POSTEN! T U t E N ukraina KAIIIPEN SEKSTENDE ARGANG TOKALAVIS FOR KAMPEN. Gode busser Tøtrejenter Ikf nytt - og takk for oss! \.. \ f.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTEN! T U t E N 1993. ukraina KAIIIPEN SEKSTENDE ARGANG TOKALAVIS FOR KAMPEN. Gode busser Tøtrejenter Ikf nytt - og takk for oss! \.. \ f."

Transkript

1 Gode busser Tøtrejenter Ikf nytt - og takk for oss! TOKALAVIS FOR KAMPEN ukraina KAIIIPEN SEKSTENDE ARGANG POSTEN! T U t E N 1993 t,.ff' t& +{Ftt\...\.'.\\ \.. \ f. r\ \\ "+E { \ '..

2 Vi gleder oss til Kampen Økologiske Barnebondegfud! (Det vat ingen spøk likevel) Mange øyenbryn gikk i uæret da tanken orn en bondegård for børn, midt i suarteste Oslo, ble luftet for første gang i Kampenposten. Nå er pessimistenes spådornmer giort til skamme, for det blir bondegård på Kampen! Bråket rundt kontraktsforbold etc. skal ui la ligge ber, det bele er ikke så dramatisk som Fremskrittspartiet uil ba det til. I stedet gir ui full bonnør til ildsjelene som lanserte en så "sprø" tanke, og t,i oppfordrer alle - og da spesielt eldre folk som kanskje uet bua en gård er for noe fra før! - til å melcle seg sorn gårdsgutter og -jenter. Vi harfått initiatiutager Ellen Lrihr til å oppsum.mere. Det går sakte. men sikkeft mot åpning av bondegården. Vi regner med at l-ruset vil stå ferdig i løpet av februar. Det betyr at vi kan ha den store innvielsen i mars. Det som i utgangspunktet bare ble oppfattet som en vill id er i ferd rnecl å bli virkelighet. Det har v'ært mange skjær i sjøen så langt, rnen hittil har vi r,rnngått totalhavari og vi håper at den videre seilasen vil bli noe enklere. Gården skal ligge mellom Storekampen barnehage og jernbanen, på skolc'l-ragetornta. Skolehagen har v'ært lite brukt de siste åra, så skolen mente clet var en god id å bmke en del av tomta til bondegård. Elevene vil likevel fofisatt fzi plass til å clyrke grønnsaker der. Vi har lagt opp til en driftsmodell sorn innebærer at gården i hovedsak skal \'ære et tilbucl til skole- og barnehagebarn på dagticl. Det skal være mulig for alle skoler <;g balnehager i bydelen å bruke den på formiddagene. Det vil selr,{ølgelig også være rnulig for andre å stikke innorn på clagticl. ()m ettenniddagen vil gården v'.rre åpen for alle. Da vil det bl.a. være mulig å være rnecl å stelle clyra, slå seg ned i oppholdsronmet eller å steke pølser på bålplassen. Vi vil være avhengige av frivillige for å holde gården åpen om ettc'rmicldagene. De s<>m kunne tenke seg å ha ansvar fr:r en ettelmiddag ellel to i måneden er velkornne til det. Vi har ansatt en "bonde i by'n", hun heter Nina Seljord og vil jobbe i full stilling fra årsskiftet. Nina har både erfaring med arbeid blant barn og arbeid med dyr. Hun har dessuten op;så utdanning på begge områdene. Frarn til gården står ferdig har hun kontor i bydelsforvaltningens lokaler og kan treffes cler. Etterhvert skal hun flytte opp til gården. Vi håper å få riktig lnange "gjester til gårds"! GALGEBERG GORNER A/$ St. Halvardsgt OSLO 6 TLF Apningstider: Man.-Lør Søndag Ptzza kr 49.- NYTTTGE NAVN OG NUMMER KAMPENVEL Wenche Halvorsen (leder) -llf:22 57 O5 34 Anne Grethe Bø. ohansen (nestleder) Tll: Inge Stordahl (kasserer) Tlf: Chr. ChristensenTlf: Marit Backe 'flf: Mikkel Martens'flf: ,28 Jan Erik D.Hansen 'Ilf: KAMPEN HISTORIEI^A,G Hassa Iforn (leder) 'Ilf: Mona Larsen (nestleder) Tll: C)3 OB Chr. Christensen (sekretær) 'r'lt: 22 tg 20 g4 Søs Sørum (kasserer) 'r'lf t 30 Tcrje Rerner (styrernedlem) Ttt Stig Berg (vararnedlem) "I1f: Ame Kristiansen (varamedlern) 'l'll: 22 ( KAMPENPOSITN Postadresse: BØBa.L^ 21,0655 Oslo I redaksionen: Siri Bryn Tll: Jolrn Erik Frydenluncl T1f Forsidefbto: Siri Bryn Forsiderepro: Kai llolrnen I(alnpcnpostcn akkcr alle biclragsytere og alle annonsorer Opplag 270t) BYDEISHUSETS STYRE Sjur'Iveit (le<je'r) T[: i i6 Robcrt Lorange (nestleder) Tlf: 22 6U 03 4u.foronn Dahl 11f: Mikkel Martens 1Lf: Sidsel Mørck Tlf Karin -Jarnt'eldt'I1f: I(ari Mette t{olvik Tlf: Eli Storbekken (koordinatoræooking;ansvarl ig) Ir{an-tirs: i Tors: Christina Grøndahl (miliøarbeider) alle dager unntatt fred Frocle Martinsen (rniljøarbeider) alle dager 9-17 Petter Lunde / Riørn tlrkeclal (vaktrnestere) alle dager 9-17 BYDEISHUSET BØg t^ 21. o655 Oslcr Tlf: FRWILLIGSENTRALEN Tlf (t9 77 Onsdag,/torsdag 10-14

3 Siste nytt fra kaf fronten! Kampenpostens anilekel om Ka.l'e Kars i sommernummeret rlårt attfødte reaksioner. I'å clert erte side ble t)i tnrct med rettssak, på clen andre ble ui neclringt au.for oss rilt.fremntede k,ampiatr.ere som rett og slett sct takk.fir at noert sa bø.yt hua mange lltflsliguis tenkte 0g mettte, metr hrant in,n.e mecl. Vi bannottatt Algencle rtrienterirtg.f ra n),delshr.t sets leder,,\iu r'l ileit, rnt situasionen pr. idag. I)et sklcr ting i Ilyclclshusct for ticlcn. Kafc Lar.s cr 1;:i vci r.rt. ()f.l clct plrtnlegges ny kafe i Ilydclshuscts cgen rcgi. Ilcn.sikten cr :i kunnc gi Karnpcnbefolkningern ct tilbtrcl rncr i tråd mecl l)yclclshusets f orrnålspa ragraf. Dct har i ganske leng ticl hcr.skd ct n()c a nstrcngt firrl-rolcl rncllolrr Ilyclelshu.sct og clcrcs lcictagcr. Kafi' Lars. Iror a si clct forsiktig, s?r var Karr.rpcnl>ostcn.s artikkcl orn kafccn i.sornmcr megct popullrr i styrct f<lr Ilydelsl-nrsct. I lcr skal vi inf<>ruretcr I orn hva sou.r har skjedcl clg vil sxic i sakcn. For å giøre cn lang historic kort kan dct sies at clet lrar vrrt ertckrl frarn og tilbakc angåertclc huslcic og anclrc r,tkonorttiskc krav i tillcgg til clc gencrclle synspunktcnc pii clriftcrr Itv kirl.t'ctt. s()r'n ('tt('r st)'r('ts rttr'rting ikke har vr:r't akseptabcl ut i fra rttiljørttcsssil;c' hcnsyn ()l.l r'årc vcdtektcr. Kafi' Lars har n?i sagt opl) k<rntraktcn og flytter ut 3l.l. ll)()4. Paralcllt rnccl ck:nnc: utviklingcn har styrct i1)yclclshusct utrt:dct forskjelligc drilisfonucr for cn ny kafe i lokalenc, og i dct sistc har vi også hatt møtcr nrccl aktuclle kanclidater til stillingcn.s()nr daglig lcclcr(c) for kafcen. I)ct har ikkc manglct på flinkc folk. som vi cr tryggc på vil kunnc gjører ern gocl jobb for <>ss allc. l]egrunnelsen for å starte e5;cn kafe i stedet for å skaffe en ny leictager, er at llydelshuset lrar spesiclle intcresser i kafeclriften pga vår forrnåls1>aragraf, hvor dct bl.a. står: "...ljydel.shuset lnå gi r<>rn for dc fcllcsaktivitctcr (lef er bchov for blant [ryclclcns for.skjclligcr alclcrsgruppcr." Vi har n:i lært at for ti ha clcn nødvcndigc kontrcllcn mcd driftcn og utr.iklingen av llydelshuscr må r,i ha styring nrecl kaf-ccn. s()ln er cn vclclig viktig dcl av husct. orøvrig Ir'gger vi st()r vckt 1xr rc.stlrrrlltørcn.s vcrtskal>sflnksion i forhold til kafl'en ofl dcn ør'rigc driftcn Av llydclshtrset. I):.i ct ckstraorclinrrt ;irsmr,rtc: clcn 30. novcrnl)cr ()ur clcnnc sakcn blc: clct vccltatt cn vccltcktscnclring sonr gir styrct anlcdning til li o1>prcttc: ct sclskal> sonr skal stii firr ny kafcdrifi. I)ct ble dcsstrtcn gitt fullnrakt til at kaf'ccn cllcr llydcl.shtrsct kan oppta lzrn til inr.cstcringcr og clrifiskapital mccl pant i Ilyclelshtrsct pa 6(X) (XX) + l(x) O(X) kroncr. Stvrct vil l).1 stvrcnx)tct 7. clescrrrbcr srtnnsynligvis veclta ri ()l)l)rcttc cn stificlsc sonr sk:rl clrivc krrfi'cn. og r.'clgc trt Irve'ur sonr skal l>li clagligc leclc'r( c' ). Szi ska I clet op1>rette s bvggckouritcer s()rlr skal st:i for l>yggcsa ksa vv ik Iingc n. cle signz'lr t- srnvkning av kaf'een. rnobilisering til <lrrgnarlcr osr'. 'l'il rlctte vil vi gjclnc ha kontakt urecl belrocre sonr karr Dame og Herrefrisør tenkc' seg å ta et tak. Gi riss beskjed i lrostkassen vir pa l3ydelshuset eller ring noen i styret (se side 2). lnne n 1 5. de se rnlrer skal bud-.sjcttopl>legg for kafeen v:r:re klaft. slik at lanesøknacler kan sencles. lrrnkjø11 et('. start(.r' nar lcvcranscticlene krever dct. ()rnbygging <>g modernisering av lokalcnc vil bcstå i nyc gulvbclcgg. e n del ny innrcdning, be dret t<lalcttinngang. sarnt generell firrnying mccl rnaling og ut.slnykning. llcdrct tilgang firr handicapl>ecle og l.ledret lrrannvcrrr inngar og.sa. I)ct mcstc av kostnadcnc vil likcvcl g:i rnecl til innkjr,rp av nytt rnaskincri og utstyr til kjr.rkkcnet. Kuvcftcr. str>lcr r>g l>orcl blir også fi>rnyct. I)ct blir viktig a fzr goclc rab:rttcr cllcr gjørc goclc lrrrrktkjøp. llyggck<lrnitcen tzlr gjcrnc im<>t ti1;s r>g racl. Se lvc oml>yggingcn staitcr l. fi'bruar. Vi rcgncr forcløpig mccl cn 5-trkcrs byggcpcrioclc. hvorav ukc J og 4 cr ()l.-tid... Lørclag 5. rnars har vi planlagt stor apningsfi'stl 'l'il slrrtt: Kufi'cn trengcr et n\tt nltvrt så fort sorn rrrrrlig (før jtrl). Konr nrccl forslagl Vi k:rn lovc en litcn 1>rcmic (()g st()r stas). ltrr styret i Karrrpen Ilyclelshtrs: Siur'-l'veit. Gi et GAVEKORT tit jut! Permonent, kl,ipp, striper - go horffn inn i det nge året! Apn. tider frem tit titte jutoften: God jut og godt ngttår Ønskes otte våre kunder! Bøgf.10. (vis o vis Kompen kirke) Mon.'$e.lO-17. torå tø (kvetd etter ovtote) Tlf FRIgøR TORILL NÆSs

4 Ja, det var den rnofoa! Det er med blandede følelser redaktørene av Kampenposten gjennom de siste 3 7/2 årene bukker pent og trekker seg tilbake. Mye moro har vi hatt, man5;e klapp på skuldrene har vi fått, og aldri i livet om vi ville vært det foruten. Men du verden som vi også har forbannet "jc>bben" opp og necl innimellom! Vi føler Kampenpr>sten er blitt et levedyktig. relevant medium innen den lille sfæren sont Kampen tross alt er. Vårt inntrykk, ut i fra responsen vi h:tr fått, er at Kampenposten har gyldighet - i motsetning til de etterhvert flerfoldige "lokalaviser" s()ln bestar tw 90o/o annonser. 5%r koblet ()g 5% redaksjonelt stoff. De påberoper seg a være Kanrpens "egen. koselige lclkalavis" - mens cle sanrtidig skal være det sarnme fcrr Oppsal og lrkeberg. I'orsta det den sonr kan. HVORDAN SKAL KAMPENPOSTEN VI{ERE I FREMTIDEN? l)ct er det altsa ikke lengcr opp til oss a bestemme. men n()en ønsker har vi! Vi har ticlligcre. pa "lederplass". gitt uttrykk f<tr at vi synes noe av sryrken til den nåværende Kaml>enpc>sten nettopp er at vi ikke tilhører n()en - sit vidt vi vet. I den forstand at vi ikke er offisielt orqan filr noen bestemt gruppering pa Kampen. hverken bydelshus. vcl. historielag eller rnenighet. Slik skulle vi ønske at det f()rts'.ttt ktrnne være. Kampen er en svært broket forsamling, noe soln kanskie litt for sielden kommer til overf'laten. Den tause maioritet. som. bare for å banke det inn. riktignok er taus, men altså er en majoritet, hører vi sjelden fra. Vi har aldeles ikke hatt ambisjoner om å snu Verden på hodet, allikevel er det interessant å registrere at den mest massive responsen vi har fått kom som følge av en kritisk. "negativ" artikkel i sommernummeret vårt. Da hadde vi plutselig anonyme, spesielt eldre, mennesker i tale som rett og slett sa 'I'AKK for at nclen "slengte litt nted leppa" og påpekte at ikke alt er hakkebakke clg kardemomme. S:i hvorfor gir vi <lss dzt? Vi har rett og slett ikke tid lenger. Ingen av ()ss er direkte bcrrtskjemt med fritid fra før, en av oss "driver fclr seg sjøi", sclm det hcter. den andre har smattnger og hrll iobb. MF.N: Vi vil gferne fortsette a bidra - vi sier "bare" f ra oss ansvaret fbr adrninistrasion. redigering, forrngiving. annonsesalg clg clistribusjon. Dissc fttnksionenc: innebærer nemlig ganske mange arbeidstimer - frlr t() personer. Na bør det kanskie være duket filr flere menneskcr i redaksjonen (igjcn)! F.llcr lrlir tk't... SLUTT ETTER 16 ÅR? Det ville være for dttmt ont Kampenposten ble lagt ned - etter 16 arl Sa hva trengs fbr a lage bladet'i Hele blerclet produseres pr. idag pa skjerm, dvs. Macintosh. - takket vzrre velvillige arbeiclsgivere oll etterhvert noe privat utstyr. Kanrpe nposten cicr ingentin{1. Altsa rna vare etterf'ølgere fbr det første ha tilgang på Mac (eller annet utstyr), sanlt lnestre layout ()g redigering. Vidcre ma det selvsagt finnes printermttligheter til sarnme. Henger du fortsatt med I)et må lages repro, altså trykkklare reproduksjoner. av alle fotos. Klenner du noen sc>m gjør slikt? Egerulig koster det mye penger! Hva trykking angår, har vi tigget Oss til en svært hyggelig avtale. Det må tas bilder. F'ilm koster penger, fremkalling og kopiering likeså. Det dekkes forhåpentligvis av annonsesalget. Men først må noen selge ann()nsene. Og ofte må "n()en" lage dem også. Er d u "noen"? Har vi noen gode kremmere der ute? Har noen av dem tid til overs? l)et trengs alltid våkne folk som kan gripe fatt i ting som skjer På K:rmpen, positivt eller negatil't. og skrive noen ord eller fotctgrafere. Noen bør stille spørsmål om hevilgningene til Kampen sykehjem, om hvorfor Kampen i Nederland ikke er var vennskapslandsby. noen bør skriv'4 <lm kirkekonsertene. etc etc. Et nettverk av bidragsytere og llnnonsører har vctkst fram gjennom åra. Dette burde det være fbrholdsvis smertefritt å utvikle vidcre. Men det må altså administreres og samordnes. Og n:rr bladet er trykt. skal det bæres trt atskillig hundre kilo papir til husstandene pa Kampen. økonomi: ET "NEl" KOSTER SA UTE Karnpenpclsten m()ttar ikke ett øre i Økon<lmisk støtte fra noe son.t helst hold. Vi har fått ett tilskudcl+ via veier vi innbiller ()ss er blitt fa andre lokalaviser til del: Kollekt fia Kampen kirke og menighet. 1)et ble vi glad frlr - og smigret. Vi har hatt 6n eneste inntekt: De annonsene vi har klart a selge - og lagc. f)en "inntekten" dekker trykkeriregninga fbr hvert numlner. 0g ingen ting mer. Dtr jobber med andre ord gratis. Vi kunne sikkert solgt fiere annonser - vi har fclrnøyde irnnonsører. Men bortsett fra at også annonsesalget tar tid og krefter, har vi satt våt ære i ikke å bli en "annonselefse". Vi har ønsket å gjøre Kampenposten til et magasin. et blad, med en redaksjone:ll linie. for a være riktig

5 pompøs. Det skal være noe i lese i Kampenposten. (Våre annonsører er glad til - en annonse i Kampenposten blir lest fordi den er godt synlig, og den gir respons!) Ihvertfall - annonsesalg er en jclbb som må giøres for at Kampenposten skal komme ut. For ett og et halvt år siden søkte Kampenposten Bydelsutvalget om tilskudd til datautstyr, utstyr som også kunne komme andre aktiviteter på Kampen til gode. Vi fikk ikke engang svar. "NEI" har de da vel råd til? HVA FÅR DU rgfen FOR Å onrvr KAMPENPoSTEN? Det virker kanskje ikke så veldig bruke fritiden sin pa KP Sttraktirt-a gratis. En ting er nå at det finnes andre måter å drive på enn vi har gjort. Når det er sagt: Vi gjentar gjerne det vi innledningsvis sa: Vi har hatt mye moro og glede av Kampenposten. l]tover den gode. gamle gleden over å få til noe, tilfredsstillelsen ved å holde et nytrykt nurruner i hånda, vil du ha gleden av i få direkte respons på jobben du har gjort fra dine medkampianere. Vi har forsøkt å utgi 4 nr. å,36-44 sider i året. Det har vi neslen klart. En slik utgivelsestakt tilsier at KP ikke kan være noe nyhetsorgan. Det vil alltid være en begivenhet, liten eller stor, eller et arrangement vi er for tidlig/sent ute til å dekke. Det får vi leve med, ihvertfall intil videre. Kanskje KP kunne komme oftere, men da i en slankere, mindre ambisiøs form? Allikevel, selv i sin nåværende form har KP mtrlighet for a ta opp i seg og formidle ting som skjer her på godt og vondt. Vi har hatt mye både kose- og kulturstoff, men også kritiske artikler og mer tankevekkende temaer. E,n noenlunde riktig blanding. synes vi. NÅ BESTEMMER DU! Så lenge KP er et "uavhengig" organ vil den nye redaksjonen, i likhet med oss. ha stor frihet m.h.t. hvor de legger ambisjonsnivået. Uansett vil du jo faktisk ha en viss innflytelse! Vi synes allikevel at en ledetråd bør være at en lokalavis skal kommunisere med leserne sine. Ideelt sett burde redaksionen bestå av både eldre og unge, fra fcrrskjellige miljøer - og da gjerne skriveføre folk. Også må altså avisen fysisk lages - har ikke alle 16-åringer hjemmedata idag,? Og lager ikke skolen, som vi aldri har fatt noen dialog med, en bra skoleavis? Det bør selvfølgelig fortsatt være plass for de glade amatører. men det hadde jo vært hyggelig om tekst og bilde holdt en viss standard - Kampenposten skal jcr leses med lyst! Vi sier takk for oss. gir honnør til våre forgjengere gjennom 16 ar. og ser fram til å møte våre etterfølgere - vi står til disposisjon fbr deg som har lyst tll å lage et blød. SiN og.lr>hn Erik Kontakt oss via postkassen på Bvdelshuset. eller se side 2! ASYLET HARÅPNETI Huset med sjel og norsk miljø. Vi serverer kaldt skummende drikke og varm gammeldags norsk kost. Hyggelige priser. Hverdager: Dagens rett, NORSK HUSMANNSKOST kun kr. 59,- Søndag: Familiemidd"g. Åpningstider: Manda g - lørdag , søndag Grønland 28, tlf Hilsen Harald

6 Initiativrike gutter! - en rnamma og papp2ts tanker 'k a Vi fikk sa lyst til :r skrivc ()m cn kanreratfl<lkk her p;i K:tnrpen. som hrrr h<rlclt silmrncn sirlt:n rle vt i 3- arsaldcren. Vi har hrlgt clcnr fia clc samlet kastanjcr i parkcn. bygclc hyttcr i skraningen ()g gikk pa epleslang i liagcn til llastianscn. F'ra skirenn i prarkr:n til Ola-bilrcnn i Nordcrhovsgata. og til dc scncrc - nestcn voksnc - dannct r<lckcbancl. l.a oss ikkc glernnrc rn<lpcclticlen. Alle skr-rllc ha slik. Men vi lærtc oss raskt a kjennrr lydcn pa sykkelen til var sønn. Og plutselig er de unge nrenn og det er bil s()n) er tingen. Men dc nøyde seg liksom ikke l'rclt rned dct heller i lengdcn. De drr,tmte om å kjøpc scg buss. Ja, ja. sa vi og tcnktc vaft, dct blir sikkert f'estclig. Minnene cr lnange ()g m()rs()rnme og vi far stadig paminnclscr. Frcmdclcs ringcr dct pa døra rctt som der er, og utenfbr star bnde cn og to og tre av kameratene og skal innenfor :i prirte med vår SØNN. lltrsscn kltn lc'ic's. Itic'tl c'llc'r trtcrt sjrrtirr. I:crtt itv.guttcne l'rrrl scrtifikltt i kllrssc' I). og clc't r,il rrltslr si tirr btrss. Ilrcttist'r ()g lti()l()r ('r ovc'rhltlt. l)cn skltl rc.qistrcrcs sor.n cltrllringltttss,"tlllk.5 k()ycr ()g s('tcr er-fcrclig, l)r iclltg. cr clcn lrcrcr{nct tirr clt r) pcrs()tter. rncn clct skrr I utvitlcs ctt('rhvcrt. I)crr c.qne'r scg yppcrlig til sl:r- Iorrrrrtfluktcr og fi.skcttrrcr. firr hc'r kun ntrtn lxtclc' sovc og lltgt' nl1rt. (lutt('nc kan ttgslt tctrkc scg lr kjorr clclrc' pl ltrtsstur. ()g tllt.tic o.qslt. for ck'n s:tks.skylcl. lilli'r ()n) n()cn pllrnlc'ggcr lrttsslttr s()rnlncrcn l()9ii. ('r clct ltltslt ltltrc rt ringc. t )nr clu hrrr trttt lyst til lt sc' ltuss('n. sir stlrr clcn i Skcclslttogltllt, vis-rr-vis Klturpctr skolc. ()rti cltr rlnske r Ilcrc o;lplysninge r cllcr.qjf rc n;rnncrc ilvtillc. krtrt cltr kontrrktc Viclrtr -lohltnsen 1'llr te lc'- tirn 22 J7 (X) 9(). Men drømmen ble laktisk til virkclighct. Dc kjøpte en eldre buss f-ra l-ollo busselskap og den har de grtrnclig pussct opp. Ikkc trten v:rnskelisheter. selvfølgelig. I)e bcgyntcr mccl rt t,l rrt sctcnc. mcn rnattc settcr dcm inn i gjcn fbr a få clc:n registrert. Litt [lng start. men cle lrrter av sine fcil og gikk pa nrcd knutr ltals. Dcttc gar aldri bra. tcnkte vi. Mcn na star brrssen dcr. dc grci4r dc clct! tltvendig malt koksgra rned gr(rnn stripc. Innvcndig e r clet st>vcalkovc nrecl mr,lllerstucpanel og 9 køyer mcd ovcrlys. En kjøkkcnavdcling rncd nytt gr,rlv - slipt c>g lakkcrt. Og nye seter skal.settt:s inn, toalett likesa. En stralendc innsuts. syns vi, s()rn rna'llitc i gress('t og innrornrnc at vi ikke lraddc trodd et sa flott resrrltat. 'l'ilgi oss. gutterl Grelr,t ctg Rtger Og guttene beter: Vidar-lobansen. 'lbr Arne Dctbl, 'lbmm.y, ITansen, Pål Ilcntsen, Espen Gulbranclsen, Mofftin Mykle, Pål Hamang og Stig Oue l.'oroclden.

7 Gømle, gode l(ømpen I dag glernte jeg armbåndsuret bjemme det oppdaget jeg etter at jeg uar kommet ut der jeg på min uandrtng blant alle de gule, røde, blå og hr.tite busene nøt liuet på Kampen - der jeg blefylt med takknemligbet forfriheten ui bar i Norge - der jeg nøt bøstsola som uarmet der jeg nok en gang oppdaget noe nytt i denne "lille Wen i fuen" der generasjoner bar leucl før oss og kunne ueæene snakke - bua uille de fortalt? VSIJe de delt alle gledene med oss r'6 hua med sorgene - bua med problemene de sikken hadde ku.nne de gå ut en høstdag og bare nyte liuet - synes de det ttar sjarmerende med alle trebusene - eller ønsket de noe n.ytt fant de alle uerandautspringene koselige satte de pris på det - sånn som ui gfør dette undret jeg på mens jeg uandret ntndt og prøude å se inn i liuet som badde uært ber tidligere Med fotoapparatet foreuiget j eg nesten buert et bus, nesten l.?, en bakgård, nesten buer en gate og jeg glem.te tiden - den spilte ihke lenger noen rolle jeg passerte Kampen skole loppemarke det b oldt fortsatt på da uisste jeg at klokken ennå ikke uarfire - jeg gikk bjem, og så ikke mer på klokken den dagen på denne korte tiden ui bar på jorden, burde ui glemme klokken Røykernes interesseorganisasjon, som foruten kjendi- ser som 'Wenche Foss og Rolv'Wesenlund teller mang,e kampianere i sine rekker, Ønsker seg egne røykefly på de mest trafikkerte rutene' under henvisning til at minst 1/3 av befolkningen er røykere. Helt uaktuelt, melder sas og Braathens safe tilbake"' oftere - og bare nyte liuet - gjerne på Kampen Takkfor at d.u er d.u, kiære Kampen slsse/ Ed.uard,sen fiirzc t8 67 Store ptzzaer ' kun kr. 90 r- Hf EMKf ØRING kr. 30,- itillegg Senor Pizza for smakens skyld! Åpningstider: Mandag - søndag OO Fredag -lørdagl Tilbudet gjelder inntil videre RING OG BESTITL PÅ TLF: Oslo gt. 1 7, 0192 Oslo "Røykringen" på offensiven

8 Ukraina og sykkel-\&i Til tlkrainias venner på Kampen Hva skr.rlkr vi ejolt utcn dcrc'/ I)c korn til Norge. 2(r sykkclrncnncsker firr a dclta i et verclcnsrnestcrskap. I)et var f-ørstc gang dc stillct tundcl sitt bla-.r;trle flagg. tlkr:rinie har vært <lkktrpcrt i 300 :rr. I)e rnans4let rneget. fi>r ikke u si alt. I)c haclclc ikkc noc stcd a bo. I)u traclter den nc>c r.rnclerlige bydcl Karrrpcn i Oslo Øst til. Minc lunclskvinncr ()s -nrcnn fikk tak ovcr hodcne <xr l)lc tatt varc 1ta. Jeg fikk llrllllr)t't('r'. nl('n jcg visstc j<r ikker hvcnr sonl var Ilastianscn. spragfant<lrnet Vcni. K;rli Mcttr'. Karin, rncnislrc:ten. byclclsfirrvaltnirrgcn cller byclclshtrs. Cltristin;t. (lrltt:r mccl Ilkrainsk flass. 'l'r()n(l.foltansrn sortt alltirl orrlnct <lpp. cn jrrrist fra llcrgcn. r,ektrnrlsterc. kaft'pt'rsonale. I)c't rnlrttt: g1l n()(' srrrr firr nlc.q. nrlrn jcg str> lrr>s. llkraincrc tilhorcr cn gurrrrrrt'l kr,rltrrrnasjon. I)et vur kontukt nrc'llorn nolrliskr' vikinge l og trkr:rincrc lungt tilbakc i ticl. Nlen rn<>skovittene ltar stlalct r,':tr historic. I)r:rfirr cr jeg.qled firr ;rt Karnpen rned firc trrscn sjelel har tlykkct Ilkraina rrrt'cl 53 rttillioncr rttcnneskt'r til sitt brl,st. l'enn li.q hilsen M.t'kr tlø Rctclei fu t Mykola Radeiko Hvern cr clcnne Mykole lladcik<r sorn tirkker Karnlrcn pa Iikrainas vegnc'/ K<lrt firltalt: Hun cr foclt 1920 ijavariv. cn litcn by i vestllklaina. I):r ltans firu.:lc t'c vokstcr o[)p var byen en del av kclngeriket GalutzilL. r,rndcrlagt kcisercn i Wicn. Ornrådet ble polsk. clkku- I)crt av tyskerne og innlernrnet i Moskva-inrperiet under den røde tsar. krscf Stalin. Ungc Raclciko ble en lcder i dcn vest-ukra inskc nrotstandsbevcgelse llpa. sorn kjcmpct m()t tyskernc og sovjetcrnc. I 194f1 matte han gi tapt. Han korn s<>nr flyktning til Norgc. Han ltaddc vansklighctcr rne:cl a bli g<ldkjent. Norske mynclighr:ter var lite klar ovcr fi>rskjcl- It'n 1.llt nlss('r'(' oq rrklaint'rr'. Han ble anerkjt:nt sonr recll flyktning. tok meclisinsk ernbcdscksalncn. og virket sorn lcgc i Bænrnr. i Nord-N<>rllc, pa lløler - sanlt i rnange ar pa Holtet i Oslc>. I allc virkcar har han kjcrnpct for []krrinas f ihct. I clug cl Itan Ukrlinas r.roffisiclle gcneralkonstrl i Norgc. Da tlkraina inntok Kampen Kolt tid f'ør sykkcl-vm tok til l;le n()cn ilv ( )ss sil)r.lrt ctrn vi kttnnrr hjelpe til rncd a skaffl'enclcl rrkr:tinskc clerltagcrc tak ovr:r ltclck'- nc. I)ct dreiet seg on) attc n)cnncskcr'. Vi.r;jorcle det til cn Kanrpcnsak. Allt' sorn blc inv<llverrt syntcs (lct var fi>r frvlig. sonr det hcter pa gcxlt norsk. xt ukrxinskc idlettsfirlk skrrllc' vl'rc rrtcliggerc. rttc'n italie nerr. belgicrc (Xl dcn slags fikk hotcllplasscr. Karnpnfirlk hciv scg rr.rnclt. Sa korn ctert nrcltlingcr frrt ost. Prisene stcll sx rncljrrt i Ukraina at trol)l)cne ikke kunnc fly. I)cltagcrc oq lcdcrc nrattc skranglc i snru br-rsscr dcn langc vei fl'a Kiev til Kaml;cn. I)c atte blc til ni. clc ni til tretten. de tretten til flr>rten og s;r kom clct 2("r. Styrct i llydclhr.rsct stillct Lrygningen til Llkrainas disposisjon c>g styrcnredlenr Karin -larnfcldt vasket to:llcttene rned nlerr til. Alf Ilastianscn ver parat til a clmgjøre arkitektkontoret til herbcrge. Grete r>g 'lrond Bastiansen k>t seks kvinnelige syklister fa bnrke en av dercs leilighctcr som akkural var blitt ledig. I)e korn. trkrainernc. cn scn kveld. F.n noe ustrukfurcrt mottagelseskornitc rned Kri Mettc Halvik i spissen ()g ordnet op1;. Det var cn del sprogvansklighcter. F.n kvinnc snakket cngelsk gcldt og en sykkelreparatør ktrnne ni tyske gloserellrrrs bchersket de b'are ukrains'' og russisk. Kari Mettc slo clver til Karrnøy-ciialckt <lg sclv onr den ikke er særlig slavisk. oppfattet dc Itv;t lrrn lllentc. Kloppssprog er j<r internasjonalt. Orn cle var sultnci' I)et var de. Orrt clc hadclc n()c nlat selvi' Noe. jrr. Presidentcn i det trkrainske sykkelf rlrbtrncl haclcle \'['l't pa H:rrnar'. Han fikk nred scg litt nr:rt sorn ikke var sjrist r>1-lp. I)a tradtc Knmpcnkvinnene til. Alk' r.rkrainskc' maver blc nrettet. Vrni og 'li'oncl.fohansen kc>m til a spillc en scntral rollc. V'cni sonr cl' fra Ilulgaria snakkcr sonr ukrainere nrssisk. I bcggc land har russisk vrrt ol'rligatorisk skolcfag rrnclcr russifiserings[)l'oscsscn. (t Ikrainsk os rulssisk er lrcslektcclc sprog. ()llrtfl:nt sont'islandsk og norsk.) Veni ble ikkc balc tolk. hun tok se.q av tle trkrilinske kvinncr. dct vlrl scks lrv dt'm. l)il m:lng(' matcr. Christina Clrøndahl i llydelshuset st() pa. I)ct srtmme gj<lrdc kafeen ved :i gi rniddager til <;verkommelig ptis. []ctjcningen la bredsidcnc ril.

9 Alle som ytet noe, er det ikke mulig å nevne. Men Kristi Menighet gav av store hjerter. l]krainerne fikk med seg hjem så meget klær som de hadde plass til i kjøredoningene. Øistein Larsen forærte dem hlyanter og papir soln er mangelvarer i Ukraina. Blyantene hadde forøvrig Øistein Larsens firma importert fra Ts jekkoslov akia i Trafikksjefens etat kr>rn og gav gjestene parkeringsbøter. Greta Gulbr:rndsen sørget fbr at sykkelfolket fikk frukt og henncs Roger heiste det ukrainske blå-gule flagg på Karnpcn. Kari Børseth tok helc VM opp p:l vicleo. og bandenc cr g vel flernmc i likrainia. lovende. Han skaffet drakter fra en forretningsforbindelse i Sveits. Han skaffet endog noen sykler. Han ble deres trencr i Nclrge. Tross Gerrys imponerende innsats gjorde ukrainerne ikke det helt storc under VM. Pikene tok riktignok en bronsemedalje. og slo i lagtempo såvel Sverige, som Sveits og F-inland. Men de stillet svakere enn konkurrentene. utstvret var darligere. Allikevel betydde deres dcltagelse megct. En gammel nasjon med fersk fl'ihet markeftc seg. Og, i hvertfzrll lier pa Karrpen, gikk kvinner og mcnn av huse for a heie pa vare ukrainere. Buss nr. 20 Skøyen/Galg berg og nr. 29 Flasle/Vippetangen STORT BRILLEUTVALG OPTISK SYNSPRøVE GOD SERVICE TøYEN OPTIKK Hagegata 24, Odo 6 Tlt. (O2) Llkr'.tinerne gav uttrykk for takknemlighct over Kanrpenoppholdet og reiste hjem. I)et vil si. clet siste er vcl ikkc helt sant. Nocn av clenr skulle slen ikke hiern, nren reise mcd l;uss til England. I)ct viste seg i være cn litcn svakhet ved oppleggct. F'or :r komnre til England mattc dc kjørc gjcnnonr flcre land. Visa til disse land liadde de Lrare ikkc. Problernct l)lc tatt opp rned Veni. (lkrøinere i Norge: ll'ictnrtett til t)enstre på ltilclel er Genry I leklers. IIafl er iangl.frct [lkrctirter. mecl rtorck ruor (E rtederlandsk.f ar..\idenmnflett er M,r,kola Radeiko. Kttittrrert ntelktnt s.yklistene l.teter (ilrr Pctsi,tltltk. IItrn besøkte sin grctndrnrkel ll4.ltfutlct ttttrler \!t\4. \t'[crrrrtetr i ntirltert l.teter Serl.tii I[ontsiu og erjivt Riun, og lengst til ltø.l'rc stcir Ollt l'urt fu tt, fivt I )ottba.s..lerl.tij og ()lel.t softt er blaut Ukrai.?tcts ntesl ktt,errrle s.ykksl7t7lsvs, fuxlcle pci Mafrtrcttren ttnrler nrcsterskc,4)et. Mør de t,ar rtie lta besøk i Kantpen R.l'clelsltus. 'l}ond aksjonelte. tc>k kontakt rnccl de respektivc lands lrerværcndc Qbassacler og orclnet opp. Hadcle det ikke vært for 'li'ond Johanscn, ville vi kanskic hatt ukrainerc her fremdcles. c.a'. Gerry Helders Før sykkel-vm tok til. fikk noen Kampenmennesker Arbeiderbladet til å engasjere seg i de trkrurinske deltagernes spesielle situasjon. De manglet alt. En Gelry Helders meldte seg. Gerry er både norsk o5; nederlandsk mester på sykkel. Han var åpen fbr å sponse ukrainerne. Så veltet det på ham. Han betalte flyreise til Norge fbr to av de mest

10 Ekebergskrenten i høstsol En torsdagskveld i midten av september møttes endel medlemmer av Kampen Historielag i Gamletryen, nærmere bestemt ved Oslo Hospital. Gnrnncn til dette var sclvsagt at Histrlrit'lrtut'l arr:tn{.t('r'tt' orttvisng. o.{l at dc frernnrøtte villc utvide sinc ktrnnskurpcr orn de clstligc dclcr ltv "Garnle Oslo". Vlrr ciceronc l)a trlren var rnuscrrrnslektor r,ecl Oslo Ilylnusetrnr. Halald ivl<lbcrg, og han gjordc seg sti ;rvgjordt frrrtjcnt til "l)en lrla drtrt'". I)ct var ct fint lrr.tstvrr. nren allikcvcl korn ktrn l5 stykkcr rncrl stort og srnatt. I)ctter cl j<l egentlig sktrf'flr-rde litc. I)ct kan virkc s<lln ()nr n()cn hur har' 1>rolrlerncl rncrl a l;e vcgc se g firr langt lrr>rt fra Kanrlre ns kf crncorrrrrrdc. og at ffcrrrrrrtrtct rrrinker lrctrlrktcli.q fi>r Itvcr kilr>lt'lctcr rlran nte firrflyttrr ser.q ltcrfra. I)a llran r)rirttc reisc' hclt til Larttbcrisctcr. ln(4ttc krrn trc stykkel opp. og gjcnnortrsnittsalclt'rcn pa dc flernrnottc vrlr ca. 55 ar. Ntr var rlc:n betraktelig lavcn:. og clct br.rl rnan vcl firllial;cntligvis se pu sot.n ct goclt tegn? I)cssuten cr dcr jo allticl cn 'lllzi clrtrc-l'rrrrr:r', nrc'd. Vel - dct r.'ar ornvisninscn jeg skullc skrive ()rn, ()g kanskjc kan "hjcurrncsittcrnt'" lærc noc al' rnitt hufti.r3c referat. 'l'rrrrrr startct alts:t vcd Osl<t Hospital. sorn fru lnicldelaldercn av var et fransiscanerklostcr. I)t:ttt: blcv nt'dlrrgt inncn <xr (l('t blev sri hospital. I)ct hr.rset l;yens clffe ntlige sinnsyke hus, inntil Krohgstøttcn blc byggct. Man fikk ogslr vite at birkcgarden heter Oslcl Hospitals Kirkcgard, og ikke Gamlcbyens gravlund. sorn clcn gicrnc blir kalt. I)et cr fi;røvrig her vinnercn av fjorarets Karnl>enpris. l.cif Ryvc. er jr>rclf'cstet. Man passcftc sa Ganrlebyen rnenighctshus. s()rn er bctraktclig unnc:rleck:s cnn clct vi l'rar i var rnidtc. Rlcv oppf-ørt i ar.19(x). ()s el'rrn blancling av fcrrskiellige stilarter. 'l'n en tur sclv. I)cn liggcr i Alnafctgaten. ()g cr ('t artig skr.rc. I I'.kcbcr.qskrcntcn kan lniln sll tyclcligc sl)or cttrr Alrrnvcrkct. Irvor dct blcv utl'rrnnet alrrnskifer fra 1700-arcne os til 1U50-tallet. Alrrnskifi'r. sollr cr svrrt oljcholclig. blcv lrnrkt sr>rn firrvcstoff. og var visstn<lk en st()r eksportartikkcl 1xt clern tiden. Vi gikk sit viclerc opp Ribbungllxtcn. I)en hel sitt nuvn cftcl n()en ol)l)før'skc lrønclrr' fia Nlarkc'r i Østf<rld. Kon Hlrakon Hlr;rkor-rsson haclclc et svare strt:v rrred clt'rrr pa l2-20-tellrt. Ordct riblrllnt lrcl vl f( )rovrilt "r()v('r". Riblrrrnggetcns nedrc drl er cn sunskc srt steil bakkr:. vcrrc enn Nannestadgaten l)a sitt l)ratteste. I)ert er nu hellel ikkc nrcgct trafikk dcr. c-rg vel korrunct opp funt vi dct g'anskc iclyllisk. rnan ktrnnc til og nrcd se Kanrpcn dclfi:r. 'l'uren gikk sa <1111'r i dcn sakaltc Ave tarrdcrbycn, s()rn kalle s sa l).9.a Softrs Anton lsirgcr Arctander. Han v:rr førstebolgcnrestcr i Christianill. og var bl. a. rnecl p:l a stiftc.l)et frisinneclc Vcnstre". Arctanclt'rbycn cr c'n havcl'ry. <11'11;- filrt i og intcnsjoncn mccl clcn var a lruse arbcidcre. I)et var ('n tankt'iti(lcn. acloptclt fra l'.ngland. at hvis arbeiderne fikk be drc bc>forhold, og cn lite n h:rveflckk ir syslc nrccl, sa villc clc ogsa ydc langt rrtere nar de val' pa iobb. Nu blcv forøvrig disser husenc sxpass clyre at det ikkc blev cltr rlrcst tl'cngende arbciderne som fikk clenr. Av clc trc have:bver s()nt finncs her i byen. er Lille 1'oycn den sorn blc rrtest "arbciclcrprcgct". Den fbrstr arlriclcrby i Englancl hct firrrcsten Srrnliglrt City. og det var, sorn de flcstc fcrrrn<lclentlie har gjettct. en sepcf:rbrikant sorn byggert rkrn [or' "sint'" arlrr'irkrrc. NuveI denne havclrl'err i I'.kcbergasen er nrarkert forskjellig Fra clcn ornkrinslicgcnclr trt'hrrsbcllyggclsr'. Sllcsic'lt nrtr llllrn. s<lrtt vi. gar l'r<lrt til clen sakalte.n(rgcrlanclsbyen,. Hvorfirr clen sa lrctt'r. skal jeg ikkc begi nres ut pa noi,1 spekrrlasjoncr ()nr. rnen den bcst... av n()('n slittt' tlclrtrs s<lrrr ble <11;1'rfr.tlt sonr prrvisolicl firr a avltjelpc b<llign<.rden nrrrdt frtlste vcrdenskrig. Sorn cn dcl anclrc' provisolicr lrcr i byen. sa star clc ck:r cnnu. (xi nar dc hal statt sa lenge. karr ckr vrl sta cn strrnd til. Illir vcl snart bcvltringverdigcl I)erfra bar clet <lp1'r i.skogcn,. Vi fant rr:stcr cftc'r clen.qarttlc ritlt'r'ei fi'a rnidclelalclclcn. o.q rctt vccl clen. n()('n rcster t'ftcr skltnsr'r' fnt clerr gang Oslo la i.gartrlcbycn". rtltsa før Prt l(r00-t:rllct fikk clcn visstnok nltvnl't "l)r'n Flt'rlr'f haldskc Konsevci". Var.anabasis" cndtc opp i nrrltt-'- tcn uv F.kelrt'rg Cuntping. <xr d('ffi'a bar clct. i nocn av Oslos blu.ttestc gatcr'. lttrrtig neclovt't'. \'i huclclc dt-:ssrrtcn gatt i F.kcbcrgskr:rningcn i tr> tinrer. <lg clct err jo grenscr firr hvor nteget cn kan frxdr.ryer av nyc kunnskaper pa e11 aften. 'l'rrrcn kunnt-: sikkclt tatt trc.qanger sa lang tid. M:rn kunnc l'rlitt fortalt om hva sagaen firrtcller' oss crnr hetrde lscr helfrl.. Anna Ilrannfle ll (1t31()-1905) klrnne rnan ha sagt en del orn. Konov,,sgatc rett utenfirr den tidligct'c bygrense: ltlev jo pa fcrlkcrnunnc kalt "De kloke kc>ncrs gatc,. Anna. og hennes cfterf<rlgcrc

11 haddc ncmlig ikke lov til å utf-øre sine tjenester i byen, da de blev regnet sclrn kvakksalvere. Den tidligere nevnte Leif Ryve blev, av sin mor. tatt med til en av de "kloke koner". Dette må ha vært rundt 1L)20. I'il slutt vil jeg rettc en takk til Historielagets styrc fbr at de tar initiativet til disse vandringer. og samtidig oppfordrc fblk til a dukkc opp. Kafben fbrsvinncr ikkc orn man fodater den for nocn timerl Jan Hrik I). Hanscn "Vålerengavandringen Frtr Sot. Etrgenier ()g Ingebr:trg Catlxtrina Ilirkenbrrscrlt hct lcntcnc. "Klempcn"..-l'ippt'n" (xr "Kytc'rn" ble gtrtta kalt. Vi cr pa Valclcnga. trebydelcn mcd kallcnavn og kjc:nte hiørncr. l-.t tjut'talls lristoricnysgjcrrige pt'rsoner farit veien til Sotahjørnet cn ruskesur oktoberlørdag. Vålerenga Historiclag invitertc Kampen ditto på vandring i sin l;ydel. Varc: obit"." var Rolf G. Hanscn og K,! "cn Paaby fra historielaget. mens sokneprest Harald Bekkcn inviterte inn i prestegiirclen. sorahrørnet - Sotahjørnet var ikke et vanlig hjørnc, det var en møteplass. Spesielt clersom clersom Vålerenga dro hjem en fotballseier, fortaltc: Rolf G. Hansen. I)a var det fullt p;i hiørnet av Strømsvcien og Etterstadgata. Fnr Sot, fra Sot på Hadcland, har gitt hiørnet ct navn. Fram til 19U0 drev hun Sota kaf'6. Og pa kafeen v:rr det spiseplikt for å kjøpe sigaretter. Et fat symbolske kjøpekaker sto laglig til på clisken firr dem som egentlig ikke var så-'sr.rlten. - Strømsveien har skapt ct skillc pa Vitlercngrt. sa llolf (1. Hlrnscn. rnc'n det cl blitt bedle cttcr et tr.rnnt-:lcn kottt. Mcn tlct t't' ikkc tttitngc igjt'n av clc gurnle huscnc langs clcr-rne innf:trts:tr;r. Ontviscrt'n vur lrckcr ovcr Stronrsvr:icn i rctning ganrlr: Sætrc Kjcksf;rbrikk. - l)c:n sk:rptr: godlukt i nabolagct. I)tr kunnc hare scttc pa kaff'en og nyte kjr:kslukta til. MANGE BUTIKKER - F-orr i tida var clct tirllt av llrtikkcr i alle glrtcnc her pa Valerengu. Spcsielt var det rnelkel>utikker <x.r kc>krnialfc>rrctningcr. ()g kortevarc. Rolf G. Hansen nevncr kortevarcllrtikken til F.trgenic:. - I)et er nesten ingen sanne br-rtikkcr igjcn i dag. l)u fzrr ikke kjøpt en knaplr cllcr ct bcndclb;rncl "i lr,lst" lens;<.:r. H:rnscn kunne fortcllc at clet ogsa var et rikclig utvalg i kiøttforretninger. frrr ikke a snakkc om skonrakere. I Strr.lmsvcicn 29 var clct f:rst jr,rlepynt-lltsalg. og i Vålerenggata gikk trikken. Om helsten kunne dtr fii billige grurnnsakct da auksjoncrtc E,tterstacl kr>lonih:tgr: bort markcns grødc. KALLENAVN OG "HJøRNER" Hjornckrrltrrrr:n har vr('rt ()n viktig clcl ltr,' rlct sosiale lil' 1'lu Vulcrcn.qu. Onr la.q l4 hjorner liur vl^rt irstc trefl.stt:tlc:r' oplr gjt:nn<lnl 1rrr. \'i hur ncvnt S<ltzrhjolnct. t)r('n rlt't vur' ogs:t (it':tbcinhjornet. Hulr,otsens Itjclrner (cttcr h:tlvorst'ns btrtikk). Sr trchjlrrnct ( cttcl kf t'ksf:rlrrikkcn ) ()g :ttte krtnte n ( clc'r grrbbclugct plericlc :t trr:ffes ). ().q l'rlrtnt clc:rn sorn plr:iclcr it trcttcs p;t hjrlrnct r':rr "Klenrpen" os ulle clt' unclre {.lrttu rnccl kallrrnavn. l)c:t c'r vc:l knupt noe:n lryck'l sonr su gjcnnonrfort har brtrkt kallcnavn s<>rn V'ulcrcnga. "Klcrnpen" r.'ar firrrlvrig cn orclentlig røver. Hlrn trcngtc pcngcr firr u ga p:i kino 1xr Sirkus Vr:r'clcnstcatr:r. og inngikk veddcrnal. Naken. mcn rned slip.s og sko. llrp han ncckrver Strørnsveien. Og klartc scg ut('n større viclcrvcrdighetcr. TIPPEN OG KYTERN V i har kornnrct franr til Ingclrorgsgate, og Itcllf G. H:rnsen k:rn ftlrtcllc at hcr l;odclc,il'ippen" sonr var kaptcin pa landsluget i 1936.

12 Og bak kallenavnet.kytcln" finner vi t'n Av Valerengas frctttstc.httscliktcre". - I)rt har vært trtrolig manq(' kallenal,n i brtrk. Ilolf G. Hanscn har sarnlt:t ortt lag 3(X) i alt. REGISTRERER HUS V:rlcrr:nga cr. i liklrct nrcrl Kurttl;cn og Ilr>clclokka. r:n trclttrsbyclcl. Nlungc ur, (lc g:tntle lrttstrner l)usset ()l)l) (x.t i gocl stanrl. lltcn ctr tlerl r:t' i rlirrlig firrfatning. Kirstc:n P:taby firrtaltc ut Valcrcngu Vcl rtrgistrcrcr htrs sorn c'r i filrirll. I)ct cr srrlig g:rrclc'r rlt'r.qltrclcicrr'n lx)r ('t itnnet stctl. \'c'llc't kla.qr:r til k<lttuttttncrn. s<lrn r.lir p:tlr:gg <lrtt tttl'lr'clt'in.tl. I not'n tilfi'llcl lxtl clct fort fr:ttn. Nlcrr c'n rtr,' rlcr c'lrlstc' ltvuningcnr: 1xr Vltlcre ng:r s()rtl virkelig, trltngcr t't krft filr vccllikc'ltolcl ert' i kottrtrrttnrtl cir' - 1>t'cstegltt'ck:t-t. vålen cåno Vrrrrcllin.qr'n lutr tilrt ()ss til l)t'('st('- gltrrlcn. rlcr sokncl)r('st llltrlrlcl Itckkcn lost't oss int.r i e n ltrlrktfirll sal. Sonr er en av fire store stuer. Prestcgarclcn cr kansk jt' V'.tlcrcn.rllrs t'lrlste hlts. I)ri l3(x)-tallet la Vuler glircl. som dct het dcn gang, r.rndcr Oslcl-biskopens eiend<tmnre r. I I t304 gikk gården ()vcr i vcrclsli.q cic, og blc.enkeslrck: filr l]isko;rpr:ns L,nkc". Nii hadclcr clct sc.r; slik at bisk<lp (,arsten Schnticlt <>verlcvcle sin ltustru, giftet scg på nytt rncd sin unge husholderske lngelrorg C:ttharina []irkenltusch. og clc.lclc 1 I rnaneder ctter ltrylltrpc:t. SrL rlr:n 25 ur gamle ticlligere hrrsh<llclcrske n var de n cncste cnkcn p;t r:nkr:st'tct. I)cn ttngc t'nken giftct scg 1xr nytt rlctl kjopnrann Lars Stccnsgaard. - Kiol;ntunn Stcctrsg:turcl ltnl:t cn stor frtrkthlrge ltc'r 1xt gurtk't'r. l<ltn sokncprt'stcn firrtr:llc. Ilcrstcnc ltv ('n llotl frtrktltegt' sy'ns tirrtslttt. Scinerc' blt' gltrclt'n kjrtltt ltv ovcrrcttssukforcr (llrrl Clrristirtn Sltlrlrrronst'n. ()g tttccl hltttt st:trt(:r Vlrlclt't.tgt'n H<>r'ctlgarcls klrnskjtr nrl:st glunsftrllc pcrit>clr'. Sltl<tln()ns(:n firrtc ct st'lska1>e Iig liv og Irrrsct blt' firr litc fix' liarn. I nridtt:n lrv lf37o-trlu fitlct<tk han ct-t st()rrc ()nr- ().q pabygging. Ilesrtltat('t var blant :rnnet at huset fikk det preg av sveitscrvilla som clet fortsatt har. Salomonsen solgte unna tomtcr, så cla lran solgte til kommunen i 1897 var dct ikke mange rnalene tilbakr:. Vålercnga gård cr den cneste s()rn cr igjcn av dc gamlc prcstegilrclenc i Oslo. GISKEN + HERMAN = SANT - [ Indcr krigern bq:talte Kv:rrncr Ilrtrg lønna til pre ste n. f<lrtcller Itolf G. Hanscn. Mr:ns sclkncprest Hrrrrlrl llt'kkc:n kun fclrtelle tt Ht'rnran Vilclcnvt'y blc vict til (lisken Anchc;tssr:n 4. fcbnr;rr 1912 i V:rlercnga kirke. Vlrnrlringcn cr slrrtt. <xr llllc invitl' rcs lil ku[ti' os vatlcr i <lt:t nfbyclc:lshtrsct pa Valcrcnga. Nyopp- I)usiset 1xt dugnacl. rncd trivclig innrcclning tar bydclshtrsct i nx>t baclc til n)rrtcrr og sclskapelig samv1['l'. Mrtttr,t Lrlnen - lvi I '-' rlelle lirlslnnrkl

13 Nye, koselige rckkehus på idylliske (I(AMPEN HAGEBY>r *'. ff.1- * 36 try, selvekle rckkehus m/hage * 3-rcms 81,5 kvm, 4-roms 100 kvm * Uinnr. kieller ca. 40 kvm samt bo&r * Garasie inkl. i pisene For prospekt og prisliste * Priser kr. 680 (XXF985 m0 * Husbanklån kr. 470 (l(lfsflt (XXl * Husbankrcnb 5,5 %-7,5 oh * Innfiytting sommercn 1994 Blindernveien 5, 0361 Oslo Ttf g0 00 3Ui$D3fili Thereses gnte 44, 03OB Oslo Ttf

14 Redaksjonens Store AvskiedsGanredryss! Det er liksom ikke grenser for hva slags gavedryss vi kan by på,.slik på tarnpcn av årct og vår rcdaktørtid! Med årcnc har mange plateselskaper tilgtxlcsctt oss mecl aktue lle kvalite tsutgivelse r f ra norskc toppartistcr, og cla gje rne artister mecl en Kampentilknytning. Vi har gitt bort bl.a. Lynni Treekrem, Kari ljremnes. Truls Mørk og. on llalke. I)enne gang slår vi riktig på stortr<>mma, og har l'rele 3 CDer a gi br>rt! Dvs., cgentlig cr clet SEKS CI)er vi gir bort. for rosine n i pølsa for mangc vil nr>k være THORB ørn EGNERS SAMLEDE VERKER l)r-r far allc Egners klassiske stykkcr, fr> r fø rst c ga n g tilgjcngclig pa Cl), i lydrcstalrrcrt stancl (visstc du at "l)yrene i Afrika" er fra 7953?), Karius og Baktus. Karclcmomme og Hakkebakkeby ()g mye mcr fbrdelt pii 3 Cller PLIISS den nyutgitte "Musikantene krxrrmer til byen", sonr aldri før har v:rrt ute på platc, rnen er kjent og clskct av dct ganske lancl fra NRK radio. Kunnc det friste? Hvis ikke cr kanskjc ncste konfekt attraktiv? B ørn EIDSVÅGs nyeste plate, "Allemannsland", cr innspilt i ncttopp Karnpen kirke, og har fått stjernekritikker hele veien. En samlet presse har overgått hvcrandre i superlativer for både plata og konseftturneen han har lagt ut på. Og selvfølgelig besøker han også Kampcn kirke, dct skulle da bare mangle I Dcn 17. desernber stiller han rncd fullt kor og orkester, og det bør ligge an til et interessant møte med cn artist som vel fortsatt er k<>ntroversiell i sv:rrt enge krctser, men som har vunnet et stort publikum mecl sin folkelige tiln:rrming til de berømmelige "tanker c>m tvil og tro", og ()m det å rett og slett være menneske. At Eidsvåg er en fin lyri kcr ()g komponist, er ihve rtfall ingen uenige om. Konscrten den 17. er forlengst utsc>lgt, og ekstrakonserten den 1tl. scr rrt til a ga samme veicn. Blir det en trecije? Da han spilte i Pauluskirken i november var det 400 som ikke fikk plass! {lansctt kan du altså kanskje nyte CDplaten - helt gratis - fra Karnpcnpostens jr-rlegaveverksted. Hvis du f()rt.satt helst vil betale 159,- i en eller annen platebutikk for Gc>de, Norske Plateutgivclscr, sa er du vel hcller ikke interessert i MORTEN HARKETS,'POETENES EVANGELIUM"? A-ha-vokalistens soloutspill har sinc røtter i Havard Rems antc>krgi 'llesu liv i norsk poesi", cn cliktsamling som solgte over eksemplarer via Bokklubbcn. Et e kstre mt høyt salgstall for norsk poesil Men så er det c>gså sterke lyrikernavn vi snakker offi, Jens Bjørneboe, Ingcr Hagerup, Georg Johannesen, Erik Fosnes Hansen og Arnold Eidslott cr bare noen av dc som har levert tekstene til clettc prosjektet. Musikalsk er dct Øyvind Yarkøy som står for melodiene, rnens Kietil Bierkestrand har stått for arrangementene. Musikere spenner over alt fra Frode Alnæs (Dance with a stranger) tll strykekvartettcr. Alt dette høres jo fint og spennende ut, men sjelden har et norsk plateprosjekt oppnådd mer sprikende kritikker, faktisk i d3n grad at plateselskapet, Kirkelig Kulturverksted, har gått Llt med en egen pressemeldinxpga. kontroversene. Vi skal ikke ta standpunkt til platen her, bare kort oppsummere at VG og Dagens Nzrringsliv slakter platen, mens Aftenposten og Faedrelandsvennen gir godord. Poenget er: I)en kan bli din - gratis. SLIK VINNER DU Hva nra dtr sa prcsterc fcrr a ha sjanscn til a grabbc til clcg clc:ttc? Du skal ganske enkelt, med få orcl. frrrtcllc oss hvor clu har lest clette nurnnleret av Karnpenposten, hva du liker/mislikcr av clet ch-r har lest, og - hvilket'- plate clu ønskcr dcg. Vi trekker ut tre vilkarlige vinnere - cttcrpa lcser vi alle innkomne svar. Men vi vil altsa ha cn meningsytring fra clcg fcrr at clu skal vtrrc ntecl i trckningc;n. Ogsa haclcle clet selvfølgelig v.rrt praktisk å vite hva du hetcr. hvor du bor, tlf. nr. og denslags, rnerkclig rtange glemmer slikt småtteri. Postkassen var I'renger vecl inngangen til tsydelshuset! Vi har Kirkelig Kulturverksted, Granrrnofon Elektra og Norsk Plateproduksjon å takke for at du så enkelt kan tilegne deg norsk musikk GRATIS. Sats på harde, kompakte pakker i ar!

15 I :l)il\ lt \ I t it( 't\ t\ ll lill)\\'.\.'.1 t:l\:{.1"1{ }{l t r)

16 Star(nerende bok o(n Oslo øst I)a forfatteren. lokalhist<;rikcrcn og vcteranrnotstandsmannen Sigurd Scnje cløcle i septenrbcr i ar. 74 'ar gammel, mistet vi en kjernekar og ekte Oslopatri()t. Sin siste lx;k. "Oslo Øst - bystrøk <>g Akergardcr i bilder". rakk han altså ikkc Lr <lpprlevr: sjøscttingen av. for clen firregikk på Karnpen l3ydelshus 21. oktober. I)er hadde Pax Forlag tr()mmet sanrnlen til ct vellykket lanseringsrn?)te. sorn starte t me d en " va ndring" p,i Ka nrpe n f or fiemmøttc bokhandlet'e. prt:.sse- og forlagsfolk. med historikcr.jan Mvhre sont gtride. Iloken har blitt ncttopp "sjarme- [cnde". som r>verskriftcn rnildt rrntydcr. F.n bruksbok. tror jeg vi kan si. det er ikke cn t>vcrlcssct, ckskltrsiv stravsamlct mcn en liketil. infi>rmativ rusletur i dc østrc ltydclcnc. Oslo Øst cr nly(' nrcr cnn grabe ingardcr og s<>sialc J;roblcnrer. JLren gar fi'a trehus- og mrrrg:irclsmiljc,tt:r i inclre lry, via gjcmte og glcmte idyllcr og raritctcr. og h.-lt ut til sporcnc av gammcl bondckultur i de c,lstligstc clclene :tv byen var. Stcder vi iclag forh i n clcr utelu kkc: ndc mecl trafikkrnaskiner. gigantbk>kkcr og industribygg var jo vitterlig arcna for badc htrsdyrhold og fordbmk lrclt opp til var tid. Se njc romantiscrer ikke ovcr dcttc. han anerkjcnner og presentcrer hcldigvis også industrikulturcn og staseligc. offentligc bygg - for det finncr drr ogsa pa Oslo Øst. Kamtr>en h:rr selvfølgelig ogsa fått sinc c.qnc sider. Vi ma nok gi forlaget rctt i dcrcs innrømmelse av at fi)t()lrlatcrialet hcrfra kttnnc vl'rt bedre. clcssuten sk tr I I e' r,'i selvfblgelig ønskc at clet vur nlcr akktrrat fra strøkct v:lrt. Mr:n nrangfirldet i de østrc bydclcne cr stort. og vi har fbrst:ielse filr at det nrå ktrttcs og prirtriteres hardt i ct slikt vell av stoff. F-aktisk blir dctt<-r ct lite ankcptrnkt ved boka for dr:nnc lcscr..feg synes nok prescntasjonenc kan bli litt vcl surnrnariskc ()g tclcgrarnaktige iblant. Kanskje hadde boka tjent pa å ha noen færrc presentasjoncr til fcrrdcl frrr litt mer utfyllende stoff om noen av stcdcnc vi bcsøkcr? Mcn dct cr tross alt en billedbok. deffer, s;l rett skal være rett. Ihvc:r-tfall firngcrcr boka utrncrkct s()rlr cn sp()rc til sclv a finne Llt tt)('r onr hva clcn berømmeligc "Østkantcn" inncholtler - n()(:n ()g cnhvcr vil bli ovcrraskct! Prisen cr det heller ikke noe a si pa. 24ti.- firr en gjcnnornillustrerrt. innlrr-rndet lx>k pa 22() siclcr. Dettcr btrrclc vlrrc cn akttrcll ltrlcgavc til f. cks. trtflyttcde "Østkantfblk". Og ct lite tij'rs til Historiclagct (eller anclrcl) til slutt: Hvis dct er intercssc f<>r a arrangcrlr tcrn:tkvclder eller' møter med utgangspunkt i boka, sa stiller Pax Forlag gjerne opp. I)esssuten har fotograf Odd Borgcrsen lysbildcscricr han sikkcrt kan ovcrtales til a vise: ficrn...

17 Den fleksible familien Aleneboende persoryer badde dårligere inntektstr,tuikling i 8o-åra enn par med og urcn barn. Scerlig gielder dene aleneboende u.nder 45 år, som barfått redusert sin inntekt. Statistikk uiser også at en stadig støl're del aujbrbrutket til alerteboenrje blir bntkt til ting som uanligttis erfelles.fbr en busholdning1, som bolig, busboldningsar-tikler, tele-.fbn og W, og mindre tih.tarer sonx er knyttet til buer enkelt sitt.fbrbntk, som tnat og drikke, enkelte.fritidanikler, reiser o. a. De siste årene er også det totaleforbrutk redusert mer.fbr alenebr-tencle enn.fbr ønrire hu.shoklninger. Hua køn J-orklaringen u (ere? Ø Har ikke alenctxrcndc hatt sammc sjansc til :r skaff'c scg like gr>d inntektstrtviklinfl o.rj fbrl>ruksutvikling st>rn andrc husholdningcr'/ F.n clel av forklarin.rjc:n cr a finne i at p:rr og familier ofte cr mer flr:ksible i forholcl til inntc:kt og fclrbmk cnn alenebocndc c:r. F. eks. har staclig flere lrar r>g f'umilicr firtt to yrkestilknyttcclc i steclet fbr Cn. Langt flerc kvinncr h:rr f:rtt firlltidsarlrcid istcdctfirr clcltids:rrbcid. Pr>tcnsialct fc>r a utviclc sitt innteksgrtrnnlag har dernrerl v:rrt større cnn fbr yrkt'saktivt' t'nsligc s()rll ^?v;rnskclig kan ltlt rner L'nn cn inntekt. T<l inntcktcr gir ogse et stnrrc vern om dcn enc skullc bli arbcidsledig. Ogs:t når clt:t gjeldcr forhnrk er par ()g farnilicr mer fleksiblc. I". eks. kan de dclc pa utgifter som vanligvis cr fclles for cn husholdning,, utgiftcr.s()rn en enslig ma bærc alene. Pcrsonlige Lltgiftcr kan til en viss grad fclrdeles ctter behov. Alenelivet kan ogsa ha sine fordeler. Mange rncner z{ nettopp det gir frihet og fleksibilircr. F. eks til å prioritcre og vclge sinc gjøremal, til :i reise bort, flyttc til andre deler av landct o. a. Dette er nok i mange tilf-eller riktig. Men når det gjelder inntekt og forbnrk k<lmmer alenebocnde til kort, <>g er ntindre fleksible enn familier og par. 'l'il tross firr clette m:l yrkcsaktive ale'- ncl>r>encle: bctalc likc myc skatt som allc andre. Hacldc det ikke vrrt rettfl'rclig rnccl en koml>ensasjon i ct skattefiaclrag frrr alcneboenclei' Mecl hilscn Olav-. ohan Øye Pros jektnredarbcider. Ensl iges Landsforbuncl. "Så tok han eit barn og sette midt mellom dei..." Av Kampen kirkes mange tilbud i høst, fikk novembers kirkespill med ovennevnte tittel mye blest, fra Verdens Gang til l)agsrevyen. Et ambisiøst prosiekt med manus av Torunn Ystaas og musikk av Iver og Audun Kleive, s()m også tok opp i seg både dans, skuespill, kor- og solcf sang. En rekke kjente, profesjclnelle kunstneresamt rrp()ffe amatører" medvirket - til glede filr mange, til mindre begeistring for andre. I)e fleste vi har snakket med var imponert over det musikalske, men opplevde fbrestillingen s()m helhet som rrnoe uforløst". Kampen og Vålerengas bydelspub nr. 1 I Prøv vår h jelnm lagde pizza - byens beste? Rom j u lsåpent: J u laften stengt, f.o.m. 25/12 t.o.m. 2/1-94: 12-O1. Ord i nære åpn.tider: Mand.-tors. 15-O1, fre. 13-O1, lø./sø. 12-O1. V,'ffiS Hedmarksgt. 1

#,t..f&4- .åel. Hva skier. Ki for, tie. jli t" Kaf s. r'* l. *th {"r, T'.i# ffi,*

#,t..f&4- .åel. Hva skier. Ki for, tie. jli t Kaf s. r'* l. *th {r, T'.i# ffi,* { #,t..f&4- It.åEl Hva skier Ki for, tie jli t" Kaf s 'i *th {"r, ffi,* r'* l. T'.i# - ai lør Tommy & Tigeru?, oaerbringe re da,k sj one ns s omme røn s k er (rry ber Rlculkompcntiet As

Detaljer

Lokalt engasjement - en tapt sak? side6-9

Lokalt engasjement - en tapt sak? side6-9 Lokalt engasjement - en tapt sak? side6-9 Trenger vi Kampen Bydelshus? side 12-13 Må skolekorpset legges ned? side4-5? Siste utgave av Kampenposten? Kampenposten dukket opp i lokalmiliøet for første gang

Detaljer

Medarbeidere søkes! Den gømle da,men NYTTIGE NAVN OG NUTWIWER. - og sinnet fyb med liuslærdom du kan ane lengselen

Medarbeidere søkes! Den gømle da,men NYTTIGE NAVN OG NUTWIWER. - og sinnet fyb med liuslærdom du kan ane lengselen Medarbeidere søkes! Et nytt nummer av Kampenposten, denne gang kraftig forsinket, til fleres frustrasjon, tror vi. Årsaken til at dette senhøstes nummer ikke kommer ut før nå, er simpelthen at den fra

Detaljer

4t s. k # s $ 'ffi. &'t h.:"' Filminnspilling. Kiempedager! Kampen - en mønster-hydel? ;,3f q; ,ffip \#v- ^ {-*,*-- \ \" {m il* aaa. aaa. ..

4t s. k # s $ 'ffi. &'t h.:' Filminnspilling. Kiempedager! Kampen - en mønster-hydel? ;,3f q; ,ffip \#v- ^ {-*,*-- \ \ {m il* aaa. aaa. .. "*ryw%$ k # w 4t s 'ffi {m il* ^ {*,* ;,3f q; &'t h.:"' w..,:*i\ s $ '$ \ \",ffip \#v Kiempedager! Filminnspilling aaa Kampen en mønsterhydel? aaa Sommeren lot vente på se$.,.... ihvertfall den riktig

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

I dette nummeret har vi mange nye I friaragsytere, dvs. flere nye bratkere av avisen. leserinnlegg! Sånn skal det

I dette nummeret har vi mange nye I friaragsytere, dvs. flere nye bratkere av avisen. leserinnlegg! Sånn skal det .{R$ a, her er vi igjen. Vi slår følge med våren, skrur klokka en time fram (var det ikke sånn det var?), og får slik lengre dager. Og i skrivende stund begynner vårfornemmelsene virkelig melde seg. Puss

Detaljer

NXTiX. ildururrur. H{ lfyelloil0? SYTTEIYTI[$ID Rcpsrurioncr u#rrcr NYT]TGE NAYN OG NUIIIMER. Kveldsontikvoriot. i Bøgt. l0. roth åg rimclig.

NXTiX. ildururrur. H{ lfyelloil0? SYTTEIYTI[$ID Rcpsrurioncr u#rrcr NYT]TGE NAYN OG NUIIIMER. Kveldsontikvoriot. i Bøgt. l0. roth åg rimclig. 19 GROVE TYVERIER 7 BILTYVERIER 2 RAN 3 PROMILLEKJøRINGER 9 SIMPLE TYVERIER 3 AIIMELDTE LEGEMSFORN/f,R- MELSER & 1 LEG.BESKADIGEISE Kveldsontikvoriot i Bøgt. l0 OBS! Åpningstider: Mon - fre: 16.00-19.00

Detaljer

*ru. ,,rr;tri. ,ii* }f' b* ffi. ffi. 3nå *,.4"e. ryå. .ffi" $ r': .t- ,:.";:.., -.1 ', :,r..a. :::,,..':.. i:.: :

*ru. ,,rr;tri. ,ii* }f' b* ffi. ffi. 3nå *,.4e. ryå. .ffi $ r': .t- ,:.;:.., -.1 ', :,r..a. :::,,..':.. i:.: : *ru,,rr;tri,ii* }f' b* ffi ffi ryå.ffi" $ wæ 3nå *,.4"e W r':.t-,:.";:.., -.1 ', :,r..a. :::,,..':.. i:.: : a Neida, Kampenposten er ikke død - denne gangen heller. 75 år har organet blitt, og som ugress

Detaljer

v / å"4 d "-' " ",r\.

v / å4 d -'  ,r\. v / å"4 d "-' " ",r\. 7V VIKTIGE ADRESSER KampenVel Styret: Erik Mevold, Sonsgt. 5 468 70 33 Hanne Sletten, Bøgata 10 419 23 60 Sverre Syversen, Bøgata 30 AD 27 40 Anne Ditlefsen, Nannestadgt. 5D A67 63

Detaljer

.4$'7. I. 1r" l.i. .'-:"n:iitt..'irr.s.åfif-i:- r', [, I. l' J LI9EJII

.4$'7. I. 1r l.i. .'-:n:iitt..'irr.s.åfif-i:- r', [, I. l' J LI9EJII .4$'7 I. 1r" l.i -I 'T.ImḤSide 4-5 l' J r', [, I.'-:"n:iiTt..'irr.s.åFiF-i:- LI9EJII!) Hver gang så er vi igang igien! Ofte med lange mellomrom. Men denne gangen har vi med et nytt proff-team- som skal

Detaljer

ffipen POSTEItH # " Æ,-:' NR. 3 OKTSER FJORTENDE ÅnGANG LOKALAVIS FOR KAAAPEN *', ;ol-&"*

ffipen POSTEItH #  Æ,-:' NR. 3 OKTSER FJORTENDE ÅnGANG LOKALAVIS FOR KAAAPEN *', ;ol-&* # ffipen LOKALAVIS FOR KAAAPEN FJORTENDE ÅnGANG POSTEItH NR. 3 OKTSER *', # " Æ,-:' ;ol-&"* f Ingen leser Kdmpenposteh. NYTTIGE NAYN OG NUI'll'lER Noen påstår faktisk det. Å nei vel, sier vi da. For en

Detaljer

God IUL. I(ømpen! -"ry. i.; id ** * &ks * ** ***J. s;" {l,?# h.# *l * &*os

God IUL. I(ømpen! -ry. i.; id ** * &ks * ** ***J. s; {l,?# h.# *l * &*os God IUL I(ømpen! id ** * &ks g # h.# i.; er g @ s;" {l,?# * r* -"ry 'i * ** ***J *l * &*os Kveldscntlkvqrlat I Bøgt. I0 Brukte OBS! Åpningstider: Mon - fre: 16.00-19.00 Lørdog: 10.00-16.00 KampenB&BHandel

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

HøySt AKTUELT. Høsten 2012. Nr. 2 Oktober 2012 Årg. 24. Side 19-26 Er medlemsavis for HSIL. Høybråten Stasjon med Vel-Huset.

HøySt AKTUELT. Høsten 2012. Nr. 2 Oktober 2012 Årg. 24. Side 19-26 Er medlemsavis for HSIL. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høsten 2012 Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2012 Årg. 24 Foto: Dag O. Jensen Side 19-26 Er medlemsavis for HSIL HøySt AKTUELT Holmsens Magasin er borte, men vi har jo Bengts

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2012 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling / #2012 / 1 Innhold 2 En hilsen fra styreleder i Angstringen Norge 3 Nye tider, nye erfaringer & nye muligheter! En hilsen

Detaljer

TOKALAVIS FOR KAMPEN KAIIIPEN. FEMTENDE ÅnGANG. POSTEItI! DESEMBER 1992

TOKALAVIS FOR KAMPEN KAIIIPEN. FEMTENDE ÅnGANG. POSTEItI! DESEMBER 1992 TOKALAVIS FOR KAMPEN KAIIIPEN FEMTENDE ÅnGANG POSTEItI! DESEMBER 1992 God jul på Kampen! Tro det eller ei - det er oss en glede åvære på banen igjen og å kunne ønske alle våre lesere en riktig god jul.

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

5.utg. 2009 Pris kr.; 100,- Et sabla kult møte med TERJE FORMOE. Ooo du er så skjønn. Kunstner ville bli sauebonde

5.utg. 2009 Pris kr.; 100,- Et sabla kult møte med TERJE FORMOE. Ooo du er så skjønn. Kunstner ville bli sauebonde 5.utg. 2009 Pris kr.; 100,- Et sabla kult møte med TERJE FORMOE Ooo du er så skjønn Kunstner ville bli sauebonde 1 Redaksjonen Henning K.Nilsen Dan Ruben Jacobsen Thuan Le Cong Christian Hestås Alexander

Detaljer

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang Thailand/laos/mekong misjon s tidende nr. 9-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51

Detaljer

Mer gammelt enn nytt. Vålerenga Historielag ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et riktig godt nytt år. En drøm om en hvit jul!

Mer gammelt enn nytt. Vålerenga Historielag ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et riktig godt nytt år. En drøm om en hvit jul! Mer gammelt enn nytt Et organ for Vålerenga Historielag Vålerenga Historielag ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et riktig godt nytt år. En drøm om en hvit jul! Foto utlånt av Alf Kryhlmann

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling. årgang

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling. årgang - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2013 Innhold 2 Hvorfor Angstringen? 4 Angstringen - mange muligheter og aspekter! 5 Å være deltaker i Angstringen. 8 Frivillig:

Detaljer

NR. 2 2005 28. ÅRGANG

NR. 2 2005 28. ÅRGANG NR. 2 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Per og Lena trosset rusavhengighet og fengsel for hverandre. 19 maraton på 19 dager for Kirkens Bymisjon. Tre par tre kjærlighetshistorier:

Per og Lena trosset rusavhengighet og fengsel for hverandre. 19 maraton på 19 dager for Kirkens Bymisjon. Tre par tre kjærlighetshistorier: Nr 2 2015 Tre par tre kjærlighetshistorier: Per og Lena trosset rusavhengighet og fengsel for hverandre Alf (60) løper Spania på tvers: 19 maraton på 19 dager for Kirkens Bymisjon Terje var kriminell i

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11.

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. årgang Tema: Ungdomsmiljøer TAKLER KONFLIKTER OPPLÆRES AV GATEMEGLERNE BROBYGGEREN INTVERVJU MED ASLAM ASHAN 1 Gatelangs ANSVARLIG

Detaljer

FORSIDEBILDET: Finn Jensen har igjen vært på farten for TgM. Dette bildet tok han på 1. mai på Youngstorget.

FORSIDEBILDET: Finn Jensen har igjen vært på farten for TgM. Dette bildet tok han på 1. mai på Youngstorget. .,+. '.,J'1,' ) Nye tariiffavtaler OGF hal tått oppretta tariljavtalc rned lcrn nye beclrifier så langt i år. Dctte cr rcsultatct av cn bevisst satsmg og en strarn piloriteri ng l'r'a Ibrcn i nga Hvis

Detaljer

38. årgang Sommer 2015. Jordal: Ligg unna pustehullene våre. Kampendagene. Kampens byggeskikkpris 2015. Kampen i ammetåka

38. årgang Sommer 2015. Jordal: Ligg unna pustehullene våre. Kampendagene. Kampens byggeskikkpris 2015. Kampen i ammetåka 38. årgang Sommer 2015 Jordal: Ligg unna pustehullene våre Kampendagene Kampens byggeskikkpris 2015 Kampen i ammetåka Nyttige navn og nummer: Kampenposten Bøgata 21, 0655 Kampen kampenposten@gmail.com

Detaljer

sfhf"i ske DU HAR TAPPAT DITT ORD ltricls Farlitt)

sfhfi ske DU HAR TAPPAT DITT ORD ltricls Farlitt) DU HAR TAPPAT DITT ORD ltricls Farlitt) Du hor lupltul ditt ord oc'h lin pappc rs lo 1t1t, dtr borfblrrhur n i lit'at Sci sillcr dtr iler pi hondlorns trup1t Oc'h groter su iirergitat 'ad vur lct /iir

Detaljer