Oppdrag kommunereform 16. April 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm. Eks: Ungdomspanelet i Møre og Romsdal på besøk hos statsråd Jan Tore Sanner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdrag kommunereform 16. April 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm. Eks: Ungdomspanelet i Møre og Romsdal på besøk hos statsråd Jan Tore Sanner"

Transkript

1 Oppdrag kommunereform 16. April 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Eks: Ungdomspanelet i Møre og Romsdal på besøk hos statsråd Jan Tore Sanner

2 Felles kommunedag for Aukra og Midsund Tema Kommunereforma - kort status fram til i dag Framleis generalistkommunar? Ny oppgåver til kommunane vil Aukra og Midsund kunne verta tilstrekkeleg robust kommune? Litt info frå Fylkesmannen

3 Smøla KOMMUNEREFORMA kort status Oppsummert Stor politisk aktivitet Involvering av innbyggjarane Ungdomen blir teken med Fylkesmannen har gjeve tilskudd til alle kommunar Surnadal

4 ommunestyremøte på Tingvoll 12. feb. Møte i Averøy 23. mars Møte i Averøy 23. mrs Møte i Tenketanken 25. feb.

5 1964 Skole, skatt, sosial- trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. Kvifor kommunereform? 2015 Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing, bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontorene, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, klinisk veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar.

6 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kommunereform- mål Gode og likeverdig tenester Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommunar Styrka lokaldemokrati 6 Trygg framtid for folk og natur

7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Stortingets oppdrag til kommunene Fleirtallet understrekar at det er viktig at alle kommunar gjennomfører lokale prosessar innan fristen våren 2016 Fleirtallet vil understreke at det er et utredningsansvar for alle kommuner Kommunen må leggje opp til ein prosess for å skape eigarskap og engasjement både politisk og internt hos sine arbeidstakarar Innbyggjarane skal høyrast anten gjennom folkeavrøysting, høringsmøter eller spørreunderundersøkinar Forankring skape innsikt og oversikt Trygg framtid for folk og natur

8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Lokal milepælsplan i Møre og Romsdal Fase 1 Høst 2014 Oppstartsfase Fase 2 V-2015, H Utgreiingsfase Fase 3 Vår 2016 Vedtaksfase Trygg framtid for folk og natur

9 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Status i Fase 1 35 kommunar har fatta vedtak om prosess fram til vedtak før Skjønsmidlar: Kr kr til dei tre størst bykommunane Regionråda skal bistå kommunane Skjønsmidlar: 1 mill til ROR og ORKide 2 mill til Sunnmøre regionråd Kontaktpersonar er på plass i alle kommunar Trygg framtid for folk og natur

10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fase 2 - Utgreiingsfase Del 1: Våren 2015 (før valet) Kartlegging av kommunen sitt utfordringsbilete bruke ulike verktøy regionråda FM -FK Involvering av innbyggjarar Nabopratar Undervegsrapport frå kommunane Del 2: Hausten 2015 (Etter valet) Nytt K-styre i okt/nov. Folkevaltopplæring med ekstra fokus på kommunereforma KS i samarbeid m/fm Fortsette prosessen etter prosjektplan Trygg framtid for folk og natur

11 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fase 3 - Vedtaksfase I løpet av 1. tertial 2016 skal alle kommunestyre handsame ei sak om sammenslåing av kommunar Frist for innsending av vedtaket til FM: Hausten 2016: Fylkesmannen oppsummerar vedtaka frå 36 kommunar og sender over til KMD innan Trygg framtid for folk og natur

12 Generalistkommune Fordelar Einskapleg oppgåvefordeling bidreg til likeverdig lokalt sjølstyre Oversiktleg offentleg forvaltning Låge prosesskostnader Kan bidra til mindre sektorisering samanlikna med eit system med meir differensiering Enklare å utforme eit einskapleg overføringssystem og lovgrunnlag Ulempe/utfordringar Demografiske endringar og endring i oppgåver og krav Ujamn kvalitet på offentleg teneste som følge av store ulikeheiter i kompetanse og lokale ressursar Likeverd i tenester blir sett på prøve Låg kostnadseffektivitet pga dårleg utnytting av stordriftsfordelar Små kommunar kan bremse det kommunale ansvaret til større kommunar (dette vil auke over tid (jf større vekst i sentrale område)

13 Departementets vurdering Generalistkommunesystemet skal vere hovudmodellen for kommunesektoren Større bykommunar kan likevel få ansvaret for blant anna vidaregåande opplæring og kollektivtransport. Føresetnad: Storkommunen må vere i stand til å løyse oppgåva; kompetanse, kapasitet og utgjere eit geografisk funksjonelt område Liknande oppgåver i kommunane utafor storkommunen må kunne handterast på ein likeverdig måte

14 Delrapport fra ekspertutvalget Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport 1 Sluttrapport

15 Kriterier for å ivareta oppgåveløysinga på ein god måte (Ekspertutvalet la til grunn i si utgreiing) 1. Tilstrekkeleg kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkeleg distanse 4. Effektiv tenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valfridom 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområde 8. Høg politisk deltaking 9. Lokal politisk styring 10.Lokal identitet

16 Ekspertutvalet 1. Kommunane bør ha minst til innbyggjarar for å sikre god oppgåveløysing 2. Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområde 3. Staten bør redusera detaljstyringa og ordningar for politisk deltaking bør vidareutviklast for å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer

17 Nye oppgåver til kommunane Meld. St. 14 ( ) Melding til Stortinget Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner Velferd Tannhelse Rehabilitering Basishjelpemiddel Forsøk DPS Barnevern Familievern Bustadtilskot Varig tilrettelagt arbeid Arbeids- og utdanningsreiser Finansiering pasienttransport Lokal utvikling Tilskot til frivillig sentralar Forenkling av utmarksforvaltning Lokal nærings- og samfunnsutvikling Motorferdsel Større handlingsrom plan og byggesaker Tilskot nærings- og miljøtiltak skogbruk Tilskot beite, jordbruk og verdsarv Konsesjonsbehandling småkraftverk Løyve til enkeltutslepp, forureiningslov Naturforvaltning Andre oppgåver Vigsel rett for borgelege vigsler Notarialforretningar Godkjenning svømmeanlegg Sivile politioppgåver

18 Nye oppgåver til kommunane vil Aukra og Midsund kunne verta ein tilstrekkeleg robust ny kommune? Ein må sjå på mange forhold, eks; Demografisk utvikling/endring Oppgåver og krav til kommunen er under stadig endring Er det nok kompetanse og kapasitet? Er den nye kommunen eit funksjonelt arbeidsutviklingsområde? Kva slags arbeidsplassdekning får den nye kommunen? Inn- og utpendling, eks. i 2013: Aukra 26,4 % og Midsund 15,3 % utpendling til Molde Kva med ungdom; eks: Vidaregåande skole Helsetilbod Planarbeid Fritidstilbod Strukturar i samferdsle i dag og i framtida Osv osv

19 Under Over Gj. snitt rangering Tal på kommunar

20 Kva med oppgåver i ein ny kommune beståande av Aukra og Midsund? Innbyggartal pr : Aukra: 3377 og Midsund 2036 SUM: 5413 Utgreiing i regi av ROR v/telemarksforskning Er det noko å hente på å slå dei 2 kommunane saman til ein ny kommune? Jf. kriterier ekspertutvalet la til grunn for at kommunane skal kunne ivareta sin rolle som tenesteytar, myndeutøvar, samfunnsutviklar og skape ein demokratisk arena.

21 Litt info frå Fylkesmannen Prosjektmedarbeidar ungdom Brosjyre, posters, informasjonsavis Verktykasse

22 Prosjektmedarbeidar kommunereform spesielt retta mot ungdom Solveig Buvik Kjem frå Molde Aktiv i Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Studerer jus første året i Oslo 20 % stilling - foreløpig i 6 månadar Hovudoppgåve hjå FM: Ungdomsrådene i alle kommunar Sjå film: https://m.youtube.com/watch?v=_1grcdieebe

23 Brosjyre, posters og informasjonsavis

24 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Trygg framtid for folk og natur

25 Kvar står min kommune og region i dag? Korleis skape mest positiv og ønska samfunnsutvikling dei neste 30 til 50 åra? Korleis er det her eg bur?

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser

Detaljer

Kommunereformen. Folkemøte i Sande Veien videre. Fagdirektør Petter Lodden, Fylkesmannen i Vestfold

Kommunereformen. Folkemøte i Sande Veien videre. Fagdirektør Petter Lodden, Fylkesmannen i Vestfold Kommunereformen Folkemøte i Sande Veien videre Fagdirektør Petter Lodden, Fylkesmannen i Vestfold Minne om reformens mål Gode, og likeverdig tjenester, uansett bosted: Tilstrekkelig kapasitet og relevant

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Fylkesmannen i Troms 27.05.15

Fylkesmannen i Troms 27.05.15 Fylkesmannen i Troms 27.05.15 Kommunereformen Hva skjer i Vestfold? Innbyggerhøringer Erling Lae og Petter Lodden Kommunereformen - mål Gode, og likeverdig tjenester, uansett bosted: Tilstrekkelig kapasitet

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.06.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Kommunestruktur i Molde-regionen

Kommunestruktur i Molde-regionen Kommunestruktur i Molde-regionen Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester Anja Hjelseth, Audun Thorstensen og Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 13/2015 1 Kolofonside Tittel: Kommunestruktur i Molde-regionen

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 134/14 Formannskapet 01.12.2014 125/14 Kommunestyret 11.12.2014 Kommunereforma

Detaljer

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar:

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar: Felles saksutredning for valdreskommunene Saksopplysingar: I Sundvollen-erklæringa (Politisk plattform) slo regjeringa Solberg fast at dei vil gjennomføre ei kommunereform i løpet av stortingsperioden,

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Møtebok for Formannskapet. Medlemmene var innkalla i skriv d. 26.11.14 og møtet var kunngjort i pressa 05.11.14 og 26.11.14

Møtebok for Formannskapet. Medlemmene var innkalla i skriv d. 26.11.14 og møtet var kunngjort i pressa 05.11.14 og 26.11.14 Meland kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 03.12.2014 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 16:00-19:30 Møtet vart styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 26.11.14

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 03.12.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO 2SSO\VQLQJDU RP DERQQHPHQW ODXVVDO RJ SULV InU HLQ KMn )DJERNIRUODJHW 3RVWERNV 3RVWWHUPLQDOHQ %HUJHQ ( SRVW RIISXE#IDJERNIRUODJHW QR 7HOHIRQ )DNV ZZZ IDJERNIRUODJHW QR RIISXE 0HOG 6W 2IIHQWOHJH LQVWLWXVMRQDU

Detaljer

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth 1 Agenda Gjennomgang av oppdraget: Oppdragsforståelse Gjennomføring Metode Bidrag fra kommunene

Detaljer

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Consulting Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Innhald Kapittel Tittel Side 1 Innleiing 1 2 Arbeidsplass-, folketals og infrastrukturutvikling i kommunane 3

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer

Sogn og Fjordane SV vil:

Sogn og Fjordane SV vil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Ja til Sogn og Fjordane Fylkestingvalprogram for Sogn og Fjordane SV 2015 2019 Sogn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 22. august 2014 Innkalling til rådsmøte Stad: Fyresdal Næringshage Dato: Tysdag 2. september 2014 Kl.

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR KOMMUNEREFORM 20. FEBRUAR 2015 KL. 08.30-11.15

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR KOMMUNEREFORM 20. FEBRUAR 2015 KL. 08.30-11.15 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR KOMMUNEREFORM 20. FEBRUAR 2015 KL. 08.30-11.15 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune Ordførar Odd Harald Hovland, Bømlo kommune Inge Reidar Kallevåg,

Detaljer

1. Senterpartiet sitt verdigrunnlag 7

1. Senterpartiet sitt verdigrunnlag 7 Innholdsfortegnelse 1. Senterpartiet sitt verdigrunnlag 7 Ansvar og fridom... 7 Fellesskap og fordeling... 7 Forvalting, verdiskaping og berekraftig utvikling... 7 Folkestyre og desentralisering... 8 2.

Detaljer

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015 Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Holmestrand Sande - Hof Re Kommunereform 2015 09.06.2015 Side 1 Innhold: 1. Sammendrag side 5 1.1: Reduserer sårbarhet styrker fagmiljø 1.2: Avstand

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer