Nettverk og samarbeid i forskningen...2. Styrets beretning Resultatregnskap Balanse pr Noter til regnskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverk og samarbeid i forskningen...2. Styrets beretning 2001...3. Resultatregnskap 2001...5. Balanse pr. 31.12...6. Noter til regnskapet 2001..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Nettverk og samarbeid i forskningen...2 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse pr Noter til regnskapet Revisjonsberetning...9 Satsingsområde "Utmark" Landbruk Strategisk satsningsområde "Areal og transport"...11 Næringsretta nyskaping og bedriftsutvikling Rapporter Notater Arbeidsnotater Fagserie Eksterne publikasjoner/artikler Aviskronikker Foredrag Kurs-/seminardeltakelse Undervisning/veiledning Doktorgradsutdanning Annen kompetanseheving Styret...20 Rådsforsamlingen...20 Ansatte

2 Nettverk og samarbeid i forskningen EUs ministerråd vedtok nylig det 6. rammeprogrammet for forskning. Programmet legger grunnlaget for forskningsaktiviteten i unionen de kommende årene. Ambisjonene er høye. Det 6. rammeprogrammet for forskning skal bidra til at EU i løpet av den kommende tiårsperioden tar igjen USAs forsprang innen teknologi og vitenskap. Et sentralt grep i denne sammenhengen er at en gjennom det nye forskningsprogrammet skal bygge nye og tyngre forskningsnettverk i Europa. Gjennom nye forskningsnettverk og større forskningsorganisasjoner skal kvaliteten på forskningen økes og en skal oppnå sterkere prioritering av innsatsen i forhold til mål. europeiske forskningsnettverket European Science and Technology Observatory (ESTO). Vi er i ferd med å gå gjennom vår samarbeidsavtale med HiNT og vi bygger løpende ut våre samarbeidsrelasjoner med næringsmiljø i regionen. Instituttet har i tillegg et omfattende samarbeid på prosjektbasis med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. Vi mener at vi på denne måten skal oppnå tilstrekkelig faglig tyngde i vår forskningsaktivitet og nødvendig nærhet til viktige næringsmiljø i egen region, slik at instituttet kan bli en enda mer attraktiv kunnskapsaktør i årene framover. Også i vårt eget land er det igangsatt prosesser som vil endre det forsknings- og kunnskapspolitiske landskapet. I Bodø, Stavanger og Kristiansand (Agder) arbeides det for å etablere nye universiteter. De regionale forskningsinstituttene på disse stedene vil være viktige elementer i de nye universitetsmiljøene. Det er nylig gjennomført en evaluering av norsk landbruksforskning. Evalueringen konkluderer bl.a med at det må skje en samordning av forskningsmiljøene for å heve kvaliteten på forskningen. Det er igangsatt et arbeid for å slå sammen Planteforsk, Jordforsk og NORSØK til en organisasjon som i så fall vil bli en forskningsinstitusjon med om lag 500 tilsatte. Flere andre forskningsmiljø er også involvert i organisasjonsmessige tilpasninger eller mer omfattende strukturendringer. Erik Revdal direktør De regionale forskningsinstituttene, herunder også NTF, er tillagt et særlig forskningspolitisk ansvar for regional innovasjon. Instituttene vil få ressurser til å utvikle sin kompetanse innen dette feltet fra Næringsdepartementet og Norges forskningsråd. I tillegg forutsettes instituttene å bygge opp nasjonal kompetanse innen fagområder som er særlig relevante i egen region. For NTFs vedkommende gjelder dette for temaområdene Areal og transport og Utmark. NTF tilpasser også organisasjon og samarbeidsrelasjoner for å styrke kvaliteten på det arbeidet som utføres. Instituttet er tilsuttet et nasjonalt nettverkssamarbeid innen utmark, og vi har tatt initiativ til å opprette et regionalt samarbeid i Midt-Norge innen landbruk. Sammen med de andre regionale forskningsinstituttene vil NTF i løpet av året bli medlem av det 2

3 Styrets beretning 2001 Den faglige aktiviteten i 2001 har vært konsentrert om følgende hovedarbeidsområder: Prosjektinntekter 2001 Innovasjon og bedriftsutvikling Regional utvikling, regionalforskning Landbruk og utmark Velferd Evalueringer Utenfor Nord- Trøndelag 35 % Nord- Trøndelag 65 % Personale Ved utgangen av 2001 hadde NTF 28 tilsatte. 3 hadde permisjon ved årsskiftet, hvorav 2 på grunn av dr. gradsstudier. Det var 2 tilsatt som forsker 1 (hvorav 1 professor II), 9 som forsker II, 7 som forsker III, 3 rådgivere, 1 dr. gradsstipendiat og 3 forskningskonsulenter. I tillegg var det tilsatt en økonomikonsulent og en sekretær. Ved årsskiftet var 6 av de tilsatte kvinner og 22 menn. I løpet av året er det foretatt i alt 4 nytilsettinger ved NTF, hvorav 2 i 50 % stilling. Ingen har sluttet i Det er få kvinnelig tilsatte i instituttet. Det er et viktig rekrutteringspolitisk mål å høyne denne andelen framover. Sykefraværet utgjorde 5,2 % mot 4,2 % i En stor del av sykefraværet skyldes langtidsfravær og fravær i forbindelse med barns sykdom. Sykefraværet bør kunne reduseres. Styret mener at det bør kunne oppnås gjennom allerede iverksatte tiltak. Det vil bli gjennomført en intern kartlegging av arbeidsmiljøet i virksomheten, en er i ferd med å følge opp anbefalinger fra Bedriftshelsetjenesten spesielt knyttet til fysiske eller ergonomiske forhold ved arbeidsstasjonene og NTF har som en av de første virksomhetene i fylket inngått avtale om Et inkluderende arbeidsliv. Økonomi og regnskap Drift Resultatet i 2001 gir et underskudd på kr Dette er om lag som for Inntektene økte med om lag 1 mill. kr i forhold til 2000, men kostnadene økte like mye slik at resultatet blir like svakt som året før. Resultatet preges imidlertid av ekstraordinære personalutgifter knyttet til instituttets pensjonsavtale med KLP i størrelsesorden kr og tap, justeringer på kr som gjelder forhold i Figur 1: Fordeling av prosjektinntektene mellom Nord-Trøndelag og utenfor Nord-Trøndelag Bevilgninger fra Norges forskningsråd NTF har mottatt kr i basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Av dette er kr grunnbevilgning som er kr lavere enn for Dette utgjør 9 % av totalomsetningen. I 2000 utgjorde grunnbevilgningen 11 % av totalomsetningen. NTF fikk i 2001 godkjent 1 nytt strategisk instituttprogram og et nettverksamarbeid av Norges forskningsråd. Dette innebærer at basisbevilgningen i 2002 øker til kr Instituttet fikk i tillegg faglig godkjent enda et strategisk program som vi håper vil oppnå finansiering fra Lønn og godtgjørelse Styrehonorar er i regnskapet kostnadsført med kr ,-. Til revisor er utbetalt kr , fordelt på revisjonshonorar, attestasjon og bistand. Miljø Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø. Disponering av årets underskudd Underskuddet kr dekkes over opptjent grunnfond. Faglig virksomhet Oppdrag Tatt i betraktning at netto økning i arbeidskapasitet (antall årsverk) også hensyntatt permisjoner, var på 0,3 årsverk i forhold til 2000, innebærer økningen i omsetningen på om lag 1 mill. kr eller 8,5 % i forhold 3

4 til 2000, at NTF har hatt en positiv utvikling i oppdragsmarkedet i En del av veksten skyldes prisøkninger og innføring av moms fra 1. juli, men størstedelen skyldes økt oppdragsmengde. En viktig del av forklaringen på dette er kapasitets- og oppdragsøkning innen områdene utmark og innovasjon/bedriftsutvikling. Det siste er et direkte resultat av arbeidet for å styrke relasjonene mot lokale og regionale næringsog innovasjonsmiljø. Andelen næringsrelaterte oppdrag er økt fra 2000 til 2001 til omlag 15 %. Andelen finansiert av NFR (medregnet FUNNordningen, unntatt basisbevilgning) er om lag 10 %. Fylkeskommuner/ kommuner 57 % Figur 2: Prosjektinntekter 2001 Næringslivet 15 % Statlig 19 % Forskningsråd 9 % Fordeling av prosjektinntekter etter oppdragsgiver Forskningssamarbeid NTF samarbeider med en rekke norske forskningsmiljø. HiNT er en viktig samarbeidspartner, men omfanget av samarbeidet er fortsatt mindre enn målet. I 2001 har NTF etablert et nettverkssamarbeid med Østlandsforskning og NORUT samfunnsforskning i Tromsø innen utmark. Dette nettverkssamarbeidet synes å bidra til en betydelig økning i det direkte prosjektsamarbeidet mellom institusjonene. I NTFs nye strategiske instituttprogram Utmark forvaltningsutfordringer og landskapsendringer, er det også etablert samarbeid med Planteforsk Kvithamar og HiNT. Innen dette området er det også under utvikling spennende samarbeidsforhold med internasjonale forskningsmiljø, i første rekke svenske og et miljø i Estland. Etablerte samarbeidsrelasjoner med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljø er i hovedsak videreført. Samarbeidet med forskningsmiljø i og omkring Mitthögskolan i Østersund synes å bli forsterket, samtidig som etablerte kontakter i forskningsmiljøet ved universitetet i Umeä kan representere nye muligheter for NTF. Kompetanse I løpet av 2001 har instituttet fått flere nyansatte med høy fagkompetanse, hvorav 1 med dr.grad. I tillegg har også en tilsatt ved NTF fullført sin dr.gradsutdanning og starter i heltidsstilling ved instituttet fra 1. januar I alt 5 forskere ved NTF er i gang med dr.gradsstudier. 2 av disse forventes å disputere i løpet av Medarbeidere i NTF fikk antatt i alt 8 artikler i vitenskapelige tidsskrift som er en betydelig økning i forhold til tidligere. Utsiktene for 2002 Ved inngangen til året er oppdragsreserven på om lag 80 % av budsjettert omsetning. Gjennom at NTF fra og med 2002 fikk finansiert et nytt strategisk instituttprogram i forskningsrådet, Utmark landskapsendringer og forvaltningsutfordringer, som går over 3 år, har instituttet i betydelig grad styrket sin situasjon både faglig og økonomisk innen et av instituttets prioriterte fagområder. Instituttprogrammet trekker med seg nye samarbeidsrelasjoner og tematisk tilgrensende prosjekter og gir NTF en nasjonal posisjon innen dette forskningsfeltet. Det gjennomførte utviklingsarbeidet innen satsingsområdet Næringsrettet innovasjon og bedriftsutvikling, har også styrket instituttets posisjon både i oppdragsmarkedet og forskningsmessig. Det forventes at dette gir uttellinger i løpet av Gjennom utviklingsarbeidet som er gjennomført for landbruket i Indre Namdal de 3 siste årene, har NTF opparbeidet en særlig kompetanse innen økonomisk analyse og rådgiving i landbruket. Det arbeides med å videreutvikle dette konseptet og styrke forskningsinnholdet i den landbruksrettede FoU-aktiviteten. Effektene i oppdragsmarkedet av vårt instituttprogram Transport, areal og samfunn vurderes også som positive i Hovedinnretningen for de strategiske satsinger opprettholdes i 2002 med nødvendige justeringer. Takk for innsats og samarbeid Styret vil takke både oppdragsgivere, samarbeidspartnere og støttespillere for samarbeidet i Styret takker også de tilsatte for god innsats i arbeidet for at NTF skal kunne utvikle seg til å bli et enda bedre redskap for samfunns- og næringsliv. 4

5 Resultatregnskap 2001 Driftsinntekter og driftskostnader Note Prosjektinntekter Bevilgninger Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Prosjektkostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Lokalkostnader Inventar og utstyr Fremmede tjenester Kontorutgifter Reiseutgifter Salgskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Overført grunnfond Sum overføringer

6 Balanse pr Eiendeler Note Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd KLP Sum anleggsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Grunnfond Opptjent egenkapital Opptjent grunnfond Kompetansefond Sum egenkapital Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

7 Noter til regnskapet 2001 Note O: Regnskapsprinsipper Generelt I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for tjenestene. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. Klassifisering Eiendeler knyttet til prosjektaktivitet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler. Vurderingsregler Kundefordringer vurderes til pålydende redusert for konstaterte og forventede tap. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har økonomisk levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr ,-. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftøkonomiske avskrivninger basert på antatt økonomisk levetid. Finansielle driftsmidler vurderes til historisk kostpris, med mindre varig verdinedgang tilsier en lavere vurdering. Oppdrag under utførelse er vurdert til opptjent honorar i forhold til fremdrift på hvert prosjekt. Beholdning av opptjente honorarer er klassifisert som kortsiktig fordring, og innbetalt forskudd fra oppdragsgivere er klassifisert som kortsiktig gjeld. Note 1: Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelse m.m. Lønnskostnader; Lønninger Kostnader hjemme-pc Folketrygdeavgift Pensjonskostnader Andre ytelser SUM Ytelser til ledende personer Direktør Styret Lønn I tillegg kommer direktørens andel av stiftelsens pensjonskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte i 2001 var 25. Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr ,- herav utgjør konsulenthonorar kr 5 000,-. Note 2: Betalingsmidler Summen inkluderer bankinnskudd for skattetrekk med kr ,-. 7

8 Note 3: Kortsiktige fordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende redusert for avsetninger til fremtidig tap på kr ,-. Konstaterte tap på kundefordringer utgjør kr ,-. Av andre fordringer utgjør periodisering av utførte ikke fakturerte oppdrag kr Note 4: Aksjer Selskapets navn Antall Pålydende Bokført verdi Miljøservice Trøndelag AS , ,- Ogndalsveien 2 AS , ,- Note 5: Varige driftsmidler Inventar EDB- Kontor- Økonomi- Sum Utstyr maskiner system Anskaff.kost Tilgang i året Akk.avskr Bokført verdi Årets avskrivning Avskrivningssatser 10-20% 20-33% 20% 10% Det er i 2001 endret avskrivning fra saldoavskrivning til lineær avskrivning på driftsmidlene. Lineære avskrivninger for 2001 er kr lavere enn om en hadde lagt saldoavskrivninger til grunn. Note 6: Pensjonsforpliktelser Pensjonsansvaret er dekket gjennom pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Det er avsatt forsikringsfond som fullt ut dekker de forsikrede pensjonsforpliktelser. Bokført andel av egenkapitalinnskudd i KLP er på kr ,- pr Kontoutskrift fra KLP viser at andel av egenkapitalinnskuddet utgjør kr ,-. Dette er etter reglene det beløp NTF faktisk ville fått med seg ved flytting av ordningen Dette betyr videre at den del av det oppsamlede egenkapitaltilskudd som er knyttet til fripolisebestanden, ikke er fordelt på kundene dersom fripolisebestanden ikke inngår i en eventuell flytting. Note 7: Kompetansefond Kompetansefond bokført pr med kr ,-. Kr ,- skal benyttes til kompetansehevende tiltak for ansatte, styresak 39/99. Note 8: Annen kortsiktig gjeld Av posten annen kortsiktig gjeld utgjør forskudd fra oppdragsgivere kr

9 Revisjonsberetning 9

10 Satsingsområde "Utmark" NTF har helt siden etableringen i 1983 arbeidet med problemstillinger som har tilknytning til utmark, men det var først i 2001 at utmark ble definert som et eget satsingsområde. Aktiviteten innen utmarskforskning bygger mye på kompetansen og nettverket som er utviklet gjennom prosjektet: "Regimenes slagmark. Om arealutnytting og forvaltningsregimer i LNFområder" (Landbruks- natur og friluftsområder) som starta med et forprosjekt i 1996 og ble avslutta i Prosjektet var finansiert av Norges forskningsråd (NFR). Arbeidet blir nå videreført i det strategiske instituttprogrammet: "Utmark landskapsendringer og forvaltningsutfordringer" for perioden , finansiert av NFR. Instituttprogrammet blir gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Nord- Trøndelag, avdeling for samfunn, næring og natur, Steinkjer; Planteforsk, Kvithamar forskningssenter, Stjørdal og nettverket "UT-forsk". UT-forsk er et nettverkssamarbeid mellom NORUT, Tromsø; Østlandsforskning, Lillehammer og NTF for studier av utmark og utvikling, delfinansiert av NFR for perioden NTF skal være et nasjonalt forskningsinstitutt for utmarksforskning med en kombinasjon av naturfaglig og samfunnsfaglig kompetanse og et brukerorientert og dynamiske perspektiv på landskapsendringer. Instituttprogrammet fokuserer på følgende fire temaer: Tolkning av landskapsendringer med spesiell vekt på metoder for å beskrive og analysere landskapsendringer i de "rørte" områdene. Disse områdene har fått forholdsvis liten oppmerksomhet i norsk naturforvaltning som retter oppmerksomheten mest mot de "urørte" områdene. Forvaltningsregimer som håndterer landskapsendringer i utmark. Det har foregått store landskapsendringer i utmarka de siste årene, men disse endringene blir langt på veg oversett av forvaltningsregimene. De mangler enten interesse, kompetanse eller virkemidler og ser i liten grad naturfaglige vurderinger i et samfunnsfaglig perspektiv. Utmarksbeite med utviking av driftsformer som både er økonomisk lønnsomme og ivaretar utmarkas kulturlandskap, kulturbetingete vegetasjonstyper og biologisk mangfold. I utmarka finnes store arealer for beiting, men disse trues nå av gjengroing. Konflikten bufe-rovvilt med utvikling av forebyggende tiltak som tar hensyn til både biologiske og sosiale og kulturelle sider ved ulike tiltak, for eksempel bruk av vokterhund kombinert med andre tiltak for å redusere rovdyrtap av sau. Landbruk Landbruk er et av NTF sine satsingsområder. Innenfor det omfattende landbruksområdet er det gårdsbruket som økonomisk og driftsmessig enhet som er hovedområdet. Dette innebærer at vår aktivitet er rettet mot enkelt bruk eller samarbeidende bruk både for å optimalisere dagens drift og se etter nye utviklingsmuligheter. Fokuset på nye utviklingsmuligheter er nært koblet mot NTF sitt satsingsområde på innovasjon og her finnes det mange faglige relasjoner. Vår aktivitet er i første rekke å arbeide mot gårdsbrukene som småbedrifter. Fokuset er på økonomisk optimalisering av drifta, ikke bare isolert sett, men også i forhold til de ulike rammebetingelsene som et gårdsbruk gir. For mange handler dette om å ha ei drift som gir et økonomiske utbytte som er til å leve med, i en situasjon hvor de fleste inntekter går ned og de fleste kostnader øker. Utviklingsmulighetene og bondens evne til å ta tak i utviklingsmulighetene er et tema som stadig settes på dagsorden. 10

11 Gårdssatsingsprosjektet i Indre Namdal har vært en forløper for den strategiske satsingen. Gjennom analyser av gårdsregnskap på melkeproduksjonsbruk og tilbakemelding til gårdbrukere, har vi funnet at det på mange bruk finnes til dels store økonomiske forbedringsmuligheter. Over tid har vi også sett at enkelte brukere har klart å realisere dette forbedringspotensialet. Gårdssatsingsprosjektet avsluttes i 2002, og NTF ønsker å videreføre deler av dette arbeidet. I den forbindelse er det utarbeidet et analyseprogram for sau med støtte gjennom FUNN-ordningen. Det er også gjennomført analyser av melkeproduksjon kombinert med opplæring og veiledning til brukere i noen andre områder i Nord-Trøndelag, noe som kan være en mal for videre aktivitet. I 2001 ble det utarbeidet en søknad om Strategisk instituttprogram (SIP), hvor tanken var å videreføre noen av de ideene og funnene som kommer fra gårdsatsingsprosjektet. Denne søknaden ble avslått og det arbeides videre med å få finansiert ulike delprosjekter som lå i denne SIP-søknaden. Strategisk satsningsområde "Areal og transport" Mest sentralt i den strategiske satsningen er gjennomføring av instituttprogrammet "Areal, transport og samfunn". Med utgangspunkt i et betydelig omfang av prosjekter innenfor det aktuelle fagområdet, har det vært behov for å videreutvikle fagmiljøet. Programmet gjennomføres i samarbeid med Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Transportøkonomisk institutt (TØI), Norsk Institutt for by og regionplanlegging (NIBR) og Aalborg Universitet. Lokalt er det også etablert et samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Et sentralt element i dette instituttprogrammet er å videreutvikle kunnskap om arealbruk og transportsystem i småbyer, og en vesentlig del av instituttprogrammet består av et dr.ing-arbeid med hovedfokus på transport i småbyer. Det er valgt ut tre hovedinnsatsområder for gjennomføring av programmet: Transport i småby, transport og regional utvikling samt transport og livsstil. Instituttprogrammet ble etablert våren 2000 og avsluttes i I den innledende delen av instituttprogrammet har dr.ing arbeidet vært prioritert. I løpet av rapporteringsperioden er fagdelen av dr.ing- arbeidet fullført, og i tillegg er det gjennomført datainnsamling som grunnlag for videre arbeid. Det er etablert samarbeid om prosjektarbeid med to lokale busselskaper (Trønderbilene AS og Steinkjerbuss AS) for gjennomføring ev et FoU-prosjekt som fokuserer på videreutvikling av bybusstilbud i småbyer, og det er etablert et samarbeid med Statens Vegvesen Nord-Trøndelag vegkontor og Vegdirektoratet om oppfølging og vurdering av "Namdalsprosjektet" med grunnlag i de perspektiv som er skissert i instituttprogrammet. Prosjektet fokuserer på effekter av bompengefinansiering av infrastrukturutbygging i en liten by. Det er presentert en aviskronikk og ett foredrag i forbindelse med forskningsdagene 2001 med utgangspunkt i tema innenfor instituttprogrammet. I forbindelse med den nasjonale konferansen PLAN hadde NTF ansvaret for et delseminar med tema "Fortetting og transport i småbyer" Bidrag fra NTF som er forankret i instituttprogrammet har vært hovedsak i tre avisartikler og en radioreportasje i rapporteringsperioden. Initiering av prosjekter og nettverksetablering innenfor de tre innsatsområdene har ført til konkretisering av prosjektsamarbeid, men det foreligger ikke publiserte resultater fra disse prosjektene enda. I samarbeid med Alborg Universitet og NIBR arbeider vi med innholdet i et prosjekt om boliglokalisering og transport i Steinkjer. Innenfor transport og livsstil og transport og regional utvikling er det utført litteraturstudier og forberedelser til datainnsamling/prosjektgjennomføring. Det er etablert et samarbeid med Steinkjer kommune som deltar i Miljøverndepartementets innsats innenfor "Attraktive og miljøvennlige tettsteder i distriktene". I tillegg til det strategiske instituttprogrammet er det brukt midler for utarbeidelse av en forskningsrådssøknad om analyse av varmemarkedet i samarbeid med SINTEF. Det er også gjennomført innstas for å utforme framtidig innsats innenfor utmark. Regionalforskningsprogrammet og samarbeidsløsninger for gjennomføring av konsekvensanalyser er andre eksempler på aktivitet innenfor satsningsområdet. 11

12 Næringsretta nyskaping og bedriftsutvikling NTF har satt i gang et faglig utviklingsarbeid/ strategiske satsinger for å bygge opp kapasitet og kompetanse innen virksomhetsområdet Næringsretta nyskaping og bedriftsutvikling. I praksis innebærer det målretting og gjennomføring av forskjellige tiltak; eksempelvis utbygging og formalisering av samarbeid med andre institutter og forsterking av forskernettverk, kompetanseheving i form av doktorgrad- og postdoktorstipend, forbedring av rutiner for markedsføring, formidling og publisering. Det mest sentrale tiltaket er utvikling av et strategisk instituttprogram (SIP). Gjennom disse prioriteringene mener NTF at instituttet vil styrke sin evne til å levere forskningsbasert kunnskap i forhold til eksisterende næringsliv både nasjonalt og regionalt, og bidra til fornying og utvikling. Et viktig element i dette er å komme tett inn på lokalt og regionalt næringsmiljø og regionale utviklingskoalisjoner som er inne i spennende utviklingsprosesser og som NTF har etablerte relasjoner til. NTF har søkt NFR om et treårig strategisk instituttprogram (SIP) på temaet innovasjon. Søknaden er faglig godkjent av NFR. Faglig sett er konseptet forankret i instituttets forskning på temaet over en 10-års periode. Det finnes mange måter å fokusere innovasjon og innovasjonsprosesser på. Eksempelvis kan det være både relevant og aktuelt å skille mellom (a) "et anvendelses- og instrumentelt fokus eller perspektiv" (Uperspektivet) og (b) "et kunnskapsperspektiv" (F-perspektiv). U-perspektivet har ambisjoner om å avdekke verktøy, arbeidsformer som stimulerer innovasjon, næringsretta nyskaping og bedriftsutvikling. Det bør inkorporere søking etter "kloke grep" (wise practice) og "gode eksempler" (best practice) og metoder for å overføre slike erfaringer til bedrifter og innovasjonsmiljøer ("utviklingskoalisjoner). Det krever på sin side metodiske grep for å avklare overførbarhet, bruk, nytteverdi og mulig effekt. Det andre fokuset er "et kunnskapsperspektiv", dvs en samfunnsfaglig (teoretisk-empirisk) tilnærming for å etablere forståelse for og forklaring på hva som bidrar til å skape innovasjon, gode innovasjonsprosesser og kreative innovasjonsmiljø. Her bør man søke etter kunnskapsmessige begrunnelser for "kloke grep" (wise practice) og "gode eksempler" (best practice). NTF ser det som særdeles viktig å kunne kople F og U sammen. Det betyr at kunnskap som utvikles gjennom forskning kan overføres og gjøres til U-kompetanse mens prosesser og prosjekt løper. En slik kopling innebærer selvsagt også at U-erfaringer som høstes, både kan og bør gjøres til gjenstand for forskning som på sin side skal utvikle kunnskap for handling. NTF har tradisjon og erfaring både med U- og F-prosjekter og en kopling av disse. NTF har utviklet en integrert faglig tilnærming som rommer nyere økonomiske, geografiske og sosiologiske perspektiv på Innovasjon og innovasjonsprosesser. Nyere økonomiske perspektiv på innovasjon vektlegger nettverk, interaktiv læring, lokale/regionale ressurser, samhandling mellom aktører med komplementær kompetanse og prosessforståelse av dette samspillet. En geografisk tilnærming til innovasjon innebærer at NTF anvender et territorielt perspektiv. Det betyr å gå forskningsmessig inn i de teoretiske motsetninger som synes å herske mellom globaliseringsprosesser og stedbundne faktorer. Fra et sosiologisk perspektiv studeres innovasjon som primært et menneskeskapt fenomen, der mennesket (humankapitalen) blir det viktigste fokus for å forstå og forklare innovasjon og innovasjonsprosesser. En slik tilnærming til nyskapingsprosesser fokuserer hvilke humane betingelser som må være tilstede for at enkeltmenneskets og fellesskapets (nettverket av mennesker) kan forløse og utvikle sitt kreative, proaktive og innovative potensiale i den enkelte bedrift. Oppsummert baserer så vel NTF sin anvendte forskning som grunnforskning knyttet til doktorgradsløp og postdoktorstipend seg på følgende empiriske og teoretiske holdepunkter om innovasjon som fenomen: Innovasjonsprosesser er preget av usikkerhet, dynamikk og langvarig systemisk og individretta arbeid Innovasjonsprosesser er preget av samarbeid og nettverk mellom aktører (også mennesker) med utfyllende kompetanse, forekomst av lagånd, utvikling av former for læring i lag og kreativ kunnskaping Det er nødvendig med et sterk samvirke og samspill mellom vitenskap (FoU) og teknologi 12

13 Innovasjonstakten varierer mht næring/bransje, sted, nettverk og menneskene Innovasjon er sterkt avhengig av måten bedriftene forvalter og foredler humankapitalen slik at de ansatte motiveres til å investere sin intellektuelle kapital i bedriftens utvikling Næringsmessige klynger og bedriftsfellesskap er viktig og reflekterer nasjonale mønstre for industriell og teknologisk spesialisering Prosjekter og arbeidsinnsats på satsningsområdet har i 2001 vært preget av et spekter av spennende lokale, regionale, nasjonale og internasjonale oppdragsgivere og ikke minst faglige samarbeidspartnere. I det følgende gis eksempler på 9 aktuelle prosjekt på satsningsområdet; Næringsretta nyskaping og bedriftsutvikling: En treårig følgeevaluering av prosjektet; Eksportsatsing Trøndelag finansiert av fylkeskommunene og SND-kontorene i Nord- og Sør- Trøndelag og Norges Eksportråd. Ca 120 trønderske bedrifter er involvert i utviklingsprogrammet. Følgevaluering/følgeforskning på SIVA sin næringshagesatsning i Norge. Prosjektet har pågått i 3 år. Etableringen av næringshager i Norge er et distriktspolitisk virkemiddel hvor ulike kunnskapsintensive bedrifter er samlokalisert, med felles organisering ivaretatt av et utviklingsselskap. I tillegg til felles kostnadsbesparende infrastruktur som resepsjon, sentralbord og andre servicetjenester, arbeider utviklingsselskapet i næringshagene med å gi bedriftene rom for kreativitet, nyskaping og til å være en arena for samarbeid på tvers av kjønn og bransjer. I følge SIVA skal Næringshagen være det utviklingsrommet som gir mennesker med ideer og engasjement muligheter til å utvikle sitt potensial, og derigjennom bidra til verdiskaping i sin bedrift og sitt lokalsamfunn. En sentral idé bak næringshagesatsingen som SIVA er ansvarlig for, er å koble næringshagene i distriktene opp mot et kunnskapsnettverk utenfor lokalsamfunnet. På denne måten vil man styrke kunnskapsintensive distriktsbedrifters konkurranseevne gjennom reduserte kostnader og tilrettelegging for økt innovasjon og nyskaping. Dette arbeidet er dokumentert gjennom diverse rapporter, notater, artikler og medieoppslag. Et viktig følgeforskningstema har vært om godt sosialt miljø i bedriftene enkeltvis og for næringshagen samlet representerer viktige betingelser for kreativitet, innovasjon og rentabel forretningsdrift. IT byen Steinkjer er et av flere tiltak i forbindelse med omstillingsarbeidet i Steinkjer kommune. Forsøket på å etablere begrepet "IT-byen Steinkjer", med visjon om innovasjoner basert på brei anvendelse av IKT, innebærer et brudd med det gamle bildet av Steinkjer som "Bygdenes by" med sterke knyttinger til tradisjonstunge primærnæringer. I så måte et spennende eksperiment der en kan følge et mulig kontekstskifte fra en næringsarena preget av relativt stabile primærnæringer og offentlig serviceog tjenesteproduksjon til en innovativ næringsarena med betydelig innslag av IKT og IKT-relatert virksomhet. IT-byen har satt i gang arbeid for å etablere et innovasjonssenter med vekt på anvendt IKT. Planen er videre at det skal etableres en inkubatorvirksomhet med finansiering fra SIVA. Prosjektene vil ha lokal foranking i Steinkjer, men har ambisjoner om å operere på en nasjonal arena. Omstillingsstyret har engasjert NTF til å bistå med kompetanse til utviklingen av et innovasjonssenter. I planleggingsfasen har NTF vært faglig kritiskkonstruktive medspillere. NTF vil i et strategisk instituttprogram kunne sette et kritisk forskningsmessig fokus på de kontekstuelle betingelser og endringer i disse og hvordan det hemmer eller fremmer mulighetene for innovasjoner. I tillegg vil NTF aktivt kunne bidra til FoU-basert kunnskapsutvikling, formidling og nyskaping i samarbeid med utviklingskoalisjoner i Steinkjer og det lokale næringsliv. Fortsettelse av REGINN-Trøndelag som er et prosjekt under BRO-programmet med hovedmål å stimulere og iverksette innovasjonsaktiviteter i de deltakende bedriftene. Dette søkes oppnådd gjennom å styrke samarbeidet mellom regionale FoUmiljøer, primært statlige høgskoler og regionale forskningsinstitutter, og regionalt næringsliv. RE- GINN-Trøndelag har betegnelsen "Økt verdiskaping gjennom økt råvareutnyttelse", og består av to bedriftsrettede prosjekt. NTF har prosjektledelsen av det ene med tittel: "Økt og alternativ bruk og foredling av gran i trebearbeidende industri", og med 13

14 følgende målsettinger: (1) påvise optimale egenskaper og variasjoner i granvirke for å muliggjøre økt foredlingsgrad og utnytting av gran, (2) etablere langsiktige samarbeidsrelasjoner mellom aktørene i verdikjeden og mellom aktører i og i tilknytting til næringen og kunnskapsmiljøet, (3) innhente markedskunnskap om det nasjonale og internasjonale tremarkedet, og utrede næringens muligheter i markedet, (4) fremskaffe informasjon om de regionale aktører i bransjen og (5) påvise mulige samarbeidsrelasjoner. Med utgangspunkt i krisen i verftsindustrien på slutten av 1990-tallet, ble det gjennomført en rekke tilpasninger og endringer i strategi og organisering av virksomheten ved Aker Verdal. Sentrale elementer i dette er oppdeling og utskilling i egne selskaper for deler av virksomheten ved Aker Verdal, og en sterkere og mer målrettet satsing på omstilling, bl.a. gjennom etablering av eget utviklingsselskap IndPro AS som eies med 50 % hver av Aker Verdal og Nord-Trøndelag Energiverk. En viktig målsetting for utviklingsselskapet er å se sitt arbeid i et regionalt perspektiv og søke å forene utfordringer og muligheter for Aker-bedriftene med det som også gjelder for næring og samfunn i regionen for øvrig. IndPro sin aktivitet finansieres av eierbedriftene og gjennom finansiering knyttet til diverse prosjekter selskapet har ansvaret for å gjennomføre. Det er etablert et samarbeid mellom Aker Verdal, IndPro og NTF med ambisjon om å styrke innovasjonsevnen i miljøet (se vedlegg). NTF vil ha fra 0,5 og 1,5 forskerårsverk lokalisert i næringsmiljøet. Aktiviteten vil være finansiert gjennom kjøp av tjenester fra IndPro og fra andre bedrifter i området. I tillegg til å stimulere idéutvikling og videreutvikling av disse ideene, vil NTF ha ansvaret for kontakten mot eksterne FoUmiljø, både i egen region og utenfor. Det er en viktig målsetting at bedriftenes evne til å etterspørre og gjennomføre FoU-aktiviteter styrkes. Det siste er spesielt aktuelt for prosjekter som gjennomføres i NFR-programmet VS I samarbeid med Samfunns- og næringslivsforskning AS i Bergen, evaluerte NTF i 2001 Nasjonalt senter for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren - InnoMed. Evalueringen viser at InnoMed har en viktig rolle for innovasjon og næringsutvikling i det norske helsemarkedet, spesielt i forhold til å bygge tillitsfulle relasjoner mellom norsk helseindustri og helseinstitusjoner og å bidra til å kvalitetssikre prosjekter som det søkes om finansiering til i SND. Rapporten viser også at arbeidsprosesser og organisering bør forbedres på flere områder, men at InnoMed har vist evne til å forbedre seg over tid. På dette grunnlaget konkluderes det med at InnoMed bør videreføres og forbedres i tråd med de foreslåtte forbedringstiltak. Forprosjekt på Norges Forskningsråd sitt program Verdiskaping 2010 (VS2010) som etterfulgte Bedriftsutvikling 2000 (BU2000) i samarbeid med Arbetslivsinstitutet i Sverige. Bedriftsutvikling uten grenser et Interregprosjekt. NTF avsluttet i 2001 følgeevalueringen av et bedriftsutviklingsprosjekt i 61 SMB i Trøndelag og Jämtland finansiert over Interreg. Prosjektet var et samarbeid mellom blant annet Arbetslivsinstitutet i Sverige, Forsäkringskassan og Arbetslivstjenster i Jämtland, Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag, Aetat Arbeidslivstjenesten i Nord- og Sør-Trøndelag, Bedriftshelsetjenesten på Innherred og Foretakshelsovården i Jämtland. AFI og IFIM har også vært samarbeidende parter med spisskompetanse på kjønnsperspektiv og flerkulturelt perspektiv. Fortsettelse av CAFÉ-prosjektet et innovasjonsprosjekt i EUs 5. rammeprogram. Høsten 2000 ble NTF invitert med (som eneste representant i Norge) i en søknad sammen med 17 regioner og 13 nasjoner i programmet: "Innovasjon og SMBdeltakelse" i EUs 5. rammeprogram. Denne søknaden oppnådde finansiering av EU like før årsskiftet og prosjektet startet i løpet av våren Prosjektet har fått betegnelsen CAFÉprosjektet (Consortia for Agri-Food in Europe). Målgruppen er næringsmiddelindustrien. 14

15 Eksterne publikasjoner/- artikler "Variation in behavioural responsen of ewes towards predator-related stimuli." Hansen, I., F.O. Christiansen, H.S. Hansen, B.O. Braastad & M. Bakken. Applied Animal Behaviour Science, Vol. 70 (3), pp (Christiansen) "Behavioural differences between three breed groups of hunting dogs confronted with domestic sheep." Christiansen, F.O., M. Bakken & B.O. Braastad. Applied Animal Behaviour Science, Vol. 72/2, pp (Christiansen) "Behavioural changes and aversive conditioning in hunting dogs at the second-year confrontation with domestic sheep." Christiansen, F.O., M. Bakken & B.O. Braastad. Applied Animal Behaviour Science, Vol. 72/2, pp (Christiansen) "Social facilitation of predatory, sheep-chasing behaviour in Norwegian Elkhounds, grey." Christiansen, F.O., M. Bakken & B.O. Braastad. Applied Animal Behaviour Science, Vol. 72/2, pp (Christiansen) "Vokterhunder som forebyggende tiltak mot rovviltskader på sau." Christiansen, F. Tidsskriftet Utmark nr 2001/1. (Christiansen) "The impact of Perceived Physical Dysfunction, Health Related Habits, and Affective Symptoms on Employment Status among Fibromyalgia Support Group Members." Kurtze, N., K.T. Gundersen & S. Svebak. Journal of Musculoskeletal Pain, Vol. 9 (2): 39-53, (Kurtze) "Fatigue and patterns of pain in fibromyalgia: Correlations with anxiety, depression and comorbidity in a female county sample." Kurtze, N., K.T. Gundersen & S. Svebak. British Journal of Medical Psychology 2001; 74: (Kurtze) "Svett og andpusten, jeg?" Fysisk aktivitet blant ungdom og voksne. Kurtze, N., K.T. Gundersen & W. Nystad. Statens institutt for folkehelse "Change in pattern of absenteeism as a result of workplace intervention for personnel support." Landstad, B., S. Vinberg, T. Ivergård, G. Gelin & J. Ekholm. Ergonomics, 2002, Vol. 44, No. 1, Bruk og forvaltning av utmark. Sammendrag fra forskningsresultatene i forskningsprogrammet "Bruk og forvaltning av utmark. NFR. (Revdal) Sparing i landbrukshusholdninger. NILF-rapport 2001:8 (Sand) "Landscape management between developed and protected areas". In: Mander, Ü, A. Printsmann and H. Palang: IALE European Conference Development of European Landscapes. Conference proceedings. Volume II., pp Publications instituti geographici universitatis Tartuensis 92. Tartu: University of Tartu. (Skjeggedal) "Hvem skal forvalte skogen?". I: Magnussen, K. (red.): Forvaltning, konflikter og virkemidler. s Delrapport 4 fra forskningsprogrammet Bruk og forvaltning av utmark. Oslo: Norges forskningsråd. (Skjeggedal) "Arealbruk i utmark store endringer, liten oppmerksomhet". Utmark (3) (Skjeggedal) "Arealplanlegging er samfunnsplanlegging og samfunnsplanlegging er umulig". Plan (3) 2001, s (Skjeggedal) "Long-term alternation of old-growth forest landscapes in central Norway and some possible consequences for avian fauna". In: Mander, Ü, A. Printsmann and H. Palang: IALE European Conference Development of European Landscapes. Conference proceedings. Volume II., pp , Thingstad, P.G., T. Skjeggedal and G. Markhus. Publications instituti geographici universitatis Tartuensis 92. Tartu: University of Tartu. (Skjeggedal) "Friluftsliv i sentrale jordbruksområde. Er dyrka mark ein alvorleg barriere?". Utmark (3) 2001, Vistad, O.I., T. Arnesen og T. Skjeggedal. (Skjeggedal) "Er et lykkelig bedriftsfellesskap et lønnsomt fellesskap?". Johansen, J. red. I: Næringshagesatsinga to år etter. Side (Sletterød) 15

16 "Tjen mer på melkeliteren", Norsk landbruk nr (Veie) "Positiv utvikling for melkebruka", Norsk landbruk nr (Veie) "Kulturarv som litterært sted." I: Arvid Viken (red): Turisme, tradisjon og modernitet. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Wollan) Rapporter :1 Lysø, Sletterød "Å grave gull i egen organisasjon". Dokumentasjon fra følgeevaluering av Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser 2001:2 Sletterød Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser. Teoretiske og metodiske fokus på følgeevaluering av og følgeforskning på bedriftsutvikling 2001:3 Skjeggedal, Arnesen, Markusen, Saglie, Thingstad Regimenes slagmark. Om arealutnytting og forvaltningsreginer i LNF-områder 2001:4 Hedlund, Wendelborg Aktive barn og unge. Evaluering av et idretts- og aktivitetsprosjekt for barn i regi av Nord-Trøndelag Idrettskrets 2001:5 Christiansen, Moa, Dahle, Kvam Bjørnenes predasjon på elg. Effekter på jaktuttaket av elg i bjørneområder 2001:6 Christiansen, Revdal Tettstedsutvikling i Malm 2001:7 Sand, Nesheim Innovasjon i norsk helseindustri. En evaluering av Nasjonalt senter for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren - InnoMed Notater :1 Wendelborg Mosjon på arbeidsplassen Nytter det? Mosjonsprofil i Bærum kommune 2001:2 Sand Samfunnsmessige virkninger av oppdrettsnæring i innlandskommuner. En analyse av regionale effekter på sysselsetting og verdiskaping 2001:3 Hedlund, Moe Blikk for kulturforskjeller. Et utviklingsprosjekt helsetjenester for sørsamer, del :4 Sand, Nordtug Transport i Midt-Norden. 2001:5 Nordtug, Sand, Nicolaisen, Andersen Videreutvikling av jernbanen mellom Steinkjer og Trondheim. Passasjergrunnlag og økonomi 2001:6 Hedlund "Hold deg på beina" II. Følgeevaluering av Kommuneprosjektet 2001:7 Okstad Samlokalisering av Høgskolen i Nord-Trøndelag og Nord- Trøndelagsforskning? En utredning med bakgrunn i erfaringer fra andre miljø 2001:8 Luktvasslimo Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk 2001:9 Sand, Wendelborg Ambulansetjenesten på anbud. En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune 2001:10 Nordtug Kollektivtrafikkplan ( ) for aksen Steinkjer- Stjørdal (Trondheim) 2001:11 Wendelborg, Hedlund Livets rett eller liv laga? Muskelsykes opplevelse av hjelpetiltak og sosial integrering Arbeidsnotater :1 Kongsvik, Lysø Folkehelseråd i Notodden kommune. Erfaringer etter ett års virksomhet 2001:2 Lysø Følgeevaluering av felles helse- og sosialplan for Buskerud. Arbeidsnotat nr. 2: Fokus på organisering og samhandling 2001:3 Wendelborg, Hedlund Pilotprosjektet i Indre Namdal. Evaluering av delprosjektene Ung Etablerer og Næringslivspakken9 år i Inderøy kommune. 16

17 2001:4 Wojciechowska Data handling in "Eksport satsing Trøndelag" based on situation analysis of participating companies. SPERRET 2001:5 Albrigtsen, Revdal FoU-program for kystrelaterte næringer Fagserie :1 Christiansen Learned helplessness the phenomenon and its implications for training methods in animals. Trial lecture for the degree of Doctor Scientiarum Aviskronikker Prisen på kvalitet. Verdens Gang 23. juli (Haugum) Matprisen og distriktspolitikk. Trønder-Avisa 10. september (Haugum) Bonden sin egen lykkes smed. Nationen 4. desember (Haugum) Byer i Nord-Trøndelag? Kronikk i Trønder-Avisa 17. september (Nordtug) Driftsledelse i landbruket. Nationen 26. september (Luktvasslimo, Veie) Nøkkelen til lønnsom gårdsdrift. Dagens Næringsliv 27. september (Luktvasslimo, Veie) Driftsledelse i landbruket. Trønder-Avisa og Namdalsavisa i september/oktober (Luktvasslimo, Veie) Sparing i landbrukshusholdninger. Nationen i juni (Sand) Natur og samfunn i utmark. Trønder-Avisa, 1. oktober (Skjeggedal) Foredrag Samdrift, Fagmøte Surnadal Kommune, 8. januar (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, Tine MN, Selbu, 17. januar (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, Tine MN, Tydal, 17. januar (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, Snåsa Bondelag, 31. januar (Aunsmo) Forelesing om Samdrift, kurs HiNT, 2. februar (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, Trøndelag Økologiske Forsøksring, Lierne, 6. februar (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, Trøndelag Økologiske Forsøksring, Selbu, 7. februar (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, Trøndelag Økologiske Forsøksring, Sjetlein, 12. februar (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, Trøndelag Økologiske Forsøksring, Mære Landbruksskole, 12. februar (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, Tine MN, Rissa, 14. februar (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, Tine MN, Ørlandet, 15. februar (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, Tine MN, Åfjord, 15. februar (Aunsmo) Kurs i Samdrift, Surnadal Kommune, mars (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, Sør Tr.lag Forsøksring 4. april (Aunsmo) Samdrift, Fagmøte Stjørdal og omegn Forsøksring, 24. april (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, SpB.1 MN, Overhalla, 26. april (Aunsmo) 17

18 Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, NLH, TINE-kurs, 12. mai (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, SpB.1 MN, Osen, 29. mai (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, HiNT, 8. oktober (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, SpB.1 MN, Namdalseid, 29. oktober (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, SpB.1 MN, Flatanger, 5. november (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, SpB.1 MN, Fosnes, Jøa, 8. november (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, SpB.1 MN, Vikna, 13. november (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, SpB.1 MN, Namsos, 13. november (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, SpB.1 MN, Overhalla, 19. november (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, Tine, Sprova, 3. desember (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, Mære Landbr. skole, TINE-kurs, 5. desember (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, Selbu Sparebank, 6. desember (Aunsmo) Handlingsrom for inntektsskapning i Landbruket, Sp.B 1 MN, Kurs Sandvika, 11. desember (Aunsmo) Predatory behaviour of hunting dogs towards grazing sheep: Effects of preventive el. shock training and social facilitation of sheep chasing. Nordic ISAE (International Society for Applied Ethology) Symposium, Helsingfors, januar (Christiansen) Vokterhunder som forebyggende tiltak mot rovviltskader på sau. Fylkesmannen i Buskerud Kompetanseutviklingsprogrammet 2001: Dagseminar om forebyggende tiltak mot tap av beitedyr i utmark, Vikersund, 29. november (Christiansen) Sørsamer og helse- og sosialtjenestene i kommunene. Forelesning Røros hotell, 9. oktober (Hedlund) Sørsamer og helse- og sosialtjenestene i kommunene. Forelesning Meråker hotell, 11. oktober (Hedlund) Forskning for funksjonshemmede? Foredrag Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Samrådsforum med forskningen, Oslo, oktober (Hedlund) Muskelsykes velferdssituasjon. Foredrag Foreningen for muskelsyke (FFM) landstyremøte 30. november ved Hotell Royal Christiania, Oslo (Hedlund) Mulighet for utvikling av kompetansenettverk blant sørsamer. Innlegg på temadag om sørsamer og profesjonsutøving, HiNT 7. desember (Hedlund) Småbyutvikling og transport. Foredrag på NIFkonferansen Plan 2001 på Lillehammer oktober (Nordtug) Transport i utviklingskorridor Midt-Norden. Foredrag på konferanse i Duved 16. oktober arrangert av Länsstyrelsen i Jämtland i samarbeid med Interregsekretariatet i Østersund. (Nordtug) Arealbruk og transport i småbyer. Foredrag på HiNT 21. november i forbindelse med etterutdanningskurs i arealplanlegging. (Nordtug) Småby, eller liten storby? Foredrag i Levanger kommune i forbindelse med Forskningsdagene (Nordtug) Sparing i landbrukshusholdninger. Foredrag på seminar hos NILF, Oslo, 9. mai (Sand) Arealplanlegging er samfunnsplanlegging og samfunnsplanlegging er umulig? FUS (Forum for utdanning i samfunnsplanlegging) forskningssymposiet: Planlegging og demokrati: Fokus på nye planformer. Tromsø juni (Skjeggedal) Regimenes slagmark: Arealutnytting og forvaltning i utmark. Forskningsdagene 2001, HiNT, 2. oktober (Skjeggedal) Tettsteder i distriktene. Situasjon og muligheter. Forskningsdagene 2001, HiNT, 2. oktober (Skjeggedal) 18

19 Fortetting i småby. PLAN 2001: Smakebiter fra PLAN- Norge, Norske Sivilingeniørers Forening, Lillehammer oktober (Skjeggedal) Kurs-/seminardeltakelse Kurs i Norkap, arrangert av Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning. Mære våren (Haugum, Nossum) Kurs i praktisk styrearbeid, 2 vekttall Høgskolen i Nord- Trøndelag (Haugum) Plan NIF-konferanse på Lillehammer oktober (Nordtug) Ny planlov Planlovutvalgets første delinnstilling. Kursdagene ved NTNU januar (Nordtug) Seminar for administrativt personell i FOKUS. Tromsø september. (Sandberg/Spjøtvold) FUS (Forum for utdanning i samfunnsplanlegging) forskningssymposiet: Planlegging og demokrati: Fokus på nye planformer. Tromsø juni (Skjeggedal) Forskningsdagene 2001, HiNT, 2. oktober (Skjeggedal) PLAN 2001: Smakebiter fra PLAN-Norge, Norske Sivilingeniørers Forening, Lillehammer oktober (Skjeggedal) Undervisning/veiledning "Atferdsobservasjoner av hunder (Canis familiaris) med ulikt eksteriør". Veileder for hovedfagsstudent NTNU: Silje Slagnes: Hovedfagsoppgave i zoologi, studieretning etologi. (Christiansen) Doktorgradsutdanning Disputas The significanse of anxiety and depression in fatigue and patterns of pain among individuals diagnosed with fibromyalgia. Relations with quality on life, functional disability, lifestyle, employment status, co-morbidity and gender. (Angst og depresjon hos fibromyalgipasienter). Dr.Phil.. avhandling. Medisinsk fakultet, NTNU, 8. desember. (Kurtze ) Fibromyalgi og kronisk tretthetssyndrom: To seoarate kudekser ekker ti suder av sane sak? Personer med fibromyalgi effekter av fysisk trening. Prøveforelesning til Dr.phil graden. Medisinsk fakultet, NTNU, 7. desember. (Kurtze) Kurs, dr. grad Transportøkonomi. Prissetting, planvurdering og økonomisk metode i trafikkplanlegging. Doktorgradskurs ved Institutt for samferdselsteknikk ved NTNU, våren (Nordtug) Anvendt statistikk. Kurs ved Institutt for matematiske fag ved NTNU, våren (Nordtug) Regional utvikling i et økonomisk og sosiokulturelt perspektiv. Kurs ved Geografisk institutt ved NTNU, våren (Nordtug) Annen kompetanseheving 10 vekter i Webdesign ved HiNT vinteren (Nossum) Om diskursanalyse som metode forelesning for mellomfagstudenter, Geografisk institutt, NTNU 19 april (Hedlund) Arealplanlegging, Høgskolen i Nord-Trøndelag. (Skjeggedal) 19

20 Styret Medlemmer (fra ) Rolf Einar Pedersen, leder (gjenvalg) Trygve Ebbing Marit Dille Eli Arnstad (ny) Tale M. Guldal (ny) Inge Ryan (gjenvalg) Frank Christiansen (gjenvalg) Roald Sand (ny) Varamedlemmer Håvard Størseth (gjenvalg) Arvid Steen Birger Bertheussen Kjell Madsen (gjenvalg) Ivar Lyngstad(ny) Svein Myhr (gjenvalg) Per Reidar Næss (ny) Marianne Hedlund (gjenvalg) Rådsforsamlingen (okt okt. 2003) Medlemmer og (varamedlemmer) Nord-Trøndelag Fylkeskommune Rolf Bakken Mollan (Iren A. Halbostad) Brita Steig (Per Garnes) Siw-Ellinor Aagård (Inga Daae Forberg) Bård Langsåvold (Morten Stene) Ole Morten Geving (Marit Skjelstad) Ellen Samuelsen (Kåre Aalberg) Høgskolen i Nord-Trøndelag Knut Moksnes (Dag Gulaker) Ole Jakob Sørensen (Gudny Ronglan) Morten Stene (Hans W. Thorsen) Hildfrid Brattås (Hanne Solheim Hansen) Nord-Trøndelagsforskning: Anders Sønstebø (Niels Arvid Sletterød) 20

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Forskningsvirksomheten

ÅRSBERETNING 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Forskningsvirksomheten 08.04.08 ÅRSBERETNING 2007 Arbeidsforskningsinstituttet AS er et heleid statlig aksjeselskap. Kunnskapsdepartementet har delegert fullmakt til å forvalte statens eierinteresser og innkalle til generalforsamling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer