Ar*Itet *rtt ttgr.2ol4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ar*Itet *rtt ttgr.2ol4"

Transkript

1 M6d[*d*irkeru Sta,ua,ngtu Ar*Itet *rtt ttgr.2ol4 EwJotu"*lnge,iatre,tlnpriglvtpreg<fi a^t " Ap vte'l1ie.rter, dp nz u:,lr,+u ap n e, darof

2 Menighetens medlemmer innkalles herved til menighelskonferanse. Menighetsbarn/venner har msterett, men ikke stemmerett. DAGSORDEN. Meniohetskonferanse tor Stravanqer Metodistmeniohet. Tirsdaq 26. mai kt.,t NATTVERD og ANDAKT v/ titsynsmann Svein J. Veland KONSTITUERING. Valg av sekretar, tellekorps etc. Antall stemmebereltigede Godkjenning av dagsorden RAPPORTER. Pastors- / menighetsradets rapport: Menighetsprest Marit Bjsrnevik Pastors rapport: Barne- og ungdomsprest Einar Chr. Drang; Legleder Andre rapporter til orientering ORIENTERINGER OG INFORMASJON FRA TILSYNSMANNEN Samtale om menighetens framtid, Vi deler tanker, visjoner og hap. Bonn PROTOKOLLER OG MEDLEMSKARTOTEK Statistisk radoort. REGNSKAPER Menighetens hovedregnskap for 2014 Regnskapsforers rapportering Andre regnskap 7. FULLMAKTER OG ANBEFALINGER Fornyelse av Lokalpredikantfullmakter Utsendelse til ny prestetjeneste LEDERSKAPSUTVALGETS FORSLAG TIL VALG 9. KVELDSBONN OG VELSIGNELSEN Det blir en enkel senering. Kollekt (*J{?, Mbrit Bjornepik menighetsprclt

3 ARSRAPPORT TIL MENIGHETSKONFERANSEN STAVANGER MENTODISTMENIGHET TTRSDAG 26. MAI 20I5 Fra menighetsprest og menighetsrld I. INNLEDNING Kjere menighet Jeg prover a fbrmulere mine mange tanker etter enda et er i menishetens tjeneste, Dagen i dag er en av kirkeerets hs)4idsdager. Kanskje den vi vekt)egger-minst i v6re kirkefeiringer. Kdsti Himmelfartsdag. En forunderlig dag! p6 denne dagen morer Gud meg med sitt ord, og her er Hans hilsen til oss, satt i penne;av en prest i de-n Svenska klrkan, Mikael Ldwegren: <Vi benger e fa fl],tt t oppmerksomheten fra vere menineer om ham (Jesus), til etterfolgelse av ham, Aa pdnsipper avledet av ham, ril personen Jeius selv. Han er ikk bare oppstett, han er ogsa ifolge var tro (steget opp til himmelen,l Der betlr ikke at han ved sin himmelfart overlot kirken til 6 Llare seg som best den kan ved d holde hans bud. Tvert imot inneberer Jesu himmelfart at han er vendt tirbake tir Faderen som ftller alt med sin herlighet - og at Jesus derfor ikke lenger er rysisk begrenset til sin menneskelige kopp, men kan vere nerverende overalt! Det er deftle nerurerende Here som star blant oss og roper: _(Kom og folg megl> Etterfolgelse handler om i gi sitt gi nsvar til det Jesus gjor og til d n han er. Vart kall er (et indre kjennskap til Herrei som er blitt menneske for mjn skyld, s6 j g elsker ham mer og folger ham)! (Igralilrs) Jesus er bide venn og Mester! Jesus er alltid fsrst. Han er alltid den Aemste, den fsrste, og gar alltid i forveien. Nir vi kommer frern er han ailerede der og venter pe oss. Oerfor tirivi overlate oss til Kiistus og den fremtiden han dmr oss inn i>! I min tjeneste, i mitt mote med mennesker og i min fork)'nnerser det dette budskapetjeg prover e lsfte fram. Min bonn er at vi som menighetslemmer lir erfare Guds kjerlighet og naerver si konket at vart kjennskap til Ham vokser til en ner som frigid oss til tjeneste med alt det vi er. Frcmtiden tilhorer Kdstus som vi sier til vire konfirmanter, og Han dmr oss inn i sin fiemtid. D rlbr vil vi fortsattjene Ham med glede og takknemligh t. II. TILBAKEBLIKK 140 Ar som menighet i Stavanger sentrum! Det er det all grunn til e rope et takknemlig hrma! for, og det giorde vi opptil flere ganger i lspet av 2\l4l Hva har skjedd i menigheten det siste aret? Tid; ger sa fort ogjeg slnes av og til, sa alt for fort. Jeg kornrner ikke helt i gang med arbeidsaret for det er over, ogjeg sitter med en folelse av at intet er giort, ikke noe n)4t har skjedd, og jeg undres: Har menigheten betydd noe for mennesker dette aret? Gjor vi en forskjelt i byen? HYa skjer og hva skjedde? For i hjelpe meg med e huske, henter jeg aam burken med menighetsblad. Det hjelper. Ja, jeg blir faktisk ydmyk, glad og takknemlig! utenpi blad nr. 4 sprudler et av vere flotte menighetsbami under star ordene (<Jesus til bama>! Kan dere tenke dere noe viktigere og flottere oppdrag? Dette er hele menighetens oppgave! Selv om vi er privilegerte som har egen ansatt bame- og ungdomsprest, er det vart felles ansvar A inkludere bama og deres familier, gi dem oppgaver og visi dem tillit og omsorg. som m nighetsprest benltterjeg muligheten her til e rette en spesiell takk til Einar og alle hans gode og trofaste medarbeidere i virt bame- og ungdomsarbeid! HJERTEZ IG TAKK! Menighetsbladenes historieglimt forteller meg om en menighet full av liv og aktivitet! I februar maned rett s bliklet mot virt misjonsansvar! I lopet av 2014 har vi bidatt til ny bameskole og en videregdende skole i Sierra Leone (sammen med et par andre metodistmenigheter) og dei er vedlikeholdt vannpumper og bygget latriner i Liberia! En flott innsats for i samle inn peng"itil di.s" prosjektene giores gjennom 6rets bibeltimer, formiddagstreff, ved salg fra KyMs minimarked os ikke minst giennom menighets- og misjonsutlodningen! Hssten 2015 er planen 6 bygge en ny skole, ienne gangen i Zimbabwe og i samarbeid med menigheten pd Sandnes! vert hep er at vi da skal fi fslge

4 byggeprosessen konkr t med bilder og rapporter tter hvert som skolen bygges. Og drommen er at vi kan ta en Afrikatru ner den skal innviesl? O De fire f'orste manedene av 2014 ble tatt med i ljorarets rapport, hvor de gode opplevelsene beskives. Det er disse 'hverdagsopplevelsene' som er menighetslivets pulsslag, og som det ble skrevet for ett 6r siden: <deg medgir at jeg ofte tenker(vi skullejo vert sd mange flere. Tenk hvilke velsignelser de gir glipp av, de som kunne v rt her, men som ikke kommer! Dette sies ikke som en anklaqe. men oppmuntring til a ta del i gledene - om du kan!)) En oppmuntring som jeg gierne gjentar! Samarbeidet med vir nabomenighet p6 Sandnes er st),rket giennom de siste par erene, og menighetsprestene haper og ber om at dette vil bidra til menighetenes vekst og fremgang. Ganski mange tok del i gleden da vi, sammen med venner fra Sandnes menighet, tok turen til Finnoy i slutt n av mai! En fantastisk flott maidag i flott natur og med spennende opplevelser! Vi fikl oppleve uteteater! <Histoiiespelet Tyskerhelene - en reise til 1940-tallet))! Turen tok oss innom ovas flotte middelalderkirke og et besok innom Gards gartneri! Turfellesskapet snsker vi 6 gjenu, men der md vente til mai 2016! Vi m6 ogsi nevne den fine helgen da Biskop christian Alsted besokte vare to menigheter, og vi tok del i bide undervisning og gudstjeneste s.lrnme som menigheter! M nighetprestenes onske om d ha noen felles sommergudstjenester, matte vi la ligge. da ikl;,hele fblket' var enige med oss i at det var en god idd! Vi kommer nok til e prove iden! UO ert <Hele detne hosten harjeg i en slags <dakknemlighetsboble)), sa jeg til menigheten i novemberl Hosten startet opp ved at ca 40 bam, unge og voksne satte seg ste\,ne pe Stemnestaden leirsted ved Aksdal. Et herlig sted! Dette ble en inspirerende og god helg med undervisning, der vi ble utfordret til a leve for hverandre, men ikke minst for andre, etter John Wesleys anbefalinger og oppdrag. Vi opplevde et godt fellesskap i kanoer og i klabeveggen, i smegupper og rundt et fantastisk festmaltid skapt i fellesskapet. Helga ble enflon opptakt tiljubileumshosten! Jeg siterer fra menighetsbladet i november: Er tilbakeblikk til alt som har skiedd i menighetsfellesskapet helt lia Samlingsdagen med velkomst av ny prestefamilie. menighershetgen, biskopsbesok og bessk av'gaml ptesten O'.r'ind Helliesen, Sprell-Levende-gudstjeneiter, bamediper, fester av mange slag og en flott jubileumskonsert med sangkoret vert, har til stor velsignelse>! Ja, det har vert velsignet godt a vere menighetsprest i denne flotte 140 ar eamle menigheten! Og det er ftemdeles.flott! 'Vi er til for andrcl' Som menighetsprest i Metodistkirken, onsker jeg at.flest m lig velger d bruke sme ev er, saver. ressurser ogsd i et aktivt menighetsliv! Ikke fo-r noen lokaler, men -d,fllle for at Gud skat Jd ;i deg kraft, stylke, mot, velsignelse og utrtstning til dfullfore det oppdraget i er satt tit: i fotandre ierden ved d.fortelle om Guds kjtzrlighet og giore mennesker til Jesu etterfolgere! W er til for (hver)andre! Mye arbeid med i finne vir vei for 6 virkeliggjore oppdraget om e v,ere til for (hver-)andre er gjort i menighetens evarg liseringsrid. I hdp om i fi hjelp og noen svar la vi ut t sporeskjema, der vi onsket respons fra vare aktive og passive medlemmer. Det var skuffende liten resdons. Men vi fortsatt e be over og arbeide med vire tanker om hvordan vi skal ni ut til nye rnennisker. Fokuser ble fl)ttet fra <Vi er til for hverandren til (Vi er til for andreld Det ne utelukker ikke det andre. Gjennom undervisning og samtaler pa Stemnestaden tok vi noen skr.itt videie mot det som vi h6per skal kunne bli en ny vei for oss som menighet- Under arets m nighetskonferanse vil Evangeliered-ets leder legge fram noen av de planene som vi heper kan startes opp fia september Ver med oss i bonn og konkret innsats, slik at det vi kjenner er Guds kall til menigheten irur i et nltt konferansear, skal lykkes! Stavanger en intemasjonal by, og som menighet har vi,misjonsma.k n, like utenfor kirkeddrene.

5 III. VAR VISJON Vi vil.t Stavanger Metodistkirke skal vere en menighet med <Apne hjerter, lpne sinn og ipne dorer" - Vi snsker i vere en inkluderende, lpen, livsn:er og Jesusb eistret meniqheb. Menighetens vision skal virkeligeiores giennom: l) 'Inspirerende Gudstienester Aret " igjennom er kirken epen for tilbedelse, bonn, lovsang, Ordets forkynnelse og rcspons. Gudstjenestene har ulik form, men 'gmnnstammen, er den samme, og Guds nelver og hans muligheter er til stede uansett om vi feirer Julaften, peskedag, Sprell-levende. rnenighetshelg, hsstoffer, viroffer, nattverd, misjon eller G2-gudstjeneste. uansett hvem vi er eller hvordan vi har det, om vi snakker norsk, engelsk, kinesisk, tysk eller..., s6 har Gud noe i gi til alle med ipne hierter og ipne sinn. For bedre a mob vare nye landsmenn, er det holdt et par intemasjonale guditlenester i Det er Einar chr. Drange som har tatt hend om disse (se hans rapport). vi onsker i lslle dette initiativet opp, og ber om hjelp til d holde slike gudstjenester videre. For bedre inkluderine i vire norske gudstjenester og samlinger er det behov for tolketjeneste / innkjop av simultananleg[.,n er tilfor.tndre!' 2) Varme relasioner. Det e. mye som har begeistret oss dette aret, og vi tror at Jesusbegeistring er smittsomt! Den medmenneskelige kontakten og vare relasjoner til hverandre m6 vi ogse vere bevisste pa a st),rke og ta vare pa. Det er de varme relasjonene som bygger menighet! Vi tror at vi kan bli bi<tre p6 i tteli livet med hvemndre ogheie hverandre ftam. La oss ikke glemme at vi vil vere en menighet med epne dorer! Ogse hjemmets dsrer. 'Vi er rtl fot andre!' 3) Etrsasiert trosliv Det er viktigmed kurunkap bede om tro og lere, samtidig som vi deler v6re troshistorier, ber sammen og deler tanker om tvil eller livets utfordringerl ver bonn er at Gud hjelper oss til storre frimodighet, og at stadig flere gir seg selv tid og mulighetil e ta del i samtalene. Vi har noen 'nye i troen' i vdrt fellesskap! Takk Gud for det! Og kanskje vil vi, om virt nye trosprosjekt lykkes, konrne i kontakt med enda flere som lurer pi:.hvorfor Jesus?,.Hvorfor skal vi velge Jesus?' 'Hva er det med denne mannen som gjor at mennesker bor bli kient med ham?, For 6 gi hjelp til 6 finne svar, har menighetspresten lovet 6 gi undervisning med utgingspunkt i opplegget for Alpha-kursene. Det er mulig at dette er en vei inn mot nye Alpha-kurs i menigheten. Jig viiat mange har fatt fomyet og forvandlet liv gjennom disse kulsene.,vi er til for andre'! 4) Livsn8r erupper Fra Metodistkirkens beglmnelse har cellegnrpper / fellesskapsgmpper vert en viktig del av kirkens a$eid. A samles i smdgrupper og 6 dele tro og liv med hverandrc, er en stj,,rke for oss mennesker. Dette har et satsingsomride for vdr bame- og ungdornsprest, og mye arbeid er nedlagt for 6 fri flere og bedre fungerende grupper til i bli gode livsnare fellesskap. Einar skriver i sin rappofl om viktigheten av a vere med i de sma trosfellesskapene. Vi lover at vi vil arbeide videre med- l s6rk. og utvide trosfellesskap der hver av oss kan vzere ipne og til stede med hele oss! Som det star i dipsliturgien vdr: <Cuds lofte er at hos ham og i menigheten skal alle mennesker fi hi ld til e ieve med hefe seg!)) 'Vi er til for andre'! 5) Utrustend lederskap Pastor Marit Bjornevik har frerndeles det pastorale ansvaret og er menighetens daglige leder i 100%. Bjorn Terje Bertelsen, er hofast pe plass som organist, pianist, musikalsk leder og kordirigent i sin 50% stilling. Takk, Bjorn Terje! Det store kontoret for menighetssekret r, har stett nokse tomt dette eret. Ilege Bergiord tok over som rcgnskapsfsrer og kontormedarbeid r, og har gjort og gjor! en kjernpeflott innsats. Hege fikk imidlertid fast 100% jobb i Stavanger kommune sommeren 2014, men hun fortsatte med A fsre regnskapet pa en trygg og god mote i nert samarbeid med regnskapskontoret Undheim &Ueland.

6 Hege avslutter sitt engasjement i menigheten fra l. juli da vir nye menighetsarbeider overtar. r/e/ sier vi Hege en hjertelig tahk! Andreas Rasmussen var ansatt som bame- og ungdomsarbeider i en liten prosentstilling (30%) i tillegg til sin teologistudier. Andreas avslutter sin tjeneste L juni Eer sier vi Andrcas en hjenelig takk! Ved Arskonferansen 2014 ble Einar Christian Drange utnevnt for ett er soln bame_ os ungdomsprest i 50%-stilling. Einar har hatt sine arbeidsoppgaver spesielt rettet mot bam og ungel Han har gjort en fin tjeneste blant menighetens ;ogre, og har mye a gi ogse til den eldre generasjon. vi er takknemlige for den tjenesten Eina. og Biwen har hatt hos oss gjennom dette konferanseeret. ogvi onsker familien alt godt og Guds rike velsignelse i m nighetstjenesten de ger inn i i Flekke{ord. Het sier vi hjeftelig tokk til dere begge! Hefge Koch tar seg av 'stort og smett pe huset, i sin timebaserte stilling som vaktmester. Vi takker for den rtne ienesten Helge giot! Det var en utfordring da Helge ble stoppet i sin aktivitet av et hjemeslag i ver. En piminnelse om v6re begrcnsninger. men ogs6 en peminnelse om at vi me legge alle vare beklmringer i Guds hand. 6) NAdeeavebasert tieneste Til tross for en god stab med ansatte medarbeidere, er l9!fo!!91 fortsatt menighetens lederer s.unmen qgd prcst og ansatte. Lekfolkets plass kan ikke understrekes nok. Skal vi veeren mobilisert menieh; er det viktig at der ikke er avstand mellom prest og lekfolk, men at vi arbeider side om side.jee gientar nok en gang en av de viktige setningene som Magnus Malm har i sin bok l Lammets tesnr: Lederne er ikke ledere for menigheten, de er ledere! menigheten. Arbeidet i vire underutvalgjenspeiler menighetens liv og engasjernent, og det giores utrolig mye flott og kreativt arbeid i vire ulike komiteer! under vart arbeid i Lederskapsutvalget, samtalte vi om struktuer, ressu^bruk og 'hvordan bruke vare talenter' pe en best mulig mate. vi fremmer et forslag til menighetskonferansen om e forenkle vere strukturer noe, for dermed i minske,tryt4cet, pd di mange frivillige. Vi foreslar at Misjon, Evangelisering og Diakoni slds sammen til ett uivale.. MED_ utvalget. Samtidig legges ansvaret for kirkevergens arbeid mere direkte inn under Eieridom oc Okonomi, slik at kirkevergen far valgt plass i utvalget og arbeider tett inn mot de andre som er vali for 5 ivareta kirkebygg og menighetens skonomi. Husk det som star i sangen: <Alle sorn en er vi rildige, de modige og de fotsiktige. Akkurat du er den riktige i den phtnen Gud har for deg>. Hold fast pe det! Du er en av de som representer r det lantastisk flott arb idsmamskapet i Stavanger Metodistmenidrcll En hjefielig takk til h er og e4 av dere som er med A'dra lasset'! DEL 2 t. Menishetsridets leder Ryddig og shukturert leder menighetsredets leder Aart Huumink oss gjennom molene. Menishets_ r6det hadde 5 moter i Viktige beslutninger tas, og okonomiske vurderinger md gjores-noye. Menighetens visjon og planer godkjennes og videreforcs. Aart Huumink ststter positit og godt menigh tspresten og hennes tjeneste. Etter 8 er i tjeneste som menighetsredets leder, ger staf t6i;en videre. Menigheten takhel Aa for deh fiofie og trofaste le.lelsen og gode innsatsen som er vist! Menighetsridets ovrige srmmensetning i 2014 Per-Endre Bjomevik, sekreter, Ame Helliesen leder for eiendom og paul FritjofBrekklund leder for okonomi. Dessuten har utvalgsleder, ungdomsrepres ntanter og menighetsprestene sete i Radet. Ex hjertelig takk til hver enkeh!

7 Leded r Marit Dahl Torgersen har ogse dette eret fungert som legleder! Det er det trygt og godt A ha en stodig legleder so'n er aktiv i menighetslivet og 'kjenner pa pulsen' hva som skje; hos oss! Legrederen ska'i ver en utstrakt hand og et llttende sre lil ulike behov og sporsmal som interesserte, bevisste og ansvarsfirlle medlemmer lsfter fram. Rruk denne muligheten til a samtale om menighetens indre livl Vi:':f:i a med,ipne :T.:* Tenighet hjerrer og ipne sinn', og da er diatoge n vlitigt En hiertelig takk til Morit! (Jeg viser ogsd til legletlers rapport) Kirkeverge Ame Hellies n har i mange ar hart en trygg hind om vedlikehold og nyinvesteringer i ki*ebygg t har v.ert et 'rolig' ar med hensyn til store vedrikehords- og nyinvesteringsprosjekter! Men som HMS-ansvarlig og Branntilslnsleder, tar Ame ofte sine 'inspeksjonsrunder' ipi huset'! Her takker vi 4ne for han. trcfast?,jeheste! Okonomi som nevnt har Hege Bergjord en stodig hind om regnskapsforingen som n6 giores elektronisk via regnskapsprogrammet Tripletex og i n ert samarbeid med autorisert regnskapsforer Svein Bsrge ueland. De, fleste underregnskap brir fort pa samme m6te. Fra l. juri 2015 v v6r nyansatie menighetsarbeider. Ase-Beale Siljedal, overta regnskapsforingen. RegrskapsbyrAet Undleim & Ueland tar ogsd hind om lonnsforinger, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Det er tryg a ha sakkyndige personer i dette viktige arbeidet, men det krcver et godt torarbeid og tett oppfolging fra menighetskontoret og menighetens okonomiutvalg. At art ledes og forvaltes rett tede eite. regeie ( og de ytre og indre kav vi som kirke settej I for rur v6rt vdl forvalteransvar, r{rrvalteransvar, er viktig! vtktlgj En Ln hkrrelig-takk h]ertel,g til P.tul-Fritjof Brekklund og hans meihrbeidere i Okonofiiutvalget! (jep tiser elters til o konomirapporlefi) TienestegruDDene Gjennom ganske mange 6r har de praktiske oppgavene rundt sondagens gudstjenester overlatt til vare tjenestegrupper! Denne ordningen fungerer fremdeles pi en utmerket mdter r 2014 tok vi en gundig gjennomgang av gruppene og vi omstrukturert de alle! Nye venner kom inn i denne tjenesten, andre mette av ulike arsaker takke for seg! Men fortsatt er disse arbeidsfellesskapene en viktig del i va1_ re-t1sl_9nslfgeelde arbeid, og de er til stor velsignelse for de som er med,- siir de selvl Hienens tukk alle derc i tjenestegluppene! OshrJsk: Dersom du av ulike drsaker ikke har anledning til 6 vere seaktiv, er du verdifull i fellesskapet likevel, og om du en gang i blant {er lyst ril a bake en-kake, kjope blomster, plnte litt eksha, ta opp kollekt eller noe annet som ingen har tenkt p6, sd er det kj eerkommen! II. UNDERA\DELINGENf, For arbeidet blaht barn, unge og unge-roksne, viser vi til rappoften fra Barne_ og urrgdomsprest Eixar Chn Drange. KY]I,I/MISJON Vdr misjonsforening driver akti\4 ogmalrcttet. l5-20 kvi.urer samles annenhver uke tilsosialt samvaer inkludert akti\,1 arbeid mot menighets- og misjonsutlodningen som holdes i februar mined hvert 6r. De samler inn penger tii misjonsprosjektene pe mange ulike og keative meter! Det siste n6 er Misjons-minimarkedet som du finner bak i Wesleysalen! Her har du en flott mulighetil e kjope sma gaver, kort eller 'n),ttige' smiting til deg selv! Alt som kommer itur gjennom salget ger uavkortet til ven misjonsarbeid! Hjeftelig takk til.tlle dere supre kvinnet i KyM! Kirkeforeninq / Formiddasstreff/ Bonn og Bibeltimer Kirkeforeningens Formiddagstreff, med Rudolf olufsen som en glimr nd msteleder, fortsetter i 'samme spor'! Berit Hoelgaard er programansvarlig, hun 'henter inn' mange spennende kisorer og trubadurer! O. Tilbud t er til stor glede for mange eldre (og noen yngre). Fia hosten 2014 var vi tilbake til Formiddagstreff hver fsrste onsdag i mdneden! De andre onsdagene er det spennende

8 Bibeltimer! Vi folger Veien gjennom Bibelen, med Olwind Brakvatne. Kan anbefales! Og hver onsdag kl er det Bonn i bsnnerorffnet! Takk fl Aina, Rudotf, Berit, RoU og Ase son Jbrbereder og legger alt til rctte med mat og program! Metodistkirkens Sangkor stavanger bys eldste blanda sangkor feiret sine r 40 er med en kjempeflottjubileumskonsert, salnmen med Rahdaberg Mannskor og solister! Det vat kjek Ends e, gang rettes en stor takk fl styeleder R_eidurr Sircvaag, rcste av s',ret og ikke minst trofaste sangere for ot dere stdr pd! (Vi viser til Sangkorets egen rapport) Der er med stor takknemlighet atjeg som menighetsprest ovenekkzr hver enkert medarbeider en rose soht et slmbol pd hva derc be9\ Er du ikke nevnt ved navn, sd er da mi golle medarbeidet, uansett! DEL 3 KIRKELIcE HANDLINGER / HELL GE OYEBLIKK! (Menighersprestern rapponenng.l Dtp I2014 ble 3 bam dopt, mens vi hittil i 2015 har ratt imot 2 nye menighetsbam. Medlemsopptakelse Det er alltid en stor glede ner nye memesker finner sir plassl I 2014 fikk vi hilse 2 nye medlemmer velkommen. Ikke den store flokken dette erct, men alle som in er vi viktiee! Vigsel T 20l4 varder 2 par som ble viel i kirken \ar. Begravelser I lopet av 2014 forrettet menighetspresten 4 begravelser (2 ble gravlagt fia DnK), og hittil i 2015 er 4 av menighetens eldre medlemmer begravet fia ver menighet. Foruten disse, er 13 menighetsbam stroket etter 'vasking' mot Folkercgisteret. (ieg viser til statistisk rapport). Konfi r'mantundervisnin g Dette konferansearct hadde vi et lite, men stralende konfirmantkull! Niklas Angell-olsen Birkeland og Sofie Drange gjorde en imponerende innsats 3. mai i en flott konfimasjonwudstjeneste! La oss fortsatt be for dem, og vdre tidligere konfimanter. Jeg med meg tro pa at menigheten v se mere til vere ungdommer i 6rene som ligger foran! Nattverd Jeg er glad for at det er epent for nattverdfeiring ogs6 andre ganger enn "forste sondagen i meneden" og i flere sammenheng nn i gudstjenester. Det er alltid et hellig oyeblikl nir vi, alle genemsjoner, samles rundt nattverdbordet. Nattverden er et styrkende og samlende Inaltid for de troend os et sterkt mstested med Kristus ogsi for den som soker etter tro. SkriftemAl I vir kirke- og menighetssammenheng er det ikke si ofte vi snakker om murigheten for skdffemel. vi har gode anbefalinger fra Guds ord om 6 regge tir rette for og benl4te oss av denne murigheten tir 6 bli lsst fra sy,nd som binder og sdelegger. Jeg er glad for mulighetene jeg har fftt til d be for mennesker til fiigjoring og forsoning. samtidig lofter jeg fram denne mulighiten. Det er cud som handler, og han onsker oss bare godt! Besoks- og samtrletjeneste. Det blir mange besok og samtaler i lgpet av et er! samtidig vil det alltid vere mang som synes de ser alt for lite til presten. Det mange eldre, syke og ensomme blant oss. 'Vi er til for ". andre'l 56 kanskje kaller Gud pa deg til d vere med i en besokstjeneste. Menighetspresten vet at det r mange

9 som viser omsorg ved besok og telefoner, og det takkerjeg dere fbr. men her er det rom for flere til ii vlere med! Det er gledelig at flere onsker samtaler pe kirkens fine samtalerom. samtaler i forbindelse med dip. vigsler og dodsfall horer med, og ik:ke minst besok til medlemmer som fuller (unde erd. Foruten de gamle og syke, harjeg en del besok til yngre men'eske, og menneske,,.-idt i livet", som sliter med livets utfbrddnger og med psykiske plag r. Det er stort og hellig a fe vere Cuds sendebud nar mennesker er i livskiise. Okumenisk samarbeid har vrert et 6r der menighetspresten har vert lite aktiv i byens okumeniske fellesskap. Arbeidssituasjonene det siste aret har ikke gitt rom for min deltagelse i "Forum for menishetsledere i Stavanger" (FMS). men vi holder kontakten, og je8 haper at tiden kommer da der igjen blir rom for min deltagelse der. Andre oppgaver, Jeg sitter i Forslagskomiteen for Metodistkirken i Norge/-A,rskonferansen. Her harjegogs6 ansvar for minneordene over de av kirkens prester og diakoner som er dsde i lopet av Konferanieeret. Jeg er '6ndelig leder' for Emmausvand.ingene Norge vest, og er'6nderig leder' for den kvinnevandringen som skal arrangeres p6 Horve i november ) Behovsorientert evanseliserinq J g legger mye arbeid i forklmnelsen, og onsker at mine prekener b6de skal vere aktuelle os trostfkende for den bekjeturende menighet, samtidig som jeg h6per i vcre dagsaktuett o! utfordrende for mennesker som strever med tro og tvil og som ikke har et aktivt kristent stisted. Dei er veldig bra nir det gis 'ds og ros' pa det som forkynnes, og.menigheten, m6 gleme bli mere frimodige med dette! Jeg er fortsatt fast andaktsholder pe skipper worse-ledaal, og har hatt andakter p6 petri Aldershiem og Tasta sykehjem, taler pa menigh tskveld i Hillevfrg menighet, og er deltagenje i Formiddagstreffene, ukedtlige Bibeltimer og i KYM. SYh-LIGGJORING Menighetsblad, *ebside og annonsering Jeg sitter i menighetsbladredaksjonen og skriver en god del bdde om det som har skjedd og det som skal skje. Jeg minner om muligheten for en gave til menighetsbladets ddft. Vi tren;er a oke inntektene! Mye stoff til bladet hent s fra menighetens ypperlige hjemmeside. Einar Chr Drange rcdigerer og skriver og holder sidene oppdatert pe en eksemplarisk mate. siden leses av mange! Hege Bergjord holderkontakten med 'utsiden, gjennom Facebook, - som menighetspresten forstar er meget viktig om vi onsker i bli kjent utenfor den indre krets! Jeg har observert at vifiir stadig Vir nye menighetsarbeider har heldigvis de samme gode kunnskapene innenfor de digitale muligheter! Menighetspresten er styreleder i Meta Gabrielsen og Carl L. Lindstroms Legat. Det er mange nye og for m g.ukjente oppgaver, og Legatforvaltning er ett av de omradenejeg hir m6tte sette m"eg im i. En takk til legatforvalter Hans spenevik for fortsatt god hjelp og stotte i dette arbeidet, og tak:k tit Hege som er en mester i e finne veien til Bronnoysunds mange skjemaer i Altin sine systemer! Det er ogs6 i 2014 gitt 'kemdeles Legatmidler, k , til menighetens Bame- og Ungdomsarbeid. er vert mal e fe awiklet Legatet og omgjore det til Fond for Bame- og Ungdomstilbud i menisheten. i trad med Legalers \ edtekler. (Vi har forskjellite nedegaver, alt etter den nede cud har gitt oss). Dette gjaldt for menigheten i Rona, som fikk denne hilsen fra paulus. Dette gjelder oss i Stavanger Metodistmenighet i er 2015, og det gjelder faktisk ogse for meg som er kalt dl e v re hlrde for denne menigheten. Dette takker jeg Gud for!

10 FREMTID OG MAL. Veien videre Menighetsmpporten inneholderbade fortid. netid og fremtid. Det er som nevnt mve menishetshistorie nedskevet i menighetsbladene. Bdde glannom bilder, referater. ord og tanker fbrrelles der her om det som skjer i menigheten gjennom irets uker. Vi er medarbeidere i en flott menighet, men vi skal ikke unnlatd a snakke om bede utfordringer og beky'rnringer. sporsmelet vi ikke kin slutte med 6 sporre oss om, er: Hvorfor er Stavanger Metodistkirke til? Dersom svaret er: Jtordi Gud har hal, oss til d vcre Hans menighet i de,rne b))en, rn6 vi fortsatt samtale rundt de viktige sporsmdlene. Og husk: 'Vi er til for andre,! Sporsmilen gientas under menighetskonferansen 2015: t Klarer vi d eke gudslje,estebesoket? Gjennomsnittlig antall gudstjenestedeltakere i 2014 er 74. Vi har satt et mal pe 100! Det bor vi klare!. Klarer ti A oke antall dopte og oppratte medlcmmer? Selv om vi er blant de meniehetene som tar imot flest menighetsbam og medlemmer i lspet av et er, oker vi ikke!. Eva giar vi med alle vdre nye menighetsbarrr og deres fomilier? Kan vi tenke nye tilbud? Bor vi fe pi plass igjen menighetsfadderordningen med <d6psdagsbessk)r? Menighetspresten vil ogse oppmurtr til stone fadd rengasjement ner vi inviterer til (<Sprell-Levende_fester og gudstjenester.. Skal i ta en n! tesl av NaMu (Naturlig MenigheELrtvikting)? Menighetsddet har sagt ja til en ny't st', og sporreskjema ligger klare pd presrens kontor! Vi vil ogs{ soke hjelp til menighetsutvikling giennom Agenda 1. (som derc vil horc mere om etter hvert) Hvordarr integrere nye landsmenn? Norskrndervisning gjennom laereboker og prat i sosiale samlinser? Listcn over spersmdl kunne v.prt ehda mle lengre, men na er utfordringe dirr dt A sti spersmdl! AVSLUTNING Sa avslutter vi ogsa arets menighetsrapport med flere sporsmdl. Det betlr at det ligger nye utfordringer og oppgaver foran oss. Gud gir oss fierndeles av sin nedetid! La oss sta sammen i vert felles oppdrag. Menneskene trenger Jesus! Vi skal fd lov til 6 peke pi Frelseren, Han som gir fiemtid, glede og hap! Det er et pdvilegium a ste i Henens tjeneste, og i bonn og tillit til kirkens Herre osmed takk, glede og begeistring, ser vi fram mot et nltt arbeidser. Vi takker alle vare medvandrere for tiimodighet, for kjarlighet og omsorg for oss, og vi ber hver dag for dere at Guds rike nide og velsignelse skal med dere! Vi takker dere for forbmm, og vi ber var gode Gud om Hans veiledning, kaft, nide og visdom til i bruke vare nedegaver etter Hans gode vilje og forkyme Hans nedige evangelium til oppmuntring, fomyelse og Selse. Tjen Herren i glede og takknemnghet og hvil i Hans ndde! Medarbeiderhils n fia lf'lt,/ll IrJ";,h Maril H. Bjom&Cf menlghetsprest Aart Huumink menighetradets leder Stavanger i mai 2015.

11 PASTORS R{PPORT Einar Christi.n Dr nge Jeg vil forst og fremst fi takke menigheten for dires riiit. forbonn og stotte dette konferansearet hvorjeg har fatt privilegiet 6 vlere ansatt.som en menighetets pastorer Jeg m6 innromme jeg bar kjempet endel ed dette i beg),nnelsen. A vlere prest i samme menighet man har vokst opp ihar;eg kjedt pa utfordrende. Dette har nok mest med meg 6 gjorc. For fla dere harjeg bare fitt siorte og ari godt. Jeg.foler jeg dessverre ikke har oppfylt d forvenrningerjeg stilte til me! selv forjeg beg1,nte. Det er veldig myejeg skulle onske d ff glort. Selv om jeg forlater menigheten til hosten med mye glede og takknemlighet aa dette eret, sa foler jeg ',jobben" er langt fta halvgjort. Men jeg onsker dere.guds velsignelse over arbeidet videre. Jeg haper dere vil ta godt imot.ir nye bame- og ungdomsarbeider Ase Beate siljedar og hennes Mathias. Jeg hdper dere ogsa vir fortsette 6 be og stotte Pastor Marit Bjomevik i heines tjeneste sa langt dere kan. Jeg vil rette ogsd IE rette en stor takk til dere som har vlert mine fivillige medarbeidere. Den innsatsen dere gior i smegrupper, gudstjenester, sondagsskoler, ungdomsklubb, sangkor, formiddagstrefl, bonoemoter er uwrdelig og avgiorende lor at menighetcn skal fungere. Takk for at dere v6ger e bruke deres Gudgitte gaver og takk for den tiden dere legger ned i dette. Jeg vil videre i denne rapporten gi dere en oversikt over mine oppgaver og hva vi som menighet har fatt til sammen i 2014/2015. SmAgrupper Jeg har forsokt i gi menigheten et fokus og satsning pd A danne nye smigrupper. Jeg har dessverre per i dag bare fitt besokt en av vere to eksisterende grupper Jeg er overbevist om at om man onsker vokse som roende mennesker er smdgnrpper en av de verktsy Gud har gitt oss hvor dette skjer I host arrangerte vi i menigheten en kveld hvorjeg underviste om smagmpper og vi ansket legge til rette fbr e starte nye grupper. Jeg har ogsi skaffet et ferdig samtaleopplegg som tegger til rette for gode samtaler, og har et godt fokus utover mot andre mennesker. Dessvene har det ikke latt se{: gjore per i dag a starte en ny smegrupper selv om ma[ge har ],tret interesse om 6 bli med i en siik gruppe Jeg vil ogs6 oppfordre de allered eksisterende gnippene igjen for muligheten til e invitere nye 1nn r gruppene, og mulighet for A splitte alleredeksisterende grupper for e danne nye. Det er mye mindre skummelt i bli med i en slik smigrupp enn i delta i en gudstjeneste for mange. Jeg h6per fokus p6 disse gruppene ikke bare skal vare pi i bygge opp hverandre og ha det hyggelig med kjente. Men at dette kan vere steder hvor man inviterer med seg merlnesker som ikke kjenirer Jesus og hjelper dem a komme i en relasion med Herren. Gudstjenester Jeg har selv ledet og talt i flere gudstjenester dette aibeidsaret. Jeg har onsket at gudstjenesten er ikke noe som er kun presten sitt. Jeg forssker derfor i inkludere s6 godtjeg kan 6 involvere andre i ulike oppgaver. Jeg har forsokt at gudstjenesten skal brere preg av a ho),tidelig, samtidig tilgjengelig. Det har vert en stor glede og privilegiet d fz gjennomgi Guds ord med dere i menigheten dett aret. Det er ingenting som er mer kevende for meg erut d forberede en preken. Men jeg opplever selv a lere mye ut ila dette_ Det var spesielt goy i fil bruke flanellogaipd julaften og med dette gode gamle verktoyet {6 forkynne juleevangeliet for de Aemmutte. Jeg har ogsa hatt ansvarer for A gjennomfore to engelsk-spraklige gudstjenester. Den ene gudstjenesten ble arrangert f'orjul som en forjulsgudstjeneste. Her talte var tidligere pastor charles Jourdan pa sitt hjertespr6k. Cheny Pearl Bolanos gav vitnesb),rd og det ble soloiang pi kinesisk og lest fra Bibelen pi fransk, italiensk og urdu. Etter gudstjenesten ble det servert ulike intemasjonale matretter I ver ble det arrangert en ny slik gudstjeneste. Her fikt vi besok av Laudecir Dani;l fia Brasil som talte om tro og lidelse. Ogsd pd denne gudstjenesten ble det lest fia Bibelen pi ulike sprdk som russisk og fiansk. Jeg tror vi som en intemasjonal kirke har et potensiale til a ha et slikt tilbud. Men jeg skulle gjeme onsker at ogsa den ovrige menighet hadde mott opp og stottet dette.

12 Andre gioremal Jeg har hatt "sangandakt" pa Skipper Worse. Jeg har hatt gleden av 6 ha noen hiemmebesok hos noen av menighetens eldste. Jeg har ansvar for nettsiden og bidrar med,'barnas side,, i menighetsblad. Jeg har ogsa hatt besok av flere grupper med skoleungdom som har iett i oppgav e firule ut hva Metodistkirken er for noe. Jeg har deltatt som represenant for Metodistkirken i fakkeltog for forfulgte kristne. I tillegg sirrerjeg som presr i Menighersradet og EVA_komiteen. Jeg har ilopel av vdre_n 2015 forrettet en begravelse. Jeg har ogsa hatt ansvaret for-e legge til rctte for besoket av gospelkoret Signatur som hadde konsert i kirken ver denne varen. BARN OG UNGE Mitt hovedansvar har hovedsakrig vert bam og ungdom. Derfor har mesteparten av min tid blitt brukt inn mot denne gruppen. Jeg gir her en,,kort,' oversikt over de u)ike oppgavene mrne tnn mot denne gruppen og hva vi som menighet har hatt av aktivitet i 2014/2015 for dinnc gruppen. Grillfest I august startet vi opp et n)'tt arbeidsar med griling hos familien Bjomevik. Dette har blitt en ',kickofl' for et nltt arbeidser Dette rirbudet har gitt god oppslutning blant unge 14+ ril a bli kjent med hverandre. Arbeidsarct 2014/2015 skai avslutres med en ny slik fest. Heivil de unge Ia mulighet e bli kjent med Ase-Beate Siljedal. Jeg fler ogs6 mulighetili ta en god avslutning og tarvel med de mange fantastiske unge i menigheten for veien fir videre for min del til Flekkefiord. G2 15+ I Host fortsatte vi satsningen pa gudstjenester for unge og unge-voksne. Jeg sel\ og Andreas Rasmussen hadde hovedansvar for G2. Ver organist Bjdm Terje Betelsen deltok ogs6 med 6 soille og hjelpe forsangeren som deltok i gudstjenesten. Ansvar for forkynnelsen hadde,airdreas og mcg selv. I tillegg fild( vi besok av Gturn Elin Vage fra,'laget" som fork],nte Guds Ord. Vi samlet vanligvis opp mot 20 pe disse samlingene. Etter gudstjenesten ble det sosialt fellesskap og servering av middag i Wesley salen. All kollekt som ble samlet inn p6 disse gudstjenestene ble gitr ti1 misjonsprosjekt som rehabiliterte vannpumper i Liberia. Da Andreas flyttet til oslo for 6 studere ble det etterhvert for utfordrende fortsette med dette tilbudet. Kanskje kan dette tas opp igen til hosten? Mange av dem som kom deltok ik*e pd vire tradisjonelle formiddaggudstjenester Det er derfor med tungl hjerte jeg mette gi dettc opp... Barn og ungdom Gulliver giengen 0-96r Gulliver gjengen har hatt samlinger nesten hver ereste sondag foruten spesielle merkedager og ferier. Vi fortsetter et tett samarbeid med Norges Sondagsskoleforbund og bruker deres,,spreli_ Levende opplegg". Opplegget blr pa varierte samlinger, gode oppgaver og en rod trdd som 96r gjennom hele sondagsskole dret. Tema for 2015/20r 6 har vert "p6 skattejtkt i Biberen". Melet med dette har "gi bama n forsteelse av hvordan Bibelen er satt sammm som en stor fortellins om Jesus K risrus. Ledere for Gulliver gjengen har vert utenom meg selv Ame-Marie Knaus Knudsen, Sarah Khan, Esther Khan, Annelise Skogly, Biwen Drange, Heidi Mall og Susanne Mall. L deren stor en kjempebra jobb. De viser glede ovenfor barna de skal undervise. Bama som deltar gjr:elv tilbakemelding om at de setter pris p6 sondagsskolen. Utfordringen til Gulliver gjeng n er at det er Ii bam som benytter vert sondagsskole tilbud. Oppmote messig er det pe en "god sondag', opp mol S bam. Andre sondager ian det vere helt nede i I eller 2. Dette gir en utfordring spesielt fodi bama selv vil med tiden ikke vzere veldis motivert til a delta pe en sondagsskole hvor de er kanskje eneste deltakende. Det oppleves utfordrinde 6 na nye med sondagsskolen. Det er mange i min egen generasjon som ikle vit hva sondagsskole er. Det

13 gior de ikke tar med bama sine til dette tilbudet. ofte deltar heller ikke bam som er med i dapsfolget i sondagsskolen ndr de er tilstede. Det er absolutt flott ar bam velger i sitte i gudstjenesten sammir med de voksne. Men utfordringen er at vi n5r veldig fi nye bam med vert tilb;d. M er totalt avhenging av at menigheten selv tar med sine bam, bamebam for at sondagsskoren var skar vokse. Om.vi ikke.ner nye bam med vaft tilbud kan vj risikere at de fe bam vi har igjen velger 6 benytte andre tilbud pga det er ikke fristende 6 vere kanskje eneste bamet p6 sondagiskolen..leg ber derfor menigheten om forbsnn for dette v;ktige arbeidet og om hjelp til e spre ordet og invitere til Sondagsskole. Sprell-L vende fester 0-9 lr Det arrangeres 4 sprell levende fester i 2014/2015. Den sjste festen for sommeren ananqeres 3O.mai. Pdmus motor for disse samlingeneranne-marie Ifuuus Knudsen og pastor Marit Bjornevik. Begge gjor en veldig brajobb og legger ned mange timer lordag fomiddag for 6 legge en god ramme for bam og voksne. Her fir bama lere om Jesus, slmge og gjori spennende aktiviteter De som deltar kommer gjeme igjen. Det er en stabil god gieng pd noen ganger 30_40 som samles innludert bam og voksne. vi skulle gieme onsket d nd enda flere med dette ailbudet. Igien brir derfor min oppfordring om i ta med bam og bamebam til disse festene. Be.Tweens l0-14 Ar Be-Tweens er sondagsskole tilbudet for "Tweens". Ledere for Be-Tweens har meg selv, Emma Askevold og Hivard Jsranson. I Be-Tweens forsoker vi vektlegge samtale rundt livet sammen med Jesus. Vi forsoker legge til rette for at,'twensene', selv lar mulighetil e lere og bruke borxr og forsd at Jesus er med i hverdagen. Vi bruker her et tilbud som kalles "Dig Deeper". Dette er videosnutter som tar opp sentrale tema rundt troen og livet med Jesus. ut fia dette samtaler vi rundt dette. Det har opplevdes positi\,'t for de eldre bama a fe sitt egetilbud. Det er en relati't stabil fast gjeng pa 2-3 som moter til disse samlingene. vi skulle gjeme hatt iallfall en ekst'a leder til dette tilbudet. Utlbrdringen er ogsd som Gulliver gjengen at de er en liten gieng. Det har ogsa endel sondager hvor ingen Be-Tweens pga ingen Trveens har mott opp. Jeg ber dermed ogse menigheten her om! &tore tilbudet kjent, jnvitere rned Tweens til kirke og be for dette arbeidet. Juletrefest 28.desernber ble det arrangert en juletrefest. Oppmote blant bamefamilier var god. Marit hadde hovedansvar for gjennomforelsen av denne, mensjeg selv hadde en kort andakt for bama. Klubb 5-7 Dette er et tilbud som er viderefort fra da Andreas Rasmussen var ansatt som bame_ o,r ungdomsarbeider En gang i mineden forsoker vi ha en 6pen kirke for unge i klasse 5_t kl 5_7. Her blir man servert middag for 30,-, samtale og andakt rundt tro og mulighet for e "sl6 seg lss,, i de ulike aktiviletstiibud Wesley salen by,r pi. Jeg har her fltt god hjelp av Trine Helene fuise som leder. Hun har &jort en kjempegodjobb med e hjelpe med det praktiske, bruke tid sammen med de unge og vlere et godt forbilde for dem. De1 er ogse her en relativt liten gieng av menighetens ddpsbam som motes. I gjennomsnitt 2 moter til denne samlingen. Det er flott at de unge selv noen ganger tar med seg venner til disse samlingene. Skitur Knaben l4+ Helgen februar ble det anangert en egen skitur for unge 14+ til Knaben. Hltten som vi hadde bestilt ble fullt helt opp av 13 unge. Her fikk vi mulighet for d knyte nermere relasjon med hverandre og med Jesus. Berit og Bjame var med som sjiforer og hadde god kontakt med de unge

14 l2 gjennom helgen. I(naben er stedet hvor var tidligere pastor Charles Jourdall har h)tte. Bdde han og Heatber-var med_ungdommene p6 lordag kvelden. pe sondagen hadde vi booket kapellet pd knabe"n hvor vi feiret gudstjeneste Hergen opplevdesom verdig positiv for a e involverte sa vidt ies kjenner til. Jeg planlegger til neste vinter a arrangeren ny fe es skitur for ungdom i FrekJ<eford, Egersund. Sandnes og Stavanger Menighetswe kend Septernber var vi en god gieng unge og voksne som reiste pa menighetshelg til Stemnestaden leirsted. Leirstedet var veldig flott og var omgitt av vak*er natur Vi fikk sod mulighetil i bli bedre kjent med hverandre pe lordagen hvor'i hadde ulike aktivitetsriibud. Pastor Marit Bjsmevik underviste fredag kveld om van diakonale oppdrag som kristne. p6 lordagenvar de rolsne inrolren isamtaleom hvordan visom menighet kan utfore dette diakonale oppdraget. Marit Ronning bidro i denne samlingen. Konfirmant Jeg og Marit har hatt ansvar for konfirmantopplegget dette aret. Vi har hatt to stodiqe konfirmanter som vi har hatt mange gode stunder med. Ingen av v6re konfirmanter deltok pa de;arlige konfirmasjonsleiren som MBU arrangerer i hsst. Men den ene av v6re konfirmanter ble med pd konfirmanttur til l-ondon hvorjeg var en av ledeme. Turen ble arangert sammen med menighetene vere i Bergen Central/Soba, Larvik, Molde og porsgrunn. Her fikk konfirmantene lare om vdr metodistisk arv og besoke wesley House hvor John wesley bodde de siste I I er av sitt liv orr Wesley Chapel som ble godt brukt av de forste metodister. Turen opplevdesven positir.t og vi haper e kunne gjenta en slik tur neste var. Konfirmantopplegget resulterte i en flott konfirmasjonsdag 3.mai hvor begge konfimantene var involvert i giennomfsreisen av gudstj enesten. Sprell-levende Gudstjeneste Min store glede dette aret har vert de,'sprell-levende gudstjeneste,,. Det tar veldig mye tid a arrangeren slik gudstjeneste spesielt ner man kanskje har l5-20 fonkjellige involverte i ulike oppgaver. Men fii ting gir meg mer glede enn nirjeg ser bama selv gjennomforer guosrlenesren selv. Det har v ert utrolig givende e fa mulighetil a gi mer og mer av gieirnomforelsen over til bama selv Dette setter bama ogsd selv pris pe. Ved d tte fer de mulighet 6 utvikle sine gudgitte gaver og fe et enda stone ierskap til gudstjeneste og menigheten. Det er en stor glede a1 og;a de godt voksne stotter opp om dette selv om formen er noe annerledes enn en vanlig gudstj"n"it". J"g vet ikke helt om vi har fiinnet den optimale losning for hvor mye bamesang og traaisjo;elle sahel som skal brukes i disse gudstjeneste. Jeg onsker derfor t bakemerding fra deri i menigheten om dette. De sprelljevende gudstjenestene skal vere tilgiengelig for bama, men forhdpentligvis ogs6 noe gjenkjennelig for de voksne. Den neste Sprell-tevende gudstjeneste skal vare 7juni. Da vii ogse var nye bame- og ungdomsarbeider Ase-Beate Siljedal vere involvert og bli presentert for menigheten. Noen sist ord Til sist selvomvi som menighet har mange utfordringer s6 haperjeg dere ikke vil miste motet. Ver ikke redd og bek)rnret. For Herren din cud vil alltid vere med i all din ferd(josva 1.9). Ver

15 Kjare menighet. Et nytt arbeidsiir nermer seg slutten og vi skal gjore opp status i en i rsberetning. Vi har vert s6 heldig e ha v6r (egen) pastor Einar Drange ansatt hos oss dette eret. Du Einar har vert en del av denne menigheten i mang er, s6 det var ekstra flott for oss A ha deg her som pastor. Vi vil ogsi Onske deg cuds velsignelse n6r du n6 skalvare pastor i Flekkefjord menighet.og vi vil fortsette og be for deg Einar, og for Biwen og barna Rebecca og Lukas. Og det er ikke mer enn 2 timers biltur til Flekkefjord se en menighetstur er herved bestilt Einar og Biwen! Hilser dere alle med ordene i Lukas 6 vers 31: (Alt dere vil at andre skalgiore mot dere, det skal ogsa dere gjore mot demd. Disse ordene fra bibelen utfordrer oss aktivtil 6 gjore det gode. Vi 6nsker 6 vare en menighet med: Apne hjerter Aone sinn Aone dorer. Vi er alle en viktig del av dette fellesskapet, ver menighet. Det er vi som er oe epne hjertene, sinn og dorer! Takk for innsatsen hver enkel av dere har lagt ned dette arbeidseret. Takk for forbonn, la oss fortsefte sla en bonnering rundt vdr menighet. Be for at nye mennesker ma f6 oppleve Jesusom sin frelser og fole seg inkludert i vert fellesskao. Vennlig hilsen Marit Dahl Torgersen, legleder

16 STATISIISK SEKRET./ER MEDLEMSSKAPSRAPPORT MENIGHET: (AI.EN DERARET2014 DENARET 37 DOPI RAPPORTEN FYLLES UTI3 EKS.: 1! n 43!KslylllllLAl rr,aula r rur-r roneirrnt, MEDL t : INNFL 2A! D9DE M EDL, :276 1 EKS.TILSTAT STISK SEKR 1 EKS. TIL TILSYNSMANN N 1 EKSTIL MENIGHETENS ARI( V INNsENDELsFRIST: 10 MARS 2015 ')Var noy med atdenne stemmer med statistilken i Arboken 2014) vtnicsnsearn under lb 100 MENIGHFTSBANN OVER 18!4 llo: 9, l4eq!!y!i4lq 18 IFORB. MEDLEMSKAP O.18 UTMELDTI.3 srr0xerl.11 o0dal ASSOSIERTE MEDLEMMER LO(ALPREDIKANTER TOIAIT ANTALL G L] D5TI.8 ESO( 3843 GI.SNITT PR. GUDSTI, 7S VIGSLER 2 Meldr dode i2014 av FotkereSisteret 5tav4nge DEN_2015 Matit Helene Blornevrk UNDER

17 STATISTIKKENDRJNGER FOR 2OI4 Stavanqer Metodistmeniehet DOPTE (C)l GabrielVanvik Eithan Malkiel Andrd Florendo Gabrielsen Anna Drange Skogly INNMELDTE (A)r (opptatt oq innflrttet) Olav Mathias Haugvaldstad Leo leonardsen FLYTTET / UTMELDT (BI Kjersti Kvalsy Elisabeth knien Karlsen Gro Knudsen Netland Markus Sola Marita Natalie Sola DODE: (F): Kjell MilC(elsen (A) Edith Risvold (A) Sigund Johan Lohre (C) lnger Margrethe Hogsveen (A) Ama Michelsen (A) Aage Brandeggen (C) Torbjom Amold Hegre (A) (7) STROKET: (Dode i meldt fra Fokereqisteret ) I folge owqshinger fra Senttulregitteret: I I C-medlemmer Menighetsprotokollen pr. 3l /12-14 viser 276 A-medl. 690 C/G/D-medl. Samlet metodistb folknins: 966 Gudstienestebesok i 2014: Totalt antall besokende: Gj.snitt pr. gudstj Stavanger 07, Mofi Bjomeik IU

18 I 6?E t o ol PRo c &fr YY E3 69 PK *b o o o J o oi c o =i l-, T I f T' IL l o lur E IE;gI ::::.lr O! F EE f" l. {rr:!eei l '""," = i eiel : -.'Fl ielet T f;5 6 e-f 5** o o NF.\l " ""u, 6 I i--: i-1' j- 338 l iet EE'83 ;rj*t rl-ir l -59, o or!! -B! E.!. r"i! t 'll

19 '1 AErcgnrkap for 2Ot4 METODISTKIRKEN I NORGE, STAVANGER ilentghet 4OI2 STAVANGER Innhold: Resultataognsk p Balang Not r Itontocp sifi s rt regnskap t.

20 Resultatregnskap lor 2014 METODISTKIRKEN I NORGE, STAVANGER MENIGHET Ofillsinnlekter Drift$nntekler Sum ddftsinntekter Lonnskostnad Annen driftskostnad Sum drittikostnader D riftsres ultat Annen renleinnlekt Annen frnansinntekl Sum linansinntektel Notlo finans OrdinErt resultat f6. skattekoelnad Odinart resultat Alsresultat Overf6ringer Overtoringer lil/fra fond Sum ovedodnger og allsponerlng. Note o t ( ) ( ) {1 9,t2 392) ( ) A A2 { ) ( ) ( ) t5{ E A4 t t 5,1084

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

t{.,h --'{(9^ } td1 U) U) Bann/forb@nn

t{.,h --'{(9^ } td1 U) U) Bann/forb@nn t{.,h --'{(9^ } Y) td1 td F U) U) Bann/forb@nn Eksempler pa lorbsnn Innledning. Si noen ord til innledning ut fta et av folgende ord i Bibelen: Matt. 11,28: Jesu sier "Kom til meg, alle dere som strever

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN

Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN Burns: Ledelse er et av de mest observerte og minst forståtte fenomener på jorden Mintzberg: Vi må finne en balanse mellom overforenkling og kompleksitet

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie Vi lever i en tid med individualisme Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien Personlig trener Personlig rådgiver Individuelle profiler på operativsystem, seteinnstillinger, varmesoner

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Naturlig menighetsutvikling profil

Naturlig menighetsutvikling profil Naturlig menighetsutvikling profil Bryne kyrkjelyd januar 13 Gudstjenestedeltakelse Minimumsfaktoren Tegn på kvalitet 8 Nåværende Høy (65) Gjennomsnitt () Lav (35) 69 66 61 58 54 58 57. Utrustende lederskap

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1:

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: Preken juledag i Fjellhamar kirke 25. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var

Detaljer

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER Mars 2016 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Åp. 1:17, 18 Kjære venner og medarbeidere, Denne verden

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Vær frimodig på Bibelens grunn! Guds Ord presses fra alle sider, STÅ FAST! Gud har gitt oss bud og regler av kjærlighet fordi han elsker oss! Lovløshet er ikke

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014.

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Kragerø-, Levangsheia-, Skåtøy-,

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer