menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 2 mai 2010 august 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 2 mai 2010 august 2010"

Transkript

1 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 2 mai 2010 august 2010 I dette nummeret: Konfirmantleir på Mariaholm. Gruppen samles før messen i kapellet Les mer på side 7 f. Biskopens brev i en vanskelig tid s. 3 Tre personer én Gud s. 4 The Holy Spirit s. 5 Konfirmantleir 2010 s. 7 Valg til MR og PRO s. 11 Årsmelding Caritas s. 15 Kalender s. 16 Messetider s. 18 Glimt fra Magnusfesten s. 19 Katekese på norsk s. 21 Overnatting i kirken s. 22 Korsvandring s. 23 Barneleir på Nordtangen s. 26

2 ST. MAGNUS KATOLSKE MENIGHET Romeriksgt 1, 2003 Lillestrøm Tlf (p. Iru, sogneprest), (sekretær) hjemmeside: e-post: MESSETIDENE: Se side 18. SKRIFTEMÅL: 30 min før alle messer, eller etter avtale SYKEBESØK: Etter avtale KONTORTID: Mandag - fredag kl Menighetssekretær: Helga Haaß-Männle (tirs-tors) UTLEIE AV MENIGHETENS LOKALER: Henvendelser til Hoa Tran Van, tlf , Henvendelser helst etter kl PRESTER OG SØSTRE I MENIGHETEN OG I SOGNET: p. Iru Pethuruppillai tlf p. Filak (sjelesorg for polakker i St. Magnus) tlf p. Rory Mulligan sm (sogneadministrator for St. Gudmund, Jessheim), tlf p. Erik Ruud sm (sogneadministrator for St. Clara, Kongsvinger), tlf p. Andreas Rupprecht sm (ungdomsprest, kapellan i St. Olav, Oslo), tlf Søstre av Det hellige kors, Hurdalsgata 65, 2003 Lillestrøm, tlf KONTI: Driftskonto Mariahagens konto: Høyrentekonto: Menighetsrådet: Minh Cong Vu (leder), Arthur Estrada (nestleder), Torill Bøker (sekretær) Judy Guneriussen sr. Therese Hoang Gyørgyi Sandor, Jossie Aarvik Hiep Nguyen, Vo Hong Le Cyril Pethuruppillai Tonja Ramazan-Yousif Sakristi: Vinh N. Francis, Vinh Thanh Katekese (norsk og vietnamesisk): Judy Guneriussen, Vinh Van Truong, Barne- og ungdomsutvalg: Torill Bøker, Foto på forsiden: Helga Haass-Männle 2 Kor: Mechthild Opperud, Cuong Ton-That Arthur Estrada, Modesto Ocampo, Vedlikehold: Geza Kozari, Økonomi: Chung Van Nguyen, Lars Ole Djupdal, Emma Ripman Alan Ramazan-Yousif Caritas: Anne Cederkvist, Pastoralråd: Ny representant velges mai/juni FAG, frivillige arbeidsgruppe: Loc Do Duy,

3 Budskap til de troende Kjære brødre og søstre i Kristus, Denne påskeuken har vært en lidelsens uke for oss alle. Vi har ikke hatt fred til å ta den livgivende glede over Herrens oppstandelse inn over oss, men har måttet sørge over overgrep mot mindreårige begått av geistlige i Norge og andre steder. Jeg takker for at dere sammen med deres prester og meg har båret denne tunge byrde, og har vært utholdende i bønnen. Takk også for de mange tydelige ord om at dere bærer dette sammen med hele Guds kirke. Overgrep begått av Kirkens menn er ikke Kirkens gjerning, men syndens og mørkets. Disse handlinger står i skarp kontrast til prestenes kall og løfter. Vi vil sammen gjøre bot for alle unge som har måttet lide på grunn av utroskap eller unnfallenhet fra Kirkens tjenere, det være seg geistlige, ordensfolk eller legpersoner. Når en del av Kirken lider - i dette tilfelle mindreårige overgrepsofre - vil hele Kirken lide. Jeg håper at det vi gjennomgår er en lutring som vil føre til at Kirken fremstår som et sannferdig bilde på Kristus. Det jeg hører og ser tyder på det. Noen katolikker vil ta alvorlig anstøt av de synder det berettes om - for kortere tid eller for livet - andre vil se dette som et kall til å bli bedre katolikker, og leve sin tro i enda større trofasthet mot messebesøk, bruk av skriftemål og bønn. Slik har Kirken vokst og holdt seg sunn i tidligere trengselstider. Jeg ber dere inntrengende om at vi fortsetter å gå frem med dette mål for øye. Be for overgrepsofrene. Jeg ber Gud velsigne dere alle. +Bernt Eidsvig biskop av Oslo, apostolisk administrator av Trondheim Oslo, den 10 april

4 TRE PERSONER - EN GUD Den Hellige Ånd er en av de tre personene i treenigheten: Fader, Sønn og Den Hellige Ånd. For mange av oss er dette vanskelig å forstå. Bibelen erklærer at det er bare en levende Gud, men vi lærer av skriften at Han består av tre separate personligheter. En måte å anskueliggjøre dette på er å undersøke innholdet i vann (H2O). Vann er et stoff som kan eksistere i tre former som væske, is og damp. Et egg er et annet bilde. Det består av hvite, plomme og skall, men det er fortsatt ett egg. Selvfølgelig gir ikke disse eksemplene et komplett bilde av Gud, men de er illustrerende for det faktum at de tre personene på ingen måte opphever Guds enhet. Den Hellige Ånd er LIVSKRAFTEN. Han er ikke upersonlig. Den Hellige Ånd er en person slik som Faderen og Sønnen. Bibelen forteller oss at alle kjennetegn ved Gud som blir åpenbart i Faderen og Sønnen, er like tydelige i Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd er sammensatt av intellekt, følelser og vilje. I 1 Kor 2,11 ser vi et eksempel på den Hellige Ånds intellekt og vilje. Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. I Romerne 15,30 ser vi den Hellige Ånd har følelser, representert med evnen til å elske: Jeg bønnfaller dere, brødre, for Herren Jesu Kristi skyld, og for kjærligheten til Ånden, så dere streve sammen med meg i bønn til Gud for meg. Selv om Den Hellige Ånd har alle egenskapene til Gud, har han bestemte roller og funksjoner i våre liv. I Johannes 16,13 ser vi sannhetens ånd som styrer: Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. I Johannes 14,26 får vi vite at Den Hellige Ånd er vår rådgiver og lærer: Men Talsmannen, som er Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt, og minne dere om alt det jeg har sagt dere. I 1 Kor 3,16 ser vi at Den Hellige Ånd bor i oss: Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? I Apostlenes gjerninger 1,8 forstår vi hvor vår makt kommer fra: Men dere skal få kraft, etter at Den Hellige Ånd er kommet over dere. 4

5 Den Hellige Ånd, Faderen og Sønnen utgjør en enhetlig guddom kjent i kristendommen som TREENIGHETEN. En vanlig misforståelse er at kristne tror på tre forskjellige guder. Dette er ikke riktig. Mens hver personlighet har forskjellige funksjoner, gjenspeiler hver person den samme guddom, og hver av dem de guddommelige egenskapene ved den ene, levende Gud. THE HOLY SPIRIT: ONE OF THREE PERSONS OF GOD The Holy Spirit is one of the three persons of God: Father, Son and the Holy Spirit. For many of us, this is a difficult concept to grasp. The Bible declares that there is only ONE living God, yet we learn from scripture that He comprises three separate personages. One way to partially visualize this concept is to examine the nature of water (H2O). Water is a single compound that can exist in three states liquid, ice and vapour. An egg is another picture. It is composed of the white, the yoke and the shell, yet it is still one egg. Of course, by no means do these examples paint a complete picture of our God, but they are only illustrative of the fact that His three persons in no way invalidate His Oneness. HOLY SPIRIT IS LIFE FORCE. The Holy Spirit is not a vague but a life force. He is not impersonal or unthinking. The Holy Spirit is a person equal in every way with God, the Father, and God, the Son. The Bible tells us that all the characteristics of God apparent in the Father and the Son are equally apparent in the Holy Spirit. The Holy Spirit is composed of intellect, emotions and will. In 1 Cor 2:11, we see an example of the Holy Spirit s intellect and will. For what man knows the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God know no man, but the Spirit of God. In Rom 15:30, we see the Holy Spirit has emotion, as represented by the capacity to love. Now I beseech you brothers, for the Lord Jesus Christ s sake, and for the love of the Spirit, that you strive together with me in your prayers to God for me. 5

6 Although the Holy Spirit has all the characteristics of God, He has specific roles and functions in our lives. In John 16:13, we see the Spirit of Truth and our guide: When, however, the Spirit comes, who reveals the truth about God, he will lead you into all the truth. He will not speak of what he hears, and tell you of things to come. In John 14:26, we learn that the Holy Spirit is our Councillor and teacher: But the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name will teach you everything and make you remember all that I have told you. In 1 Cor 3:16, we see that the Holy Spirit lives inside us. Surely you know that you are God s temple and that God s Spirit lives in you. In Acts 1:8, we understand where our power comes from: But you shall receive power, after that the Holy Spirit is come upon you. In Rom: 8:14, we understand where our direction comes from: Those who are led by God s Spirit are God s children. For the Spirit that God has given you does not make you slaves and cause you to be afraid: instead, the Spirit makes you God s children, and by the Spirit s power we cry out to God, Father my Father. In Rom 8:26&27 we learn that the Holy Spirit is there for us in times of weakness and prayer: In the same way the Spirit also comes to help us, weak as we are. For we do not know how we ought to pray: the Spirit himself pleads with God for us in groans that words cannot express. And God, who sees into our hearts, knows what the thought of the Spirit is, because the Spirit pleads with God on behalf of his people and in accordance with his will. In Hebrews 9:14, we see that The Holy Spirit is eternal. In 1 Cor 2:11, we see that the Holy Spirit is all-knowing. In Psalm 139, we see that the Holy Spirit is everywhere. HOLY SPIRIT: Attributes of God. The Holy Spirit, Father and Son all comprise a unified Godhead known in Christianity as the TRINITY. A common misconception is that Christians believe in three different gods. This isn t correct. While each personage is distinct in function, each shares together in the same deity and each reflects the divine attributes of the one living God. p. Iru 6

7 Konfirmantleir 2010 på Mariaholm På fredag 19. mars, selveste dagen for den hl. Josef, reiste 30 konfirmanter sammen med p. Iru, tre ungdomsledere, en instruktør for skuespill, en kateket (undertegnende) og 5 voksne som skulle ta seg av det legemlige vel, til bispedømmets leirsted Mariaholm på den sørvestlige bredden av Øyeren. For et flott sted å være på leir! Mariaholm består av tre bygningskomplekser: Hovedhuset, kapellet og sovefløyene. I de siste var det flust med små soverom for en eller to personer, i hovedhuset fantes store og mindre saler og rom til både kos, lek, aktiviteter og katekese, et nyoppusset kjøkken utstyrt med alt som kokkenes hjerter kunne ønske, og en matsal med plass til oss alle. Altså: strålende betingelser for en helg på leir. 7 Kapellet med Øyeren bak

8 Et flott sted for bønn og ettertanke var kapellet med utsikt over den ennå islagte innsjøen. Her begynte og avsluttet vi dagene med bønn og stillhet, levende lys og sang. Ungdomslederne Anna Storvik, Cathrine Nguyen og John Thuong Pham var ikke bare villig til å ta ansvar for kos og lek, men også for denne åndelige delen av programmet. De valgte bønner og sanger og ledet oss trygt gjennom bønnestundene. Uansett var det nok disse tre som fortjener mest ros: De stod på fra tidlig morgen, da de begynte med å vekke konfirmantene, til sent om kvelden, da de sendte konfirmantene til sengs. Anna Storvik med sin store erfaring fra mange leire blant annet fra vår konfirmantleir i Askim i fjor - var selveste krumtabben i systemet. Hun organiserte dagen med mye oversikt og rutine, og hennes medledere, Cathrine og John, fikk en god rollemodell å kunne orientere seg etter. De to siste var konfirmanter i fjor, men tok fatt i sine nye oppgaver på leiren i år med stort engasjement og talent som utlignet mer enn nok eventuelle manglende erfaringer. Leirens ungdomsledere, fra venstre: Anna Marie Storvik, Cathrine Nguyen og John Thuong Pham 8

9 Også lekene inne og ute ble organisert av de tre. Ute gikk det både hett og vått for seg: Konfirmantene i full fart (øverst) og i samtale (nederst). Til venstre: Morten Bjørnstad rekker hendene i været mens Ninh Nguyen tar en hvil i snøen (øverst til høyre). På fotballfeltet som ennå var dekket av en halv meter snø, ble det en slags rugbykamp. Det kostet mye krefter og de søkkvåte klærne måtte skiftes etterpå. Men humøret var upåklagelig. Inne var det bordtennis og sangøvelse, forskjellige leker og aktiviteter. En fin avkobling fra dagens katekese som handlet om korsveien, messens gang og kirkens seksuallære. 9

10 En annen bærende søyle var teamet på kjøkkenet. For uten mat og drikke duger helten ikke, heller ikke heltene og heltinnene på konfirmantleiren. På kjøkkenet jobbet Hien Ngoc Nguyen, Tap Thi Ho, Phuong, Ngoc og Tinh Duc Nguyen. Aktivitetene ble organisert av Hoa Van Tran. Også disse menneskene måtte stå opp tidlig. Fra klokken 7 om morgenen ble det jobbet iherdig med dagens måltider. Et stort pluss på denne leiren var Oddmund Berg (bilde til høyre). P. Iru fikk vervet ham til å øve inn to skuespill med konfirmantene. Det første skuespill var hentet fra Lukasevangeliet kap. 15 og handlet om den bortkomne sønnen, det andre var basert på Johannesevangeliet kap. 8 og dreide seg om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd. Oddmund klarte å engasjere alle konfirmantene i skuespillene som ble oppført lørdag kveld. Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd, møtte konfirmantene igjen i messen på søndag. Tilfeldigvis var dette søndagens evangelium. Messen feiret vi i kapellet og p. Iru sørget for at den ble en fin avslutning av de to dagene på leiren. Ute var det snøstorm som kunne beskues gjennom vinduene bak alteret, men inne var det sang og glede (se bildet på forsiden). Etterpå måtte det pakkes og ryddes, og en siste utfordring ble spaserturen opp til den asfalterte hovedveien med bagasjen i hånden. Bussjåføren nektet nemlig å kjøre ned den bratte grusveien til Mariaholm i dette været, derfor måtte vi komme oss opp til fots. Uansett: Disse to dagene på Mariaholm tenker vi gjerne tilbake på. De lot oss vokse i fellesskap og glede! - Helga Haass-Männle 10

11 Valg til MENIGHETS- og PASTORALRÅDET 2010 Valget gjennomføres i perioden 29. mai til 6. juni Valgurnene står i våpenhuset, brevvalg er også mulig. Det velges 10 menighetsrådsmedlemmer og en representant til Pastoralrådet og vara. Kandidatene velges for en 2-årsperiode. Valgkomitéen ved Veronica Ocampo, Thanh Vinh og p. Iru gleder seg over å kunne anbefale disse kandidatene: Kandidater til menighetsrådet: Torill Bøker fyller 65 år i disse dager og blir pensjonist til sommeren etter mange år som lektor i den videregående skolen. Hun synes det er viktig å gjøre en innsats for menigheten og er spesielt interessert i diakonalt arbeid, arbeid med barn, unge og eldre. Hun har vært menighetsrådsmedlem de siste to periodene. Arthur Estrada har vært nestleder i nåværende menighetsråd. Han kommer fra Filippinene, flyttet til Norge i 1983, er 53 år gammel og bor med kone og tre barn på Stovner. Han er bioingeniør og jobber på Rikshospitalet. Arthur leder det engelske koret og er kommunionsutdeler i den engelske messen. Judy Guneriussen er født i 1946 på Filippinene og kom til Norge i Siden 1990 tilhører hun St. Magnus. Hun bor sammen med sin mann på Rasta. De to siste periodene har hun sittet i menighetsrådet og er i tillegg katekesekoordinator i menigheten. Judy er også med i teatergruppen. Judy vil skape gode forhold for barn og ungdom. 11

12 Sr. Therese Hien Hoang er født i Vietnam i 1972 og kom til Norge i Hun tilhører Søstrene av det Hellige Kors av Qui Nhon, Oslo. Hun er utdannet som apotektekniker. I 2008 flyttet hun inn i den nye kommuniteten i Hurdalsgata 65, Lillestrøm. Sr. Therese har jobbet som kateket i mer enn 20 år i ulike menigheter. Vo Hong Le er 42 år, gift og har to døtre på 7 og 9 år. Han kom fra Vietnam i 1992, vår først bosatt i Levanger og flyttet til Rælingen for 9 år siden. Han jobber som sveiser og montør. Han ønsker å gjøre en innsats for menigheten og dermed være et godt forbilde for barna sine. Hiep Thanh Nguyen er 42 år gammel, bor med kone og barn på Kløfta og har vært medlem i menigheten i 8 år. Han jobber som sykehusassistent. Han synes det er spennende å jobbe sammen med mennesker fra ulike kulturer og ønsker samtidig å investere tid og energi for Gud og i menigheten. Cyril Pedurupillai er 63 år og født i Sri Lanka. Han bor med kone og fire barn på Kjeller. Han er vaktmester. Cyril ønsker å sørge for en god kontakt mellom den tamilske gruppen og menigheten. Han var medlem i det nåværende menighetsråd. Tonia Ramazan ble født i Polen i Hun bor i Fetsund med to av sine fire barn og arbeider på A- hus som kokk og teamleder. Hun kom til St. Magnus for fire år siden. Hun kan tenke seg å være kontaktperson for polakkene i menigheten og ellers hjelpe der det trengs. 12

13 Gyørgyi Sandor, 73 år og av ungarsk opprinnelse, har sittet i menighetsrådet de siste fire år. Hun er pensjonist og har vært i St. Magnus i mange tiår. Gyørgyi har sittet i menighetsrådet de to siste periodene, har hatt ansvar for Formiddagstreff og teller regelmessig kollekten etter 10-messen. Minh Cong Vu er 46 år, gift og har tre barn. For 8 år siden flyttet han til Skedsmokorset. Minh jobber som systemingeniør. Han er leder for det nåværende menighetsrådet, medlem i FAG- og i brannverngruppen. Minh ser at menigheten er i positiv utvikling når det gjelder samhold mellom de ulike kulturelle gruppene og vil gjerne jobbe videre in denne retningen. Jossie I. F. Aarvik er 53 år og bor på Rasta. Hun jobber som kvalitetskontrollør. I 1990 kom hun til St. Magnus. Jossie har sittet i menighetsrådet de to siste årene. Hun sier om seg selv at hun er en fleksibel person som kan jobbe med ulike slags oppgaver. Kandidater til pastoralrådet: Egil Guneriussen er 62 år, gift med Judy og bor på Rasta. Han er medlem i brannverngruppen og i Caritasgruppen. Han og Judy står for den årlige gulvrengjøringen og poleringen i kirken. Thanh Vinh er 62 år, gift og bor i Lillestrøm. Hun har i mange år vært ansvarlig for blomstene i kirken. Thanh Vinh er medlem i menighetens Caritasgruppe. 13

14 ST. MAGNUS VALG 2010 Hvert konfirmert medlem av St. Magnus har rett til å stemme på inntil tre (3) ulike kandidater til menighetsrådet (MR) og én (1) til Pastoralrådet (PRO). BARE ÉN PERSON PER STEMMESEDDEL! Hvis familien trenger flere sedler, kan disse hentes i inngangen til kirken. STEMMESEDDELEN må legges i en umerket konvolutt som lukkes og brettes og, sammen med utfylt og avrevet navneslipp (nederst på dette ark), legges i en ny konvolutt. Denne må legges i valgurnen i inngangen til kirken SENEST SØNDAG 6. JUNI kl eller sendes i posten SENEST TORSDAG 3. JUNI til St. Magnus menighetskontor, Romeriksgata 1, 2003 Lillestrøm. Kandidatene er: TIL MR: Torill BØKER O Arthur ESTRADA Judy GUNERIUSSEN Sr. Therese Hien HOANG Vo Hong LE Hiep Thanh NGUYEN Cyril PEDURUPILLAI Tonia RAMAZAN Gyørgyi SANDOR Minh Cong VU Jossie AARVIK TIL PRO: Egil GUNERIUSSEN O Thanh VINH O KLIPPES HER " " VALG 2010 ST. MAGNUS, LILLESTRØM Vedlagt konvolutt inneholder min stemmeseddel. Fornavn, etternavn og fødselsdato:... Adresse, poststed:... O O O O O O O O O O

15 Caritasgruppens årsberetning 2009 Caritasgruppens medlemmer i 2009: Anne Cederkvist, Åse Aam, Judy Guneriussen, Egil Guneriussen, Beate Wølner, Veronica Ocampo og Anna Tumidajewicz Gruppen har hatt 4 ordinære møter. Åse deltok på en helgesamling for Caritasgrupper på Mariaholm. Arrangementer Caritasgruppen arrangerte i 2009 påskefrokost og julelunsj, som vanlig godt besøkt av menigheten. Det ble servert god mat og drikke, fellessang og hygge. Vi sto for kirkekaffe Caritassøndag 27. september og midtfastesøndag 15. mars. Caritassøndagen var også starten på Caritas kampanje for et rettferdig klima: Grow Climate Justice. I den forbindelsen samlet vi underskrifter til København-konferansen om klimaendringer. På menighetens kulturdag 21. juni deltok Caritasgruppen med egen stand. Vi stekte vafler og informerte om Gulu-prosjektet. Økumenikk Anne møter i Skedsmo Kristne Råd. Korsvandringen for kristne menigheter i Skedsmo startet i St. Magnus. Bønneuken for kristen enhet ble 10. januar i år feiret med vesper i St. Magnus. Etterpå var det kirkekaffe, som Caritasgruppen hadde ansvar for. Det har sjeldent vært så mange mennesker i gamle St. Magnus. Det var veldig hyggelig å være vertskap for mennesker fra mange forskjellige menigheter. Diakoni 8. november tok medlemmer av Caritasgruppen de eldre fra formiddagstreff med til julebasar hos St. Josephsøstrene på Grefsen. Norskundervisning for polsk og engelsktalende hadde våren 2009 tre grupper med i alt 34 deltakere. Overskudd fra alle arrangementer ble sendt til Caritas Norges prosjekt i Gulu Uganda. Dessuten kunne vi sende penger fra kollekten 17. januar til Caritas hjelpeaksjon etter jordskjelvet i Haiti. Beate Wølner, sekretær, Sørum 22. februar

16 Kalender Messetider side 18. MAI 30 Festen for Den Hellige Treenighet, år C. Ev: Joh 16,12-15, s. 320/323. VALG til nytt menighets- og pastoralråd (også søndag ) Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Jomfru Marias gjesting hos Elisabet. Messe kl JUNI 05 Biskop Bernt meddeler FERMINGENS SAKRAMENT til 32 ungdommer fordelt på to messer. Første Fermingsmesse kl Andre Fermingsmesse kl Messe på polsk kl Festen for Kristi legeme og blod, år C. Ev: Luk 9,11b-17, s. 326/330. Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl VALGDAG. 11 Jesu Hjertefest. Ev: Luk 15,3-7. Messe kl , deretter tilbedelse. 12 Katekese på vietnamesisk kl Barnemesse kl Messe på tagalog kl søndag, år C. Ev: Luk 7,36 8,3, s. 481/486. Messe på norsk kl BARNAS FØRSTE KOMMUNION på vietnamesisk, kl Messe på engelsk kl Messe på tamil kl Messe på polsk kl Messe kl Bønnegruppen møtes kl hos søstrene i Hurdalsgata Søndagens messe kl søndag, år C. KULTURFEST. Ev: Luk 9,18-24, s. 487/491. Messe på norsk kl (OBS!). Det nye menighetsråd presenteres. Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Johannes Døperens fødsel, s Messe kl Ev.: Luk 1, Søndagens messe kl søndag, år C. Ev: Luk 9,51-62, s. 493/498. Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl De Hellige Apostler Peter og Paulus. Messe kl Ev: Matt 16,13-19, s God sommer og en fin ferietid! 16

17 JULI 03 Messe på polsk k søndag, år C. Ev: Luk 10, , s. 500/504. Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Hl. Sunniva. Messe kl Messe på tagalog kl søndag, år C. Ev: Luk 10,25-37, s. 506/511. Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk kl Messe på engelsk kl Messe på tamil kl Messe på polsk kl Hl. Svithun. Messe kl Søndagens messe kl søndag, år C. Ev: Luk 10,38-42, s. 514/518. Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Hl. Thorlákr, Islands vernehelgen. Messe kl Hl. Maria Magdalena. Messe kl Hl. Birgitta, vernehelgen for Europa. Messe kl Søndagens messe kl søndag, år C. Ev: Luk 11,1-13, s. 521/526. Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl OBS! Frist for St. Magnus nr. 3 går ut. 26 Hl. Anna og Joakim. Messe kl Hl. Olav, Norges vernehelgen. Martyr. OLSOK. Ev: Matt 16,24-28, s Messe på norsk kl AUGUST søndag, år C.. Ev: Luk 12, 13-21, s. 528/532. Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Hl. Johannes Maria Vianney. Messe kl HERRENS FORKLARELSE, år C. Ev: Luk 9,28b-36, s. 719/721. Messe kl Messe på polsk kl søndag, år C. Ev: 12,32-48, s. 534/538. Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk kl Messe på engelsk kl Messe på tamil kl Messe på polsk kl Hl. Edith Stein, vernehelgen for Europa. Messe kl Hl. Laurentius, diakon og martyr. Ev: Joh 12,24-26, s Messe kl Bladet distribueres fra kl Hl. Klara av Assisi. Messe kl Messe på norsk kl Jomfru Marias opptagelse i himmelen. Ev: Lk 1,39-56, s Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Hl. Bernhard av Clairvaux. Messe kl søndag, år C. Ev: Luk 13, 22-30, s. 547/551. Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl

18 VI GRATULERER - familien til MARTIN KHOA DANG DOAN i Leirsund som ble døpt 20. februar. - familien til BRIAN NGOGA RUCOGOZA på Fjellhamar som ble døpt 4. april. - familien til HUGO LE på Strømmen som ble døpt 11. april. KNUT ANDERSEN på Strømmen, STEIN-INGE GUNDERSEN på Årnes, JAN RASMUSSEN på Fjellhamar og TOM VIDAR SMEVOLD i Oslo som ble tatt opp i Kirkens fulle fellesskap 29. mars MESSETIDER I ST. MAGNUS: SØNDAGER: kl og (2. søndag i md. kl på vietnamesisk) kl på engelsk, kl på polsk. 2. søndag i md. kl på tamil. Mandag: kl (1. mandag i md. hos søstrene, Hurdalsgata 65) Tirsdag: kl Onsdag: kl Torsdag: Fredag: Lørdag: kl (med vesper) kl , etterpå sakramentstilbedelse 1. fredag i md. kl på polsk 3. og 4. fredag i md. kl på engelsk, etterfulgt av sakramentstilbedelse 1. og 2. lørdag i md. i forbindelse med katekesen kl barnemesse. Ikke juli august og ferietid. kl første søndagsmesse (på polsk 1. lørdag i md. på tagalog 2. lørdag i md.). Ungdomslaget møtes første fredag i md. kl til Barnekoret øver hver onsdag kl

19 St. Magnusfest Søndag 18. april ble den hellige Magnus feiret av hele menigheten med stor festivitas. Seks kor deltok i messen med lovsang på forskjellige språk, og konfirmantenes forbønner på norsk, engelsk, vietnamesisk, tamil, tagalog og polsk speilet noe av mangfoldet i forsamlingen. Feiring og fellesskap preget messen. Ikke minst satte ungdommen sitt preg på sammenkomsten med skriftlesning og dramatisering av den hellige Frans av Assisis liv. Teatergruppen i aksjon I år som i fjor hadde teatergruppen under Judy Guneriussen og Oddmund Bergs ledelse øvd inn et stykke til Magnusfesten. Vi fulgte de unge aktørenes framstilling av Frans av Assisis utvikling fra en festglad ung mann med drømmer om ære og ridderliv, gjennom fangetilværelse og omvendelse, til han startet en ny livsform viet til Fru Fattigdom. Dette ble starten på fransiskaneror- 19

20 denen. Magnus Huy Minh Le, som spilte Frans, kjente ikke helgenen fra før, og var imponert over at han var så bestemt på å bli fattig. - Ingen klarer å kaste bort alt de har i dag, sier han. Vulkantrøbbel Teatergruppen består av 11 skuespillere. Alle går på katekesen i St. Magnus i klasse. - Vi har lært replikkene hjemme, kunne de fortelle på prøven en uke i forveien, noen ved å lese for seg selv, andre ved å lese for mor mens hun lagde middag. Men på generalprøven gikk lite etter planen. Tre av skuespillerne satt askefast i Roma og hadde ingen mulighet til å delta på Magnusfesten. Derfor måtte tre roller besettes i en fei, og kostymeskiftet foregikk i ly av prekestolen. Menigheten gav de modige ungdommene som var så flinke til å improvisere, en velfortjent applaus til slutt. Barnekoret synger under Magnusfesten Kirsten Arnesen fra kulturetaten i Skedsmo kommune ble overrakt blomster etter gudstjenesten. Pater Iru delte også ut godteposer til barnekoret, teatergruppen og ministrantene som takk for innsatsen. - Åse Aam 20

21 Lørdagskatekese på norsk Lørdagskatekese på norsk er et tilbud til alle barn som går på skolen fra 2. klasse til og med 8. klasse. Undervisningen foregår i de forskjellige grupperommene i menighetens lokaler. I år er det meldt inn 80 barn, og elever kommer regelmessig til undervisning. Det er 10 undervisningslørdager hvert skoleår, og vi begynner vanligvis første lørdag i september. Barna er delt inn i fem grupper. Barna som skal gå til førstekommunion, er i en gruppe for seg selv. Det er egne grupper for barna som går i 3., 4., 5. og 6. klasse. 7. og 8. klasse er sammen i en gruppe. Gruppene går veldig fint sammen og er en hyggelig gjeng. Det er åtte faste katekeselærere som er fordelt mellom gruppene, men det er alltid noen foreldre som gir oss en hjelpende hånd når vi trenger det, og det er vi takknemlig for. Vi setter stor pris på all hjelp vi får. Målet for katekesen er ikke bare å undervise barn om katolsk tro. Å få barna til å være aktive i menigheten og bygge et katolsk nettverk for dem er målet som St. Magnus menighet skal jobbe fram mot. For å nå disse målene har vi noen tiltak eller tilbud til barna. Per i dag har vi en teatergruppe og et barnekor. Judy Guneriussen Oppstart katekese 2010/2011 lørdag 4. sept Teatergruppen øver stykke om Frans av Assisi etter katekesen en lørdag i mars

22 Overnatting i kirken Sammen med foreldrene hadde barnekoret overnatting i kirken fra 26. til 27. mars (se også barnekorets videre program på side 31). Vi startet kvelden den 26. med en felles middag. Det var 27 barn og 23 voksne til stede. Pater Iru og pater Filak kom og hygget seg med oss. Etter middagen var det lek, musikk og mye prat, og senere ble kveldsmaten servert. Mens barna koste seg i felleskap, hadde også foreldrene det hyggelig sammen med hverandre. Vi ble bedre kjent og atmosfæren var skikkelig bra! Faktisk så var det noen voksne som var oppe helt til sola kom opp igjen dagen etter. De hadde det kjempegøy med mye gitarspill og sang. Modesto og jeg oppdaget at de fleste av barnas foreldre også er glad i musikk og det er kjempebra:-) Barnekoret med sine ledere Modesto og Veronica Ocampo (til høyre) Lørdag ble det frokost og lek. De fleste var trøtte så vi avsluttet dagen kl. 15 etter at vi hadde spist lunsj og ryddet hele lokalet. Vi brukte også anledning til å planlegge vår 2010-aktiviteter. Modesto og jeg takker alle foreldre for den store innsatsen de har gjort slik at denne overnattingen ble vellykket. - Veronica Ocampo 22

23 Korsvandring i Lillestrøm På langfredag deltok ca. 50 mennesker i den økumeniske korsvandringen gjennom Lillestrøm. Nytt av året var trommesolo mellom stasjonene. Vandringen startet ved St. Magnus kirke, og det tok en time før korset ble båret inn i Lillestrøm kirke til gudstjenesten som fant sted der. Underveis ble det bedt for menneskers behov, særlig for dem i nød. Kirkens Bymisjon har tatt initiativet til et viktig arrangement når lidelsens dag blir brukt til felles bønn for de som har det vanskelig i vårt velferdssamfunn. - Åse Aam 23

24 Påskefrokost Påskemorgen inviterte Caritas-gruppen menigheten til frokost i Gamle Magnus. Lokalet var fylt til siste plass, og maten så ut til å smake fortreffelig. Mechthild Opperud spilte til påskesalmene. 24

25 Kvinnenes internasjonale bønnedag Frelsesarmeen i Lillestrøm stod som arrangør av kvinnenes internasjonale bønnedag fredag 5. mars. Om lag 30 kvinner fra de ulike kirkesamfunnene på Romerike samlet seg i felles bønn for kvinner og barn i Kamerun. Tekstlesning og bønnene ble ledet av representanter fra statskirken og den katolske kirke, mens prekenen ble holdt av en frelsesoffiser. Slike samlinger har funnet sted siden 1920-årene i Norge. Nå vil dette årlige arrangementet gå på omgang mellom kirkesamfunnene i Lillestrøm. - Åse Aam I frelsesarmeens lokaler. Fra venstre: Anne Dalen, prest i DNK på Strømmen, Hanne Sinkerud, prest i DNK på Skedsmo og i midten vår representant Anne Cederkvist. På høyre side står to representanter fra Frelsesarmeen som vi dessverre ikke har navnene på. 25

26 Vietnamesisk vinterleir på Nordtangen Den vietnamesiske gruppen arrangerte leir for barna i vinterferien. Fra februar var barn og voksne samlet til lek og moro på Nordtangen leirsted. Målet for leiren var at barna skulle øve seg å være sammen i stor og små grupper. Gjennom sosialt samvær skulle de lære å respektere hverandre og holde orden på ting. Leker var virkemiddelet som ble brukt for å nå målet. P. Iru og gruppen feirer messe i det lille kapellet på Nordtangen. 26 Foreldrene stod for matlagingen, men de fikk også tid til å sitte sammen og utveksle synspunkter på oppdragelse og barnas rolle i familien, blant venner og på skolen. Da leiren var over, følte både voksne og barn at de hadde lært noe nytt. - Vinh Truong

27 SVARKUPONG: fast AvtaleGiro betalingsoppdrag Vennligst skriv tydelig! Navn: _ Adresse: _ Postnr.: Poststed: Kredit konto: JA, jeg ønsker å betale min faste givertjeneste til Den katolske kirke med AvtaleGiro tilsendte giroblanketter (kryss av) og gi kr.: hver måned de mnd. jeg har krysset av: Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Trekkdato mellom 15. og 25.: Dersom ingen dato fylles ut trekkes beløpet den 20. Vi har ikke mulighet til å trekke AvtaleGiro utenom perioden Maksimumsbeløp pr. trekk kr.: Maksimumsbeløp kan oppgis for å sikre mot feil. Det kan settes til det samme som du vil gi. Dersom du senere ønsker å øke beløpet må nytt skjema fylles ut. Jeg ønsker at gavene skal godskrives St. Magnus menighet, Lillestrøm Belast mitt kontonummer: KID-nr: (fylles ut av OKB) Jeg ønsker fradrag på skatten: Mitt fødsels-/organisasjonsnr. er (11/9) sifre: Jeg vil ikke ha melding hver gang, men bare en årsoppgave etter årets utløp. Jeg vil ha melding hver gang før beløpet trekkes. Jeg er kjent med og aksepterer avtalevilkår for AvtaleGiro. Sted/dato: Underskrift: Sendes: Oslo Katolske Bispedømme, Akersvn. 5, 0177 Oslo

28 30

29 Her er barnekorets planlagte aktiviteter frem til juni 2010: 18. april (St. Magnus festival) -- vi synger takkesangen i fellesmessen kl.11 (oppmøte kl øvelsesrom) -- vi skal også framføre i programmet 16. mai (3 dje søndag) -- vi synger i kl.10 messe (oppmøte kl øvelsesrom) 29. mai (lørdag, kl ) -- grillfest for hele familien i hagen 16. juni (onsdag) -- siste øvelsesdag 20. juni (3 dje søndag) kulturfest i kirken -- vi synger i fellesmessen program P. Gerard Filak 70 år P. Gerard Filak fylte 70 år 28. april. Dette ble markert under Magnusfesten i høymessen hvor det også ble overrakt en gave fra menigheten. Vi takker p. Filak for den tjenesten han har gjort og fortsatt gjør i St. Magnus og ønsker ham mange gode og fruktbare år i tiden som kommer. 31

30 H B Postabonnement Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men returneres med opplysning om ny adresse: Retur: St. Magnus Romeriksgata Lillestrøm Bladet St. Magnus utgis av St. Magnus katolske menighet. Redaksjonen av dette nummeret ble avsluttet den 29. april. Neste nummer FRIST for innlegg utløper DETTE SKJER: VALG til MENIGHETSRÅD og PASTORALRÅD på søndagene 30. mai og 6. juni. Presentasjon av kandidatene her i bladet på side Stemmeseddelen finnes på side 14 for alle som ønsker å stemme ved brevvalg. FESTEN for KRISTI LEGEME og BLOD søndag 6. juni Messe på norsk kl BARNAS FØRSTE KOMMUNION (vietn.) kl Messe på engelsk kl Messe på polsk kl KULTURFEST søndag 20. juni Felles messe kl (OBS, se klokkeslett!) Det nye menighetsrådet presenteres. Deretter fest i hagen hvor menighetens ulike grupper inviterer til mat, drikke, underholdning. Markering av MARIAHAGENs åpning i 2009: Lørdag 28. august kl messe med prosesjon Søndag 29. august kl messe med prosesjon OPPSTART KATEKESE (norsk): Lørdag 4. september OPPSTART KONFIRMANTKURS: Torsdag 9. september Messetider på s. 18, kalender på s

31 H B Postabonnement Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men returneres med opplysning om ny adresse: Retur: St. Magnus Romeriksgata Lillestrøm Bladet St. Magnus utgis av St. Magnus katolske menighet. Redaksjonen av dette nummeret ble avsluttet den 29. april. Neste nummer FRIST for innlegg utløper DETTE SKJER: VALG til MENIGHETSRÅD og PASTORALRÅD på søndagene 30. mai og 6. juni. Presentasjon av kandidatene her i bladet på side Stemmeseddelen finnes på side 14 for alle som ønsker å stemme ved brevvalg. FESTEN for KRISTI LEGEME og BLOD søndag 6. juni Messe på norsk kl BARNAS FØRSTE KOMMUNION (vietn.) kl Messe på engelsk kl Messe på polsk kl KULTURFEST søndag 20. juni Felles messe kl (OBS, se klokkeslett!) Det nye menighetsrådet presenteres. Deretter fest i hagen hvor menighetens ulike grupper inviterer til mat, drikke, underholdning. Markering av MARIAHAGENs åpning i 2009: Lørdag 28. august kl messe med prosesjon Søndag 29. august kl messe med prosesjon OPPSTART KATEKESE (norsk): Lørdag 4. september OPPSTART KONFIRMANTKURS: Torsdag 9. september Messetider på s. 18, kalender på s

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 2 mai 09 august 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 2 mai 09 august 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 2 mai 09 august 09 I dette nummeret: Fra festmessen på dagen for den hellige Magnus, 19. april Les mer i dette bladet og på http://lillestrom.katolsk.no

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet.

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneprest for Fredrikstad Mobiltelefon: 414 68740,

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 3 august 2011 november 2011

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 3 august 2011 november 2011 H menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 3 august 2011 november 2011 Markering av Mariahagens åpning skjer på søndag 28. august. Og så nærmer det seg oktober, Marias måned. Velkommen

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 I dette nummeret: Kulturdagen 20. juni. Gavene bæres til alteret under messen. Les mer på side 5 f. Eukaristiens

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 1 februar 09 mai 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 1 februar 09 mai 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 1 februar 09 mai 09 I dette nummeret: Begynn med meg s. 3 Nguyen Lich Van 90 år s. 5 Glimt fra juletrefesten s. 6 Paulusåret 2008/2009 s. 8

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B. (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3. Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei,

33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B. (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3. Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei, 33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3 Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn. Annen lesning: Hebr 10, 11-14.18

Detaljer

Lovsangsseminar. Med Mary Elizabeth Vorrath

Lovsangsseminar. Med Mary Elizabeth Vorrath Lovsangsseminar Med Mary Elizabeth Vorrath Ta en dypere titt på hva tilbedelse er 1. Lovsang med åpenbaring 2. Lovsang i Ånd og Sannhet 3. Lovsang i Lydighet 4. Lovsang med Himmelen og Lede andre Lovsang

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 2 mai 08 august 08

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 2 mai 08 august 08 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 2 mai 08 august 08 I dette nummeret: Konfirmanter i konsentrert samarbeid. Fra konfirmantleiren 29.2. 2.3. Les mer på menighetens nettside:

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 3 august 09 november 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 3 august 09 november 09 H menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 3 august 09 november 09 Hagen med den nye plenen ble tatt i bruk under kulturdagen 21. juni. I forgrunnen ser vi plassen hvor Mariastatuen

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: P. Irus brev s. 4-5 Litt om Hl. Magnus og festen s. 6-8 Barnesider og ettertanke s. 9-12 Konfirmantkurs s. 12 Registreringsskjemaer s. 13-14

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Søndagsblad Søndag 11. juni Uke 23, 2017 DEN HELLIGE TREENIGHET

Søndagsblad Søndag 11. juni Uke 23, 2017 DEN HELLIGE TREENIGHET Søndagsblad Søndag 11. juni Uke 23, 2017 DEN HELLIGE TREENIGHET Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 715 1. lesning: 2 Mos 34,4b-6.8-9 Salme: Dan 3,52-56 Omkved: Opphøyet og priset i evighet! 2.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 St. Michael kirkeruin på Øvre Asak, Skedsmo, se s. 5 (Foto: H. Haass-Männle) I dette nummer: Pinse s. 3 Kirkeruin

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 4 november 07 februar 08

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 4 november 07 februar 08 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 4 november 07 februar 08 Ny giv i ungdomslaget Avskjed med maristene I dette nummer: Hjemløs fredsfyrste s. 3 Nye oppgaver s. 5 Kalender

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Søndagsblad Søndag 9. august Uke 32, 2015 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Velkommen tilbake til katekese Vi trenger flere hjelpere side 2 Fest og Mariaprosesjon

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, 2017 28. søndag i det alm.kirkeår I dag synger barnekoret i familiemessen kl. 11.00. Inntekten fra kirkekaffen i dag går til barne og ungdomskoret for å støtte deres

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 13. juni Uke 32, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad. Søndag 13. juni Uke 32, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 13. juni Uke 32, 2017 19. søndag i det alm.kirkeår Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 585 1. lesning: 1 Kong 19,9a.11-13a Salme: 85(84),9ab-10.11-12.13-14 Omkved: La oss kjenne

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Del 4 Å forløse Guds kraft gjennom bønn

Del 4 Å forløse Guds kraft gjennom bønn Del 4 Å forløse Guds kraft gjennom bønn Innledende om bønn En sterk tro på bønn, og et levende bønneliv i forhold til Gud, er en forutsetning for å kunne stå i en framgangsrik, kristen tjeneste over tid.

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

Søndagsblad. Corpus Christi. Søndag 18. juni Uke 24, Corpus Christi. Festen for Kristi Legeme og Blod. Pavens bønneintensjoner for juni 2017

Søndagsblad. Corpus Christi. Søndag 18. juni Uke 24, Corpus Christi. Festen for Kristi Legeme og Blod. Pavens bønneintensjoner for juni 2017 Søndagsblad Corpus Christi Søndag 18. juni Uke 24, 2017 Corpus Christi Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 722 1. lesning: 5 Mos 8,2-3.14b-16a Salme: 147,12-13.14-15.19-20 Omkved: Praise the Lord,

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Søndagsblad. Vi ønsker alle en riktig. Menighetskontoret vil ha nedsatt bemanning i sommer månedene. Prester og ansatte vil avvikle sine ferier.

Søndagsblad. Vi ønsker alle en riktig. Menighetskontoret vil ha nedsatt bemanning i sommer månedene. Prester og ansatte vil avvikle sine ferier. Søndagsblad Sommerutgave For juli Del 2 Vi ønsker alle en riktig Oversikt på messetidene for ukene 28, 29 og 30 I anledning Barmhjertighetensår: Hver fredag kl 12.00 17.00 er det Utstilling av Alterets

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 I dette nummer: Nye St. Magnus sal Komme ditt rike s. 3 Deling av sognet s. 4 Nye St. Magnus åpnet s. 5 Intervju

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07 I dette nummer: Fastetiden og påske s. 3-7 Kalender s. 8-9 Gratulerer s. 10 Jule-arrangementer s. 12 Synnøve til

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 Visjonssamling Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 A - Gudstjenester og huskjerker - Vi har doblet mengden gudstjenester vi gjør fra våren 2008 til høsten 2009" - De siste årene er det ikke brukt særlig

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer