Presentasjon av medliturger i gudstjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av medliturger i gudstjenesten"

Transkript

1 Liturgiske byggeklosser til å integrere den verdensvide kirke i gudstjenesten. Her finner du forslag til liturgiske ledd som passer til misjonsmarkeringen. Tenk igjennom og legg til rette for at dette kan bli en gudstjeneste som involverer mange; barn, ungdom, gjester, kor, representanter fra misjonsorganisasjoner foreninger, søndagsskole etc. Engasjer gjerne grupper i menigheten til pynting. Barn kan gjerne dekorerer og lage tegninger som kan henges opp i gudstjenesterommet og våpenhuset. Gudstjenesterommet Gudstjenesten kan innledes med åpningsord der liturgen står ved døpefonten, og minner menigheten om at de i dåpen ble tegnet med korsets tegn. Korset har 2 kryssende linjer. Den vertikale linjen minner oss om at vi ved dåpen er blitt et Guds barn, grunnfestet i Jesu forsoning (Gaven). Den horisontale delen minner oss om at vi er døpt til et liv i tjeneste for Gud og andre (Oppgaven). Begge linjer hører med. Er det dåp kan de to aksene være disposisjon for en kort dåpspreken. I starten av gudstjenesten kan en tilrettelegge for dåpspåminnelse, Døpefonten bør være godt synlig, selv om det ikke er dåp. Inngangsord Dersom det er naturlig kan en gjerne bruke lysgloben: Lyset i midten tennes og minner oss om Jesus, som verdens lys. Det kan tennes et lys for vår egen menighet. Det kan tennes et lys for vår misjonsavtale, menighetens utsendinger, osv.. Lystenningen kan avsluttes med følgende ord: Tenning av lys minner oss om enhet med den verdensvide kirke. Det utfordrer oss til omsorg, ansvar og fellesskap med verden. Det kaller oss til å fullføre det oppdrag Kristus gav oss; å bære Han, lyset for verden, fram til alle. Presentasjon av medliturger i gudstjenesten Barn, ungdom, gjester, kor, representanter fra misjonsorganisasjoner foreninger, søndagsskole etc. kan gjerne være med å tenne lys til innledning og deretter bli presentert. Samlingsbønn, kollektbønn Vil en forme en egen samlingsbønn/kollektbønn, kan elementer fra kollektbønner i åpenbaringstida også brukes. Forslag til familiegudstjeneste: 1

2 Treenige Gud, vi kommer sammen i ditt hus og stiller oss frem for deg. Far, du vil at alle skal finne et hjem hos deg. Jesus, du sender oss til alle mennesker i hele verden. Hellige Ånd, du kaller oss til fellesskap og glede. Vi takker og lover deg for din store kjærlighet til alle mennesker. Åpne våre hjerter så vi kan ta imot det du vil si oss. Amen Syndsbekjennelse Alt. a) NS ,1v.: Vi rekker våre hender frem som tomme skåler. Kom til oss Gud, og gi oss liv fra kilder utenfor oss selv. (Se Glorialeddet under). Alt. b) L: La oss bøye oss for Gud. K: Vi bekjenner for deg, Hellige Gud, at vi ofte bare ser det vi vil se, og bare hører det vi vil høre. Tilgi oss at vi sjelden bryr oss om den nød og smerte som rammer andre. Tilgi oss at vi ikke forhindrer diskriminering og fordømmelse av mennesker. Tilgi oss at vi ikke bruker våre krefter til å spre evangeliet ut til alle. Alt. c) Den vanlige syndsbekjennelse fra høymesseliturgien Kyrie Norsk Salmebok-2013 (NS-13) 976, 1-6 Syng håp s for flere alternativer Gloria Alt. a) NS , v. 2 ff, (Sjå syndsvedkjenninga over). Alt. b) NS Måne og sol med liturgisk innleiing frå Familiegudstenesta Alt. c) NS Deg være ære Alt. d) Den vanlige Gloria i høgmesseliturgien Lesetekster Der en har fremmedspråklige gudstjenestedeltakere kan en vurdere å lese en av tekstene på det aktuelle språket. Vi foreslår da at teksten blir vist på norsk på power-point eller i programmet. Prekentekst Til prekentekstene ligger vedlagt tekstgjennomgåelse fra Luthersk kirketidende over søndagene i åpenbaringstida. Trosbekjennelse 2

3 Forslag til innledning: La oss sammen med hele den verdensvide kirke bekjenne vår hellige tro. Kunngjøringer Det er viktig at en på denne søndagen informerer om menighetens misjonsavtale og dagens misjonsoffer. Hvis gjerne glimt fra misjonsavtalen på Power-point under ofringen. Nevn gjerne også noen bønneemner som menigheten kan ta med seg hjem og be for. Sett de gjerne ned på et ark, og del dem ut ved utgangen når gudstjenesten er slutt. Forbønner/bønnevandring Alt. a) Forslag til Forbønn IV Forbønnsleder: Da vi nå er samlet i Jesu navn, så la oss etter hans ord og løfte be for vår menighet og for Guds folk over hele jorden. 1. (Dette er forslag. Arbeid gjerne med egne temaer). - de som skal døpes i dag - barna og de unge i menigheten - de som er kalt til lederansvar i kirke og misjonsorganisasjoner - alle frivillige medarbeiderer - rett bruk av våre ressurser slik at stadig flere bekjenner Jesus som Herre og frelser - misjonærene - misjonsprosjektet/vennskapsmenigheter - vennskapsbispedømmet i Kamerun - fornyelse av misjonsarbeidet L: Himmelske Far, du som har gitt oss et hjem i din kirke på jorden, vi ber deg, bevar oss i en sann tro, så vi alltid lever i samfunn med deg, og i ord og gjerning ærer ditt navn, ved Jesus Kristus, vår Herre. Forbønnsleder: La oss be for vårt folk og for de som har myndighet og ansvar i samfunnet. 3

4 2. (Dette er forslag. Arbeid gjerne med egne temaer). - statsmenn og lederer i alle land - de folkevalgte lokalt og sentralt i vårt land - ledere i industri og næringsliv - ledere i lokalmiljøet L: Himmelske Far, se i nåde til vårt folk og fedreland. Velsign vår konge og hans hus, og gi visdom og kraft til alle i ansvarsfulle stillinger, så deres gjerning kan lykkes, deg til ære og folket til velsignelse, ved Jesus Kristus, vår Herre. Forbønnsleder: La oss be for dem som er rammet av sykdom og ulykker, for alle ensomme og for dem som har tungt å bære 3. (Dette er forslag. Arbeid gjerne med egne temaer). - de som har bedt om forbønn - fornyelse av vår omtanke for våre medmennesker - aktuelle katastrofer - offer for menneskehandel L: Barmhjertige Gud, du som i kjærlighet ser til alle dine skapninger, vi ber deg, hør vår bønn for dem som er i nød og trengsel, og for dem som kjemper med døden. Fri dem fra motløshet og fortvilelse. Styrk dem i lidelsen, og la dem alle få kjenne din nådige hjelp, ved Jesus Kristus, vår Herre. Forbønnsleder: La oss be om fred i verden og om rettferd og fridom for alle mennesker. 4. (Dette er forslag. Arbeid gjerne med egne temaer). - de som lider for evangeliets skyld - kristen enhet - kirkelig freds- og forsoningsarbeid (f.eks. de palestinske menighetene) - statsmenns vilje til å fremme rettferdighet og fred - aktuelle internasjonale kriser L: Himmelske Far, forbarm deg over vår angstfylte verden. Hjelp oss så vi ikke selv blir årsak til ufred og strid, men lever sammen i fred og etter din vilje, inntil du gjør alle ting nye, ved Jesus Kristus, vår Herre. Når det ikke er dåp eller nattverd slutter forbønnen med Herrens bønn. 4

5 Alt. b) Forslag til Bønnevandring I Bruk god tid til å foreberede bønnevandringen sammen med alle medarbeiderne i gudstjenesten. Ta hensyn til kirkerommet hver enkelt kan plassere stasjoner og planlegg hvordan en kan bevege seg i rommet. Sørg for at det ikke skjer for mye oppe ved alteret. Gi menigheten god informasjon på forhånd, enten i innbydelsen til gudstjenesten, i velkomstordene og/eller i det trykte gudstjenesteprogrammet. Det er viktig å understreke at vandringen er et tilbud, og at en gjerne må bli sittende i benken. Underveis i vandringen bør det være dempende orgelmusikk. Eksempel på stasjoner i bønnevandringen: Påminnelse om dåpen ved døpefonten bønnekrukke skriv gjerne bønnelapper, og barna må gjerne tegne bønner. lystenning- bruk gjerne lysgloben som en stasjon der vi ber for den verdensvide kirke, eller for personlige behov. Egen stasjon for misjonsprosjektet; bruk bilder, gjenstand fra det aktuelle landet (om en har) og lag aktuelle bønneemner for prosjektet, kanskje i form av lapper en kan ta med hjem, og bære med seg i hverdagen På gudstjeneste uten nattverd skal bønnevandringen avsluttes med Herrens bønn. Alt. c) Forslag til Bønnevandring II uten nattverd under takkoffer Dersom en bruker Forbønn IV kan lederen av forbønnen legge til i 4.ledd: Forbønnsleder: La oss i takk og tilbedelse bære frem våre takkegaver. Bruk gjerne lysgloben eller bønnealteret (eller andre bønnestasjoner) og bær frem dine bønner der, under takkofferet. Du er selvsagt fri til å bli sittende i benken som før. Ofring og bønnevandring skjer til svak orgelmusikk Den som leder bønnen, henter bønnekrukka, gir den til liturgen Den som leder bønnen, henter deretter offerkorga og gir den til liturgen Liturgen går til alteret og løfter først opp bønnekrukka. Forbønnsleder: La oss løfte opp til Gud alle våre bønner. Stille bønn. L: I dine gode hender, Gud, legger vi alt og alle, som vi nå har bedt for i Jesu Kristi navn. Liturgen løfter deretter opp offerkorga. Forbønnsleder: La oss be for takkofferet. Stille Bønn. L: Himmelske Far, alt det vi eier, tilhører deg. Velsign disse gavene, så de kan bli til gagn for ditt rike og vår neste, for Jesu Kristi skyld. K: Herre hør vår bønn. Amen Fadervår blir ledet av liturgen fra alteret. Alt. d) Forslag til Bønnevandring III ved nattverdgang (Informasjon fra lesepulten under kunngjøringene) 5

6 I dag inviterer vi til bønnevandring samtidig med nattverdmåltidet. Her framme ved alterringen kan du bøye kne og ta imot Herrens nattverd. Ved lysgloben kan du tenne lys og be for en du er glad i en som er syk noe du trenger hjelp til de som lider for evangeliets skyld kristen enhet kirkelig freds- og forsoningsarbeid Ved bønnekrukka kan du skrive dine bønner og legge de i krukka. Du er selvsagt fri til å bli sittende i benken som før. ( Etter tilsigelsesordene etter nattverdutdelinga henter Tekstleser/den som leder forbønnen bønnekrukka, gir den til presten og går til lesepulten og innleder til bønn mens presten løfter opp bønnekrukka ) Forbønnsleder: La oss løfte opp til Gud alle våre bønner. L: I dine hender gode Gud, legger vi alt og alle, som vi nå har bedt for, i Jesus Kristi navn. (Deretter ber presten takkekollekten for nattverden) Nattverden Brødet som vi bryt og deles ut, er et vakkert misjonsmotiv hjelp menigheten til å se det! Nattverden er rik på innhold og motiver. Det er et himmelvendt måltid og et styrkemåltid på vei ut i hverdagen. Her mottar vi Guds nåde på en synlig måte. Jesus deler seg selv med oss. Brødet som brytes, illustrerer det som skjedde med vår Herre. At han gav seg selv for oss. Jesus Kristus døde og stod opp. Dette budskapet gjelder alle mennesker. Som mottaker av de gaver Gud har gitt oss, kalles vi også til å dele dem. Vi går ikke ensomme ut i hverdagen. Kristus er med oss, og han ønsker gjennom oss å bringe livets brød ut til mennesker som trenger det. Utgangsord Refleksjon over Ite missa est. Ordrett betyr det oversatt: "Gå, det er sendelse". Høymessen henter sitt navn fra "missa." Misjon kommer fra samme roten. Missa - messe - misjon. Hver gudstjeneste er misjon. Gudstjenesten er stedet der vi samles og deler kristent fellesskap, bekjennelse, tilbedelse. Ordet og bordet og tilslutt blir vi sendt ut. Vi blir sendt ut til hverdagen til hver vårt sted for å være kirke der. Vi blir sendt ut for å tjene, for å dele Kristus med alle. Gå i fred tjen Herren med glede. 6

7 Salmeforslag Det er et eget avsnitt i den nye salmeboka (NS-13) over salmer for både Kristi Åpenbaringsdag(88-92) og Åpenbaringstida (93-107). Det finnes også tematiske oversikt over salmer fra den verdensvide kirken på side 1418 i NS-13. Det finnes også mange spesifikke misjonsalmer. Vi nevner følgende: NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS Kristus er verdens lys Deg å få skoda Guds kirkes grunnvoll ene Reis deg Guds menighet Rop det ut med hjertets jubel Når vi deler det brød som du oss gir Jesus, ja han alene Himmelen tonar av lovsong Cantai ao Senhor/Kom syng for vår Gud Din rikssak Jesus være skal Åkrane kvitnar mot hausten Der det nye livet lever Hører du den hemmelige sangen Slik som min Fader sendte meg Gå du med oss for vegen er lang. Fordi han kom og var som morgenrøden Det er navnet ditt jeg roper /Kallet Barnesalmeboka: 146 Kum ba yah, my Lord 150 Fortell dem om mitt rike 152 Jeg vil være med å si det høyt til alle 155 Lyset er kommet til verden 285 Alle barn kan komme 7

Klokkeringing / Forberedelse

Klokkeringing / Forberedelse Forslag til grunnordning for hovedgudstjenester i Frogner kirke til behandling på menighetsmøte 8. september 2013 Den grunnleggende strukturen for hovedgudstjenester ligger i høymesseliturgien. Hovedgudstjeneste

Detaljer

SAMMEN FOR GUDS ANSIKT Ordning for Hovedgudstjenestene i Østre Aker kirke

SAMMEN FOR GUDS ANSIKT Ordning for Hovedgudstjenestene i Østre Aker kirke SMMEN FOR GUDS NSIKT Ordning for Hovedgudstjenestene i Østre ker kirke Vedtatt av Menighetsrådet 6.10.2014 Ordningen bygger på og erstatter tidligere grunnordning vedtatt av Østre ker menighetsråd [dato

Detaljer

Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i "Sammen for Guds ansikt" (Kirkerådet 2011), side 63-70.

Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i Sammen for Guds ansikt (Kirkerådet 2011), side 63-70. Lokal grunnordning Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i "Sammen for Guds ansikt" (Kirkerådet 2011), side 63-70. Frogner sokn, Oslo Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

LITURGIER Metodistkirken

LITURGIER Metodistkirken LITURGIER Metodistkirken 2009 Metodistkirken i Norge Akersbakken 37 0172 OSLO 23 33 27 00 www.metodistkirken.no Liturgikomiteen Roar G. Fotland Knut Refsdal Anne Berthling Svein J. Veland Forkortelser

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland TREKLANGER Å vokse inn i gudstjenesten Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå det og

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Protokoll Kirkerådet (KR)

Protokoll Kirkerådet (KR) KR DEN NORSKE KIRKE N Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 6.-8. februar 2011 Protokoll Kirkerådet (KR) Godkjent av rådet 02.03.2011. 06.-08.02.2011 Klækken Hotell, Jevnaker Til stede:

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Kollektbønner. 1. søn. i advent. Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved

Detaljer

Tema: Tenn lys for barns og unges menneskerettigheter

Tema: Tenn lys for barns og unges menneskerettigheter Bokmål Tema: Tenn lys for barns og unges menneskerettigheter Freds- og menneskerettighetssøndagen 2003 2. søndag i advent Innhold: A. Innledning s. 2 B. Opplegg til lysmesse på menneskerettighetssøndagen

Detaljer

Gravferd ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Gravferd ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Gravferd Den Evangelisk Lutherske Frikirke ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 Når en person er død, sørger de som stod vedkommende nær, vanligvis familien, for at den dødes legeme behandles på verdig vis og får

Detaljer

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge.

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge. innledning I februar 2006 ble Kirkenes Verdensråds 9. generalforsamling avholdt. Stedet denne gangen var Porto Alegre i Brasil. Der møttes nesten 4000 delegater og gjester fra kirker over hele verden,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE KR 41/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Bodø, 16.-18. september 2015 Referanser: SKR 24/10, KM 6/10, KM 5/11, KR 32/13, KR 23/14, KR 60/14, NFG 05/15, NFG 12/15 Saksdokumenter:

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

En opplevelse av livsglede i sommer eller En åndelig opplevelse i sommer Eventuelt en runde på hva dere ønsker med gruppa denne høsten.

En opplevelse av livsglede i sommer eller En åndelig opplevelse i sommer Eventuelt en runde på hva dere ønsker med gruppa denne høsten. En opplevelse av livsglede i sommer eller En åndelig opplevelse i sommer Eventuelt en runde på hva dere ønsker med gruppa denne høsten. Les Salme 36 (hele salmen eller v. 6-11; les gjerne ett vers hver

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

KIRKENS NORD/SØR-SØNDAG 2010. MATERIALE TIL GUDSTJENESTEN 24. oktober 2010

KIRKENS NORD/SØR-SØNDAG 2010. MATERIALE TIL GUDSTJENESTEN 24. oktober 2010 KIRKENS NORD/SØR-SØNDAG 2010 PÅ FLUKT fra KRIG og KONFLIKTER MATERIALE TIL GUDSTJENESTEN 24. oktober 2010 Bokmål I Forord s. 2 II Fakta s. 3 III Fortellinger s. 6 IV Forslag til gudstjeneste s. 9 V Søknad

Detaljer

Hellig handling, hellig tid, hellig rom

Hellig handling, hellig tid, hellig rom Fra Gudstjenesteboken 2011 Hellig handling, hellig tid, hellig rom En innføring i gudstjenesteforståelse - utarbeidet av Kirkerådets sekretariat INNHOLD: Hellig handling Hver søndag er en påskedag Liv

Detaljer