Stedsutvikling starter på Statland KOMMUNALE MØTER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stedsutvikling starter på Statland KOMMUNALE MØTER:"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S. 0 6 Stedsutvikling starter på Statland KOMMUNALE MØTER: Kommunestyret har nå vedtatt å sette i gang et stedsutviklingsprosjekt for Statland. Dette skal bl.a. bygge på erfaringene fra det nylig avsluttede mobiliseringsprojektet og skal bl.a. resultere i en ny reguleringsplan for området. UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET Nylig var det befaring i forbindelse med oppstart av et stedsutviklingsprosjekt på Statland. Her ser vi f.v. rådmann Roar Pedersen, plankonsulent Torgeir Havik og prosjektleder og arkitekt Gunhild Kvistad hos Lyngstad Arkitekter AS. Foto: Kjell Einvik Denne våren skal det gjennomføres et stedsutviklingsprosjekt for Statland. Dette skal være en prosess med bred involvering fra innbyggere, næringsliv, myndigheter o.a. og munne ut i arealmessige avklaringer som legger til rette for en hensiktsmessig utnytting av mulighetene på stedet. Arbeidet skal ta utgangspunkt i resultatene fra mobiliseringsprosjektet for næringsutvikling som ble avsluttet i 2005, samt den interessen kommunen registrerer for etableringer, utbygging og andre tiltak på stedet. En ny reguleringsplan for Statlandområdet vil forhåpentligvis kunne godkjennes i løpet av høsten. Prosjektleder er arkitekt Gunhild Gratulerer! Kvistad hos Lyngstad Arkitekter AS, med ass. rådmann Kjell Einvik som prosjektansvarlig i kommunen. Det foreligger flere planer og ideer om utvikling på Statland, og enkelte er allerede satt ut i livet. Det er imidlertid viktig å få mange innspill i prosessen som startes opp nå, da en ny reguleringsplan vil legge nokså klare rammer for aktivitetene på Statland framover. Henvendelser og innspill kan rettes til prosjektansvarlig i kommunen Kjell Einvk, e-post: Vi gratulerer Marte Elden, Mari Elden og Sandra Lyngstad med fin innsats i junior-nm som gikk av stabelen på Steinkjer i februar. ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/BIBLIOTEKET, OG BUTIKKENE PÅ NAMDALSEID, SJØÅSEN OG STATLAND. NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Tlf Åpent

2 Flott innsats! Sist i januar var det flommen i Trøndelag det handlet mest om. Selv om flommen og skadene i vår kommune ikke kom på førstesiden i mediene, så var kriseledelsen satt i funksjon. Det ble meldt om skader både på privat og offentlig eiendom. Ut fra de skadene som vi har sett andre har vært utsatt for, og spesielt vår nabokommune Flatanger, så var vi heldig denne gangen. IMPO NERT 1 Vi hadde mange skader og ødeleggelser på kommunale veier i forbindelse med flommen, og jeg vil berømme ansatte i kommunen som har stått på både seint og tidlig og utført imponerende arbeid med forbygging og reparering av skader. IMPO NERT 2 Namdalseid skoles fremføring av "EIDEST ORY", et syngespill om toleranse, glede, forelskelse og ungdommelig råskap, var en fornøyelse å se. Her deltok alle elevene på ungdomstrinnet, enten som musikere, skuespillere, scenearbeidere eller med lys og lyd. Jeg er imponert over en flott forestilling! Inn og utbetalinger fra kommunekassen Inn og utbetalinger fra kommunekassen, så som skatt og kommunale avgifter kan gjøres ved kommunens Servicekontor. Her får du også informasjon om renovasjonsordningen og kommunale avgifter. Ung strek Tegnet av Sigrid Skjelstad, Skjelstadmark, 10 år (med aner fra Namdalseid) Utgis av: Ansvarlig: Opplag: Steinar Lyngstad ordfører Side 2 Namdalseid kommune, servicekontoret 7750 NAM DALSEID, Tel.: Faks: e-post: Tove Fossland, telefon: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på servicekontoret.

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontoret har ordinær åpningstid Biblioteket: Åpningstid kl , onsdager til kl Bibliotekets e-postadresse: kommune.no. Bibliotekbasen på nett: Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager fra kl (påmelding fra kl ) Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og alle dager. Bruk legevakt tlf , om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Tannlege: Tlf. : Oddetallsuker-mandag, tirsdag og fredag. Tannpleier på tirsdag og tannlege Endre Romstad på fredag. Partallsuker-mandag, tirsdag og onsdag. Tannlege Stein Tessem på tirsdag. Miljø og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Servicekontoret: Åpent: Tlf.: Onsdager er det åpent til Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Trygdekontoret: Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra Når trygdekontoret ikke er åpent kan man ringe Trygdeetatens servicetelefon for generelle spørsmål på tlf Ved spesielle spørsmål, kontakt Steinkjer trygdekontor , eller på internett, Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, torsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen Tlf Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Kommunalt startlån i etableringsfasen En gunstig låneordning fra kommunen. Startlån erstatter kjøpslån og etableringslån. I stedet for to lån, tilbys ett offentlig lån. Startlån kan gis til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig: Unge i etableringsfasen Førstegangsetablerere Enslige forsørgere Barnefamilier Funksjonshemmede Flyktninger Startlån kan tilbys vanskeligstilte som har behov for å kunne bli boende i boligen. Lånet kan finansiere hele boligkjøpet, eller være topplån der andre gir grunnfinansieringen. Søkere må kunne betjene boutgiftene over tid. Hva kan du få lån til? Kjøpe bolig: Startlån kan gis til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig. Bli boende i bolig: Startlån kan gis til utbedring av nåværende bolig. Startlån kan gis til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværendebolig. Bygge bolig: Startlån kan gis som toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Slik søker du: Søknadsskjema får du ved å henvende deg til Namdalseid kommune. Hvis du har funnet frem til boligen du ønsker å kjøpe, må du legge ved en boligtakst av nyere dato. En grundig gjennomarbeidet søknad gir kortere saksbehandlingstid. Det lønner seg derfor å gå nøye gjennom søknadsblanketten, slik at du er sikker på at den er fullstendig utfylt, og at du har fått med nødvendige vedlegg. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du er usikker på. Ønsker du ytterligere informasjon om startlån eller bistand til utfylling av søknad, kan du henvende deg til Namdalseid kommune pr. telefon, eller ved personlig oppmøte. Kontaktpersoner: Solfrid Skevik, tlf: Bård Gjerseth, tlf: Jordmor tilgjengelig Jordmor Randi Furseth Hågensen vil være å treffe følgende dager: Torsdag 2. mars Tirsdag 14. mars Tirsdag 28. mars Tirsdag 11.april Mandag 24. april Avtale bestilles direkte på Helsestasjonen, tlf Dagsenteret Onsdag 1. mars - Kunnskapstevling kl Onsdag 8. mars- Skogakveld /dialektkveld kl Bodil Kaldal stiller ut gammelt utstyr som tidligere ble brukt i skogen. Det serveres sluring til kveldsmat fra kl Miljø og landbruk Erstatning ved naturskader Med stormen Narve i minnet, vil Miljø- og landbruksforvaltningen gjøre oppmerksom på at Statens Naturskadefond ikke lenger dekker stormskader på skog. Miljøog landbruksforvaltningen oppfordrer også alle skogeiere til å sjekke skogsveiene for eventuelle flomskader. For å unngå skader på skogsveiene pga. bilkjøring, er det fornuftig å holde skogsveiene stengt i mildværsperioder og frem til veiene har tørket ut, og eventuelle skader er reparert. Side 4

5 Eiendom og teknisk Registrering av flomvannstander og flomutbredelse Flomsituasjonen som oppstod for en måned siden resulterte i en del skader på infrastruktur rundt omkring. Namdalseid kommune kom relativt heldig fra situasjonen, men også her fikk vi en del ødeleggelser, spesielt på veier og kulverter. For at vi skal være bedre rustet til å møte slike flommer i framtiden, er vi avhengig av å foreta registreringer av flomvannstander og flomutbredelse. Spesielt langs vassdrag hvor vannet har forårsaket bygningsskader, og i utsatte områder, er det viktig å få inn data over høyeste registrerte flomvannstand. Dersom både flomutbredelsen og gjentaksintervallet på flommen er kjent, så har vi et godt grunnlag Plan Lovene endres og det er ikke alltid enkelt å følge med, men det er en plikt. Innen planlegging gjelder Plan- og Bygningsloven og spesielt kommuneplanen med arealkart. Begge deler finnes på Internett og kommuneplanen ligger på kommunens hjemmeside, I kommuneplanen er hoveddelen av arealene regulert til LNF (landbruk, natur og friluft). I slike områder er det i praksis byggeforbud uten at kommunen gir dispensasjon. Dette gjelder ikke for bygninger til næring, bl.a. driftsbygning, redskapshus, skogshusvære, for videre arealplanlegging i kommunen. For at flomvannstanden skal ha noen verdi, er det viktig at dere knytter vannstanden til et fast punkt som enkelt kan påpekes om mange år (bygninger, veger etc). Videre er det et mål å kartlegge alle områder i kommunen, hvor det har skjedd utglidning av masser/erosjon langs de større vassdraga. Følgelig oppfordres alle innbyggere som har informasjon i forhold til høyde på flomvannstand og områder hvor det har skjedd utglidning av masser, om å ta kontakt med Namdalseid kommune, Eiendom og teknisk v/vegar Brenne, slik at vi får foreta nødvendige registreringer. Med lov skal landet bygges gjeterbu og lignende. For slike bygninger trengs melding. For bygninger som ikke er knytta til primærnæringa kreves det dispensasjon, og en må argumentere for særlige grunner for nyanlegg. I kommuneplanen er det også avsatt areal til uttak av råstoff. Dersom det skal tas ut grusmasser i salgsøyemed, kreves det utarbeidelse av reguleringsplan. Kommunen vil presisere disse lovkravene og at loven ikke har som mål å hindre bygging, men at aktiviteten skal være i samråd med en plan. Utviklingskontoret i Midtre - Namdal Veiledning, rådgiving til nyetableringer og bedrifter. Regionalt næringsfond for Midtre - Namdal har 2 mill. kroner til disposisjon i Utviklingskontoret i Midtre - Namdal Serviceboks 1006, 7809 Namsos Tlf Besøk vår hjemmeside: utvikling Info om leir og halmhus i mai Sett av tid til leir- og halmhus-info lørdag 6. mai kl Mer info kommer i Melkrampa i april. Side 5

6 Kultur Nye bøker ved biblioteket hver uke! Her kommer en oversikt over en del av de nyeste bøkene biblioteket har kjøpt inn. Du kan søke i basen vår for å få full oversikt; namdalseid_fb/ eller gå via kommunenes hjemmeside: Al vtegen, Karin: Skam Maj-Britt og Monika er så forskjellige som to mennesker kan være, men skammen og redselen for å slippe andre innpå seg har de felles. Begge får opplevelser som gjenoppvekker de onde minnene fra barndommen, og livene deres blir forandret for alltid. Men det er først når de to møtes, at alt blir satt på spissen. Kommer de til å forsone seg med sin fortid, med skammen? Ambjørnsen, Ingvar: Drapene i Barkvik En drivende spennende kriminalroman med 16-åringen Fillip Moberg i hovedrollen. En mann er blitt drept i Barkvik. Politiet mener de har arrestert morderen. Ikke lenge etter er Fillip og onkel Ernst på vei for å dekke drapet for Nye kriminaljournalen. Andre assen, Turi d: Lysår, lys og brød. En gang i tiden forbundet med tro, myter og tradisjoner avgjørende for liv og død. Hvert år er et lysår. I gamle dager startet det ved Karimesse, og der starter også denne boken. Lysår er en ekte kulturperle, og et viktig bidrag for å holde gammel kvinnekunnskap levende. Eri csson, Kje rsti: Krigsbarn i fre dsti d Konfliktlinjene fra okkupasjonens dager satte sitt preg på Norge også i fredstid. Blant dem som fikk merke dette, var barn av tyske soldater og norske kvinner. Offisielt het de krigsbarn, men på folkemunne ble de kalt "tyskerunger". Hvordan ble oppveksten deres? Boken bygger på forfatternes intervjuer med krigsbarn som vokste opp i Norge, supplert med noen intervujer med norske krigsbarn oppvokst i Sverige og Tyskland. Hassinen, Pirjo: Julehustru En mor forsvinner uten spor. En datter blir funnet alene og forvirret på en flyplass. Tjue år senere blir datteren Rakel, som nå er advokat med arverett som spesialfelt, kontaktet av politiet i sin hjemby. Politimannen - eller "politipetteren", som Rakel foraktfullt kaller ham - antyder at moren er myrdet og morderen funnet. Pirjo Hassinen er en av Finlands mest kritikerroste forfattere. Hegge, Per Egil: Ridende rytter til hest : finurligheter og annen språklig moro i aviser og presse og litt ellers Etter at den interne språkspalten for Aftenpostens redaksjon ble trykket i avisen, har Per Egil Hegge vært nær ved å gå under i et hav av brev fra lesere om små og store språkfinurligheter. I denne boken har han samlet en mengde av disse, samtidig som nye språkartigheter dukker opp. Jung Chang: Mao: Den ukjente historien Ny bok av forfatteren av "Ville Svaner". Boka er basert på omfattende research og intervjuer med mange fra Maos innerste sirkler, som gir leserne anledning til å lese om en hittil ukjent M ao. Her presenteres mange historier fra Kinas skjebneår, som vil sjokkere og fascinere lesere. Mørkve d, Lornts: O ppvekst i kruttrøyk Denne boka handler om oppvekst i bygdenorge på og 60-tallet - lenge før dataspillenes verden ble tilgjengelig for eventyrlystne guttunger. På Høylandet tok Lornts Mørkved saken i egne hender og produserte leketøy med utgangspunkt i kuler, krutt og dynamitt. Og sammen med onkelen og naboen sørget de for at det smalt langt høyere enn lyden fra enhver PlayStation NB! Flere nye bøker på biblioteket! Side 6

7 13 ungdommer til fylkesmønstringen i Meråker i mars Disse UKM-bidragene skal representere Namdalseid kommune ved fylkesmønstringen Sarah Halse med skulpturen Verden i dag. 2. Ole Arin Sakshaug med fotografiet Selvportrett. 3. Stine Marlene Berg med tegningen Cephalaria. 4. Odin Altin og Tora Altin med sang- og musikkinnslaget Behind. 5. Sigrid Ressem Østring og Sarah Halse med danseinnslaget Yngve. 6. Harald Anzjøn, Øystein Pedersen Elden, Mathias Furre Grøtan og Lars Hartmann med musikkinnslaget Start your car. 7. Martin K. Andersen og Eskil Bendiksen med musikkinnslaget Tears in heaven. 8. Maren Buvarp Aardal og Sigrid Ressem Østring med videoproduksjonen Jakten på en mesterkokk. I tillegg til juryens uttak er det tatt ut to ekstra UKM-bidrag i samråd med prosjektleder for UKM Nord- Trøndelag. Dette for å gi flere ungdommer mulighet til å delta på fylkesmønstringen innenfor de rammer hver kommune er tildelt. Hver deltaker vil få tilsendt informasjon vedr. reise og opphold på fylkesmønstringen. Har du spørsmål så ta kontakt med kulturkontoret på tlf / , eller se oppdateringer på UKM - diplom? Det var dessverre feil i datalistene som ble lagt til grunn for utskriving av diplomer til deltakerne ved lokalmønstringa i UKM 11. februar. Nye diplomer er nå ettersendt og alle deltakere skal nå ha mottatt UKM-diplom. Friskusen Christina Staven ble kåret til vinner av skulpturkonkurransen med frukt og grønt som ingredienser! Premien var selvfølgelig ei fruktkorg! Gratulerer! Priser fra Coop Disse UKM- bidragene har blitt tildelt egne diplomer fra Coop, for UKM - bidrag som kan betegnes som: RÅTT OG GODT Odin Altin og Tora Altin med sang- og musikkinnslaget Behind. FERSKT OG FRODIG Sigrid Ressem Østring med installasjonen Frusikk. SPREKT OG SPRØTT Maren Buvarp Aardal og Sigrid Ressem Østring med videoproduksjonen Jakten på en mesterkokk. Side 7

8 Kultur Støtte til FYSAK-tiltak 2006 Som FYSAK-kommune mottar Namdalseid et tilskudd fra eksterne aktivitetsidler på kr ,- i Disse skal benyttes til å fremme fysisk aktivitet for alle, med vekt på tilrettelegging for grupper som i dag er mindre aktive. Alle lag og foreninger kan slik søke om støtte til FYSAK-tiltak som er rettet mot /tilrettelagt for denne gruppen. Søknadsfrist for årets FYSAKmidler er satt til 20. mars, og tildelingen vil bli gjort før påske. Vømmøl-kabaret 1. mars Café Isogaisa I Namdalseid samfunnshus 1. mars kl Billettbest.: Barn/honnør: kr. 180,- Voksne kr. 240,-. Angell Øie og Jenny Otelie Øies legat Legatet har som formål å yte økonomisk hjelp til ungdom under utdanning. Fortrinnsberettiget er ungdom beslektet med Angell og/eller Jenny Otelie Øie, som tar videreutdanning eller høyere utdanning uansett bosted. Det vil ikke bli foretatt noen nærmere prioritering i forhold til hvilken utdanning, eller hvor i utdanningsløpet ungdommen befinner seg. Dette betyr at mange vil stille likt, og at tildeling vil måtte skje ved loddtrekning. Legatets størrelse er på ca. kr Rentene av dette beløpet minus utgifter til kunngjøring, disponeres til stipend. I stipend à kr I stipend à kr I stipend à kr I ingen stipend tildelt I stipend à kr Søknadsskjema fås ved henvendelse til servicekontoret, tlf eller hentes fra Namdalseid kommunes hjemmesider: Søknad gjøres på eget skjema som kan hentes/leveres på Servicekontoret i Namdalseid kommune. Bibliotekmateriell kan leveres på skolene Bøker og lignende lånt fra Namdalseid folkebibliotek kan leveres ved Namdalseid og Statland skoler. Egen kasse vil bli satt på kontoret på skolen. Vi håper dette kan gjøre det enklere å låne og levere til biblioteket. Hilsen Biblioteksjefen Ungdom, ubeslektet med stifterne, kan ifølge statuttene også søke, men vil normalt ikke komme i betraktning p.g.a. mange søknader fra stifternes etterkommere. Søknadsfrist er 15. mars. Søknad sendes til: Angell og Jenny Øies legat Namdalseid kommune v/ Steinar Lyngstad 7750 Namdalseid Side 8

9 Oppvekst Søknad om barnehageplass for 2006/2007 I Vangstunet barnehage er det ledige plasser og vi ønsker nye barn og foreldre/foresatte velkommen som nye brukere av barnehagen. Vi er av den oppfatning at det er viktig at barn og foreldre/ foresatte har medvirkning på tilbudet i barnehagen. Ta kontakt hvis dere har spørsmål ang. tilbudet. Til høsten vil vi fortsatt arbeide med: Friluftsliv og naturopplevelser Barns medvirkning i egen hverdag Pedagogisk dokumentasjon gjennom barnas arbeider, tekst og bilder Vennskap og samspill mellom barn Språkstimulering med lesing av bøker, tekstskaping og språksprell Tirsdag 21.mars markeres Barnehagedagen i alle landets kommuner. Vi ønsker at så mange som mulig stikker innom en tur i løpet av dagen. Vi oppfordrer også til å ta en tur på friluftsavdelingen vår. De som allerede har fast plass, trenger ikke å søke på nytt, forutsatt at dere ikke ønsker endringer på plassen. Fra høsten vil vi også gi tilbud om åpen barnehage en dag i uka. Det vil komme nærmere orientering om dette i løpet av våren. Søknadsskjema får dere både på Servicekontoret og i barnehagen. Søknadsfristen er 1.april. Styrer Kursdag 9/3 9. mars - Vangstunet barnehage er stengt grunnet kursdag for personalet. Åpen barnehage 21/3 21. mars - Vi har åpen dag i Vangstunet barnehage i anledning Barnehagedagen, og håper at så mange som mulig stikker innom for å følge med på aktivitetene våre. Søknadsfrist 1.april 1. april - Søknadsfrist for nye søknader for barnehageåret 2006/07. Namdalseid skole med ny hjemmeside Namdalseid skole er i gang med å etablere ny hjemmeside. Besøk oss på denne adressen: Namdalseidskole/ Kom gjerne med forslag og tips til å utvikle sida.. SAMARBEIDSUTVALGET har møte på skolen onsdag 15. mars kl Side 9

10 Lag og foreninger Kurs for jegere Namdalseid Jeger og Fiskarlag arrangerer kurs i JEGERENS AN- SVAR OG PLIKT ER I FORBIN- DELSE MED JAKT. Kurset har vært etterspurt i jegerkretser i kommunen og passer for alle jegere, enten i form av ny kunnskap eller som repetisjon/oppfrisking av gammel kunnskap. Kurset vil også være et ekstra påfyll for de som har planlagt å gjennomføre jegerprøvekurs og ta jegerprøven med det første. Kurset tar utgangspunkt i viltloven, med spesielt vekt på lover og forskrifter som: forvaltning av hjortevilt og bever og utøvelse av jakt og fangst med tilhørende rundskriv. Fredag 10. mars kl arrangerer Namdalseid songlag passiv medlemsfest i Namdalseid samfunnshus. Dette er en fest for de som har støttet vår virksomhet sesongen 2005/2006. I år legger vi opp til storstilt underholdning fra koret, samt at det er stor mulighet for at vi får gjestebesøk fra Jøa blandakor og Otterøy songlag. Stikkord for kurset vil være: praktisering av forvaltningsplaner, ansvar og opptreden under jakt, ved feilskyting og skadeskyting, opptreden på skuddplass ved skadeskyting og gjennomføring av ettersøksarbeid. Kurset gjennomføres over 3 kvelder i mars 2006 og det satses på å gjennomføre kurset kostnadsfritt, uten kursavgift. Kurset starter torsdag den 16. mars og går over de to påfølgende torsdager 23. og 30. Påmelding til Geir Modell tlf / innen 6. mars. Namdalseid Jeger- og Fiskarlag arrangerer jegerprøvekurs (30 timer). Oppstart i uke 10. Påmelding til Hallbjørn Sverkmo, tlf / Songlaget inviterer til medlemsfest Hvem vet hva disse finner på? I tillegg blir det mat, kaffe, dans og bar. For de av dere som ønsker å komme på festen men som enda ikke har fått tilbud om passivt medlemskap, kan dette la seg ordne ved at dere betaler inn kontingenten hos Sentrum Auto. Velkommen til en hyggelig sangkveld! Medlemsmøte Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte i Ungdoms- og eldresenteret i samfunnshuset kl Vi får besøk av Brit Randi fra biblioteket. Ring for skyss på tlf Strikkekafè Det blir strikkekafé tirsdag 7.mars kl Denne gangen holder vi til på Husflidshjørnet hos Inger-Lise. Tema: Vi prøver oss på "Mor Astrup" - en måte å strikke skjerf ol. på. Vi bruker tynt garn i to farger. Ta med garn og pinner å prøv! Du er velkommen enten du er en ræser med pinnene eller ikke. Annet håndarbeid er også lov. Husflidslaget Vårens tradisjonelle storsatsing - Syng og Dans Også i år trøkke vi te med korets høydepunkt - Syng og Dans. Hold av 29. april - dette kan by på overraskelser! Koret har fått mange nye, unge og gamle sangere, men vi har plass for fleir. Møt opp på tirsdagskvellan, det herre bli garantert arti! Då-re-mi-fa-så-la-ti-tåååååå Namdalseid songlag Side 10

11 Ullundertøy til salgs Volleyballbruppa i NIL selger Ullmax ullundertøy, meget godt egnet til jakt- og fisketurer og alt friluftsliv for store og små. Finnes i alle størrelser til barn, damer og herrer. Du har nå mulighet Kontingent har hittil vært innkrevd fra medlemmene ved besøk hos den enkelte. Fra 2006 blir det sentral innkreving av kontingent. Alle som var medlem i 2005 har fått sanitetsbladet Fredrikke nr og her fulgte innbetalingsgiro med. For de som ikke er medlemmer og ønsker å bli det, ta kontakt med leder Laila Berre, tlf eller kasserer Solfrid Derås, tlf Søndag 5. mars Skitur til Øyenskavelstu. Vi møtes ved Sundet kl Det serveres vaffel, kaffe og saft på hytta. Vi stopper underveis for å grille pølse. Ta med mat. til å gjøre en handel som varmer lørdag 18. mars i tidsrommet kl ved Coop Namdalseid. Du kan også ta direkte kontakt med Gunnhild Kaldahl på telefon Norske Kvinners Sanitetsforening Kontingenten for medlemmer er kr 325 ( kr 100 går tilbake til lokallaget) og for støttemedlemmer kr 225 (kr 50 til lokallaget). Bonde - og småbrukerlagsaktiviteter Onsdag 15. mars Småbrukarfrukost med aking hos Iver Martin Berre. På Berre hi dæm supre akebakka!! Anbefales! Anne Nørdsti kommer 24. mars STOR DANSEFEST i Namdalseid samfunnshus FREDAG 24. MARS KL med country- og dansebanddronninga Anne Nørdsti DU KJÆM VEL? Namdalseid IL fotballgruppa Talentstipend idrettslaget 1. Fristen for å fremme forslag på kandidater til årets Talentstipend er 1. mai. Forslagene må være skriftlig og begrunnet. 2. Gla Dan er fastsatt til 10. juni. Namdalseid Idrettslag oppfordrer alle på Namdalseid til å sette av denne dagen og tar imot alle forslag til aktiviteter. Årsmøte Årsmøte i Namdalseid Ungdomslag på Sjøåsen Hotell kl Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp, må være hos styret (v/ Hildbjørg Hopstad Dahl) innen Kurstilbud Namdalseid Husflidslag arrangerer følgende kurs: Sveiping 15 timer, start midt i mars. Knivkurs 15 timer, start midt i mars. Kurspris kr 500 for ikkemedlemmer og kr 450 for medlemmer. Materiell kommer i tillegg. Påmelding snarest til Eldbjørg Helland, tlf Andre kurs er også under planlegging. Vi tar gjerne imot forslag på flere kurs. Side 11

12 Årsmøte i Solhaug grendehus Mandag 8. mars kl Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og sekretær. 3. Årsmelding. 4. Regnskap. 5. Valg. 6. Dugnadsvasken. 7. Solhaug som seremonilokale v/begravelse for medlemmer utenom statskirka. Henvendelse fra kommunen. 8. Vinduene: Oppussing eller utskifting? Evt. VEL MØTT! Styret Folkeakademiet driver kulturformidling og folkeopplysning over hele landet, gjennom arrangement som formidler kultur- og kunnskapsopplevelser. Folkeakademiet er en medlemsorganisasjon der både lag/foreninger og privatpersoner kan være medlemmer. Medlemmer kan søke om økonomisk støtte i forbindelse med arrangement, hvor det skal engasjeres kåsører, foredragsholdere eller underholdere. Støtten kan være opp til kr 1600,- til dekning av reise + honorar. Medlemsavgifta er på kr 150 pr. år. Måneskinnstur NIL-trimgruppa informerer: Vi er midt i en fin vintertid, men i skrivende stund, litt for lite snø. Dette kan fort rette på seg, og vi i Trimgruppa kunne tenke oss å forsøke en MÅNESKINNSTUR ved neste fullmåne, da tilnærmet 15. mars. Etter litt markedsundersøkelse har vi kommet fram til at lørdag 11. mars er en fin kveld for en opplevelsestur, vel og merke hvis det blir klarvær. Øyenskavelstu vil uansett lite eller mye måneskinn være åpen og varm, og med mulighet for å få kjøpt en kopp kaffe, eller få varmet en pølse på bål ved hytta. Det vil være fint hvis de fleste kan starte kl , men ellers etter hvert som den enkelte får tid. NIL Trimgruppa ønsker alle en fin opplevelse. Folkeakademiet formidler kultur og kunnskap Det lokale Folkeakademi ble restarta i april Siden da har vi vært medarrangør på en del tilstelninger i kommunen. Folkeakademiet Namdalseid har nå Brit Randi Sæther som leder, Marit Damås som kasserer og Åsveig Meldal, sekretær. Ta kontakt med en av oss hvis du ønsker flere opplysninger eller vil melde deg inn. Årsmøte i Coop Namdalseid Årsmøte i Coop Namdalseid BA for det 92. driftsår, holdes i Namdalseid samfunnshus mandag kl Alle medlemmer som møter blir med på trekning av 1 gavekort a kr 500,-. Sakliste: 1 Åpning 2 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 Valg av møteleder, sekretær og 2 til å skrive under protokollen 4 Årsmelding og regnskap, revisjon og kontrollmelding 5 Budsjett Fastsettelse av godtgjørelse for tillitsvalgte 7 Nye vedtekter 8 Innkomne saker 9 Valg Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen Etter møtet blir det en enkel servering. Mandagskaffe Hver uke er det mandagskaffe i stua på Statland Alderspensjonat i tida kl Kafeen drives av Solveig Ekker og det serveres nystekte vafler og kaffe. Her får du treffe kjentfolk, prate, synge, gymnastisere og spille spill (ludo, yatzy med mer). Alle er hjertelig velkommen. Side 12

13 Annonser Egge videregående skole - elevbedrift: Vi reparerer, vedlikeholder og monterer alt av mekanisk utstyr. Trenger du noe laget? Vi tar både store og små kundeoppdrag. Ring for spørsmål eller oppdrag på tlf Til salgs 1 stk. pikesykkel Diamant. 1 stk. pikesykkel Energi. 16 stk. furu skapdører kjøkkeninnredning. 5 stk. furu kjøkkenskuffer. 1 stk. tripp-trapp-stol. 1 stk. bilsete 9-18 kg. Ta kontakt tlf Kom inn å se vårens nye farger i mandarin petit og kitten mohair Nye gaveartikler. Vevde tekstiler fra Ekelund. Handmalte krus og tekanner. Stort salg på alt garn fra Gjestal HUSFLIDSHJØRNET GAVER GARN - STOFF Tlf: Åpningstider Mandag Onsdag Fredag Lørdag Side 13

14 TØMRERARBEID: Nybygg, påbygg, restaurering og innredning av alle typerbygg. SALG AV BYGGEVARER OG LANDBRUKS ARTIKLER Leverer hver tirsdag og fredag ved bestilling. Eget utsalg på Korsen. NYE PRODUKTER I VÅR BUTIKK LAGERFØRER OG BLANDER DE FLESTE TYPER BEIS OG MALING LAGERFØRER FLERE TYPER RØR OG RØRDELER BE OM PRISTILBUD PÅ DRENS-OG ANNLEGSRØR VI HAR FLERE GODE TILBUD VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN Side 14

15 Vi vurdere å gjennomføre et kurs i bruk av GPS på Namdalseid før påske. Kurset er mulig å gjennomføre for alle som har GPS eller som vurdere å anskaffe seg en. Kurset er lagt opp med en samling en fredag kveld hvor vi lærer oss basisen med vår egen GPS og hvordan utnytte de mulighetene som finnes i dette verktøyet. Påfølgende lørdag vil det være en kort samling inne før vi begir oss ut for å sette teorien ut i praksis. Kurset er egnet både for fritidsbrukere og profesjonelle brukere, som politi, brann, oppsynsmenn og letemannskaper. I tillegg kan GPS også brukes som et verktøy i undervisningen i skolen. Hele kurset er på ca 10 timer, prisen er kr 990,- og inkluderer en Cd-rom (GPS Learning 2, veil 498,-) som gir deg mulighet til å repetere kursets innhold så mange ganger du trenger etterpå. Ønsker du å delta, send en mail til: eller ring: (Robert) Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis påmeldingen er for liten. Side 15

16 Arrangørkalender for mars 2006 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 Kunnskapstevling på Dagsenteret kl Café Isogaisa i Samfunnshuset Gudstjeneste på Helsetunet kl Bonde-og småbrukerlagets skitur 6 7 Strikkekafé på Husflidshjørnet kl Solhaug grendehus-årsmøte Skogakveld/ dialektkveld 9 Vangstunet barnehage stengt grunnet kurs 10 Passiv medlemsfest kl i Samfunnshuset 11 Måneskinnstur til Øyenskavelstu, start kl Kulturminnelaget 13 Statland og Buvik sanitetsforening - årsmøte 14 Namdalseid Pensjonistlagmedlemsmøte 15 Søknadsfrist legat. (se mer inne i bladet) Godt Vaksin i Samfunnshuset 18 Ullmaxsalg på Coop n kl Namdalseid ungdomslag - årsmøte Småbrukarfrokost på Berre 20 Coop Namdalseid - årsmøte kl i Samfunnshuset 21 Åpen dag i Vangstunet barnehage Fest i Samfunnshuset med Anne Nørdsti fra kl Gudstjeneste i Namdalseid kirke kl Pårørendekaffe på Helsetunet og Dagsenteret mars - Oppmøte Sundet kl mars - Årsmøte i Solhaug grendehus kl Sakliste inne i bladet og ved oppslag. Skogakveld/dialektkveld på Dagsenteret kl Årsmøte i Namdalseid kulturminnelag kl på museumslageret på Sjøåsen. 13. mars - Årsmøte i Statland og Buvik sanitetsforening kl på Alderspensjonatet. 13. mars - Årsmøte i Namdalseid Ungdomslag på Sjøåsen hotell kl mars - Medlemsmøte i Namdalseid Pensjonistlag kl på Ungdoms - og eldresenteret. 17. mars - Godt Vaksin i Namdalseid samfunnshus kl Flyum s spiller til dans. 26. mars - Pårørendekaffe på og Dagsenteret kl og Sykeheimen kl

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: Fra 10:00 til 10.25 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Arne Bratberg Nina Edel Damås

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 08.09.2016 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Arne Bratberg

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2016 Tidspunkt: Fra 10:30 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine Altin

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Gulspurven og Grønnfinken -April 2015

Gulspurven og Grønnfinken -April 2015 Gulspurven og Grønnfinken -April 2015 Uke Mandag 30.MARS Tirsdag 31. MARS Onsdag 1.april Torsdag 2.april Fredag 3.april Uke 14 BARNEHAGEN STENGER 12.00 Uke 15 Mandag 6.april Tirsdag 7.april Onsdag 8.april

Detaljer

Årsplan Glomfjord barnehage

Årsplan Glomfjord barnehage Årsplan Glomfjord barnehage 2014-2015 Glomfjord barnehage, Stakmyrveien 23, 8160 Glomfjord Tlf styrer: 75 71 09 05 Tlf kontor: 75 71 09 00 Mail: Tove.Solhaug@meloy.kommune.no Middagstuva: 75 71 09 03 Reben:

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Kroken bibliotek. Alltid åpent! Kroken bibliotek

Kroken bibliotek. Alltid åpent! Kroken bibliotek KROKEN bibliotek høsten 2016 Kroken bibliotek Biblioteket holder til inne på Kroken skole, og er åpent for alle. Hos oss får du nye bøker, romaner, faktabøker, bildebøker, tegneserier, lydbøker og barne-

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Roger

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG - Stort utvalg i håndstrikkegarn og tilbehør -

Detaljer

UKEBLADET UKE 44 2015

UKEBLADET UKE 44 2015 UKEBLADET UKE 44 2015 Ny spalte i Ukebladet: «Ped lederns hjørne», ved vår pedagogiske leder, Inge Vindorum Inge vil hver uke skrive litt om hva som skjer på skolen, sett fra et pedagogisk perspektiv.

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse Månedspost for mars 2012 Bukkene Bruse Tilbakeblikk februar: Vi har jobbet med prosjektet om jorden og universet. Vi har dokumentert arbeidet vårt gjennom å lime de forskjellige planetene på gulvet. Dette

Detaljer

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpsnytt September og oktober 2015 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpslederen har ordet.. Kjære dere! I skrivende stund er det eksakt fire uker siden jeg

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG

PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG JUNI TILBAKEBLIKK: I januar og februar jobbet vi med fagområdet antall, rom og form. Vi brukte mattekassen som et pedagogisk verktøy når vi jobbet med dette. Vi hadde

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl Oslo kommune Bydel Nordre Aker Seksjon for ungdom og kultur Protokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: Onsdag 17.03.10 og torsdag 18.03.10 Tidspunkt: 18.00 20.00 Møtested: Glasshuset på Nordberg skole. Sognsveien

Detaljer

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord.

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord. Tirsdag 31.05.2016 Kl. 18.00 Måsøy Folkebibliotek RITA LINDBERG PETTERSEN, født og oppvokst i Havøysund, presenterer sin nyeste diktbok. Boken heter «Vintervinger» og inneholder en del egne illustrasjoner.

Detaljer

Årshjul informasjon/internettsider 2014

Årshjul informasjon/internettsider 2014 Årshjul informasjon/internettsider 2014 Dette er redaktørens ansvar: Oppdatere årshjulet: Tar opp dette årshjulet på avdelingsmøte og tipser ase.toril.holten@gran.kommune.no om andre ting som skal legges

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve Solsem

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR

MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR INFORMASJON Onsdag den 3. februar, blir det tur i skogen for Bjørneklubben. Barna må være i barnehagen, innen klokken 9.00. Fredag den 5. februar, kan barna glede seg til å feire

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 15:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 15:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 10:30 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine Altin

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS Tilbudskatalog 3. og 4. trinn Vinteren 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Nå er høsten over og vinteren har gjort sitt inntog, men vi på MAKS lar oss ikke stoppe av det. Vi fortsetter

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Møtereferat for Kvinesdal menighetsråd

Møtereferat for Kvinesdal menighetsråd Møtereferat for Kvinesdal menighetsråd Møtedato: 09.12.2015 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Preben Grøtteland Jakobsen, Sigfrid Nordhelle, Inger Egenes Olsen, Sven Tommy Træland

Detaljer

KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN

KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN Våren 2012 KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN 2012 Kursplan for Lappe-Loftet for våren 2012. Velkommen til en produktiv vår Håper noen av kursene vi har i programmet vil friste. Vi prøver å finne kurs for

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15 Faste medlemmer som møtte: Helga Ystad Derås Bård Fossvik Magnus Ystad Derås Joachim

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Periodeplanen for August- September og Oktober

Periodeplanen for August- September og Oktober Periodeplanen for August- September og Oktober Litt om evaluering av Barnehagen start: En fin, stor og ny barnehage har vi fått, med mange flere barn og voksne å forholde seg til. Vi har brukt tid til

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ÅPNINGSTIDER JULA 2011 Biblioteket er stengt fra 23. desember til og med 1. januar. KOMMUNEHUSET OG NAV 27.12.11 09.00-14.30 28.12.11

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer