nrå ktrttcs og prirtriteres hardt i ct slikt vell av stoff. F-aktisk blir dctt<-r ct lite ankcptrnkt ved boka for dr:nnc lcscr..feg synes nok prescntasjonenc kan bli litt vcl surnrnariskc ()g tclcgrarnaktige iblant. Kanskje hadde boka tjent pa å ha noen færrc presentasjoncr til fcrrdcl frrr litt mer utfyllende stoff om noen av stcdcnc vi bcsøkcr? Mcn dct cr tross alt en billedbok. deffer, s;l rett skal være rett. Ihvc:r-tfall firngcrcr boka utrncrkct s()rlr cn sp()rc til sclv a finne Llt tt)('r onr hva clcn berømmeligc "Østkantcn" inncholtler - n()(:n ()g cnhvcr vil bli ovcrraskct! Prisen cr det heller ikke noe a si pa. 24ti.- firr en gjcnnornillustrerrt. innlrr-rndet lx>k pa 22() siclcr. Dettcr btrrclc vlrrc cn akttrcll ltrlcgavc til f. cks. trtflyttcde "Østkantfblk". Og ct lite tij'rs til Historiclagct (eller anclrcl) til slutt: Hvis dct er intercssc f<>r a arrangcrlr tcrn:tkvclder eller' møter med utgangspunkt i boka, sa stiller Pax Forlag gjerne opp. I)esssuten har fotograf Odd Borgcrsen lysbildcscricr han sikkcrt kan ovcrtales til a vise: ficrn...

17 Den fleksible familien Aleneboende persoryer badde dårligere inntektstr,tuikling i 8o-åra enn par med og urcn barn. Scerlig gielder dene aleneboende u.nder 45 år, som barfått redusert sin inntekt. Statistikk uiser også at en stadig støl're del aujbrbrutket til alerteboenrje blir bntkt til ting som uanligttis erfelles.fbr en busholdning1, som bolig, busboldningsar-tikler, tele-.fbn og W, og mindre tih.tarer sonx er knyttet til buer enkelt sitt.fbrbntk, som tnat og drikke, enkelte.fritidanikler, reiser o. a. De siste årene er også det totaleforbrutk redusert mer.fbr alenebr-tencle enn.fbr ønrire hu.shoklninger. Hua køn J-orklaringen u (ere? Ø Har ikke alenctxrcndc hatt sammc sjansc til :r skaff'c scg like gr>d inntektstrtviklinfl o.rj fbrl>ruksutvikling st>rn andrc husholdningcr'/ F.n clel av forklarin.rjc:n cr a finne i at p:rr og familier ofte cr mer flr:ksible i forholcl til inntc:kt og fclrbmk cnn alenebocndc c:r. F. eks. har staclig flere lrar r>g f'umilicr firtt to yrkestilknyttcclc i steclet fbr Cn. Langt flerc kvinncr h:rr f:rtt firlltidsarlrcid istcdctfirr clcltids:rrbcid. Pr>tcnsialct fc>r a utviclc sitt innteksgrtrnnlag har dernrerl v:rrt større cnn fbr yrkt'saktivt' t'nsligc s()rll ^?v;rnskclig kan ltlt rner L'nn cn inntekt. T<l inntcktcr gir ogse et stnrrc vern om dcn enc skullc bli arbcidsledig. Ogs:t når clt:t gjeldcr forhnrk er par ()g farnilicr mer fleksiblc. I". eks. kan de dclc pa utgifter som vanligvis cr fclles for cn husholdning,, utgiftcr.s()rn en enslig ma bærc alene. Pcrsonlige Lltgiftcr kan til en viss grad fclrdeles ctter behov. Alenelivet kan ogsa ha sine fordeler. Mange rncner z{ nettopp det gir frihet og fleksibilircr. F. eks til å prioritcre og vclge sinc gjøremal, til :i reise bort, flyttc til andre deler av landct o. a. Dette er nok i mange tilf-eller riktig. Men når det gjelder inntekt og forbnrk k<lmmer alenebocnde til kort, <>g er ntindre fleksible enn familier og par. 'l'il tross firr clette m:l yrkcsaktive ale'- ncl>r>encle: bctalc likc myc skatt som allc andre. Hacldc det ikke vrrt rettfl'rclig rnccl en koml>ensasjon i ct skattefiaclrag frrr alcneboenclei' Mecl hilscn Olav-. ohan Øye Pros jektnredarbcider. Ensl iges Landsforbuncl. "Så tok han eit barn og sette midt mellom dei..." Av Kampen kirkes mange tilbud i høst, fikk novembers kirkespill med ovennevnte tittel mye blest, fra Verdens Gang til l)agsrevyen. Et ambisiøst prosiekt med manus av Torunn Ystaas og musikk av Iver og Audun Kleive, s()m også tok opp i seg både dans, skuespill, kor- og solcf sang. En rekke kjente, profesjclnelle kunstneresamt rrp()ffe amatører" medvirket - til glede filr mange, til mindre begeistring for andre. I)e fleste vi har snakket med var imponert over det musikalske, men opplevde fbrestillingen s()m helhet som rrnoe uforløst". Kampen og Vålerengas bydelspub nr. 1 I Prøv vår h jelnm lagde pizza - byens beste? Rom j u lsåpent: J u laften stengt, f.o.m. 25/12 t.o.m. 2/1-94: 12-O1. Ord i nære åpn.tider: Mand.-tors. 15-O1, fre. 13-O1, lø./sø. 12-O1. V,'ffiS Hedmarksgt. 1

