Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 118

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 118"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 118 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) AP - Helene Kroken Slettbakk (representant) AP - Vera Arntsberg Bråten (representant) AP Frode Andre Johansen (representant) SP Mirjam Holta (representant) SP Harald Lie (representant) SP - Terje Daleng (representant) (representant) SP - Stine Reinfjord Engdal (representant) SP - Tomas Daniel Børgefjell (representant) SP Tone Waaler (representant) SP - Kjetil Sjåvik (representant) SV - Bjørnar Hansen (representant) SV Ingjerd Hagen (representant) Forfall: AP - Sølvi Andersen (representant) SP Mathias Sjåvik (representant) Vara: AP Lisbeth Krutnes (vararepresentant) SP - Bjørg Heidi Johansen (vararepresentant) Fra Administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Av 17 medlemmer møtte 15. Totalt frammøtte: 17 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 074/11 Referatsaker 075/11 Valg av Barnerepresentant 076/11 Valg av Beredskapsråd 077/11 Valg av representant til Bygdebokkomiteen 078/11 Valg av Forliksråd 079/11 Valg av Jordskifteutvalg 080/11 Valg av Kommunalt medlem og varamedlem som tiltrer menighetsrådet ved saker som tilligger kirkelig fellesråd

2 Side 2 av /11 Konfliktrådet - oppnevning av representant til forum for oppnevning av meglere. 082/11 Råd for eldre og funksjonshemmede /11 Valg av Takstnemnd og Overtakstnemnd for eiendomstakster 084/11 Valg av leder og nestleder i Valgstyret 085/11 Valg av medlem og varamedlem til fellesstyret for distriktsrevisjonen 086/11 Valg av Overformynder 087/11 Valg av representanter til SHMILs representantskap 088/11 Valg av politisk representant 17 mai komitè 089/11 Valg av meddommere til Alstahaug Tingrett 090/11 Representant til Sagavegforeningen 091/11 Hovedutvalg næring, natur og miljø 092/11 Valg av representanter til skatteutvalget 093/11 Valg av representanter til takstutvalg for ligningstakster 094/11 Valg av lokal Heimevernsnemnd 095/11 Representanter av dyrevernsnemnda 096/11 Valg av skjønnsmenn 097/11 Kontaktutvalg for Børgefjell nasjonalpark 098/11 Representant i generalforsamling for Hattfjelldal Vekst AS 099/11 Representant for Midtskandia. 100/11 Valg av hovedutvalg oppvekst og kultur 101/11 Valg av representant til Indre Helgeland Regionråd 102/11 Valg av representant til styre i Mosjøen krisesenter 103/11 Faste utvalg for plansaker 104/11 Valg av Lagrettedommere/meddommere til Hålogaland lagmannsrett. 105/11 Valg av samarbeidsorganer innen skoler og barnehager, og valg av opptaksnemnd 106/11 Valg av kommunalt medlem til Samarbeidsutvalg for Statskog Helgeland og lokale jakt og fiskelag 107/11 Hybler til landbruksskolens elever 108/11 Vinterrockveko 109/11 Helgeland Reiseliv AS. Tegning av aksjer og signering av serviceavtale 110/11 Forvaltningsrevisjonsrapporten Vederlag for tjenester innen pleie, rehabilitering og omsorg. 111/11 Sak i regionrådet vedr. revisjonen og KU-sekretariatet. 112/11 Samhandlingsreformen Grane, Vefsn og Hattfjelldal og Helgelandssykehuset 113/11 Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Underskrifter:

3 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 3 av 118 DATO- 11/ / Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Kommunestyret KS-074/11 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 11/3827 S Tilsetting fysioterapeut 2 11/5129 I tnia-atlantica.eu, Beslut finansiering svensk del av prosjekt Krutfjällslänken (fiber). 3 11/6057 S Tilsetting ferie- og vakansvikarer helseavdelingen /6194 S Støtte til utdannig 5 11/6196 S Støtte til utdanning - Tone Waaler. 6 11/6279 I Kontrollutvalsgsekret ariatet Referatsak til kommunestyret fra KU- Sekretariatet - Budsjett /6201 I Vefsn kommune Prosjektrapport 8 11/6365 S Delegering vaksinasjon 9 11/6366 S Delegering vaksinasjon 10 11/5618 I Det kongelige kommunal og regionaldepartement Val av formannskap/fylkesutval, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordførar, varaordførar, faste utval m.m /6799 S Delegering av attesteringsog anvisningsmyndighet ved Helseavdelingen 12 11/6800 S Delegering legemiddel 13 11/7462 S Delegasjon hjertestarter 14 11/7476 I NAV Nordland Virksomhetsstrategi for Arbeids- og velferdsetaten 2011/2020

4 Side 4 av 118 Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

5 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 5 av 118 FE /838 11/ Valg av Barnerepresentant Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførers innstilling Som barnerepresentant i Hattfjelldal etter PBL for kommunestyreperioden velges: 1. Som vararepresentant velges: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: Barnerepresentant: Espen Løkholm Vararepresentant: Trine Gartland Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-075/11 Vedtak: Som barnerepresentant i Hattfjelldal etter PBL for kommunestyreperioden velges: 1. Espen Løkholm Som vararepresentant velges: 1. Trine Gartland Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

6 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 6 av 118 Saksopplysninger: Barnerepresentanten skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag. Lojaliteten skal ligge hos barn og unge og de løsninger som best tjener og ivaretar deres behov og interesser i arealplaner. Barnerepresentanten utpekes av kommunestyret, er politisk uavhengig og fristilt fra administrasjonssjefens instruksjonsmyndighet. Det er viktig å være klar over at barnerepresentanten ikke er ment å være et lokalt barneombud, men skal konsentrere seg om å ivareta barnas interesser i plan- og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Barnerepresentanten velges i henhold til bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Siste periode har spesialkonsulent Bjørn E. Davidsen vært utpekt/valgt som barnerepresentant kulturkonsulent Hilde Dalen har vært vararepresentant. arbeidsleder

7 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 7 av 118 FE /842 11/ Valg av Beredskapsråd Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførers innstilling SOM BEREDSKAPSRÅD FOR PERIODEN VELGES: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: 1. Lensmannen i Grane og Hattfjelldal 2. Politiet i Mosjøen, LokalRedningsSentral (LRS) 3. Områdesjef i Heimevernet IR14 4. Kretssjefen/inspektøren for Sivilforsvaret, Helgeland krets 5. Sognepresten i Hattfjelldal 6. Distriktsarbeidssjefen for Vefsn distrikt 7. Representant for sanitetsforeningene i Hattfjelldal 8. Bæringssjefen i Hattfjelldal 9. Jordbrukssjefen i Hattfjelldal som rasjonaliseringsansvarlig 10. Leder av Mattilsynet er aktuell aktør i gitte situasjoner. Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-076/11 Vedtak: Som Beredskapsråd for perioden velges: 1. Lensmannen i Grane og Hattfjelldal 2. Politiet i Mosjøen, LokalRedningsSentral (LRS) 3. Områdesjef i Heimevernet IR14 4. Kretssjefen/inspektøren for Sivilforsvaret, Helgeland krets 5. Sognepresten i Hattfjelldal 6. Distriktsarbeidssjefen for Vefsn distrikt 7. Representant for sanitetsforeningene i Hattfjelldal 8. Bæringssjefen i Hattfjelldal 9. Jordbrukssjefen i Hattfjelldal som rasjonaliseringsansvarlig 10. Leder av Mattilsynet er aktuell aktør i gitte situasjoner.

8 Side 8 av 118 Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

9 Habilitet i forvaltningen: Side 9 av 118 For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Gjeldende beredskapsråd i hht. Beredskapsplan for er: 1. Lensmannen i Grane og Hattfjelldal 2. Politiet i Mosjøen, LokalRedningsSentral (LRS) 3. Områdesjefen i Heimevernet IR Kretssjefen/inspektøren for Sivilforsvaret, Helgeland krets 5. Sognepresten i Hattfjelldal 6. Distriktsarbeidssjefen for Vefsn distrikt 7. Leder av Hattfjelldal Sanitetsforening 8. Næringssjefen i Hattfjelldal 9. Jordbrukssjefen i Hattfjelldal som rasjonaliseringsansvarlig 10. Leder av Næringsmiddeltilsynet er aktuell aktør i gitte situasjoner Ansvars- og samarbeidsforhold mellom den kommunale kriseledelsen og politi/lensmann er avklart. Det er etablert en ordning som sikrer gjensidig varsling og orientering når en større ulykke eller katastrofe inntreffer. arbeidsleder

10 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 10 av 118 FE /843 11/ Valg av representant til Bygdebokkomiteen Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførers innstilling Som representant til bygdebokkomiteen velges: 1. Som vararepresentant velges: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: Representant: Ansgar Kleven Vararepresentant: Asgeir Almås Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-077/11 Vedtak: Som representant til bygdebokkomiteen velges: 1. Ansgar Kleven Som vararepresentant velges: 1. Asgeir Almås Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

11 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 11 av 118 Saksopplysninger: Kjell Jacobsen har gått av med pensjon, den 1. september Da tok Leif Elsvatn over arbeidet. Siste periode har ordfører Asgeir Almås vært utpekt/valgt som representant, Arne Steinbakken har vært vararepresentant. VURDERING: Dette er valgsak, og rådmannen fremmer ikke personforslag. arbeidsleder

12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 12 av 118 FE /215 11/ Valg av Forliksråd Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling Som forliksråd for perioden ble følgende medlemmer valgt: Medlemmer: 1. (leder) Varamedlemmer: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: Medlemmer: 1. Hilde Dalen (leder) 2. Åke Sæterstad 3. Stine R. Engdal Varamedlemmer: 1. Bjørg K. Hagen 2. Ivar Reinfjell 3. Arnfinn Aasen Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-078/11 Vedtak: Som forliksråd for perioden ble følgende medlemmer valgt: Medlemmer: 1. Hilde Dalen (leder) 2. Åke Sæterstad 3. Stine R. Engdal Varamedlemmer: 1. Bjørg K. Hagen 2. Ivar Reinfjell 3. Arnfinn Aasen Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

13 Side 13 av 118

14 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent Side 14 av 118 Vedlegg: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 2 I Anne Mari Bjørknes Ønsker ikke gjennvalg Saksopplysninger: Forliksrådet har jevn aktivitet med møter hver første mandag i måneden, og rådet har en krevende og ansvarsfull oppgave. Som forliksråd for perioden ble følgende medlemmer valgt: Som representanter til Forliksrådet velges: 1. Hilde Dalen (leder) 2. Geir opdahl 3. Åke Sæterstad Som vararepresentanter velges: 1. Anne-Mari Bjørknes 2. Stine R. Engdal 3. Viktor Sæterstad Anne-Mari Bjørknes bedt om ikke å bli gjenvalgt. Forliksrådet er hjemlet i Domstolloven av 13.august 1915 nr 5 (domstolloven) ble endret ved lov nr 38. Domstolloven 27. I hver kommune skal det være et forliksråd. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet. I namsfogddistrikter er namsfogden sekretariat. I politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er politistasjonen sekretariat. Kongen kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom forliksrådet og sekretariatet. Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer beslutte å ha felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at det blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter 57. Endret ved lover 17 des 1982 nr. 86, 27 juni 1986 nr. 48, 25 juni 2004 nr. 53 (i kraft 1 jan 2006 iflg. res. 19 aug 2005 nr. 901) som endret ved lov 17 juni 2005 nr Forliksrådene skal holde møte en gang i måneden og oftere dersom saksmengden krever det. Forliksrådet kan unnlate å holde møte i juli. Forliksrådet kan også unnlate å holde møte en måned dersom det til møtet ikke foreligger saker til behandling. Møtene holdes på det sted i forliksrådskretsen som forliksrådet fastsetter. 56. Forliksrådsmedlemmer må ha fylt 25 år. Vedkommende må være under 70år. 70 annet ledd nr. 1. Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. Den som ikke bor i kommunen, kan nekte å ta i mot valg Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Ønsker ikke gjennvalg

15 Side 15 av 118 Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 2 I Anne Mari Bjørknes Ønsker ikke gjennvalg arbeidsleder

16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 16 av 118 FE /845 11/ Valg av Jordskifteutvalg Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførers innstilling Som Jordskifteutvalg for kommunestyreperioden velges: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: 1. Therese Bråten 2. Åke Sæterstad 3. Bjørn Arne Gryteselv 4. Annie Bråten 5. Hilde Dalen 6. Evy Konradsen 7. Randi Daleng 8. Lisbet Nordtug 9. Dan Vollan 10. Mette Inger Hagen 11. Solbjørg Grolid 12. Rigmor Sørdal 13. Niels Henrik Andresen 14. Gunder Garsmark 15. Håmund Ivarrud 16. Jorulf Unkervatn Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-079/11 Vedtak: Som Jordskifteutvalg for kommunestyreperioden velges: 1. Therese Bråten 2. Åke Sæterstad 3. Bjørn Arne Gryteselv

17 4. Annie Bråten 5. Hilde Dalen 6. Evy Konradsen 7. Randi Daleng 8. Lisbet Nordtug 9. Dan Vollan 10. Mette Inger Hagen 11. Solbjørg Grolid 12. Rigmor Sørdal 13. Niels Henrik Andresen 14. Gunder Garsmark 15. Håmund Ivarrud 16. Jorulf Unkervatn Side 17 av 118 Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

18 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 18 av 118 Saksopplysninger: Det skal fra Hattfjelldal kommune velges 16 jordskifte-meddommere Likestillingslovens bestemmelser og intensjoner må antas å gjeldeogså for dette valget. Fra jordskiftelovens 8 refereres følgende: I kvar kommune skal det vere eit særskilt utval for jordskiftesaker. Dei som er med i utvalet skal vere kunnige i saker jordskifteretten til vanleg har i kommunen. Jordskifterettsleiaren fastset kor mange det skal vere i utvalet for kvar kommune. Utvalet kjem i stand etter reglane i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene om val av meddommarar. Lagrettemedlemer og meddommarar er ikkje fritekne for val til jordskifteutvalet. For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Som Jordskifteutvalg for velges: 1. Therese Bråten 2. Åke Sæterstad 3. Bjørn Arne Gryteselv 4. Annie Bråten 5. Hilde Dalen 6. Evy Konradsen 7. Randi Daleng 8. Lisbet Nordtug 9. Britt Hansen 10. Mette Hagen 11. Solbjørg Grolid 12. Rigmor Sørdal 13. Niels Henrik Andresen 14. Gunder Garsmark 15. Håmund Ivarrud 16. Jorulf Unkervatn Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Valg av jordskiftedommere. arbeidsleder

19 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 19 av 118 FE /848 11/ Valg av Kommunalt medlem og varamedlem som tiltrer menighetsrådet ved saker som tilligger kirkelig fellesråd Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførers innstilling Som representant til menighetsrådet for perioden velges følgende medlem: 1. Som varamedlem velges: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: Representant: Mirjam Holta Vararepresentant: Ingjerd Hagen Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-080/11 Vedtak: Som representant til menighetsrådet for perioden velges følgende medlem: 1. Mirjam Holta Som varamedlem velges: 2. Ingjerd Hagen Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

20 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 20 av 118 Saksopplysninger: Kirkeloven: 6. Menighetsrådets sammensetning. Menighetsrådet består av soknepresten og - etter menighetsmøtets bestemmelse - 4, 6, 8 eller 10 andre medlemmer som velges ved flertalls- eller forholdstallsvalg for 4 år etter regler fastsatt av Kirkemøtet. For de valgte medlemmer velges samtidig minst 5 varamedlemmer. Endring av tallet på de medlemmer som skal velges, må være vedtatt i menighetsmøte før valget kunngjøres. I kommuner med bare ett sokn, velger kommunen et medlem og varamedlem til menighetsrådet som tiltrer rådet når dette behandler saker som i kommuner med flere sokn tilligger kirkelig fellesråd. Dette medlem kommer i tillegg til de som velges etter første ledd. Valgbar til menighetsråd og pliktig til å ta imot valg er den som har rett til å stemme ved valget. Rett til å kreve seg fritatt for valg til menighetsråd har den som har fylt 65 år før valgperioden tar til, den som har gjort tjeneste som medlem av menighetsrådet de siste fire år og den som påberoper seg hindring som menighetsrådet godkjenner. I prestegjeld med flere prester kan biskopen bestemme at en annen prest enn soknepresten skal være medlem av menighetsrådet. I prestegjeld med flere sokn og flere prester, fordeler biskopen disse slik at hvert menighetsråd får en prest til medlem. Biskopen bestemmer også hvordan prestene skal være varamedlemmer for hverandre. Biskopen og prosten har rett til å ta del i menighetsrådsmøte, men uten stemmerett. Det samme gjelder soknepresten dersom vedkommende ikke er medlem av rådet. Menighetsrådet kan innkalle andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett. For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Som medlem i Kirkelig fellesråd velges Ellinor J. O. Sætern med Harald Lie som varamedlem. arbeidsleder

21 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 21 av 118 FE /887 11/ Konfliktrådet - oppnevning av representant til forum for oppnevning av meglere. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførers innstilling Konfliktrådet - oppnevning av representant til forum for oppnevning av meglere for perioden velges: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: 1. Ordfører Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-081/11 Vedtak: Konfliktrådet - oppnevning av representant til forum for oppnevning av meglere for perioden velges: Ordfører Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

22 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 22 av 118 Saksopplysninger: For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Kommunestyret fastholder sitt vedtak i 36/03 om at ordføreren oppnevnes som kommunens representant til oppnevningsutvalget for arbeidsleder

23 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 23 av 118 FE /885 11/ Råd for eldre og funksjonshemmede Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling Som representant til eldrerådet for perioden velges: Som personlig vararepresentanter velges: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: Som representant til eldrerådet for perioden velges: 1. Ordfører 2. Stine R. Engdal Som personlig vararepresentanter velges: 1. Varaordfører 2. Tone Waaler Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-082/11 Vedtak: Som representant til eldrerådet for perioden velges: 1. Ordfører 2. Stine R. Engdal Som personlig vararepresentanter velges: 1. Varaordfører 2. Tone Waaler Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

24 Habilitet i forvaltningen: Side 24 av 118 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Gjenvalg.pdf Forslag til kandidat til råd for eldre og funksjonshemmede Forslag fra pensjonistforeningen Saksopplysninger: I KS-124/07 vedtok kommunestyret å legger ned eksisterende Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet. Hattfjelldal kommune oppretter et felles råd, Råd for eldre og funksjonshemmede. Det vedtas en sammensetning av Rådet som følger: 1. Hattfjelldal pensjonistlag, 2. Hattfjelldal pensjonistlag, 3. LHL, Hattfjelldal lag, 4. Hattfjelldal og Grane Hørselslag, 5. Politisk representasjon, som oppnevnt i sak 063 / 07, Asgeir Almås. 6. Politisk representasjon, som oppnevnt i sak 080 / 07, Arnfinn Grubben. 7. Administrativ representasjon, Rådmannen ved den Rådmannen oppnevner. Rådets sekretær er. arbeidsleder

25 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 25 av 118 FE /893 11/ Valg av Takstnemnd og Overtakstnemnd for eiendomstakster Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling Som takstnemnd for eiendomstakster for kommunestyreperioden velges: Som personlige varamedlem velges: Som overtakstnemnd for eiendomstakster for kommunestyreperioden velges: Som personlige varamedlem velges: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: Som takstnemnd for eiendomstakster for kommunestyreperioden velges: 1. Annie Bråten (leder) 2. Morten Grolid 3. Eivind Hoff Som personlige varamedlem velges: 1. Jostein Krutådal 2. Wenche Nilssen 3. Åge Steinslett Som overtakstnemnd for eiendomstakster for kommunestyreperioden velges: 1. Trine Bolstad 2. Laila Hoff

26 3. Jorunn Tustervatn 4. Asle Vollan 5. Asgeir Sørdal 6. Tore Skundberg Som personlige varamedlem velges: 1. Ingrid Sætern 2. Laila Liland 3. Bernt Vollan 4. Rune Sørdal 5. Sveinung Bjørkås 6. Mona Rita Skundberg Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. Side 26 av 118 KS-083/11 Vedtak: Som takstnemnd for eiendomstakster for kommunestyreperioden velges: 1. Annie Bråten (leder) 2. Morten Grolid 3. Eivind Hoff Som personlige varamedlem velges: 1. Jostein Krutådal 2. Wenche Nilssen 3. Åge Steinslett Som overtakstnemnd for eiendomstakster for kommunestyreperioden velges: 1. Trine Bolstad 2. Laila Hoff 3. Jorunn Tustervatn 4. Asle Vollan 5. Asgeir Sørdal 6. Tore Skundberg Som personlige varamedlem velges: 1. Ingrid Sætern 2. Laila Liland 3. Bernt Vollan 4. Rune Sørdal 5. Sveinung Bjørkås 6. Mona Rita Skundberg Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

27 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent innhabilitet. Side 27 av 118 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Ønsker ikke gjenvalg Saksopplysninger: Takstnemnd skal bestå av 3 medlemmer og 3 personlige varamedlem, overtakstnemnda av 6 medlemmer og 6 personlige varamedlem. I takstnemnda skal begge kjønn være representert. I overtakstnemnda må begge kjønn være representert med minst 2 medlemmer. Eiendomsskatteloven synes mangelfull når det gjelder valgbarhetsregler. Imidlertid vil det trolig være vanskelig å velge inn kommunalt tilsatte, fordi kommunen er formell part i forhold til de takster som fastsettes. Det samme vil gjelde direkte folkevalgte i kommunestyret. Inhabilitetsspørsmål vil og kunne reises i tilfelle nært slektskap, eller nær familie med politiske eller administrative ledere. Ledende personer i større virksomheter/bedrifter risikerer også å kunne bli oppfattet som inhabil som mulig medlem i takstutvalg. For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Som representanter til takstnemnda velges: 1. Annie Bråten (leder) 2. Morten Grolid 3. Eivind Hoff Som representanter til overtakstnemnda velges: 1. Anne Mari Bjørknes 2. Laila Hoff 3. Jorunn Tustervatn 4. Asle Vollan 5. Asgeir Sørdal 6. Tore Skundberg arbeidsleder

28 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 28 av 118 FE /888 11/ Valg av leder og nestleder i Valgstyret Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførers innstilling Som representanter til valgstyret for perioden velges: Som valgstyrets leder velges: Som valgstyrets nestleder velges: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: Valgstyrets leder: Ordfører Valgstyrets nestleder: varaordfører Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-084/11 Vedtak: Som representanter til valgstyret for perioden velges: Som valgstyrets leder velges: Ordfører Som valgstyrets nestleder velges: Varaordfører Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

29 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 29 av 118 Saksopplysninger: For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Formannskapet er valgstyre Ordfører er valgstyrets leder Varaordfører er valgstyrets nestleder Det delegeres til valgstyret å foreta valg av stemmestyre. arbeidsleder

30 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 30 av 118 FE /846 11/ Valg av medlem og varamedlem til fellesstyret for distriktsrevisjonen Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling Som medlem til fellesstyret for distriktsrevisjonen for perioden velges: 1. Som varamedlem velges: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: Medlem: Terje Daleng Varamedlem: Sølvi Andersen Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-085/11 Vedtak: Som medlem til fellesstyret for distriktsrevisjonen for perioden velges: 1. Terje Daleng Som varamedlem velges: 1. Sølvi Andersen Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

31 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 31 av 118 Saksopplysninger: Kommuneloven 78. Revisjon 1. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 3. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. 6. Revisor kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene. 7. Med mindre det følger av revisjonens oppgaver etter denne lov eller forskrift gitt i medhold av nr. 8, eller den opplysningene gjelder har samtykket til at taushetsplikten ikke skal gjelde, har revisor plikt til å bevare taushet om det de får kjennskap til i sitt oppdrag for kommunen eller fylkeskommunen. 8. Departementet kan gi forskrifter om revisjon. For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Til Distriktsrevisjonen velges: Medlem: Jann-Erik Torgersen Varmedlem: Sølvi Andersen arbeidsleder

32 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 32 av 118 FE /897 11/ Valg av Overformynder Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling Som overformynder for perioden velges: Som varamedlemmer velges: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: Overformynder: Bjørg Heidi Johansen, Steinar Jensen Varamedlemmer: Barbro Jarmund, Åge Steinslett. Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-086/11 Vedtak: Som overformynder for perioden velges: 1. Bjørg Heidi Johansen 2. Steinar Jensen Som varamedlemmer velges: 1. Barbro Jarmund 2. Åge Steinslett Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

33 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 33 av 118 Saksopplysninger: Lov om vergemål for umyndige, 3dje kapitel. Overformyndere. 19. I hver by og i hvert herred skal der være et overformynderi. 20. Overformynderiet har vanlig to overformyndere. De velges, en hvert annet år, av kommunen for fire år regnet fra 1 januar året efter valget. Første gang velges to; den ene skal efter loddtrekning fratre efter to års tjeneste. Hvert annet år velges for de følgende to år to varamenn til å gjøre tjeneste når nogen av de valgte medlemmer er ugild eller har forfall. Ordenen mellom varamennene bestemmes ved valget. 21. Til overformyndere eller varamenn kan bare velges vederheftige og duelige menn eller kvinner, som er valgbare ved kommunale valg og har fylt 30 år. Fylkesmenn, skifteforvaltere og revisorer for overformynderiregnskaper og lønte tjenestemenn ved overformynderiene kan ikke velges. Den som har fylt 60 år eller som på grunn av sykdom eller svakhet ikke uten stor vanske kan være overformynder, kan nekte å ta imot valg. En fratredende overformynder kan nekte å ta imot valg for så lang tid som han har gjort tjeneste. 25. Begge overformynderne skal være med på de avgjørelser som er lagt under overformynderiet. Kan de ikke bli enige, og enstemmighet ikke kreves, skal saken legges frem for skifteforvalteren, som avgjør saken. 28. Kongen kan etter søknad fra kommunestyret bestemme at overformynderiet skal ha en fast formann. For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Som overformynder velges: 1. Bjørg Heidi Johansen 2. Steinar Jensen Som vararepresentanter velges: 1. Edit Nordheim 2. Bjørnar Hansen arbeidsleder

34 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 34 av 118 FE /896 11/ Valg av representanter til SHMILs representantskap Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling 1. Som Hattfjelldal kommunes representant i representantskapet for SHMIL for perioden velges: Som vararepresentanter velges: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: Representant: ordfører Vararepresentant: varaordfører, Ann Elen Sæterstad Olsen Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-087/11 Vedtak: 1. Som Hattfjelldal kommunes representant i representantskapet for SHMIL for perioden velges: Ordfører Som vararepresentanter velges: 1. Varaordfører 2. Ann Elen Sæterstad Olsen Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

35 Side 35 av 118 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S Valg av representanter til SHMILs representantskap 2 I Shmil Fwd: Innkalling til Representantskapsmøte 14. november Saksopplysninger: ISHMIL ber de om at det ved høstens valg av nye representanter til SHMIL`s representantskap velges 2 personlige vara til hver valgte representant. For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Som representant til SHMILs representantskap velges: 1. Ordfører Som vararepresentanter velges: 1. Varaordfører 2. Heidi Fagerbach arbeidsleder

36 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 36 av 118 FE /899 11/ Valg av politisk representant 17 mai komitè Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling Som politisk representant i 17.mai komiteen for kommunestyreperioden velges: 1. Som politisk vararepresentant velges: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling Representant: Tone Waaler Vararepresentant: Ingjerd Hagen Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-088/11 Vedtak: Som politisk representant i 17.mai komiteen for kommunestyreperioden velges: 1. Tone Waaler Som politisk vararepresentant velges: 1. Ingjerd Hagen Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

37 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 37 av 118 Saksopplysninger: 1. Det etableres en fast ordning der følgende instanser har ansvar for å utpeke konkret 17. maikomite for Hattfjelldal sentrum: Hattfjelldal skole Hattfjelldal barnehage Hattfjelldal skolekorps Hattfjelldal kommunestyre 2. De ulike instansene får selv ansvar for å utpeke sine representanter og vararepresentanter til 17. mai komiteen. Hattfjelldal kommunestyrets representant/vararepresentant velges for valgperioden (4 år). 3. Den utpekte komiteen konstituerer seg selv, men kommunestyrets representant kaller inn til første planleggingsmøte for det enkelte år. 4. Komiteen disponerer budsjettmidler avsatt til 17. mai-feiring i sentrum, og har ellers som mandat å sette opp plan/program for dagen, engasjere nødvendige personer til å gjennomføre programmet og koordinere gjennomføringen. Komiteen foretar også en regnskapsmessig og erfaringsmessig oppsummering for det enkelte år. For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Som politisk representant i 17.-maikomiteen for resten av kommunestyreperioden velges: 1. Benny Gullholm Som politisk vararepresentant velges: 1. Håvard Nygård arbeidsleder

38 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 38 av 118 FE /901 11/ Valg av meddommere til Alstahaug Tingrett Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling Som meddommere i Alstahaug Tingrett for kommunestyreperioden velges: 15 kvinner 15 menn Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: 1. Markedssjef Stein Are Dahl, 2. Butikkmedarbeider Agnar Pedersen 3. Bonde Ole Martin Bolstad 4. Bonde Brynjar Dalen 5. Smed Åge Steinslett 6. Bonde Bjørn Sirijord 7. Bonde Odd Bakken 8. Bonde Jan E. Torgersen 9. Helsefagarbeider Leif Åkervik 10. Bokbussbibliotekar Tom Kappfjell 11. Sjåfør Frode Johansen 12. Mekaniker Rasmus Engan 13. Pensjonist John O. Erlandsen 14. Bonde Peter Bolstad 15. Bonde Bjørn Arne Gryteselv 16. Helsesekretær Marit Sirijord 17. Butikkmedarbeider Anita Sirijord Sætern 18. Butikkmedarbeider Vera A. Bråten 19. Lærer Sølvi Andersen 20. Butikkmedarbeider Ellinor B. Sætern 21. Forretningsdrivende Hellen Brennbakk 22. Rektor Lillian Sætern 23. Landbruksveileder Lisbet Nordtug 24. Veterinær Siv Svendsen 25. Lærer Torill Mari Dale Hofstad 26. Butikkmedarbeider Cathrin Braaten 27. Banksjef Elin Hjerpås 28. Lærervikar Anne Siri Hamarsbøen 29. Barnehageassistent Berit Fagerli 30. Pensjonist Ingrid E. Sørdal Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-089/11 Vedtak: Som meddommere i Alstahaug Tingrett for kommunestyreperioden velges:

39 Side 39 av 118 Kvinner: 1. Helsesekretær Marit Sirijord, 8690 Hattfjelldal 2. Butikkmedarbeider Anita Sirijord Sætern, 8690 Hattfjelldal 3. Butikkmedarbeider Vera A. Bråten, 8690 Hattfjelldal 4. Lærer Sølvi Andersen, 8690 Hattfjelldal 5. Butikkmedarbeider Ellinor B. Sætern, 8690 Hattfjelldal 6. Forretningsdrivende Hellen Brennbakk, 8690 Hattfjelldal 7. Rektor Lillian Sætern, 8690 Hattfjelldal 8. Landbruksveileder Lisbet Nordtug, 8690 Hattfjelldal 9. Veterinær Siv Svendsen, 8690 Hattfjelldal 10. Lærer Torill Mari Dale Hofstad, 8690 Hattfjelldal 11. Butikkmedarbeider Cathrin Braaten, 8690 Hattfjelldal 12. Banksjef Elin Hjerpås, 8690 Hattfjelldal 13. Lærervikar Anne Siri Hamarsbøen, 8690 Hattfjelldal 14. Barnehageassistent Berit Fagerli, 8690 Hattfjelldal 15. Pensjonist Ingrid E. Sørdal, 8690 Hattfjelldal Menn: 1. Markedssjef Stein Are Dahl, 8690 Hattfjelldal 2. Butikkmedarbeider Agnar Pedersen, 8690 Hattfjelldal 3. Bonde Ole Martin Bolstad, 8690 Hattfjelldal 4. Bonde Brynjar Dalen, 8690 Hattfjelldal 5. Smed Åge Steinslett, 8690 Hattfjelldal 6. Bonde Bjørn Sirijord, 8690 Hattfjelldal 7. Bonde Odd Bakken, 8690 Hattfjelldal 8. Bonde Jan E. Torgersen, 8690 Hattfjelldal 9. Helsefagarbeider Leif Åkervik, 8690 Hattfjelldal 10. Bokbussbibliotekar Tom Kappfjell, 8690 Hattfjelldal 11. Sjåfør Frode Johansen, 8690 Hattfjelldal 12. Mekaniker Rasmus Engan, 8690 Hattfjelldal 13. Pensjonist John O. Erlandsen, 8690 Hattfjelldal 14. Bonde Peter Bolstad, 8690 Hattfjelldal 15. Bonde Bjørn Arne Gryteselv, 8690 Hattfjelldal Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

40 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet Side 40 av 118 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Fritak fra vervet som meddommer Søknad om fritak som meddommer Ang. meddommer Saksopplysninger: I henhold til brev av fra Alstadhaug Tingrett ber Bjørn Haaland kommunene ved dette valget å oppnevne det samme antall meddommere som tidligere. Ved neste valgperiode skal det framtidige behovet ut fra der erfaringer som er gjort i mellomtiden vurderes. Domstolloven 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende: 1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene, 4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen, 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er:

41 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven c, Side 41 av den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd. 90. Den som har gyldig fravær, plikter ikke å gjøre tjeneste som lagrettemedlem, meddommer eller rettsvitne. Det samme gjelder den som har gjort tjeneste som lagrettemedlem eller meddommer i 15 dager eller mer i løpet av samme år som saken skal behandles, eller som har gjort tilsvarende tjeneste i 60 dager eller mer i valgperioden. Den som mener å ha gyldig fravær eller rett til fritak etter denne bestemmelsen, skal straks gi domstolen melding om dette og om begrunnelsen. Gyldig fravær foreligger hvis sykdom eller andre hindringer gjør det umulig eller uforholdsmessig byrdefullt å møte. Offentlige verv, unntatt militærtjeneste og tjeneste for høyere rett, skal vanligvis ikke regnes som gyldig fravær for lagrettemedlemmer og meddommere. Dersom det ved trekningen er på det rene at det foreligger forhold som nevnt i første ledd, foretas ny trekning. Ellers gjelder 92. Beslutning om det foreligger gyldig fravær tas av en dommer, eller av en tjenestemann ved domstolen etter retningslinjer gitt av domstollederen. Avgjørelse av spørsmål om gyldig fravær som er tatt av en tjenestemann, kan kreves forelagt for en dommer. Dommerens avgjørelse kan bringes inn for overordnet domstol. For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: 1. Markedssjef Stein Are Dahl, 8690 Hattfjelldal 2. Butikkfunksjonær Agnar Pedersen, 8690 Hattfjelldal 3. Bonde Tore Mikkeljord, 8690 Hattfjelldal 4. Bonde Brynjar Dalen, 8690 Hattfjelldal 5. Smed Åge Steinslett, 8690 Hattfjelldal 6. Bonde Bjørn Sirijord, 8690 Hattfjelldal 7. Bonde Odd Bakken, 8690 Hattfjelldal 8. Bonde Jan Torgersen, 8690 Hattfjelldal 9. Assistent Leif Åkervik, 8690 Hattfjelldal 10. Bokbussbibliotekar Tom Kappfjell, 8690 Hattfjelldal 11. Sjåfør Frode Johansen, 8690 Hattfjelldal 12. Pensjonist Arne Steinbakken, 8690 Hattfjelldal 13. Pensjonist John O. Erlandsen, 8690 Hattfjelldal 14. Bonde Peter Bolstad, 8690 Hattfjelldal 15. Bonde Bjørn Arne Gryteselv, 8690 Hattfjelldal

42 Side 42 av Helsesekretær, Marit Sirijord, 8690 Hattfjelldal 17. Butikkfunksjonær Anita Sirijord Sætern, 8690 Hattfjelldal 18. Butikkfunksjonær Vera A. Bråten, 8690 Hattfjelldal 19. Lærer Sølvi Andersen, 8690 Hattfjelldal 20. Butikkfunksjonær Ellinor B. Sætern, 8690 Hattfjelldal 21. Forretningsdrivende Hellen Brennbakk, 8690 Hattfjelldal 22. Lærer Lillian Sætern, 8690 Hattfjelldal 23. Landbruksveileder Lisbeth Nordtug, 8690 Hattfjelldal 24. Veterinær Siv S. Bjormo, 8690 Hattfjelldal 25. Hjemmehjelp Bodil Heggli, 8690 Hattfjelldal 26. Forretningsdrivende Marit Fagerli, 8690 Hattfjelldal 27. Innkjøpsleder Elin Hjerpås, 8690 Hattfjelldal 28. Miljøarbeider Unni Nordheim, 8690 Hattfjelldal 29. Barnehageassistent Berit Fagerli, 8690 Hattfjelldal 30. Pensjonist Ingrid E. Sørdal, 8690 Hattfjelldal Bodil Heggli, Unni Marie Nordheim og Marit Fagerli ønsker ikke gjenvalg. arbeidsleder

43 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 43 av 118 FE /544 11/ Representant til Sagavegforeningen Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling Som representant til Sagavegforeningen for perioden velges: 1. Som vararepresentant velges: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: Representant: Ordfører Vararepresentant: varaordfører Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-090/11 Vedtak: Som representant til Sagavegforeningen for perioden velges: 1. Ordfører Som vararepresentant velges: 1. Varaordfører Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

44 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 44 av 118 Saksopplysninger: Sagavægforeningen er en norsk/svensk interkommunal samarbeidsorganisasjon som arbeider for fremme av reiselivet. Hver kommune har en representant i foreningens øverste styringsorgan. For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Som representant til Sagavegforeningen velges: 1. Ordfører Som vararepresentant velges: 1. Varaordfører Vurdering: Jeg viser til den vurdering som har vært om at kommunens representasjon bør utøves av ordfører/varaordfører etter som det dreier seg om interkommunalt samarbeidsorgan. Etter kommuneloven kan rådmannen møte i ethvert kommunalt organ, så også i Sagavegforeningen. Etter min mening er det ikke nødvendig at rådmannen møter ved alle møter, men det er også slik at for eks. foreningens årsmøte fra tid til annen behandler budsjetter og andre tiltak av relativt stor økonomisk betydning. Det er også slik at det fra tid til annen er oppe saker av mer formell karakter for medlemskommunene. Ved slike anledninger kan det være aktuelt at rådmannen vurderer å være representert i møtet. Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 2 I Sagavægen Årsmøte i sagavægenforeningen 21 mai 2011 arbeidsleder

45 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 45 av 118 FE /923 11/ Hovedutvalg næring, natur og miljø Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførers innstilling Som representanter til hovedutvalg for næring, natur og miljø for perioden velges: Som vararepresentanter velges: Som leder velges: Som nestleder velges: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: Som representanter velges: 1. Finn Ove Hofstad (AP) 2. Sølvi Andersen (AP) 3. Morten Bolstad (SV) 4. Terje Daleng (SP) 5. Tone Waaler (SP) Som vararepresentanter velges: 1. Arnfinn Grubben (AP) 2. Hege Dalen (AP) 3. Ansgar Kleven (SV) 4. Tomas Børgefjell (SP) 5. Bjørg Heidi Johansen (SP) Som leder velges: Finn Ove Hofstad Som nestleder velges: Morten Bolstad Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-091/11 Vedtak: Som representanter til hovedutvalg for næring, natur og miljø for perioden velges: 1. Finn Ove Hofstad (AP) 2. Sølvi Andersen (AP) 3. Morten Bolstad (SV) 4. Terje Daleng (SP)

46 5. Tone Waaler (SP) Side 46 av 118 Som vararepresentanter velges: 1. Arnfinn Grubben (AP) 2. Hege Dalen (AP) 3. Ansgar Kleven (SV) 4. Tomas Børgefjell (SP) 5. Bjørg Heidi Johansen (SP) Som leder velges: Finn Ove Hofstad Som nestleder velges: Morten Bolstad Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune formannskapssekretær

47 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent innhabilitet. Side 47 av 118 Saksopplysninger: Det ble vedtatt i kommunestyret den , KS-071/11, at den politiske organiseringen skulle endres: Hattfjelldal kommunes politiske organisering endres slik: Det opprettes hovedutvalg for oppvekst og kultur. Det opprettes hovedutvalg for næring, natur og miljø. Tidligere Naturforvaltningsutvalg skal inngå i dette utvalget. Det opprettes eget planutvalg. Politisk ledet forhandlingsutvalg avvikles etter årets forhandlinger (2011) og arbeidet fra 2012 tillegges rådmannen. Formannskapet utarbeider forslag til oppgave- og myndighetsbeskrivelse for utvalgene. Rådmannen er sekretær for dette arbeidet. Kommunestyret skal velge inn 5 representanter og 5 vararepresentanter til nytt utvalg for Næring, natur og miljø. Tidligere Naturforvaltningsutvalg inngår nå i det nye utvalget. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel _2_P.doc arbeidsleder

48 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 48 av 118 FE /908 11/ Valg av representanter til skatteutvalget Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Ordførerens innstilling Som representanter i skatteutvalget for kommunestyreperioden velges: Som vararepresentanter velges: Kommunestyret Møtebehandling: Valgnemndas innstilling: Som representanter velges: 1. Åse Åkervik 2. Bjørn Volden 3. Jan E. Johansen Som vararepresentanter velges: 1. Tom Kappfjell 2. Magnhild Sjåvik 3. Ellinor B. Sætern Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt. KS-092/11 Vedtak: Som representanter i skatteutvalget for kommunestyreperioden velges: 1. Åse Folstad Åkervik 2. Bjørn Volden 3. Jann E. Johansen Som vararepresentanter velges: 1. Tom Kappfjell 2. Magnhild Sjåvik 3. Ellinor B. Sætern Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune

49 formannskapssekretær Side 49 av 118

50 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 50 av 118 Saksopplysninger: Skatteutvalget består av 3 medlemmer valgt av kommunestyret. Utvalget har innenfor visse rammer myndighet til å ettergi skatt og/eller renter og omkostninger. Skattebetalingsloven Når noen i medhold av ligningslovens 9-12 har rådd til at skatten blir nedsatt eller ettergitt og når det ellers på grunn av dødsfall, særlig alvorlig eller langvarig sykdom, varig invaliditet eller andre årsaker virker særlig ubillig eller uforholdsmessig trykkende å fastholde hele skatten, kan denne settes ned eller ettergis. 2. Avgjørelse som nevnt under 1 kan i alminnelighet først treffes når likning er foretatt. I inntektsåret kan det av årsaker som nevnt under 1 gis utsettelse med innbetaling av utskrevet forskottsskatt og det kan samtykkes i fritaking for forskottstrekk eller tilbakebetaling av trekk. Endelig avgjørelse om nedsettelse eller ettergivelse blir også i disse tilfelle å treffe etterat likning er foretatt Avgjørelse som nevnt i 41 treffes av formannskapet etter innstilling fra et utvalg på minst tre medlemmer som velges av kommunestyret (formannskapet). Likningssjefen og - etter nærmere bestemmelse av kommunestyret (formannskapet) - skatteoppkreveren kan tiltre utvalget, dog uten stemmerett. Formannskapet kan overlate sin myndighet til skatteutvalget i saker som gjelder beløp på inntil kr Vedkommende departement kan etter søknad fra formannskapet samtykke i at også saker som gjelder større beløp avgjøres av skatteutvalget. I saker som gjelder ettergivelse av skatt på over kr eller nedsettelse med mer enn dette beløp, blir dog avgjørelsen å treffe av vedkommende departement etter forslag fra det utvalg som er nevnt i første punktum. 2. Kommunestyret (formannskapet) kan oppnevne flere utvalg som nevnt under nr. 1 når det finnes nødvendig. 3. Kommunestyret kan bestemme at skatteutvalgets gjøremål skal legges til en annen kommunal nemnd. Nr. 1, annet punktum gjelder i så fall tilsvarende for denne nemnds behandling av saker etter denne lov. Kommunestyret avgjør hvem som skal være leder og nestleder i utvalget. 4. Departementet kan fastsette regler om utgiftsføring av skattebeløp som ikke lar seg inndrive. 5. For skattytere som utelukkende skal betale statsskatt, kan vedkommende departement bestemme at innstilling og avgjørelse som nevnt i nr. 1 legges til andre organer. For siste periode gjorde kommunestyret følgende valg: Som representanter til skatteutvalget velges: 1. Åse Åkervik 2. Bjørn Volden 3. Jan E. Johansen Som vararepresentanter velges: 1. Tom Kappfjell 2. Magnhild Sjåvik 3. Ellinor B. Sætern arbeidsleder

Hattfjelldal kommune. Valg av meddommere til Alstahaug tingrett for perioden 01.januar desember 2020

Hattfjelldal kommune. Valg av meddommere til Alstahaug tingrett for perioden 01.januar desember 2020 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-033 16/245 16/2270 Mona V. Larsen 08.03.2016 Valg av meddommere til Alstahaug tingrett for perioden 01.januar 2017-31. desember

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: Tidspunkt: 12.30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: Tidspunkt: 12.30 Hattfjelldal kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 12.30 Møtebok for Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP Ann-Elen

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31.

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8929-14 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.09.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

SAKSDOKUMENT VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER

SAKSDOKUMENT VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER Arkivsaknr.: 16/02692-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler Bjørn Stokvold SAKSDOKUMENT Saksgang Møtedato Kommunestyret 26.09.2016 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER 2017-2020 SAMMENDRAG: Det skal velges forliksrådsmedlemmer

Detaljer

66/16 Formannskapet Kommunestyret

66/16 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Majken Røsnes Skjelbred Saksmappe: 2016/203-26825/2016 Arkiv: 033 Valg av forliksråd for perioden 01.01.2017-31.12.2020 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/16 Formannskapet 07.09.2016

Detaljer

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere Overskriften endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 Overskriften endres

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg:

Detaljer

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk Deres ref.: Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 2015/7741 Arkivnr.: 752 Kommunene i Rogaland Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& For Gratangen kommune velges

Detaljer

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C83 14/279 14/5519 Mona V. Larsen 25.08.2014 Fritak fra politisk verv Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 VEDLEGG 3 OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 FELLES VEDLEGG til saker om valg av meddommere perioden 2013 2016: Valg til Lagmannsrett, jnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.06.2012 Tid: 10:30.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt

Detaljer

Rådmannen - servicetorget

Rådmannen - servicetorget Rådmannen - servicetorget Knut Hauge, Hafslo Svein Arve Ruud, Solvorn Tordis Rauboti, Solvorn 22.11.2012 Arkivsak: 11/2720 Løpenr.: 12/13879 Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud - Melding om politisk behandling

Detaljer

Lov om domstolene (domstolloven).

Lov om domstolene (domstolloven). LOV-1915-08-13-5 Domstolloven - dl. Lov om domstolene (domstolloven). Side 1 av 6 Lov om domstolene (domstolloven). 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 0 Overskriften endret ved lover

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/504 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2016 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 09.06.2016. VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Valgnemda Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 15.04.2016 2015/1822-5156/2016 Arkivkode: 033 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722036 Offentlig

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/1469 Sakstittel: VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/1469 Sakstittel: VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 16/1469 Sakstittel: VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune velger

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Interntjenesten Vår dato Vår referanse 01.06.2012 2010/809-5912/2012 Arkivkode: 033 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722036 Interntjenesten

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 8859/16 Ark.: Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: 1. Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016 MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 26.04.2012 kl. 13:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 1/12

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 11347/16 Ark.: 033 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til:

Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til: VALG AV MEDDOMMERE Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til: tingretten lagmannsretten - jordskifteretten for kommende periode 01.01.2013-31.12.2016. DomstoUoven

Detaljer

SAK 1/12 MØTE I VALGNEMNDA I GRAN KOMMUNE

SAK 1/12 MØTE I VALGNEMNDA I GRAN KOMMUNE VEDLEGG SAK 1/12 MØTE I VALGNEMNDA I GRAN KOMMUNE 29.03.12 Samtlige kommuner Longyearbyen lokalstyre Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201000351-33 Terje Karterud 73 56 70 52 07.11.2011 Valg av lagrettemedlemmer

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-022 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-022 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Valnemnd 16.01.2008 007/08 KAWV Kvam heradsstyre 05.02.2008 017/08 KAWV Avgjerd av: Heradsstyret Saksh.: Sigrid Laupsa

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 26.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 26. Hattfjelldal kommune Side 1 av 26 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 12:00 (lim inn her) Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 059/11 Godkjenning

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 10:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 10:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 08.03.2012 kl. 10:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/12 Eiendomsskatt valg takstnemnd og overtakstnemnd 2011-2015 PS 2/12 Forslag

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11 Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen SP

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2011 Tid: Kl. 10.30 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN NOTAT Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere. Innledning Det er domstolleder som bestemmer antallet medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette antallet mellom

Detaljer

Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler

Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler Alle landets kommuner Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 200700389-5 Terje Karterud 73 56 70 52 22.06.2007 Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler

Detaljer

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 27.05.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01239 SAKSKART Side Saker til behandling 3/16 15/008071 Valg av legatstyrer perioden 2015 2019 2 4/16 15/013997 Valg

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Valgnemnda. Rådhuset, Kommunestyresalen 16:00 18.04.2016. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Valgnemnda. Rådhuset, Kommunestyresalen 16:00 18.04.2016. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 18.04.2016 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 16:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013-31. DESEMBER 2016

FAUSKE KOMMUNE VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013-31. DESEMBER 2016 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/1478 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2825 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 079/12 FORMANNSKAP Dato: 23.04.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 17.06.2015 Møtested: Harstad Rådhus 1A Formannskapssalen Tidspunkt: 14:15 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgkomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgkomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgkomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.01.2011 Tid: 18:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgnemnd for politiske råd og utvalg 10/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgnemnd for politiske råd og utvalg 10/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/539-4 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgnemnd for politiske råd og utvalg 10/16 09.06.2016 Halsa kommunestyre Valg

Detaljer

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Samtlige kommuner Longyearbyen lokalstyre Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201000351-33 Terje Karterud 73 56 70 52 07.11.2011 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 16:00 18:10 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 X45 &15 Arkivsaksnr.: 16/3647. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 X45 &15 Arkivsaksnr.: 16/3647. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 X45 &15 Arkivsaksnr.: 16/3647 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.10.2016 Kommunestyret 31.10.2016 SUPPLERINGSVALG - LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.08.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 16:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante)

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 07.04.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15 Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 17:45 18:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011 MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.03.2008 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes tlf eller på e-post Lillehammer kommune Valgnemnd 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnd 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.08.2014 Tid: 17.50-18.00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes tlf. 90798900

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 26.04.2012 kl. 14:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Borgarting lagmannsrett - valg av meddommere Thomas Fosen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Det velges følgende mann;, og

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Det velges følgende mann;, og Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/8794-6 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg, meddommere til Namdal Tingrett og utvalg for jordskiftesaker,

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 30.08.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyret

Møteinnkalling for Valgstyret Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møteinnkalling for Valgstyret Møtedato: 23.03.2015 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 19:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær, som sørger for innkalling

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

VALG AV MEDDOMMERE TIL GJØVIK TINGRETT FOR PERIODEN Som meddommere til Gjøvik tingrett for perioden

VALG AV MEDDOMMERE TIL GJØVIK TINGRETT FOR PERIODEN Som meddommere til Gjøvik tingrett for perioden Arkivsaksnr.: 15/2417 Lnr.: 8870/16 Ark.: 033 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV MEDDOMMERE TIL GJØVIK TINGRETT FOR PERIODEN 010117-311220 Lovhjemmel: Domstolloven Ordførers innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Møtested: Kommunestyret. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Møtested: Kommunestyret. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Saksnr: 22-26 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyresalen, Rødberg TEMA: 11.00 11.30 Prosjekt Lys i alle glas Saksbehandlingen starter kl. 11.30.

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0011/08 07/00515 VALG AV MEDDOMMERE TIL ØST-FINNMARK TINGRETT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0011/08 07/00515 VALG AV MEDDOMMERE TIL ØST-FINNMARK TINGRETT MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skansen NB! Merk tid og sted! Møtedato: 03.03.2008 Tid: Kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/457 VALG AV MEDDOMMERE TIL ALSTAHAUG TINGRETT 2013-16.

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/457 VALG AV MEDDOMMERE TIL ALSTAHAUG TINGRETT 2013-16. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/457 VALG AV MEDDOMMERE TIL ALSTAHAUG TINGRETT 2013-16. Rådmannens innstilling: Valgnemnda vil fremme innstilling i saken. Bakgrunn: Kommunene

Detaljer

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020 DOMSTOL ADMINISTRASJONEN Saksbehandler:Terje Direkte tlf.:73567052 Karterud Dato:17.11.2015 Saksnr.:15/1315-36 Arknikode:DOMSTOL 306 Deres ref.: Samtlige kommuner Longyearbyen lokalstyre Samtlige fylkeskommuner

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8929-4 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten og jordskiftemeddommere

Detaljer

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag)

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag) Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Medlemmer: A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 17.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700 eller postmottak@volda.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700 eller postmottak@volda.kommune.no. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: Austefjorden, 1. etg., rådhuset Dato: 16.06.2016 Tid: 13:30 MØTEINNKALLING Medlemer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 15/1814 SUPPLERINGSVALG - POLITISK VARAMEDLEM TIL ELDRERÅDET UT VALGPERIODEN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 15/1814 SUPPLERINGSVALG - POLITISK VARAMEDLEM TIL ELDRERÅDET UT VALGPERIODEN Rådmannen Utvalg: Valgnemnda Møtested: Bystyresalen Møtedato: 06.12.2016 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

BOKN KOMMUNE Sakspapir

BOKN KOMMUNE Sakspapir BOKN KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 10.05.2016 037/16 JEN Saksansv.: Jan Erik Nygaard Arkiv: K1-033 Objekt: Arkivsaknr 15/655 Val av lagrettemedlemmer,meddommere

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 13.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 17.11.2014 Møtested: Harstad Rådhus Kantina Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Formannskapet i Surnadal har i møte 12. mai 2016 valt å foreslå følgjande meddommarar og lagrettemedlemmer for kommunestyret.

Formannskapet i Surnadal har i møte 12. mai 2016 valt å foreslå følgjande meddommarar og lagrettemedlemmer for kommunestyret. Formannskapet i Surnadal har i møte 12. mai 2016 valt å foreslå følgjande meddommarar og lagrettemedlemmer for kommunestyret. Forslaget blir lagt ut til offentleg ettersyn. Dei som er foreslått har fått

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 05.06.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Besl. O. nr. 74. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 74. Jf. Innst. O. nr. 54 ( ) og Ot.prp. nr. 22 ( )

Besl. O. nr. 74. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 74. Jf. Innst. O. nr. 54 ( ) og Ot.prp. nr. 22 ( ) Besl. O. nr. 74 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 74 Jf. Innst. O. nr. 54 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 22 (2006-2007) År 2007 den 25. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 11:00 (MERK: Klokkelsett)

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 11:00 (MERK: Klokkelsett) Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 11:00 (MERK: Klokkelsett) Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine Thorsen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Saksframlegg. Til Forliksråd for perioden 1.mai 2008 1.januar 2013 oppnevner bystyret følgende 3 medlemmer m/varamedlemmer:

Saksframlegg. Til Forliksråd for perioden 1.mai 2008 1.januar 2013 oppnevner bystyret følgende 3 medlemmer m/varamedlemmer: VALG AV DIV. STYRER, RÅD OG UTVALG. Arkivsaksnr.: 07/32589 Saksframlegg Forslag til innstilling: Til Forliksråd for perioden 1.mai 2008 1.januar 2013 oppnevner bystyret følgende 3 medlemmer m/varamedlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 12/08 07/1866 DETALJERT BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 12/08 07/1866 DETALJERT BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.08 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Utvalg: Kommunestyret Dato: 27.04.2016 Møtested: Storstua, Idrettshallen Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 13 til sekretariatet, som sørger for

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra valgnemnd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Hitra valgnemnd

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra valgnemnd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Hitra valgnemnd HITRA KOMMUNE Fillan den: 13.05.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Hitra valgnemnd 2015-2019 Innkalling til møte i Hitra valgnemnd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Ordførers

Detaljer

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument.

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-D12 09/667 13/7830 Stian Skjærvik 15.11.2013 Vedr. interpellasjon av 18.09.13 - Vurdering av sletting av dokument. Utvalg

Detaljer

SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN /11 KOMMUNESTYREVALGET GODKJENNING AV VALGET 72/11 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN

SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN /11 KOMMUNESTYREVALGET GODKJENNING AV VALGET 72/11 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN MØTEINNKALLING innkalles til møte 17.10.2011 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen SAKSLISTE FOR DEN 17.10.2011 Saksnummer Innhold 69/11 KOMMUNESTYREVALGET 2011 - GODKJENNING AV VALGET 70/11 VALG AV FORMANNSKAP

Detaljer

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: *

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/05716-011 Dato: * KOMMUNEOPPNEVNTE STYRER, RÅD OG UTVALG INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling: Fast utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/07 07/223 REFERATER 41/07 07/113 GODKJENNING AV KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/07 07/223 REFERATER 41/07 07/113 GODKJENNING AV KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2007 Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Trude Hustad for Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Torunn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer