FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING Hjemmel Formål Virkeområde... 2 II REGLER OG SANKSJONER Generell oppførsel Du har krav på : Du har plikt til å : Farlige gjenstander/farlig lek Trafikk Rusmidler Godterier Kroppsøving/Fysisk fostring Mobbing og annen voldelig adferd Kjønnsrelatert trakassering Rasisme IKT/Digitale medier Religiøs trakassering Juks Symbolbruk Aksjoner Sanksjoner tiltak ved brudd på ordensreglene Kontroll Refselsestiltak Straffbare forhold Erstatningsansvar Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak: Bortvisning/utvisning: Flytting av elev til annen skole Fravær... 5 III SAKSBEHANDLING Generelt Kunngjøring... 6 IV IKRAFTREDELSE... 6

2 2 I INNLEDNING 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven), Opl 2-9 Ordensreglement og liknande og rundskriv UDir - 07 /05 av og i medhold av vedtak av i samarbeidsutvalget ved Fjære skole, fastsettes forskrift om felles ordensreglement for Fjære skole. 2 Formål Skolesamfunnet skal være en lærings- og arbeidsplass der alle opptrer hensynsfullt og høflig mot hverandre, slik at skolen blir et godt og trygt sted å være. Skolen vil ikke akseptere noen form for trakasering, mobbing, vold eller rasisme. Skolen skal vise omsorg og gi gode muligheter for kreativ utfoldelse, og samtidig være preget av orden og disiplin. 3 Virkeområde Ordensreglementet omfatter skolen og skolefritidsordningen. Reglementet kan ikke fravikes. I tillegg kan den enkelte avdeling lage utfyllende ordensregler tilpasset deres behov. Rektor fastsetter disse etter høring i skolens ulike organer. Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted. Ordensreglementet gjelder også skoleveien, herunder skolebussen. Det vises til vedlagt kartskisse over skoleområdet. II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel Vis hensyn og respekt for andre Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen Møt presis til timer og avtaler Hold skolens område rent og ryddig Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker, datautstyr og annet undervisningsmateriell Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn Som elev har du både rettigheter og plikter: 1. Du har krav på : at alle behandler deg på en ordentlig måte at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging / mobbing at du får et godt lærings- og skolemiljø at lærere og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing 2. Du har plikt til å : behandle andre på en ordentlig måte vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred ikke plage, sjikanere eller mobbe noen, hverken fysisk, psykisk eller verbalt informere dersom andre plages eller mobbes arbeide for et godt lærings- og skolemiljø

3 3 3. Farlige gjenstander/farlig lek. Det er ikke tillatt å ta med eller bære kniv, våpen, fyrverkeri, lightere eller andre gjenstander som kan skade en selv eller andre. For å unngå skader på deg selv eller andre er sykling i undervisningstiden, snøballkasting (tillatt på anvist sted) og farlig lek ikke tillatt. 4. Trafikk. Bussene på skoleplassen er et faremoment. Rett deg derfor etter beskjeder fra sjåfører og lærere. Barnetrinnets elever går først inn på bussene. Ved bruk av sykkel i skoletiden kreves det at alle benytter hjelm. 5. Rusmidler. Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk (snus/skrå), alkohol, narkotika eller andre rusmidler og/eller brukerutstyr. 6. Godterier. Til vanlig er ikke godterier, brus og tyggegummi tillatt på skolen. 7. Kroppsøving/Fysisk fostring. Til kroppsøvingstimene trenger du egnet tøy, håndkle og passende fottøy. Fritak for kroppsøving skal normalt ikke forekomme, da skolen tilpasser undervisningen til den enkelte. Begrunnet melding om tilpasning av undervisningen gis av foresatte i meldingsboken. 8.0 Mobbing og voldelig adferd. Voldelig adferd eller trusler om vold skal ikke aksepteres. Mobbing er fysiske og / eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. 8.1 Kjønnsrelatert trakassering Forskjellsbehandling, fysisk eller psykisk angrep på grunn av kjønn er ikke tillatt. Kjønnsrelatert, herunder også seksuell trakassering, er ikke tillatt. 8.2 Rasisme Uttrykk for fordommer og nektelser av lik behandling på etnisk grunnlag er ikke tillatt. 8.3 IKT/Digitale medier IKT er et viktig hjelpemiddel i opplæringen. Det er ikke tillatt å hente ut og laste ned pornografisk, voldelig eller rasistisk stoff på digitale medier (for eksempel datamaskinen). Mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr er ikke tillatt brukt i timene. Det er ikke tillatt å ta bilder eller publisere bilder uten tillatelse fra den det gjelder. For elever må slik tillatelse innhentes fra foresatte. 8.4 Religiøs trakassering Negativ forskjellsbehandling eller mobbing på grunnlag av religiøs tilknytning er ikke tillatt. 9. Juks Ved juks eller forsøk på juks i forbindelse med skolearbeid, kan lærer ev. rektor fastsette at arbeidet annulleres og/eller benytte annet refselsestiltak.

4 4 10. Symbolbruk. Det er ikke tillatt å bruke symboler for rusmidler og rasistiske holdninger, på klær, smykker, plakater og lignende. 11. Aksjoner. Aksjoner og underskriftskampanjer må ha rektors samtykke. Plakater skal ha skolens stempel. 5 Sanksjoner tiltak ved brudd på ordensreglene 1. Kontroll Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av 4, pkt 3 og 5 kan skolens ledelse foreta kontroll av elevenes eiendeler, f.eks. sekker og vesker, samt oppbevaringssteder som disponeres av elevene, f.eks. garderobeskap, bokskap og lignende. 2. Refselsestiltak Før alvorlige refselsestiltak iverksettes, har eleven krav på å forklare seg muntlig overfor den / de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med seg en person. 3. Straffbare forhold Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll eller andre tiltak. Dette gjelder forhold som tyveri, skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn og lignende. Elevens foreldre / foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre / foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand. Straffbare forhold skal anmeldes til politiet av ledelsen ved skolen. Dersom den fornærmede er en elev, avgjør eleven / foreldre / foresatte om forholdet skal anmeldes. 4. Erstatningsansvar Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr kan eleven, i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig, jf. skadeerstatningslovens 1-1. Foreldre er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens 1-2, for tiden inntil kr Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr. Skolen erstatter til vanlig ikke tapt/ødelagt privat utstyr som for eksempel sykler, mobiltelefoner og briller. Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers / ansattes eiendeler. Skolen skriver ut taps-/skadeskjema som tjener som dokumentasjon for foresatte overfor for eksempel forsikringsselskap. 5. Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak: a. Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer. b. Muntlig/skriftlig advarsel fra avdelingsleder/rektor. c. Muntlig/skriftlig melding til foreldre / foresatte og involvering av foresatte. d. Gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan leveres tilbake til foreldre / foresatte.

5 5 Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Ulovlige rusmidler overleveres politiet. e. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, fjerne tagging, vaske o.l.). f. Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid. g. Midlertidig eller permanent gruppe-/klassebytte. Foreldre / foresatte informeres. h. Utestengning av enkeltelever fra spesielle arrangementer og aktiviteter. i. Anmeldelse av straffbare forhold. j. Individuelt undervisningsopplegg. k. Foresatte kan blir bedt om å hente eleven fra skolen. l. Bortvisning. 6. Bortvisning: Elever på klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen. Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan elever på klassetrinn bortvises fra skolen i inntil tre dager. Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort enkeltvedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refselsestiltak. Eleven skal gis mulighet til å forklare seg muntlig og foresatte har klagerett. Foreldre / foresatte til elevene skal varsles før bortvisning iverksettes for resten av dagen på klassetrinn, og før bortvisning for hele dager på klassetrinn, jf opplæringsloven Flytting av elev til annen skole Når omsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak, jf opplæringslovens 8-1, 3avsnitt. Rådmannen eller den han har delegert slikt ansvar til tar avgjørelse i slike saker. 8. Fravær Dersom eleven er borte fra skolen mer enn tre dager, skal hjemmet kontakte skolen. Første skoledag etter et fravær skal det leveres melding til kontaktlærer i meldingsbok om årsaken til fraværet. Skolen kan etter begrunnet søknad fra foresatte innvilge en elev fri fra obligatorisk opplæring i inntil 10 dager pr. år, jf. Opl Permisjon frå den pliktige opplæringa. Kontaktlærer kan innvilge en elev fri i inntil 3 dager. Etter enkeltvedtak kan avdelingsleder innvilge fri i inntil 10 dager. Skolen kan ikke innvilge en elev fri ut over 10 skoledager. Ved behov for fri ut over 10 skoledager, må foresatte melde eleven ut av skolen og påta seg opplæringsansvaret for eleven. III SAKSBEHANDLING 1. Generelt Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens 2-9, samt saksbehandlingsregelene i forvaltningsloven, herunder kap. III kap. VI ved enkeltvedtak.

6 6 2. Kunngjøring Reglementet for orden og oppførsel, gjøres kjent for elever, foreldre / foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. I tillegg er ordensreglementet tilgjengelig på skolens nettside. IV IKRAFTREDELSE Denne forskriften trer i kraft fra

7 7 Skolen har et overordnet ordensreglement. Reglementet under er forenklet, ment til daglig bruk. Du finner et fullstendig ordensreglement på internettsiden til Fjære ungdomsskole. ORDENSREGLER FOR FJÆRE UNGDOMSSKOLE Skolen er elevenes, lærernes og andre ansattes daglige arbeidsplass. Det er derfor viktig at alle opptrer hensynsfullt og høflig mot hverandre, slik at skolen blir et godt og trygt sted å være. Skolen vil ikke akseptere noen form for mobbing, vold eller rasisme. Skolen skal være preget av orden og disiplin, samtidig med at det vises omsorg og gis gode muligheter for kreativ utfoldelse. 1. Elevene må ikke være borte fra skolen uten at de er forhindret ved sykdom eller annen gyldig grunn. Skolen må få beskjed dersom fraværet vil vare mer enn 3 dager. Etter fraværet skal elevene ha med melding fra foresatt om fraværets varighet og årsak. Meldinger skal føres i stemplet meldingsbok. Spørsmål om fri skrives i meldingsboka. Kontaktlærer kan gi fri inntil 3 dager; søknad om fri inntil 10 dager legges frem for avdelingsleder. Elevene skal møte presis til timene. 2. Elevene skal oppholde seg på skolens område. De må ikke bruke eller oppholde seg på barnetrinnets arealer. 3. Røyking, bruk av snus og rusmidler er ikke tillatt. Til vanlig er ikke brus og godterier tillatt på skolen. 4. Skolen er ikke erstatningspliktig for sykler, penger eller verdigjenstander som elevene tar med til skolen. Elevene har ansvar for eget skap, og må selv sørge for lås. 5. Slagsmål, voldsom og farlig lek, stein- og snøballkasting er ikke tillatt. Bruk av sykkel eller moped på skolens område i skoletida er bare tillatt i sammenheng med undervisning. Bruk av rullebrett eller rulleskøyter er bare tillatt utendørs med bruk av verneutstyr. 6. Bygning, inventar og utstyr må behandles med varsomhet. Skolebøker skal ha varebind. Ting som blir ødelagt eller forsvinner kan kreves erstattet. Klasserommet og andre arealer skal være ryddige etter bruk. Ordning med ordenselev skal brukes. Ordenselevene på 10. trinn har ansvar for rydding av kantine etter store-fri. 7. Aksjoner og underskriftskampanjer må ha rektors samtykke. Plakater skal ha skolens stempel. 8. Overfor elever som ikke retter seg etter skolens regler, kan følgende tiltak nyttes: - muntlig irettesettelse - samtale med inspektør/ rektor - melding hjem/ møte med foresatte - pålegg om å utføre forsømt arbeid eller utbedre skadeverk - gjensitting/ møte utenom vanlig skoletid - utelukkelse fra pedagogiske aktiviteter (ekskursjoner, turer og lignende) - bortvisning for resten av skoledagen (beslutning fattes av inspektør/ rektor) - utvisning (for inntil 3 dager; i samsvar med Opplæringslovens 2-10; rektor fatter vedtak) 9. Elever som mener seg urettferdig behandlet, kan klage til kontaktlærer, inspektør eller rektor. Vedtatt SU Justert 09/2010. SU

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglementet 2008 Endringer vedtatt i levekårsutvalget Ordensreglementet gjelder fra vedtaksdato I INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG

Veiledning og tolkning av reglement for orden og oppførsel på WANG Ifølge privatskoleloven 5-2 er styret ved skolen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for skoler. Styret ved WANG AS vedtok 27.01.2015 nytt reglement for orden og atferd. Reglementet

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert høsten 2011. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

Likhet trenger ikke være rettferdig

Likhet trenger ikke være rettferdig Ordens- og sikkerhetsreglement Ordensreglement for elever i videregående skoler er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 3-7. Sikkerhetsforskriften

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Gjelder fra 1. august 2012. I henhold til «Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag», vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007.

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer