Jan Wang Fagsjef Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportforbund (F/NLF) og oppdragsgiver Tlf:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jan Wang Fagsjef Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportforbund (F/NLF) og oppdragsgiver Email: jan.wang@nlf.no Tlf: 90704646"

Transkript

1 Forprosjektrapport Gruppe 13 Presentasjon Gruppesammensetning: Morten Kristoffersen, s Dataingeniør Eivind Jacobsen, s Anvendt Datateknologi Tore Buer, s Anvendt Datateknologi Kontaktpersoner: Eva Vihovde Intern veileder Høyskolen i Oslo og Akershus Tlf: Nils Ove Erstad Konsulent i Accenture og veileder for vårt prosjekt Tlf: Fredrik Bjørnøy Konsulent i Accenture og veileder for vårt prosjekt Tlf: Jan Wang Fagsjef Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportforbund (F/NLF) og oppdragsgiver Tlf: Accenture Accenture er et globalt konsern som tilbyr konsulent, teknologi og outsourcingtjenester innen IT. De gjennomfører prosjekter for offentlige og private virksomheter og har idag ca ansatte i 53 land. Accenture er et av de største konsulentselskapene i verden.

2 Norges Luftsportsforbund Norges Luftsportsforbund (NLF) er et særforbund innen Norges idrettsforbund og Fallskjermseksjonen er en adskilt seksjon innen Norges Luftsportsforbund. Sammendrag F/NLF har i dag et papirbasert system for rapportering av hendelsene. Registrering av rapporter i felles system tar ofte vesentlig lenger tid enn de maksimalt 48 timene F/NLF krever det skal ta fra et avvik skjer, til rapporten ligger registrert i systemet. Tungvint og tidkrevende rapportering gjør at mindre avvik ikke registreres, og påbegynte rapporter skrevet på papir forsvinner ofte før de blir registrert. I dette systemet vil rapporteringen foregå digitalt. Selv om rapporten ikke fullføres umiddelbart, vil dataene som er lagret være synlige for andre, og tilgjengelig for redigering. En responsiv webklient vil skape en opplevelse av dialog med brukeren, der kun aktuelle felter for det gitte avviket som skal registreres blir synlig. Systemet bygges med fokus på muligheter for videreutvikling, og utskifting av deler av systemet. Systemet bygges derfor lagdelt. Oppdragsgiver har ikke helt klart for seg alle funksjoner og muligheter systemet skal tilby. Utviklingsmetoden Scrum tar god høyde for dette og vil bli benyttet. Testdreven utvikling (TDD) vil fange opp feil underveis, og verktøy for kontinuerlig integrasjon vil tilgjengeliggjøre systemet for brukertesting. Git tar seg av versjonskontroll, og dataene distribueres for sikring mot tap. Dagens situasjon F/NLF har i flere år sett etter en bedre løsning for rapportering av hendelser enn det de har i dag. Dagens løsning er papirbasert, der et skjema fylles ut med penn og papir av inntil tre forskjellige personer, for deretter å scannes og sendes pr epost, og manuelt skrives digitalt og lagre som pdf. I 2009 ble det skrevet en oppgave av Frode Finnes Larsen i forbindelse med et C trenerkurs i fallskjermseksjonen. Oppgaven tar for seg problematikken rundt dagens system for hendelsesrapportering og drøfter flere mulige løsninger. F/NLF har altså lagt ned en del arbeid rundt et elektronisk rapporteringssystem, men uten at noen løsning har blitt produsert. Oppgaven til Frode Finnes Larsen forutsetter at leseren har god kjennskap til hvordan F/NLF har organisert fallskjermhoppingen i Norge operativt. Her følger derfor en kort forklaring og oversikt. Organisering av fallskjermhopping i regi av F/NLF Fallskjermseksjonen er en av to organisasjoner i Norge som har tillatelse fra Luftfartstilsynet til å drive med fallskjermhopping sivilt. Kravet Luftfartstilsynet har til organisasjoner som ønsker å

3 gjennomføre fallskjermhopping i sivil regi er beskrevet i Bestemmelser for Sivil Luftfart D 4 2 (BSL D4 2). Et krav som Luftfartstilsynet setter, er at organisasjonen skal ha et system for rapportering av avvik av organisasjonens bestemmelser for utdanning, materiell og operativ drift. Sikkerhetsbestemmelsene til F/NLF er beskrevet i F/NLF Håndbok. Her er det satt som krav at rapporteringspliktige hendelser skal rapporteres inn fra klubbene innen 48 timer. Hendelser deles inn i 3 forskjellige kategorier: 1. Næruhell Dette kan være brudd på sikkerhets eller materiellreglement. Feilfunksjoner som ender med bruk av reserveskjerm. 2. Uhell Hendelser som ender med skade som må behandles av lege. 3. Ulykke Hendelser som ender med død, eller varige men. Hver gang det er hopping er det utpekt en Hoppleder (HL) som er operativ ansvarlig under hoppingen. Ved eventuelle hendelser er det HLs oppgave å skrive en hendelsesrapport. I dag skrives disse rapportene ved å fylle ut et skjema på papir. Se også utdrag av skjema på side 4. HL overleverer så dette skjemaet til fallskjermklubbens hovedinstruktør (HI) som skal legge ved sine kommentarer og sende rapporten inn til F/NLF sentralt. Denne rapporteringen skjer elektronisk via et web skjema. F/NLF har ansatt en person kalt fagsjef som jevnlig henter ut nye hendelser fra hendelsedatabasen. Seksjonen har en komité kalt Sikkerhets og Utdanningskomiteen (SU) som går igjennom hendelsene, setter opp statistikk og bruker dette som beslutningsgrunnlag for eventuelle revisjoner av F/NLF Håndbok. Skjema for hendelsesrapportering:

4 Skjemaet som benyttes av HI ved elektronisk innrapportering av hendelser er basert på papirskjemaet som benyttes av HL. Skjemaet har en del faste punkter som alltid skal fylles ut, uansett hvilke type hendelse. Felles for disse punktene er: Basert på fritekst. Noe validering av tekstfeltene på klient, ingen validering på server. Ved feilfunksjon så er rapporten basert på avkryssningsvalg. Flere av valgene er utdaterte. En del feilfunksjoner som er vanlige mangler. Det er ingen logikk i strukturen. Ved personskade er rapporten basert på både fritekskt og avkryssningsvalg. Her er det også flere vanlige skadeårsaker som mangler. På alle rapporter skal HL og HI skrive på sine kommentarer for hendelsen. Feltene er basert på fritekst. Det er ingen veiledning for kommentarene. Det SU gjerne vil se i disse kommentarene er 3 punkter: a. Hva som har skjedd b. HL og HIs formening om hvorfor det har skjedd. c. Hvilke tiltak HL og HI har iverksatt i etterkant for å sørge for at samme type hendelse kan unngås i fremtiden. Mål og rammebetingelser Som et minimum skal man i systemet kunne registrere avvik i en webklient der autoriserte personer har tilgang. Systemet skal tilby en administrasjonsside der autoriserte personer kan lese, endre og skrive ut et utvalg av rapporter for videre analyse. Data skal lagres i en egen database, og systemet skal kunne kommunisere med eksisterende medlemsregister Videre er det ønsket at systemet skal gi rom for minst mulig fritekst, samtidig som det skal være raskt og enkelt å fylle ut en rapport. For å nå dette ønsket er det viktig at kun de feltene som er aktuelle for den typen avvik som blir registrert er synlig, mens irrelevante felter skjules. Tidligere registrerte rapporter må granskes for å finne typer avvik, og variasjoner av disse, som må kunne registreres. F/NLF har gått til anskaffelse av en Linux server som utelukkende skal benyttes til dette systemet. Det er også satt av midler til prosjektet, slik at eventuelle anskaffelser forbundet med systemet kan godkjennes på kort varsel. F/NLF er en frivillig organisasjon, og personene som i fremtiden skal benytte systemet gjør dette på fritiden. Brukertesting og innspill i forbindelse med prosjektet vil bli gjort av en gruppe som

5 frivillig har takket ja til å bridra. Dog forventer vi at deres motivasjon vil variere over tid, noe som kan forlange responstiden. Vi har derfor bedt om at størrelsen på gruppen økes, nettopp for å kunne få god nok respons ved hver sprint demo. Se også vedlegg 1, Brukerhistorier Løsninger og alternativer Under dette punktet gjenstår det en del avgjørelser, og informasjonen under vil derfor være tentativ. Hva Hvordan Hvilken/Hvilke Kommentar/Begrunnelse Utviklingsmetode Smidig Scrum Smidig metodikk. Oppdragsgiver vil kunne endre sine ønsker underveis, uten at det medfører større problemer for utviklerne. Gruppen har også tatt kurs i Scrum. Brukergrensesnitt frontend Webklient, responsiv HTML5, CSS3, JavaScript, jquery, Twitter Bootstrap 3.0 HTML/Css for ui. Bootstrap for responsivt design. Vurderer også AngularJS. Backend Web API REST Java Spring/Jersey Frikobling mellom server og klient. Database, ikke avgjort Relasjonsdatabase PostgreSQL Standard relasjonsdatabase MongoDB Dokumentdatabase, klassifisert som NoSQL database. Enklere å utvide og videreutvikle enn relasjonsdatabaser. Spørringer returnerer JSON liknende objekter, kalt BSON. Arkitektur Lagdelt REST Web API, BLL (Business Logic Layer), DAL (Data Access Layer), Database(r) Enklere videreutvikling. Ett lag kan endres eller skiftes ut, uten at dette påvirker de andre lagene Versjonskontroll Distribuert Git Distribuert, endringslogg, backup av kode. Varsling av konflikter, sammenslåing av filer Enhetstesting TDD JUnit Enhetstesting. Bedre bevisstgjøring av hva hver metode og klasser skal gjøre,

6 før koden skrives. Mindre fare for større feilsøkingsjobber, siden hver metode blir testet separat Prosjektstyring Atlassian Jira Sprintplanlegging, oversikt over brukerhistorier, backlog osv. Confluence Deling av data og informasjon Byggeverktøy, ikke avgjort Atlassian Bamboo Integrasjonsverktøy. Settes opp til å bygge systemet automatisk. Kommuniserer med Git repository og andre Atlassiansystemer. Jenkins Continous Integration Integrasjonsverktøy. Kommuniserer med Git repository. Automatisk bygging gjør det enklere å kjøre hyppige brukertester Bygg/administreringsverktøy Prosjekthåndtering Maven Uniformt byggsystem. Gir god oversikt over prosjekt dependencies. Forenkler build prosessen.

7 Arkitektur Fig. 1: Lagdeling av systemet For å gjøre systemet modulært og da lettere å oppdatere og videreutvikle, vil arkitekturen være lagdelt. Man kan dele systemet opp i to hoveddeler: Et backend system som består av databaser og et web API som er et REST grensesnitt. Data som går mellom backend og frontend er i JSON eller XML format. Avvikene lagres i en database på serveren der systemet ligger. Dette kan være en relasjonsdatabase eller en nosql dokumentdatabase. Data om personer som er medlemmer i NLF blir hentet via et web API mot medlemsdatabasen Melwin. En frontend klient som i dette prosjektet vil være en webclient med et responsivt design for å gi en god brukeropplevelse på forskjellige plattformer.

8 Analyse av virkninger For F/NLF så vil gevinsten av et godt system for hendelsesrapportering gi to ting: Redusert administrasjon og bedre informasjonskvalitet. Redusert administrasjon oppnås ved at rapporten kun skrives en gang, og at det hovedsaklig benyttes faste felter. Fritekst brukes kun til utfyllende informasjon ved behov. rapportene valideres før innsending. Dette reduserer HI og/eller Fagsjefens arbeid med å renskrive hver enkelt rapport utvalgte rapporter kan skrives ut (som pdf), uten behov for manuell redigering av felter datasett for bruk i statistikk kan tas ut fra systemet, uten behov for å lese igjennom hver enkelt rapport. Bedret informasjonskvalitet oppnås ved at rapporten skrives digitalt, og kun en gang, i motsetning til i dag der rapporten først skrives med penn og papir for så å punches inn digitalt på et senere tidspunkt rapporten kan påbegynnes umiddelbart og lagres, for så å fullføres på et senere tidspunkt sjansen for at påbegynte rapporter ikke fullføres blir umulig faste felter gir mindre rom for subjektiv tolkning av hva som har skjedd og årsaken til det I tillegg vil enklere tilgang til tidligere rapporter og statistikk kunne bidra til å se trender tidlig, noe som kan gi økt sikkerhet for hoppere. Oslo, 24/ Morten Kristoffersen Eivind Jacobsen Tore Buer

9

10 Vedlegg 1 - Brukerhistorier 1. Som HL ønsker jeg at å registrere et avvik skal være så lett som mulig med minst mulig informasjon fordi hopppdagen er hektisk og det er lett å glemme men nå er den registrert og jeg kan ta tak i den når jeg har tid 2. Som HL ønsker jeg å kunne skrive inn og redigere en rapport, og siden frigjøre denne for HI'kommentarer. Slik vil jeg kunne legge inn en rask kommentar mens jeg er på feltet, for siden å fylle på med relevant informasjon når jeg har bedre tid etter hopping, og derfor gi HI en bedre og mer utfyllende rapport. 3. Som HL ønsker jeg å kunne gi andre hoppere tilgang til å kommentere en rapport som jeg selv skriver. Slik vil jeg enkelt kunne hente inn uttalelser, vitneutsagn, kommentarer fra andre, noe som igjen vil føre til mer utfyllende rapporter. 4. Som HL ønsker jeg å kunne registrere flere personer i en hendelse. 5. Som HL ønsker jeg å enkelt kunne se andre avvik som er registrert på hopperen(e) jeg registrerer i gjeldende avvik. Slik kan jeg raskt få oversikt om hopperen har hatt lignende avvik eller andre forhold som kan ha innvirkning på min behandling av avviket. 6. Som HL ønsker jeg å kunne "tagge" personer i en rapport, slik at disse får tilgang til å gjøre sine kommentarer i rapporten 7. Som HL ønsker jeg at video og bilder fra avviket kan lastes opp under registreringen, slik at førstehåndsdokumentasjon blir tilgjengelig for senere bruk 8. Som HL ønsker jeg at irrelevent informasjon ikke må rapporteres 9. Som HI ønsker jeg å ha oversikt i form av en tabell/liste over alle avvik i klubben uansett status med nøkkelinformasjon fordi dette vil gjøre at jeg oppnår å raskt ha oversikt over avvikene 10. Som HI ønsker jeg å kunne filtrere avvik på nøkkelinformasjon slik at jeg oppnår å kunne finne de avvikene som jeg er interessert i gjennom flere dimensjoner som status, hopper, type 11. Som HI ønsker jeg å raskt kunne sende en rapport tilbake til rapporterende HL eller andre involverte når det mangler informasjon eller noe er uklart som vil lette arbeidet mitt og øke datakvaliteten 12. Som HI ønsker jeg å kunne legge ved kommentarer når jeg sender en rapport tilbake til HL fordi jeg da kan presisere hva som må gjøres og minimere misforståelser og få det jeg er ute etter tilbake 13. Som hopper ønsker jeg å kunne lese aviksrapporter, gjerne anonymiserte, fordi jeg vil lære av andres feil 14. Som HI ønsker jeg å få varsel på sms eller epost når HL legger oppretter en avviksrapport eller gjør endringer i status fordi jeg nå kan respondere raskt uten å måtte logge inn for å sjekke om det er noe nytt hver gang 15. Som HI ønsker jeg muliget for å se en hoppers historikk. 16. Som HI vil jeg få en påminnelse et par uker ettar at rapporten er levert, om den feks bør oppdateres om mer informasjon rundt skade eller tilbakemelding/oppfølging som er gitt til hopperen.

11 17. Som HI ønsker jeg å kunne avslå/slette rapporter som ikke er relevante, slik at unødvendige rapporter ikke blir liggende lagret 18. Som HI ønsker jeg å kunne redigere (legge til og slette) personer som er tagget i en rapport 19. Som HI ønsker jeg å kunne avgjøre om et avvik krever behov for ytterligere undersøkelser/granskning 20. Som HI ønsker jeg et varsel om ufullstendige rapporter fra HL i god tid før det er gått 48 timer siden hendelsen fant sted, slik at jeg kan sørge for at HL fullfører sin del, og jeg kan gjøre mine 21. kommentarer før den sendes videre. 22. Som HI ønsker jeg å kunne avslå/slette rapporter som ikke er relevante, slik at unødvendige rapporter ikke blir liggende lagret 23. Som Hl ønsker jeg å kunne registrere data som utsprangshøyde, temperatur og høyden avviket skjedde, dersom dette er relevant for rapporten. 24. Som HI ønsker jeg å kunne redigere (legge til og slette) personer som er tagget i en rapport 25. Som HI ønsker jeg å kunne avgjøre om et avvik krever behov for ytterligere undersøkelser/granskning 26. Som HI ønsker jeg et varsel om ufullstendige rapporter fra HL i god tid før det er gått 48 timer siden hendelsen fant sted, slik at jeg kan sørge for at HL fullfører sin del, og jeg kan gjøre mine kommentarer før den sendes videre. 27. Som bruker av systemet ønsker jeg selv å kunne velge hvordan jeg skal bli varslet eller slå varsling helt av. Slik kan jeg tilpasse systemet til mine behov og unngå å føle at systemet plager meg 28. Som bruker ønsker jeg å kunne laste opp filer som gir ekstra dokumentasjon til avviket, for eksempel, video og bilder, eller pdf filer med vitneutsagn 29. Som bruker ønsker jeg å kunne legge til gradering av medisinsk invaliditet dersom dette er relevant 30. Som bruker ønsker jeg å kunne kommentere andres rapporter, for å etterspørre informasjon og bidra med tips 31. Som bruker ønsker jeg at systemet fanger opp flest mulig feil før innsending, slik at informasjonskvaliteten holdes på et høyt nivå 32. Som bruker av systemet ønsker jeg at skjermbilder er tilpasset min rolle, slik at jeg lett kan lese informasjonen som er relevant for meg 33. Som bruker ønsker jeg å kunne endre oppføringen i MelWin gjennom en personlig administrasjonsside 34. Som bruker av systemet ønsker jeg at innsender av rapporten registreres som personen som faktisk gjorde registreringen og ikke som "HI TøFSK" 35. Som bruker ønsker jeg å få varsel på sms/mail når det legges inn rapport hvor jeg selv er nevnt, fordi det vil ivareta rettsikkerheten at jeg vet hva som er rapportert om meg 36. Som statistikkansvarlig F/NLF ønsker minst mulig fritekst og mest mulig predefinert tekst, og å kunne eksportere alle rapporter for import i annet system

12 37. Som Fagsjef ønsker jeg å kunne gi tilgang til systemet til de personene som har behov for det, uavhengig av rollen de faktisk har. 38. Som Fagsjef ønsker jeg at kvartalsrapportering kan gjøres i systemet, slik at statistikker blir oppdatert fortløpende 39. Som Fagsjef ønsker jeg å kunne godta eller avslå nye labels som er lagt inn av HL/HI og eventuelt knytte rapporten til eksisterende labels slik at feltene er så entydige som mulig 40. Som Fagsjef ønsker jeg å kunne deaktivere eksisterende labels slik at disse ikke kan benyttes i nye rapporter 41. Som Fagsjef ønsker jeg varsling dersom en hopper er tildelt permanent hoppforbud 42. Som HI/Fagsjef/SU medlem ønsker jeg automatisk varsling ved rapportering av alvorlige skader 43. Som Fagsjef ønsker jeg at systemet er enkelt å vedlikeholde, slik at jeg kan fristille tid til annet arbeid 44. Som HI/Fagsjef/SU medlem/statistikkansvarlig ønsker jeg å kunne lagre utvalg av rapporter med mine kriterier, slik at jeg kan følge med på utviklingen over tid. Eksempler kan være rapporter på en gitt person, eller skader på uerfarne hoppere 45. Som Fagsjef ønsker jeg en varsling pr epost når nye hendelsesrapporter er godkjent av HI. 46. Som Fagsjef ønsker jeg at uleste hendelsesrapporter blir uthevet i systemet 47. Som Fagsjef ønsker jeg å kunne legge til hendelser som tidligere ikke har blitt rapportert, slik at forsikringsselskapene kan få den informasjonen de behøver 48. Som SU medlem ønsker jeg å rangere alvorlighetsgrad på innkommende hendelser, slik at disse blir fremhevet for senere bruk. 49. Som SU medlem ønsker jeg å kunne markere hendelser slik at disse kan tas med i rapportering til fagseminaret

Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13

Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13 Statusrapport hovedprosjekt- Gruppe 13 Gruppesammensetning Gruppen består av: Morten Kristoffersen, s16944 Dataingeniør Eivind Jacobsen, s173466 Anvendt Datateknologi Tore Buer, s180346 Anvendt Datateknologi

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Hovedprosjekt i informasjonsteknologi 2016 Høyskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Gruppe 26 Sofia Aittamaa - s198580@stud.hioa.no Petter Lysne - s198579@stud.hioa.no

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

F/NLF 8. UTGAVE APRIL 2011

F/NLF 8. UTGAVE APRIL 2011 Fallskjermseksjonen/NLF Organisasjon Del 000 Side 001 1 INNHOLD 001. NASJONALE LOVER OG FORSKRIFTER... 2 002. Generell organisasjon... 3 002.1 Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN.... 3 003. OPERATIV

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 3, Anvendt Datateknologi våren 2016

Forprosjektrapport. Gruppe 3, Anvendt Datateknologi våren 2016 Forprosjektrapport Gruppe 3, Anvendt Datateknologi våren 2016 1. Presentasjon 2. Sammendrag 3. Dagens situasjon 4. Mål og rammebetingelser 5. Løsninger/alternativer 6. Analyse av virkninger 1. Presentasjon

Detaljer

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Skrevet av Ole Myrbakken, Fadima Mohamoud, Orji Okoroafor, Karen Arrendondo Side 1 PRESENTASJON Prosjekt tittel: Prosjektperiode: MetaGen 7.jan

Detaljer

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15 Forprosjekt Gruppe 15 Marius Ylven Westgaard - s236797 - Anvendt Datateknologi Lise Janbu Eide - s236361 - Dataingeniør Lavanja Jeyenthiran - s236346 - Dataingeniør Kristian Pedersen - s236728 - Anvendt

Detaljer

1 Forord. Kravspesifikasjon

1 Forord. Kravspesifikasjon [Type text] [Type text] 3/5 Hovedprosjekt ingeniørutdanningen 09 Kravspesifikasjon Tittel på hovedprosjektet Tarantell Dashboard Gruppe 28 Bjørn Ove Pedersen Stian Dalviken Antall sider 6 Intern veileder

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2 PROSJEKT NR. 13 TILGJENGELIGHET: OFFENTLIG Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32

Detaljer

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon 24.05.2017 Kravspesifikasjon Gruppe 10 BACHELORPROSJEKT 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRESENTASJON... 3 2 OM BAKGRUNNEN... 3 3 FORORD... 4 4 LESERVEILEDNING... 4 5 KORT SYSTEMBESKRIVELSE... 4 6 RAMMEKRAV...

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 31

Forprosjektrapport. Gruppe 31 Forprosjektrapport Gruppe 31 1 Presentasjon Oppgave: Finne et kodespråk som kan være med på å forbedre kundetilfredsheten og brukervennligheten ved bruk av Telenor sine websider. Periode: 14. januar til

Detaljer

Pajtim Aslani s Oslo, 2016 Kujtim Aslani s { } NDC Videos. Forprosjektrapport. Gruppe 30 Pajtim Aslani s Kujtim Aslani s188878

Pajtim Aslani s Oslo, 2016 Kujtim Aslani s { } NDC Videos. Forprosjektrapport. Gruppe 30 Pajtim Aslani s Kujtim Aslani s188878 Pajtim Aslani s198588 Oslo, 2016 Kujtim Aslani s188878 { } NDC Videos Forprosjektrapport Gruppe 30 Pajtim Aslani s198588 Kujtim Aslani s188878 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Prosjektgruppe: Veileder: Hovedoppdragsgiver: Kunde av oppdragsgiver: Ansvarlig for gruppen: Faglig veileder hos BEKK: Android app for

Detaljer

Fallskjermseksjonen/NLF ORGANISASJON Del 000 Side Generell organisasjon Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN...

Fallskjermseksjonen/NLF ORGANISASJON Del 000 Side Generell organisasjon Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN... Fallskjermseksjonen/NLF ORGANISASJON Del 000 Side 1 INNHOLD 001. NASJONALE LOVER OG FORSKRIFTER... 2 002. Generell organisasjon... 3 002.1. Norges Luftsportforbund FALLSKJERMSEKSJONEN.... 3 002.2. NIFs

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 4, Anvendt datateknologi våren 2015

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 4, Anvendt datateknologi våren 2015 Forprosjektrapport Hovedprosjekt for gruppe 4, Anvendt datateknologi våren 2015 1.0 Presentasjon 2.0 Sammendrag 3.0 Dagens situasjon 4.0 Mål og rammebetingelser 5.0 Løsninger/alternativer 6.0 Analyse av

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 30

Forprosjektrapport Gruppe 30 Forprosjektrapport Gruppe 30 Gruppemedlemmer: Eyvind Nielsen s177748 Ullvar Brekke s236375 Kristoffer Pettersen s239404 Innhold Presentasjon... 3 Sammendrag... 3 Dagens situasjon... 3 Mål... 3 Rammebetingelser...

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016 Forprosjektrapport Gruppe 22 22. Januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Presentasjon Sammendrag Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Mål Rammebetingelser Løsninger og alternativer Løsning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2017 Hacking Cristin (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Innholdsfortegnelse: 1.0 Presentasjon s. 3 2.0 Sammendrag s. 3 3.0 Dagens situasjon s. 4 4.0 Mål

Detaljer

Bachelorprosjekt 2017

Bachelorprosjekt 2017 Bachelorprosjekt 2017 Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 41 Kristan Munter Simonsen (s236789) Andreas Jacobsen (s236778) Jamal Lakbir (s236722) 1 Innholdsfortegnelse Forprosjekt... 3 Presentasjon... 3

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 1.Forord I dette dokumentet skal vi gi et bildet av de kravene som er satt til prosjektet. Dokumentet er hovedsakelig beregnet som et styringsdokument

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015

Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015 Lokal HFL instruks HaGL FSK 2015 Denne instruksen gjelder for alle som skal virke som Hoppfeltleder, HFL ved hopping i HaGL FSK sin regi. Den som skal være HFL skal alltid være pekt ut av hoppleder eller

Detaljer

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Gruppe 5 Anders Minde Dørum, Eirik Odden Solberg, Patrick Ingeberg og Torbjørn Magnus Brandrud Prosjektmedlemmer: Anders Minde Dørum,

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

K-Nett. Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon. av Erik Mathiessen

K-Nett. Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon. av Erik Mathiessen K-Nett Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon av Erik Mathiessen Om oppgavestiller NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Scrum i PS2000-prosjekter NSP temadag Agile metoder i prosjekt 13.05.2009. Motivasjon av kunder og Nyttige verktøy

Erfaringer fra bruk av Scrum i PS2000-prosjekter NSP temadag Agile metoder i prosjekt 13.05.2009. Motivasjon av kunder og Nyttige verktøy Erfaringer fra bruk av Scrum i PS2000-prosjekter NSP temadag Agile metoder i prosjekt 13.05.2009 Motivasjon av kunder og Nyttige verktøy 2009-05-20 Computas AS 2008 Computas-metodikk fra da til nå Computas

Detaljer

Forprosjektrapport. Medlemsdatabase for Amnesty International Juridisk Studentnettverk. Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Medlemsdatabase for Amnesty International Juridisk Studentnettverk. Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus Margit Cecilie Haugen s163289 Pernille Mohn s163300 Tonje Henriksen s156049 Forprosjektrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon... 2 Sammendrag... 2 Om bedriften... 2

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp Jeg

Detaljer

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR Molde Seilforening Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside Versjon 1.2 10.08.11 GIR Innhold 1. Introduksjon...2 2. Finne frem på hjemmesiden...2 3. Brukere frontend...3 3.1. Skrive

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 Forprosjektrapport Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 1.0 Presentasjon 2.0 Sammendrag 3.0 Dagens situasjon 4.0 Mål og rammebetingelser 5.0 Løsninger/alternativer 6.0 Analyse

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei! Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp! Jeg

Detaljer

Bruksanvisning Personlig CV

Bruksanvisning Personlig CV Bruksanvisning Personlig CV Innhold 1 Registrering og tilgang, brukernavn og passord 1.1 Registrering via Facebook profil 1.2 Ordinær registrering med epost og passord 1.3 Pålogging med SMS 2 Legge inn

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler Gruppearbeid Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler I dette gruppearbeidet skal vi jobbe med den lukkede delen av det digitale verktøyet: registrering av samarbeidsavtaler innen prosjekt til

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Hensikten med en kravspesifikasjon er å gi et overblikk over programmets funksjonalitet og tilleggsfunksjoner, dette vil si både over de som er utviklet før prosjektstart, og de

Detaljer

Databaser og moderne systemutvikling - dag én

Databaser og moderne systemutvikling - dag én Databaser og moderne systemutvikling - dag én Harald Holone DAS - 2011-10-17 Databasen Demo Design Eclipse Endringer Enhetstesting Hibernate IoC Iterasjon JUnit Klienten Logikk Maven Mock-ups MySQL Objekter

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

4.5 Kravspesifikasjon

4.5 Kravspesifikasjon 4.5 Kravspesifikasjon 4.5.1 Funksjonalitet og systembeskrivelse Webapplikasjonen har tre overordnede funksjoner; Opprett Spotify arrangement, Opprett SoundCloud arrangement og Bli med på arrangement. Brukere(kalt

Detaljer

Hjelp til Sykefraværsoppfølging

Hjelp til Sykefraværsoppfølging Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 18.02.16 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Bekrefte

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Produktrapport

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Produktrapport Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Produktrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 2 Produktdokumentasjon... 2 3 Beskrivelse av mobilapplikasjonen...

Detaljer

Referat SU-møte #2, , kl 16:00

Referat SU-møte #2, , kl 16:00 Referat SU-møte #2, 21.09.2017, kl 16:00 Sted: NLF lokaler. Tilstede: Espen Høst(fra 19:00), Tone Bergan og Yngve Haugom Einar Huseby, Jostein Tangen og Jan Wang (referent) 1. Presentasjon av nytt medlemssystem

Detaljer

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Testrapport 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 Innledning... 2 3 Formål med testing... 3 3.1 Funksjonalitet...

Detaljer

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER

INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER Fallskjermseksjonen/NLF OPERATIVE BESTEMMELSER Del 500 Side 501 INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER INNHOLD DEL 500 OPERATIVE BESTEMMELSER... 501 VEDLEGG TIL DEL 500... 501 501 GENERELT... 502 502 ORGANISASJON...

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 26, våren 2017

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 26, våren 2017 Forprosjektrapport Hovedprosjekt for gruppe 26, våren 2017 Terje Leirvik, Crystal Kim-Phuong Tran og Jan Andre Slettebakk Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Forprosjekt FDir-ML... 3 Prosjektgruppe...

Detaljer

Konfigurasjonsstyring

Konfigurasjonsstyring INF1050: Systemutvikling 28. mars 2017 Konfigurasjonsstyring Yngve Lindsjørn ynglin@ifi.uio.no INF1050 Systemutvikling ->Konfigurasjonsstyring 1 Temaer i dagens forelesning Versjonshåndtering Systembygging

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON v.1.2

KRAVSPESIFIKASJON v.1.2 KRAVSPESIFIKASJON v.1.2 PROKAP Prosjektstyringsverktøy for kapasitetsplanlegging G r u p p e 2 6 A n d r é S t e n e r s e n B j a r t e A u n e O l s e n C h r i s t i a n S t r å t h H e n r i k H o

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

altinn tjenester 3.0

altinn tjenester 3.0 14.09.2016 altinn tjenester 3.0 Agenda Hva er tjenester 3.0? Status Konsepter Demo og diskusjoner altinn tjenester 3.0 Hva er tjenester 3.0? Hva er tjenester 3.0? Brukervennlige og responsive tjenester

Detaljer

Skøyen, 23.01.14 Gruppe 11

Skøyen, 23.01.14 Gruppe 11 Forprosjektrapport Produktkvalitet, visitnorway.com Sammendrag Vi skal gjennomføre et produktkvalitetsprosjekt hos Creuna i forbindelse med visitnorway.com, Innovasjon Norges turistinformasjonsside. Prosjektet

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Forprosjektrapport gruppe 20

Forprosjektrapport gruppe 20 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport gruppe 20 PlaNet Knut Magnus Elde s189160 Kristoffer Ylven Westgaard s189143 22.01.2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Dagens situasjon... 3 3. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

DRAFT. Martin Lyckander

DRAFT. Martin Lyckander Kravspesifikasjon Target release 1.0 Epic Document status Document owner DRAFT Martin Lyckander Designer Developers QA Forord Hensikten med en kravspesifikasjon er at den skal fungere som et styringsdokument

Detaljer

Pedagogisk regnskapssystem

Pedagogisk regnskapssystem av Benjamin Dehli og Jørgen Tellnes Innhold 1 Innledning 2 Om forprosjektet 2.1 Forprosjektgruppen 2.2 Målsetninger med forprosjektet 3 Beskrivelse av hovedprosjektet 3.1 Arbeidstittel 3.2 Prosjektgruppe

Detaljer

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495 Charlotte Sjøthun s180495 Nanna Mjørud s180477 Anette Molund s181083 Kravspesifikasjon Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Bacheloroppgave vår 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Forord Hensikten

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg A

Kravspesifikasjon. Vedlegg A Vedlegg A Kravspesifikasjon Dette dokumentet beskriver krav til applikasjonen som skal designes i prosjektet Nettverksbasert applikasjonsovervåking. Det beskrives her både krav til selve applikasjonen

Detaljer

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009 2 1 Innledning Vi har jobbet i en iterativ utviklingsprosess og hver funksjon i applikasjonen har blitt fortløpende testet før den har blitt godkjent i Pivotal Tracker. Testene i denne rapporten er utført

Detaljer

Norges Fotballforbund Elastic search. André Flem

Norges Fotballforbund Elastic search. André Flem Norges Fotballforbund Elastic search André Flem Hva og hvem er NFF? Administrerer og forvalter norsk fotball. Ca 1860 klubber Ca 30 000 lag Ca 340 000 aktive spillere Ca 200 000 kamper i året Ca 900 000

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Kravspesifikasjon Tipskanal i Riksrevisjonen

Kravspesifikasjon Tipskanal i Riksrevisjonen 2009 Kravspesifikasjon Tipskanal i Riksrevisjonen Rapportering av misligheter til Riksrevisjonen Marianne S. Pilgaard Riksrevisjonen 10. juni 2009 Innhold 1 Tipskanal på Riksrevisjonens hjemmesider...

Detaljer

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Hvordan kan MDM brukes til å sikre at masterdata er korrekte? Kim Askild Jensen, SAP MM/SRM/MDM/BPM/Screen Personas konsulent 1 12. september 2012 MDM Masterdata presentasjon Generell

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Camilla Kaasi(s188070) Roza Moustafa(s188113)

Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Camilla Kaasi(s188070) Roza Moustafa(s188113) Forprosjektrapport Gruppe 14 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2015 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 23.01.2015 Tittel: Gruppemedlemmer: Oppgave: Oppdragsgiver:

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Sjekklistemodul ver. 16

B r u k e r h å n d b o k Sjekklistemodul ver. 16 B r u k e r h å n d b o k Sjekklistemodul ver. 16 Copyright 2016 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Kriterier for å få tilgang til sjekklister 4 3. Starte

Detaljer

GDPR Automatiser prosessen med Sesam

GDPR Automatiser prosessen med Sesam GDPR Automatiser prosessen med Sesam Å etterleve den nye personvernsforordningen (GDPR) krever en innsats på tre hovedområder: mennesker, prosess og teknologi. Prosess og mennesker fordrer analyser, dokumentasjon

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Fallskjerm seksjonen A-SERTIFIKATKURS. Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund. Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003

Fallskjerm seksjonen A-SERTIFIKATKURS. Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund. Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003 A-SERTIFIKATKURS Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund Geir Trønnes Instruktør 1 Mai 2003 Program Leksjon Tid Merknad 1. Organisasjon, krav, sikkerhet 1t 45 min Diskusjon 2. Materiell valg og vedlikehold

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker

HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker 1 Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportsforbund HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker 2 INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 4 ANVENDELSE 4 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 5 LOKAL KLUBB 6 Klubbene skal utarbeide

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Testing av Noark 5 uttrekk med kdrs-toolboxvalidator og innsyn med kdrs-toolbox-innsyn. Thomas Sødring HiOA

Testing av Noark 5 uttrekk med kdrs-toolboxvalidator og innsyn med kdrs-toolbox-innsyn. Thomas Sødring HiOA Testing av Noark 5 uttrekk med kdrs-toolboxvalidator og innsyn med kdrs-toolbox-innsyn Thomas Sødring HiOA kdrs-toolbox Sammen med Torbjørn Assen har vi begynt utviklingsarbeidet med et sett med verktøy

Detaljer