Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2"

Transkript

1 økonomiseksjonen Til alle med tilvisnigsmynde i Møre og Romsdal fylkeskommune U.off. Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Ra Vår dato: REKNESKAPSAVSLUTNINGA 2011 Rekneskapen for 2011 skal vere ferdig avlagt innan 15. februar Fylkesutvalet har møte 30. januar, og då må eit omtrentleg driftsresultatet vere klart. Rekneskapen og årsrapporten skal leggjast fram for fylkestinget til godkjenning på tingsamlinga april Skal vi klare å leggje fram eit korrekt rekneskap til rett tid, er det heilt avgjerande at fastsette rutinar blir følgde og tidsfristar haldne. 1. VURDERING AV TAP PÅ KRAV Uteståande fordringar må vurderast med tanke på å avskrive krav som ein reknar med ikkje vil bli betalt eller er forelda. Tap skal tilvisast på underpost Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt og Frist for gjennomgang av fordringar: KONTROLL AV REKNESKAPEN OG BUDSJETT OMPOSTERINGAR/RETTINGAR AV FEIL Rekneskapen skal kontrollerast kvar månad, omposteringsbilag og melding om feil skal sendast til økonomiseksjon snarast. Ein skal m.a.o. ikkje vente til slutten av året med å rette opp feil. 2.1 PERIODEAVSLUTNING NOVEMBER Vi tar sikte på å stenge periode 11 den Alle budsjettansvarlege bør då ta ut rapportar og kontrollere rekneskapen: - Er alle budsjettendringar komne med? Dersom ikkje, må ein sjå til at dette blir gjort.

2 2/6 - Er alle feilføringar retta opp? Det er særleg viktig å kontrollere at utgifter og inntekter er ført på rett rammeområde. Elles må bruk av prosjektkodar kontrollerast der dette er aktuelt. - Er alle aktuelle bilag ført med rett kode for mva-kompensasjon? - Er alle utgifter og inntekter komne med? Kontroller m.a. overføringar, refusjonar og tilskot. Evt. utgifter som ikkje er førte må følgjast opp. Manglande innbetaling må straks følgjast opp med krav eller purring. Når det gjeld interne føringar (x29/x79-postar), er utgangspunktet at seljaren (han som skal ha inntekta) har oppfølgingsansvar. - Er alle avsetjingar og bruk av fond førte? Om føring av fond: Sjå økonomihandboka pkt Kontroller om evt. bruk av disposisjonsfond er ført. - Er alle utstyrskjøp over kr ,- førte i investeringsrekneskapen? Kjøp av utstyr over kr ,- skal førast i investeringsrekneskapen når levetida er minst 3 år. Dette gjeld utan omsyn til korleis kjøpet er finansiert (t.d. lån eller driftsmidlar). - Er det rydda opp i balansen? Balansepostar skal kontrollerast/avstemmast kvar månad. Sjekk om alle anslagspostar frå i fjor er førte ut av balansen. Frist for retting av feil per november: ANORDNINGSPRINSIPPET Rekneskapen skal førast etter anordningsprinsippet. Det inneber at alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar skal takast med i rekneskapen for vedkommande år, anten dei er betalte eller ikkje når rekneskapen blir avslutta. Gjeld det t.d. kjøp av ei vare, skal utgifta førast i rekneskapen det året vara er mottatt. Dersom faktura ikkje ligg føre ved rekneskapsavslutninga, skal utgifta anslagsposterast før rekneskapen blir avslutta. Det vil vere i strid med anordningsprinsippet å vente med utgiftsføringa til året etter at ei vare er mottatt. Tidspunktet for når ei faktura blir mottatt eller forfell til betaling har altså inga betydning i forhold til kva rekneskapsår utgifta skal førast i.

3 3/6 Vi får av og til signal om at leverandørar blir bedne om å vente til over nytt år med å sende faktura. Slik strategisk fakturering er i strid med lov og forskrifter og kan ikkje aksepterast. Om anordningsprinsippet: Sjå økonomihandboka pkt FRISTAR FOR INNSENDING OG REGISTRERING AV BILAG Generelt skal rekningar gjerast ferdige og registrerast så snart som mogleg. Men særleg rundt årsskiftet er det nødvendig å vere ajour med rekneskapsføringa. Samtidig er det fare for at bilag kan bli ført i feil år, og det er viktig å ha gode rutinar og kontroll for å unngå at dette skjer. 4.1 LØNER Som dei fleste tidlegare år blir det ei ekstra lønsutbetaling i desember. Det blir då utbetalt variabel løn og reiserekningar. Frist for bilag som skal med på 13. lønskøyring: Reiserekningar som skal tilvisast ved adm. avdelinga: Frist for levering av alle lønsbilag til økonomiseksjon: Siste overføring frå IST: Frist for sjukepengekrav: FAKTURAER, REFUSJONAR OG TILSKOT Vi oppfordrar alle til å planleggje innkjøpa sine slik at det ikkje oppstår feil og/eller unødig ekstraarbeid med fakturabilag rundt årsskiftet. Tilgang til økonomisystemet blir styrt slik at fakturabilag som blir registrert fram til automatisk blir styrt til rekneskapen Etter denne datoen blir bilaga automatisk styrt til For bilag som blir scanna: Desse bilaga blir overført til det rekneskapsåret som går fram av arkivreferansen. Kontakt økonomiseksjonen dersom bilag har referanse til feil rekneskapsår. Frist for registrering av alle fakturabilag (drift og investering): Same frist gjeld for dei som sender bilag til sentral registrering.

4 4/6 HUSK Å SJEKKE OFTE VED ÅRSSKIFTET OM DET LIGG UBEHANDLA FAKTURAER I WEB FAKTURABEHANDLING C. ANSLAGSPOSTERINGAR Det følgjer av anordningsprinsippet at det er leveringtidspunktet som avgjer kva rekneskapsår ei utgift/utbetaling eller inntekt/innbetaling skal førast i. Dersom faktura ikkje ligg føre ved rekneskapsavslutninga, må føringa skje på grunnlag av eit anslag. Om anslagsposteringar: Sjå økonomihandboka pkt For alle anslagsposteringar skal det lagast to bilag samtidig, eitt for føring i gamalt år og eitt for føring i nytt år. Dersom det gjeld ei utgift, skal bilaget for gamalt år innehalde: Debet utgiftskonto og kredit balansekonto for kortsiktig gjeld. Samtidig skal det lagast bilag for nytt år med motsatt føring, altså kredit utgiftskontoen og debet balansekontoen. Når fakturaen kjem, skal den tilvisast og førast på utgiftskontoen. Frist for innsending av anslagsposteringar: TANNKLINIKKANE Frist for innsending av rekneskap for desember: UTESTÅANDE FORDRINGAR - SPESIFIKASJON Etatar og avdelingar som har fått oppretta eigen balansekonto for uteståande fordringar må sette opp ein spesifikasjon av saldo per 31. desember. Om uteståande fordringar: Sjå økonomihandboka pkt og Frist for innsending av saldospesifikasjon: POST- OG BANKGIROKONTI Inneståande på alle post- og bankgirokonti som skolar/institusjonar har oppretta skal så langt det er råd vere overført til fylkeskassa ved årsskiftet. I praksis bør konti tømmast så nær 31.desember som mogleg, men før årsskiftet. Dette gjeld berre konti i Nordea som ligg inne i konsernkontostrukturen og kor alle transaksjonar blir førte i rekneskapen.

5 5/6 9. GÅVER OG LEGAT Legat og gåver som er gjeve direkte til fylkeskommunen skal registrerast i rekneskapen. Vi viser til retningslinjer i kap i økonomihandboka. Ved rekneskapsavslutninga skal det sendast melding om endring i saldo for gåvekonti og legat. Sjå rutine i økonomihandboka pkt Frist for innsending av oppgåver: AVSLUTNING Årsavslutninga av rekneskapen medfører eit stort arbeidspress for mange. Vi ber alle busjettansvarlege setje av nødvendig tid til planlegging og oppfølging slik at arbeidet kan gå greitt. Vi må presisere at det ikkje kan påreknast avvik frå dei oppsette fristane. Ta gjerne kontakt dersom det er behov for å drøfte spørsmål omkring årsavslutninga. Med helsing Rolf Arnesen Egil Bjørn Berglund

6 6/6 REKNESKAPSAVSLUTNINGA 2011 VIKTIGE DATOAR Bilagsfristar: Dato for når adm.avd./ øk.seksjonen skal ha mottatt bokføringsbilag. DATO: GJELD: Frist for vurdering av uteståande fordringar Periode 11 blir stengt Frist for å levere reiserekningar til adm.avd. som skal med på 13. lønskøyring Frist for alle bilag til 13. lønskøyring Frist for oppretting av feil per november Frist for fakturabilag (drift og investering) Frist for innsending av rekneskap for tannklinikkane. Frist for anslagsposteringar. Frist for oppretting av rekneskapen for desember. Frist for saldospesifikasjon uteståande fordringar. Frist for oppgåve over legat og gåvekontoar Møte fylkesutvalet. Resultatet må i hovudsak vere klart med tanke på strykingar Årsrekneskapen skal vere ferdig avlagt og oversendt fylkesrevisjonen Ra