Stedsutvikling starter på Statland KOMMUNALE MØTER:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stedsutvikling starter på Statland KOMMUNALE MØTER:"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S. 0 6 Stedsutvikling starter på Statland KOMMUNALE MØTER: Kommunestyret har nå vedtatt å sette i gang et stedsutviklingsprosjekt for Statland. Dette skal bl.a. bygge på erfaringene fra det nylig avsluttede mobiliseringsprojektet og skal bl.a. resultere i en ny reguleringsplan for området. UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET Nylig var det befaring i forbindelse med oppstart av et stedsutviklingsprosjekt på Statland. Her ser vi f.v. rådmann Roar Pedersen, plankonsulent Torgeir Havik og prosjektleder og arkitekt Gunhild Kvistad hos Lyngstad Arkitekter AS. Foto: Kjell Einvik Denne våren skal det gjennomføres et stedsutviklingsprosjekt for Statland. Dette skal være en prosess med bred involvering fra innbyggere, næringsliv, myndigheter o.a. og munne ut i arealmessige avklaringer som legger til rette for en hensiktsmessig utnytting av mulighetene på stedet. Arbeidet skal ta utgangspunkt i resultatene fra mobiliseringsprosjektet for næringsutvikling som ble avsluttet i 2005, samt den interessen kommunen registrerer for etableringer, utbygging og andre tiltak på stedet. En ny reguleringsplan for Statlandområdet vil forhåpentligvis kunne godkjennes i løpet av høsten. Prosjektleder er arkitekt Gunhild Gratulerer! Kvistad hos Lyngstad Arkitekter AS, med ass. rådmann Kjell Einvik som prosjektansvarlig i kommunen. Det foreligger flere planer og ideer om utvikling på Statland, og enkelte er allerede satt ut i livet. Det er imidlertid viktig å få mange innspill i prosessen som startes opp nå, da en ny reguleringsplan vil legge nokså klare rammer for aktivitetene på Statland framover. Henvendelser og innspill kan rettes til prosjektansvarlig i kommunen Kjell Einvk, e-post: Vi gratulerer Marte Elden, Mari Elden og Sandra Lyngstad med fin innsats i junior-nm som gikk av stabelen på Steinkjer i februar. ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/BIBLIOTEKET, OG BUTIKKENE PÅ NAMDALSEID, SJØÅSEN OG STATLAND. NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Tlf Åpent

2 Flott innsats! Sist i januar var det flommen i Trøndelag det handlet mest om. Selv om flommen og skadene i vår kommune ikke kom på førstesiden i mediene, så var kriseledelsen satt i funksjon. Det ble meldt om skader både på privat og offentlig eiendom. Ut fra de skadene som vi har sett andre har vært utsatt for, og spesielt vår nabokommune Flatanger, så var vi heldig denne gangen. IMPO NERT 1 Vi hadde mange skader og ødeleggelser på kommunale veier i forbindelse med flommen, og jeg vil berømme ansatte i kommunen som har stått på både seint og tidlig og utført imponerende arbeid med forbygging og reparering av skader. IMPO NERT 2 Namdalseid skoles fremføring av "EIDEST ORY", et syngespill om toleranse, glede, forelskelse og ungdommelig råskap, var en fornøyelse å se. Her deltok alle elevene på ungdomstrinnet, enten som musikere, skuespillere, scenearbeidere eller med lys og lyd. Jeg er imponert over en flott forestilling! Inn og utbetalinger fra kommunekassen Inn og utbetalinger fra kommunekassen, så som skatt og kommunale avgifter kan gjøres ved kommunens Servicekontor. Her får du også informasjon om renovasjonsordningen og kommunale avgifter. Ung strek Tegnet av Sigrid Skjelstad, Skjelstadmark, 10 år (med aner fra Namdalseid) Utgis av: Ansvarlig: Opplag: Steinar Lyngstad ordfører Side 2 Namdalseid kommune, servicekontoret 7750 NAM DALSEID, Tel.: Faks: e-post: Tove Fossland, telefon: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på servicekontoret.

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontoret har ordinær åpningstid Biblioteket: Åpningstid kl , onsdager til kl Bibliotekets e-postadresse: kommune.no. Bibliotekbasen på nett: Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager fra kl (påmelding fra kl ) Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og alle dager. Bruk legevakt tlf , om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Tannlege: Tlf. : Oddetallsuker-mandag, tirsdag og fredag. Tannpleier på tirsdag og tannlege Endre Romstad på fredag. Partallsuker-mandag, tirsdag og onsdag. Tannlege Stein Tessem på tirsdag. Miljø og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Servicekontoret: Åpent: Tlf.: Onsdager er det åpent til Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Trygdekontoret: Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra Når trygdekontoret ikke er åpent kan man ringe Trygdeetatens servicetelefon for generelle spørsmål på tlf Ved spesielle spørsmål, kontakt Steinkjer trygdekontor , eller på internett, Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, torsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen Tlf Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Kommunalt startlån i etableringsfasen En gunstig låneordning fra kommunen. Startlån erstatter kjøpslån og etableringslån. I stedet for to lån, tilbys ett offentlig lån. Startlån kan gis til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig: Unge i etableringsfasen Førstegangsetablerere Enslige forsørgere Barnefamilier Funksjonshemmede Flyktninger Startlån kan tilbys vanskeligstilte som har behov for å kunne bli boende i boligen. Lånet kan finansiere hele boligkjøpet, eller være topplån der andre gir grunnfinansieringen. Søkere må kunne betjene boutgiftene over tid. Hva kan du få lån til? Kjøpe bolig: Startlån kan gis til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig. Bli boende i bolig: Startlån kan gis til utbedring av nåværende bolig. Startlån kan gis til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværendebolig. Bygge bolig: Startlån kan gis som toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Slik søker du: Søknadsskjema får du ved å henvende deg til Namdalseid kommune. Hvis du har funnet frem til boligen du ønsker å kjøpe, må du legge ved en boligtakst av nyere dato. En grundig gjennomarbeidet søknad gir kortere saksbehandlingstid. Det lønner seg derfor å gå nøye gjennom søknadsblanketten, slik at du er sikker på at den er fullstendig utfylt, og at du har fått med nødvendige vedlegg. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du er usikker på. Ønsker du ytterligere informasjon om startlån eller bistand til utfylling av søknad, kan du henvende deg til Namdalseid kommune pr. telefon, eller ved personlig oppmøte. Kontaktpersoner: Solfrid Skevik, tlf: Bård Gjerseth, tlf: Jordmor tilgjengelig Jordmor Randi Furseth Hågensen vil være å treffe følgende dager: Torsdag 2. mars Tirsdag 14. mars Tirsdag 28. mars Tirsdag 11.april Mandag 24. april Avtale bestilles direkte på Helsestasjonen, tlf Dagsenteret Onsdag 1. mars - Kunnskapstevling kl Onsdag 8. mars- Skogakveld /dialektkveld kl Bodil Kaldal stiller ut gammelt utstyr som tidligere ble brukt i skogen. Det serveres sluring til kveldsmat fra kl Miljø og landbruk Erstatning ved naturskader Med stormen Narve i minnet, vil Miljø- og landbruksforvaltningen gjøre oppmerksom på at Statens Naturskadefond ikke lenger dekker stormskader på skog. Miljøog landbruksforvaltningen oppfordrer også alle skogeiere til å sjekke skogsveiene for eventuelle flomskader. For å unngå skader på skogsveiene pga. bilkjøring, er det fornuftig å holde skogsveiene stengt i mildværsperioder og frem til veiene har tørket ut, og eventuelle skader er reparert. Side 4

5 Eiendom og teknisk Registrering av flomvannstander og flomutbredelse Flomsituasjonen som oppstod for en måned siden resulterte i en del skader på infrastruktur rundt omkring. Namdalseid kommune kom relativt heldig fra situasjonen, men også her fikk vi en del ødeleggelser, spesielt på veier og kulverter. For at vi skal være bedre rustet til å møte slike flommer i framtiden, er vi avhengig av å foreta registreringer av flomvannstander og flomutbredelse. Spesielt langs vassdrag hvor vannet har forårsaket bygningsskader, og i utsatte områder, er det viktig å få inn data over høyeste registrerte flomvannstand. Dersom både flomutbredelsen og gjentaksintervallet på flommen er kjent, så har vi et godt grunnlag Plan Lovene endres og det er ikke alltid enkelt å følge med, men det er en plikt. Innen planlegging gjelder Plan- og Bygningsloven og spesielt kommuneplanen med arealkart. Begge deler finnes på Internett og kommuneplanen ligger på kommunens hjemmeside, I kommuneplanen er hoveddelen av arealene regulert til LNF (landbruk, natur og friluft). I slike områder er det i praksis byggeforbud uten at kommunen gir dispensasjon. Dette gjelder ikke for bygninger til næring, bl.a. driftsbygning, redskapshus, skogshusvære, for videre arealplanlegging i kommunen. For at flomvannstanden skal ha noen verdi, er det viktig at dere knytter vannstanden til et fast punkt som enkelt kan påpekes om mange år (bygninger, veger etc). Videre er det et mål å kartlegge alle områder i kommunen, hvor det har skjedd utglidning av masser/erosjon langs de større vassdraga. Følgelig oppfordres alle innbyggere som har informasjon i forhold til høyde på flomvannstand og områder hvor det har skjedd utglidning av masser, om å ta kontakt med Namdalseid kommune, Eiendom og teknisk v/vegar Brenne, slik at vi får foreta nødvendige registreringer. Med lov skal landet bygges gjeterbu og lignende. For slike bygninger trengs melding. For bygninger som ikke er knytta til primærnæringa kreves det dispensasjon, og en må argumentere for særlige grunner for nyanlegg. I kommuneplanen er det også avsatt areal til uttak av råstoff. Dersom det skal tas ut grusmasser i salgsøyemed, kreves det utarbeidelse av reguleringsplan. Kommunen vil presisere disse lovkravene og at loven ikke har som mål å hindre bygging, men at aktiviteten skal være i samråd med en plan. Utviklingskontoret i Midtre - Namdal Veiledning, rådgiving til nyetableringer og bedrifter. Regionalt næringsfond for Midtre - Namdal har 2 mill. kroner til disposisjon i Utviklingskontoret i Midtre - Namdal Serviceboks 1006, 7809 Namsos Tlf Besøk vår hjemmeside: utvikling Info om leir og halmhus i mai Sett av tid til leir- og halmhus-info lørdag 6. mai kl Mer info kommer i Melkrampa i april. Side 5

6 Kultur Nye bøker ved biblioteket hver uke! Her kommer en oversikt over en del av de nyeste bøkene biblioteket har kjøpt inn. Du kan søke i basen vår for å få full oversikt; namdalseid_fb/ eller gå via kommunenes hjemmeside: Al vtegen, Karin: Skam Maj-Britt og Monika er så forskjellige som to mennesker kan være, men skammen og redselen for å slippe andre innpå seg har de felles. Begge får opplevelser som gjenoppvekker de onde minnene fra barndommen, og livene deres blir forandret for alltid. Men det er først når de to møtes, at alt blir satt på spissen. Kommer de til å forsone seg med sin fortid, med skammen? Ambjørnsen, Ingvar: Drapene i Barkvik En drivende spennende kriminalroman med 16-åringen Fillip Moberg i hovedrollen. En mann er blitt drept i Barkvik. Politiet mener de har arrestert morderen. Ikke lenge etter er Fillip og onkel Ernst på vei for å dekke drapet for Nye kriminaljournalen. Andre assen, Turi d: Lysår, lys og brød. En gang i tiden forbundet med tro, myter og tradisjoner avgjørende for liv og død. Hvert år er et lysår. I gamle dager startet det ved Karimesse, og der starter også denne boken. Lysår er en ekte kulturperle, og et viktig bidrag for å holde gammel kvinnekunnskap levende. Eri csson, Kje rsti: Krigsbarn i fre dsti d Konfliktlinjene fra okkupasjonens dager satte sitt preg på Norge også i fredstid. Blant dem som fikk merke dette, var barn av tyske soldater og norske kvinner. Offisielt het de krigsbarn, men på folkemunne ble de kalt "tyskerunger". Hvordan ble oppveksten deres? Boken bygger på forfatternes intervjuer med krigsbarn som vokste opp i Norge, supplert med noen intervujer med norske krigsbarn oppvokst i Sverige og Tyskland. Hassinen, Pirjo: Julehustru En mor forsvinner uten spor. En datter blir funnet alene og forvirret på en flyplass. Tjue år senere blir datteren Rakel, som nå er advokat med arverett som spesialfelt, kontaktet av politiet i sin hjemby. Politimannen - eller "politipetteren", som Rakel foraktfullt kaller ham - antyder at moren er myrdet og morderen funnet. Pirjo Hassinen er en av Finlands mest kritikerroste forfattere. Hegge, Per Egil: Ridende rytter til hest : finurligheter og annen språklig moro i aviser og presse og litt ellers Etter at den interne språkspalten for Aftenpostens redaksjon ble trykket i avisen, har Per Egil Hegge vært nær ved å gå under i et hav av brev fra lesere om små og store språkfinurligheter. I denne boken har han samlet en mengde av disse, samtidig som nye språkartigheter dukker opp. Jung Chang: Mao: Den ukjente historien Ny bok av forfatteren av "Ville Svaner". Boka er basert på omfattende research og intervjuer med mange fra Maos innerste sirkler, som gir leserne anledning til å lese om en hittil ukjent M ao. Her presenteres mange historier fra Kinas skjebneår, som vil sjokkere og fascinere lesere. Mørkve d, Lornts: O ppvekst i kruttrøyk Denne boka handler om oppvekst i bygdenorge på og 60-tallet - lenge før dataspillenes verden ble tilgjengelig for eventyrlystne guttunger. På Høylandet tok Lornts Mørkved saken i egne hender og produserte leketøy med utgangspunkt i kuler, krutt og dynamitt. Og sammen med onkelen og naboen sørget de for at det smalt langt høyere enn lyden fra enhver PlayStation NB! Flere nye bøker på biblioteket! Side 6

7 13 ungdommer til fylkesmønstringen i Meråker i mars Disse UKM-bidragene skal representere Namdalseid kommune ved fylkesmønstringen Sarah Halse med skulpturen Verden i dag. 2. Ole Arin Sakshaug med fotografiet Selvportrett. 3. Stine Marlene Berg med tegningen Cephalaria. 4. Odin Altin og Tora Altin med sang- og musikkinnslaget Behind. 5. Sigrid Ressem Østring og Sarah Halse med danseinnslaget Yngve. 6. Harald Anzjøn, Øystein Pedersen Elden, Mathias Furre Grøtan og Lars Hartmann med musikkinnslaget Start your car. 7. Martin K. Andersen og Eskil Bendiksen med musikkinnslaget Tears in heaven. 8. Maren Buvarp Aardal og Sigrid Ressem Østring med videoproduksjonen Jakten på en mesterkokk. I tillegg til juryens uttak er det tatt ut to ekstra UKM-bidrag i samråd med prosjektleder for UKM Nord- Trøndelag. Dette for å gi flere ungdommer mulighet til å delta på fylkesmønstringen innenfor de rammer hver kommune er tildelt. Hver deltaker vil få tilsendt informasjon vedr. reise og opphold på fylkesmønstringen. Har du spørsmål så ta kontakt med kulturkontoret på tlf / , eller se oppdateringer på UKM - diplom? Det var dessverre feil i datalistene som ble lagt til grunn for utskriving av diplomer til deltakerne ved lokalmønstringa i UKM 11. februar. Nye diplomer er nå ettersendt og alle deltakere skal nå ha mottatt UKM-diplom. Friskusen Christina Staven ble kåret til vinner av skulpturkonkurransen med frukt og grønt som ingredienser! Premien var selvfølgelig ei fruktkorg! Gratulerer! Priser fra Coop Disse UKM- bidragene har blitt tildelt egne diplomer fra Coop, for UKM - bidrag som kan betegnes som: RÅTT OG GODT Odin Altin og Tora Altin med sang- og musikkinnslaget Behind. FERSKT OG FRODIG Sigrid Ressem Østring med installasjonen Frusikk. SPREKT OG SPRØTT Maren Buvarp Aardal og Sigrid Ressem Østring med videoproduksjonen Jakten på en mesterkokk. Side 7

8 Kultur Støtte til FYSAK-tiltak 2006 Som FYSAK-kommune mottar Namdalseid et tilskudd fra eksterne aktivitetsidler på kr ,- i Disse skal benyttes til å fremme fysisk aktivitet for alle, med vekt på tilrettelegging for grupper som i dag er mindre aktive. Alle lag og foreninger kan slik søke om støtte til FYSAK-tiltak som er rettet mot /tilrettelagt for denne gruppen. Søknadsfrist for årets FYSAKmidler er satt til 20. mars, og tildelingen vil bli gjort før påske. Vømmøl-kabaret 1. mars Café Isogaisa I Namdalseid samfunnshus 1. mars kl Billettbest.: Barn/honnør: kr. 180,- Voksne kr. 240,-. Angell Øie og Jenny Otelie Øies legat Legatet har som formål å yte økonomisk hjelp til ungdom under utdanning. Fortrinnsberettiget er ungdom beslektet med Angell og/eller Jenny Otelie Øie, som tar videreutdanning eller høyere utdanning uansett bosted. Det vil ikke bli foretatt noen nærmere prioritering i forhold til hvilken utdanning, eller hvor i utdanningsløpet ungdommen befinner seg. Dette betyr at mange vil stille likt, og at tildeling vil måtte skje ved loddtrekning. Legatets størrelse er på ca. kr Rentene av dette beløpet minus utgifter til kunngjøring, disponeres til stipend. I stipend à kr I stipend à kr I stipend à kr I ingen stipend tildelt I stipend à kr Søknadsskjema fås ved henvendelse til servicekontoret, tlf eller hentes fra Namdalseid kommunes hjemmesider: Søknad gjøres på eget skjema som kan hentes/leveres på Servicekontoret i Namdalseid kommune. Bibliotekmateriell kan leveres på skolene Bøker og lignende lånt fra Namdalseid folkebibliotek kan leveres ved Namdalseid og Statland skoler. Egen kasse vil bli satt på kontoret på skolen. Vi håper dette kan gjøre det enklere å låne og levere til biblioteket. Hilsen Biblioteksjefen Ungdom, ubeslektet med stifterne, kan ifølge statuttene også søke, men vil normalt ikke komme i betraktning p.g.a. mange søknader fra stifternes etterkommere. Søknadsfrist er 15. mars. Søknad sendes til: Angell og Jenny Øies legat Namdalseid kommune v/ Steinar Lyngstad 7750 Namdalseid Side 8

9 Oppvekst Søknad om barnehageplass for 2006/2007 I Vangstunet barnehage er det ledige plasser og vi ønsker nye barn og foreldre/foresatte velkommen som nye brukere av barnehagen. Vi er av den oppfatning at det er viktig at barn og foreldre/ foresatte har medvirkning på tilbudet i barnehagen. Ta kontakt hvis dere har spørsmål ang. tilbudet. Til høsten vil vi fortsatt arbeide med: Friluftsliv og naturopplevelser Barns medvirkning i egen hverdag Pedagogisk dokumentasjon gjennom barnas arbeider, tekst og bilder Vennskap og samspill mellom barn Språkstimulering med lesing av bøker, tekstskaping og språksprell Tirsdag 21.mars markeres Barnehagedagen i alle landets kommuner. Vi ønsker at så mange som mulig stikker innom en tur i løpet av dagen. Vi oppfordrer også til å ta en tur på friluftsavdelingen vår. De som allerede har fast plass, trenger ikke å søke på nytt, forutsatt at dere ikke ønsker endringer på plassen. Fra høsten vil vi også gi tilbud om åpen barnehage en dag i uka. Det vil komme nærmere orientering om dette i løpet av våren. Søknadsskjema får dere både på Servicekontoret og i barnehagen. Søknadsfristen er 1.april. Styrer Kursdag 9/3 9. mars - Vangstunet barnehage er stengt grunnet kursdag for personalet. Åpen barnehage 21/3 21. mars - Vi har åpen dag i Vangstunet barnehage i anledning Barnehagedagen, og håper at så mange som mulig stikker innom for å følge med på aktivitetene våre. Søknadsfrist 1.april 1. april - Søknadsfrist for nye søknader for barnehageåret 2006/07. Namdalseid skole med ny hjemmeside Namdalseid skole er i gang med å etablere ny hjemmeside. Besøk oss på denne adressen: Namdalseidskole/ Kom gjerne med forslag og tips til å utvikle sida.. SAMARBEIDSUTVALGET har møte på skolen onsdag 15. mars kl Side 9

10 Lag og foreninger Kurs for jegere Namdalseid Jeger og Fiskarlag arrangerer kurs i JEGERENS AN- SVAR OG PLIKT ER I FORBIN- DELSE MED JAKT. Kurset har vært etterspurt i jegerkretser i kommunen og passer for alle jegere, enten i form av ny kunnskap eller som repetisjon/oppfrisking av gammel kunnskap. Kurset vil også være et ekstra påfyll for de som har planlagt å gjennomføre jegerprøvekurs og ta jegerprøven med det første. Kurset tar utgangspunkt i viltloven, med spesielt vekt på lover og forskrifter som: forvaltning av hjortevilt og bever og utøvelse av jakt og fangst med tilhørende rundskriv. Fredag 10. mars kl arrangerer Namdalseid songlag passiv medlemsfest i Namdalseid samfunnshus. Dette er en fest for de som har støttet vår virksomhet sesongen 2005/2006. I år legger vi opp til storstilt underholdning fra koret, samt at det er stor mulighet for at vi får gjestebesøk fra Jøa blandakor og Otterøy songlag. Stikkord for kurset vil være: praktisering av forvaltningsplaner, ansvar og opptreden under jakt, ved feilskyting og skadeskyting, opptreden på skuddplass ved skadeskyting og gjennomføring av ettersøksarbeid. Kurset gjennomføres over 3 kvelder i mars 2006 og det satses på å gjennomføre kurset kostnadsfritt, uten kursavgift. Kurset starter torsdag den 16. mars og går over de to påfølgende torsdager 23. og 30. Påmelding til Geir Modell tlf / innen 6. mars. Namdalseid Jeger- og Fiskarlag arrangerer jegerprøvekurs (30 timer). Oppstart i uke 10. Påmelding til Hallbjørn Sverkmo, tlf / Songlaget inviterer til medlemsfest Hvem vet hva disse finner på? I tillegg blir det mat, kaffe, dans og bar. For de av dere som ønsker å komme på festen men som enda ikke har fått tilbud om passivt medlemskap, kan dette la seg ordne ved at dere betaler inn kontingenten hos Sentrum Auto. Velkommen til en hyggelig sangkveld! Medlemsmøte Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte i Ungdoms- og eldresenteret i samfunnshuset kl Vi får besøk av Brit Randi fra biblioteket. Ring for skyss på tlf Strikkekafè Det blir strikkekafé tirsdag 7.mars kl Denne gangen holder vi til på Husflidshjørnet hos Inger-Lise. Tema: Vi prøver oss på "Mor Astrup" - en måte å strikke skjerf ol. på. Vi bruker tynt garn i to farger. Ta med garn og pinner å prøv! Du er velkommen enten du er en ræser med pinnene eller ikke. Annet håndarbeid er også lov. Husflidslaget Vårens tradisjonelle storsatsing - Syng og Dans Også i år trøkke vi te med korets høydepunkt - Syng og Dans. Hold av 29. april - dette kan by på overraskelser! Koret har fått mange nye, unge og gamle sangere, men vi har plass for fleir. Møt opp på tirsdagskvellan, det herre bli garantert arti! Då-re-mi-fa-så-la-ti-tåååååå Namdalseid songlag Side 10

11 Ullundertøy til salgs Volleyballbruppa i NIL selger Ullmax ullundertøy, meget godt egnet til jakt- og fisketurer og alt friluftsliv for store og små. Finnes i alle størrelser til barn, damer og herrer. Du har nå mulighet Kontingent har hittil vært innkrevd fra medlemmene ved besøk hos den enkelte. Fra 2006 blir det sentral innkreving av kontingent. Alle som var medlem i 2005 har fått sanitetsbladet Fredrikke nr og her fulgte innbetalingsgiro med. For de som ikke er medlemmer og ønsker å bli det, ta kontakt med leder Laila Berre, tlf eller kasserer Solfrid Derås, tlf Søndag 5. mars Skitur til Øyenskavelstu. Vi møtes ved Sundet kl Det serveres vaffel, kaffe og saft på hytta. Vi stopper underveis for å grille pølse. Ta med mat. til å gjøre en handel som varmer lørdag 18. mars i tidsrommet kl ved Coop Namdalseid. Du kan også ta direkte kontakt med Gunnhild Kaldahl på telefon Norske Kvinners Sanitetsforening Kontingenten for medlemmer er kr 325 ( kr 100 går tilbake til lokallaget) og for støttemedlemmer kr 225 (kr 50 til lokallaget). Bonde - og småbrukerlagsaktiviteter Onsdag 15. mars Småbrukarfrukost med aking hos Iver Martin Berre. På Berre hi dæm supre akebakka!! Anbefales! Anne Nørdsti kommer 24. mars STOR DANSEFEST i Namdalseid samfunnshus FREDAG 24. MARS KL med country- og dansebanddronninga Anne Nørdsti DU KJÆM VEL? Namdalseid IL fotballgruppa Talentstipend idrettslaget 1. Fristen for å fremme forslag på kandidater til årets Talentstipend er 1. mai. Forslagene må være skriftlig og begrunnet. 2. Gla Dan er fastsatt til 10. juni. Namdalseid Idrettslag oppfordrer alle på Namdalseid til å sette av denne dagen og tar imot alle forslag til aktiviteter. Årsmøte Årsmøte i Namdalseid Ungdomslag på Sjøåsen Hotell kl Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp, må være hos styret (v/ Hildbjørg Hopstad Dahl) innen Kurstilbud Namdalseid Husflidslag arrangerer følgende kurs: Sveiping 15 timer, start midt i mars. Knivkurs 15 timer, start midt i mars. Kurspris kr 500 for ikkemedlemmer og kr 450 for medlemmer. Materiell kommer i tillegg. Påmelding snarest til Eldbjørg Helland, tlf Andre kurs er også under planlegging. Vi tar gjerne imot forslag på flere kurs. Side 11

12 Årsmøte i Solhaug grendehus Mandag 8. mars kl Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og sekretær. 3. Årsmelding. 4. Regnskap. 5. Valg. 6. Dugnadsvasken. 7. Solhaug som seremonilokale v/begravelse for medlemmer utenom statskirka. Henvendelse fra kommunen. 8. Vinduene: Oppussing eller utskifting? Evt. VEL MØTT! Styret Folkeakademiet driver kulturformidling og folkeopplysning over hele landet, gjennom arrangement som formidler kultur- og kunnskapsopplevelser. Folkeakademiet er en medlemsorganisasjon der både lag/foreninger og privatpersoner kan være medlemmer. Medlemmer kan søke om økonomisk støtte i forbindelse med arrangement, hvor det skal engasjeres kåsører, foredragsholdere eller underholdere. Støtten kan være opp til kr 1600,- til dekning av reise + honorar. Medlemsavgifta er på kr 150 pr. år. Måneskinnstur NIL-trimgruppa informerer: Vi er midt i en fin vintertid, men i skrivende stund, litt for lite snø. Dette kan fort rette på seg, og vi i Trimgruppa kunne tenke oss å forsøke en MÅNESKINNSTUR ved neste fullmåne, da tilnærmet 15. mars. Etter litt markedsundersøkelse har vi kommet fram til at lørdag 11. mars er en fin kveld for en opplevelsestur, vel og merke hvis det blir klarvær. Øyenskavelstu vil uansett lite eller mye måneskinn være åpen og varm, og med mulighet for å få kjøpt en kopp kaffe, eller få varmet en pølse på bål ved hytta. Det vil være fint hvis de fleste kan starte kl , men ellers etter hvert som den enkelte får tid. NIL Trimgruppa ønsker alle en fin opplevelse. Folkeakademiet formidler kultur og kunnskap Det lokale Folkeakademi ble restarta i april Siden da har vi vært medarrangør på en del tilstelninger i kommunen. Folkeakademiet Namdalseid har nå Brit Randi Sæther som leder, Marit Damås som kasserer og Åsveig Meldal, sekretær. Ta kontakt med en av oss hvis du ønsker flere opplysninger eller vil melde deg inn. Årsmøte i Coop Namdalseid Årsmøte i Coop Namdalseid BA for det 92. driftsår, holdes i Namdalseid samfunnshus mandag kl Alle medlemmer som møter blir med på trekning av 1 gavekort a kr 500,-. Sakliste: 1 Åpning 2 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 Valg av møteleder, sekretær og 2 til å skrive under protokollen 4 Årsmelding og regnskap, revisjon og kontrollmelding 5 Budsjett Fastsettelse av godtgjørelse for tillitsvalgte 7 Nye vedtekter 8 Innkomne saker 9 Valg Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen Etter møtet blir det en enkel servering. Mandagskaffe Hver uke er det mandagskaffe i stua på Statland Alderspensjonat i tida kl Kafeen drives av Solveig Ekker og det serveres nystekte vafler og kaffe. Her får du treffe kjentfolk, prate, synge, gymnastisere og spille spill (ludo, yatzy med mer). Alle er hjertelig velkommen. Side 12

13 Annonser Egge videregående skole - elevbedrift: Vi reparerer, vedlikeholder og monterer alt av mekanisk utstyr. Trenger du noe laget? Vi tar både store og små kundeoppdrag. Ring for spørsmål eller oppdrag på tlf Til salgs 1 stk. pikesykkel Diamant. 1 stk. pikesykkel Energi. 16 stk. furu skapdører kjøkkeninnredning. 5 stk. furu kjøkkenskuffer. 1 stk. tripp-trapp-stol. 1 stk. bilsete 9-18 kg. Ta kontakt tlf Kom inn å se vårens nye farger i mandarin petit og kitten mohair Nye gaveartikler. Vevde tekstiler fra Ekelund. Handmalte krus og tekanner. Stort salg på alt garn fra Gjestal HUSFLIDSHJØRNET GAVER GARN - STOFF Tlf: Åpningstider Mandag Onsdag Fredag Lørdag Side 13

14 TØMRERARBEID: Nybygg, påbygg, restaurering og innredning av alle typerbygg. SALG AV BYGGEVARER OG LANDBRUKS ARTIKLER Leverer hver tirsdag og fredag ved bestilling. Eget utsalg på Korsen. NYE PRODUKTER I VÅR BUTIKK LAGERFØRER OG BLANDER DE FLESTE TYPER BEIS OG MALING LAGERFØRER FLERE TYPER RØR OG RØRDELER BE OM PRISTILBUD PÅ DRENS-OG ANNLEGSRØR VI HAR FLERE GODE TILBUD VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN Side 14

15 Vi vurdere å gjennomføre et kurs i bruk av GPS på Namdalseid før påske. Kurset er mulig å gjennomføre for alle som har GPS eller som vurdere å anskaffe seg en. Kurset er lagt opp med en samling en fredag kveld hvor vi lærer oss basisen med vår egen GPS og hvordan utnytte de mulighetene som finnes i dette verktøyet. Påfølgende lørdag vil det være en kort samling inne før vi begir oss ut for å sette teorien ut i praksis. Kurset er egnet både for fritidsbrukere og profesjonelle brukere, som politi, brann, oppsynsmenn og letemannskaper. I tillegg kan GPS også brukes som et verktøy i undervisningen i skolen. Hele kurset er på ca 10 timer, prisen er kr 990,- og inkluderer en Cd-rom (GPS Learning 2, veil 498,-) som gir deg mulighet til å repetere kursets innhold så mange ganger du trenger etterpå. Ønsker du å delta, send en mail til: eller ring: (Robert) Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis påmeldingen er for liten. Side 15

16 Arrangørkalender for mars 2006 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 Kunnskapstevling på Dagsenteret kl Café Isogaisa i Samfunnshuset Gudstjeneste på Helsetunet kl Bonde-og småbrukerlagets skitur 6 7 Strikkekafé på Husflidshjørnet kl Solhaug grendehus-årsmøte Skogakveld/ dialektkveld 9 Vangstunet barnehage stengt grunnet kurs 10 Passiv medlemsfest kl i Samfunnshuset 11 Måneskinnstur til Øyenskavelstu, start kl Kulturminnelaget 13 Statland og Buvik sanitetsforening - årsmøte 14 Namdalseid Pensjonistlagmedlemsmøte 15 Søknadsfrist legat. (se mer inne i bladet) Godt Vaksin i Samfunnshuset 18 Ullmaxsalg på Coop n kl Namdalseid ungdomslag - årsmøte Småbrukarfrokost på Berre 20 Coop Namdalseid - årsmøte kl i Samfunnshuset 21 Åpen dag i Vangstunet barnehage Fest i Samfunnshuset med Anne Nørdsti fra kl Gudstjeneste i Namdalseid kirke kl Pårørendekaffe på Helsetunet og Dagsenteret mars - Oppmøte Sundet kl mars - Årsmøte i Solhaug grendehus kl Sakliste inne i bladet og ved oppslag. Skogakveld/dialektkveld på Dagsenteret kl Årsmøte i Namdalseid kulturminnelag kl på museumslageret på Sjøåsen. 13. mars - Årsmøte i Statland og Buvik sanitetsforening kl på Alderspensjonatet. 13. mars - Årsmøte i Namdalseid Ungdomslag på Sjøåsen hotell kl mars - Medlemsmøte i Namdalseid Pensjonistlag kl på Ungdoms - og eldresenteret. 17. mars - Godt Vaksin i Namdalseid samfunnshus kl Flyum s spiller til dans. 26. mars - Pårørendekaffe på og Dagsenteret kl og Sykeheimen kl

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 30.01.2006 ELDRERÅDET 31.01.2006 PLANUTVALG 01.02.2006 FORMANNSKAPET

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang!

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R. 0 6 Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 30.10. ELDRERÅD 31.10. FORMANNSKAP 19.10. Utlegging:

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

Høljarn & Hevvel tar form

Høljarn & Hevvel tar form N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden

Detaljer

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren!

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 0 8 KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET - INGEN I MAI ELDRERÅDET - INGEN I MAI PLANUTVALG - INGEN I MAI FORMANNSKAPET

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA desember 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA desember 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA desember 2005 ARRANGEM ENT: 01.12. Hageselskapet Nam dalseid innbyr til aktivitetskveld på Solhaug kl. 19.00. Vi lager dørkranser og tørrdekorasjoner. Elsa Langøren veileder.

Detaljer

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J U N I 2 0 0 7 Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11.06.07 Eldreråd 12.06.07 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 4 Fargerik julekonsert og formiddagskaffe KOMMUNALE MØTER: 9. desember Komm. råd for mennesker med nedsatt funksj.evne, Eldreråd Ungdomsråd

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 31.03. Årsmøte i Namdalseid Arbeiderparti på Sjøåsen Hotell kl 19.30. 03.04. Tombola på Solhaug Grendehus kl 14.00 16.30. Loddsalg og kaffesalg. Tombolakomiteen

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 03.05. Husflidslaget har handarbeidskafè på Dagsenteret (helsetunet). Alle er VELKOMMEN! 04.05. BARSELTREFF kl 11.00 på kafeen i samfunnshuset. Denne måneden er treffet

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE JULI Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage 2011 KOMMUNALE MØTER: INGEN MØTER I JULI. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/ BIBLIOTEKET, OG

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 3 Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst Barn og unges kunstneriske opplevelse skal stå i sentrum under Vrimmelfestivalen i høst. Gruppa

Detaljer