KJØPSINFORMASJON INNHOLDSFORTEGNELSE. Selveierleiligheter Moltestien 2 6, 4639 Kristiansand. Prospektdato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØPSINFORMASJON INNHOLDSFORTEGNELSE. Selveierleiligheter Moltestien 2 6, 4639 Kristiansand. Prospektdato: 06.11.14"

Transkript

1 KJØPSIFORMASJO

2 KJØPSIFORMASJO Selveierleiligheter Moltestien 6, 463 Kristiansand Prospektdato: Eier/utbygger, org.nr.: v/jørgen Reme Skippergt , 4611 Kristiansand Adresse Moltestien 6, 463 Kristiansand. Matrikkelnummer Boligene har følgende matrikkelnummer: Gnr: 37, Bnr: 851, og vil bli seksjonert før overtagelse slik at hver leilighet får tildelt eget seksjonsnummer. IHOLDSFORTEGELSE Areal tomter Felles eiet tomt på 31 kvm. Kjøpsinformasjon side 3 Teknisk beskrivelse side 8 Romskjema side 10 Utenomhusplan side 1 Leilighetsplan side 16 Beskaffenhet Tomten leveres parkmessig opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning. Areal boliger Arealene, som oppgitt på tegninger i denne salgsoppgave og i prisliste, er angitt i bruksareal (BRA), som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, vegger og sjakter, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses P-rom dette er (litt forenklet uttrykt) boligens BRA fratrukket innvendige boder og veggene til disse. Energimerking år en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Bygget skal tilfredsstille lavenerginivå. ormalt vil en da havne i energiklasse B. Ferdigattest Det vil foreligge ferdigattest innen overtakelse. Vei, vann og kloakk Offentlig vann og kloakk. Parkering/bod Bruksrett til 1 parkeringsplass i kjeller må kjøpes mot pristillegg kr ,- jfr. Prisliste. Det medfølger 1 sportsbod (min 5 m ) per leilighet. Se salgstegninger hos megler. itekt, i samarbeid med selger, forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som er mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse. Det vil være handicapplasser tilgjengelig i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for dem. De andre beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen til annen beboer med dokumentert 3

3 behov for HC-plass. Parkeringsplasser vil bli knyttet til de seksjoner som har kjøpt parkeringsplass. Dette gjøres gjennom vedtektene, ettersom arealet i parkeringskjelleren forutsettes organisert som fellesareal. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell slik tilknytning ikke kan gjøres evigvarende i henhold til eierseksjonsloven. Det gjøres videre oppmerksom på at vedtektene kan endres ved /3 flertall i sameiermøtet. Sportsboder i kjeller vil bli tilknyttet seksjonene som tilleggsareal. Reguleringsplaner/reguleringsbestemmelser Plan nr. 8-D. Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Justneshalvøya, felt C3. Reguleringsbestemmelser datert og detaljreguleringsplanen er hjemlet i reguleringsplanen for Justneshalvøya, vedtatt av Bystyret Betalingsbetingelser Kr ,- innbetales som forskudd 14 dager etter signert kjøpekontrakt. Rest kjøpesum samt omkostninger innbetales ved overtagelse. Dersom forskudd skal utbetales til selger må selger stille forskuddsgaranti etter 47 i Bustadoppføringslovas bestemmelser. Konsesjon Kjøp av denne eiendommen betinger ikke konsesjon. Utleie Boligen kan fritt leies ut. Omkostninger Dokumentavgift Kr.,5 % av tomteverdi. Det betyr mellom kr ,- og 15.50,- Tinglysningsgebyr skjøte: Kr. 55,- Grunnboksutskrift: Kr. 17,- Tinglysningsgebyr per panteobligasjon: Kr. 55,- Felleskostnader Felleskostnader må påregnes og vil inkludere blant annet kommunale avgifter, bygningsforsikring, utgifter til brøyting/grøntareal, strøm fellesareal m.m. SBBL har budsjettert dette til å være mellom kr. 00,- og kr.5,- pr kvm. pr. år (ca kr. pr mnd) budsjett felleskostnader fåes ved henvendelse megler. Øvrige mulige kostnader: I tillegg kan det komme andre faste løpende kostnader, for eksempel eiendomsskatt, Tv/internett plus eget strømforbruk. Ligningsverdi Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt primærbolig (der boligeieren er folkeregistrert/ bosatt) eller sekundærbolig (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 5 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. I forslag til revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å øke disse satsene. Se for mer informasjon. Byggetid/overtagelse Boligene igangsettes ved tilstrekkelig salg, og det beregnes mnd. byggetid. Selger skal varsle kjøper om eksakt overtakelsesdato minimum 6 uker før dette skjer, og kjøper plikter også å overta tidligere dersom denne frist er overholdt. Heftelser Følgende servitutter er tinglyst på hovedbølet: Bestemmelse om kloakkledning og medlemskap velforening. Kopi av grunnboksutskrift fås hos megler. Forbehold om realisering 45% av boligenes verdi må selges før byggestart, og igangsettelsestillatelse må være gitt av kommunen. Frist selgers forbehold er satt til Selgers forbehold/forutsetninger Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter. Annet Alle opplysninger i salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes, i noen grad, svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr Skjøte Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette før bindene avtale inngås. Gebyr ved videresalg Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr ,-inkl. mva for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper. Forsikring Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring. Garantier Boligene selges iht. Bustadoppføringslova, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Seksjonering Eierseksjonen vil tilhøre et sameie. Seksjonsnummer og eierbrøk i henhold til seksjoneringsbegjæringen. Dette gjelder også for utvendig sportsbod på tomten. 4 5

4 Sameie Det vil bli opprettet et sameie i eiendommen basert på totalt 4 leiligheter. Ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av sameiet. Vedtekter kan fås hos megler. Sameiet har rett og plikt til å ivareta forvaltning av fellesarealer innenfor eiendommen. Det er utarbeidet vedtekter for sameiet, disse er bindende for kjøper. Vedtektene er den del av salgsprospektet, og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Kjøpekontrakter Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved salg. Selgers kontrakts dokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m. Kjøpers undersøkelsesplikt Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås. Tilvalg/endringer Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene. Budregler Boligene selges til fast pris. Midlertidig kjøpekontrakt fra Sørmegleren må benyttes. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes kjøpsbekreftelse. Alle bud må inngis skriftlig og budgiver må legitimere seg. Ansvarlig megler Sørmegleren AS, avd. ybygg Megler MEF Dag Thomassen, mob: 0 10 Eiendomsmegler MEF Rolf Elieson, mob Selgers representant Erik Erland tlf.: og Sjur Eftevaag tlf.: 6015 Visning/presentasjon Etter avtale med Dag Thomassen på tlf. 010 eller Rolf Elieson på telefon 0107 Vedlegg til salgsoppgave kan fås ved henvendelse megler: Tegninger Romskjema Byggeteknisk beskrivelse Reguleringsplan/ bestemmelser Utomhusplan Foreløpig kjøpekontrakt Vedtekter Ordensregler Kjøkkentegninger Selgers rett til endringer Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer. Lovverk/avtalebetingelser Boligene selges iht. Bustadsoppføringslova av 13. juni 17 nr 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1 nr 3. Der hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangelsvurdering foretas da etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. 3-7 og 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven 1- (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. Avhendingslovens 3-. Kredittvurdering/hvitvaskingsloven Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. 6 7

5 TEKISK BESKRIVELSE Byggemåte i plasstøpt betong med hulldekker. Etasjeskiller. etg og 3. etg. er hulldekker lagt på betongvegger eller stålsøyler. Q-dekke i tak som bæres av betong og lett vegger. Oppvarming Vannbåren gulvarme i bad, stue, kjøkken med romtermostat i hvert rom. Ventilasjon/varmepumpe Ventilasjonsanlegg og varmepumpe iht. TEK 10, eget anlegg i hver leilighet. TV/Internett Leilighetene leveres komplett oppkoblet med fiber fra Canal Digital. Kunde må selv aktivisere abonnement. Hvert bygg leveres med personheis fra Schindler. Takverket Bygningen har kompakt takløsning som tettes med asfaltbelegg. Ytterveggene Består av isolerte bindingsverkvegger som hovedsakelig forblendes med upigmentert Royalimpregnertregnert kledning eller luftet, pusset fasadeplater iht. tegninger. Vinduer / utvendige dører Leveres som vedlikeholdsfrie PVC-vinduer som harmonerer med det utvendige og byggets øvrige detaljer. Glassfasade i og inngangsdør leveres i aluminium. Dører og vinduer er tilpasset TEK 10-krav. er r på bakkeplan leveres med impregnert terrassebord i dim. 8 x 10 mm. er i. etg. leveres i betong kvalitet med impregnert terrassebord i dim. 8 x 10 mm. Takterraser leveres med impregnert terrassebord i dim. 8 x 10 mm. rekkverk med lakkerte stålstolper og herdet glass (Midthaug). Dører og dørlåser Inngangsdør til hver leilighet leveres som lyd- og branndør med kikkehull (hovedinngangsdør og glassparti i i aluminium). Innvendige dører i leilighetene er slette og hvitmalte. Det installeres låssystem, slik at leilighetene benytter 1 stk. nøkkel til ytterdører og egen bod. Det leveres 3 stk. nøkler til hver leilighet. Automatisk døråpner hoveddør med porttelefon og skjerm i hver leilighet. Gulv og listverk Se romskjema. Standard Parkett er 3 stav Eik på lyddempende underlag, mulighet for tilvalg. Det legges fliser beregnet for våtrom på gulv og vegger. Vegger fliselegges fra gulv til tak. Anlegget får komplette sanitærinstallasjoner og leveres iht. tegning for hver leilighet. Hvitevarer er ikke inkludert. eromsinnredning type hvit høyglans med skuffer, speil og overlys. Mulighet for tilvalg. Elektrisk anlegg Boligen får nødvendig antall punkter i henhold til krav EK Downlights i stue/kjøkken, gang og på bad iht. beskrivelse fra elektriker. Mulighet for tilvalg. Hver leilighet har individuell avregning av strømforbruk. Alt strømforbruk i fellesarealer, garasje, boder etc. registreres på felles måler og fordeles på arealer etter omforent fordelingsnøkkel. Plassering av elektriske punkter er utarbeidet av elektriker (eget punktskjema). Brannvarsling Det blir montert overrislingsanlegg og branndetektor i hver leilighet iht. forskrifter. Kjøkken HTH kjøkken, type KP Mono Hvitmalt iht. tegning. Laminat benkeplate med underlimt vask. Standard garderobeskaper iht. tegning. Kjøper avtaler med kjøkkenkonsulent og får eventuelt tegnet kjøkken etter eget behov. Hvitevarer er ikke inkludert, men vil bli gitt som tilvalg i egen prisliste. Diverse Det leveres 1 stk. postkasse pr. leilighet. Det leveres automatisk portåpner til garasje. Vei, vann og kloakk Utenomhusarealer Offentlige Kommunale avgifter er ikke fastsatt, disse vil bli fastsatt av Kristiansand Kommune når bolig tas i bruk Utenomhusarealer skal være ferdig ved levering. Arealer blir opparbeidet og beplantet iht. utenomhusplan. Utbygger forbeholder seg retten til tilpasninger/justeringer. Forbehold/presisering 3D-tegninger er ment som illustrasjoner, avvik kan derfor forekomme. Fellesarealer, trapp og fellesgang Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser til enhver tid på usolgte boliger. Betongvegger sparklet og malt. Fliser på gulv og trapp. Lydabsorberende systemhimling i trapp. Det presiseres at tekstmateriell alltid går før tegninger og illustrasjoner. Innvendige lettvegger Det kan forekomme mindre endringer i forhold til sjaktplasseringer og veggtykkelser under den videre Stenderverk i tre eller stål med 70 mm isolasjon kledd med gipsplater som sparkles og males. prosjektering av bygget. Tegninger og illustrasjoner i salgsprospektet kan vise forhold som ikke samsvarer med det ferdige Skillevegger mellom leiligheter bygget, herunder bygningsmessige detaljer, materialvalg, fasader, fellesarealer, fargevalg etc. Betong med nødvendig tykkelse iht. brann og lyd sparkles og males. Påforing hvor det er nødvendig bekles med Alle opplysninger i denne beskrivelsen er gitt med forbehold om rett til endringer som er gipsplater som sparkles og males, eventuelt fliselegges. hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke medfører vesentlig endringer av leveranse eller standard. Himlinger Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven. Alle tak sparkles til jevne overflater og males sammen med listfrie overganger mellom vegg og tak. Det må Boligene ferdigstilles fortløpende. oe byggeaktivitet i området må derfor påregnes etter innflytting. påregnes noe innboksinger/utforinger av kanaler i tak og på vegger. Det blir gitt mulighet for endring av standardleveranse innen gitte frister for den enkelte leilighet. 8

6 ROMSKJEMA ROM GULV VEGGER IVEDIG TAK OG LISTVERK ELEKTRO RØRLEGGER/AET GAG OG TRAPPEROM Fliser Sparklet og malt Lydabsoberende systemhimling Belysning i tak eller vegg GARASJE Støvbundet betong Malte betongvegger Malt betongtak Belysning i tak BOD GARASJE Støvbundet betong Malt Malt betongtak Belysning i tak BAD Fliser Fliser Hvitmalt gipstak Belysning i tak STUE/KJØKKE Eik parkett Hvitmalt gips Hvitmalt gipstak, listfri overgang tak/vegg, gulvlist Eik, 8x14x45, dørlist hvit 1 x 58 Belysning i tak HTH kjøkken iht. tegning og beskrivelse. SOVEROM Eik parkett Hvitmalt gips Hvitmalt gipstak, listfri overgang tak/vegg, gulvlist Eik, 8x14x45, dørlist hvit 1 x 58 BOD Eik parkett Hvitmalt gips Hvitmalt gipstak, listfri overgang tak/vegg, gulvlist Eik, 8x14x45, dørlist hvit 1 x 58 Belysning i tak GAG Eik parkett Hvitmalt gips Hvitmalt gipstak, listfri overgang tak/vegg, gulvlist Eik, 8x14x45, dørlist hvit 1 x 58 Belysning i tak TERRASSE/BALKOG TAK- OG BAKKETERRASSE Betong med impregnert terrassebord 8x10 Impregnert terrassebord 8 x 10 mm Glassrekke Tett/glass og glassrekke D-visualisering er av illustrativ karakter, endringer kan forekomme.

7 B! Trapp: Oppmerksomhetsfelt og farefelt Det monteres håndløpere PÅ begge sider av trappeløpet, monteringshøyde 700mm og 00mm. Trappen skal ha trappenese på hvert trinn, 4 x 44mm. Hovedtrapp skal ha taktil merking. Trapp prosjekteres av Trappeleverandør UTEOMHUSPLA H140_16 68 MOLTESTIE H140_17 FRI ØK1 o_v HC H140_ D C Avfallshåndtering ABB4 1 8 x 175 = , x 175 = x 173,7 = x 175 = , x 175 = D C D D Mur kt. 67,0 H140_15 C B A 1 1. etasje, Blokk A Moltestien A B C BB etasje, Blokk B Moltestien etasje, Blokk C Moltestien C B A o_td , m terrassebord, private uteområder betongheller 00 x 00mm, felles uteområder gress, felles område tomtegrense byggegrense 115 FRI13 Prinsipp Utomhusplan, Revidert IKKE ARBEIDSTEGIG REV. DATO SIG. KORREKSJO Remco AS Moltestien Aspekt, Justneshalvøya Gnr: 37/ Bnr: 851 Situasjonsplan, utomhusplan, TEGET KOTROLLERT GODKJET MERKAD. MÅLESTOKK 1:00 DATO TILTAKSR. TEGIGSR. A10:X100, 1:00 A Sti: P:\ \ Justneshalvøya Tomt 114 Moltestien\Tegninger\1 \_Moltestien.pln Skrevet Ut: 4. november

8 BYGG B BYGG A BYGG C D-visualisering er av illustrativ karakter, endringer kan forekomme.

9 Leil. 10 f Leil. 0 Sykkelparkering Sykkelparkering Leil. 1 f Leil. Sykkelparkering Sykkelparkering GRUPLA FOR LEILIGHET 101 GRUPLA FOR LEILIGHET 10 t: gsgiver: Oppdragsgiver: 1. Moltestien Etasje Aspekt AS. Etasje Salgstegning Leilighet 10+0 A, B, C itekt Gr.: 37/ Br.: 851 P.rom: 0, kvm 5,4 kvm A71-10 SALGSTEGIG Gr.: 37/ Br.: ,0 m 1 A4 SALGSTEGIG 8,8 m 3,0 m 1:00/ 1:1000 5,0 m Prosjektr. 11,6 m 6,7 m 1 Tekn. 8,8 m Sti: P:\ \ Justneshalvøya Tomt 114 Moltestien\Tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln -B-C 1. Etasje - -B-C 3,0 m 101C Leil. 1. Etasje - -B-C. Etasje - -B-C Snitt oppriss 3,0 m 14,4 m 5,0 m -B-C Leil. 8,5 30C m 8,5 Leil. m 301C -B-C -B-C Snitt oppriss Sykkelparkering Sykkelparkering 1 1 P.rom: 0, kvm 101 A 5,4 kvm 11,6 m 6,7 m 1 Tekn. 8,8 m ,4 m -B-C -B-C 1. Etasje. Etasje 41,0 m 1. Etasje 3,0 m - -B-C. Etasje - -B-C E-post: 1. Etasje - -B-C A Etasje - -B-C Gr.: 37/ Br.: 851 A71-10 itekt 1. Etasje - -B-C. Etasje - itekt Telefon Tlf P.rom: 0, kvm 5,4 kvm Snitt oppriss Prosjektr. Snitt oppriss Salgstegning Leilighet A, B, C A4 P.rom: Sti: P:\ \ Justneshalvøya Tomt 114 Moltestien\Tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln 101 B 101 C 0, kvm 5,4 kvm Oppdragsgiver: 3,0 m P.rom:,0 kvm 7, kvm SALGSTEGIG -B-C 1 Snitt oppriss -B-C P.rom:,0 kvm 7, kvm 14,4 m Snitt oppriss fra 0,8 vei m Snitt oppriss Prosjektr. estien\tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln -B-C Snitt oppriss Sykkelparkering Sykkelparkering P.rom: 3,0 kvm 7, kvm 1 1 Tekn. Salgstegning Leilighet 10+0 A, B, C 1:00/ 1:1000 A4 P.rom: Sti: P:\ \ Justneshalvøya Tomt 114 Moltestien\Tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln 10 A 10 B 10 C 3,0 kvm 7, kvm -B-C 14,4 m Ga 7, B L

10 Sykkelparkering Sykkelparkering Sykkelparkering Sykkelparkering gsgiver: t: Leil. 10 fr Leil. 0 Leil. 103 L fra Leil. 03 L 16,8 m giver: 10,3 m Salgstegning Leilighet A, B, C itekt Gr.: 37/ Br.: ,8 m P.rom: 86,6 kvm A ,8 kvm SALGSTEGIG Prosjektr. -B-C 1. Etasje. Etasje 10,3 m Sov Stue/ kjk. 1. Etasje - -B-C. Etasje - Leil. 8,303A-B-C m A4 Sti: P:\ \ Justneshalvøya Tomt 114 Moltestien\Tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln SALGSTEGIG Gr.: 37/ Br.: 851 -B-C. Etasje - -B-C GRUPLA FOR LEILIGHET 103 Snitt oppriss Snitt oppriss 7,8 m 1 3,5 m Tekn. 11,6 m 6,7 m 8,8 m P.rom: 86,6 kvm 103 A 0,8 kvm 14,0 m 10, m B-C 3,1 Sov m 1. Etasje - -B-C. Etasje - -B-C itekt 14,0 m P.rom: 86,6 kvm 0,8 kvm 10, m Snitt oppriss -B-C Prosjektr. A Snitt oppriss 8,8 m Sykkelparkering Sykkelparkering Salgstegning Leilighet A, B, C 1 -B-C 5,0 m 1 3,0 m 5,0 m 17,4 m -B-C P.rom: 0, kvm 5,4 kvm 1 1 Felles 3,5 gang/ m Tekn. Sov Stue/ 3 kjk. 8,3 m 11,6 m 6,7 m Sov 3 8,8 m 1,0 Sov m. Etasje - -B-C 17,4 m -B-C Gr.: 37/ Br.: Etasje - -B-C. Etasje - Leil. A A-B-C 1:00/ 1:1000 A4 P.rom: Sti: P:\ \ Justneshalvøya Tomt 114 Moltestien\Tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln 103 B 103 C 86,6 kvm 0,8 kvm Oppdragsgiver: P.rom: 0, kvm 5,4 kvm SALGSTEGIG GRUPLA FOR LEILIGHET 01 itekt P.rom: 0, kvm 5,4 kvm 5,0 m 1 8,8 m Snitt oppriss Prosjektr. stien\tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln Snitt oppriss Snitt oppriss 17,4 m -B-C Snitt oppriss Sykkelparkering Sykkelparkering Salgstegning Leilighet A, B, C A4 Sti: P:\ \ Justneshalvøya Tomt 114 Moltestien\Tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln P.rom: 01 A 01 B 01 C 0, kvm 5,4 kvm ien\tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln

11 Sykkelparkering Sykkelparkering Sykkelparkering Sykkelparkering s gang/ t: gsgiver: P.rom: 3,0 kvm 7, kvm 1 Tekn. agsgiver: Salgstegning Leilighet A, B, C 3,0 m itekt Gr.: 37/ Br.: 851 A P.rom:,0 kvm 7, kvm kt: A4 SALGSTEGIG -B-C Prosjektr. f 16,8 m -B-C 10,3 m 14,4 m 1. Etasje - -B-C. Etasje - -B-C Sti: P:\ \ Justneshalvøya Tomt 114 Moltestien\Tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln SALGSTEGIG Gr.: 37/ Br.: 851 1:00/ 1:1000 -B-C 1 GRUPLA FOR LEILIGHET 0. Etasje E-post: - -B-C A71-10 Sov 3 Le 7 1 Leil. 103A-B-C 1 P.rom:,0 kvm 7, kvm 14,4 m 1. Etasje - -B-C. Etasje - -B-C Snitt oppriss Telefon Tlf itekt Leil. 10B 10, m 10,3 m Snitt oppriss Prosjektr. -B-C Snitt oppriss Snitt oppriss -B-C -B-C Sykkelparkering 0,8 m 7, Sykkelparkering m Salgstegning Leilighet 10+0 A, B, C fra Tekn. 14,0 m 16,8 m estien\tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln Le P.rom: 86,6 kvm Leil. 0,8 03A kvm 14,0 m -B-C Sov 41,0 3 m 3,4 Stue/ m kjk. 13, m 1. Etasje - -B-C 10, m. Etasje - -B-C 1. Etasje - -B-C. Etasje - -B-C 1:00/ 1:1000 A4 P.rom: Sti: P:\ \ Justneshalvøya Tomt 114 Moltestien\Tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln 0 A 0 B 0 C 3,0 kvm 7, kvm Oppdragsgiver: 16,8 m 10,3 m P.rom: 86,6 kvm 0,8 kvm SALGSTEGIG Gr.: 37/ Br.: 851 -B-C GRUPLA FOR LEILIGHET 03 Leil. 101C 14,0 m P.rom: 86,6 kvm 0,8 kvm Snitt oppriss 10, m itekt -B-C Prosjektr. A Snitt oppriss Snitt oppriss Snitt oppriss Sykkelparkering Sykkelparkering Salgstegning Leilighet A, B, C 1:00/ 1:1000 A4 P.rom: Sti: P:\ \ Justneshalvøya Tomt 114 Moltestien\Tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln 03 A 03 B 03 C 86,6 kvm 0,8 kvm n\tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln

12 Sykkelparkering Sykkelparkering Sykkelparkering Sykkelparkering giver: IG Prosjektr. Prosjektr SALGSTEGIG1:00/ 1:1000 A4 3, Justneshalvøya r.: Etasje Oppdragsgiver: 3. Etasje Salgstegning Leilighet 30 A, B, C itekt Gr.: 37/ Br.: 851 P.rom: 103,0 kvm 106,7 kvm A , m 5,3 m,8 m 1, m Sti: P:\ \ Justneshalvøya Tomt 114 Moltestien\Tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln SALGSTEGIG Gr.: 37/ Br.: Etasje 1:00/ 1:1000 A4 SALGSTEGIG Prosjektr. 3,3 m 6,1 m,8 m 1 3. Etasje - -B-C 3, m 10,0 m 8, m 14,8 m 17,4 m,4 m -B-C 45,3 m Snitt oppriss 3. Etasje - -B-C 6, m P.rom: 101, kvm 106,7 kvm GRUPLA FOR LEILIGHET ,8 m 17,5 m 44,5 m 17,4 m -B-C Snitt oppriss 3. Etasje - -B-C itekt P.rom: 103,0 kvm 106,7 kvm Snitt oppriss Prosjektr. A ,1 m 3, m Snitt oppriss Sykkelparkering Sykkelparkering Salgstegning Leilighet 301 A, B, C,3 m -B-C 7,0 m 1:00/ 1:1000 A4 8,0 m 8,0 m Sti: P:\ \ Justneshalvøya Tomt 114 Moltestien\Tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln A A 301 B 301 C P.rom: 101, kvm 106,7 kvm Oppdragsgiver: 3. Etasje Gr.: 37/ Br.: Etasje P.rom: 104,1 kvm 108,8 kvm SALGSTEGIG Gr.: 37/ Br.: Etasje,3 m,3 m -B-C 50,8 m 038 Justneshalvøya Tomt 114 Moltestien\Tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln -B-C 8,0 m 7,0 m 17,5 m 14,8 m 8,0 m 3, m 50,8 m 6,1 m 3. Etasje - -B-C Snitt oppriss 8,0 m 7,0 m 3,3 m 17,0 m 14,8 m 8,0 m 3, m 6,6 m 3. Etasje - -B-C itekt Snitt oppriss Prosjektr. A P.rom: 104,3 kvm 108,8 kvm GRUPLA FOR LEILIGHET 30 P.rom: 104,1 kvm 108,8 kvm Snitt oppriss Snitt oppriss 4, m 5,3 m,8 m 1, m Sykkelparkering Sykkelparkering Salgstegning Leilighet 30 A, B, C 1:00/ 1:1000 A4 Sti: P:\ \ Justneshalvøya Tomt 114 Moltestien\Tegninger\1 \_Moltestien_Salgstegninger.pln,4 m 30 A 30 B 30 C P.rom: 104,3 kvm 108,8 kvm

13 3D-visualisering er av illustrativ karakter, endringer kan forekomme. KOTAKT moltestien.no Sjur Eftevaag Krag Gruppen Tlf: Dag Thomassen Sørmegleren Tlf: 0 10 Rolf Elieson Sørmegleren Tlf:

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 1 NATUREN SOM NÆRMESTE NABO Kort vei fra byen og sjarmerende plassert i hellingen med utsikt mot idylliske Gillsvann, ligger leilighetsbygget

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse:

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse: C-D Beskrivelse: Kirkegata 2 c-d vil bestå av 21 selveierleiligheter i 1. 4. etasje. Parkeringsplasser og sportsbod til hver leilighet i kjelleretasje. Sykkelparkering i kjeller. Megler: Sørmegleren AS,

Detaljer

LILLESAND 7 MODERNE ATRIUMSHUS. Priser fra kr. 4.300.000,- Fra 150m 2-200m 2

LILLESAND 7 MODERNE ATRIUMSHUS. Priser fra kr. 4.300.000,- Fra 150m 2-200m 2 LILLESAND 7 MODERNE ATRIUMSHUS Priser fra kr. 4.300.000,- Fra 150m 2-200m 2 LUNTEVIKA ATRIUM ER LYST, ÅPENT OG BARNEVENNLIG LEV DET GODE LIVET I LILLESAND Lillesand er for mange Sørlandets perle. Her starter

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

Nøkkelinformasjon. totalt 35 leiligheter. Fra 72,5 153,1 m 2 BRA Fra kr. 2 475 000,- til kr. 4 800 000,- (Se egen prisliste)

Nøkkelinformasjon. totalt 35 leiligheter. Fra 72,5 153,1 m 2 BRA Fra kr. 2 475 000,- til kr. 4 800 000,- (Se egen prisliste) NEDENES 1 Nøkkelinformasjon Prosjektnavn: Antall enheter: Boligtype: Eierform: Areal: Priser: Nedenes Park 10 leiligheter i 1. byggetrinn, totalt 35 leiligheter Leiligheter Selveier Fra 72,5 153,1 m 2

Detaljer

SALGSINFORMASJON. neskilenterrasse.no

SALGSINFORMASJON. neskilenterrasse.no SALGSINFORMASJON neskilenterrasse.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Eiendomsmeglers kjøpsinformasjon side 3 splan side 10 Etasjeplan side 27 Situasjonsplan side 30 Romsskjema side 31 Byggebeskrivelse side 34 IN-ordning

Detaljer

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no 15 moderne leiligheter TORVMOEN www.torvmoen.no 2 Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. GODE HJEM MIDT I SØGNE Vår visjon med Torvmoen har

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD BOMILJØ VEDLEGG. 3D-illustrasjon

VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD BOMILJØ VEDLEGG. 3D-illustrasjon 3D-illustrasjon 8 18 VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD 11 57 BOMILJØ VEDLEGG 7 3D-illustrasjon TANGEN YTTERST Du har lett og du har ventet på det ytterste, det tryggeste og det mest spektakulære. Når fyrlysene

Detaljer

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt BYGGETRINN Bo sentralt lev enkelt ILLUSTRASJON PROSJEKTET BO SENTRALT OG LEV ENKELT I MANDAL AMFI Prosjektet ligger midt i Mandal sentrum, ved bredden av idylliske Mandalselva, og består av totalt leiligheter

Detaljer

Lune leiligheter midt på Flekkerøy

Lune leiligheter midt på Flekkerøy Lune leiligheter midt på Flekkerøy Folk som allerede bor på Flekkerøy ynder å kalle hjemstedet sitt Kristiansands best bevarte friluftshemmelighet. Her finnes rundt 4000 mål med tur- og friluftsområder

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... 17 SELVEIERLEILIGHETER HANGARGATEN 29 NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL VESTNES FØR På slutten av 1800-tallet drev Lord Salvesen Vestnes Gård som var et mønsterbruk med grisehus, fjøs

Detaljer

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris. Leilighet E0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt. Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris. Leilighet E0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt. Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt Apeloen Prisliste Dato: 10.12.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Leilighet D0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt Leilighet D0201 49.51

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no Sentralt på Kampen BRINKEN 63 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park www.brinken63.no Kampen Park Brinken 63 *Kampen Park Hyggelige Kampen Brinken 63 ligger i en stille sidegate rett ved

Detaljer

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT.

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. LEILIGHET ETG. BRA kvm P-ROM kvm SOVEROM TERRASSE/ BALKONG Totalsum inkl. omkostninger PRIS KR. STATUS 14 H0 101 1 124 119 3 22,7 4 530 976,- 4

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter Dato: 11.11.14 Nøkkelferdige leiligheter 1. ETASJE Leil. nr. Ca. BRA Ca. Areal terrasse i tre Soverom i lukket P-anlegg inkl. omkostninger STATUS H0101 68 26,1 2

Detaljer

Raunåkervegen - Undheim

Raunåkervegen - Undheim Raunåkervegen - Undheim Prisliste Dato: 05.6.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet B7.1 B7.1 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.2 B7.2 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.3 B7.3 54 m² 1 kr 1 995 000 Leilighet B7.4

Detaljer

Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger

Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Nøkkelferdige leiligheter BB17 Ca. P-rom Ca. Areal terrasse/ Hage Soverom Parkering i lukket P-anlegg Salgspris Salgspris inkl. omkostninger

Detaljer

Prisliste Hove Gård, B1-5 Nøkkelferdige leiligheter

Prisliste Hove Gård, B1-5 Nøkkelferdige leiligheter Prisliste Hove Gård, B1-5 Nøkkelferdige leiligheter Datert: 01.09.2015 50.000,- ved signering, resten ved innflytting. Leiligheter B1-5 Bygg A Ca BRA eks. bod Etasje Antall soverom Salgspris Salgspris

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

21 NYE LEILIGHETER PÅ LUND

21 NYE LEILIGHETER PÅ LUND 21 NYE LEILIGHETER PÅ LUND Dette er Din Eiendom DIN EIENDOM Din Eiendom er en helt selvstendig eiendomsmegler som kun har fokus på å selge eiendom. Vi er ikke underlagt noen bank, og formidler derfor ikke

Detaljer

Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger

Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger Nøkkelferdige leiligheter og rekkehus. B17 Ca. BRA Ca. Areal terrasse/ Hage Soverom Parkering i lukket P-anlegg inkl. omkostninger

Detaljer