FAGPLAN BACHELOR I INGENIØRFAG. Studieretning for. Prosess- og gassteknologi, Y-vei. (Process and Gas Technology, Y-vei) 180 studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLAN BACHELOR I INGENIØRFAG. Studieretning for. Prosess- og gassteknologi, Y-vei. (Process and Gas Technology, Y-vei) 180 studiepoeng"

Transkript

1 FAGPLAN BACHELOR I INGENIØRFAG Studieretning for Prosess- og gassteknologi, Y-vei (Process and Gas Technology, Y-vei) 180 studiepoeng Gjeldende fra høsten 2012 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Godkjent i instituttstyret IIS Godkjent i studieutvalget NTF

2 Innledning Bachelor i ingeniørfag er en tverrfaglig profesjonsutdanning som gir studentene en allsidig teknologisk kompetanse innenfor studieretningens fagområde. Som ingeniør vil man ha mange spennende karrieremuligheter både i industri, forskning og offentlig forvaltning. Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet tilbyr ingeniørutdanning innenfor studieretningene automasjon, nautikk, prosess- og gassteknologi og sikkerhet og miljø. Ingeniørutdanningene har spesielt fokus på operasjonelle oppgaver i et nordområdeperspektiv. Som ingeniør i prosess- og gassteknologi vil det være yrkesmuligheter innen olje/gass, innen vann og avløp, næringsmiddelindustri og kraftproduksjon. Eksempler på prosessanlegg er oljeraffinerier, LNG-anlegg, smelteverk, varmekraftverk og kjøleanlegg. Typiske arbeidsoppgaver for en ingeniør i prosess- og gassteknologi vil være ansvar for den daglige drift av prosessanlegg, konstruksjon av prosessanlegg i ingeniørselskaper, eller som rådgivende ingeniør Studentene skal settes i stand til å løse drifts- og vedlikeholdstekniske problemer, både av teoretisk og praktisk karakter, og til å optimalisere driften av prosessanlegg, også ut fra sikkerhetsmessige og økonomiske kriterier. Dette oppnås ved at studentene tilegner seg: Innsikt i vitenskapelig tenkning og relevant teknologi Teoretiske kunnskaper innen matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag og tekniske basisfag Fordypning i fagområdene varme- og strømningslære, prosessteknologi, mekaniske fag og drift og vedlikehold av større anlegg innen prosessindustrien Praktisk erfaring gjennom laboratorieøvinger og prosessimuleringer, og ved bruk av andre industrielle dataverktøy.norsk ingeniørutdanning er styrt av en nasjonal rammeplan som skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå uavhengig av institusjon. Utdanningsinstitusjonene utarbeider selv mer detaljerte fagplaner for utdanningene i samsvar med de mål, rammer og retningslinjer som er gitt i rammeplanen. Vedlagte fagplan er utarbeidet på bakgrunn av Rammeplan for ingeniørutdanning. Fullført og bestått 3-årig ingeniørutdanning gir den akademiske graden Bachelor i ingeniørfag. Graden innebærer at kandidaten har gjennomført et kvalitetssikret studium som tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav til faglig innhold på bachelor-nivå. Studiet gir grunnlag for masterstudier ved universiteter og høgskoler. Opptakskrav Kandidater med relevant fagbrev og 12 mnd. praksis tilfredsstiller kravene til opptak via Y-veien. Det blir utarbeidet et eget tilrettelagt løp innenfor studieretningen for dette opptaksgrunnlaget. Dette løpet blir bygget opp slik at kandidatene som er tatt opp gjennom Y-vei, oppnår det samme læringsutbyttet som øvrige kandidater. Relevant praksis for opptak på grunnlag av realkompetanse er arbeid og utdanning innen aktuelt fagfelt knyttet til den enkelte studieretningen. Utfyllende bestemmelser finnes i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høgskoler. For relevant fagbrev og praksis (Y-vei), jf. 3, kan det gis fritak for maksimalt 30 studiepoeng. Fritak med grunnlag i tidligere kompetanse skal innpasses i emnegruppene valgfrie emner (inntil 20 studiepoeng) og tekniske spesialiseringsemner (inntil 20 studiepoeng). Fritaket vil bli ført på vitnemålet. Side 1

3 Rammeplanens mål for ingeniørutdanningen I rammeplanen beskrives fremtidens ingeniør på følgende måte: Som ingeniør får du benyttet både dine analytiske og kreative evner til å løse samfunnsnyttige teknologiske problemstillinger. Du må arbeide innovativt, strukturert og målrettet. Du må ha gode evner både til nytenkning og til å analysere, generere løsninger, vurdere, beslutte, gjennomføre og rapportere altså være en god entreprenør. Ved siden av realfag og teknologiske fag er dine språklige ferdigheter viktige, både skriftlig og muntlig, norsk så vel som fremmedspråk. Systemer som samhandler er et viktig trekk i et moderne samfunn. Du må derfor være god til å arbeide selvstendig og til å arbeide i team både med ingeniører fra egen og andre fagretninger, fagpersoner fra andre profesjoner og i tverrfaglige team. Som ingeniør jobber du med mennesker, er etisk ansvarlig og miljøbevisst og har stor påvirkning på samfunnet! Ingeniørutdanningen er en integrert utdanning der enkeltelementer i utdanningen skal sees i sammenheng og samlet utgjøre en helhet. Kvalifikasjonene til en kandidat som har fullført og bestått 3-årig ingeniørutdanning er gitt ved læringsutbyttebeskrivelser. Fagplanene viser læringsutbyttebeskrivelser på studieprogram-, studieretnings- og emnenivå. Institusjonen bekrefter ved vitnemålsutstedelse at kvalifikasjonene er nådd. I utdanningene skal emnene synliggjøre at de enkelte kvalifikasjoner nås, og graderingen av prestasjonen i emnene gjøres ved hjelp av karakterskalaen. (kvalifikasjon) er definert i rammeverket i form av: Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker/yrkesfelt eller bransjer. Under ferdigheter beskrives evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter. Med generell kompetanse forstås evnen til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng. Arbeids- og undervisningsformer Undervisningsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå målene for ingeniørutdanning. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig utvikling, skal utvikle evner til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal også utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv. Undervisningen foregår på norsk og engelsk. Vurderingsformer/eksamen Vurdering av studentenes prestasjoner skal foretas på en slik måte at en på et mest mulig sikkert grunnlag tester om kandidatene har tilegnet seg kunnskapen og kompetansen som er gitt i læringsutbyttebeskrivelsene. Faglige prestasjoner vurderes enten med bokstavkarakterer eller som bestått / ikke-bestått. Der det ikke kreves vurdering kan godkjent/ikke-godkjent benyttes. For en rekke emner må et visst antall obligatoriske øvinger samt laboratorieøvinger være godkjent før en får gå opp til avsluttende eksamen. Opplysninger om antall obligatoriske øvinger/lab.øvinger og innleveringsfrister for disse, gis skriftlig av faglærer ved semesterstart. Dersom en eksamen består av flere deler, må alle normalt være bestått for å få eksamen godkjent. Ved stryk i en del må bare den ene delen tas på nytt dersom ikke annet er oppgitt i emnebeskrivelsen for det enkelte emne. Side 2

4 Tabell 1: Generell, kvalitativ beskrivelse av trinnene i bokstavkarakter-skalaen Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Dersom ikke annet er oppgitt er programmerbar kalkulator med tømt minne eller en enklere kalkulator eneste tillatte hjelpemiddel ved eksamen. Kalkulatoren må utgjøre en enkelt gjenstand. Det er ikke tillatt med utstyr for tilkopling til lysnett, magnetkort, bånd/utskrifts-enheter eller andre kalkulatorer. Kalkulatoren må ikke avgi støy. litteratur Det utarbeides bokliste ca. 2 måneder før starten av hvert semester. Internasjonalisering Universitetet ønsker å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ha utvekslingsopphold i utlandet. De som ønsker dette bes så tidlig som mulig kontakte internasjonal koordinator ved Instituttet. Studenter som ikke gjennomfører utvekslingsopphold i utlandet vil likevel få et internasjonalt perspektiv gjennom: internasjonale og flerkulturelle perspektiver i studiet engelskspråklig pensum og utenlandske gjesteforskere/forelesere ulike læringsformer og vurderingsformer. 3-årig ingeniørutdanning er en integrert ingeniørutdanning med helhet og sammenheng mellom fag, emner, teori og praksis samt undervisningsmetoder og vurdering av studentene. Teknologiske, realfaglige og samfunnsfaglige temaer skal integreres og ses i sammenheng. Utdanningen skal tilrettelegge for og ivareta samspillet mellom etikk, miljø, teknologi, individ og samfunn. Studiet er bygget opp slik at det blir en logisk sammenheng mellom fagene, samtidig som det brukes læringsmetoder som gir jevn progresjon i studentenes læring. De matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfagene gir basiskunnskaper og er et verktøy for læringen i de tekniske fagene. Solid teknisk kunnskap og grundig kjennskap til tekniske metoder har prioritet. Utdanningene skal forholde seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekomme samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Utdanningen skal ha et internasjonalt perspektiv og sikre at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø. For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng studiepoeng bestående av følgende emnegrupper: - 30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenking og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Emnene i fellesemner er felles for alle Side 3

5 studieprogram studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden. Et emne skal ha et omfang på minimum 10 studiepoeng. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave som er obligatorisk for alle og skal inngå i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunnsog næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. Det legges til rette for et internasjonalt semester og et internasjonalt perspektiv i utdanningen. Instituttet søker å ha tett kontakt med relevant nærings- og arbeidsliv. Utdanningen skal gjennom laboratoriearbeid og praksis vise teknologiens anvendelser og utfylle den teoretiske delen av utdanningen. Studiepoenggivende praksis som er relevant i forhold til studentens tekniske spesialisering, kan inngå i valgfrie emner, eller med inntil 10 studiepoeng i tekniske spesialiseringsemner. Studentenes kvalifikasjoner er formulert i form av læringsutbyttebeskrivelser. En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag skal ha samlet læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kunnskap LU-K1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig perspektiv på prosess- og gassteknologi, med fordypning i drift og vedlikehold av prosessanlegg. LU-K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i ingeniørfaglig problemløsning. LU-K3: Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi. LU-K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen eget fagfelt. LU-K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis. Ferdighet LU-F1: Kandidaten kan anvende kunnskap i matematikk, fysikk, kjemi og teknologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske problemer på en velbegrunnet og systematisk måte. LU-F2: Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse, og kan anvende programmer for modellering av ulike industrielle prosesser. LU-F3: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team. LU-F4: Kandidaten kan finne, vurdere og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig. LU-F5: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger. Side 4

6 Generell kompetanse LU-G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger for ulike typer prosessanlegg og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv. LU-G2: Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser. LU-G3: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon. LU-G4: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre. Tilpasninger til Y-vei Nedenfor vises hvilke fagbrev fra utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon som vil gi opptak til Prosess- og gassteknologi, Y-vei. Det er angitt under hvert fagbrev hvilke fargekoder som gjelder for det spesifikke fagbrevet i tabellen på neste side. I tillegg er det angitt hvilke fag Y-veistudentene får fritak fra i forhold til ordinært studieløp. 1. Arbeidsmaskiner: Fargekoder fagplan: hvit, gul og rød. Fritak fra PRO-2001 Materiallære og maskindeler og AUT-1002 Ellære og måleteknikk. 2. Brønnteknikk: Fargekoder fagplan: hvit, blå og grønn. Fritak fra PRO-1001 Prosessteknikk og PRO-2003 Prosessering av naturgass 3. Industriteknologi: Fagplan Identisk med 1. Arbeidsmaskiner 4. Kjemiprosess: Fargekoder fagplan: hvit, gul og grønn. Fritak fra PRO-1001 Prosessteknikk og AUT-1002 Ellære og måleteknikk Side 5

7 Prosess- og gassteknologi, Y-vei høst sem TEK-0001 TEK-0002 Matematikk og fysikk for Y-vei 2. sem Norsk for Y- vei FYS-1050 Fysikk for ingeniører 10 sp 3. sem MAT-1050 PRO-1002 Matematikk 1 Varme- og for ingeniører strømningslære 1 10 sp 10 sp TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 10 sp AUT-1002 Ellære og måleteknikk 10 sp TEK-1011 Anvendt mekanikk 10 sp KJE-1050 Kjemi 10 sp 4. sem MAT-1051 Matematikk 2 for ingeniører 10 sp 5. sem MAT-2050 Matematikk 3 for ingeniører 10 sp 6. sem TEK-2005 Drift, vedlikehold og økonomi 10 sp PRO-2002 Varme- og strømningslære 2 10 sp PRO-2004 Prosessimulering 10 sp PRO-2020 Bacheloroppgave 20 sp PRO-2003 Prosessering av naturgass 10 sp TEK-1011 Anvendt mekanikk 10 sp PRO-2001 Materiallære og maskindeler 10 sp PRO-1001 Prosessteknikk 10 sp Det tas forehold om endringer i fagplanen. Side 6

8 FELLES FOR ALLE Emnekode og emnenivå: Norsk for Y-vei Engelsk tittel: Norwegian for Y-vei TEK-0001 Kan ikke tas som enkeltemne. Det gis ikke studiepoeng for dette emnet. Arbeidsbelastningen tilsvarer 10 studiepoeng. Forkunnskapskrav, Ingen utover inntakskrav til Y-veien. Informasjonsinnhenting og samarbeid. Litteratur. Språket og kommunikasjonsprosessen. Skriftlig framstilling. Muntlig framstilling. Sidemål. Emnet er obligatorisk i ingeniørstudier som følger Y-veiløp. Studentene skal tilegne seg kunnskap om: språket som verktøy for god kommunikasjon sammenhengen mellom sender, mottaker, situasjon, mål, innhold og form i en kommunikasjonsprosess grammatikk, språklige, stilistiske og grafiske virkemidler de viktigste sjangrene i skjønnlitteratur og sakprosa norsk litteratur med hovedvekt på tida etter 1940 hovedtrekk i språksituasjonen og språkutviklingen i Norge massemediene og hvordan de fungerer Studentene skal utvikle ferdigheter i: å bruke språket som verktøy til kommunikasjon skriftlig og muntlig i ulike sjangre å bruke mål- og mottakeranalyse informasjonsinnhenting (bibliotek og Internett) og samarbeid å bruke IKT-hjelpemidler å strukturere stoff å redegjøre for faglig kunnskap å vurdere/kommentere tekster av ulike sjangrer i litteratur og sakprosa å kunne uttrykke seg både på hovedmålet og sidemålet å tilegne seg kunnskap og informasjon gjennom ulike kanaler Studentene skal tilegne seg holdninger til: å bli trygge på seg selv og sin egen identitet å bli språklig, kulturelt og samfunnsmessig bevisste om allmenndanningens egenverdi god kommunikasjons betydning for arbeids- og samfunnsliv Eksamen og vurdering Forelesninger og øvingstimer. Emnet blir undervist hele studieåret. Belastningen på høsten er tilsvarende 5 studiepoeng og om våren tilsvarende 5 studiepoeng. Studenten vurderes med én endelig bokstavkarakter som settes på bakgrunn av: én mappekarakter for arbeidet gjennom året (særoppgave, foredrag, prøver) som teller 50 % av endelig karakter. én karakter for en avsluttende 5 timers skriftlig eksamen som teller 50 % av endelig karakter Det gis bokstavkarakter. Både mappekarakteren og eksamenskarakteren må være bedre enn F for å få endelig karakter. Kontinuasjonseksamen Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Side 7

9 Vurdering med flere deleksamener Undervisnings- og Obligatorisk gruppearbeid, foredrag og særoppgave Norsk Side 8

10 Emnekode og emnenivå: Forkunnskapskrav, Matematikk og fysikk for Y-vei Engelsk tittel: Mathematics and physics for Y-vei Kan ikke tas som enkeltemne. Det gis ikke studiepoeng for dette emnet. Belastningen tilsvarer 20 studiepoeng. Ingen utover inntakskrav til Y-veien. Matematikk: Aritmetikk og algebra Mengdelære Likninger og ulikheter Trigonometri Første- og andregrads-funksjoner Polynomfunksjoner og rasjonale funksjoner Eksponential- og logaritmefunksjoner Grenseverdier og kontinuitet Derivasjon Geometri Vektorer i planet Integrasjon. Rekker Fysikk: Arbeidsmetoder i fysikk Rettlinjet bevegelse Kraft og bevegelse Energi Statikk. Fysikk i væsker og gasser Termofysikk Elektrisitet Lys og bølger Eksamen og vurdering Emnet er obligatorisk i ingeniørstudier som følger Y-veiløp. Matematikk: Studentene skal: få nødvendig kunnskap i matematikk til å kunne følge undervisningen i MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører. utvikle ferdigheter i grunnleggende emner i matematikk og få trening i matematisk tenkemåte få øving i å anvende matematikk til å løse tekniske og praktiske problemer Fysikk: Studentene skal: få nødvendig kunnskap i fysikk til å kunne følge undervisningen i FYS Fysikk for ingeniører. utvikle ferdigheter i å løse fysiske problemer med matematikk som verktøy utvikle ferdigheter i eksperimentelle arbeidsmetoder Forelesninger og regneøvingstimer. Side 9

11 Kontinuasjonseksamen Vurdering med flere deleksamener Undervisnings- og 4 timers skriftlig eksamen på høsten (teller 40 %) og 5 timers skriftlig eksamen om våren (teller 60 %). Begge deler må bestås. Det gis bokstavkarakter. Obligatoriske øvinger. Norsk Side 10

12 Emnekode og emnenivå: Overlapp Forkunnskapskrav, Fysikk for ingeniører Engelsk tittel: Physics for Engineers FYS-1050 Programemne. Emnet kan tas som enkeltemne. 10 studiepoeng. DS108 Fysikk Matematikk 1 for ingeniører eller tilsvarende kunnskaper i vektorregning og funksjonslære. Grunnleggende definisjoner og fysiske lover innen klassisk mekanikk, fluidmekanikk og varmelære: Klassisk mekanikk: Posisjon, hastighet og akselerasjon på vektorform, bevegelseslikninger, krefter, Newtons lover, arbeid og energi, massesenter, bevaring av bevegelsesmengde, rotasjon og rotasjonsenergi, kraftmoment, spinn, kraftmoment- og spinn-setningene, elastisitet, oscillasjoner. Fluidmekanikk: Trykk, Arkimedes lov, oppdrift, kontinuitetslikningen, Bernoullis likning med anvendelser, viskositet. Varmelære: Aggregattilstander, varmekapasiteter, varmeoverføring, gasslover, varmelærens 1. og 2. hovedsetning, termiske prosesser. Emnet er obligatorisk for ingeniørstudenter på linje for prosess og gass, og linje for sikkerhet og miljø. Kunnskap: Kandidaten skal kjenne de definisjonene og fysiske lovene som inngår i emnets faglige innhold, og være klar over deres gyldighetsområde og begrensninger. Ferdigheter: Innen de nevnte temaene skal kandidaten kunne analysere et fysisk problem, formulere det matematisk, og (om mulig) løse det. Generell kompetanse: Kandidaten skal forstå hvordan de generelle fysiske lover og prinsipper kan anvendes både i dagliglivet og innen ingeniørfaglige emner, og skal kunne tilegne seg videregående kunnskaper som bygger på de nevnte kunnskapene og ferdighetene. Forelesninger og regneøvinger. Emnet undervises om våren, med ordinær eksamen kun i vårsemesteret. Eksamen og vurdering 4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A F. Kontinuasjonseksamen Vurdering med flere deleksamener Praksis Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Ikke aktuelt. 5 obligatoriske øvinger der minst 4 må være innlevert og godkjent for å få tilgang til eksamen. Ikke aktuelt. Side 11

13 Undervisnings- og Norsk, men læremateriell kan være på engelsk. Oversikt over pensumlitteratur gjøres tilgjengelig ved kursstart. Privatister - - Andre bestemmelser - - Side 12

14 Emnekode og emnenivå: Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Engelsk tittel: Introduction to Professional Engineering Practice and Working Methods. TEK-1010 Fellesemne. Emnet er kun åpent for studenter som tar bachelor i ingeniørfag. 10 studiepoeng. Overlapp PG402 DAK Forkunnskapskrav, Spesiell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Ingeniørprofesjonen, ingeniørens rolle i samfunnet Teknologiens historie Bruk av dataverktøy/programvare DAK HMS (helse, miljø og sikkerhet) Måleteknikk Metoder for datainnsamling Prosjekt som, prosjektorganisering, rapportskriving Etikk Emnet er felles for alle ingeniørfaglige studieprogram. Kunnskap: Kandidaten har en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv. Kandidaten har kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk og framtidsrettet perspektiv. Kandidaten er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og har basiskunnskaper om prosjekt som, både organisering, gjennomføring og rapportering. Ferdigheter: Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning. Kandidaten er kjent med grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid. Kandidaten er kjent med metoder for datainnsamling. Kandidaten kan bruke teknisk tegning som kommunikasjonshjelpemiddel. Generell kompetanse: Kandidaten er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger. Kandidaten er kjent med hvordan hun/han kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, og kan samarbeide i gruppe. Kandidaten kan bruke moderne dataverktøy i sitt ingeniørarbeid. Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger. Eksamen og vurdering 1. Individuell eksamen innenfor DAK (teller 40 %) 2. 3 timers skriftlig eksamen som (teller 60 %) For å kunne delta på skriftlig eksamen må prosjekt - samt eventuelt andre krav til obligatorisk arbeid være godkjent. For å kunne delta på DAK-eksamen må Side 13

15 obligatoriske arbeider i dette delemnet være godkjent. Dersom man ikke er godkjent for eksamen i en av disse delene må hele emnet tas å nytt. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Det gis bokstavkarakter A-F. Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen Vurdering med flere deleksamener Undervisnings- og Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen / utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Resultater fra de tre eksamenene blir slått sammen og danner grunnlag for én karakter som følger karakterskalaen A-F. De tre delene utgjør en helhet. En kan ikke ta med seg én eller to av delene til et annet studieår. Undervisningsspråk er norsk. Enkeltforelesninger kan være på engelsk. Eksamensspråk er norsk. Legges i fronter ved semesterets start. Privatister Side 14

16 Emnekode og emnenivå: Matematikk 1 for ingeniører Engelsk tittel: Mathematics 1for Engineers MAT-1050 Fellesemne. Emnet kan tas som enkeltemne. 10 studiepoeng Overlapp Overlapp med DS107 Matematikk 1 Forkunnskapskrav, Ingen ut over de som ligger i opptakskravet til studiet. Grunnleggende funksjonslære. Derivasjon, integrasjon, matriser, determinanter og første ordens differensiallikninger alle temaene er med anvendelser. Emnet er et obligatorisk fellesemne på ingeniørprogrammene. Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper innenfor matematikk og evnen til å bruke matematikk som et verktøy i ingeniørfaglig problemløsning. Gi et første innblikk i hvordan kunne bruke relevant dataverktøy til modellering og algoritmisk problemløsning. Emnet vektlegger regneferdigheter og anvendelser av derivasjon og integrasjon. Kunnskap Kandidaten skal: Ha grunnleggende kunnskaper innenfor noen kjerneområder i matematikk som andre emner bygger på. Ha dybdekunnskap innenfor kjerneområdene: matriser, determinanter, derivasjon og integrasjon. Ha gode kunnskaper innenfor områdene: første ordens differensiallikninger. Ferdigheter Kandidaten skal: Ha god regneferdighet og kunne regne med relevante matematiske symboler og formler. Kunne anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer og løse disse analytisk og nummerisk. Kunne sette opp og løse enkle første ordens differensiallikninger. Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Vurdering med flere deleksamener Undervisnings- og Generell kompetanse Kandidaten skal: Kommunisere i, med og om matematikk Utvikle ingeniørdannelse Forelesninger og øvingstimer. 5 timers skriftlig eksamen. Det gis bokstavkarakter. Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Obligatoriske øvinger. Norsk Side 15

17 Varme- og strømningslære 1 Emnekode og emnenivå: Engelsk tittel: Thermo and Fluid Mechanics 1 PRO-1002 Teknisk spesialiseringsemne. Emnet kan tas som enkeltemne 10 studiepoeng. Overlapp PG421-1 Varme- og strømningslære 1 Forkunnskapskrav, Emnene Fysikk og Kjemi eller tilsvarende. Termodynamikk: Grunnleggende lover, ligninger og prosesser. Varmeoverføring og varmevekslere. Kretsprosesser: Forbrenning: Vanndampanlegg: Gassturbiner: Energistyring: Ettrinns kuldeanlegg: Luftteknikk: Otto-, Diesel-, Brayton- og Stirling-kretsprosesser. Ideelle og reelle kretsprosesser. Brennstoff, brennstoffkvalitet, forbrenningsligninger, luftoverskudd og røkgassanalyse. Moderne kjeleanlegg. Damp til oppvarming og prosess. Dampturbiner. Kompressorer, enkle og modifiserte kretsprosesser. Dampinnsprøyting. Kombinerte kretsprosesser. Energikilder. Energiforbruk, kraftproduksjon og virkningsgrader. Kuldemedier, kuldeprosessen og effektfaktor. Fuktig luft, luftbehandling og airconditionanlegg. Emnet inngår i ingeniørstudiet prosess- og gassteknologi. Kunnskap: Kandidaten tilegner seg inngående kunnskaper om fluider, tilstandsendringer, varmeoverføring og sentrale kretsprosesser. Kandidaten har grunnleggende kjennskap til lover, ligninger og prosessapparatur som styrer ulike varme- og strømningstekniske prosesser. Kandidaten kjenner til forenklede termodynamiske modeller som kan bli brukt til å beskrive forbrenningsmotorer, varmekraftanlegg, airconditionanlegg og ettrinns kuldeanlegg. Ferdigheter: Kandidaten kan gjøre varme- og strømningstekniske prosessberegninger, og drøfte den totale energiutnyttelsen til anlegg som bygger på prosessene som gjennomgås i kurset. Kandidaten kan gjøre røykgassanalyse. Generell kompetanse: Kandidaten har grunnleggende forståelse av forbrenningsmotorer, varmekraftanlegg, airconditionanlegg og ett-trinns kuldeanlegg. Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger. Eksamen og vurdering 5-timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A F. Kontinuasjonseksamen Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Obligatoriske innleveringer. Undervisnings- og Norsk Side 16

18 Oppgis ved studiestart Side 17

19 Emnekode og emnenivå: Overlapp Forkunnskapskrav, Kjemi Engelsk tittel: Chemistry KJE-1050 Programemne. Emnet kan tas som enkeltemne 10 studiepoeng FS116 Kjemi og miljølære og SM111 Kjemi Ingen utover det som ligger i opptakskravet til studiet. Uorganisk kjemi. Organisk kjemi. Elektrokjemi. Radioaktivitet. Emnet er obligatorisk fellesfag for ingeniørlinjene: Prosess & gass og Sikkerhet & miljø Etter endt emne skal kandidaten ha godt faglig grunnlag innenfor uorganisk kjemi, organisk kjemi, elektrokjemi samt radioaktivitet.. Kunnskap Kandidaten skal ha gode kunnskaper om atomets oppbygging og kjemiske bindinger, ulike konsentrasjonsmål, kjemisk likevekt, forbrenningsreaksjoner og energi, syrer og baser, bufferløsninger, løselighet, gasslover, organiske stoffer og strukturformler, elektrolyse, galvaniske elementer, spenningsrekka, korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, brann og eksplosjonsvern, radioaktivitet. Ferdigheter Kandidaten skal kunne anvende kunnskaper til å løse kjemiske problemstillinger av så vel regneteknisk som teoretisk art. Kandidaten skal kunne vurdere samfunnsmessige problemstillinger og løsninger som har sin bakgrunn i kjemiske forhold. Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Vurdering med flere deleksamener Undervisnings- og Privatister Andre bestemmelser Generell kompetanse Kandidaten skal ha forståelse for at kjemiske metoder kan brukes til å beskrive og å forstå ingeniørfaglige problemstillinger og kunne kommunisere om slike problemstillinger ved hjelp av kjemi. Forelesninger og regneøvinger. Blir undervist på høsten. Ordinær eksamen kun i høstsemesteret. Skriftlig eksamen på 4 timer. Bokstavkarakter A(best) F(ikke bestått) Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. 8 obligatoriske øvinger der minst 6 av øvingene må være beståtte for å få tilgang til eksamen. Norsk I henhold til pensumliste som offentliggjøres for studentene ved semesterstart. Side 18

20 Emnekode og emnenivå: Matematikk 2 for ingeniører Engelsk tittel: Mathematics 2 for Engineers MAT-1051 Programemne. Emnet kan tas som enkeltemne 10 studiepoeng Overlapp DS107 Matematikk 1 Forkunnskapskrav, MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører må være bestått Komplekse tall, differensiallikninger, differenslikninger, tallfølger, rekker, egenverdier, egenvektorer og numeriske beregninger. Emnet er obligatorisk fellesfag for ingeniørlinjene: automasjon, nautikk, prosess & gass og sikkerhet & miljø Etter endt emne skal kandidaten ha godt faglig grunnlag og matematisk forståelse i de temaene som gjennomgås, som andre emner kan bygge videre på. Emnet skal gi studenten kunnskap om matematikk og numeriske metoder som viktige verktøy i ingeniørfaglig problemløsning. Kunnskap Kandidaten har dybdekunnskaper innen kjerneområdet differensiallikninger og grundige kunnskaper om egenverdier og egenvektorer og noen av deres anvendelser. Kandidaten har gode kunnskaper om komplekse tall, rekker, potensrekker og differenslikninger. Kandidaten har gode kunnskaper om numeriske løsning av ordinære differensiallikninger og kjenner til noen av deres muligheter og begrensninger. Ferdigheter Kandidaten kan resonnere matematisk og bruke digitale hjelpemidler til å løse matematiske problemstillinger. Kandidaten kan formulere og løse enkle differensiallikninger både ved analytiske og numeriske metoder og vurderer resultatet. Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Vurdering med flere deleksamener Undervisnings- og Generell kompetanse Kandidaten har forståelse for at matematiske metoder kan brukes til å beskrive og å forstå ingeniørfaglige problemstillinger og kunne kommunisere om slike problemstillinger ved hjelp av matematikk. Forelesninger og regneøvingstimer. Blir undervist på våren. Ordinær eksamen kun på vårsemesteret. Skriftlig eksamen på 4 timer. Bokstavkarakter A(best) F(ikke bestått) Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. 6 obligatoriske øvinger der minst 4 av øvingene må være bestått for å få tilgang til eksamen. Norsk Privatister Side 19

21 Varme- og strømningslære 2 Emnekode og emnenivå: Engelsk tittel: Thermo and Fluid Mechanics 2 PRO-2002 Teknisk spesialiseringsemne. Emnet kan tas som enkeltemne 10 studiepoeng. Overlapp PG421-2 Varme- og strømningslære 2 Forkunnskapskrav, Varme- og strømningslære 1. Kuldeanlegg og kuldeprosesser: Kuldemedier, kuldebærere, kaskadeanlegg, flertrinnsanlegg, gass-sykluser som følger den omvendte Braytonprosessen, absorpsjonsanlegg med ammoniakk, varmepumper, regulering, tap i virkelige anlegg, kjølekompressorer og turbiner, større kjølesystemer, kaskade kuldeprosesser med blandede fluid, kryogene prosesser og nedkjøling av metangass til LNG. Totalvurdering av energiforbruk. Introduksjon til Coolpack. Emnet inngår i ingeniørstudiet prosess- og gassteknologi. Kunnskap: Kandidaten har dybdekunnskaper om de forskjellige kuldeprosessene som gjennomgås i kurset. Kandidaten vet hvordan varmepumper og vanlige kuldetekniske prosessanlegg er bygd opp. Ferdigheter: Kandidaten kan beregne kuldeeffekt og energiforbruk til forskjellige typer kuldeanlegg. Kandidaten vil være i stand til å foreslå kjøleprosesser og kuldemedier som egner seg til en bestemt nedkjøling. Generell kompetanse: Kandidaten har grunnleggende forståelse av industrielle kuldeanlegg og underliggende prosesser. Kandidaten oppnår praktisk erfaring gjennom laboratoriearbeid. Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger. Eksamen og vurdering 5-timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A F. Kontinuasjonseksamen Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Obligatoriske øvinger og laboratoriearbeid. Undervisnings- og Norsk Oppgis ved studiestart Side 20

22 Emnekode og emnenivå: Overlapp Forkunnskapskrav, Matematikk 3 for ingeniører Engelsk tittel: Mathematics 3 for Engineers MAT-2050 Programemne. Emnet kan tas som enkeltemne 10 studiepoeng DS209 Matematikk 2/statistikk MAT-1050 Matematikk 1 og MAT-1051 Matematikk 2 må være bestått. Fourier-rekker, Laplacetransformasjon, funksjoner av flere variable, sfærisk trigonometri, statistikk, sannsynlighetsfordelinger, hypotesetest, korrelasjon og regresjon. Emnet er obligatorisk fellesfag for ingeniørlinjene: automasjon, nautikk, prosess & gass og sikkerhet & miljø Etter endt emne skal kandidaten ha godt faglig grunnlag og matematisk forståelse som de andre emnene kan bygge videre på. Emnet skal gi studenten kunnskap om matematikk og statistikk som viktige verktøy i ingeniørfaglig problemløsning. Kunnskap Kandidaten har gode kunnskaper om Fourier-rekker, Laplacetransformasjon, funksjoner av flere variable, statistikk, sannsynlighetsregning og hypotesetest. Kandidaten kjenner til sfærisk trigonometri. Ferdigheter Kandidaten kan resonnere matematisk og bruke digitale hjelpemidler til å løse matematiske problemstillinger. Kandidaten kan fremstille statistisk data på en forståelig måte og vurdere gyldigheten av resonnement basert på statistiske metoder. Generell kompetanse Kandidaten har forståelse for at matematiske og statistiske metoder kan brukes til å beskrive og å forstå ingeniørfaglige problemstillinger og kunne kommunisere om slike problemstillinger ved hjelp av matematikk og statistikk. Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring. Forelesninger og regneøvingstimer. Blir undervist på høsten. Ordinær eksamen kun på høstsemesteret. Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Vurdering med flere deleksamener Undervisnings- og Skriftlig eksamen på 4 timer. Bokstavkarakter A(best) F(ikke bestått) Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. 3 obligatoriske øvinger der minst 2 av øvingene må være bestått for å få tilgang til eksamen. Norsk Privatister Side 21

23 Emnekode og emnenivå: Overlapp Forkunnskapskrav, Prosessimulering Engelsk tittel: Prosess simulation PRO-2004 Valgfritt emne. Emnet kan tas som enkeltemne 10 studiepoeng. PG432 Prosessimulering Emnene Prosessering av naturgass og Måle- og kontrollteknikk eller tilsvarende. Grunnleggende tekniske prosesser med bruk av simuleringsprogrammene Aspen HYSYS og D-spice. HYSYS: Modellering av ulike komponenter i en prosess. Modellering av ulike typer prosesser: separasjonsprosesser, kjøleprosesser, prosesser med resirkulasjon m.m. Statiske og dynamiske modeller. Konvertering fra statisk til dynamisk modell. D-Spice: Dynamisk simulering. Bruk av ferdigbygde modeller for å studere ulike dynamiske sammenhenger i prosessene. Emnet inngår i ingeniørstudiet prosess- og gassteknologi Kunnskap: Kandidaten vet hvordan en simuleringsmodell i Hysys skal lages. Kandidaten vet hvordan en modell i D-Spice kan brukes. Ferdigheter: Kandidaten kan modellere deler av et prosessanlegg. Kandidaten kan konvertere en statisk modell i Hysys til dynamisk. Kandidaten kan sette opp en stabil regulering på enkle dynamiske modeller i Hysys. Kandidaten kan bruke prosesstegninger og -data til å lage en modell av en prosess i Hysys. Generell kompetanse: Kandidaten kan se sammenhengen i ulike prosesser, både statisk og dynamisk. Kandidaten har god prosessforståelse. Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Undervisnings- og Forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver og simuleringsprogram. 5-timers praktisk eksamen på pc. Bokstavkarakter. Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Obligatoriske øvinger. Norsk Oppgis ved studiestart. Side 22

24 Emnekode og emnenivå Overlapp Forkunnskapskrav, Drift, vedlikehold og økonomi. Engelsk tittel: Operation, maintenance and business management. TEK-2005 Fellesemne. Emnet kan tas som enkeltemne. 10 sp PG430 Drift av prosessanlegg og TEK-3001Drift og vedlikeholdsstyring Emnet tar for seg de viktige metoder som anvendes for å optimalisere industrielle aktiviteter i forhold til risiko knyttet til HMS så vel som økonomisk risiko, lønnsomhet og kostnadskontroll. Emnet har et livsløpsperspektiv og tar for seg industriell utvikling og konstruksjon, installasjon og igangkjøring, drift og vedlikehold. Emnet tar for seg begreper, verktøy og metoder innen drift og vedlikehold, standarder, lover og regler, lagerhold og logistikk, styring av data og informasjon Emnet er obligatorisk i bachelorprogram i prosess- og gassteknologi og sikkerhet og miljø. Kunnskap a) Kandidaten har utviklet en grunnleggende forståelse av sentrale forhold, prinsipper, metoder og verktøy knyttet til styring av drift og vedlikehold av komplekse maskiner, utstyr, produkter og systemer. b) Kandidaten har forståelse av modelleringsteknikker og livsløpsanalyser. c) Kandidaten har tilegnet seg nødvendige kunnskaper for systemdefinisjon, delsystemer, systemgrenser, systemanalyse, systemsyntese, strategianalyse og usikkerhetsananlyse. d) Kandidaten har forstått grunnleggende sammenhenger mellom tekniske enkeltelementer og systemmessig helhet. e) Kandidaten har evne til å identifisere, formulere og løse problemer knyttet til drift og vedlikehold Ferdigheter: a) Kandidaten kan anvende sin kunnskap om drift og vedlikehold i en praktisk industriell sammenheng. b) Kandidaten har opparbeidet ferdigheter i systemmodellering, kan gjennomføre systemanalyse, etablere delsystemer og systemsyntese og kan formidle slike resultater. c) Kandidaten kan utvikle drift- og vedlikeholdsplaner for et system, komponent, eller prosess for å møte behov innenfor økonomiske, miljømessige og andre rammer d) Kandidaten kan anvende matematikk, naturvitenskap og teknologi som grunnlag i drift- og vedlikeholdsarbeidet, og å anvende dataverktøy for praktisk drift og vedlikeholdsstyring. Generell kompetanse: a) Kandidaten har forståelse av at tverrfaglighet er nødvendig for gode systemløsninger. b) Kandidaten har konsekvensforståelse. c) Kandidaten kan formidle ingeniørfag i en systemmessig kontekst. d) Kandidaten har utviklet teamegenskaper. Forelesninger og prosjekt. Emnet tilbys bare i vårsemesteret. Side 23

25 Kontinuasjonseksamen Undervisnings- og Prosjektrapport (40%) og 3 timers skriftlig eksamen (60%). Bokstavkarakter A - F. Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen kan endres fra skriftlig til muntlig eksamen Prosjektrapport. Ikke bestemt blir presentert i begynnelsen av semesteret Side 24

26 Emnekode og emnenivå: Overlapp Forkunnskapskrav, Bacheloroppgave Engelsk tittel: Bachelor Thesis PRO-2020 Teknisk spesialiseringsemne. Emnet tas som det avsluttende emnet i bachelorutdanningene i ingeniørfag. 20 studiepoeng PG490 Hovedprosjekt Studentene må ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår for å få lov til å starte på bacheloroppgaven. Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. Innføring i vitenskapsteori skal inngå og vil være med å gi utdanningen en forskningsbasert forankring. Det er utviklet egne retningslinjer og formelle dokumenter til bruk i forbindelse med gjennomføring av bacheloroppgaven. Institusjonen har ansvar for at studentene får god veiledning uavhengig av om oppgaven utføres i tilknytting til en ekstern institusjon eller bedrift. Bacheloroppgaven utgjør den avsluttende delen av ingeniørutdanningen, der studentene benytter de kunnskapene de har ervervet gjennom studiet. Kunnskap: Kandidaten kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid. Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer Ferdigheter: Kandidaten kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder. Kandidaten kan anvende relevante metodeverktøy. Generell kompetanse: Kandidaten behersker ingeniørprofesjonen. De kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling. Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv. Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen. Eksamen og vurdering Studentene arbeider i prosjektgrupper à 3-4 studenter. Hver gruppe får tildelt en veileder og evt. en eller flere ressurspersoner. Gruppen skal selv organisere, lede og gjennomføre bacheloroppgaven i nær kontakt med veileder og evt. ressursperson eller oppdragsgiver. Det blir gitt forelesninger om vitenskapsteori og metode. Vurderingen skjer på bakgrunn av: 1. Prosjektrapporten og evt. produkt 2. Muntlig presentasjon av prosjektet og evt. produkt, sammen med Side 25

27 individuell eksaminasjon Kontinuasjonseksamen Vurdering med flere deleksamener Prosjektrapportens oppbygning og innhold skal være i tråd med gjeldende retningslinjer. For å kunne presentere prosjektet og evt. produkt muntlig samt gå opp til individuell eksaminasjon, må prosjektrapporten være bestått og refleksjonsnotatet godkjent. Det gis en samlet bokstavkarakter A F på del 1 og 2. Refleksjonsnotatet må være godkjent. Sikkerhetsopplæring Praksis Undervisnings- og Norsk eller engelsk Side 26

28 FAGBREV ARBEIDSMASKINER HAR I TILLEGG FØLGENDE EMNER: Emnekode og emnenivå Overlapp Forkunnskapskrav, Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Undervisnings- og Anvendt mekanikk Engelsk tittel: Applied Mechanics TEK-1011 Programemne. Emnet kan tas som enkeltemne. 10 sp. PG403 Mekanikk og PG401-2 Mekanikk Emne Fysikk eller tilsvarende. Statikk: Kraftbegrepet. Resultanten av kraftsystemer. Dekomponering av krefter. Statisk moment og kraftpar. Momentteoremet. Statisk likevekt av plane kraftsystemer. Belastningstyper og opplagerbetingelser. Fritt-legeme-diagram og belastningsdiagram. Sammensatte konstruksjoner, kraft og motkraft, indre og ytre krefter, statisk bestemthet. Ledd og stive forbindelser. Aksialstaver og fagverk. Snittkrefter inkl. aksialkraft-, skjærkraft- og bøyemomentdiagram. Tau og kabler. Friksjon. Mekanisk arbeid. Utveksling. Stabilitet. Masse- og flategeometri. Fasthetslære: Spenning og tøyning. Materialegenskaper. Elementær bjelketeori. Bøyespenningsformelen. Dimensjonering og sikkerhetsfaktorer. Kombinert belastning. Utbøyningsformlene. Knekking. Torsjon. Bøyeindusert skjær og klipping. Flerakset spenningstilstand. Jevnføringsspenning. Emnet inngår i ingeniørstudiene nautikk, prosess- og gassteknologi og sikkerhet og miljø. Kunnskap - Forstå begrepene kraft, kraftpar, resultant og statisk likevekt, - kraft/motkraft og indre/ytre krefter. - Elementær bjelketeori. - Forstår hvordan ytre krefter påvirker en konstruksjon - Materialspenninger og materialegenskaper Ferdigheter - Kan anvende prinsippene for statiske likevekt for å bestemme ukjente kraftstørrelser på virkelige konstruksjoner - Er i stand til å finne dimensjonerende snittkrefter og beregne tilhørende materialspenninger. - Dimensjonere konstruksjoner i forhold til materialstyrke, deformasjoner og stabilitet. Generell kompetanse - Innsikt i hvordan man bestemmer ukjente størrelser i statisk bestemte kraftsystemer. - Forståelse av hvilke forhold som bidrar til å gi styrke til en konstruksjon. - Forstå hvordan ulike konstruksjonselementer fungerer og hvordan disse kan modelleres og dimensjoneres. Emnet tilbys i vårsemesteret. 2x2t forelesning og 2t regneøving med veiledning per uke. Praktiske øvinger. Skriftlig prøve, 5t. Bokstavkarakter. Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Obligatoriske regneøvinger og praktiske øvinger. Norsk Øistein Vollen, Mekanikk for ingeniører statikk og fasthetslære. Forelesningsnotater Side 27

29 Emnekode og emnenivå: Prosessering av naturgass Engelsk tittel: Natural Gas Processing PRO-2003 Teknisk spesialiseringsemne. Emnet kan tas som enkeltemne 10 studiepoeng. Overlapp PG423-2 Konstruksjon av prosessanlegg 2 Forkunnskapskrav, Emnene Varme- og strømningslære 1 og Prosessteknikk eller tilsvarende. Massebalanser: balanseligninger, frihetsgrader. Produksjon: offshore og onshore separasjon, fakkel- og avlastningssystem Naturgass: forekomster, egenskaper, sammensetning, hydratdannelse, prosessering, tørking, fraksjonering, behandling av sur gass og andre renseprosesser, transport, lagring og LNG. Emnet inngår i ingeniørstudiet prosess- og gassteknologi Kunnskap: Kandidaten har kjennskap til hvordan sammensetningen bestemmer de ulike egenskapene til en naturgass. Kandidaten vet hvordan en naturgass kan renses for uønskede komponenter. Kandidaten vet hvordan en naturgass kan fraksjoneres i ulike deler. Ferdigheter: Kandidaten kan sette opp massebalanser for ulike prosesser. Kandidaten kan beregne hydratdannelsestemperaturen for en naturgass og nødvendig mengde hydratinhibitor. Kandidaten kan dimensjonere horisontale og vertikale tofase separatorer. Kandidaten kan lage enkle modeller i prosessimuleringsprogrammet Hysys. Generell kompetanse: Kandidaten kan designe deler av et prosessanlegg. Kandidaten har en grunnleggende prosessforståelse. Forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver og simuleringsprogram. Eksamen og vurdering 5-timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A F. Kontinuasjonseksamen Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Obligatoriske øvinger. Undervisnings- og Norsk Oppgis ved studiestart. Side 28

30 Emnekode og emnenivå: Overlapp Forkunnskapskrav, Prosessteknikk Engelsk tittel: Process Engineering PRO-1001 Teknisk spesialiseringsemne. Emnet kan tas som enkeltemne 10 studiepoeng. PG423-1 Konstruksjon av prosessanlegg 1 og PG402 DAK Emnene Fysikk og Kjemi eller tilsvarende. Prosessteknikker og prosessapparatur. Prosessapparatur som rør, pumper, kompressorer, tanker, ventiler, filter, varmevekslere, hydrauliske anlegg, rektifikasjonskolonner. Termiske og mekaniske separasjonsmetoder som blir brukt i industrien. Bernoullis ligning med tap, trykkfallberegninger, pumpediagrammer og anleggskarakteristikk. Aktuelle norske og internasjonale standarder, lover og forskrifter for maskindeler, gassprosessutstyr og anlegg. Lesing/tegning av prosess flyt skjemaer (PFD) og rør instrument diagram (P&ID) bl.a. med bruk av Autocad. Emnet inngår i ingeniørstudiet prosess- og gassteknologi Kunnskap: Kandidaten kjenner oppbygning av prosessanlegg, og tilegner seg viktig basiskunnskap om ulike prosesser og prosessapparatur. Kandidaten kjenner til enkelte elementer i drift og vedlikehold av et prosessanlegg. Ferdigheter: Kandidaten kan gjennomføre trykkfallberegninger, beregne anleggskarakteristikk, dimensjonere rør og kunne foreslå tanker og pumper med turtallregulering som egner seg til en gitt situasjon. Kandidaten vil ha kjennskap til apparatur som blir brukt til mekanisk og termisk separasjon, og vil kunne gjøre enkle beregninger av antall trinn som trengs i en rektifikasjonskolonne. Kandidaten vil være i stand til å bruke prosess flyt skjemaer (PFD) og rør instrument diagram (P&ID). Kandidaten kan bruke Autocad til tegne prosesstegninger. Generell kompetanse: Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til sine medstudenter både alene og i gruppe. Kandidaten har en begynnende prosessforståelse. Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Undervisnings- og Forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver, ekskursjoner og laboratorieøvinger. 5-timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter. Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Obligatoriske øvinger og laboratoriearbeid. Norsk Oppgis ved studiestart. Side 29

Praktisk erfaring gjennom laboratorieøvinger og prosessimuleringer, og ved bruk av andre industrielle dataverktøy.

Praktisk erfaring gjennom laboratorieøvinger og prosessimuleringer, og ved bruk av andre industrielle dataverktøy. Innledning Bachelor i ingeniørfag er en tverrfaglig profesjonsutdanning som gir studentene en allsidig teknologisk kompetanse innenfor studieretningens fagområde. Som ingeniør vil man ha mange spennende

Detaljer

FAGPLAN. Nautikk (Nautical Engineering)

FAGPLAN. Nautikk (Nautical Engineering) FAGPLAN BACHELOR I INGENIØRFAG Studieretning for Nautikk (Nautical Engineering) - 180 studiepoeng Gjeldende fra høsten 2013 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Godkjent

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: 10.09.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 17.09.2015 Tidspunkt:

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for

Detaljer

Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved TKD 21.mars 2012 Fakultet for teknologi, kunst

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BYGG

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BYGG FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BYGG 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Bachelor s Degree Programme in Software Engineering

Bachelor s Degree Programme in Software Engineering Bachelorstudium i ingeniørfag - data (HINGDATA) Bachelor s Degree Programme in Software Engineering 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved TKD 21. mars 2012 Sist endret 8.juli 2014 Fakultet

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

TELEFONSTYREMØTE. 11.april 2012 kl. 17.00. Styrerommet, HiN (for interne deltakere) Det innkalles til: Innkallingen går til: Kopi til orientering:

TELEFONSTYREMØTE. 11.april 2012 kl. 17.00. Styrerommet, HiN (for interne deltakere) Det innkalles til: Innkallingen går til: Kopi til orientering: Det innkalles til: TELEFONSTYREMØTE 11.april 2012 kl. 17.00 Styrerommet, HiN (for interne deltakere) Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian

Detaljer

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Studieplan for 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning kulde- og varmepumpeteknikk Linje for Teknikk og industriell produksjon

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

ETTÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING OG MARITIM HØGSKOLEUTDANNING

ETTÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING OG MARITIM HØGSKOLEUTDANNING Studieplan FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING OG MARITIM HØGSKOLEUTDANNING Forslag fra arbeidsgruppe i forkursnettverket på vegne av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning/uhr April 2008 ETTÅRIG FORKURS FOR

Detaljer

Bachelor i ingeniørfag

Bachelor i ingeniørfag Krigsskolen 1750 Studiehåndbok 2015-2016 Bachelor i ingeniørfag KRIGSSKOLEN 2015-2016 INGENIØRFAG Innholdsfortegnelse 1. Hilsen fra skolesjefen...5 2. Hilsen fra dekanus...7 3. Kort introduksjon til studiet

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4

1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 27. april 2005 1 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4 1.1 Innledning...4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...4 1.3 Opptakskrav...5 1.4 Struktur

Detaljer

Programplan for forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning (FORKURS)

Programplan for forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning (FORKURS) Programplan for forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning (FORKURS) Heltid - ikke studiepoenggivende utdanning Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 27. april 2009 Fakultet for

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Klima energi og miljø (KEM) Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2012-2015. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2012

Programplan for studieprogram data. Studieår 2012-2015. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2012 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Programplan Data Gjelder for studieåret 2012-2015 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår 2012-2015 Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2012 Dato

Detaljer

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk Plan for 2-årig teknisk fagskole Datateknikk Fordypningene: Drift og sikkerhet 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN... 3 1.3 OPPTAKSKRAV... 4

Detaljer

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Energiledelse ORME fagskole Utviklet av Fosen ressurs og ORME fagskole (2010-2011) 1 Godkjent av NOKUT 21.12.2011 som grunnlag for utdanninga. Mindre revisjoner 12.01.2012

Detaljer

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Maskinteknikk Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert

Detaljer

RKK FAGSKOLEN STUDIEPLAN...

RKK FAGSKOLEN STUDIEPLAN... RKK skolen studieplan For Automatisering Studieplanen bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk fagskole Sted Åkrehamn / Stavanger Sist oppdatert 15.8.2013 Skrevet av lig leder /OSV Kontrollert

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2013 Dato Sign Endring Side 2/10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Opptakskrav... 3 Kvalifikasjoner... 3 Internasjonalisering...

Detaljer

Fagretning: Elektro Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Elektro Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Elektro Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Automatisering Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium september

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG 2010-2011

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG 2010-2011 FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO 2010-2011 avdeling for ingeniørutdanning Versjon 1.1. Oslo, 29.07.10 Innhold: GENERELT OM FAG- OG STUDIEPLANER VED AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING...

Detaljer