RG RG Side 1 av 7 INSTANS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RG-1 989-653. RG-1989-653 Side 1 av 7 INSTANS:"

Transkript

1 RG <noscript>ncit: 6:06</noscript> Side 1 av 7 RG INSTANS: Eidsivating lagmannsrett - Dom. DATO: DOKNR/PUBLISERT: RG STIKKORD: Spørsmål om rettslig interesse ved søksmål i arbeidsforhold og om arbeidsgiverens styringsrett til å omplassere arbeidstakere - tvistemålsloven 54 jfr. tjenestemannsloven 19 og arbeidsmiljøloven 14 jfr 61 og 62. SAMMENDRAG: En administrasjonssekretær A ved et politikammer ble frabeordret sin stilling ved politimesterens forværelse som hun hadde innehatt fra 1973 og omplassert i annen stilling ved politikammeret. Hun reiste sak om gyldigheten av vedtaket. Kort tid etter ble hun erklært 100 % arbeidsufør og det var på det rene at hun ikke ville ha vendt tilbake til arbeid ved politikammeret. Staten fikk ikke medhold i at A derfor ikke hadde rettslig interesse, idet lagmannsretten fant at vedtak om oppsigelse og avskjed kunne prøves rettslig uavhengig av om arbeidstakeren ville gå tilbake til stillingen eller kreve erstatning, og her forelå i alle tilfelle en påstått rettsstridig handlemåte. Når A's rettslige interesse lå i å få prøvet lovligheten av omplasseringen, burde ikke kravet om aktualitet stilles så strengt at et påstått ulovlig offentlig vedtak i arbeidsforhold ble unndratt for domstolprøving på grunn av endringer i A's personlige situasjon under sakens gang. Lagmannsretten fant videre at politimesterens vedtak om frabeordring av A var fattet ut fra ønsket om en bedre samlet utnyttelse av personellressursene slik at administrasjonssekretærene kunne beherske flere arbeidsområder. Det var ikke dokumentert at det var tatt andre eller utenforliggende hensyn. Frabeordringsvedtaket ble derfor ikke kjent ugyldig og det var derfor ikke noe grunnlag for A's erstatningskrav. - Lagmannsrettens dom har vært påanket til Høyesterett, men anken ble av kjæremålsutvalget nektet fremmet til Høyesterett i medhold av bestemmelsen i tvistemålsloven 373 tredje ledd nr 1. SAKSGANG: Dom av 22. desember 1988 i ankesak nr. 588/87, hl.nr. 908/87. PARTER: Ankende part: A (Prosessfullmektig: Adv. Egil Lagera, Oslo). Motpart: Staten v/ Justisdepartementet (Prosessfullmektig: Regjeringsadvokaten v/ adv. A.C. Stray Ryssdal, Oslo). FORFATTER: Lagdommer Nils Moe, formann. Lagdommer Rakel Surlien. Ekstraordinær lagdommer Astri Rynning. Saken gjelder gyldigheten av vedtak om omplassering av arbeidstaker og krav om erstatning. A, som er født i 1922, ble i 1973 ansatt i stilling som kontorassistent ved Asker og Bærum politikammer. Hun ble beordret til tjeneste ved politimester Gunnar Gjones forværelse ble hun administrasjonssekretær med samme tjenestested. Arnstein Øverkil ble utnevnt til politimester etter Gjone fra 1. juni I slutten av juni s.å. ble A orientert av politimesteren og konsulent Per Hammer om at det kunne bli aktuelt å omplassere henne til annet arbeidssted innen kammeret. Da hun kom tilbake fra ferie 5. august 1985, var kontoret hennes under oppussing, noe hun ikke var varslet om. Samme dag ble hun sykemeldt. Et nytt møte mellom Hammer og A, der tillitsvalgt Astrid Atangen fra Oslo og Bærum politiforening var til stede, resulterte ikke i noen enighet om omplassering eller hvilket annet tjenestested innen kammeret hun skulle til. Politimesteren utstedte 20. september 1985 følgende dagsordre: no/cgi-lex/wiftmrens?o/lex/avg/lxsiv/le d. html

2 RG <noscript>ncit: 6:06</noscript> Side 2 av 7 "Som følge av at administrasjonsskeretær Anna Østlie fratrer sin stilling ved politikammeret med siste dag 30. september 1985 bestemmes følgende: Med virkning fra 1. oktober 1985 skal administrasjonssekretær Ragni Hellenes tjenestegjøre ved Politimesterens forværelse. Med virkning fra 1. oktober 1985 skal administrasjonssekretær Anne Marie Sandvold tjenestegjøre ved Kassakontoret. Med virkning fra det tidspunkt administrasjonssekretær A blir friskmeldt skal hun tjenestegjøre ved Passkontoret." I brev av 4. oktober 1985 til Asker og Bærum politiforening opplyste politimesteren at "Bakgrunnen for beslutningen om denne rotasjon er en totalvurdering av tilgjengelige ressurser blant administrasjonssekretærene sammenholdt med de oppgaver som tilligger denne gruppe". Etter henvendelse fra Norsk politiforbund på vegne av A uttalte Justisdepartementet i brev av 9. desember 1985 til politimesteren: "Det ligger innenfor politimesterens styringsrett å foreta rokeringer av ansatte ved politikammeret. I dette spesielle tilfellet anmoder man imidlertid om at politimesteren trekker tilbake dagsordre 34/85 av 20. september 1985 for så vidt gjelder beordringen av administrasjonssekretær A til tjeneste ved Passkontoret fra det tidspunkt hun blir friskmeldt. Spørsmålet om endret tjenestested forutsettes drøftet på nytt med administrasjonssekretær A og tillitsvalgt." Beordringen til passkontoret ble etter dette frafalt, men beordringen fra forværelset ble opprettholdt. Nytt møte mellom politikammerets ledelse og As advokat ble holdt 19. mars Det ble her fremlagt et par alternativer til annet tjenestested, som hun senere forkastet. A tok ut stevning til Oslo byrett 22. april 1986 med påstand om at hun "er ansatt ved Asker og Bærum politikammer, med tjenestested ved politimesterens forværelse". Ved stønadsbrev av 14. januar 1987 ble A tilstått uførepensjon med 100 % uføregrad iverksatt fra 1. september Ved prosesskrift av 30. april 1987 ble påstanden utvidet til å gjelde erstatning tilsvarende forskjellen mellom lønn og trygd. Oslo byrett avsa 10. juni 1987 dom med slik slutning: 1. Staten ved Justisdepartementet frifinnes. 2. A dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Staten ved Justisdepartementet med kr ,- - kronersyttentusensekshundreogseksti-. A har i rett tid påanket dommen til lagmannsretten. Staten v/ Justisdepartementet har tatt til motmæle. Ankeforhandling ble holdt 6. og 7. desember A møtte og avga forklaring. Staten møtte uten partsrepresentant. Det ble ført 8 vitner. Dokumentasjonen fremgår av rettsboken. Om saksforholdet utover det som fremgår av det foranstående vises til byrettens dom og fremstillingen nedenfor. A har ved sin advokat, Egil Lagera, i det vesentlige anført: Når det gjelder spørsmålet om rettslig interesse, er byrettens dom riktig. A hadde rettslig interesse ved saksanlegget, og dette må være tilstrekkelig. Under enhver omstendighet har hun ikke tapt den rettslige interesse fordi hun er erklært 100 % ufør, og det for så vidt ikke er aktuelt for henne å vende tilbake til arbeid ved politikammeret. Hun har fortsatt en selvstendig interesse i å få fastsettelsesdom for at politimesteren har opptrådt rettsstridig, slik at omplasseringsvedtaket er ugyldig. Det er i så henseende ikke tilstrekkelig at spørsmålet blir avgjort prejudisielt i forbindelse med erstatningskravet. Det vises til Bratholm/Hov: Sivil rettergang hvor oppsigelses- og avskjedssaker nevnes som eksempler på at den rettslige interesse består, selv om det er uaktuelt å vende tilbake til arbeidsstedet. Et omplasseringsvedtak er av samme karakter. En dom for ugyldighet vil dessuten kunne bedre hennes fysiske og psykiske situasjon, idet hennes uførhet er en konsekvens av dette vedtaket

3 RG <noscript>ncit: 6:06</noscript> Side 3 av 7 Byrettens dom er for øvrig uriktig både med henyn til bevisbedømmelse og rettsanvendelse. Det er grunnlag for å kjenne omplasseringsvedtaket ugyldig. A har vært yrkesaktiv i sekretærstillinger siden Hun har god utdannelse, praksis og språkkunnskaper. Hun ble oppfordret til å søke stillingen ved politimesterens forværelse i Selv om hun ble ansatt på vanlige vilkår ved politikammeret, og tjenestested ikke ble presisert, var det uomtvistelig at hun skulle gjøre tjeneste ved forværelset og med de særegne oppgaver som dette innebar. Hadde hun blitt beordret til annet tjenestested, ville hun ikke ha søkt. Arbeidsoppgavene ved forværelset var nøye definert, bl.a. var sikkerhetsklarering nødvendig. En tilsvarende stilling finnes for så vidt ikke ved kammeret, selv om det i den senere tid er blitt flere administrasjonssekretærer. Omplasseringen av A savner saklig grunnlag og er på bakgrunn av hennes alder og langvarige tjeneste svært urimelig. Trass i gjentatte oppfordringer er det ikke gitt begrunnelse for omplasseringen. Selv om det ikke dreier seg om et enkeltvedtak, som krever begrunnelse, jfr. forvaltningsloven 2 annet ledd, må nødvendig begrunnelse gis for at domstolene overhodet skal kunne prøve gyldigheten av vedtaket. A erkjenner at hun ble ansatt ved politikammeret som sådant og at det ikke foreligger noen spesifikk arbeidsavtale som tilsier at politimesteren ikke har styringsrett over stillingen. Styringsretten må imidlertid utøves på en rimelig og saklig måte. As hovedanførsel er at politimesterens vedtak går ut over de arbeidsrettslige skranker som gjelder for styringsretten. Selv om politimesteren har gitt noe mer utfyllende begrunnelse for lagmannsretten, er det fortsatt ikke klart hvorfor det var nødvendig å omplassere A. Heller ikke er det dokumentert noen effektivitetsgevinst ved omplasseringen. Den må følgelig kunne karakteriseres som vilkårlig. Dersom det skulle være grunnlag for omplassering, må det under enhver omstendighet tas hensyn til arbeidstakerens spesielle behov. A kunne ikke omplasseres til hvilken som helst stilling. Beordringen til passkontoret var uantakelig, noe også Justisdepartementets uttalelse viser. De øvrige tilbud innebar en nedgradering. Skal en omplassering være gyldig, må det skje til en stilling med likeverdig arbeid. Samtidig må det tas hensyn til at det dreier seg om en eldre arbeidstaker med helseproblemer. De stillinger som er foreslått overfor A, ivaretar ikke disse rimelige hensyn. Hun er ikke tilbudt annet passende arbeid, og hun har heller ikke vunnet gehør for de stillinger hun kunne tenke seg å gå tilbake til. Politimesteren har derved utøvet sin styringsrett i strid med arbeidsmiljøloven 14 annet ledd c). I realiteten står man overfor en oppsigelse eller et oppsigelsesliknende forhold. Politimesterens omplasseringsvedtak var således en uaktsom handling som må føre til at erstatningsloven 2-1 må komme til anvendelse. Den usaklige omplasseringen førte til lengre tids sykemelding og varig uførhet for A, jfr. bl.a. legerklæring av 30. april 1987 fra dr. Birgit Bauge. Politimesteren var kjent med at A hadde angina pectoris, og det måtte fremstå som påregnelig at den krenkende behandling som A ble utsatt for, ville kunne utløse sykdommen på ny. Subsidiært kreves erstatning etter analogi fra arbeidsmiljøloven 62 annet ledd, idet man som nevnt står overfor en oppsigelseslignende situasjon. Dersom usaklighet fastslås, har hun krav på det økonomiske tap hun har lidt. Partene er enige om tapets størrelse. A har nedlagt slik påstand: 1. Politimesteren i Asker og Bærums vedtak om å omplassere A fra stilling som administrasjonssekretær ved politimesterens forværelse til annet arbeid er ugyldig. 2. Staten v/ Justisdepartementet dømmes til å betale erstatning til A fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til kr ,-. 3. Ankemotparten tilpliktes å betale sakens omkostninger både for byrett og lagmannsrett." Staten v/ Justisdepartementet har ved advokat Anders Christian Stray Ryssdal i det vesentlige anført: Søksmålet for så vidt gjelder gyldigheten av omplasseringsvedtaket skulle ha vært avvist. Byretten tar feil på dette punkt. A har gitt klart uttrykk for at hun ikke vil vende tilbake til sitt arbeid

4 RG <noscript>ncit: 6:06</noscript> Side 4 av 7 ved politikammeret, uansett utfallet av tvisten. Hun er varig uføretrygdet. På denne bakgrunn er kravet om aktuell rettslig interesse ikke oppfylt. En dom på ugyldighet vil være uten enhver praktisk betydning for den ankende part. Derimot vil det knytte seg betydelig usikkerhet med hensyn til hvilke konsekvenser ankemotparten skulle trekke av en slik dom. Når det gjelder det forhold at den ankende part hadde rettslig interesse ved saksanlegget, er det riktig at dette er tillagt relevans i rettspraksis, jfr. Rt Men dette gjelder bare dersom løsningen er av betydning for fremtiden, slik at det vil virke uhensiktsmessig å avvise den sak som er reist. Dette er klart ikke tilfellet her, i og med at den ankende part ikke skal vende tilbake til politikammeret. Hennes rettslige interesse er da ikke lenger aktuell, jfr. Rt Om man eventuelt kan få rettslig prøvet avgjørelser om oppsigelse og avskjed, selv om man aldri skal tilbake til stillingen, er dette spesifikke unntak som ikke kan få analog anvendelse på andre arbeidsrettslige vedtak. Når det gjelder byrettens uttalelser om at saksanlegget har betydning for saksøkeren, kan dette ikke utgjøre noen selvstendig begrunnelse for få fremmet saken. Det er en rekke forhold som kan være av personlig betydning, men som domstolene ikke kan ta stilling til på grunn av den begrensning som ligger i kravet om rettslig interesse. For øvrig vises det til at den ankende part gjennom erstatningssaken vil kunne få prøvet ugyldigheten prejudisielt. Byrettens dom er for øvrig riktig både med hensyn til bevisbedømmelse og rettsanvendelse. Det er uomtvistet at politimesteren har styringsrett overfor de ansatte ved politikammeret. Spørsmålet er om frabeordringen av A innebærer brudd på de rettslige skranker som gjelder for styringsretten. Ankemotparten vil hevde at ingen slike skranker er overtrådt. Det er ikke korrekt at omplasseringen savner saklig grunnlag. Politimesteren har rett og plikt til å disponere personellstyrken på den måten som han ut fra en helhetsvurdering finner formålstjenlig. Det er intet krav om at man skal gå detaljert inn på den enkelte ansattes kvalifikasjoner i forbindelse med slike disponeringstiltak, noe som i praksis vil være umulig. Dette viser seg nettopp ved at omplasseringsvedtak ikke er enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 og derfor ikke utløser individuell begrunnelsesplikt. At det senere reises søksmål om omplasseringen, medfører ikke at begrunnelsesplikten endrer seg. Det er for øvrig gitt en saklig begrunnelse i politikammerets brev av 4. oktober 1985 til Asker og Bærum politiforening. Poltimester Øverkil har i lagmannsretten utdypet bakgrunnen ytterligere. Han har påpekt at det var ønskelig med rotering mellom administrasjonssekretærene slik at flere kunne klare samme arbeid, og at arbeidet derved ble effektivisert. Endelig påpekte han at arbeidet ved forværelset er krevende, og at A til tider hadde problemer med å klare å få arbeidsoppgavene unna på grunn av stress. Alle disse forhold er saklige grunnlag for omplassering. Vedtaket kan ikke på noen måte karakteriseres som en oppsigelse. A har hele tiden vært tilbudt ledig stilling ved politikammeret. Hun har fått flere tilbud om likeverdig arbeid. Når dette ikke har gått i orden, skyldes det henne selv. At beordringen til passkontoret ble trukket tilbake, skjedde etter uttrykkelig henstilling fra henne, fagforeningen og hennes advokat. Fra politiets side er det gjort gjentatte forsøk på å få i stand en ordning som A kunne akseptere. At hun er uenig i vedtaket, fører hverken til at det dreier seg om en oppsigelse eller til at vedtaket blir ugyldig. Heller ikke støter omplasseringen mot andre rettslige skranker. Den ligger klart innenfor As arbeidsavtale og hennes stillingskategori som administrasjonssekretær. Det er ikke tatt utenforliggende hensyn i saken. Tvert i mot er omplasseringen også et uttrykk for behovet for å avlaste henne for det krevende arbeidet ved forværelset. Omplasseringen er ikke i strid med arbeidsmiljøloven 14 annet ledd c). Det vises for øvrig til at domstolene har begrenset prøvelsesrett overfor slike vedtak. Domstolene kan ikke overprøve politimesterens faglige skjønn når det gjelder utnyttelsen av kammerets personellressurser. Når det gjelder erstatningskravet, vil ankemotparten anføre at det ikke foreligger faktisk årsakssammenheng mellom den ankende parts helseplager og omplasseringen, og at en eventuell http: //websir.lovdata. no/cgi-lexlwiftmrens?0/lex/avg/lxsiv/le d.html

5 RG <noscript>ncit: 6:06</noscript> Side 5 av 7 årsakssammenheng under enhver omstendighet ikke er adekvat. Omplasseringsvedtaket ble fattet etter at saksøker ble sykemeldt. Hun har også tidligere hatt hjerteproblemer og har en etablert sykehistorie i den forbindelse. Det er en anormal følge, selv for folk som har helseplager, at et omplasseringsvedtak påfører vedkommende varig uførhet. En arbeidsleder må kunne foreta ordinære arbeidsfordelingstiltak uten å måtte påregne at slike uvanlige følger oppstår. Det er heller ikke utvist noen uaktsomhet fra politimesterens side i relasjon til den skadefølge som det kreves erstatning for. Staten v/ Justisdepartementet har nedlagt slik påstand: " 1. Søksmålet om gyldigheten av omplasseringsvedtaket avvises. 2. For øvrig stadfestes byrettens dom. 3. Staten v/ Justisdepartementet tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten." Lagmannsretten skal bemerke: Lagmannsretten har kommet til samme resultat som byretten for så vidt gjelder spørsmålet om rettslig interesse, jfr. tvistemålsloven 54, om enn på noe annet grunnlag. Det er ikke bestridt at A hadde rettslig interesse ved saksanlegget. Kort tid etter ble hun uføretrygdet, og det er nå på det rene at hun ikke vil vende tilbake til arbeidet ved politikammeret. Spørsmålet blir derfor om det generelle vilkår om at den rettslige interesse må være aktuell under hele saken, er oppfylt. Frabeordringen fra stillingen ved politimesterens forværelse er et forvaltningsvedtak, hvis gyldighet kan prøves av domstolene. Når A har anlagt sak, er det fordi hun mener seg krenket ved et urettmessig vedtak, som så langt har ført til at hun ikke kan gå ut i arbeidslivet igjen. Det dreier seg videre om et vedtak på arbeidsrettens område. Etter arbeidsmiljøloven 61, jfr. 62 første ledd, er ordningen at saklighetsvilkåret for oppsigelse og avskjed kan prøves uavhengig av om arbeidstakeren vil fortsette i stillingen eller krever erstatning. Det samme må gjelde ved søksmål om lovligheten av tilsvarende vedtak etter tjenestemannsloven 19. For disse tilfellene foreligger det således nærmest en legalpresumsjon for rettslig interesse, jfr. for så vidt også Bratholm/Hov 1.e. side 167. Videre vises til Rt , jfr. side 615, hvor det fremgår at den som er forbigått ved ansettelse i offentlig tjeneste, har aktuell interesse i å få prøvet vedtaket, selv om det ikke kan kreves at den ansatte skal fratre. I følge Inge Lorange Backer: Rettslig interesse for søksmål, skjønn og klage, bør denne løsningen gjelde selv om saksøkeren ikke ønsker å oppnå noe annet enn å få fastslått at tilsettingsorganet handlet ulovlig. Selv om et omplasseringsvedtak ikke er så inngripende som de nevnte eksempler, ser lagmannsretten en nærliggende parallell, idet det i alle tilfellene foreligger en påstått rettsstridig handlemåte. I tillegg kommer at begrepet rettslig interesse ikke kan avgrenses med klare og entydige kriterier, jfr. Rt Avgrensningen vil måtte bero på skjønn. I grensetilfellene vil det være avgjørende om det er rimelig og naturlig at tvisten skal kunne bringes inn for domstolene. Etter lagmannsrettens oppfatning er det lite rimelig å legge avgjørende vekt på at A har funnet det riktig å ikke gå tilbake til arbeidet ved politikammeret, at hun er blitt uføretrygdet eller på hennes alder. Når hennes rettslige interesse ligger i å få prøvet lovligheten av omplasseringen, bør ikke kravet om aktualitet stilles så strengt at et påstått ulovlig offentlig vedtak i arbeidsforhold blir unndratt fra domstolsprøvning på grunn av endringer i saksøkerens personlige situasjon under sakens gang. Lagmannsretten mener for øvrig at det i denne saken er et ytterligere moment at gyldigheten av vedtaket under enhver omstendighet må prøves prejudisielt ved avgjørelsen av erstatningskravet. Lagmannsretten finner etter dette at den ankende part har rettslig interesse. Lagmannsretten er kommet til samme resultat som byretten, når det gjelder frabeordringen: A ble ansatt ved Asker og Bærum politikammer i Det ble ikke inngått særskilt arbeidsavtale, og hun ble av politimester Gjone beordret til tjeneste ved hans forværelse. Av dette følger at det ikke foreligger avtalerettslige skranker for en senere frabeordring. Det er på det rene at politimesteren har styringsrett over personellressursene, herunder over stillingen ved forværelset, jfr. også Justisdepartementets brev av 9. desember At stillingen som sådan er tillagt bestemte arbeidsoppgaver, gir ikke selvstendig grunnlag for å motsette seg omplassering. http: //websir.lovdata. no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lxsiv/le d.html

6 RG <noscript>ncit: 6:06</noscript> Side 6 av 7 Lagmannsretten legger som byretten til grunn at det er frabeordringsvedtaket som skal prøves, og ikke beordringen til passkontoret. Det vises til at beordringen til passkontoret ble frafalt etter As eget ønske. Det foreligger ikke bestemte regler for saksbehandlingen ved frabeordring, idet forvaltningsloven kap. IV og V ikke gjelder, jfr. forvaltningsloven 2. A ble imidlertid på forhånd varslet om at frabeordring kunne bli aktuelt. Det ble holdt møter om saken både før og etter at vedtaket ble fattet. Videre er det ingen begrunnelsesplikt for slike vedtak, jfr. forvaltningsloven 2 annet ledd. Manglende begrunnelse er således uten betydning for gyldigheten. Dette forhindrer ikke at det kan være naturlig at begrunnelse gis, for eksempel i en medarbeidersamtale. I dette tilfelle ble det for øvrig gitt en generell begrunnelse for rokkeringen av de tre adminstrasjonssekretærene, jfr. politimesterens brev av 4. oktober 1985 til politiforeningen og hans brev av 31. s.m. til Justisdepartementet. Lagmannsretten er for så vidt enig med den ankende part i at mangel på begrunnelse kan innebære at domstolskontrollen til en viss grad ytterligere begrenses. I det foreliggende tilfelle er imidlertid den begrunnelse som er gitt før saken kom for retten, sammenholdt med de opplysninger som er fremkommet i lagmannsretten, tilstrekkelige til å prøve vedtaket innenfor de grenser som gjelder for domstolenes kontroll med forvaltningen. Lagmannsretten kan følgelig ikke se at det er begått feil i forbindelse med behandlingen av saken. Det tilføyes at det forhold at A ikke ble varslet om at kontoret hennes skulle pusses opp, berodde på omstendigheter som ikke sees å ha noen sammenheng med omplasseringsspørsmålet. Om de rammer som gjelder for styringretten, vises til Edvin Saastad og Jan Debes: Lov om statens tjenestemenn m.m. 4. mars 1983 med kommentarer side 72 og 73, Torstein Eckhoff: Forvaltningsrett, 2. utgave, side 368 og Arne Fanebust: Oppsigelse i arbeidsforhold og 19. Det fremgår at rammene for omplasseringsvedtak er forholdsvis vide, så lenge det dreier seg om beordring til likeverdig arbeid i samme stillingskategori. Det er på det rene at arbeidsmiljøloven 14 annet ledd, c), som er påberopt av A, kommer til anvendelse for offentlige tjenestemenn. Denne bestemmelse fastslår at det ved organisering og tilrettelegging av arbeidet skal tas hensyn til arbeidstakerens individuelle forhold. Dette er en rettslig standard som setter visse skranker for arbeidsgivers styringsrett, men den er ikke til hinder for omplassering. Bestemmelsen bør også kunne anvendes når hensynet til arbeidstakeren tilsier omplassering til annet arbeid. Etter dette vil en avgjørelse om omplassering bero på en samlet skjønnsmessig vurdering. Som nevnt, også av byretten, er domstolenes adgang til å prøve forvaltningens skjønnsmessige vedtak begrenset. Et slikt vedtak kan bare settes til side dersom det er vilkårlig, klart urimelig, eller når det er tatt utenforliggende hensyn. Hvor vidt vedtaket er hensiktsmessig, kan domstolene ikke prøve. Frabeordringen skjedde for tre personer samtidig, i forbindelse med at en fjerde, administrasjonssekretær Anna Østlie, fratrådte ved aldersgrensen. Begrunnelsen var behovet for en bedre samlet utnyttelse av personellressursene, og at politimesteren anså det formålstjenlig at administrasjonssekretærene kunne beherske flere arbeidsområder. For lagmannsretten har politimesteren dessuten opplyst at han ikke anså As arbeidskapasitet tilstrekkelig på grunn av det arbeidspress som til tider er på hans forværelse. Lagmannsretten kan ikke se at noen av disse grunner er usaklige. Det er ikke dokumentert at det er tatt andre eller utenforliggende hensyn. At A som den eneste av de tre var uenig, tilsier heller ikke at vedtaket var vilkårlig eller klart urimelig overfor henne. Det spørsmål som gjenstår, blir da om frabeordningen blir ugyldig fordi A, som anført av henne, ikke er tilbudt annet likeverdig arbeid. Lagmannsretten finner å måtte legge til grunn at politimesteren har søkt å komme til en ordning som hun kunne akseptere, ved å tilby flere typer administrasjonssekretærarbeid, etter at beordringen til passkontoret ble frafalt. At arbeidsoppgavene måtte bli noe annerledes, kan ikke være avgjørende når det faktisk bare var en forværelsesstilling av denne karakter ved kammeret. Lagmannsretten finner å måtte legge til grunn at administrasjonssekretærene i det vesentlige utfører likeverdig og likeartet arbeid. Dette betyr ikke at det må dreie seg om de samme arbeidsoppgaver. Det må være tilstrekkelig at arbeidet har samme grunnpreg, jfr. Fanebust 1.e. Lagmannsretten viser dessuten til at det siste tilbudet fremsatt i møtet i

7 RG <noscript>ncit: 6:06</noscript> Side 7 av 7 mars 1986 var basert på en tilpassing til As behov. Når hun ikke var innstilt på å drøfte dette, er det heller ikke holdepunkter for å fastslå at tilbudet betød at arbeidet ikke ville bli likeverdig med det hun hadde tidligere. Det bemerkes at det er rimelig å forvente at arbeidstakeren også viser samarbeidsvilje i en slik situasjon. Lagmannsretten har etter dette ikke grunnlag for å kjenne frabeordringsvedtaket ugyldig. Lagmannsretten anser det videre klart at A ikke ble oppsagt eller at hun ble stilt i en oppsigelseslignende situasjon. Det vises til at det hele tiden har vært en ledig administrasjonssekretærstilling for henne ved politikammeret. Av dette følger at det ikke er grunnlag for erstatningskravet. Lagmannsretten kan ikke se at det er utvist erstatningsbetingende uaktsomhet under behandlingen av saken fra politimesterens side, jfr. skadeserstatningsloven 2-1. Det vises for så vidt til byrettens bemerkninger om dette. Da det som nevnt ikke sees å foreligge en oppsigelseslignende situasjon, er det ikke nødvendig å gå nærmere inn på spørsmålet om arbeidsmiljøloven 62 kunne komme til anvendelse. Byrettens dom blir å stadfeste, idet lagmannsretten også er enig i dennes saksomkostningsavgjørelse. Anken har ikke ført frem. Etter tvistemålsloven 180 første ledd blir saksomkostningene for lagmannsretten å tilkjenne Staten v/ Justis departementet, da det ikke sees å være grunnlag for å gjøre unntak fra denne hovedregelen. Advokat Stray Ryssdal har fremlagt omkostningsoppgave på kr ,- som i det vesentlige utgjør salær. Lagmannsretten har ikke noe å bemerke til oppgaven. Dommen er enstemmig. 1. Oslo byretts dom av 10. juni 1987 stadfestes. Domsslutning: 2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler A til Staten v/ Justisdepartementet tolvtusenetthundreogfemti - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom. Sist oppdatert 18. juni no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lxsiv/le d.html

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 2. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Endresen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 2. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Endresen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 2. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Endresen og Normann i HR-2016-00935-U, (sak nr. 2016/787), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

HR U Rt

HR U Rt HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 INSTANS: DATO: 2011-11-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 STIKKORD: SAMMENDRAG: Ekspropriasjon. Anken gjaldt spørsmålet

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom. Arbeidsrett. Arbeidsmiljøloven 57 og 62.

Gulating lagmannsrett Dom. Arbeidsrett. Arbeidsmiljøloven 57 og 62. 18.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Gulating lagmannsrett Dom. Arbeidsrett. Arbeidsmiljøloven 57 og 62. Lagmannsretten fant som byretten at arbeidsgiver ikke hadde overskredet sin styringsrett eller handlet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

LB-1 993-2665 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: 1995-08-09 DOKNRIPUBLISERT: LB-1993-2665

LB-1 993-2665 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: 1995-08-09 DOKNRIPUBLISERT: LB-1993-2665 Lti- I99i-2t t n u i : U:UU Side 1 av 8 LB-1 993-2665 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom DATO: 1995-08-09 DOKNRIPUBLISERT: LB-1993-2665 STIKKORD: Arbeidsrett. SAMMENDRAG: Saken

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) NORGES HØYESTERETT Den 5. juni 2009 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) mot A (advokat Bent

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i HR-2012-01930-U, (sak nr. 2012/1599), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Borgarting lagmannsrett LB

Borgarting lagmannsrett LB Utskrift fra Lovdata 15.02.2017 00:20 Borgarting lagmannsrett LB 2008 183746 Instans Dato 2009 01 28 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Borgarting lagmannsrett Kjennelse LB 2008 183746

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2038), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Victoria Holmen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2038), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Victoria Holmen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 2. mai 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00921-A, (sak nr. 2011/2038), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i HR-2014-00590-U, (sak nr. 2014/388), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i HR-2011-02062-U, (sak nr. 2011/1686), sivil sak, anke over kjennelse: Eidsvoll

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom: Stangeskovene

Detaljer

Retten til å fortsette i stillingen

Retten til å fortsette i stillingen 15-11. Retten til å fortsette i stillingen Kommentarer til arbeidsmiljøloven 15-11: Generelt om retten til å stå i stilling ved tvist om oppsigelse Arbeidstakere som er i fast ansettelse, og som har fått

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Tønder og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 7. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Tønder og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 7. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Tønder og Bull i HR-2015-00028-U, (sak nr. 2014/2058), sivil sak, anke over dom: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-01878-U, (sak nr. 2012/1454), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

HR-1997-40-B Rt-1997-877

HR-1997-40-B Rt-1997-877 HR-1997-40-B Rt-1997-877 INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 1997-05-28 DOKNR/PUBLISERT: HR-1997-40-B Rt-1997-877 STIKKORD: (Tolgadommen) Sosialrett. Omsorgslønn. Forvaltningsrett. SAMMENDRAG: Foreldrene til

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett Kurs for tillitsvalgte Soria Moria 15. 16. januar 2018 v/ Ellen Røyneberg, advokat i Legeforeningen Agenda Arbeidsgivers styringsrett generelle utgangspunkter og rettspraksis

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Kallerud i HR-2013-01934-U, (sak nr. 2013/1511), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/284), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Ingebjørg Tønnessen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/284), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Ingebjørg Tønnessen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 avsa Høyesterett dom og kjennelse i HR-2011-01178-A, (sak nr. 2011/284), sivil sak, anke over dom, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Ingebjørg Tønnessen til

Detaljer

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 20/2014 Vedtak av 8. oktober 2014 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sverre Erik Jebens (møteleder) Johans Tveit

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i HR-2013-00841-U, (sak nr. 2013/490), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

Rettferdighet. Fordelingsrettferdighet. Samhandlingsrettferdighet. Prosedyrerettferdighet. Gjenopprettingsrettferdighet

Rettferdighet. Fordelingsrettferdighet. Samhandlingsrettferdighet. Prosedyrerettferdighet. Gjenopprettingsrettferdighet Rettferdighet Fordelingsrettferdighet Samhandlingsrettferdighet Prosedyrerettferdighet Gjenopprettingsrettferdighet Fase II: Personlige motsetninger, blokkeringer, sabotasje (4-6) Fase I: Sakskonflikt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02161-A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, Trygve Tamburstuen (advokat Søren L. Lous til prøve) mot Børge

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2012-01973-U, (sak nr. 2012/1512), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 14. juni 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Kallerud i HR-2017-1179-U, (sak nr. 2017/824), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01857-U, (sak nr. 2013/1266), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

Metoder og situasjoner

Metoder og situasjoner Metoder og situasjoner Pluss situasjoner Minus situasjoner Pluss metoder Metoder for utvikling og forbedring Minus metoder Metoder for å håndtere og ordne opp i problemer Viktige koblinger Psykologi Jus

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. juni 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. juni 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bull i HR-2013-01407-U, (sak nr. 2013/925), sivil sak, anke over kjennelse: A B C (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Anders Brosveet) (advokat Eivor Øen til prøve) (advokat Lorentz Stavrum) (advokat Halldis Winje)

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Anders Brosveet) (advokat Eivor Øen til prøve) (advokat Lorentz Stavrum) (advokat Halldis Winje) NORGES HØYESTERETT Den 28. april 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-847-A, (sak nr. 2016/1740), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) mot C X kommune D (advokat Eivor Øen til prøve)

Detaljer

Rt (13-91) - UTV

Rt (13-91) - UTV Page 1 of 5 Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-01-22 PUBLISERT: Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 STIKKORD: Skatterett. Spørsmål om skatteplikt i Norge. SAMMENDRAG:

Detaljer

VEDTAK NR 21/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 Departementsbygning R5, Akersgata 59, C.

VEDTAK NR 21/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 Departementsbygning R5, Akersgata 59, C. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.03.2010 Ref. nr.: 10/2521 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 21/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Høyesterett Kjennelse.

Høyesterett Kjennelse. 11.01.2012 1 Utskrift fra Lovdata Høyesterett Kjennelse. Sivilprosess. Rettergangsbot. En part og hans advokat ble i herredsretten og av lagmannsretten etter kjæremål ilagt rettergangsbot med hjemmel i

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Finn Eilertsen

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Finn Eilertsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 10.03.2017 i Oslo tingrett, 16-199370TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Finn Eilertsen Gyldigheten av eiendomsskatten i Oslo kommune Huseiernes

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/03. Tingrettsdommer Kim Heger. Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/03. Tingrettsdommer Kim Heger. Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 26.08.2015 i Oslo tingrett, 15-035851TVI-OTIR/03 Dommer: Tingrettsdommer Kim Heger Saken gjelder: Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK Marius Reikerås mot Tilsynsrådet

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort #Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort Foredragsholder Jens Johan Hjort Hjort er partner ved vårt kontor i Tromsø, og nyvalgt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Mette Yvonne Larsen) (advokat Nils Arild Istad til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Mette Yvonne Larsen) (advokat Nils Arild Istad til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00405-A, (sak nr. 2012/32), sivil sak, anke over dom, A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot B (advokat Nils Arild Istad til prøve) S

Detaljer

RETTSBOK SKIEN OG PORSGRUNN TINGRETT. Den 3. og 4. desember 2003 ble rett satt i tinghuset i Skien. 03-00734 A. Gyda Usken, Advokat Guro Erikstein

RETTSBOK SKIEN OG PORSGRUNN TINGRETT. Den 3. og 4. desember 2003 ble rett satt i tinghuset i Skien. 03-00734 A. Gyda Usken, Advokat Guro Erikstein i RETTSBOK FOR SKIEN OG PORSGRUNN TINGRETT Den 3. og 4. desember 2003 ble rett satt i tinghuset i Skien. Rettens formann: Meddommere: Tingrettsdommer Siri Vigmostad Adm. Direktør Asmund Groven som har

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Inger Johansen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Inger Johansen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Inger Johansen til prøve) mot Staten v/pasientskadenemnda

Detaljer