Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8 2008-120 årgang"

Transkript

1 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr årgang

2 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å drive diakonalt og evengeliserende arbeid blant fiskere og sjøfolk i Norge. Misjonen driver i dag et utstrakt arbeid blant norske og utenlandske fiskere og sjøfolk. Den indre Sjømannsmisjon har i dag stasjoner langs hele Norskekysten. Dessuten driver misjonen betelskipet Eliser 6. Postadresse: Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Besøksadresse: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Telefon: Telefax: Daglig leder: Roald Øvrebø Formann: Reidar Kvilhaug Gaver til misjonens arbeid blant fiskere og sjøfolk kan sendes til Kontonummer: Konto til Elieser 6: Trygg Havn Utgitt av Den indre Sjømannsmisjon Kommer ut med 12 nummer pr. år. Redaksjon og ekspedisjon: Kringsjåveien 28, 5163 Laksevåg Postadresse: Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Telefon: Telefax: Konto: Redaktør: Roald Øvrebø Redaksjonssekretær: Håkon C. Hartvedt Abonnementspris: kr. 250, pr. år Trykk: Grafisk Trykk AS Innhold: Leder - Søkelys på forkynnelsen... 3 Fra Kilden - Det evige ord ble kjød Giverglede... 5 Mange kjøpte komle på Kvitsøy... 6 Super sang av 13-åring Fisker i dobbelt forstand Den plassen er din Du er ikke glemt av Gud Bøker - Nydeleg bok om fantastiske kunstnarar Gratulerer Spennende bibelske funn Gavebarometer Forside: Lilly Eidesvik 3,5 år. Foto Håkon C. Hartvedt 2 Trygg Havn -nr

3 Leder Søkelys på forkynnelsen Av daglig leder Roald Øvrebø Å sette forkynnelsen i våre forsamlinger under lupen kan av og til være både sundt, nødvendig, og ikke minst lærerikt. Ikke for å kritisere, men for å vurdere om den forkynnelsen som foregår i våre forsamlinger når frem og fungerer slik den skulle, og om nødvendig korrigere kursen. Det er viktig at forkynnelsen er allsidig og variert. På samme måte som ensidig kosthold kan skape mangelsykdommer, kan ensidig forkynnelse gjøre det. Slikt kan imidlertid unngås dersom forkynnere, lokale ledere, og for så vidt også forsamlingen eller menigheten, tar ansvar for å gjøre noe med det. Vi har sett eksempler flere steder hvor det har vært arbeidet seriøst med disse tingene, og det har gitt resultater på flere områder. Enkelte steder meldes det både om mer glød i kristenflokken og større møtesøkning. Til tider kan vi få inntrykk av at enkelte forkynnere er redd for å ta opp tema i forkynnelsen som ikke direkte hører til sentrum i Guds Ord. Vi tror ikke redselen for det skal få prege vår forkynnelse. Hele Guds råd skal forkynnes med orienteringspunkt og tyngdepunkt i Bibelens sentrum. Enhver forkynner har sin stil. Også nådegavene er forskjellige. Det er med på å gi forkynnelsen bredde og variasjon, og må selvsagt respekteres. Av og til har det imidlertid slått oss at opplærings-siden kunne ha vært mer vektlagt enn det som er tilfelle. Blant annet er rein bibelkunnskap mangelvare i mange miljøer. Det bør vi ta konsekvensen av i vår forkynnelse. Det har hendt at vi har stått overfor forkynnere som tydelig har gitt til kjenne misnøye med at de har fått oppgitt emner for møtene sine. Vi tror det ville være sundt dersom de lokale lederne i større grad kunne arbeide med emnevalg. Det bør kanskje skje i samarbeid med predikantene, men de på sin side bør kunne godta at de lokale lederne vet best hva som trengs på det aktuelle stedet, og rette seg etter det. Spørsmålet er om ikke de lokale ledere mange steder i langt større grad bør tenke igjennom hele møteopplegget på bedehusene. Er det for mange eller for få møteuker? Kan de fordeles bedre slik at ikke alle kommer uke etter uke? Kan det settes opp emner for de forskjellige ukene som gjør at forkynnelsen blir mer variert? Kanskje en eller to av de faste møteukene kan legges om til bibeltimer eller bibelkurs? Hva får en fast møtegjenger gjennom et år på bedehuset? Alt dette er viktige spørsmål, og rekken kunne sikkert ha vært gjort lenger. Å sette søkelys på forkynnelsen kan være både ransakende og nyttig. Det å stå i et arbeid for Herren, og ha med forkynnelse av Hans ord å gjøre, er en for alvorlig sak til at den bør bli tatt lettvint på. Trygg Havn - nr

4 Fra Kilden Det evige ord ble kjød Av Georg Kallevåg «I begynnelsen...». Dette er innledningen på det bibelen vil si både i N.T. og G.T. Da Gud skapte himmel og jord, var alt godt. Men så kom synden inn i verden, og førte det skapte bort fra det som var tiltenkt. Derfor måtte det komme en ny begynnelse. Det som ble bundet i synden måtte forløses slik at Guds tanke og plan kunne virkeliggjøres. Og forløseren er Jesus Kristus. Det er han det handler om hele tiden, fra begynnelsen av. Han som var hos Gud før alle ting, og som alle ting er blitt til ved. Han kom inn i tiden og ble menneske. Ja, det står så klart og mektig at Han, Jesus Kristus er evig hos Gud, at han er Gud selv. Dette er så stort at vi med vår fornuft og forstand ikke klarer å forstå dette veldige i guddommen. Like fullt skal vi ta det til oss, og tro at alt - tid og evighet, alt som videre skal skje, skal føres fram til seier gjennom Guds Sønn. Han kom med livet og lyset. Livet - det evige liv. Gud er fra evighet og til evighet, han er selve livet. Så er det ikke likegyldig hvordan vi lever dette livet, det er en gave fra Gud. Derfor kan hvemsomhelst også velge livet eller forkaste det. Jesus Kristus kom til vår jord for å gi oss liv, liv i overflod. «...og livet var menneskenes lys.» v. 4 «Jeg er verdens lys,» sa Jesus. Joh «Den som tror på meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Lyset gir liv. Men mennesket må selv velge lyset eller mørke. Valget er så avgjørende at det står mellom frelse og evig liv eller fortapelse og evig mørke. Men mennesket elsker mørkets gjerninger, derfor vil en ikke motta lyset. De forkastet Jesus, derfor måtte han gå gjennom den lidelse som førte Ham til Golgata. Johannes var et vitne, utsendt av Gud. Han skulle vitne om Jesus, lyset, livet. Det sanne lys, som ennå i dag skinner inn i menneskets hjerte og som vil avsløre mørket. Slik at det blir ånd og liv der det før var mørkt og kaldt. De fleste avviste Jesus, og de fleste avviser Ham den dag i dag. En vil gjerne ha Jesus som en livsforsikring, men trekker seg raskt unna når «avgudene» må forlates. Når velstanden og materialismen ikke får første plass, har en ikke bruk for Jesus. Men så var det altså noen som tok imot Ham, og som fortsatt tar imot Ham. Og Forts. neders side 5 4 Trygg Havn -nr

5 Giverglede Av Georg Kallevåg Bak Jerusalemsmenighetens enestående giverglede må det ha ligget en sjelden entusiasme. De hadde sett Jesus vandre omkring, mange av de hadde møtt den oppstandne, deres liv var blitt totalt forvandlet ved Den Hellige Ånd, og de levde med i et fellesskap der kjærligheten var brennende. I et slikt miljø var det å gi av sine midler og sin eiendom neppe noen tung byrde for det store flertall. Det kan vi lese om i Apg. 2 og andre steder. Men så mange årene gikk nok ikke før atmosfæren ble en annen., i hvert fall i enkelte av de andre menighetene som vokste fram. Paulus gir oss innblikk i dette. «Om jeg gir alt jeg eier til mat for fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet!».kor «Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.» 2.Kor. 9.7 Om så kjærligheten og gleden ikke er til stede, bør vi da slutte år gi? En slik løsning gir ikke bibelen rom for. For alle kristne til alle tider har det bare vært en veg å gå med slike problemer: Inn i lønnkammeret! «Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe som er etter hans vilje, så hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.» 1.Joh En kjærlighetens og gledens givertjeneste er etter Guds vilje. La os derfor ikke gi opp, men holde ut i bønn om å få del i dette. Han vil svare oss og forløse gleden i hjertene våre til et sterkt engasjement for Den indre Sjømannsmisjon sitt viktige arbeid både i vårt nærmiljø, kretsarbeidet, våre Havly stasjoner, Betelskipet Elieser 6 og ikke minst i Nord-Norge og Finnmark. Forts. fra s. 4 de får retten til å kalles Hans barn, av bare nåde. Ikke p.g.a intellekt, store og fine ord, god utdannelse eller veltalenhet. Men den som med det barnlige og tillitsfulle sinn vil slippe Frelseren inn i livet. Det er ikke menneskeverk, ingen skal ha fortjeneste av dette. «Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.» v. 14. Jesus Kristus kom til oss, deg og meg. Han kom med livet og lyset. Han ble prøvet i alt, men uten synd. Derfor kjenner han til nettopp deg, og dine problemer og vanskeligheter. Du som føler deg forlatt av Gud. Han har selv opplevd dine smerter. Men han ønsker å si deg akkurat nå «Overlat det til meg, slik at du også kan få se og oppleve min herlighet slik som Johannes fikk oppleve det.» Frelseren fra Golgata, full av nåde og sannhet. Guds enbårne Sønn, født i en stall i Betlehem - I en skitten stall. Derfor kan han også forstå deg og meg. Vi som så ofte kommer til kort. Som holder noen rom avstengt i vårt liv. Jesus vil komme inn med sitt lys. Rydde opp, slik at lyset får skinne inn og avsløre det som stenger for frelsesfryden i ditt liv. Slipp Ham inn, og du skal få erfare freden, velsignelsen og gleden som bare Jesus Kristus kan gi. Trygg Havn - nr

6 Reportasjer Mange kjøpte komle på Kvitsøy Tekst og foto av Håkon C. Hartvedt Og ikke bare det. Kveld etter kveld strømmet folk til Beteskipet for å høre Guds Ord, og opp leve Elieser-fellesskapet. Glade kvitsøyfolk på vei opp landgangen til Elieser 6. F.v. Johanne Meling, Ingvald Inge Meling, Lea Gabrielsen, Gerd Meling og Birger Rustebø Ytterst i Boknafjorden mellom Randaberg og Karmøy, ligger Kvitsøy kommune. En halvtimes tur fra Mekjarvik, og rundt 40 minutter fra Skudesneshavn. I det flate, men grønne og frodige landskapet bor det i dag rundt 500 mennesker. De to mest kjente havnene og tettstedene er Ydstebøhavn i vest og Leiasundet i øst. -Disse er gamle og kjente fiskerihavner, og her finner du severdigheter som: Kvitsøy fyrtårn, Kvitsøy kirke, Steinkorset, Kvitsøy Trafikkstasjon og Hummermuseet, fortelles det på nettsidene til Kvitsøy kommune. Ved Ydstebøhavn, det største tettstedet, som ligger lunt til, og er et populært sted å besøke for turister, lå Elieser 6 en ti dagers tid i månedskiftet juli/august. Komle og godt møtebesøk Også i år var båten godt besøkt, både av båtfolk, turister og fastboende. På møtene strømmet det folk til båten, kveld etter kveld. Mellom 30 og 50 6 Trygg Havn -nr

7 Nær og varm åpning av Tone Kallevåg mennesker, store og små. Folk på Kvitsøy har også begynt å oppdage komlene, og Tone Kallevåg, kunne nesten fortelle om Bodø-tilstander, med 50 personer til komlemiddag på torsdagen. Hett for husmor i varmen, men en velsignet fin døråpner inn til Betelskipet. Herlig hyggekveld Vi reiste til Kvitsøy, og fikk med oss hyggekvelden på onsdagen. En kveld med flott musikk, lunt og godt fellesskap, sentral og vekkende forkynnelse og utlodning. Tone Kallevåg ledet kvelden, og åpnet det hele med en nær og fin appell der hun pekte på at det alltid er plass på Guds fang, for dem som kommer til Jesus. Det hele framført på en måte som alle forsto. Sterk tale av Knut Skårland Trygg Havn - nr

8 Taler for kvelden var Knut Skårland, og han fulgte opp Tones åpning med å peke på Jesu rike nåde, som også omfatter folk som har gjort feile veivalg. Jesus i veikrysset Han trekte frem flere eksempler fra Skriften på dette, og sa blant annet: -Den fortapte sønnen vi leser om i Lukas 15 satte på styr hele arven. Men så kom han til seg selv. Noe skjedde inni ham, og han vendte tilbake til sin far, som møtte ham med nåde, sa Skårland, som videre pekte på scenariet da Abraham og Lot delte beitemarkene mellom seg. Nå ligger hele landet åpent for deg. Velg nå! Går du til venstre, går jeg til høyre. Går du til høyre, går jeg til venstre, sa Abraham. Og Lot valgte. Valgte ut fra luksus og velstand. Det ble fatalt. Han endte inne i Sodoma, men ble berget av Abrahams bønner. Skårland pekte videre på Josva som sa: -Velg i dag hvem dere vil tjene, men jeg og mitt hus vil tjene Herren; og på Moses, som sa: -Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet, for at både du og dine etterkommere skal leve. Det er noe med deres valg som vi finner igjen i våre liv, sa Skårland sterkt, og fortsatte: -Elias kom til et punkt der han gav opp. Han som var den sterke. Han som hadde bak seg den veldige seieren på Karmelfjellet, og som ba om at det ikke måtte regne, og det regnet ikke på tre år. Nå sitter han oppgitt under en juvelbusk. Men en engel fulgte med ham, og sørget for at han fikk nødvendig næring, så ikke veien skulle bli ham for lang. Likevel valgte Elias feil vei igjen, og rotet seg langt ut i ørkenen. Men også der fant Gud ham. Vakre Kvitsøy 8 Trygg Havn -nr

9 Så går vi videre i det sporet som Herren viser oss. Selv om vi trør feil, den ene gangen etter den andre, så går han foran oss, sa Skårland, som til slutt siterte Jesaja 1:18: «..Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Vakker sang av 13-år gamle Even Ydstebø -Vi kan også rote oss vekk. Vi har også valgt feil. Men i veikrysset står Jesus og sier mildt: -Kom, gå denne veien! Slik er det når du legger ditt liv i Guds hånd. Om du har sviktet totalt, står Jesus der. Han fordømmer deg ikke, men sier: Kom her, gå denne veien. Sang og musikk Ellers var det sang av Arne Hansen (trekkspill) og Ditlef Møller (gitar), av «Musikklaget» på båten, av Arne Vold, av 13-år gamle Even Ydstebø akompagnert på piano av broren Eivind, av nær 80-år gamle Arne Vold som fremdeles besitter en nydelig stemme og av Håkon C. Hartvedt som sang til eget gitarakkompagnement, sterkt assistert av Dagfinn Sandal. Arne Hansen framførte også en sang, der han ved hjelp av moderne teknologi, sang trestemt med seg selv! Giverglede manglet det heller ikke på. Årene føk fort ut, og nye kroner til Indre Sjø og Elieser ble det denne kvelden også. -Har du gitt opp motstanden mot Jesu kjærlige kall? -Det går an å velge Jesus vekk fra livet sitt. Som forkynner formidler jeg et kall fra Gud. Når du kjenner kallet, handler det om å gi opp motstanden mot dette kallet, og begynne å følge Ham. Da tar Jesus deg ut av den breie veien, og leder deg inn på den smale. Rulletrapper kan gjerne være et enkelt bilde i denne sammenhengen. Stiger du inn på et trinn, tar trappen deg opp. Jesus griper inn i ditt liv og frir deg ut. Fører deg fra mørkets makt til den elskede Sønns rike. «..alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn.» Arne Vold synger Trygg Havn - nr

10 Reportasjer Super sang av 13-åring Tekst og foto av Håkon C. Hartvedt Even Ydstebø fra Kvitsøy, er bare 13 år. Likevel er han er etablert, og mye brukt som sanger. Han har også gitt ut egen CD. Even har sunget både alene, og sammen med sin far, siden han var 9 år. Som gutter flest spiller han fotball, men musikkstilen er annerledes enn den de fleste 13-åringer er opptatt av. Even liker nemlig å synge de gode, gamle evangeliske sangene. Og han gjør det enkelt. Står ganske rolig, og lar den flotte stemmen gjøre sitt, mens broren Eivind (17) akkompagnerer på piano. Han er etter hvert også blitt kjent langt utover Kvitsøy sine grenser. Flere ganger har han vært med i Evangeliske Sanger i Sør, og han har også deltatt på andre større arrangementer. Vi møtte ham på Elieser, da Betelskipet lå til kai ved Kvitsøy i slutten av juli/begynnelsen av august, og kan bare underskrive at det er en opplevelse å høre på ham. Even, i midten, sammen med faren Edvin og broren Eivind, på dekket om bord i Elieser Trygg Havn -nr

11 Reportasjer Fisker i dobbelt forstand Tekst og foto av Håkon C. Hartvedt Arne Hansen er går etter både sild og reke, men enda mer er han opptatt av å være menneskefisker for Jesus, både gjennom Flekkerøy sangkamerater og, ikke minst, gjennom sitt arbeid som matros på Elieser. Arne Hansen synger trestemt med seg selv ved hjelp av moderne musikkteknologi. Opprinnelig kommer Arne fra Sør-Arnøy, rett sør for Bodø. Allerede som fire-åring var han med sin far på fiske, og 5-6 år gammel kunne han hjelpe til med grupperingene når de dro inn nota. Folkeskoleopplegget, da han seinere begynte på skolen, gav også rom for å fortsette med å være om bord, i det de bare gikk på skolen annen hver uke den gangen. Etter folkeskole og framhaldsskole dro han på rekefiske og seifiske med not, sammen med broren sin, før han i 1970 trålte etter reker i Vest fjorden og Finnmark. Etter hvert kjøpte han seg båt selv, noe han dro helt sør til Karmøy for å få gjort. Trygg Havn - nr

12 Dramatikk Fiskerlivet kan nok til tider være spennende nok, men i mai 1973 ble det mer enn dramatisk for Arne. En svær brottsjø slo seg knusende inn over båten til hans, knekte fem spant og slo plankene løs i bunnen av båten. Hele lugaren var bare pinne ved, og og alt som var der ble ødelagt. Alt fra klær til bankbok. Bare ikke Bibelen til Arne, en bibel har ennå har. Den var uskadd. Båten tok inn vann, og mannskapet tok på seg livbelter og satte ut flåten, slik at de kunne hoppe i den om situasjonen skulle bli kritisk. De fikk også kontakt med Redningsskøyten. -Men vi mente vi kom oss fortere til land ved å gå ved egen maskin, så lenge vi kunne. Vi ble derfor værende om bord i båten vår, og gikk til maskinen tok inn vann og stoppet. Da var redningsskøyten kommet til, og slepte oss det siste stykket inn til Mehamn. Noe av det første vi måtte gjøre der, var å få oss nye klær, forteller Arne Hansen. Selv om båten var forsikret, ble resultatet av brottsjøens herjinger et økonomisk tap for Arne. Men han fikk solgt hele bruket, og dro sørover til Karmøy. Der hyrte han seg med som mannskap på en kraftblokkbåt som snurpet makrell og sild. Nye båt -Men så kom «båtsjuken», forklarer Arne smilende. Å engang ha hatt båt, og ikke ha lenger, er ikke enkelt, og ikke lenge etter ble det nytt båtkjøp. Nå en tråler, og i årene fra 1974 til 1976 seilte Arne nordover og tilbake til Karmøy, og litt att og fram, med den nye båten, alt etter hvor fisken gikk. I 1977 bar lenger sørover, til Flekkerøya, der Arne bosatte seg fast i Siden har det blitt rekefiske og sildefiske. Det var ikke uvanlig at en fulgte silden fra Vestfjorden til Møre. Rekene krever en 4-7 timers tur ut i Skagerak eller Nordsjøen, alt ettersom. Ny dramatikk I 1986 kjøpte Arne ny båt igjen. Nå handlet det om kreps og konsumfisk som han leverte i Hanstholm. Og enda en gang skulle Arne bli utsatt for en dramatisk episode. På veg ut i fra Danmark måtte han gå fra borde en liten stund for å utføre et nødvendig ærend, og han sjekket både forut, babord og styrbord, før han gikk ut av styrehuset. Lenge var han ikke vekke, men likevel skulle han gjerne vært tilbake litt før. For i det samme han igjen kom inn i styrehuset igjen, smalt det på babord side. En svær russisk lastebåt, på flere tusen tonn, hadde kommet bakfra, og nå braste den inn i båten til Arne med full kraft, slik at tråleren til Arne ble slengt rundt, mens russeren passerte på babord side. Riggen bak på tråleren ble også rasert. Mer eller mindre i sjokk, kalte Arne opp Havnekontoret i Hirtshals, som brakte beskjeden om hva som var skjedd. Militæret gikk også opp med fly. Men det russiske lasteskipet brydde seg ikke om noe av dette. Det bare gikk, forteller Arne hoderystende, men samtidig takknemlig til Gud for at det ikke gikk verre. -Jeg hadde englevakt. Hadde båten truffet et par meter lenger fremme, hadde ikke 12 Trygg Havn -nr

13 Arne Hansen med bibelen han berget fra brottsjøen i Trygg Havn - nr

14 jeg sittet her, sier Arne der han sitter rett ovenfor oss om bord på Elieser, der vi snakker sammen ved et av bordene i salongen. Arne er en rolig kar, ikke en som har behov for å overdrive, og vi tror ham på at hele denne situasjonen kunne endt svært tragisk. -I ettertid har denne hendelsen vært en påminnelse for meg om hvor viktig det er å være rede til enhver tid, sier han, takknemlig. Musiker Arne er ikke bare fisker. Han er også musiker. Trakterer både trekkspill og keyboard, og synger godt. Musikkinteressen har han fra sitt barndomshjem. Jeg vet ikke om jeg kan si at mor og far var kristne, men kristen sang og musikk stod alltid sterkt hjemme hos oss, forteller han, og lar oss få vite at han begynte å spille trekkspill da han var år gammel. -Ellers er jeg vokst opp med Indre Sjø. Det var helt spesielt. Plakatene kom opp lenge før Betelskipet ankom, og vi gledde oss skikkelig hver gang, minnes Arne Hansen som kjenner godt til både Elieser 4 og Elieser 5. -Jeg var faktisk matros en tid på fireren, smiler han. Men Elieser 6 er en mye bedre båt, legger han til. Nå har han gått inn i en turnusordning, der han er 4 uker av og fire uker på. -Og skal jeg være ærlig, har jeg begynt å miste noe av gnisten med tanke på havfiske etter reker, innrømmer han. Matros på Elieser 6 -Derimot har det i over 25 år lagt en tanke i mitt sinn med ønske om å få arbeide på Elieser, og helst følge båten opp til Nord- Norge. Og i fjor Arne Hansen stortrives om bord på Elieser 6. Her ved kai på Kvitsøy. fikk jeg oppleve litt av dette. Elieser lå i Alta og manglet mannskap. Jeg skulle egentlig til Møre og synge med koret, og hadde tenkt å besøke noen kjente på veien. Men da Sigurd Jarl, som da var skipper, ringte og spurte om jeg kunne hjelpe, skjønte jeg at det var dette jeg skulle. -Vekkelsen må få bryte fram Det var en kort tur. Men turen gav Arne Hansen svar på det som hadde lagt i bakhodet hans hele veien. Her føler jeg meg hjemme. Fellesskapet har også vært svært godt, fra første stund, smiler han, og sier: -Det er viktig at Elieser kan bli liggende i ro når Gud kaller. Noen plasser der vi var i fjor, var det vekkelse i luften, men vi måtte videre. Det var fælt, og jeg håper at vi kan få aksept for å bli liggende neste gang vi opplever at Gud berører mennesker på denne måten. Jeg sitter fremdeles med en litt nagende tanke i meg at det var enkelte plasser vi aldri skulle gått i fra så fort i fjor, sier en engasjert Arne Hansen, til slutt. Og kanskje kan denne tanken realiseres til vinteren. Det var i alle fall et tydelig budskap fra Landsstyret under Landsmøtet på Karmøy at Elieser skal ligge lenger på hver plass i Trygg Havn -nr

15 Reportasjer -Den plassen er din Tekst og foto av Håkon C. Hartvedt Maskinist Ditlef Andreas Møller hadde alltid hatt et positivt forhold til Gud og kristendom, men frelst var han ikke, ikke før i fjor. -Jeg har alltid vært religiøs, og alltid vært interessert i Gud. Men jeg visste at jeg ikke var frelst, sier den rolige, brunbarkede sjømannen til Trygg Havn, og fortsetter: -Jeg visste til og med at Jesus hadde dødd på korset for meg, men noen konsekvens av dette hadde jeg ikke tatt. Likevel hadde jeg i en tid spilt gitar i musikklaget på Vedavågen på Karmøy, noe jeg fremdeles gjør. Men jeg hadde gjort det helt klart for dem at noe mas om at jeg måtte bli en kristen, ønsket jeg ikke, selv om jeg syntes det var svært bra å få være med. Mas ble det heller ikke, men varme og godt fellesskap. Ein spesiell kveld -Så var det en kveld for omtrent et år siden. Det var under en møteserie med Nils Kåre Strøm. Sang i lag med Arne Hansen. Ditlef med gitar. Trygg Havn - nr

16 Det vil si at akkurat denne kvelden var det ikke han som talte, men Odd Arild Sævik. En kamerat av sønnen min som hadde gått inn og ut av huset vårt helt siden han var liten. Innbydelsen til å komme fram for å motta frelse og fornyelse ble gitt. Og mens jeg pakket sammen gitarutstyret, begynte folk begynte å komme fram. En av dem som kom fram og bøyde kne var datteren min på 21. Det var sterkt, og jeg så bort på dem som lå på kne framme i lokalet. Mellom dem var det en ledig plass. Da var det som om Gud sa til meg: -Den plassen er din, Ditlef! Da var det ingen vei utenom. Jeg gikk bort til den ledige plassen og bøyde mine knær, jeg også. Bøyde meg for å ta imot, uten noe å komme med eller vise til, bare ta imot - som en liten unge. Resultatet ble at jeg fikk oppleve en endeløs ro og trygghet, forteller Ditlef med blanke øyne, fremdeles sterkt grepet av Guds godhet og nåde. Sjømann Ditlef Andreas Møller kommer opprinnelig fra Halsnøy, men reiste relativt tidlig fra dette øysamfunnet. Blant annet bar det til yrkesskole i Haugesund. Der i byen ble han kjent med en flott jente fra Vea. De ble et par, og seinere skulle Vedavågen bli hans hjemsted. Når han var hjemme. For som sjømann i utenriksfart, i fiskeri, på frys-, gass-, bil- og tankbåt, var han, naturlig nok, også mye vekke. En av båtene han var på kunne betegne seg selv som en tonner. Ditlef var reparatør, og en dag skjedde det noe. Under et arbeid i maskinrommet på en av båtene, fikk han noen tunge matter deisende ned over seg. Det var ryggen som fikk det, og tre ganger etterpå var han til Sverige for operasjon, men sjømannslivet ble det brått slutt på. Han fikk ikke lenger den påkrevde helseattesten for å fortsette. Bønnesvar Tittelen til denne artikkelen: «-Den plassen er din», er på en måte todelt. For det første handler de om Ditlef sin frelsesopplevelse. På den andre siden handler den om hvordan døren på forunderlig vis åpnet seg for at han kunne ta tjeneste om bord i Elieser 6. Sjømannsarbeid var jo som nevnt stengt for Ditlef, på grunn av ryggskaden. I stedet har han jobbet med kjøkkenfornying de siste årene. Så kom en tanke. Det hadde vært fantastisk å kunne fått jobbe om bord på Elieser! Men hva var vitsen med å tenke slik, også om bord på Elieser må man ha papirene i orden for å kunne jobbe som maskinist, matros eller skipper. Ditlef kom likevel til å nevne dette for Reidar Kvilhaug. Og Reidar sier: -Du kan jo prøve igjen. -Jeg gjorde det. Tok igjen kontakt med sjømannslegen. Og så skjedde det utrolige at jeg fikk dispensasjon, men bare for å jobbe på Elieser. Dispensasjonen gjelder ikke for noen andre båter. Utrolig. Det er rett og slett bønnesvar. Datteren min ba også svært mye til Gud om at dette måtte gå i orden. Så nå er jeg her. Fire uker på, og fire uker av, stråler Ditlef som kan fortelle at kameratene hans også gledet seg på hans vegne. -Selv kan jeg bare nå vitne om at jeg har det utrolig flott her om bord. Som ny kristen er det også fantastisk å ha et slikt kjempeflott nettverk rundt 16 Trygg Havn -nr

17 Ditlef Andreas Møller har funnet sin plass, både i Guds familie og i tjeneste om bord på Elieser 6. Trygg Havn - nr

18 meg. Enda har jeg ikke frimodighet til å stå fram aleine og vitne under møte, men jeg håper og tror at den dagen vil komme, sier sjømannen, som imidlertid ikke har vært redd for å vitne med sin sang og sitt eminente gitarspill. Musiker For som Arne Hansen, er ikke Ditlef bare sjømann. Han er også musiker. Har spilt i band. Både i danseband og rockeband. -Som gitarist, og litt vokalist, som han sier det. -Men jeg føler nå at jeg har fått den definitivt beste jobben jeg har hatt. Vi er som en stor familie her, og musikken har vi også felles. Og det beste er at Han er med hver dag. Jeg har ikke mistet noe ved å komme til Jesus, men jeg har fått alt. Fått selve Livet!, sier Ditlef Andreas Møller, sterkt engasjert, til slutt. Med Vea musikklag. Ditlef helt til venstre. 18 Trygg Havn -nr

19 Nytt og bedre Trygg Havn Mer informasjon og mer nytt fra Elieser og misjonsarbeidet Bestill bladet i dag for bare Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr årgang kr 99,- ut 2008 og få boka om Elieserbåtene i velkomstgave Send din bestilling på mail til Du kan også sende inn slippen under på fax til nr eller i posten til Trygg Havn, postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Jeg ønsker å bestille Trygg Havn: Navn:... Adresse:... Jeg ønsker å gi Trygg Havn i gave til: Navn:... Adresse:... Send regning til: Navn:...Adresse:... Velkomstgaven skal gå til: Meg som giver Mottaker av abonnementet

20 Reportasjer Du er ikke glemt av Gud!! Tekst av Arne Edvard Meling Foto av Arne Edvard meling/kåre Undal Bergen og Sogn & Fjordane krets av Den Indre Sjømannsmisjon arrangerte Skjærgårds stevne 2008 fra torsdag 31. juli til 3. august på Bildøy bibelskole v/bergen. Med som hovedtalere i år, var Gunnar Prestegård og Rita Aasen. Rita Aasen - en av hovedtalerne 20 Trygg Havn -nr

21 På torsdagen var kretskontorets Gudrun Undal og passet på at alle som skulle ta buss fra Bergen ble med når bussen gikk. I løpet av Skjærgårdsstevne var vi deltakere inkl. talere og ledere, 54 stk. Dette var en fordobling i forhold til Allerede er det nå flere som har gitt uttrykk for at en ønsker å være med neste år. Torsdag kveld talte forfatter og pottemakermester Rita Aasen om at vi ikke er glemt av Gud!! Uansett hva som skjer, vi er ikke glemt av Gud. Rita Aasen tok frem tekster fra Bibelen som viser at Gud ikke glemmer den enkelte. Vi kjente et sterkt Guds-nærvær. Det var sang av Arne Edvard Meling denne kvelden. Gunnar Prestegård var også hovedtaler Fredag var det andakt og bønn. Vidunderlig å oppleve at mennesker i bønn for Gud. Spesielt ble det lagt på oss å be for de som er på Røst. Bibeltimene på fredag og lørdag ble holdt av Rita Aasen. Hun gikk videre inn i Bibelens materiale for å vise oss enda sterkere det som ble nevnt torsdag kveld, du er ikke glemt av Gud. På bibeltimene sang Solveig og Magnus Frugård vitnesbyrdet om Jesus. Det var mye folk på Skjærgårdsstevne Forstander Gunnar Prestegård tale fredags kveld. Det ble et mektig møte der Prestegård talte om at Gud ikke glemmer den ene. Han viste til ordet i Jesaja at vi er tegnet i begge Jesu sine hender. Det å kjenne at Gud ikke glemmer den ene ble veldig klart for oss som hadde opplevd torsdag kveld med Rita Aasen. Gunnar Prestegård hadde ikke noe informasjon om dette, da han først kom på fredags ettermiddag! For en stor Gud vi har!! Kirsten Stenevik fikk gi oss glimt fra Herren gjennom sin sang. Trygg Havn - nr

22 Tydelig og sterk tale av Gunnar Prestegård Fredags ettermiddag var det en inspirerende misjonstime. «Røst»-guttene med Ingolf Solsvik og Gerhard Vik ble intervjuet av Johan Njøten om arbeidet med å innrede 8 rom til fullverdig hotellstandard med overnatting. Nå gjenstår utvendig trappehus og nytt inngangsparti. Film om Røst ble vist. Det ble tatt opp et offer til dette prosjektet med over kroner. Foruten andakt, bønn og bibeltime på lørdag, ble det holdt et nattverdmøte v/gunnar Prestegård. Det ble en god stund, der en kjente Guds nærværet. Festmøte lørdagskveld, ble et ekte festmøte med over 250 personer tilstede. Ja, vi måtte åpne «veggen» til foajeen ved resepsjonen på Bibelskolen. Det er gildt når misjonsfolket samles. Fiskarheimens musikkor sang. Det er alltid forfriskende å høre musikkoret. Det var også sang ved Arne Edvard Meling. Harry Wiig Andresen ledet på en forfriskende måte. Han interjuet Gunnar Prestegård om deres kjennskap til hverandre og kjennskap til Den Indre Sjømannsmisjon. Gunnar Prestegård har skrevet en bok om de mennesker han har møtt. Av de han nevnte tar vi frem her sangeren Stein Ove Berg og professor Carl Fredrik Wisløff. Begge var opptatt av at det er kun nåden som gjelder! Rita Aasen hadde en hilsen til slutt. Etter festmøte var kaffe og kaker ute i foajeen. På festkvelden kom det inn kr i offer. 22 Trygg Havn -nr

23 Søndagens avslutningsmøte var ved Gunnar Prestegård og Rita Aasen. Det var sang ved Øystein Rønhovde og duettsang ved Øystein Rønhovde og Arne Edvard Meling. Avslutningsmøte var også godt besøkt, men nærmere 200 stk. Ved avslutningsmiddagen ble det gitt uttrykk for at stevnet kjentes slik, at vi skulle ha fortsatt. Dagene hadde vært uforglemmelige. Takk til Gud som gjorde det slik at flere fikk oppleve at de ikke er glemt av Gud!! Ønsker du å være med neste år, ta kontakt med kretskontoret i Bergen og Sogn & Fjordane krets av DISM. Totalt i offer i disse dagene kom det inn kr inkl. offer til prosjektet Røst. Takk til dere som var med og ga, Gud velsigne dere. Sentrale personer under Skjærdgårdsstevne på Bildøy Fiskarheimens musikk-kor Røst-karer Trygg Havn - nr

24 Bøker Nydeleg bok om fantastiske kunstnarar Av Håkon C. Hartvedt Bok Bergslimålarane Folkeliv i fargar Selja Forlag sider «Birkebeinarane med kongssonen, kong Sverre i Vossefjella, glade munkar og morosame nissar. Du har sett måleria, men veit kanskje ikkje kven som har laga dei. Svaret er Bergslien, med fornamn Knud eller Nils. Ei ny bok frå Selja Forlag fortel historia om dei to folkekjære Bergslienmålarane frå Voss, som skildra norsk folkeliv og bygdekultur som ingen andre på siste halvdel av 1800-talet. - Eg har heilt sidan barndomen vore fascinert av Bergslien-måleria. Sidan har eg jakta på bilete. Dei fortener så absolutt ei bok, der det viktigaste av kunsten deira er vist fram, seier forfattar Thor Warberg. Både Knud Bergslien ( ) og nevøen Nils Bergslien ( ) kjende det gamle norske bondesamfunnet frå innsida. Dei hadde auge for livfulle detaljar ved både folk og situasjonar, og let vestlandsnatur, historiske hendingar og folkeliv fløyma utover lerretet. Den frie, norske bonden og storfelt natur var sentrale motiv. Begge var også framifrå portrettmålarar. Nils Bergslien var i tillegg ein særmerkt humorisk og karikaturmålar. Ingen har måla munkar og norske nissar som Nils Bergslien. Knud utdanna seg i Düsseldorf og dreiv målarskule i Kristiania (Oslo), der han budde mesteparten av livet. Nils utdanna seg i München og budde i Eidfjord i Hardanger, der det i dag er eit stort galleri med kunsten hans. Boka om dei to kunstnarane er rikt illustrert og har også engelsk tekst.», heiter det i «Vaskesetelen» for boka. Ei bok me har gledd oss over å både bla i, og lesa i. Historia til kunstnarane er spennande, og bileta utruleg vakre når dei skildrar romatikken, og talande, når dei er i realismen si ånd. Fin gåvebok. 24 Trygg Havn -nr

25 Gratulerer Agnes Pettersen 80 år Den indre Sjømannsmisjon gratulerer hjertelig med overstått høytidsdag, og ønsker fortsatt Guds rike velsignelse over både liv og tjeneste. En av de virkelige stå-på-kvinnene i Indre Sjø, Agnes Pettersen i Alvsvåg, fylte 80 år 18. august. Dagen ble feiret 9. august på Sørvåg bedehus, med familie, slekt og venner til stede. Sammen med sin mann, Eilif Pettersen, har Agnes et langt liv vært i tjeneste for DISM, seinest på Henningsvær under Lofotfisket i år. Litt statistikk kan fortelle at Agnes har jobbet 9 sesonger på Henningsvær fiskarheim, 11 sesonger på Stamsund fiskarheim, og 2 sesonger på Værøy og Gjesvær. -Det er utrolig hvor fort tiden har gått. Jeg kan nesten ikke tro at det er sant at jeg nå er 80 år, smiler Agnes, og forteller at det har vært fantastisk å kunne være med i arbeidet i Indre Sjø, sammen med Eilif, ikke minst etter at etter at minstemann flyttet ut, og de kunne stå sammen i tjenesten. -En ren velsignelse, sier Agnes, som mens barna var små, gjorde en like viktig tjeneste hjemmefra, med ansvar både for barna og fjøset, slik at Eilif kunne på for misjonen i de mange stillingene, og stedene, han har virket gjennom årene. Agnes ønsker ikke gaver til seg selv i forbindelse med dagen. -Jeg har mer enn nok i skuffer og skap, sier hun, men en god gave til Betelskipet Elieser 6, (kto.nr ), vil hun ikke forakte. Den indre Sjømannsmisjon gratulerer hjertelig med overstått høytidsdag, og ønsker fortsatt Guds rike velsignelse over både liv og tjeneste. Trygg Havn - nr

26 Reportasjer Spennende Bibelske funn Av Håkon C. Hartvedt Stavangermannen, Bernt Smedvik, har skrevet en artikkel på nettet som trekker fram amerikaneren, anestesilegen og amatørarkeologen, Ron Wyatt, sine fantastiske funn. De fossile restene av Noahs Ark, slik en kan se dem på Ararat i dag. Foto: Jon Fredrik Hartvedt Arken sett fra luften. Foto: Bibelarkeologi. -Wyatt har ikke bare funnet askebyene Sodoma, Gomorrah og Zoar, men også gjort følgende, ene stående funn: Guds berg i Saudi Arabia hvor Moses mottok de ti bud. Noahs Ark og hans landsby i Øst-Tyrkia ved grensen til Iran. Det nøyaktige sted hvor Jesus ble korsfestet ved Gordons Golgatha. Stedet hvor jødene krysset Rødehavet, med faraos hær i hælene, hvor havbunnen i dag er bestrødd med vogndeler og benrester. Fundamentet av en enorm bygning i sørøst- Tyrkia som muligens kan være restene av Babels tårn. Paktens Ark., forteller Smedvik. Har tatt Bibelen bokstavelig Ron Wyatt, som døde for noen år siden, har helt siden undersøkelsene hans startet for rundt 35 år siden tatt Bibelen ett hundre prosent bokstavelig! Gjennom enkel og klokkeklar tro på Bibelens beretninger har Gud vist denne mannen ting som få andre har fått del i. Det har i mange år vært et stort ønske hos meg å vandre i Ron Wyatts fotspor. Da jeg vet at de fleste som bor i Norge ikke har noen anelse om disse enestående funnene, har jeg sett det som min oppgave at i alle fall de lettest tilgjengelige funnene kunne bli offentliggjort. Les mer på www. sodoma.net, og på www. bibelarkeologi.no 26 Trygg Havn -nr

27 Gavebarometer pr. 31. juli Club 3000 Elieserkalender Vårt behov Sommergaven Andre gaver Trygg Havn - nr

28 A Retur: Trygg Havn, Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen Historiebildet Passasjerer på Elieser 3. Ukjent årstall

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN.

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN. JESU LIV OG VANDRING. OG SE DU SKAL BLI FRUKTSOMMELIG OG FØDE EN SØNN OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. Luk.1/31 FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER. Matt.1/21. Denne beskjeden fikk Maria fra engelen

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din Tekst og preken, Treenighets søndag 2013 Høymesse, 26. mai 2013, Kirkenes (to dåp). S-97, 194: Halleluja! Dette hellige ev. står hos ev. Lukas, i det 24. kapitel: 45 Jesus åpnet deres forstand så de kunne

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer