Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen"

Transkript

1 Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested:, Grotli Høyfjellshotell Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 12/2013 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker 2003/4333 Administrativt utval og møta i nasjonalparkstyret 2013/1772 Uttalelse - Bygging av antennemast / hytte for nødnett på Skarvedalseggen gnr. 157/1 Ulvådalen sausankelag. Søknad om bruk av motorbåt på Ulvådalsvatnet. Reinheimen nasjonalpark. Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde. Søknad om bruk av helikopter i samband med bryllup. Alex Klein-Paste og Sissel Lillebø. Finndalen landskapsvernområde - Ras i Finndalen Finndalsvegen Aust Tafjorden - Reindalen landskapsvernområde - Dispensasjon Bygging av ATVveg/kjørespor til bekkeinntak i Muldal - Tafjord Kraftproduksjon AS Uttalelse - Bygging av ATV-veg/kjørespor til bekkeinntak i Muldal Protokoll frå årsmøte i villreinnemnda for Ottadalen Reinheimen. Bestillingsdialogen bruk av uspesifiserte tiltaksmiddel. Finndalen landskapsvenområde - dispensasjon - bruk av snøskuter - TV2 Lesja RKH - søknad om bruk av snøskuter - kjentmannskjøring. Reinheimen nasjonalpark. Lordalen landskapsvernområde. Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bygging av antennemast/hytte i verneområde - Skarvedalseggen - Site Service AS 2013/ / / / / / / / / / /2856 Ras over Finndalsvegen - oppfølging 2013/2803 Ryggjehøbue - Bestillingsdialogen for Reinheimen 201 Svar på uttalelse - Bygging av antennemast / hytte for nødnett på Skarvedalseggen gnr. 157/1 Rapport motorferdsel + fiskeutsetting Reinheimen NP / / /3451

3 ST 13/2013 ST 14/2013 ST 15/2013 ST 16/2013 ST 17/2013 ST 18/2013 ST 19/2013 ST 20/2013 ST 21/2013 Referat fra årsmøte i Villreinutvalget for Ottadalsområdet Vedr. møte Forvaltningsknutepunkt for Reinheimen nasjonalpark Invitasjon til nasjonalparkkonferanse i Trondheim 2013 Ottadalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av snøskuter til utkjøring av saltstein og transport av utstyr til og fra buene i Liafjellet - Lia beitelag. Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel m.m Oppføring av kommunikasjonsmaster og tilhørende tekniske anlegg på Høgstolen og landing med helikopter - Åknes/Tafjord Beredskap IKS Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bygging av antennemast/hytte i verneområde - Horrungen - Site Service AS Skjøtsel i Finndalen landskapsvernområde og Lordalen landskapsvernområde Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Tilbygg på gjeterbu i Jøingsdalen - Oddrun og Petter Gjerdet Tafjorden - Reindalen LVO - Dispensasjon - Utbedring av stien til Reindalseter - Ålesund- Sunnmøre Turistforening Rredningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder - opplegg for utarbeiding av øvingsplan Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Turorientering Fjellgeita Ottadalen landskapsvernområde. Søknad om løyve til bruk av snøskuter - transport av båt. Hans Gjerdet. Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel - 29.August - 9.September Bruk og landing av helikopter i kartleggingsarbeidet for ustabile fjellsider - Norges Geologiske Undersøkelse Lordalen landskapsvernområde - Skjøtselsplan for utvalde lokalitetar 2013/ / / / / / / / / / / / / /3602 Reinheimen - oppnemning av administrativt utval 2013/3575 Reinheimen - oppnemning av fagleg rådgjevande utval 2013/3580

4

5 ST 12/2013 Referatsaker Administrativt utval og møta i nasjonalparkstyret Uttalelse - Bygging av antennemast / hytte for nødnett på Skarvedalseggen gnr. 157/1 Ulvådalen sausankelag. Søknad om bruk av motorbåt på Ulvådalsvatnet. Reinheimen nasjonalpark. Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde. Søknad om bruk av helikopter i samband med bryllup. Alex Klein-Paste og Sissel Lillebø. Finndalen landskapsvernområde - Ras i Finndalen Finndalsvegen Aust Tafjorden - Reindalen landskapsvernområde - Dispensasjon Bygging av ATVveg/kjørespor til bekkeinntak i Muldal - Tafjord Kraftproduksjon AS Uttalelse - Bygging av ATV-veg/kjørespor til bekkeinntak i Muldal Protokoll frå årsmøte i villreinnemnda for Ottadalen Reinheimen. Bestillingsdialogen bruk av uspesifiserte tiltaksmiddel. Finndalen landskapsvenområde - dispensasjon - bruk av snøskuter - TV2 Lesja RKH - søknad om bruk av snøskuter - kjentmannskjøring. Reinheimen nasjonalpark. Lordalen landskapsvernområde. Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bygging av antennemast/hytte i verneområde - Skarvedalseggen - Site Service AS Ras over Finndalsvegen - oppfølging Ryggjehøbue - Bestillingsdialogen for Reinheimen 201 Svar på uttalelse - Bygging av antennemast / hytte for nødnett på Skarvedalseggen gnr. 157/1 Rapport motorferdsel + fiskeutsetting Reinheimen NP 2013 Referat fra årsmøte i Villreinutvalget for Ottadalsområdet Vedr. møte Forvaltningsknutepunkt for Reinheimen nasjonalpark Invitasjon til nasjonalparkkonferanse i Trondheim 2013 Ottadalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av snøskuter til utkjøring av saltstein og transport av utstyr til og fra buene i Liafjellet - Lia beitelag. Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel m.m Oppføring av kommunikasjonsmaster og tilhørende tekniske anlegg på Høgstolen og landing med helikopter - Åknes/Tafjord Beredskap IKS

6 Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bygging av antennemast/hytte i verneområde - Horrungen - Site Service AS Skjøtsel i Finndalen landskapsvernområde og Lordalen landskapsvernområde

7 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Reinheimen 13/ Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Tilbygg på gjeterbu i Jøingsdalen - Oddrun og Petter Gjerdet Forvaltar si innstilling Med heimel i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde 3, pkt. 1.1, jf. pkt. 1.3 a) får Oddrun og Petter Gjerdet avslag på utviding av gjetarbu i Jøingsdalen. Søkjarane har allereie tilstrekkeleg husvere i beiteområdet. Jf. også s 144 i Forvaltingsplan for Reinheimen. Som grunngjeving for avslaget blir det også vist til Direktoratet for naturforvaltning sitt brev av som gjeld omgjering av vedtak i ei liknande sak i Reinheimen nasjonalpark i Rauma kommune. Saksopplysningar I brev dagsett har Oddrun og Petter Gjerdet søkt om følgjande: «Gjetarbue tilhøyrer Lessplassen, gnr. 136 b.nr 1. Har i 2012 søkt Skjåk kommune v/ miljø og næring om løyve til og byggje på gjetarbu i Jøingsdalen, med positivt vedtak. Viser til brev frå DN der dei påpeikar at vedtaket frå Skjåk kommune ikkje er grunngjeve godt nok, «og kan derfor stå fram som ugyldig.» Har vore i møte med Skjåk kommune som ber oss koma med ein ny søknad. På bakgrunn av dette ber oss derfor om at Nasjonalparkstyret handsamar saka påny.

8 Det er ein del moment til saka som ikkje vart vurdert ved forrige sakshandsaming. Sauene blir slepte på Heggebotnsetra, men trekkjer fort innover på fiellbeite, og Jøingsdalen er beste beiteområdet for dei, og her har dei også ein av saltplassene. Derfor er ikkje Heggebotnsetra aktuelt område for overnatting for gjeting og sanking. Jøingsdalen er derfor beste utgangspunktet for både gjeting og sanking. Ved sanking tek oss alltid sauene via Jøingsdalen og ned Slettbakkane, og ofte kan oss sjå meire sau i området, som på Øyberget, området mot Sveinbu eller mot Aursjoen. Desse må oss i mange tilfelle bero med og sanke til dagen etter, på grunn av arbeidskapasiteten. Da er det viktig og ha overnatting i gjetarbue, og kan derfor ha observasjonar både seint om kvelden, og tidleg om morgon. Det er kun reelt og bruke gjetarbua i Jøingsdalen for overnatting eller eventuelt kvile etter ein dag med gjeting eller sanking. Andre buforhold er ikkje i nærara omgivelse. Rovdyrtapa varierar frå år til år, og med mest og best mogleg gjeting, og sanking, meiner oss at det kan vera med og redusere tapet av sau for oss, og det blir stadig stilt større krav til dokumentert tap. Gjetarbue er nærare 100 år, og har vore brukt til gjetarbu av garden i alle år. Bruksarealet er på ca. 10 m2 og med ein del hjelpare ser ein eit stort behov for lite meir buplass, derfor ber oss om eit tilbygg på kun 8 m2. Tida har forandra seg, og ein har med det fått eit auka behov for og ha det meir komfortabelt med tanke på overnatting eller kortare opphald. Søknaden om å få tilbygg på gjetarbue, ser oss som viktig for vidare drift av garden. Viser til uttale frå landbrukskontoret i Skjåk, vedlegg 1. Håpar at søknaden blir handsama med velvilje.» Kartutsnitt (sjå pil)

9 Landbrukskontoret i Skjåk har i notat gjeve følgjande uttale: «Landbrukskontoret stadfester at Petter Elias Gjerdet nyttar tilsynsbua som ligg i Jøingsdalen i samband med næring. Gjerdet eig og driv bruket Lessplassen gnr. 136 bnr. 1. Drifta på bruket er kjøttproduksjon med ca. 80 vinterfora sau. Dett vil seie at han har ca. 230 sauer på beite kvart år. Beite området til bruket ligg i område Heggebottflya med omegn. Mykje av sauen held til i lange periodar akkurat i Jøingsdalen, der det er godt beite. Det har i fleire år vore store problem med tap av sau til jerv i området, og behovet for tilsyn er stort. I beitesesongen 2011 var lammetapet over 13% medan Gjerdet sjølv hadde eit lamtap på over 19%. Gjerdet har mange dagar i fiellet i samanheng med ettersyn av sauen, og han har ofte med seg fleire medhjelparar. Det vart sommaren 2011 funne fleire kadaver som vart dokumentert drepe av jerv i Jøingsdalen. Hytta i Jøingsdalen har i dag berre 1 seng og må utvidast for å få til eit skikkeleg opplegg for overnatting. Det er her prat om berre 8 m2. Dette vil gjere at det lettare kan overnattast i fiellet og ein får til meir effektivt tilsyn utover kvelden og tidleg om morgonen, som kanskje er de mest utsette tidspunkta. Landbrukskontoret i Skjåk ser klart nødvendigheita til utviding av denne hytta. Jøingsdalen ligg ikkje i nasjonalparken men i tilknytt landskapsvernområde. Det blir vanskeleg om eit slik vern skal væra til hinder for å utvikle næringa og nytte beiteresursane i fjellområda her. Når ein har tilsette i arbeid i dag, stilles det krav for de tilsette gjennom arbeidsmiljøloven, dette gjeld også ved overnatting i fjellet og det er ei god sikkerheit å væra minst 2 personar når ein ferdast slik. Når det gjeld dokumentasjon av skader voldt av freda rov vilt må brukaren stadig legge fram betre dokumentasjon for det som vert teke av freda rov vilt, dette krev meir tilsyn for å finne kadaver. I dag får brukarane erstatta ca. halvparten av reelt tap i snitt. Hytta har høyrt til gardsbruket i snart 100 år og vore brukt i nærings øye med heile tida. Det som er søkt om er utviding kunn av nødvendigheit og det er ikkje prat om nokon endra bruk. Kan ikkje sjå at dette dannar nokon pressidens.»

10 Saka har tidlegare vore behandla i Skjåk kommune : «Oddrun og Petter Gjerdet, 2693 Nordberg får byggjeløyve til å byggje på eksisterande gjetarbu i Jøingsdalen. Utvalet meiner at det her foreligg eit landbruksmessig behov, jfr verneforskrifta for Ottadalen LVO 3 pkt 1.3, a). Det er da ei føresetnad av bygningen blir nytta i næringsverksemd og ikkje som eit reint fritidsbygg.» Fylkesmannen i Oppland klaga på vedtaket i brev dagsett : «Fylkesmannen påklagar Skjåk kommune sitt løyve til tilbygg på ei bu i Jøingsdalen i Ottadalen landskapsvernområde. Utviding av bua vil vere negativt for fleire av verneverdiane og gje presedensverknad i Ottadalen landskapsvernområde. Moglegheitene for overnatting i samband med tilsyn i området er gode i dag, slik vi vurderer det. Fylkesmannen klagar difor på vedtaket, og ber om utsetjande verknad av klagen.» «Grunngjeving for klagen frå Fylkesmannen Føremålet med Ottadalen landskapsvernområde er å ( 1 i verneforskrifta): «- ta vare på eit eigenarta naturlandskap som del av eit samanhengande høgfjellsområde - ta vare på det biologiske mangfaldet i området, med særleg vekt på villreinstammen i Ottadalen nord - ta vare på kulturminne mellom anna knytt til vatningsanlegg. Ålmenta skal ha tilgang til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.» Påbygg av bygningar er i utgangspunktet forbode, jf 3 pkt I verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde 3 pkt 1.3 heiter det:forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til: a) Ombygging og tilbygg til eksisterande bygningar i samsvar med forvaltningsplanen I forvaltningsplanen for Ottadalen landskapsvernområde pkt 10.4 som omhandlar bygningar m.m. heiter det om Tilbygg og ombygging 3 pkt 1.3: «Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til tilbygg og ombygging av eksisterande bygningar. Ved søknadar om ombygging skal ein vere restriktiv med å tillate ombygging som gjev grunnlag for bruksendring av bygningar. Dette må vegast opp mot verneføremålet og målet om å ta vare på landskapet sin karakter. Verneforskrifta viser til at forvaltningsplanen skal gje retningslinjer for tilbygg og utviding av eksisterande bygningar. Ut frå verneførmålet er det ikkje formålstenleg å opne for vesentleg utviding av eksisterande hytter. Ein kan likevel sjå at det kan vere behov for mindre utvidingar i samband med tilpassing av bygg og behov for uthusfunksjonar. For fritidsbygg kan forvaltningsstyresmakta etter søknad tillate ei mindre utviding av bygningen med inntil 30 % av eksisterande areal på vernetidspunktet, men likevel slik at samla areal ikkje overstiger 75 m2 (BRA) etter Norsk Standard NS3940 inkl. eventuell uthus og anneks. Det vil ikkje bli gjeve løyve til å bygge uthus/utedo for ei enkeltståande hytte. For landbruksbygg skal arealet tilpassast driftsmessige behov». Fylkesmannen understrekar at forskrifta opnar for å kunne gje løyve til utviding. Av verneforskrifta og forvaltningsplanen går det fram at ved søknader om utviding skal det gjerast ei vurdering av behovet for utvidinga, og verknadane for verneverdiane skal vurderast. Forvaltningsstyresmakta må vere varsam med å gje løyve til utvidingar av buer som ligg eksponert høgt til fjells, av omsyn til landskapet sin art og karakter. Denne bua ligg i tillegg nær vassdrag. Administrasjonen har i innstillinga peika på at fjellområdet innover Jøingsdalen er viktig for villrein året rundt. Utviding av bygningar med påfølgjande auka bruk av buer og hytter gjev meir ferdsle inn i sårbare område for dyreliv. Dette tilseier også at forvaltningsstyresmakta må vere varsam med å tillate utviding av buer og hytter. Området er no innanfor område som er prioritert for jerv, jf rovviltnemnda i Oppland sin revisjon av forvaltningsplanen for rovdyr i fylket. Det er positivt at søkjarane legg vekt på auka tilsyn i området. Som det går fram av saksinnstillinga er det i dag gode moglegheiter for overnatting i samband med tilsyn i området. Vi kan difor ikkje sjå at det ligg føre eit behov som tilseier at det kan gjevast løyve til ei slik

11 utviding. Fylkesmannen meiner at vedtaket gjev ein uheldig presedensverknad. Dette gjer at verneverdiane vil bli truga ytterlegare på sikt. Konklusjon Utviding av bua med tilhøyrande presedensverknad vil vere negativt for fleire av verneverdiane i Ottadalen landskapsvernområde. Moglegheitene for overnatting i samband med tilsyn i området er gode i dag, slik vi vurderer det. Fylkesmannen klagar difor på vedtaket, og ber om utsetjande verknad av klagen.» Skjåk kommune behandla klaga : «Miljø- og næringsutvalet opprettheld vedtak i saka i møte Vedteke med 4 mot 2 røyster.» Direktoratet for naturforvaltning imøtekom klaga i brev dagsett : «Direktoratet si vurdering av saka Klageinstansen kan etter forvaltningslova 34 prøve alle sider av saka ved klagesakshandsaminga og ta omsyn til nye omstende. Klageinstansen kan vidare sjølv fatte vedtak i saka, eller oppheve saka og sende den tilbake til underinstansen for heilt eller delvis ny handsaming. Naturmangfaldlova blei sett i kraft 1.juli I lova sin 8 går det fram at offentlege slutningar som omfattar naturmangfaldet skal byggja på vitskapeleg kunnskap om bestandssituasjonen til artar, naturtypar si utbreiing og økologiske tilstand, samt effektane av påverknad. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimeleg forhold til saka si karakter og risiko for skade på naturmangfaldet. Verknaden av eit tiltak skal vurderast ut frå den samla påverknaden økosystemet blir utsatt for, jf. 10.Om ein ikkje har tilstrekkeleg kunnskap om verknaden eit tiltak kan ha på naturmiljøet, skal ein leggje føre-var prinsippet til grunn,jf. naturmangfaldlova 9 slik at vesentleg skade på naturmangfaldet ikkje oppstår ved at det treffes ei slutning på eit utilstrekkeleg kunnskapsgrunnlag. Etter naturmangfaldlova 11,jr. 7, er det tiltakshavar som skal dekke kostnadene ved å hindre, eller avgrense skade på naturmangfaldet som følgje av tiltaket dersom dette ikkje er urimeleg ut frå tiltaket og skaden sin karakter. I tillegg skal det etter naturmangfaldlova 12 tas utgangspunkt i driftsmetodar, teknikkar og lokalisering som ut frå ei samla vurdering av tidligare, nåværande og framtidige bruken av mangfaldet gir det beste samfunnsmessige resultatet. Spørsmålet i saka er om det skal gis løyve til utviding av eksisterande gjetarbu i Jøingdalen. I forskrift av 24. november 2006 nr. 1306om vern av Ottadalen landskapsvernområde 3 pkt.1.1 går det fram at: «området er verna mot inngrep som vesentleg kan endre eller verke innpå landskapet sin art eller karakter. Med dei unntaka somfølgjer avforskrifta punkt 1.2 og 1.3 er detforbod mot inngrep som oppføring, påbygging og ombygging av bygningar eller anlegg og andrefaste eller midlertidige innretningar, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemmingar, inngjerding av utmarksareal, oppdyrking og beitekultivering, treslagssk(te, drenering og annanform for tørrlegging, uttak, oppffiling, planering oglagring av masse, framføring av luftleidningar, bergverksdrift og annanform for grave-, sprengings- eller borearbeid, sprøyting med kjemiske middel,plassering av campingvogner og bubilar, riving av seteranlegg, etablering og merking av turstiar,forureining ogforsøpling. Kulturminne skal vernast mot skade og øydelegging. Opplistinga er ikkje uttømmande.» 2 i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvemområde angir føremålet med opprettinga av verneområdet. Her går det fram at: «Formålet med Ottadalen landskapsvernområde er å: -ta varepå eit eigenarta naturlandskap som del av eit samanhengande høgfjellsområde -ta vare på det biologiske mangfaldet i området, med scerlegvekt på villreinstammen i Ottadalen nord - ta vare på kulturminne mellom anna knytt til vatningsanlegg. Ålmenta skal ha tilgang til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt og enkeltfriluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.» Av same forskrift 3 pkt. 1.3 bokstav a) er det opna for at forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til ombygging og tilbygg til eksisterande bygningar i samsvar med forvaltningsplanen. Av forvaltningsplanen pkt er det utfonna følgjande retningsliner for tilbygg og ombygging: «Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til tilbygg og ombygging av eksisterande bygningar. Ved

12 søknader om ombygging skal ein vera restriktiv med å tillate ombygging som gjev grunnlagfor bruksendring av bygningar. Dette må vegast opp mot verneføremålet og målet om å ta varepå landskapet sin karakter. Verneforskrifta viser til atforvaltningsplanen skal gje retningslinerfor tilbygg og utviding av eksisterande bygningar. Utfrå verneformålet er det ikkjeformålstenleg å opnefor vesentleg utviding av eksisterande hytter. Ein kan likevel sjå at det kan vere behovfor mindre utvidingar i samband med tilpassing av bygg og behovfor uthusfunksjoner. Forfritidsbygg kanforvaltningsstyresmakta etter søknad tillate ei mindre utviding av bygningenpå inntil 30 % av eksisterande arealpå vernetidspunktet, men likevel slik at samla areal ikkje overstiger 75m2(BRA) etter Norsk Standard NS3940, inkl, eventuelle uthus og anneks. Det vil ikkje bli gjeve løyve til å byggje uthus/dofor ei enkeltståande hytte. For landbruksbygg skal arealet tilpassast driftsmessige behov. I forvaltningsplanen går det fram at det er det er meir enn 30 husvære i verneområdet. Bygningane ligg i ope og sårbart høgfjell, og det er uttalt at det derfor vil vere strenge restriksjonar på utviding/tilbygg og bygging av uthus. Direktoratet vil innleiingsvis peike på at når verneforskriftene bruker formuleringar som «kan gje løyve til» betyr ikkje dette at forvaltningsstyresmakta skal gje løyve. Formuleringa betyr bare at forvaltningsstyresmakta kan vurdere om ein søknad gjev grunnlag for ein dispensasjon. Sjølv om ordlyden i dispensasjonsregelen er utgangspunktet for tolkinga, må eit løyve og vurderast i lys av verneformålet og naturtilhøva på staden. Ein må vidare foreta ei behovsprøving kor fordelen av eit løyve må vere større ein ulempa det vil kunne gje for verneverdiane i området. Ottadalen landskapsvernområde ligg i det heile over skoggrensa, og er ein del av leveområdet for villrein. På bakgrunn av kunnskapsinnsamling i samband med verneplanprosessen for Reinheimen er kunnskapsgrunnlaget for området godt, og Jøingsdalen kor eksisterande bu ligg reknast som eit viktig beiteområde for villrein året rundt. Sjølv om statistikken viser at tapstala på beitedyr er betydelege i området har kommunen peikt på at dei de siste 10-15åra vore på same nivå. Det er i forvaltningsplanen gitt tydelege retningsliner på at det skal vere strenge restriksjonar på utviding og tilbygg idet bygningane i området ligg i ope og sårbart høgfjell. I klagen vert det hevda, som det og går fram av innstillinga frå administrasjonen, at behovet for overnatting kan dekkast av allereie eksisterande bygg i området og at eit løyve derfor ikkje bør gis. Det peikas vidare på at utviding av bygningar med påfølgjande aukande bruk av buer og hytter gir meir ferdsle inn i sårbare område for dyreliv. Fylkesmannen meiner og at eit løyve gir uheldige presedensverknader noko som gjer at verneverdiane vil bli ytterlegare truga på sikt. Av saka går det frem at søker og har ei sæter ca. 3,5 km frå gjetarbua, og ei hytte ved Kvernåtjønnen som ligg 8-9 km nordvest. På grunnlag av opplysningane i saka støttar direktoratet administrasjonen og fylkesmannen sitt syn. I direktoratet si vurdering er det lagt stor vekt på verneformålet og at området er eit viktig beiteområdet for villrein året rundt. Det er og lagt vekt på retningslinene i forvaltningsplanen kor det er signalisert at ein skal vere restriktiv med å tillate utviding/tilbygg og bygging av uthus mellom anna fordi bygningane i området ligg i ope og sårbart høgfjell. Direktoratet legg og til grunn at behovet for overnatting kan dekkast av dei bygga søkjar allereie disponerer. På grunnlag av det ovanfor nemnde finn direktoratet at det etter ei samla vurdering ikkje bør gis løyve som omsøkt. Direktoratet vil avslutningsvis peike på at det i utvalet si grunngjeving for løyve er vist til at det ligg føre eit landbruksmessig behov for ei utviding av gjeterbua, utan at det av vedtaket er mogleg å sjå kva det er lagt vekt på i vurderinga. Etter direktoratet sitt syn er dette vedtaket ikkje tilfredsstillande for å kunne vurdere om vilkåra for å gi eit løyve er oppfylt, og vedtaket kan difor stå fram som ugyldig. Direktoratet vil peike på at det er viktig at det for etterfølgjande saker går fram av vedtaket kva omsyn som er vurdert, og korleis dei er vektlagt. Vedtak: Klagen frå Fylkesmannen i Oppland tas til følge.»

13 Vurdering Sjølv om saka nyleg har vore gjenstand for klagebehandling er det kommet til nye momenter: Ny forvaltingsstyresmakt nasjonalparkstyret. Fagleg vurdering frå landbrukskontoret i Skjåk. Miljøverndepartementet er klageinstans. Forvaltaren vil her vise til uttale frå Sivilombudsmannen av : «at et standpunkt som synes å ha bred oppslutning, er at nye søknader kan være begrunnet i en ny politisk sammensetning i beslutningsorganene eller nye planbestemmelser for det aktuelle området.» Søknaden bør derfor etter forvaltaren si oppfatting takast opp til behandling. Det er søkt om utviding av gjetarbu med 8 m 2. Arealet er no 10 m 2. Saka må behandlast etter verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde 3, pkt. «1.3 Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til: a) Ombygging og tilbygg til eksisterande bygningar i samsvar med forvaltningsplanen.» I Forvaltingsplan for Reinheimen heiter det på s. 144 : «For landbruksbygg skal arealet tilpassast driftsmessige behov.» Uttala frå Landbrukskontoret i Skjåk gjev at det er behov for ein overnattingsstad i beiteområdet. Behov i samband med tilsyn, sanking og dokumentasjon av kadaver er relevant for vurderinga. Kor vidt husvere i fjellet skal vere godkjend av arbeidstilsynet vil forvaltaren ikkje ta stilling til her. Det synest vidare klårt at søkjar disponerer to andre husvere i beiteområde: Heggebottsætre, ligg ca 3 km frå gjetarbua i Jøingsdalen. Kvannåtjøn, ligg ca 7 km frå gejtarbua i Jøingsdalen. Forvaltaren vil vidare vise til klagesak i Rauma sin del av Reinheimen nasjonalpark. Direktoratet gjorde her om på eit vedtak om godkjenning av gjetarbu, fordi beitelaget allereie hadde ei gjetarbu ca. 3 km frå der det var søkt om ny bu. Tilsynet her er no basert på bruk av lavvo. Konklusjon Oddrun og Petter Gjerdet har dokumentert eit behov for husvere i samband med sauhald i Jøingsdalen og tilliggjande område. Dei har likevel fleire brukbare husvere i beiteområdet, og det synest derfor ikkje vere grunnlag for å godkjenne utviding av gjetarbue slik det er søkt om.

14 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Reinheimen 14/ Tafjorden - Reindalen LVO - Dispensasjon - Utbedring av stien til Reindalseter Ålesund Sunnmøre Turistforening Forvaltar si innstilling Med heimel i verneforskrifta for Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde, 3 pkt. 1.3 k) får Ålesund og Sunnmøre Turistforening dispensasjon for bygging av klopper på stigen vest for Reindalseter slik det er søkt om i brev av Vilkår: Avfall/byggjemateriale som blir til overs skal fraktast ut av verneområdet. Transport av materialar kan skje etter gjeldande løyve som Ålesund og Sunnmøre Turistforening har for bruk av helikopter til Reindalseter. Nasjonalparkstyret for Reinheimen opnar for å bruke av styret sin frie pott i bestillingsdialogen til gjennomføring av tiltaket. Nasjonalparkfovaltaren vurderer behov opp mot middel som er til rådvelde. Saksopplysningar Ålesund og Sunnmøre Turistforening har i brev dagsett fremma følgjande søknad: «Stien fra Zakariasvatnet til Reindalseter i Tafjord er blant Tafjordfjellas mest brukte, og går delvis over myrlendte parti som blir gjørmete og tråkka ned. Det største problemet i slike områder er at stien sprer seg utover slik at stadig større området blir nedtråkket. Tidligere har vi hatt stort hell med å bygge klopper/gangbruer i tre over disse partiene for å minske slitasjen på terrenget(se vedlagt

15 bilde). Dette har vi også fått tillatelse til i Rauma på stiene til Vakkerstøylen og Pyttbua. Vi ønsker å bygge tilsvarende klopp over et parti til på denne stien. Det aktuelle partiet er meter og ligger vest for gamle Reindalssætra(se kartvedlegg). Gangvegene blir bygd av trevirke i furu med en bredde på 60 cm og bestå av staver på 2 x 6 og et toppdekke bestående av 1 1/4 x 6 bord. Vi vil allerede nå opplyse om at det ikke er naturlig stein vi kan bruke til slikt arbeid i Reindalen, og vi ser på dette som den eneste fornuftige løsningen på problemet. Stien videre vestover kan ha enkelte myrhull som kanskje må tas etter hvert, men dette er langt kortere parti. Vi ber også om tillatelse til å gjøre noe med disse dersom vi finner det nødvendig.» Kartutsnitt som følgjer søknaden: Foto som følgjer søknaden:

16 Vurdering Det er søkt om bygging av klopper på ein strekning på m av den merka turstigen mellom Zachariasvatnet og Reindalseter. Søknaden må behandlast etter verneforskrifta for Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde 3 pkt. 1.3 k), kan gjevast løyve til: «Opparbeiding og merking av nye turstiar og løyper.» Vidare må det leggast vekt på verneforskrifta 3, pkt. 1.2 d) om at vernet ikkje er til hinder for «vedlikehald av merka stiar, løyper, bruer og skilt som kan oppretthaldast i medhald i forvaltningsplanen.» Stigen mellom Zachariasvatnet og Reindalseter er vist som ein merka turstig i Forvaltingsplan for Reinheimen. Vidare seier forvaltingsplanen følgjande: «Etter søknad kan forvaltningsstyresmakta godkjenne oppgradering eller anna endring av standard på tilrettelegging i forhold til vernetidspunktet og opparbeiding og merking av nye stigar og løyper når det ikkje skadar verneverdiane. Dette gjeld t.d. ved Djupdalsvatnet, på Midtheia, den gamle seterstigen over Skjegghamaren til Muldal. Dette gjeld og bygging av nye klopper og bruer.» Det er eit kjend problem, kan hende særleg på beresvake markslag, at det oppstår erosjon på turiststigar med stor ferdsel. Turistane går framved stigen, og slik blir stigen stadig utvida med fleire trasear i breidda. Stigen blir etter kvart eit sår i landskapet. I enkelte verneområde er det brukt stor beløp på restaurering av slike erosjonsskader.

17 Bygging av klopper, slik det er søkt om, vil førebygge erosjonsskader. Kloppene er eit teknisk inngrep, men desse kan fjernast dersom stigen går ut av bruk. Forvaltingsstyresmakta har, med middel frå bestillingsdialogen, lagt liknande klopper og bruer i Finndalen landskapsvernområde og Brettingsmoen naturreservat. Miljørettsprinsippa i naturmangfaldlova 8 Kunnskapsgrunnlaget I samband med verneplan for Reinheimen er det utarbeidd eit tilfredsstillande kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere konsekvensane av tiltak. 9 og 10 «Føre var» og samla belastning Tiltaka det er søkt om har eit avgrensa omfang og lokalisering, og er knytt til etablert bruk gjennom meir enn hundre år. 11 Kostnader ved redusert miljøkvalitet Ikkje aktuell problemstilling. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetoder Kloppene er positive for miljøet, då de iførebygger erosjonsskader. Konklusjon Bygging av klopper slik det er søkt om er eit tiltak som vil førebygge erosjsonskader. Tiltaket er heimla i verneforskrift og forvaltingsplan. Middel frå bestillingsdialogen har vore nytta til finansiering av liknande tiltak.

18 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Reinheimen 15/ Rredningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder - opplegg for utarbeiding av øvingsplan Vedlegg: 1 Mal for øvingsplan - forslag 2 Følgjebrev - forslag Forvaltar si innstilling Nasjonalparkstyret sluttar seg til forvaltaren sitt forslag til mal for øvingsplan og opplegg for gjennomføring av søknadsprosessen for redningstenesta sin bruk av snøscooter i utmark og verneområde. Saksopplysningar Miljøverndepartementet har i brev dagsett sendt ut «Rundskriv om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder». I rundskrivet er det stilt krav om øvingsplan godkjend av politimeistaren. Lesja RKH har søkt om dispensasjon for kjentmannskøyring, men nasjonalparkstyret utsette behandlinga av søknaden i påvente av ein meir fullstendig øvingsplan. For å sikre ei meir heilskapleg behandling av denne type søknader har forvaltaren utarbeidd forslag til mal for øvingsplan og eit opplegg for gjennomføring av søknadsprossen. Vurdering Forvaltaren meiner utkast til mal for øvingsplan og opplegg for gjennomføring av søknadsprosessen vil vera til hjelp for hjelpekorps o.a., og sikre ei heilskapleg behandling av denne type søknader innanfor verneområda.

19 Øvingsplan i tråd med Miljøverndepartementet ( ) sine Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter i utmark og i verneområde. Namn på redningseining i Namn på kommune, verneområde (årstal)

20 Innhold Saksliste... 2 ST 12/2013 Referatsaker... 5 Administrativt utval og møta i nasjonalparkstyret...5 Uttalelse - Bygging av antennemast / hytte for nødnett på Skarvedalseggen gnr. 157/1...5 Ulvådalen sausankelag. Søknad om bruk av motorbåt på Ulvådalsvatnet. Reinheimen nasjonalpark....5 Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde. Søknad om bruk av helikopter i samband med bryllup. Alex Klein-Paste og Sissel Lillebø....5 Finndalen landskapsvernområde - Ras i Finndalen Finndalsvegen Aust...5 Tafjorden - Reindalen landskapsvernområde - Dispensasjon Bygging av ATVveg/kjørespor til bekkeinntak i Muldal - Tafjord Kraftproduksjon AS...5 Uttalelse - Bygging av ATV-veg/kjørespor til bekkeinntak i Muldal...5 Protokoll frå årsmøte i villreinnemnda for Ottadalen...5 Reinheimen. Bestillingsdialogen bruk av uspesifiserte tiltaksmiddel....5 Finndalen landskapsvenområde - dispensasjon - bruk av snøskuter - TV2...5 Lesja RKH - søknad om bruk av snøskuter - kjentmannskjøring. Reinheimen nasjonalpark. Lordalen landskapsvernområde....5 Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bygging av antennemast/hytte i verneområde - Skarvedalseggen - Site Service AS...5 Ras over Finndalsvegen - oppfølging...5 Ryggjehøbue - Bestillingsdialogen for Reinheimen Svar på uttalelse - Bygging av antennemast / hytte for nødnett på Skarvedalseggen gnr. 157/1...5 Rapport motorferdsel + fiskeutsetting Reinheimen NP Referat fra årsmøte i Villreinutvalget for Ottadalsområdet Vedr. møte Forvaltningsknutepunkt for Reinheimen nasjonalpark...5 Invitasjon til nasjonalparkkonferanse i Trondheim Ottadalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av snøskuter til utkjøring av saltstein og transport av utstyr til og fra buene i Liafjellet - Lia beitelag....5 Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel m.m Oppføring av kommunikasjonsmaster og tilhørende tekniske anlegg på Høgstolen og landing med helikopter - Åknes/Tafjord Beredskap IKS...5 Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bygging av antennemast/hytte i verneområde - Horrungen - Site Service AS...6 Skjøtsel i Finndalen landskapsvernområde og Lordalen landskapsvernområde...6 Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Tilbygg på gjeterbu i Jøingsdalen - Oddrun og Petter Gjerdet... 7 Forvaltar si innstilling...7 Saksopplysningar...7 Vurdering...13 Tafjorden - Reindalen LVO - Dispensasjon - Utbedring av stien til Reindalseter Ålesund Sunnmøre Turistforening Forvaltar si innstilling...14 Saksopplysningar...14 Vurdering...16

21 Rredningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder - opplegg for utarbeiding av øvingsplan Forvaltar si innstilling...18 Saksopplysningar...18 Vurdering...18 Innleiing Enkeltøvingar Samleskjema for året Underskrifter Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Turorientering Fjellgeita Forvaltar si innstilling...27 Saksopplysningar...27 «Jehanshøe...28 Vurdering...29 Ottadalen landskapsvernområde. Søknad om løyve til bruk av snøskuter - transport av båt. Hans Gjerdet Forvaltar si innstilling...32 Saksopplysningar...33 Vurdering...33 Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel - 29.August - 9.September Bruk og landing av helikopter i kartleggingsarbeidet for ustabile fjellsider - Norges Geologiske Undersøkelse Forvaltar si innstilling...35 Saksopplysningar...35 Vurdering...37 Lordalen landskapsvernområde - Skjøtselsplan for utvalde lokalitetar Forvaltar si innstilling...39 Saksopplysningar...39 Vurdering...40 Reinheimen - oppnemning av administrativt kontaktutval Forvaltar si innstilling...41 Saksopplysningar...42 Vurdering...42 Reinheimen - oppnemning av fagleg rådgjevande utval Forvaltar si innstilling...43 Saksopplysningar...44 Vurdering...44 Innleiing Miljøverndepartemenet har i brev dagsett sendt ut Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder. Retningslinene er utarbeidd i samarbeid med Justisdepartementet, for «å klargjøre praktiske retningslinjer

22 innenfor rammene av gjeldende lover og forskrifter som kan ivareta redningstjenestens forberedende funksjoner.» Det er viktig å merke seg at retningslinene gjeld både utanfor og innanfor verneområda: Utanfor verneområdet vil ein godkjend øvingsplan gje grunnlag for å gjennomføre øvingar utan nærere godkjenning etter motorferdsellova m. forskrifter. Innanfor verneområda er ein godkjend øvingsplan eit krav for å kunne få behandla søknader om motorferdsel i samband med redningsøvingar. Det er vidare verdt å merkje seg at øvingsplanen skal godkjennast av politimeistaren i det enkelte politidistrikt. I sitt brev av om har Miljøverndepartementet lagt til grunn at ein øvingsplan skal innehalde følgjande element: En beskrivelse av områdene hvor øvingsvirksomhet skal foregå, og i den grad det er mulig å forhåndsfastsette, trasèer for bruk av snøscooter. En nærmere beskrivelse av innholdet i og omfanget av øvingsvirksomheten Forventet tidspunkt for øvingsvirksomheten Forventet antall deltakere og snøscootere Redningstjenestens vurdering av øvingsområde, tidspunkt for øving, innhold og omfang sett opp mot motorferdsellovens krav om at bruk av snøscooter skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. Planene skal ta utgangspunkt i at øvingsvirksomhet primært skal skje utenfor verneområdene. Så langt det er mulig å planlegge, skal øvingsplanene også gi en beskrivelse av forebyggende redningstjeneste/sikring. Med tanke på forvalting av verneområda er det her lagt opp til at redningseiningar innanfor det same verneområdet kan lage ein felles øvingsplan. I det følgjande er det sett opp skjema for kvar enkelt i øving i den (dei) aktuelle redningseiningen(-ane) sitt verkeområde. Til slutt er det sett opp eit samleskjema for gjeldande år.

23 Enkeltøvingar Øving nr. (år/n) Dato for øvinga Føremål med øvinga Førebuande eller førebyggande øving Element i øvinga Lokalisering av øvinga (nummerert kartvedlegg med område/trase) Krav om kjøyreordre frå (politidistrikt)? Forventa tal på snøskuterar (m. reg.nr) under øvinga Forventa tal på deltakarar i øvinga Samvirke (kva for etatar tek del i øvinga) Viss i eit verneområde, gje opplysing om namn på verneområdet og grunngjeving av behovet for å øve i verneområdet. Eventuelle avbøtande tiltak Ansvarleg kontaktperson

24 Samleskjema for året. Øving nr Treng godkjenning av kommune (namn): Treng godkjenning av vernområdestyre (namn):

25 Underskrifter Stad og dato.. politidistrikt. etat brann/redning.. hjelpekorps o.l.

26 Til Hjelpekorps Politidistrikt Redningsetatar Forsvaret? Øvingsplan i tråd med Miljøverndepartementet ( ) sine Retningslinjer om redningstenesta sin bruk av snøskuter i utmark og i verneområde. Miljøverndepartementet har utarbeidd retningsliner for redningstenesta sin bruk av snøskuter i utmark og verneområde. I retningslinene er det, for øvingar både utanfor og innanfor verneområda, stilt krav om øvingsplan godkjend av politimeistaren. For forvaltingsstyresmakta er det viktig å sjå verneområda under eitt. Det er derfor viktig at politimeistaren i det enkelte politidistrikt samordnar øvingsverksemda slik at motorferdsla ikkje får eit unødvendig stor omfang. Vidare må politimeistaren leggje vekt på at øvingar skal leggjast til plassar utanfor verneområda. Det er berre i heilt spesielle tilfelle som gjeld kjentmannskøyring eller førebyggande aktivitet at øvingar kan gjennomførast innanfor vernområda. Her må ein også merkje seg at det for enkelte føremål er krav om køyreordre frå politimeistaren. Vi har etter dette utarbeidd ein mal for øvingsplan slik at innhaldet i planen blir i tråd med Miljøverndepartementet sine retningsliner. Vi ber om at hjelpekorps og redningsetatar nyttar denne malen som grunnlag for søknad om motorferdsel i våre verneområde. Vi bistår gjerne i arbeidet med øvingsplanen, anten på telefon, via e-post eller i eigne møte med partane. Vi sett ein frist for innsending av øvingsplan/søknad om motorferdsel til , og legg elles til grunn at det må gjerast ei årleg rullering av øvingsplanen. Med helsing.. Kopi til: Kommunane Administrativt utval

27 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Reinheimen 16/ Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Turorientering Fjellgeita Forvaltar si innstilling Med heimel i verneforskrifta for Reinheimen nasjonalpark 3, pkt 1.3 f) og pkt. 5.2 får Fjellgeita v. Ragnhild E. Taraldsrud lov til å sette opp ein turorienteringspost på Jehanshøe, og eit visningsskilt («Fjellgeita») på høveleg plass ved stigen som går til Nyseter. Vilkår: 1. Løyvet gjeld for Talet på registrerte besøk på turorienteringsposten blir rapportert til Nasjonalparkstyret for Reinheimen innan Saksopplysningar Fjellgeita v. Ragnhild E. Taraldsrud har i e-post dagsett søkt om følgjande: «Fjellgeita er eit turorienteringsopplegg for barn, ungdom og vaksne i Skjåk (for meir informasjon om Fjellgeita, sjå ). Det blir sett opp ein post for kvar av dei 10 turane nemnt under. Det blir ikkje merka stiger til desse postane, men der det allereie er eksisterande stigar blir desse anbefalt. Nokre plassar kan det bli sett ut skilt med «Fjellgeita» for å gjere det enklare å finne fram. Det er normalt eit til to slike skilt pr tur.

28 Ein av turane går inn i Reinheimen NP/Ottadalen LVO: Jehanshøe. Vi søker om løyve til utplassering av ein post på Jehanshøe og eventuelt skilting til posten frå dammen på Aursjoen. Det kan og vera hensiktsmessig med eit skilt der ein tek av stigen til Nysetre litt før ein kjem til Jehanstjønne. Tre av turane går inn i Breheimen NP: Tålormskogen, Framrusthovden og Slæom. Vi søker om løyve til utplassering av ein post på kvar av desse plassane og eventuelt skilting til postane. Til Tålormskogen fylgjer ein eksisterande stig. Her er det aktuelt med skilt der bilvegen sluttar ved Tundradalssetrene for å leie folk på rett veg. Til Framrusthovden kan det vera hensiktsmessig å skilte frå Framrustsetra og der ein tek av frå stigen mot Glitterbu i retning toppunktet. Til Slæom vil det vera aktuelt å setje opp skilt ved Mysubytta, og følge eksisterande DNT-stig. Fjellgeitturar Kollungen 2. Tålormskogen 3. Hæradalsrunda 4. Røyrgata 5. Høyvelta 6. Jehanshøe 7. Svarthammaren 8. Framrusthovden 9. Slæom 10. Krosshøe.» På heimsida til Fjellgeita er det lagt ut følgjande informasjon: «Jehanshøe Utgangspunkt: Dammen på Aursjoen. Fylg tydeleg stig nordover mot Nysetre/Jehanshøe. Før du kjem til Jehanstjørni tek du av stigen og fylgjer ryggen av Jehanshøe rett vestover til høgaste toppen.1375 moh. På vestsida under toppen er det ei steinbu som står open. Om lag 6 km kvar veg.»

29 Kartutsnitt: Vurdering Det blir søkt om oppsetting av ein trimpost på Jehanshøe, og to retningsskilt. Tiltaket krev løyve etter verneforskrifta for Reinheimen nasjonalpark 3, pkt. 5.2: «5.2. Organisert ferdsel Reglane i denne forskrifta er ikkje til hinder for organisert turverksemd til fots

30 så lenge naturmiljøet ikkje blir skadelidande. Anna organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt løyve av forvaltningsstyresmakta, jf. forvaltningsplanen.» Det kan også vera aktuelt å vurdere søknaden etter 3 pkt 1.3 f), kan gjevast løyve til: «f) Oppsetting av skilt og merking av stiar i medhald av forvaltningsplanen.» I Forvaltingsplan for Reinheimen heiter det på s. 42: «Organisert ferdsel er ferdsel der person, lag, firma eller liknande planlegg, koordinerer eller arrangerer turen, og det er tale om verksemd med grupper av deltakarar, ein aktivitet som blir gjenteke eller der aktiviteten er kunngjort på førehand. Utsetting av postar for turorientering, topptrim, trimpostar og liknande innafor nasjonalparken kjem også inn under organisert ferdsel.» Jf. også tilsvarande formulering for Ottadalen landskapsvernområde på s Vidare er det sagt på s. 41: «Forvaltningsstyresmakta kan vidare etter søknad gje løyve til merking av stigar og oppsetting av skilt i medhald av forvaltningsplanen (jf. kart nr. 2).» Stigen til Nyseter (Løvegen) er vist i forvaltingsplanen som ein lokal merka stig. Dammen ved Aursjoen ligg utanfor verneområdet, så oppsetting av skilt her er ikkje søknadspliktig etter verneforskrifta.

31 Miljørettsprinsippa i naturmangfaldlova 8 Kunnskapsgrunnlaget I samband med verneplan for Reinheimen er det utarbeidd eit tilfredsstillande kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere konsekvensane av tiltaka. 9 og 10 «Føre var» og samla belastning Tiltaka det er søkt om har eit avgrensa omfang i tid og rom, og det er i utgangspunktet lite ferdsel i området. Sjølv om tiltaket neppe vil vera til skade for naturverdiane i verneområdet, er det likevel grunn til å ha eit fokus på området, då turtraseen vil krysse viktige reinstrekk. 11 Kostnader ved redusert miljøkvalitet Føresegna er ikkje relevant for denne søknaden. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport på vatn i slikt omfang det er søkt om gjev ikkje varige konsekvensar for naturmangfaldet.

32 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Reinheimen 17/ Ottadalen landskapsvernområde. Søknad om løyve til bruk av snøskuter - transport av båt. Hans Gjerdet. Forvaltar si innstilling Hans Gjerdet får følgjande løyve: 1. Bruk av snøskuter til transport av båt til Koroketetjønn. Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde 3, pkt 5.3 b). 2. Opplagring av båt ved Kroketetjønn i Ottadalen landskapsvernområde. Dispensasjon er gjeve med heimel i naturmangfaldlova 48. Det blir sett følgjande vilkår: 1. For transport med snøskuter skal det nyttast leigekøyrar, jf. forskrift om bruk av motoriserte køyrety i utmark og på islagde vassdrag 5 a). 2. Det blir det gjeve løyve for ein tur i Snøskutertransporten skal mest mogleg følgje same køyrespor tur-retur, fortrinnsvis frå Aursjoen. 4. Snøskutertransporten skal gjennomførast innan 20. april Transporten bør ikkje skje i påska og helst ikkje i helg. 5. Snøskutertransporten skal meldast seinast dagen før til SNO (Per Olav Haugen mob ), som vil gje melding om det må takast særlege omsyn i områda. 6. For snøskutertransporten skal det førast køyrebok, som skal fyllast ut på førehand og vere med køyretøyet under transporten. Kopi av køyrebok skal sendast forvaltningsmynde innan 5. juni Det skal takast spesielt omsyn til villreinen under transporten. Om det er rein i planlagt køyrerute skal ein vente til dyra har trekt unna, eller til ein kan køyre rundt dyra i en avstand på minimum 500 m på le side. 8. Køyringa skal skje skånsamt med tanke på natur og miljø.

33 Saksopplysningar I e-post dagsett har Hans Gjerdet søkt om transport og opplagring av båt ved Kroketetjønn i Ottadalen LVO i samband med fiske. Tidsrom: Det er ynskjeleg å ha båten opplagra ved Kroketetjønn i fleire år. Kartutsnitt: Vurdering Det blir søkt om to ulike tiltak: 1. Bruk av snøskuter til transport av båt til Kroketetjønn i Ottadalen landskapsvernområde. Det kan gjevast løyve til slik transport med heimel i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde 3, pkt 5.3 b). 2. Opplagring av båt ved Kroketetjønn. Dette forholdet er ikkje direkte heimla i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde, men i Forvaltingsplan for Reinheimen heiter det for nasjonalparken (knytt til 48 i naturmangfaldlova): «Ved fiskevatn der det er opna for fiske med garn eller oter kan det vurderast å gi løyve til å ha båt i opplag på land. Dersom opplag av båtar er til hinder for ferdsla langs vassdraget eller får landskapsmessige konsekvensar, kan forvaltningsstyresmakta gje nærare føresegner for det enkelte vatn, om talet på båtar og kor og korleis dei skal lagrast.» Søkjar har vist til eit alminneleg akseptert behov for transport som det kan gjevast løyve til etter verneforskriftene. Bruk av båt (utan motor) i samband med utøving av fiske er også alminneleg akseptert i verneområdet. Miljørettsprinsippa i naturmangfaldlova 8 Kunnskapsgrunnlaget

34 I samband med verneplan for Reinheimen er det utarbeidd eit tilfredsstillande kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere konsekvensane av tiltak. Det er ikkje registrert utvalde eller verdifulle naturtypar i området, som blir berørt av søknaden. 9 og 10 «Føre var» og samla belastning Sett i ljos av at verneforskriftene opnar for å gje løyve til denne type transportar, så er talet på turar i området på eit rimeleg nivå, også fordi behovet for frakt av båtar no synest å ha eit lite omfang. 11 kostnader ved redusert miljøkvalitet Føresegna er ikkje relevant for denne søknaden. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetoder Enkeltståande transportar på snødekt mark og på vatn gjev ikkje nemneverdige varige skader på naturen.

35 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Reinheimen 18/ Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel - 29.August - 9.September Bruk og landing av helikopter i kartleggingsarbeidet for ustabile fjellsider - Norges Geologiske Undersøkelse Forvaltar si innstilling Med heimel i naturmangfaldlova 48 får NGU dispensasjon frå verneforskrifta for Trollstigen landskapsvernområde for landing med helikopter på Høgfjellet i Trollstigen landskapsvernområde. Vilkår: 1. Løyvet gjeld for perioden f.o.m. 29. august t.o.m. 9. september Det skal gjevast melding SNO v. Thomas Rødstøl (tlf: ) seinast 2 dagar før flyginga skal skje. 3. Ved flyging/landing må ein ta omsyn til eventuelle fotturistar i området. Saksopplysningar Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har i e-post dagsett til Rauma kommune komme med følgjande søknad: «Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) har det statlige ansvaret for å utføre kartlegging av store fjellskred og ustabile fjellpartier i Norge. På oppdrag fra NVE utfører Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) denne kartleggingen. Dette

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lesja kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490 Vararepresentantar møter etter nærare

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen.

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen. Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 Lillehammer Trondheim, 03.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/642 Saksbehandler: Marte Eliasson Reinheimen nasjonalpark - klage

Detaljer

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde Forvaltningsplan Forvaltningsplan Forvaltningsplan Hardangervidda Hardangervidda nasjonalpark nasjonalpark med med landskapsvernområde landskapsvernområde Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Detaljer

Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder

Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder Rapport 2003-1 Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

Reinheimen. skjøtsels- og informasjonstiltak. Prosjektomtale 2010-11

Reinheimen. skjøtsels- og informasjonstiltak. Prosjektomtale 2010-11 Reinheimen - skjøtsels- og informasjonstiltak. Prosjektomtale 2010-11 Behandla i Kontaktutvalet for Reinheimen 13.12.2010 Forord Forvaltningsstyresmakta (FM) og (SNO) gjennomfører årleg ein bestillingsdialog

Detaljer

Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Søkarguide

Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Søkarguide Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Søkarguide Framsidefoto: Gaukstøl i Dyraheio. Foto Odd Inge Worsøe Denne side: Vassdalseggen (bak) rager høgast i verneområdet.

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 11:30 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Mai Bakken Leiar

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Telefonmøte, Fjordsenteret Aurland Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 24.04.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 17.12.2014 Tid: 12:00 Møtestart kl. 12.00 på Rådhuset. Lunch på Galleri Losjen kl. 13.00. Møtet fortset

Detaljer

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Melding HO-2/2002 DESEMBER 2002 Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Innleiing Kapittel 1 Kva gjeld for driftsbygningar? Kapittel 2 Plan- og bygningslova Kapittel 3 Saksbehandling Kapittel 4 Teknisk

Detaljer

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr. 3 2005 ISBN 82-91031-73-8 - ISSN 0803-1886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen

Detaljer

Bakgrunn for og forklaring til utsleppsløyve for handtering av avfall på Hesjedalen avfallsplass - gebyr for sakshandsaming

Bakgrunn for og forklaring til utsleppsløyve for handtering av avfall på Hesjedalen avfallsplass - gebyr for sakshandsaming Sakshandsamar: Gøsta Hagenlund Vår dato Vår referanse Telefon: 57643121 03.07.2015 2006/2268-471 E-post: fmsfgh@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 12.05.2015 Sunnfjord Miljøverk iks Bakgrunn

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.01.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Rapporten er utarbeidd på oppdrag frå Fjell Audit & Advisory November 2010 Innhald 1. Innleiing...6

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Straumen (Sørfold kommune) Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54183. Vararepresentanter

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval. Sakliste

Innkalling av Teknisk utval. Sakliste Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 13.03.2014 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf., sms til eller per epost til terje.kallekleiv@masfjorden.kommune.no

Detaljer