18 En honnør til jenter sorn tør Denne artikkelen kan nok av enkelte oppleves som både ukoselig og upassende, spesielt i et julenummer. Det tår ikke hjelpe. Hvis et av julens budskap er at vi skal bry,, oss om, så har vi vårt på det tørre. Vi har hatt, og har, bordeller i strøket vårt. På Vålerenga og Galgeberg måtte det uredde jenter i 75-årsalderen tll før den organiserte kriminaliteten møtte motstand. Vi syntes det var på sin plass å snakke med Helga og Elva, to av de som brydde seg. Det er søndag fonniddag, beste kirketid, beste tur-i-marka-ticl, og aller besteste besøke-bestemor-tid. Derfor må far lufte bikkja først. Far vclger å lufte bikkja på horehus, på Galgeberg, pitøyen, på Kampen. Det er tirsdag formiddag, kl , på en vanlig, vanlig arbeidsplass. "Tar lunsjen ute i dag, jeg." "Gå pent." Nok en fyr ligger med nok en prostituert, uten kondom. "Trivelig lunsj?" 'Ja jøss." La oss minne om et faktum: Pr. i dag er 800/tr av alle verdens IIIVpositive smittet heteroseksuelt. Det samme tallet gielder for Norge alene. HVEM ER KUNDENE? Du vet jo hvordan horekunder ser ut, svefte. fete ungkarsmannsgriser med gull rundt halsen, tvilsom forretnings- og livsførsel og altfor rnye fritid. Du tar feil. Hvis de ovennevnte er horekundene, hvorfor har da "solstudioene" sin heftigste pågang i beste kirketid søndag og i lunsjpausene midt i uka? Vi vet de har det, for det har ildsjeler som bl.a. Helga og Elva hnrkt måneder på å. dokumentere. Faktum er at horekundene antagelig er noen du kjenner eller har felles kjente med. De trengende herrer har "slappet av" og "avreagert" på massasjestudioer, solarier og helseklubber i strøket vårt i lang tid. Det måtte altså noen 15-årige jenter på Vålerenga til for at gribbene ikke sktrlle få l.telt fi'itt leide. I febmar,/r"nars 93 ble clet etterh"'etl pinlig åpcnbart at ren bordellvirksomhet ble bedrcvet på Galgeberg. "Soft Dclight" hct rnassasiestudioet som skulle avlaste stressede menn midt på natta. Kort tid forut hadde "studioet" blitt fordrevet fra St. Hanshaugen, hvor stanclhaftige bel>oere nektet 2i se: gårde n og strclket sitt fclrfallc. ljeroinsprøyter i oppgangen, billdrosyetrafikk døgnet rundt, bråk, skrik og hyl, og etterhvcrt, da beboerne protesterte; trusler om vold og konkret bruk av vold. En av beboerne fikk f.eks. brillene knust av en "g<>rilla". Joda. det var et lekkert lanclskap de tråkket uti, jentene pui lir fra Vålerenga Aktivitetshus. Haiene bak "Soft Delight" troddc de letterc skulle gli ubemerket inn på Østkanten - herover er vi jo så enkle og sirnple, ikke sant'i l)et passer liksorn med et horehus eller ti her borte, hvor alt allikevel er på halvtolv. Trodde drittsekkene. De tok f'eil, de måtte gi seg. Men de forsvant ikke frivillig. HVEM ER "HUSVERTENE"? - Hvem eide, eller leide ut, leiligheten, da? spør vi. - Det var han... han Kaare Berg (en av C)slos største gårdeiere, og "grå" (hvorfor?) mediaeminenser, red. anm.). - Kan han ha visst hva leiligheten ble brukt til'i IIan eier jo veldig mye mndt ornkring'i - Det vet vi ikke. vi har bare hørt at lran søktc om brr.rksenclring fra leilighet til næringsvirksornhet. Også fikk han nei på det. Men l-radde ll eicl en leilighet på Galgeberg. ville."'i io stusset hvis noen tilbød seg å leie clen for -J000 kroner pr. dag. De som leicle leiligheten mii jarnen ha tjent bra. I)et gjorde muligens "hybelboernc" også, mest norske jentct pluss tr>tre fra Thailand. Men de som leidc trt til dem igfen tjente encla mer pzi clenne virksomheten. Det forklarer kanskje det brave overmot "leietagerne" Iegger for dagen. RO OG ORDEN I)e rrn{.ic Vålcrcngajent('nc, og mange jevnaldrendc gutter som sluttet opp, demonstrerte i J-4 tirner pr. clag utenfor lokalet. Uten et eneste slagord, for det hadde politiet ;tålagt dem å la være. Den alminnelige ro og <lrclen sktrlle ikke forstyrres. De fikk kun lov til å ha "mageplakater", ikke banncrc. Roen skulle som sagt herske. I)et ble nøye fulgt opp av patmljerende politibiler at de sto på riklig sid.e att gaten. Ro clg orden. De måtte pakke sammen kl. 23 på hverdager, kl. 22 i weekenden (vi er jo litt sarte da. vi byf<rlk). Ro og orden. Og mens nidkj.rre patruljebiler overvziket zrt 15-åringene ikke skapte

19 opptøycr t)å Østkantcn - lncd sine rlageplakatcr og sitt taleforlrtrcl - ble clet inntatt henrin og antfetarnin 20 lnct('r unna. i clct husct icntcn(' fra Va lerenga prø','dc å clemonstrc:rc: lnot, de'r scksue llc t jcttcstcr blc ()nlsatt <;vcr clisk. cler nalrocr av "lciligherte:n" blc 1>resset til ii flyttt' ilv hallikenc rr n n.s k ylcl. clc " cla g lig c le:(1crc". I Iallikcnc cnlisct l-tln(lt varc.l 5-lirigc' dcnronstrantcr i fctc ll\{\\rc'r ()g Mcrccclcscr' - nrccl "ttns:lttc" jcntcr- i blrk.sctet. rnlr vitc - rlens dt' r'cksclvis tnlet mc(l "fjcrning mccl nrakt" og tillxrd jcntcnc "St'GFll( )lll]". I)lr vrrr clct 8arltnteff rll()r() :l vlrrc' 'l 5 ttlotst:tntlt't' :lv lttrrt'- A,tg \ zs ivlillrolag,r't silt.'lhrr' cltr ikke'/ Goclt at 1.>olitiet var tilstcde ()g l)asset [)a at jcntcnc fra Virlcrcnga st() pa riktig siclc' av firrtauet. Var clc alclri rcrltle'1 -.Jo. clt't blc' nifst rttc'rhvc'rt. sal)ass nitst rtt r i ikkt' ttrrcle ellll('t ('nrt a h:t rttcrl ()ss voksne nrannf<llk sotrt vlrktc'r 1>lt slutten. I)('t ver skikkclig c'kkclt. N,IERMILJøET - I Ivorcllr n r(':rgcrtc clc sorn l->oclclc rtrnclt clcr. rllri' I)cle r.'ar vr'l ikkc hclt alcne'l 2[)t'l rrrl vi i jt'trtcg,r'ul)l)il l):t Akti\i- 5rslrtrsr't s()ln lok initirrtivt't til tlt'ttt' her sjol. r'i svntcs bare clt't \,1rr f()r jl'r lig. Nlcn vi visstc jo litc' onr hvordan vi skrrlk' gi frr'nt. sa vi har firtt nrassc tips og hjellr fra clc pa St. Ilansharrgc'n. onr ltr,orclitn vi skullc søkc <>nr lov til a clcrnonstr('r(' ()g slikt (nra nr:rn firrrestcn sclkc onr a fa clrivc' sol:rritrrn 1ra 2+-tinrcrslrasis'l rccl. ltrtrtt. ) [)r.'ssrrtc:rt har k.,,inncgrlll)[)l ()'l"lalt Irjrrll>e't o.ss. og folk fra Valcrenglr Vt'1. Klrnrl>t'rrfolk <lg Valere ngal>r('.st('n Ilar:rlrl lle kkcn støttt:t ()ss. b:rclc "rnorlrlsk" ()ll praktisk. I:()lk i str(rket konr ut rrrr'cl vaflcr til os.s cl:t r.,i sto og frt.rs. illen rlet var r)()(lr) s()ln ikkc liktc' rlct r.,i gjorclc. ogsa. - I lr,orfol clct'/ - l)ct var rtok cn clel firrclclre sonr rctt ()g slctt blc recldc for oss. livtr s<inr kurtnc skjc mccl oss, rlc't vur dcrfirr vi frkk "vakter'1 etterhvcrt. ()gså var det jo uoen eldre folk sorn ikkt' r,illc' ha noe "lrråk". uansett. liksonr. I)ct var nok båcle og. ia. - \'ur ikkc cl6t en litt rar følelsc'/ -.f o. rncn... r,i kunnc jo ikkc st()l)l)c av rlr'rt grunn. liksortr -. I I l. :.lrt t t t t i c ltt I I t t gclsc t t.'l'id l. pr.t b l. i,,l- n tugus i t tt'l - [)t't t'r' jo flr'r't' lrorclclk'r igjc'n i str(tk('ti' "Sar)tc clc' l:lctrr". f.t'ks./ ( )rkt'r ckrrc nterri' - Vi vr't jo onr clr't stcclet. dlr. ()g ck't c'r ikkc ck't at vi ikkc' r'il c:llcr gitlclc:r, rrrr'n firlk flcst skjr,lnnr.:r ikkc'hvor llrve a rlrcicl clc't r'r rncd cr).slik aksjon. I)et visstc ikkc vi ltcllc'r. fi.rr vi gjorrlc' rk't vi gjorclr'. I)et cl s:t r)lv(' s()nr llll lli(,)r('s. a infirrtttt't'r' n.rl)(xrr og nlrrnriljr,,rr't ftrnclt. clet sklrl skrir.'cs og 1>roclrrsercs le)l)esc(llcr. rltr rulr ha tillatelscr tlt'r og tillatclscr ht'r. clt't kt'r'r'cs i ck't ltr'lt' trttt folk s<lrt't klrn holcle ut cn sttrncl. t:rlc litt nl()tstlrr)(l ()g \,('r)ting. ()g gjcinc' gutt('r' og r'ok.snc' utrnnfolk - clct vistc' st'g at vi tlengtc' clcur i \'1u'- clct farltcs litt farlig. rctt og slctt. Nlcn aksjonen fikk ihvcrtfall opprncrk.sornhet. Arbciclerblaclct h:tddcr lll.rr. flcrc oppslag. og jcntcnc blc ogsri invitcrt til "l lolrttgang" plr 'l'v2. I)et vrrr cle jo glacl for. rttcn føltc scg ganskr'o'u'erkjort: - Vi kortt jo ikke til olclc! ()gsir var clet ingen sorn var int('r('sscrt i noc' 'u'i s),nes cr viktig. at clct var lokalbcfirlkningcn sjøl sortr I)r()tcst('rte. clct var ikkc "yrkcsclcmonstra ntcrrr cllcr tlc "r'anligc" gnrl)lx'nc. (let var jo alt fra ungc guttcr til glrrrrlc rlanrerr. jol HVEM HOLDER TRAFIKKEN I GANG? La os.s g:i tilbake til dc som holder h jule nc i dcnne nrringsvirksomhetc:n i gang: De solhungrige'. døgnvillc (mange cr J'ru seg av sollcngscl kl. 2 om nattcn). rnuskclplagc(lc "nrcnn". I)c støtte r et rnøkkcte. men Irt'lprofft nt'ttvc'rk $om i pra ksis hvitvaskcr ofl It'g:r list'rt'r sllluglr'rsl)rit. na rko. va pcn og [)vrar.ni(lcl)eng(-r. I'lt systcm sonr giør at cl 'hr:rre:r meci plagsornmc nakkemrrskler kan tøvc ut - utcn konclonr - firr s:i scnerc :i p:iføre sin kjrrcste. sarnlrocr. ektef'eller <rg lrarrr en svkclour. AID,\' hct('r (len. ol.l cr cn 1009i, sikkc'r cløtclsclont. Pr. i clag er sorlr sagt ti09zir av allc III\- srnittt'clr'. i Norlit' son) l r('st('n ai r't'rrlt'rt. srttittct hct('r()seksuelt. I)r't cr ikke splr,lvtcnark()rllurt(' og hornscf s()ln cr lnnertlctren lc'ngcr - clc' grtrpl>cnc har I)lisl('t sil Ill.r llll(' ltr sinr' kjlr'rr' :tt Ill:lngL' uv dctlt vis('r rln,\\':lr. I)et cr \'('rre rnccl lrlle karsligc kjærcstcr. forlovcclcr. fcclre ()fl cktcrncnn sorn har slikc frvkteligc rluskc'lspcnningcr i nakkcn - erllcr andrc stcclcr - at cle rctt ()fl.slctt barc n.rå f:t r'ærc scg selr'. utcn konclorn..l<rcla. sch.f'ølgelig. se/t;/itlgel ig: dtt ('r ntvc il)('r nyanscrt ('nn s()nl sa. l)ert finnes "c'nsligc" s()n) ut fra l't sclsiall>crlagogisk vc'rrlisvn skal kunnc trtnrinerr et slags rncntalh,vgie nisk r.rtbvttc av a k jo1>e e n l)r()stitucrt. ()g for all del. dct frnncs nrangc l)r'()stitucrte s<lrrr ikkc lever I)a gata. l.ncn rett ()g slctt dlivcr' "butikk". lkkc forcli rkr cr sir inn i hcl'u'ete crlsk<x'ssyke. r'llc'r clrønrnrer orn a bli volcltatt. nrc'n firrcli clc har klart scg r.lt(:n et brtrtalt hallikvelcle. Ilctvr de't at vi skal talc at dissc søkkrikc' ritsclsclyr. g:irclc'ic'rc. forrt'tning.sfirlk. halliker. langerr'. srrra- ()g stc>rkrimincllc kan fa tilbv 15-arigc je ntcr sonr ikkc like r gcsk je ftcn deres "sugejol>b" og jlrling - nlens ordr:n.srrtaktcl) l)asscr pa lrt clc harurt' jcntcnr' st;rr l)a "riktig siclc av fottattct" og "ikkc loper"? Rctt skal \,lrrc rctt - \'alcrengair'r'lt('n(' n)()tt(' ()g,sil ()l)l)n)trntring,r'r ()g vc'lviljc f ra cnkcltpcrsoncr i

20 politiet. Men det er noe som skurrer i folks rensfølelse når det ikke finnes paragrafer, kapasitet, eller i verste fall, vilie, til å slå ned på noe som åpenbart er organisert kriminalitet, mens spontane aksjoner fra våkne, unge folk som vil uvesenet til livs må millirnetermåles og overvåkes inntil det absurde - da er det plutselig ikke mangel på ressurser. Men penger til f.ek.s. Vålerenga Aktivitetshus finnes ikke. Hvem eller hva er det egenrlig som blir beskyttet? Kall meg glerne,,indignerr borger". Det er 4-5 slike leserbrev på trykk i dagsavisene hver dag. Hvorfor får de aldri svar? Sett passerspissen på Kampen kirke, slå en sirkel med en radius på 500 meter, og du har atskillige tvilsomme etablissementer i ditt nærmiliø Neste gang du går forbi kan du jo spørre innehaveren (han er sikkert 'rikke tilstedg") om hans oppfatning av hvordan rød plysi. dårlig belysning og disco fra 1981 kan ha slik appell på ct solarium - kl om natta. Jeg mener, vi ble da brune før dg, og da fortrinnsvis på dagtid? EN UTFORDRING Det er neppe folkehelsa de har fremst i tankene, de bolde innehavere. Men vi kan io ta feil. Derfor trtfordrer vi dc gienværende "massasjeinstitutter'r, "solarier" og hva de nå heter. etablissementene mecl de rause åpningstider. vi utfordrcr dem til å åpne sine dører og gi bort - GRATIS - noen dagers sol, massasie og velvære til Kampen sykehjem og Kampen og Vålerengas Eldreforening. De har jo så flinke, søte, faglig clyktige meclarbeidere, og har cle råd til å betale 3000 kr. i husleie pr. dag. så burde ikke en slik gest svi for mye på pungen. Vi venter spent. Vi søker selvfølgelig ikke å henge ut seriøse solstudioer. for de finnes da i fullt monn. Bruk øynene og clin sunne fornuft, og du vil fort se forskyell. I'il slutt: I)et demret for dcnnc medarbeider at KP for et par år.sidcn fikk en annonscinntekt stor kr fra "l)ulzaina Sol.studio,' i Normannsgata. De ville gjeme markedsføre sine tjenester gjennom Kampenpostcn. Vi stusset nok litt over at ingen ansatte kunne gjøre seg det rninste forstått på norsk. nlen man er jo ikke aut()matisk foilrrltersk av sinne selv om man ikke snakker norsk. Dulzaina la ueldig brått ned virksomheten. Helga og Elva vet å fortelle at til Dulzaina kom det trusslaster med sterkt animerte utdrikningslag utpå natta. slik i 1>asselig soiarium-ogeksotisk-lnas.sasje-tid. Vi brenner inne rned to spørsmål: 1) Skulle ikke fyren som ble drukket ut gllte seg! 2) Ilvor mange huer kan du tenke med samtidig'/ Om du kunne tenke deg a aksionere mot bordcller i strøket vårt, så er din innsars alltid kiærkommen. Dct cr rncktige økonomi.ske intcrcsscr som utfordrcs. og det trengs re.ssurser på mange nir,åer. fra å h n<ltere media og byråkrati til de enkleste, mest hverdagslige ting. Tøffe jenter sorn Elva og Helga barr ikkc sta ulenc nrrcl ('ngasi(,trlentet sitt! \ Du er hjenelig velkrtnrruen til å bcsøkc Aktivitctshusct. aclr. er Valerengp;ata 6. har telefon 22 (Å 82 37, har åpent mcll<>m.lt}.jo <>g, 21.J0 - for aldersgrlrppen ar hver mandag, og for dc mellom 13 og iti ar anncnhvcr ficclag. tel TGnnlegekontoret pt l(omryn frllmennproksis O8.OO - ZO.OO flo.oo - l4.oo, Tonnlegevskt hele dognet oile doger Grstis prisoverslog for behsndlingen itsrjer llye posienjer mojtss Tqnnlege Geir Oue Jlorgm t[lftf BogoJo 17, tel Ot 90 eller TO

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Bremen 2014 Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Nå har vi vært her i Bremen i snart en uke, og har opplevd ufattelig mye. Vi har også rukket å dra en dagstur til Hamburg.

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly Jens O. Simensen Veien videre Mona & Dagfinn Enerly Om forfatteren: JENS O SIMENSEN har vært I mediebransjen i mer enn 30 år. Han har skrevet ere teaterstykker og over 20 bøker. I 2005 utga han Godfotarven

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene.

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. AMATØRENE Av: Pål Sletaune (IVER) Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. EXT. GATE UTENFOR/INT. GATEKJØKKEN ETTERMIDDAG En litt forhutlet skikkelse kommer

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Kunsten i gangene er også preget av vinteren. 3. trinn har laget fine collagebilder.

Kunsten i gangene er også preget av vinteren. 3. trinn har laget fine collagebilder. Januar 2013. Nytt år med kalde dager lokker alltid riksmediene til Tynset. På den kaldeste dagen hittil, tirsdag 15. januar, dukket både TV2 og Aftenposten opp. Se video fra Aftenposten her! Kunsten i

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Viktige telefon nr: Kontoret: 51 74 11 60 Avdelingen: 51 74 11 62 / 407 10 472 Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 18 1.mai Arbeidernes dag. holder stengt. 2.mai Kor Lekegrupper

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 12 Bryllup i Furulia Det siste kapittelet i boka er knyttet til hyggelig sosialt samvær mellom de personene

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11 05.11 06.11 07.11 08.11 45 Ilder: Skogsmus: Ilder (Gro): Turdag Ilder (Eivind): Utedag Skogsmus: Turdag Ilder: Løveklippen Skogsmus: Løveklippen Ilder (Gro):

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 TEMA: Mangfold og vennskap Månedens land: Fokusord: Språk Likhet Nyttår Januar Kulde Oldemor Blomstrete Konkylie Pentagon og Trapes Mandag

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Sangehefte. Sanger og regler vi synger på Valhall

Sangehefte. Sanger og regler vi synger på Valhall Sangehefte Sanger og regler vi synger på Valhall I dette heftet finner dere noen av de sangene, rim og regler vi ofte synger og leker oss med i samlingsstunden på Valhall. Benedikte Torsvik Høst 2011 Norske

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Kari og Kjell Risvik Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer