Ukens statistikk desember 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukens statistikk 18. - 29. desember 2000"

Transkript

1 Ukens statistikk desember Ny statistikk Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar Skattestatistikk for reiarlag, Villreinjakt, Forbruksundersøkelsen, Likestilling i norske kommuner, Skattestatistikk for kraftverk, Avanseundersøkelse for engroshandel, Utdanningsstatistikk. Elevar i grunnskolen. Førebelse tal, 1. september Harmoniserte konsumprisindekser EU/EØS, november Jordbrukstelling 1999, endelige kommunetall Jordbrukstelling 1999, endelige kommunetall for Vestfold Salg av petroleumsprodukter, november Skatterekneskapsstatistikk, januar-november Fylkesfordelt nasjonalregnskap, Befolkningsstatistikk. Beregnet folkemengde, 1. januar Finansinstitusjoner, 3. kvartal Utdanningsstatistikk. Elevar i vidaregåande skolar. Førebels tal, 1. oktober Utenriksregnskap, oktober Omsetningsstatistikk. Serveringsvirksomhet, 3. termin Omsetningsstatistikk. Serveringsvirksomhet Detaljomsetningsindeksen. Foreløpige tall, november Veitrafikkulykker med personskade, november Verdipapirforetak, Straffereaksjoner, 1998 og Statistikk-kalender

2 Ukens statistikk Redaksjon: Svein Longva (ansv. red.), Marianne Tønnessen og Torbjørn Tjernsberg. Trykk: Lobo Grafisk as. Priser: Pr. år kr 950,- Enkeltnr. kr 30,- ISSN: Husk å oppgi kilde: Ukens statistikk, Statistisk sentralbyrå. Dagens statistikk Ukens statistikk er en ukentlig og forkortet oppsummering av de daglige statistikkfrigivningene på Statistisk sentralbyrås (SSB) webtjeneste (www.ssb.no). Der presenteres all ny statistikk fra SSB, sammen med tabeller og figurer. I dette heftet finnes bare et utvalg av tabellene. Papirutgaven av Ukens statistikk kan du laste ned i PDF-format fra vår webtjeneste: SSBs statistikk dekker hele spekteret av norsk samfunnsliv. Alle nye statistikker blir presentert med en nyhetsartikkel, tabeller og figurer. På hjemmesiden finner du tittel og ingress, med link til resten av artikkelen. Dagens statistikk blir oppdatert med nye statistikker hver dag kl En oversikt over alle planlagte frigivninger finnes i Statistikkkalenderen, som du finner på vår webtjeneste: Publisering Statistisk sentralbyrå utgir statistikk og analyser i en rekke ulike serier og periodiske publikasjoner. I Norges offisielle statistikk inngår Statistisk årbok, Historisk statistikk og Regionalstatistikk. Samfunnsspeilet og Økonomiske analyser bringer utdypende kommentarer og analyser. Statistiske analyser bringer mer populære analyser. Sosiale og økonomiske studier er en serie for forskningsformidling. Rapporter i tilknytning til aktuelle prosjekter og oppdrag. Aktuell statistikk presenteres i temapublikasjoner; Bank- og kredittstatistikk, Månedsstatistikk over utenrikshandelen, Bygginfo, Aktuelle befolkningstall, Barn og unge, Aktuell statistikk og Aktuell utdanningsstatistikk. I samarbeid med øvrige nordiske statistikkbyråer, utgis årlig Nordisk statistisk årsbok, samt en CD-ROM med nordisk statistikk. Bestilling av publikasjoner Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice, 2225 Kongsvinger Telefon: Telefaks: E-post: Enkeltpublikasjoner kan også kjøpes hos: Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Møllergt. 17, Postboks 8134 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Alle publikasjoner finnes i vårt bibliotek. Telefon: /43. Telefaks: Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme. Oppgave mangler.. Oppgave mangler foreløpig... Tall kan ikke offentliggjøres : Null - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall * Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave r Desimalskilletegn, (.)

3 Dagens statistikk Mer informasjon: Kontaktpersoner: (arealbruk i tettsteder) tlf (befolkning) tlf Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 En av fire bor i de fire største tettstedene Nye beregninger viser at 28,1 prosent av Norges befolkning var bosatt i tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim 1. januar I alt bodde 76,7 prosent av befolkningen i 910 tettsteder. Tettstedene utgjorde vel kvadratkilometer. Oslo tettsted. Befolkningstetthet i ulike deler av tettstedet. 1. januar 1999 Bærum Oslo Nittedal Sørum Skedsmo Asker Lørenskog Rælingen Røyken Oppegård Ski Bosatte per km Kilometers Kartgrunnlag: Statens kartverk. Selv om tre av fire personer i Norge bor i tettsteder, er det bare de fire største tettstedene som har mer enn bosatte. I tillegg til disse har 15 over , 314 mellom og , mens hele 578 tettsteder hadde mindre enn bosatte. Et tettsted er ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon noe forenklet sagt et område der det er bosatt minst 200 personer,og der det normalt ikke er mer enn 50 meter mellom bygningene. Varierende tetthet I Oslo tettsted, som fordeler seg på strekker seg inn i elleve kommuner og tre fylker, bodde det 1. januar 1999 i alt personer på 266 kvadratkilometer tettstedsareal. Det utgjør i underkant av personer per kvadratkilometer. Befolkningstettheten i tettstedene Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim var henholdsvis om lag 2 400, og bosatte per kvadratkilometer. Gjennomsnittet for alle tettsteder var bosatte på hver kvadratkilometer. Befolkningstettheten varierer mye også innenfor tettstedene. I Oslo tettsted bodde folk klart tettest i den delen av tettstedet som ligger i Oslo kommune, med bosatte per kvadratkilometer. I de delene av Oslo tettsted som tilhører andre kommuner, varierte befolkningstettheten fra personer per kvadratkilometer i Rælingen kommune til snaut personer per kvadratkilometer i Røyken kommune. Ukens statistikk nr. 51/

4 Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Dagens statistikk Bygninger og veier Bygninger og veier utgjorde henholdsvis 7,6 og 15,1 prosent av landets tettstedsareal. Beregningen er gjort på grunnlag av bygningsarealer registrert i Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB) og digitale kartdata fra Statens kartverk. Både befolkningstetthet og andel nedbygget areal i tettstedene viser tendens til å avta med avtakende tettstedsstørrelse, men dette mønsteret er ikke entydig grunnet store variasjoner i arealutnyttingen innenfor størrelsesgruppene. Økt areal siden 1990 En tilbakeberegning av tettstedsarealer viser at samlet tettstedsareal i de 19 tettstedene med minst bosatte i 1999 har økt med 7,6 prosent i løpet av ni år, fra 811 kvadratkilometer 1. januar 1990 til 873 kvadratkilometer i I de samme tettstedene økte andelen av tettstedsarealet som er dekket av bygninger fra 8,5 prosent i 1990 til 9,1 prosent i I perioden har det dermed foregått en fortetning av bygningsmasser på 0,6 prosentpoeng. Kvalitet Tettstedsstatistikken er fra og med 1999 basert på resultat av koblinger mellom Det sentrale folkeregister (DSF) og Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB). Ved hjelp av numeriske adresser, adresse-/ bygningskoordinater og et geografisk informasjonssystem (GIS), blir bygninger og tilhørende befolkning gruppert sammen til tettsteder. Kvaliteten på statistikken vil til enhver tid være avhengig av hvor fullstendig og nøyaktig stedfestingen i registrene er. For 1999 var det på landsbasis mulig å stedfeste 97 prosent av befolkningen på bostedsadresse. Totalt sett gir dette akseptable verdier som grunnlag for utsagnskraftig befolknings- og arealstatistikk for de aller fleste tettsteder. Større usikkerhet er knyttet til beregning av bygnings- og veiareal, samt til beregning av tettsteders areal og folkemengde i Tettsteder med over innbyggere. 1. januar 1990 og 1999 Av dette Tettstedsareal 1. januar januar 1990 Tettsted Folkemengde i Innbyggere Tettstedsareal Av dette tettsteder per km Ο i alt, km Ο Bygningsareal Veiareal i alt, km Ο Bygningsareal Alle tettsteder i landet ,3 159,8 315,0 : : OSLO ,8 26,6 33,5 250,9 23,1 BERGEN ,7 8,9 15,1 78,1 7,9 STAVANGER/SANDNES ,2 7,1 9,9 57,9 5,8 TRONDHEIM ,8 4,4 6,9 55,1 3,8 FREDRIKSTAD/SARPSBORG ,9 5,4 9,2 56,6 4,8 DRAMMEN ,9 3,8 7,5 40,8 3,1 PORSGRUNN/SKIEN ,6 3,6 7,6 50,5 3,3 KRISTIANSAND ,9 2,5 4,6 25,9 2,2 TROMSØ ,9 1,8 3,5 16,5 1,4 TØNSBERG ,2 2,3 4,5 27,7 2,0 HAUGESUND ,4 1,9 4,0 19,0 1,6 SANDEFJORD ,3 1,6 3,7 22,1 1,4 ÅLESUND/SPJELKAVIK ,9 1,8 3,2 19,7 1,6 MOSS ,8 1,3 2,3 15,2 1,1 BODØ ,0 1,2 2,3 11,8 0,9 ARENDAL ,8 1,5 3,4 21,5 1,3 HAMAR ,3 1,7 2,8 15,7 1,5 LARVIK ,0 1,3 2,2 12,0 1,1 HALDEN ,5 1,0 2,0 11,9 0,9 Tettsteder. Folkemengde, befolkningstetthet og areal. 1. januar 1999 Størrelsesgruppe. Folkemengde Antall tettsteder Folkemengde Innbyggere per km Ο Tettstedareal i alt km Ο Prosent av tettstedsareal Dekket av Dekket av veier bygninger Hele landet ,3 7,6 15, ,0 5,3 14, ,4 5,6 15, ,7 6,1 15, ,5 7,3 15, ,2 8,2 15, ,6 10,0 13,9 4 Ukens statistikk nr. 51/

5 Dagens statistikk Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Tabell 1 Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο I alt , HALDEN Halden , SPONVIKA Halden 344 0, ISEBAKKE Halden 668 1, HASLE Sarpsborg 777 0, SLETTMARK Sarpsborg 280 0, FREDRIKSTAD/SARPSBORG i alt , Sarpsborg , Fredrikstad , MOSS i alt , Moss , Rygge , SKJÆRHOLLEN Hvaler 583 0, RØD Hvaler 275 0, HAUGE Hvaler 306 0, UTGÅRD Hvaler 247 0, SKIVIKA i alt , Sarpsborg 6 0, Fredrikstad , GLOSLI Fredrikstad 579 0, ISE Sarpsborg 521 0, SKJEBERG Sarpsborg , BERG Sarpsborg 268 0, ØRJE Marker , SKJØNHAUG Trøgstad , HEIÅS Trøgstad 618 0, SPYDEBERG i alt , Spydeberg , Hobøl 0 0, ASKIM Askim , MYSEN Eidsberg , SLITU i alt , Trøgstad 10 0, Eidsberg 483 0, TRØMBORG Eidsberg 253 0, SKIPTVET Skiptvet , RAKKESTAD Rakkestad , DEGERNES Rakkestad 283 0, JELSNES Sarpsborg 300 0, ROSTADNESET Fredrikstad 272 0, ALSHUS Fredrikstad 801 0, TROLLDALEN Fredrikstad 404 0, ØYENKILEN Fredrikstad 507 0, SLEVIK Fredrikstad 966 0, ENGELSVIKEN Fredrikstad 822 0, LERVIK Fredrikstad , SPETALEN i alt , Fredrikstad 65 0, Råde , GRIMSTAD Råde 312 0, KARLSHUS Råde , RYGGEBYEN i alt , Råde 65 0, Rygge , LARKOLLEN Rygge , KIKEGRENDA Rygge 263 0, FUGLEVIK Rygge 393 0, FREDHEIM Rygge 333 0, KIRKEBYGDEN Våler 680 0, TEXNESLIA Våler , SVINNDAL Våler 359 0, TOMTER Hobøl , KNAPSTAD Hobøl 855 0, RINGVOLL Hobøl 438 0, FOSBY Aremark 297 0, HØLEN Vestby 379 0, SON/STORE BREVIK Vestby , VESTBY Vestby , SIGGERUD Ski , SKI i alt , Ski , Ås , Ukens statistikk nr. 51/

6 Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Dagens statistikk Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 0513 KRÅKSTAD Ski 714 0, TO-GRENDA Ås , ÅS Ås , DRØBAK Frogn , NESODDTANGEN Nesodden , FJELLSTRAND Nesodden 805 0, FAGERSTRAND Nesodden , TORVIK Nesodden 382 0, HEGGEDAL Asker , KONGLUNGEN Asker 208 0, AURSMOEN Aurskog-Høland , BJØRKELANGEN Aurskog-Høland , FOSSER Aurskog-Høland 471 0, LØKEN Aurskog-Høland 590 1, MOMOEN Aurskog-Høland 287 0, HEMNES Aurskog-Høland 547 0, BLAKER Sørum 386 0, HOGSETFELTET Sørum 506 0, SØRUMSAND Sørum , LØRENFALLET Sørum 888 0, LINDEBERG Sørum 524 0, FROGNER Sørum 704 0, LUNDERMOEN Sørum 660 0, FETSUND Fet , FLATEBY Enebakk , YTRE ENEBAKK Enebakk , KIRKEBYGDA Enebakk 523 0, LEIRSUND i alt , Sørum 72 0, Skedsmo 938 0, ÅNEBY Nittedal , GRØNVOLL Nittedal , ROTNES Nittedal , LØSTAD Nittedal , ASK Gjerdrum 778 0, GRØNLUND Gjerdrum , KLØFTA Ullensaker , SESSVOLLMOEN Ullensaker 350 0, NORDKISA Ullensaker 597 0, BORGEN Ullensaker 530 0, ÅSMOEN Ullensaker 311 0, JESSHEIM Ullensaker , OPAKERMOEN Nes 400 0, ÅRNES Nes , HAGA Nes 514 0, FJELLFOTEN Nes , SKOGRAND Nes 341 0, BRÅRUD Nes 478 0, VORMSUND Nes 441 0, TOMTERÅSEN Nes 343 0, KAMPÅ Nes 524 0, MINNESUND Eidsvoll 472 0, LANGSET Eidsvoll 256 0, EIDSVOLL Eidsvoll , FINNBRÅTAN Eidsvoll 648 0, RÅHOLT i alt , Ullensaker 137 0, Eidsvoll , HAMMERSTAD Eidsvoll 992 0, MAURA Nannestad , TEIGEBYEN Nannestad , ÅSGRENDA Nannestad 506 0, LØKENFELTET Nannestad 531 0, ELTONÅSEN Nannestad 429 0, PRESTEGÅRDSHAGEN Hurdal 278 0, BRUSTAD Hurdal 427 0, SMESTAD Rælingen 311 0, FJELLSTAD Rælingen 849 0, AULIFELTET i alt , Sørum 441 0, Nes , Ukens statistikk nr. 51/

7 Dagens statistikk Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 0801 OSLO i alt , Ski , Oppegård , Bærum , Asker , Sørum , Rælingen , Lørenskog , Skedsmo , Nittedal , Oslo , Røyken , MOVATN Oslo 308 0, HAMAR i alt , Hamar , Ringsaker 906 0, Stange , INGEBERG Hamar 669 0, KONGSVINGER Kongsvinger , ROVERUD Kongsvinger 855 1, BRUMUNDDAL Ringsaker , MOELV Ringsaker , NYDAL Ringsaker 619 0, HOVIN Ringsaker 278 0, GJERLU Ringsaker 309 0, MESNALI Ringsaker 440 0, SLEMSRUD Hamar 450 0, ÅDALSBRUK Løten 540 0, LØTEN Løten , LØITEN BRÆNDERI Løten 685 0, HEIMDAL Løten 294 0, TANGEN Stange 427 0, STANGE Stange , SØRBYGDAFELTET Stange 428 0, ILSENG i alt , Hamar 20 0, Stange 823 0, GATA Stange 505 0, ROMEDAL SENTRUM Stange 247 0, BOTTENFJELLET Stange 258 0, SAND Nord-Odal 945 1, MO Nord-Odal 335 0, SKARNES Sør-Odal , SANDER Sør-Odal 338 0, DISENÅ Sør-Odal 246 0, SKOTTERUD Eidskog , MAGNOR Eidskog 893 1, NAMNÅ Grue 371 0, KIRKENÆR Grue , GRINDER Grue 222 0, BJØRNSTAD Grue 213 0, FLISA Åsnes , KJELLMYRA Åsnes 347 0, VÅLER Våler , BRASKEREIDFOSS Våler 226 0, NORDHAGEN Våler 240 0, ELVERUM Elverum , HERADSBYGD Elverum 485 1, ØSTBY Trysil 202 0, NYBERGSUND Trysil 358 0, INNBYGDA Trysil , RENA Åmot , KOPPANG Stor-Elvdal , OTNES Rendalen 304 0, BERGSET Rendalen 252 0, SORKEN Engerdal 235 0, TOLGA Tolga 574 1, TYNSET Tynset , ALVDAL Alvdal 648 1, FOLLDAL Folldal 504 1, OS Os 464 1, LILLEHAMMER Lillehammer , JØRSTADMOEN/FÅBERG Lillehammer , Ukens statistikk nr. 51/

8 Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Dagens statistikk Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 1511 GJØVIK Gjøvik , BYBRUA Gjøvik 517 0, BIRI Gjøvik , DOVRE Dovre 337 0, DOMBÅS Dovre , BISMO Skjåk 501 0, FOSSBERGOM Lom 390 1, VÅGÅMO Vågå , VINSTRA Nord-Fron , KVAM Nord-Fron 780 1, NORD-SEL Sel 566 1, OTTA Sel , DALE Sel 823 0, BJØLSTAD Sel 286 0, SANDBUMOEN Sel 300 0, HUNDORP Sør-Fron 556 0, HARPEFOSS Sør-Fron 412 0, LIA Sør-Fron 234 0, RINGEBU Ringebu , FÅVANG Ringebu 570 0, GRANRUDMOEN Øyer , TRETTEN Øyer 785 1, SEGALSTAD BRU Gausdal 741 0, FOLLEBU Gausdal 850 1, FORSET Gausdal 566 0, KAPP Østre Toten , SLETTA Østre Toten 296 0, LENA Østre Toten 821 1, SKREIA Østre Toten , LENSBYGDA Østre Toten 547 1, KOLBU i alt , Østre Toten 345 0, Vestre Toten 224 0, NORDLIA Østre Toten 517 0, REINSVOLL Vestre Toten , BØVERBRU Vestre Toten 664 0, EINA Vestre Toten 539 0, RAUFOSS i alt , Gjøvik 0 0, Vestre Toten , JEVNAKER Jevnaker , GRUA Lunner , HARESTUA Lunner , ROA/LUNNER Lunner , BRANDBU/JAREN Gran , GRAN/RINGSTAD Gran , HOV Søndre Land , DOKKA Nordre Land , BAGN Sør-Aurdal 627 0, FAGERNES Nord-Aurdal , LEIRA Nord-Aurdal 716 1, AURDAL Nord-Aurdal 675 1, RØN Vestre Slidre 239 0, SLIDRE Vestre Slidre 325 0, MOANE Øystre Slidre 374 0, SKOGER i alt , Drammen 364 0, Sande 341 0, DRAMMEN i alt , Drammen , Øvre Eiker , Nedre Eiker , Lier , Røyken , HVITTINGFOSS Kongsberg 973 1, SKOLLENBORG Kongsberg 298 0, KONGSBERG Kongsberg , HILLESTAD Kongsberg 341 1, HEN Ringerike 253 0, GAMLEVEIEN Ringerike 267 0, VANG Ringerike , TYRISTRAND Ringerike 652 1, SOKNA Ringerike 522 0, Ukens statistikk nr. 51/

9 Dagens statistikk Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 2030 HALLINGBY Ringerike 640 0, NES Ringerike 253 0, NORDERHOV Ringerike 335 0, HØNEFOSS Ringerike , STEINÅSEN Hole 931 1, HELGELANDSMOEN i alt , Ringerike 40 0, Hole 172 0, GOMNES Hole 281 0, KROKSUND Hole 259 0, SUNDVOLLEN Hole 642 0, NESBYEN Nes , GOL Gol , HEMSEDAL Hemsedal 483 0, ÅL Ål , TORPO Ål 406 0, HOL Hol 358 0, GEILO Hol , KRØDEREN Krødsherad 493 0, NORESUND Krødsherad 323 0, VIKERSUND Modum , ÅMOT/GEITHUS Modum , DARBU Øvre Eiker 363 0, VESTFOSSEN Øvre Eiker , SKOTELV i alt , Modum 7 0, Øvre Eiker 617 0, ORMÅSEN Øvre Eiker 632 0, LIERBYEN Lier , REISTAD Lier 554 0, SYLLING Lier 519 0, TRANBY Lier , ODDEVALL/SJÅSTAD Lier 470 0, FAGERLIÅSEN/POVERUDBYEN Lier 410 0, KJENNER Lier , NÆRNES Røyken , BÅTSTØ Røyken 218 0, ÅROS Røyken 930 1, RØYKEN Røyken , KLOKKARSTUA Hurum 376 0, HOLMSBU Hurum 264 0, SÆTRE i alt , Røyken 41 0, Hurum , TOFTE Hurum , RØDBERG Nore og Uvdal 389 0, PRESTFOSS Sigdal 286 0, VEGGLI Rollag 292 0, HOLMESTRAND Holmestrand , GULLHAUG Holmestrand , HORTEN Borre , TØNSBERG i alt , Tønsberg , Nøtterøy , SANDEFJORD i alt , Sandefjord , Larvik 601 0, LARVIK Larvik , STAVERN Larvik , BERGER i alt , Svelvik , Sande 4 0, SVELVIK Svelvik , NESBYGDA Svelvik 814 0, SELVIK Sande , SANDE Sande , KLEVJER Sande 329 0, EKEBERG Sande 363 0, BJERKØY Sande 230 0, HOF Hof 572 0, SUNDBYFOSS Hof 551 0, KIRKEVOLL/BREKKEÅSEN Våle , RÅNERUDÅSEN Våle 254 0, Ukens statistikk nr. 51/

10 Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Dagens statistikk Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 2597 REVETAL/BERGSÅSEN i alt , Våle 665 0, Ramnes , NYKIRKE Borre 615 0, SKOPPUM Borre , ÅSGÅRDSTRAND i alt , Borre , Tønsberg 53 0, BORRE Borre 635 0, KODAL i alt , Sandefjord 15 0, Andebu 671 0, ANDEBU Andebu , HØYJORD Andebu 356 0, VEAR i alt , Tønsberg , Stokke , MELSOMVIK Stokke , STOKKE Stokke , VARNES Stokke 383 0, VALBERG Stokke 422 0, SEM Tønsberg , BARKÅKER Tønsberg , ÅRØYSUND Nøtterøy , TJØME Tjøme , HVASSER Tjøme 485 0, LAUVE/VIKSJORD Larvik , HELGEROA/NEVLUNGHAMN Larvik , VERNINGEN Larvik 770 0, KVELDE Larvik 824 0, SVARSTAD Lardal 545 0, LANGANGEN Porsgrunn 501 0, SANDØYA Porsgrunn 325 0, PORSGRUNN/SKIEN i alt , Porsgrunn , Skien , Bamble , SMELLTVEIT Skien 244 0, NOTODDEN Notodden , YLI Notodden 319 0, SILJAN Siljan 735 0, SNURRÅSEN Siljan 271 0, HERRE Bamble , KIL Kragerø 767 0, KRAGERØ Kragerø , VADFOSS/HELLE Kragerø , PRESTSTRANDA Drangedal , NESLANDSVATN Drangedal 226 0, BJERVAMOEN Nome , ULEFOSS Nome , BØ Bø , EIKJA Bø 369 0, HJUKSE Sauherad 332 0, NORDAGUTU Sauherad 299 0, GVARV Sauherad 764 1, AKKERHAUG Sauherad 293 0, TINN AUSTBYGD Tinn 286 0, RJUKAN Tinn , MILAND Tinn 369 0, SELJORD Seljord 994 1, VRÅDAL Kviteseid 222 0, KVITESEID Kviteseid 509 0, TVEITSUND Nissedal 344 0, FYRESDAL Fyresdal 364 0, DALEN Tokke 713 0, ÅMOT Vinje 505 0, RISØR Risør , ARENDAL i alt , Grimstad 59 0, Arendal , GRIMSTAD Grimstad , JORTVEIT Grimstad 462 0, FEVIK Grimstad , Ukens statistikk nr. 51/

11 Dagens statistikk Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 3531 TVEDESTRAND Tvedestrand , KILSUND Arendal 681 1, BLAKSTAD Froland , RYKENE i alt , Grimstad 14 0, Arendal 570 0, LILLESAND Lillesand , BIRKELAND Birkenes , ÅMLI Åmli 518 0, EVJE Evje og Hornnes , BYGLANDSFJORD Bygland 342 0, KONGSHAMN Arendal 645 0, HOVDEN Bykle 251 0, GJERSTAD Gjerstad 320 0, EIKELAND Gjerstad 333 0, VEGÅRSHEI Vegårshei 509 0, SKÅLEVIK Kristiansand , KRISTIANSAND Kristiansand , STRAI Kristiansand 759 0, MOSBY Kristiansand , GJUSVIK Kristiansand , TVEIT Kristiansand , MANDAL Mandal , KROSSEN Mandal 363 0, FARSUND Farsund , VANSE Farsund , VESTBYGDA Farsund 802 0, FLEKKEFJORD Flekkefjord , SIRA Flekkefjord 610 0, SKARPENGLAND Vennesla 451 0, VENNESLA Vennesla , NODELAND Songdalen , VOLLEBERG Songdalen 549 0, NODELANDSHEIA Songdalen , SØGNE Søgne , VASBOTN Søgne 233 0, ØYSLEBØ Marnardal 392 0, HØLLEN Lindesnes 433 0, VIGELAND Lindesnes , LYNGDAL Lyngdal , SKOMRAK Lyngdal 211 0, FEDA Kvinesdal 404 0, LIKNES Kvinesdal , TONSTAD Sirdal 702 1, EGERSUND Eigersund , HELLVIK Eigersund 626 0, VATNE Sandnes 792 0, HOMMERSÅK Sandnes , SVILAND Sandnes 362 0, HØLE Sandnes 313 0, STAVANGER/SANDNES i alt , Sandnes , Stavanger , Sola 946 0, Randaberg , KROSSBERG Stavanger 378 0, HAUGESUND i alt , Haugesund , Karmøy , HAUGE Sokndal , MOI Lund , VIKESÅ Bjerkreim 693 0, NÆRBØ Hå , VARHAUG Hå , VIGRESTAD Hå , BRUSAND Hå 368 0, SIREVÅG Hå 384 0, OGNA Hå 306 0, POLLESTAD Klepp 440 0, KLEPPE/VERDALEN Klepp , BRYNE i alt , Klepp 921 0, Time , Ukens statistikk nr. 51/

12 Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Dagens statistikk Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 4592 KVERNALAND i alt , Klepp , Time , UNDHEIM Time 423 0, LYEFJELL Time , ÅLGÅRD/FIGGJO i alt , Sandnes , Time 0 0, Gjesdal , OLTEDAL Gjesdal 695 0, GILJA Gjesdal 234 0, TANANGER Sola , HÅLANDSMARKA Sola 486 0, STENEBYEN Sola 607 0, SOLA i alt , Sandnes 1 0, Stavanger 43 0, Sola , JØRPELAND Strand , TAU Strand , HJELMELANDSVÅGEN Hjelmeland 441 0, SAND Suldal , SAUDA Sauda , JUDABERG Finnøy 498 0, YDSTEBØHAMN Kvitsøy 342 0, FØRDESFJORDEN Tysvær , AKSDAL Tysvær , NEDSTRAND Tysvær 222 0, SANDVE Karmøy 295 0, SKUDENESHAMN Karmøy , KOPERVIK Karmøy , VÅRE Karmøy 237 0, VISNES Karmøy 570 0, EIKE i alt , Tysvær 29 0, Karmøy , SKJOLD Vindafjord 605 0, SANDEID Vindafjord 503 0, VIKEDAL Vindafjord 400 0, VIKEVÅG Rennesøy 392 0, ÅKREHAMN/VEDAVÅGEN Karmøy , BERGEN Bergen , HYLKJE Bergen 834 0, BREISTEIN Bergen 632 0, YTRE ARNA Bergen , INDRE ARNA Bergen , ESPELAND Bergen , FANAHAMMEREN Bergen , ETNE Etne 838 1, SKÅNEVIK Etne 608 0, ØLEN Ølen 762 0, ØLENSVÅG Ølen 288 0, FØRDE Sveio 347 0, SVEIO Sveio 700 0, LANGEVÅG Bømlo 698 1, MOSTERHAMN Bømlo 888 1, RUBBESTADNESET Bømlo , SVORTLAND Bømlo , ALUSVÅG Bømlo 440 0, FOLDERØY Bømlo 374 0, LEIRVIK Stord , SAGVÅG Stord , FITJAR Fitjar , ROSENDAL Kvinnherad 764 1, SEIMSFOSS Kvinnherad 322 0, USKEDAL Kvinnherad 622 0, HERØYSUND Kvinnherad 380 0, HUSNES Kvinnherad , SUNDE/VALEN Kvinnherad , SÆBØVIK Kvinnherad 472 0, JONDAL Jondal 360 0, SKARDE Odda 348 0, ODDA Odda , Ukens statistikk nr. 51/

13 Dagens statistikk Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 5093 TYSSEDAL Odda 700 0, EITREIM Odda 838 0, RØLDAL Odda 323 0, LOFTHUS Ullensvang 504 0, KINSARVIK Ullensvang 416 0, EIDFJORD Eidfjord 626 0, ULVIK Ulvik 471 0, VOSSEVANGEN Voss , SKULESTADMOEN Voss , MØNSHAUGEN/BJØRGUM Voss 460 0, ÅLVIK Kvam 645 0, ØYSTESE Kvam , NORHEIMSUND Kvam , EIKELANDSOSEN Fusa 360 0, HAGA Samnanger 835 0, SØFTELAND Os , SØRE ØYANE Os 679 0, OSØYRO Os , SØVIK Os 706 0, HALJEM Os 991 0, HAGAVIK Os , KLOKKARVIK Sund 624 0, HAMMARSLAND Sund 367 0, TÆLAVÅG Sund 416 0, SOLSVIK Fjell 264 0, SKOGE/MØVIK Fjell 473 0, VINDENES Fjell 286 0, ÅGOTNES Fjell 667 1, KNAPPSKOG Fjell 899 0, ASKØY Askøy , VAKSDAL Vaksdal 963 0, STANGHELLE Vaksdal 756 0, DALE Vaksdal , HAUSVIK Osterøy 508 0, LONEVÅG Osterøy 489 0, VALESTRANDFOSSEN Osterøy 827 0, HAUGLAND Radøy 378 1, MANGER Radøy 657 1, AUSTMARKA Radøy 364 0, LINDÅS Lindås 979 1, KNARVIK Lindås , ÅRÅS Austrheim 405 0, FEDJE Fedje 425 0, VÅGE Tysnes 471 0, GRANVIN Granvin 441 0, STOREBØ Austevoll 794 1, BEKKJARVIK Austevoll 261 0, FREKHAUG Meland , KROSSNESET Meland 262 0, HOLME Meland 522 0, NORDVIK i alt , Bergen 333 0, Os 36 0, FLESLAND Bergen 297 0, KNARREVIK/STRAUME Fjell , FLORØ Flora , BRANDSØY Flora 359 0, BYRKNES Gulen 287 0, EIVINDVIK Gulen 268 0, AUSTREIM Høyanger 394 0, KYRKJEBØ Høyanger 296 0, VADHEIM Høyanger 217 0, HØYANGER Høyanger , VIKSØYRI Vik , BALESTRAND Balestrand 811 1, HERMANNSVERK/LEIKANGER Leikanger , SOGNDALSFJØRA Sogndal , KAUPANGER Sogndal 858 0, KJØRNES Sogndal 463 0, AURLANDSVANGEN Aurland 456 0, LÆRDALSØYRI Lærdal , ØVRE ÅRDAL Årdal , ÅRDALSTANGEN Årdal , Ukens statistikk nr. 51/

14 Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Dagens statistikk Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 5593 SEIMSDALEN Årdal 450 0, GAUPNE Luster 881 1, LUSTER Luster 280 0, ASKVOLL Askvoll 617 0, DALE Fjaler 886 1, FLEKKE Fjaler 218 0, SANDE Gaular 582 0, LANGHAUGANE Jølster 396 0, SKEI Jølster 374 0, FØRDE Førde , SVELGEN Bremanger 676 0, KALVÅG Bremanger 327 0, BREMANGER Bremanger 401 0, RAUDEBERG Vågsøy 729 0, MÅLØY Vågsøy , TENNEBØEN Vågsøy 481 0, HOLEVIK Vågsøy 305 0, VÅGSVÅG Vågsøy 219 0, BRYGGJA Vågsøy 352 0, SELJE Selje 714 0, NORDFJORDEID Eid , MOGRENDA Eid 247 0, GRODÅS Hornindal 318 0, SANDANE Gloppen , BYRKJELO Gloppen 306 0, STRYN Stryn , INNVIK Stryn 375 0, OLDEN Stryn 451 0, HARDBAKKE Solund 241 0, MOLDE Molde , HJELSET Molde , KLEIVE Molde 518 0, HOVDENAKKEN Molde 261 0, NESJESTRANDA Molde 324 0, MEK Molde 217 0, RØBEKK Molde 277 0, KRISTIANSUND Kristiansund , HOFFLAND Ålesund 362 0, ÅLESUND/SPJELKAVIK i alt , Ålesund , Sula 157 0, ÅRSET Ålesund 437 0, MYKLEBOST Ålesund 261 0, LARSNES Sande 502 0, GURSKEN Sande 218 0, KVALSVIK Herøy 274 0, KVALSUND Herøy 485 0, REMØY Herøy 412 0, MOLTUSTRANDA Herøy 326 0, TJØRVÅG Herøy 377 0, FOSNAVÅG/LEINSTRAND Herøy , ULSTEINVIK Ulstein , HADDAL Ulstein 331 0, BRANDAL Hareid 332 0, HAREID Hareid , VOLDA Volda , ØRSTA Ørsta , SÆTRE Ørsta 427 0, SJØHOLT Ørskog , SYLTE Norddal 317 0, STRANDA Stranda , HELLESYLT Stranda 253 0, UKSVIKA Stranda 251 0, STORDAL Stordal 601 0, IKORNES Sykkylven 541 0, STRAUMGJERDET Sykkylven 459 0, SYKKYLVEN Sykkylven , SKODJE Skodje , VALLE Skodje 355 0, LANGEVÅG Sula , ROALD Giske 683 0, LEITEBAKK Giske 597 0, GISKE Giske 505 0, Ukens statistikk nr. 51/

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas Foto Anders Hals Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Dag Skjølaas Innhold Formålet med rapporten... 3 Statens vegvesens klassifiseringssystem for offentlige veger...

Detaljer

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Fylke Skoleeier Kommune Skole Prøvekode Snitt. Oslo Oslo kommune Oslo Lindeberg skole NPLES08 2,2. Oslo Oslo kommune Oslo Bjøråsen skole NPLES08 2,2

Fylke Skoleeier Kommune Skole Prøvekode Snitt. Oslo Oslo kommune Oslo Lindeberg skole NPLES08 2,2. Oslo Oslo kommune Oslo Bjøråsen skole NPLES08 2,2 Fylke Skoleeier Kommune Skole Prøvekode Snitt Nord-Trøndelag Verran Verran Malm NPLES08 2,0 Hersleb NPLES08 2,2 Lindeberg NPLES08 2,2 Bjøråsen NPLES08 2,2 Veitvet NPLES08 2,2 Hå Hå Ogna skule NPLES08 2,2

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Oversikt: Virksomhetsmedlemskap 2015

Oversikt: Virksomhetsmedlemskap 2015 Kommune/Virksomhet: Agdenes kommune Ahlsell Norge AS AHSA Akershus Fylkeskommune Alfsen & Gunderson A/S Alstahaug kommune Alta Kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Detaljer

GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING. April 2014 (erstatter sept. 12)

GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING. April 2014 (erstatter sept. 12) GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING April 2014 (erstatter sept. 12) GLAVA L-ELEMENT L-element er en enkel isolert ytterforskaling til plate på mark-løsning, og kan brukes til industribygg, garasjer, uthus,

Detaljer

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11 HØRINGSLISTE: Arbeids- og sosialepartementet postmottak@ad.dep.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112 Ringmur Isolerende byggsystem 0112 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks - område Komplett system Tidsriktige løsninger Energibesparende - i grunnen er vi best! byggisolasjon En

Detaljer

TransportGuiden. Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.01. www.collicare.no

TransportGuiden. Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.01. www.collicare.no TransportGuiden Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.01 www.collicare.no INNHOLD ColliCare er en innovativ tilbyder av logistikktjenester innen shipping, spedisjon, transport og lagring. Med stor

Detaljer

Stedsregister SJØTRANSPORT med sonetall

Stedsregister SJØTRANSPORT med sonetall Stedsregister SJØTRANSPORT med sonetall 1. Stedsregisteret viser hvilket hovedsted som betjener de ulike for-/etterfraktsteder. 2. Steder merket med *) gjelder Hurtigrute 3. Lokaldistribusjon: Se side

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks område. Komplett system. Tidsriktige løsninger

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks område. Komplett system. Tidsriktige løsninger Ringmur I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 5 1 3 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks område Komplett system Tidsriktige løsninger E n e r g -i ibgrunnen e s p aerr vi e

Detaljer

Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor

Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Vedlegg SV4 Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Datagrunnlag for pasientdata og analyser av "sørge-for"-ansvaret Tabell 4.1 Datagrunnlaget for analyser av bruk av somatiske spesialisthelsetjenester

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Stedsregister LANDTRANSPORT med sonetall

Stedsregister LANDTRANSPORT med sonetall Stedsregister LANDTRANSPORT med sonetall 1. Stedsregisteret viser hvilket hovedsted som betjener de ulike for-/etterfraktsteder 2. Lokaldistribusjon: Se side 16 i Nor Lines Transportguide Lokaldistribusjon)

Detaljer

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports 99/13 Rapporter Reports Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

Notater. Arild Thomassen og Ingrid Melby. Beregning av boligformue 2009/53. Notater

Notater. Arild Thomassen og Ingrid Melby. Beregning av boligformue 2009/53. Notater 2009/53 Notater Arild Thomassen og Ingrid Melby Notater Beregning av boligformue Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for bygg- og tjenestestatistikk Innhold 1. Innledning... 2 2. Brukerbehov... 2 2.1.

Detaljer