VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HEMNES KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HEMNES KOMMUNE"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HEMNES KOMMUNE Sist revidert oktober

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde 2. Ansvar 3. Opptak av barn 4. Opptakskriterier 5. Klage og omgjøring 6. Oppsigelser og permisjoner 7. Foreldrebetaling 8. Kost i barnehagen 9. Åpningstider 10. Fravær under sykdom 11. Ferieavvikling 12. Barnets helse 13. Taushetsplikt 14. Øvingsopplæring 15. Planlegging 16. Arealutnytting 2

3 VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HEMNES KOMMUNE (Siste endring i OKU - sak 27/12 Oppvekst- og omsorgsutvalget ) Barnehagene i Hemnes skal drives i samsvar med gjeldende Lov om barnehager, forskriftene til loven og retningslinjer fastsatt av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak for den enkelte barnehage. 1. Virkeområde Vedtektene gjelder for private og kommunale barnehager i Hemnes. 2. Ansvar Ansvarlig for den daglige driften av den enkelte barnehage er barnehagens styrer. Styrer og pedagogisk leder må ha en godkjent utdanning som førskolelærer eller likeverdig utdanning. Det kan dispenseres midlertidig fra utdanningskravet. 3. Opptak av barn Opptak gjøres av Rådmann i henhold til delegasjonsreglementet punkt f. Etter hvert hovedopptak gjøres det en orientering til fagutvalget. Søknad om ny plass, endring av plass og oppsigelse sendes elektronisk via kommunens hjemme side. Barn har rett på plass ved hovedopptak dersom de har: - søkt innen fristen for kommunens hovedopptak. - fyller ett år senest innen utgangen av august eller januar det året det søkes om barnehageplass - bostedsadresse i Hemnes kommune ved oppstart av barnehageåret (opptaks krets 6) Det avholdes 2 hovedopptak i året med søknadsfrist henholdsvis 1. april og 1. november. Søknad om plass gjøres elektronisk fra kommunens hjemmeside. Opptaket foregår i prioritert rekkefølge. Inntak av barn utenom hovedopptak kan skje dersom barnehagen har tilstrekkelig areal og bemanning. Barn som har akutt behov for plass. Eks.: barnehageplass brukes av barnevernet som et hjelpetiltak skal ha plass umiddelbart. Barnet regnes som søker kun til de barnehagene som søkeren har som prioritet i søknaden. 3

4 Dersom det er ledig kapasitet etter hovedopptak og det er mulig innenfor budsjettrammene til barnehagene, tildeles plasser fortløpende resten av året til barn som ikke har rett til plass etter barnehagelovens 12a (supplerende opptak). Plassen gjøres om til fast plass ved neste hovedopptak etter gjennomført avklaring. Foreldrene kan selv velge hvilke ukedager de ønsker plass ved å krysse av i elektronisk søknad Skjema på nett. Deres ukentlige behov er bindende og gjeldende for alle uker, inntil ny avtale gjøres med barnehagen. Rådmannen sender melding om vedtak til foreldrene etter hovedopptak. Meldingen skal bl.a. inneholde opplysninger om klageadgang og klagefrist samt forbehold om ev. senere omgjøring av den siste plassen på opptakslista (anke plassen). Ved flytting til annen kommune mister barnet barnehageplassen. Plassen beholdes ut det halvåret en er inne i. Opplysning om barnets bostedsadresse innhentes fra folkeregisteret. Tildeling av fast barnehageplass gjelder inntil barnet begynner på skolen eller plassen blir sagt opp. Opptak for kortere tid kan også finne sted dersom det er plass. Oppsigelse av plass, se 7. Dersom familien ønsker å endre oppholdstiden i barnehagen midlertidig for en periode, må foresatte sende melding om dette via elektronisk skjema på kommunens hjemmeside. 4. Opptakskriterier Søkere har selv ansvaret for å krysse av for relevante opptakskriterier. Dersom det kommer inn flere søknader om opptak enn barnehagen har plass til, skal følgende kriterier være retningsgivende i prioritert rekkefølge: Barn med funksjonshemminger i den utstrekning de kan ha nytte av opphold i vanlig barnehage. Uttalelsen fra faglig instans (lege, psykolog, sosionom e.l.) må følge søknaden. Opptakspoeng: 250 Dårlige boforhold, trafikkfarlig miljø, vanskelige leke forhold, manglende muligheter for samvær med andre barn. Søker må begrunne disse forholdene. Opptakspoeng: 50 eller 25 pr. kriterium. Begge foresatte er yrkesaktive; dvs. at begge har halv stilling eller mer, el. begge foresatte er under utdanning. Opptakspoeng: 25 Enslig forsørger; dvs. At mor eller far bor alene hjemme med barna el. barnet. Opptakspoeng: Yrkesaktive: 50 Hjemmeværende: 25 Sykdom i heimen. Skal attesteres med legeattest. Opptakspoeng: 50 Andre sosiale grunner, dvs. årsaker som ikke dekkes opp av pkt. a, b, c eller d. Sosialkontoret / Helsesøster bør gi en tilråding om plass. Søkeransiennitet / Oppholds ansiennitet; dvs. at det blir gitt opptakspoeng etter antall måneder på 4

5 ventelisten eller poeng etter antall måneder midlertidig opphold. Opptakspoeng: 2 pr. mnd. Hensynet til barnegruppens kjønns- og/eller alderssammensetning. Opptakspoeng: 50 pr. Kriterium. Barn som har søsken i barnehagen det søkes til, skal få godskrevet poeng. Søsken defineres som hel, halv- og ste søsken. Poeng for søsken gis når søsken bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen de til enhver tid er registrert med i folkeregisteret. Opptakspoeng: 25 pr. søsken. I barnehager med bare en avdeling skal ikke antall barn under 3 år utgjøre mer enn halvparten av barna. Barn som ikke tidligere har hatt barnehageplass, og som det søkes plass til det siste året før skolestart, skal prioriteres før alle andre søkere med unntak av funksjonshemmede barn. Barn med midlertidig plass har fortrinn til fast plass før ordinært opptak finner sted. Ved likt antall opptakspoeng vurderes barnehagegruppas sammensetning. (Kjønn og Alder). 5. Klage og omgjøring Eventuell klage over vedtak om opptak sendes opptaksutvalget senest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for søkerne. Dersom det opprinnelige vedtaket opprettholdes, sendes saken over til det kommunale klageorgan som fatter endelige vedtak. Med opptakskrets menes; barn med bostedsadresse i Hemnes kommune. (jfr. Folkeregisteret) Dersom det er ledig kapasitet ved barnehagene, kan søker utenfor kommunens opptakskrets tilbys midlertidig plass frem til neste hovedopptak. Ny vurdering gjøres ved hvert opptak. 6. Oppsigelser og permisjoner Gjensidig oppsigelsestid er 3 mnd. Oppsigelsen må leveres skriftlig. Betaling for barnehageplassen blir ved vakanse innkrevd ut oppsigelsestiden. Oppsigelsestid for midlertidig plass er 1 mnd. Foresatte kan søke hel eller delvis permisjon fra tildelt barnehageplass for halve eller hele barnehageåret. Søknaden skal begrunnes. Søknadsfrist for hele/høsthalvåret er 1. mai og for vår halvåret 1. desember. Adgangen til permisjon fra fast barnehageplass beregnes til sammenlagt ett år. Det gis ikke hel/halvårig permisjon i første barnehage år etter første gangs opptak. Unntak fra disse bestemmelsene kan gjøres i spesielle tilfeller etter dokumentert søknad. 7. Foreldrebetaling Kommunestyret fastsetter foreldrebetaling i barnehagen etter innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalget. Kommunestyret har vedtatt flat sats. Foreldrene betaler fra den dagen barnet blir tatt opp. Det skal betales for 11 hele måneder. Trekk i foreldre betalingen skal bare skje dersom barnehagen må stenge av uforutsette forhold som oppstår. Regning blir sendt den 7. i hver 5

6 oppholds måned. For opphold i barnehagen som varer mindre enn 1 mnd. Regnes foreldrebetalingen etter en dag sats. Denne reguleres for hvert år slik at den er i samsvar med øvrige satser. De samme dag satser gjelder dersom et barn har opphold utover den plassen det betales for. Har flere barn fra samme familie plass i barnehagen, gis søskenmoderasjon etter følgende regler: Første barn: (eldste barn)betaler fullt ut Andre barn: (nest eldste)betaler 50 % av full sats Øvrige barn: betaler 25 % av full sats Ved uteblitt betaling for 2 mnd., sies barnehageplassen opp. Dersom det ikke inngås nedbetalingsavtale eller beløpet innbetales, gjelder 1 mnd. oppsigelse. Ved for sen henting i barnehager og ved SFO skal det påregnes et beløp/gebyr ved hvert påbegynt kvarter. Se betalingssatser for opphold i barnehagene i Hemnes kommune. 8. Kost i barnehagen Barnehagen har en matordning der barna får all mat, drikke og frukt i barnehagen. Barnehagen følger de retningslinjer for mat og måltider i barnehagene som Sosial- og helse direktoratet har utarbeidet. Kost blir krevd i henhold til gjeldende satser. Denne innbetalingen kommer sammen med den månedlige foreldrebetalingen. 9. Åpningstider Barnehageåret varer fra 15. august det ene året og til 14. august det påfølgende året. Barnehagene holder sommeråpent etter behovskartlegging. Den daglige åpningstiden for barnehagene i Hemnes skal være 10 timer og ligge i tidsrommet Daglig åpningstid kan justeres om behovene hos brukergruppen skulle tilsi dette. 10. Fravær under sykdom Begrunnet søknad med legeerklæring gir rett til fritak i foreldrebetalingen dersom fraværet går utover 14 dager. 6

7 11. Ferieavvikling Barn med opphold i barnehage skal ta ut 4 uker ferie pr. barnehageår. Minst 3 uker skal tas ut sammenhengende i tidsrommet 15. mai til 30. august. Det små søkes særskilt til barnehagen dersom det er nødvendig med avvik fra denne ordningen. 12. Barnets helse Hvis barnet blir sykt må det gis melding til barnehagen. I tilfelles smittsom sykdom, må melding gis straks. Ingen barn må begynne igjen før de er frisk nok til å være ute. 13. Taushetsplikt Alle som arbeider i barnehagen har taushetsplikt om private forhold de blir kjent med i stillingens medfør. Taushetsplikt gjelder også for medlemmer av opptaksutvalget og barnehagens samarbeidsutvalg. 14. Øvingsopplæring Barnehagene kan inngå avtale med pedagogisk høgskoler om øvingsopplæring i barnehagen. 15. Planlegging For at barnehagens pedagogiske og praktiske virksomhet skal bli best mulig planlagt på kort og lang sikt, skal personalet bruke 5 dager i barnehageåret til slik planlegging. Planlegning dager i barnehagene skal så langt det er mulig koordineres med planlegning dager grunnskolen. 16. Arealutnytting Nedre grense for netto leke- og oppholdsareal for barn over 3 år settes til 4,0 kvm pr. barn. For barn under 3 år beregnes 1/3 større leke- og oppholdsareal. (5,3 kvm. pr. barn). Som leke- og oppholdsareal regnes det areal som barna faktisk har til disposisjon for aktiviteter, så som barnas garderobe, leke rom, gruppe rom, aktivitetsrom, soverom og hvile rom. Dersom kjøkken reelt brukes til barnas aktiviteter, regnes dette med. Barnas uteareal skal minimum være 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne. 7

8 BARNEHAGENE I HEMNES KOMMUNE: Bjerka barnehage Styrer: Johanne Kjemphei Rønning veien 20 e-post: 8643 Bjerka Mobil.: Tlf Finneidfjord barnehage Styrer: Henriette Røsvassbukt Skolevegen e-post: 8642 Finneidfjord Mobil.: Tlf Hemnes Frikultbarnehage Styrer: Maria Bråten Juvika e-post: 8640 Hemnesberget Mobil.: Tlf. Hemnes barnehage Styrer: Mette Lande Bang Skolevegen e-post: 8640 Hemnesberget Mobil: Tlf Korgen Fysak barnehage Styrer: Merete Vatshaug Markusmoveien e-post.: 8646 Korgen Mobil: Tlf Sørfjellet Gård- og Frilufts- Styrer: Susanne Holmen barnehage e-post Bleikvassli Mobil: Tlf Tømmerheia naturbarnehage Styrer: Kirsti Ånes Skaret Tømmerheia e-post: 8646 Korgen Mobil: Tlf

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE FROLAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE Vedtatt i k-sak 27/2008, den 6. mars 2008 Gjeldende fra 01.02.2008 Revisjonsansvarlig: Rådmannen v/skole-barnehagefaglig Sist revidert:

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KVÆNANGEN KOMMUNE Av Jan. 2009 Endret sak 29/2009-240609 -K.styret- gratis plass til 2, 3 barn osv., fra 010809. Endret i k.styre/oppvekst og omsorg sak 2011/9-4 uker

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV. Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV. Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14 Heldagsbarnehager med åpningstid mandag fredag NORAFØRR BARNEHAGE 9325 BARDUFOSS 2 avd. 0 3 år Åpningstid

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER 1. DRIFT Barnehagene eies av Sørum kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale planer og vedtak og barnehagenes årsplaner. 2. DEN

Detaljer

Frist hovedopptak 1. MARS

Frist hovedopptak 1. MARS Lindesnes kommune På lag med framtida! 1 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturkontoret Informasjon om barnehagetilbud og opptak barnehageåret 2015/ 2016 Søknad om barnehageplass både i kommunal og ikke-kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE

VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE Gjeldende fra 01.01.2014 1. EIERFORHOLD Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S. 2. FORMÅL Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Vedtekter for Stølen Private Barnehage

Vedtekter for Stølen Private Barnehage Vedtekter for Stølen Private Barnehage Gjeldene fra 01.01.09 1. Navn og eierforhold Barnehagens navn er Stølen private Barnehage. Barnehagen er organisert som en ideell forening. Barnehageeieren skal drive

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Vedtekter for IMI barnehage 1

Vedtekter for IMI barnehage 1 Vedtekter for IMI barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT. 4 1.1 EIERFORHOLD 4 2. FORVALTNING 4 2.1 ADMINISTRATIV TILKNYTNING, GODKJENNING OG TILSYN 4 2.2 KLAGEINSTANS 4 3. FORMÅL 5 4. INNHOLD 5 5.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 24.6.2010, med hjemmel i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager, og revidert av hovedutvalg for drift 23/6-2015.

Detaljer

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage 1 EIERFORHOLD Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. Barnehagen eies av Reisa Montessoriforening og er organisert som en forening.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Dronningåsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer