REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE. Jamfør Opplæringsloven 2-9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE. Jamfør Opplæringsloven 2-9"

Transkript

1 1 REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE Jamfør Opplæringsloven Målet er et godt og trivelig skolesamfunn fritt for blant annet mobbing og trakasering, så vis hensyn, respekt for andre, høflighet og hjelpsomhet. For å kunne få til dette, kreves det at alle viser god folkeskikk overfor hverandre og samarbeider godt. 2. Ytterjakker skal være av i timene, og det samme gjelder caps, lue eller hette, samt solbriller og øretelefoner. Er det 17 grader eller mindre i klasserommet, kan elevene sitte med jakker 3. Krenkende ord og handlinger, herunder trakasserende og nedsettende ord av rasistisk og/eller seksuell karakter, skal ikke forekomme. Dette gjelder også krenkende og nedsettende ord og handlinger av rasistisk og/eller seksuell karakter, som sendes via digitale medier 4. Alle er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø. Å møte presist, holde arbeidsro, vise respekt for andres arbeid og innordne seg arbeidsrytmen er viktig for å få til dette. 5. Det er viktig at man snakker sammen og er opptatt av å finne løsninger når konflikter oppstår. Alle har ansvar for dette. 6. Ingen former for trusler eller vold rettet mot elever og ansatte er tillatt. 7. Det er ikke tillatt å nyte mat/godteri og drikke i vanlige skoletimer. Mat/godteri/drikke og lignende skal ikke ligge/stå framme på pulten 8. Det er forbudt å bruke og oppbevare tobakk, snus, alkohol og andre rusmidler på skolen (Opplæringsloven 9-5.) Slike ting vil bli beslaglagt. Skolen kontakter foreldre/foresatte også ved mistanke om brudd på denne regelen. 9. Det er forbudt å ha med en hvilken som helst form for våpen på skolen. Andre former for farlige gjenstander, og/eller brann- og eksplosjonsfarlige gjenstander er heller ikke tillatt å ha med seg på skolen. Slike ting vil bli beslaglagt. 10. Skolen er ikke ansvarlig for elevens penger eller verdisaker. 11. Alt skolen eier, må behandles pent. Hvis noe er i ustand, meld straks ifra til lærer eller andre voksne. Elever/foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skader som blir gjort. (Skadeerstatningsloven 1-2.) Ved hærverk kan eleven også pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt av en selv. 12. Lærebøker, bibliotekbøker, instrumenter som ødelegges eller mistes må erstattes. 13. Om utdelte passere, kalkulatorer, linjaler mistes eller ødelegges, må eleven betale for å få utdelt en ny. Summen må settes slik, at det motvirker misbruk av ordningen.

2 2 14. Det er utrivelig med søppel på gulvet eller på bakken ute i skolegården, så rydd etter deg. I klasserommene sorteres søppel i fire: papir, plast, matavfall og restavfall. 15. Det er ikke tillatt å spille voldelige dataspill på skolen, eller gå inn på internettsider med pornografisk, voldelig eller på andre måter støtende innhold. 16. Snøballkasting er ikke tillatt. 17. Skolens område er for gående. Bruk derfor ikke motorkjøretøy eller lignende i skoletida. Sykkel, rullebrett eller rulleskøyter er heller ikke tillatt brukt i skoletida. 18. Det er ikke tillatt å oppholde seg utenfor skolens område i skoletiden, bortsett fra i matpausen på fredager. 19. Alle former for juks i skolearbeider er forbudt. 20. Skolens virkemidler ved brudd på skolens ordensreglement er: I møte i Samarbeidsutvalget i mai 2015, kom det fram et sterkt ønske fra elevene at lærerne hadde lik praksis ved reaksjoner. Dette ble utdypet i møte mellom elevrådet og lærere/assistenter den a) Tilsnakk fra lærer, assistent eller andre tilsatte. b) Samtale med faglærer eller kontaktlærer. c) Samtale med inspektør eller rektor. d) Samtale mellom elev, kontaktlærer og foresatt. e) Skriftlig melding/advarsel hjem fra lærer f) Skriftlig melding/advarsel hjem fra rektor g) Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel h) Bortvising fra timer eller 1 3 dager. Spesielle regler gjelder. (Opplæringsloven 2-10 og 3-8). En elev som bortvises fra en time skal holdes under oppsyn av en annen voksen. i) Overflytting fra en klasse/gruppe til en annen klasse/gruppe. Rektor tar avgjørelsen etter å ha rådført seg med lærene, eleven og de foresatte. j) Brukes mobiler eller avspillingsutstyr for musikk ulovlig, kan de inndraes for timen eller dagen. Gjenstandene legges på skolens kontor, og kan hentes etter skoletid. k) Gjensitting etter vanlig skoletid. Eventuelt å være med vaktmester for å rydde opp etter seg eller å reparere skader, eller gjøre annet forefallende arbeid. l) Ved juks, uansett måte, får eleven karakteren 1 på prøva. De foresatte kontaktes m) Våpen, eller andre former for farlige eller ulovlige gjenstander, beslaglegges og overleveres politiet. Ulovlig rusmidler overleveres også politiet. Mindre alvorlige ting, men som ikke er lov å ha med på skolen, vil bli beslaglagt. Dette må så hentes av foreldre/foresatte. n) Vold og trusler av alvorlig karakter vil medføre utvisning og samtale med foresatte, og i grove tilfeller bli anmeldt til politiet.

3 3 o) Straffbare forhold som skjer på skolens område vil i alvorlige tilfeller bli anmeldt til politiet. p) Ved tyveri på skolen, kan lærerne be om å få ransake sekken til elevene. Eleven(e) kan nekte dette. Om eleven samtykker skal det alltid være to lærere tilstede under ransakingen. Dersom eleven nekter, ringer lærer hjem og ber de foresatte komme på skolen for å se gjennom elevens saker. 21.Før avgjørelse om refsing og sanksjoner som følge av brudd på skolens ordensregler tas, skal eleven få anledning til å forklare seg for den som skal ta avgjørelsen, jamfør opplæringsloven 2-9 og Ved vedtak om bortvisning fra undervisningen i 1-3 dager (jamfør Opplæringsloven 2-10) skal skolen fatte et enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2, og saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens kap. 3 4 gjelder. Før denne typen vedtak fattes skal rektor rådføre seg med elevens kontaktlærer, og først ha vurdert andre hjelpeeller refsingstiltak. 23. Ved gjentatt mobbing av en elev over lang tid hvor skolens normale prosedyre jfr. Mobbeplanen ikke virker, vil skolens virkemiddel kunne være at den eleven som mobber må være inne i friminuttene en periode. Vedkommende må sitte på skolens kontor i disse friminuttene. Et siste virkemiddel må være at den foresatte vil måtte komme på skolen å passe på sitt eget barn for å motvirke at mobbing forekommer. 24.Skolens regler gjelder på ekskursjoner, tilstelninger på kveldstid og skoleturer. Skolen forbeholder seg også retten til å gripe inn i forhold til brudd på disse reglene som evt. måtte bli begått på veien til og fra skolen, i den grad skolen blir kjent med slike brudd.. I Regler for bruk av datarommet Skredderplassen *IKT ( informasjon- og kommunikasjonsteknologi) er et hjelpemiddel alle trenger å lære. Derfor er datarommet et viktig rom for alle elever på skolen. Alle må bidra til at det er en rolig og positiv tone på datarommet. På den måten blir det enklere å spørre om hjelp til å lære grunnleggende funksjoner. *Hver bruker har sitt brukernavn og passord. Det er bare du som skal kjenne ditt brukernavn og passord, pass godt på det. *Logg deg på maskinen med brukernavn og passord. *Når du er ferdige er det viktig at du lukker programmet du har brukt og logger deg ut av maskinen. Husk alltid å gjøre dette når du går fra maskinen, slik at ingen kommer seg inn på maskinen og bruker ditt brukernavn og passord.

4 4 *Det skal ikke forekomme saft/brus/mat/frukt eller lignende ved datamaskinene. Visse unntak gjøres ved heldagsprøver, men mat/drikke skal da plasseres i vinduskarmer og på gulvet altså i god avstand fra datamaskin og tastatur. *Datarommet skal normalt ikke benyttes i friminuttene. (Unntak kan forekomme, men da skal det være lærer tilstede.) *Det skal i utgangspunktet alltid være en lærer tilstede på datarommet. *Ingenting skal flyttes eller fjernes fra datarommet. *Høretelefoner skal uoppfordret leveres til lærer når timen er slutt. *Høretelefoner skal kun brukes til pedagogiske aktiviteter, og skal for eksempel ikke brukes til å lytte til musikk under arbeidsøkter. *Internett skal bare brukes til aktiviteter knyttet til undervisning og læring. *På nettet skal man oppføre seg som en god representant for skolen og aldri skjule sin identitet. Man skal heller aldri på noen måte såre, trakassere eller true andre. *Rommet med serveren skal være låst. *Før datarommet forlates er det viktig at alle rydder etter seg, skjermer slås av og stoler settes inntil bordene. *Brudd på reglene kan medføre utestegning fra datarommet i kortere eller lengre perioder. Mediaspillere * Mediaspillere skal ikke være synlig eller hørbar i timene. * Mediaspillere skal ikke på noen måte brukes i timene eller på prøver. (Heller ikke som kalkulator på matematikkprøver.) *Det er bare lov å bruke mediaspillere i arbeidsøkter når læreren har samtykket til dette. *Lydstyrken på mediaspillerne må eventuelt være så lav at andre ikke blir forstyrret. * Det er forbudt å ta opptak eller bilder i skoletiden, uten spesielt samtykke til dette fra lærer og den/de de skal tas bilde av/den/de som skal filmes. Det innskjerpes at det er forbudt å ta bilder/lydopptak fra garderober og dusjanlegg. Hvis en elev likevel gjør dette, inndras

5 5 mobilen til etter skoletid. Foreldrene må hente den. Sletting av opptaket skjer da på skolen. *Brudd på regelen medfører at lærerne kan ta mediaspilleren for dagen. Eleven vil da få den tilbake etter skoletid. *Ved gjentatte brudd, kan mediaspilleren bli inndratt og foreldrene må komme å hente den. *Hvis eleven ikke vil levere mediaspilleren fra seg, kontaktes hjemmet. Det avtales mellom foresatte og skolen hva som skjer med spilleren. Reaksjonene på slike tilfeller tas inn i de skriftlige rutinene som foresatt må skrive under på i 8. klasse. Revidert: Ansvarlig: rektor Vedtatt av SU Hei igjen. Jeg synes dette er et vanskelig punkt, men vil kanskje foreslå noe sånt som «ved gjentatt mobbing av en elev over lang tid hvor skolens normale prosedyre jmf. Mobbeplanen ikke virker, vil skolens virkemiddel kunne være at den eleven som mobber må være inne i friminuttene en periode. Vedkommende må sitte på skolens kontor i disse friminuttene. Et siste virkemiddel må være at den foresatte vil måtte komme på skolen å passe på sitt eget barn for å motvirke at mobbing forekommer.» Jeg merker jeg er helt uenig i den siste setningen. Det må finnes en bedre ordning, men jeg antar at mobbeplanen er såpass god at siste punkt ikke blir aktuelt. Med vennlig hilsen

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune.

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø «skal være en inkluderende skole som arbeider for å gi alle elevene høy livskvalitet. Gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglementet 2008 Endringer vedtatt i levekårsutvalget Ordensreglementet gjelder fra vedtaksdato I INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3

Detaljer

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE Revidert 25. august 2014 Hovedutvalget Oppvekst- og kultur 1 Innhold Kapittel 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Virkeområde...

Detaljer

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! Elverum ungdomsskole

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! Elverum ungdomsskole Innhold: 1. Reglement 2. Konsekvenser ved brudd på ordens- og oppførselsreglementet 3. Skjema til bruk ved varsel om fare for nedsatt karakter 4. Forskrift til ordens- og oppførselsreglement Elverum kommune

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Levanger kommune DK 15.06.11, sak 13/11, rev. 21.02.12, rev. 25.08.15 (pkt. 6.6) Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger 1. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR LEVANGERSKOLEN

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR LEVANGERSKOLEN FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR LEVANGERSKOLEN 1. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10 (Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) av 17. juli 1998 nr.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN VEDTATT I SU/SMU Manndalen skole 13.06.2013 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringslova) har Samarbeidsutvalget vedtatt

Detaljer

Ordensreglement Longyearbyen skole

Ordensreglement Longyearbyen skole Ordensreglement Longyearbyen skole Ordensreglementet er fastsatt av rektor ved Longyearbyen skole 20. mars 2015 med hjemmel i Forskrift til ordensreglement for Longyearbyen skole av 3.11.2014. Reglementet

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG Ifølge privatskoleloven 5-2 er styret ved skolen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for skoler. Styret ved WANG AS vedtok 27.01.2015 nytt reglement for orden og atferd. Reglementet

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

INFORMASJON. Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet

INFORMASJON. Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet INFORMASJON Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet juli 1993. Skoleåret 2012/13 har vi ca. 190 elever på 1. til 10. trinn. Skolestart: H 2012 mandag

Detaljer

Ordensreglement for Oslo katedralskole

Ordensreglement for Oslo katedralskole Ordensreglement for Oslo katedralskole Formål Oslo katedralskole skal være en skole preget av samarbeid, trivsel, ro, orden, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå dette målet,

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert høsten 2011. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Adresse: Botnhamn skole 9373 Botnhamn Tlf 778 71730 (rektor), 778 71732 (personalrom) E-post: botnhamn.skole@lenvik.kommune.no 1 Dagsrytme: Dag Time 08.25-08.55

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd.

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd. Ordensreglement Vedtatt av fylkesdirektør, opplæringsavdelingen 15.05.11 med hjemmel i opplæringsloven 3-7 etter delegasjon fra fylkestinget til fylkesrådmannen 07.12.05 og videredelegering fra fylkesrådmannen

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Ryggeskolen. I Innledning 1. Hjemmel

Forskrift om ordensreglement for Ryggeskolen. I Innledning 1. Hjemmel Forskrift om ordensreglement for Ryggeskolen I Innledning 1. Hjemmel Forskrift om ordensreglement for Ryggeskolen er fastsatt av Oppvekst og kultur i møte 15.03.2011 og i verksettes fra 01.08.2011. I tillegg

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer