Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen"

Transkript

1 Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested:, Grotli Høyfjellshotell Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 12/2013 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker 2003/4333 Administrativt utval og møta i nasjonalparkstyret 2013/1772 Uttalelse - Bygging av antennemast / hytte for nødnett på Skarvedalseggen gnr. 157/1 Ulvådalen sausankelag. Søknad om bruk av motorbåt på Ulvådalsvatnet. Reinheimen nasjonalpark. Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde. Søknad om bruk av helikopter i samband med bryllup. Alex Klein-Paste og Sissel Lillebø. Finndalen landskapsvernområde - Ras i Finndalen Finndalsvegen Aust Tafjorden - Reindalen landskapsvernområde - Dispensasjon Bygging av ATVveg/kjørespor til bekkeinntak i Muldal - Tafjord Kraftproduksjon AS Uttalelse - Bygging av ATV-veg/kjørespor til bekkeinntak i Muldal Protokoll frå årsmøte i villreinnemnda for Ottadalen Reinheimen. Bestillingsdialogen bruk av uspesifiserte tiltaksmiddel. Finndalen landskapsvenområde - dispensasjon - bruk av snøskuter - TV2 Lesja RKH - søknad om bruk av snøskuter - kjentmannskjøring. Reinheimen nasjonalpark. Lordalen landskapsvernområde. Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bygging av antennemast/hytte i verneområde - Skarvedalseggen - Site Service AS 2013/ / / / / / / / / / /2856 Ras over Finndalsvegen - oppfølging 2013/2803 Ryggjehøbue - Bestillingsdialogen for Reinheimen 201 Svar på uttalelse - Bygging av antennemast / hytte for nødnett på Skarvedalseggen gnr. 157/1 Rapport motorferdsel + fiskeutsetting Reinheimen NP / / /3451

3 ST 13/2013 ST 14/2013 ST 15/2013 ST 16/2013 ST 17/2013 ST 18/2013 ST 19/2013 ST 20/2013 ST 21/2013 Referat fra årsmøte i Villreinutvalget for Ottadalsområdet Vedr. møte Forvaltningsknutepunkt for Reinheimen nasjonalpark Invitasjon til nasjonalparkkonferanse i Trondheim 2013 Ottadalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av snøskuter til utkjøring av saltstein og transport av utstyr til og fra buene i Liafjellet - Lia beitelag. Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel m.m Oppføring av kommunikasjonsmaster og tilhørende tekniske anlegg på Høgstolen og landing med helikopter - Åknes/Tafjord Beredskap IKS Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bygging av antennemast/hytte i verneområde - Horrungen - Site Service AS Skjøtsel i Finndalen landskapsvernområde og Lordalen landskapsvernområde Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Tilbygg på gjeterbu i Jøingsdalen - Oddrun og Petter Gjerdet Tafjorden - Reindalen LVO - Dispensasjon - Utbedring av stien til Reindalseter - Ålesund- Sunnmøre Turistforening Rredningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder - opplegg for utarbeiding av øvingsplan Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Turorientering Fjellgeita Ottadalen landskapsvernområde. Søknad om løyve til bruk av snøskuter - transport av båt. Hans Gjerdet. Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel - 29.August - 9.September Bruk og landing av helikopter i kartleggingsarbeidet for ustabile fjellsider - Norges Geologiske Undersøkelse Lordalen landskapsvernområde - Skjøtselsplan for utvalde lokalitetar 2013/ / / / / / / / / / / / / /3602 Reinheimen - oppnemning av administrativt utval 2013/3575 Reinheimen - oppnemning av fagleg rådgjevande utval 2013/3580

4

5 ST 12/2013 Referatsaker Administrativt utval og møta i nasjonalparkstyret Uttalelse - Bygging av antennemast / hytte for nødnett på Skarvedalseggen gnr. 157/1 Ulvådalen sausankelag. Søknad om bruk av motorbåt på Ulvådalsvatnet. Reinheimen nasjonalpark. Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde. Søknad om bruk av helikopter i samband med bryllup. Alex Klein-Paste og Sissel Lillebø. Finndalen landskapsvernområde - Ras i Finndalen Finndalsvegen Aust Tafjorden - Reindalen landskapsvernområde - Dispensasjon Bygging av ATVveg/kjørespor til bekkeinntak i Muldal - Tafjord Kraftproduksjon AS Uttalelse - Bygging av ATV-veg/kjørespor til bekkeinntak i Muldal Protokoll frå årsmøte i villreinnemnda for Ottadalen Reinheimen. Bestillingsdialogen bruk av uspesifiserte tiltaksmiddel. Finndalen landskapsvenområde - dispensasjon - bruk av snøskuter - TV2 Lesja RKH - søknad om bruk av snøskuter - kjentmannskjøring. Reinheimen nasjonalpark. Lordalen landskapsvernområde. Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bygging av antennemast/hytte i verneområde - Skarvedalseggen - Site Service AS Ras over Finndalsvegen - oppfølging Ryggjehøbue - Bestillingsdialogen for Reinheimen 201 Svar på uttalelse - Bygging av antennemast / hytte for nødnett på Skarvedalseggen gnr. 157/1 Rapport motorferdsel + fiskeutsetting Reinheimen NP 2013 Referat fra årsmøte i Villreinutvalget for Ottadalsområdet Vedr. møte Forvaltningsknutepunkt for Reinheimen nasjonalpark Invitasjon til nasjonalparkkonferanse i Trondheim 2013 Ottadalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av snøskuter til utkjøring av saltstein og transport av utstyr til og fra buene i Liafjellet - Lia beitelag. Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel m.m Oppføring av kommunikasjonsmaster og tilhørende tekniske anlegg på Høgstolen og landing med helikopter - Åknes/Tafjord Beredskap IKS

6 Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bygging av antennemast/hytte i verneområde - Horrungen - Site Service AS Skjøtsel i Finndalen landskapsvernområde og Lordalen landskapsvernområde

7 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Reinheimen 13/ Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Tilbygg på gjeterbu i Jøingsdalen - Oddrun og Petter Gjerdet Forvaltar si innstilling Med heimel i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde 3, pkt. 1.1, jf. pkt. 1.3 a) får Oddrun og Petter Gjerdet avslag på utviding av gjetarbu i Jøingsdalen. Søkjarane har allereie tilstrekkeleg husvere i beiteområdet. Jf. også s 144 i Forvaltingsplan for Reinheimen. Som grunngjeving for avslaget blir det også vist til Direktoratet for naturforvaltning sitt brev av som gjeld omgjering av vedtak i ei liknande sak i Reinheimen nasjonalpark i Rauma kommune. Saksopplysningar I brev dagsett har Oddrun og Petter Gjerdet søkt om følgjande: «Gjetarbue tilhøyrer Lessplassen, gnr. 136 b.nr 1. Har i 2012 søkt Skjåk kommune v/ miljø og næring om løyve til og byggje på gjetarbu i Jøingsdalen, med positivt vedtak. Viser til brev frå DN der dei påpeikar at vedtaket frå Skjåk kommune ikkje er grunngjeve godt nok, «og kan derfor stå fram som ugyldig.» Har vore i møte med Skjåk kommune som ber oss koma med ein ny søknad. På bakgrunn av dette ber oss derfor om at Nasjonalparkstyret handsamar saka påny.

8 Det er ein del moment til saka som ikkje vart vurdert ved forrige sakshandsaming. Sauene blir slepte på Heggebotnsetra, men trekkjer fort innover på fiellbeite, og Jøingsdalen er beste beiteområdet for dei, og her har dei også ein av saltplassene. Derfor er ikkje Heggebotnsetra aktuelt område for overnatting for gjeting og sanking. Jøingsdalen er derfor beste utgangspunktet for både gjeting og sanking. Ved sanking tek oss alltid sauene via Jøingsdalen og ned Slettbakkane, og ofte kan oss sjå meire sau i området, som på Øyberget, området mot Sveinbu eller mot Aursjoen. Desse må oss i mange tilfelle bero med og sanke til dagen etter, på grunn av arbeidskapasiteten. Da er det viktig og ha overnatting i gjetarbue, og kan derfor ha observasjonar både seint om kvelden, og tidleg om morgon. Det er kun reelt og bruke gjetarbua i Jøingsdalen for overnatting eller eventuelt kvile etter ein dag med gjeting eller sanking. Andre buforhold er ikkje i nærara omgivelse. Rovdyrtapa varierar frå år til år, og med mest og best mogleg gjeting, og sanking, meiner oss at det kan vera med og redusere tapet av sau for oss, og det blir stadig stilt større krav til dokumentert tap. Gjetarbue er nærare 100 år, og har vore brukt til gjetarbu av garden i alle år. Bruksarealet er på ca. 10 m2 og med ein del hjelpare ser ein eit stort behov for lite meir buplass, derfor ber oss om eit tilbygg på kun 8 m2. Tida har forandra seg, og ein har med det fått eit auka behov for og ha det meir komfortabelt med tanke på overnatting eller kortare opphald. Søknaden om å få tilbygg på gjetarbue, ser oss som viktig for vidare drift av garden. Viser til uttale frå landbrukskontoret i Skjåk, vedlegg 1. Håpar at søknaden blir handsama med velvilje.» Kartutsnitt (sjå pil)

9 Landbrukskontoret i Skjåk har i notat gjeve følgjande uttale: «Landbrukskontoret stadfester at Petter Elias Gjerdet nyttar tilsynsbua som ligg i Jøingsdalen i samband med næring. Gjerdet eig og driv bruket Lessplassen gnr. 136 bnr. 1. Drifta på bruket er kjøttproduksjon med ca. 80 vinterfora sau. Dett vil seie at han har ca. 230 sauer på beite kvart år. Beite området til bruket ligg i område Heggebottflya med omegn. Mykje av sauen held til i lange periodar akkurat i Jøingsdalen, der det er godt beite. Det har i fleire år vore store problem med tap av sau til jerv i området, og behovet for tilsyn er stort. I beitesesongen 2011 var lammetapet over 13% medan Gjerdet sjølv hadde eit lamtap på over 19%. Gjerdet har mange dagar i fiellet i samanheng med ettersyn av sauen, og han har ofte med seg fleire medhjelparar. Det vart sommaren 2011 funne fleire kadaver som vart dokumentert drepe av jerv i Jøingsdalen. Hytta i Jøingsdalen har i dag berre 1 seng og må utvidast for å få til eit skikkeleg opplegg for overnatting. Det er her prat om berre 8 m2. Dette vil gjere at det lettare kan overnattast i fiellet og ein får til meir effektivt tilsyn utover kvelden og tidleg om morgonen, som kanskje er de mest utsette tidspunkta. Landbrukskontoret i Skjåk ser klart nødvendigheita til utviding av denne hytta. Jøingsdalen ligg ikkje i nasjonalparken men i tilknytt landskapsvernområde. Det blir vanskeleg om eit slik vern skal væra til hinder for å utvikle næringa og nytte beiteresursane i fjellområda her. Når ein har tilsette i arbeid i dag, stilles det krav for de tilsette gjennom arbeidsmiljøloven, dette gjeld også ved overnatting i fjellet og det er ei god sikkerheit å væra minst 2 personar når ein ferdast slik. Når det gjeld dokumentasjon av skader voldt av freda rov vilt må brukaren stadig legge fram betre dokumentasjon for det som vert teke av freda rov vilt, dette krev meir tilsyn for å finne kadaver. I dag får brukarane erstatta ca. halvparten av reelt tap i snitt. Hytta har høyrt til gardsbruket i snart 100 år og vore brukt i nærings øye med heile tida. Det som er søkt om er utviding kunn av nødvendigheit og det er ikkje prat om nokon endra bruk. Kan ikkje sjå at dette dannar nokon pressidens.»

10 Saka har tidlegare vore behandla i Skjåk kommune : «Oddrun og Petter Gjerdet, 2693 Nordberg får byggjeløyve til å byggje på eksisterande gjetarbu i Jøingsdalen. Utvalet meiner at det her foreligg eit landbruksmessig behov, jfr verneforskrifta for Ottadalen LVO 3 pkt 1.3, a). Det er da ei føresetnad av bygningen blir nytta i næringsverksemd og ikkje som eit reint fritidsbygg.» Fylkesmannen i Oppland klaga på vedtaket i brev dagsett : «Fylkesmannen påklagar Skjåk kommune sitt løyve til tilbygg på ei bu i Jøingsdalen i Ottadalen landskapsvernområde. Utviding av bua vil vere negativt for fleire av verneverdiane og gje presedensverknad i Ottadalen landskapsvernområde. Moglegheitene for overnatting i samband med tilsyn i området er gode i dag, slik vi vurderer det. Fylkesmannen klagar difor på vedtaket, og ber om utsetjande verknad av klagen.» «Grunngjeving for klagen frå Fylkesmannen Føremålet med Ottadalen landskapsvernområde er å ( 1 i verneforskrifta): «- ta vare på eit eigenarta naturlandskap som del av eit samanhengande høgfjellsområde - ta vare på det biologiske mangfaldet i området, med særleg vekt på villreinstammen i Ottadalen nord - ta vare på kulturminne mellom anna knytt til vatningsanlegg. Ålmenta skal ha tilgang til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.» Påbygg av bygningar er i utgangspunktet forbode, jf 3 pkt I verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde 3 pkt 1.3 heiter det:forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til: a) Ombygging og tilbygg til eksisterande bygningar i samsvar med forvaltningsplanen I forvaltningsplanen for Ottadalen landskapsvernområde pkt 10.4 som omhandlar bygningar m.m. heiter det om Tilbygg og ombygging 3 pkt 1.3: «Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til tilbygg og ombygging av eksisterande bygningar. Ved søknadar om ombygging skal ein vere restriktiv med å tillate ombygging som gjev grunnlag for bruksendring av bygningar. Dette må vegast opp mot verneføremålet og målet om å ta vare på landskapet sin karakter. Verneforskrifta viser til at forvaltningsplanen skal gje retningslinjer for tilbygg og utviding av eksisterande bygningar. Ut frå verneførmålet er det ikkje formålstenleg å opne for vesentleg utviding av eksisterande hytter. Ein kan likevel sjå at det kan vere behov for mindre utvidingar i samband med tilpassing av bygg og behov for uthusfunksjonar. For fritidsbygg kan forvaltningsstyresmakta etter søknad tillate ei mindre utviding av bygningen med inntil 30 % av eksisterande areal på vernetidspunktet, men likevel slik at samla areal ikkje overstiger 75 m2 (BRA) etter Norsk Standard NS3940 inkl. eventuell uthus og anneks. Det vil ikkje bli gjeve løyve til å bygge uthus/utedo for ei enkeltståande hytte. For landbruksbygg skal arealet tilpassast driftsmessige behov». Fylkesmannen understrekar at forskrifta opnar for å kunne gje løyve til utviding. Av verneforskrifta og forvaltningsplanen går det fram at ved søknader om utviding skal det gjerast ei vurdering av behovet for utvidinga, og verknadane for verneverdiane skal vurderast. Forvaltningsstyresmakta må vere varsam med å gje løyve til utvidingar av buer som ligg eksponert høgt til fjells, av omsyn til landskapet sin art og karakter. Denne bua ligg i tillegg nær vassdrag. Administrasjonen har i innstillinga peika på at fjellområdet innover Jøingsdalen er viktig for villrein året rundt. Utviding av bygningar med påfølgjande auka bruk av buer og hytter gjev meir ferdsle inn i sårbare område for dyreliv. Dette tilseier også at forvaltningsstyresmakta må vere varsam med å tillate utviding av buer og hytter. Området er no innanfor område som er prioritert for jerv, jf rovviltnemnda i Oppland sin revisjon av forvaltningsplanen for rovdyr i fylket. Det er positivt at søkjarane legg vekt på auka tilsyn i området. Som det går fram av saksinnstillinga er det i dag gode moglegheiter for overnatting i samband med tilsyn i området. Vi kan difor ikkje sjå at det ligg føre eit behov som tilseier at det kan gjevast løyve til ei slik

11 utviding. Fylkesmannen meiner at vedtaket gjev ein uheldig presedensverknad. Dette gjer at verneverdiane vil bli truga ytterlegare på sikt. Konklusjon Utviding av bua med tilhøyrande presedensverknad vil vere negativt for fleire av verneverdiane i Ottadalen landskapsvernområde. Moglegheitene for overnatting i samband med tilsyn i området er gode i dag, slik vi vurderer det. Fylkesmannen klagar difor på vedtaket, og ber om utsetjande verknad av klagen.» Skjåk kommune behandla klaga : «Miljø- og næringsutvalet opprettheld vedtak i saka i møte Vedteke med 4 mot 2 røyster.» Direktoratet for naturforvaltning imøtekom klaga i brev dagsett : «Direktoratet si vurdering av saka Klageinstansen kan etter forvaltningslova 34 prøve alle sider av saka ved klagesakshandsaminga og ta omsyn til nye omstende. Klageinstansen kan vidare sjølv fatte vedtak i saka, eller oppheve saka og sende den tilbake til underinstansen for heilt eller delvis ny handsaming. Naturmangfaldlova blei sett i kraft 1.juli I lova sin 8 går det fram at offentlege slutningar som omfattar naturmangfaldet skal byggja på vitskapeleg kunnskap om bestandssituasjonen til artar, naturtypar si utbreiing og økologiske tilstand, samt effektane av påverknad. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimeleg forhold til saka si karakter og risiko for skade på naturmangfaldet. Verknaden av eit tiltak skal vurderast ut frå den samla påverknaden økosystemet blir utsatt for, jf. 10.Om ein ikkje har tilstrekkeleg kunnskap om verknaden eit tiltak kan ha på naturmiljøet, skal ein leggje føre-var prinsippet til grunn,jf. naturmangfaldlova 9 slik at vesentleg skade på naturmangfaldet ikkje oppstår ved at det treffes ei slutning på eit utilstrekkeleg kunnskapsgrunnlag. Etter naturmangfaldlova 11,jr. 7, er det tiltakshavar som skal dekke kostnadene ved å hindre, eller avgrense skade på naturmangfaldet som følgje av tiltaket dersom dette ikkje er urimeleg ut frå tiltaket og skaden sin karakter. I tillegg skal det etter naturmangfaldlova 12 tas utgangspunkt i driftsmetodar, teknikkar og lokalisering som ut frå ei samla vurdering av tidligare, nåværande og framtidige bruken av mangfaldet gir det beste samfunnsmessige resultatet. Spørsmålet i saka er om det skal gis løyve til utviding av eksisterande gjetarbu i Jøingdalen. I forskrift av 24. november 2006 nr. 1306om vern av Ottadalen landskapsvernområde 3 pkt.1.1 går det fram at: «området er verna mot inngrep som vesentleg kan endre eller verke innpå landskapet sin art eller karakter. Med dei unntaka somfølgjer avforskrifta punkt 1.2 og 1.3 er detforbod mot inngrep som oppføring, påbygging og ombygging av bygningar eller anlegg og andrefaste eller midlertidige innretningar, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemmingar, inngjerding av utmarksareal, oppdyrking og beitekultivering, treslagssk(te, drenering og annanform for tørrlegging, uttak, oppffiling, planering oglagring av masse, framføring av luftleidningar, bergverksdrift og annanform for grave-, sprengings- eller borearbeid, sprøyting med kjemiske middel,plassering av campingvogner og bubilar, riving av seteranlegg, etablering og merking av turstiar,forureining ogforsøpling. Kulturminne skal vernast mot skade og øydelegging. Opplistinga er ikkje uttømmande.» 2 i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvemområde angir føremålet med opprettinga av verneområdet. Her går det fram at: «Formålet med Ottadalen landskapsvernområde er å: -ta varepå eit eigenarta naturlandskap som del av eit samanhengande høgfjellsområde -ta vare på det biologiske mangfaldet i området, med scerlegvekt på villreinstammen i Ottadalen nord - ta vare på kulturminne mellom anna knytt til vatningsanlegg. Ålmenta skal ha tilgang til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt og enkeltfriluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.» Av same forskrift 3 pkt. 1.3 bokstav a) er det opna for at forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til ombygging og tilbygg til eksisterande bygningar i samsvar med forvaltningsplanen. Av forvaltningsplanen pkt er det utfonna følgjande retningsliner for tilbygg og ombygging: «Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til tilbygg og ombygging av eksisterande bygningar. Ved

12 søknader om ombygging skal ein vera restriktiv med å tillate ombygging som gjev grunnlagfor bruksendring av bygningar. Dette må vegast opp mot verneføremålet og målet om å ta varepå landskapet sin karakter. Verneforskrifta viser til atforvaltningsplanen skal gje retningslinerfor tilbygg og utviding av eksisterande bygningar. Utfrå verneformålet er det ikkjeformålstenleg å opnefor vesentleg utviding av eksisterande hytter. Ein kan likevel sjå at det kan vere behovfor mindre utvidingar i samband med tilpassing av bygg og behovfor uthusfunksjoner. Forfritidsbygg kanforvaltningsstyresmakta etter søknad tillate ei mindre utviding av bygningenpå inntil 30 % av eksisterande arealpå vernetidspunktet, men likevel slik at samla areal ikkje overstiger 75m2(BRA) etter Norsk Standard NS3940, inkl, eventuelle uthus og anneks. Det vil ikkje bli gjeve løyve til å byggje uthus/dofor ei enkeltståande hytte. For landbruksbygg skal arealet tilpassast driftsmessige behov. I forvaltningsplanen går det fram at det er det er meir enn 30 husvære i verneområdet. Bygningane ligg i ope og sårbart høgfjell, og det er uttalt at det derfor vil vere strenge restriksjonar på utviding/tilbygg og bygging av uthus. Direktoratet vil innleiingsvis peike på at når verneforskriftene bruker formuleringar som «kan gje løyve til» betyr ikkje dette at forvaltningsstyresmakta skal gje løyve. Formuleringa betyr bare at forvaltningsstyresmakta kan vurdere om ein søknad gjev grunnlag for ein dispensasjon. Sjølv om ordlyden i dispensasjonsregelen er utgangspunktet for tolkinga, må eit løyve og vurderast i lys av verneformålet og naturtilhøva på staden. Ein må vidare foreta ei behovsprøving kor fordelen av eit løyve må vere større ein ulempa det vil kunne gje for verneverdiane i området. Ottadalen landskapsvernområde ligg i det heile over skoggrensa, og er ein del av leveområdet for villrein. På bakgrunn av kunnskapsinnsamling i samband med verneplanprosessen for Reinheimen er kunnskapsgrunnlaget for området godt, og Jøingsdalen kor eksisterande bu ligg reknast som eit viktig beiteområde for villrein året rundt. Sjølv om statistikken viser at tapstala på beitedyr er betydelege i området har kommunen peikt på at dei de siste 10-15åra vore på same nivå. Det er i forvaltningsplanen gitt tydelege retningsliner på at det skal vere strenge restriksjonar på utviding og tilbygg idet bygningane i området ligg i ope og sårbart høgfjell. I klagen vert det hevda, som det og går fram av innstillinga frå administrasjonen, at behovet for overnatting kan dekkast av allereie eksisterande bygg i området og at eit løyve derfor ikkje bør gis. Det peikas vidare på at utviding av bygningar med påfølgjande aukande bruk av buer og hytter gir meir ferdsle inn i sårbare område for dyreliv. Fylkesmannen meiner og at eit løyve gir uheldige presedensverknader noko som gjer at verneverdiane vil bli ytterlegare truga på sikt. Av saka går det frem at søker og har ei sæter ca. 3,5 km frå gjetarbua, og ei hytte ved Kvernåtjønnen som ligg 8-9 km nordvest. På grunnlag av opplysningane i saka støttar direktoratet administrasjonen og fylkesmannen sitt syn. I direktoratet si vurdering er det lagt stor vekt på verneformålet og at området er eit viktig beiteområdet for villrein året rundt. Det er og lagt vekt på retningslinene i forvaltningsplanen kor det er signalisert at ein skal vere restriktiv med å tillate utviding/tilbygg og bygging av uthus mellom anna fordi bygningane i området ligg i ope og sårbart høgfjell. Direktoratet legg og til grunn at behovet for overnatting kan dekkast av dei bygga søkjar allereie disponerer. På grunnlag av det ovanfor nemnde finn direktoratet at det etter ei samla vurdering ikkje bør gis løyve som omsøkt. Direktoratet vil avslutningsvis peike på at det i utvalet si grunngjeving for løyve er vist til at det ligg føre eit landbruksmessig behov for ei utviding av gjeterbua, utan at det av vedtaket er mogleg å sjå kva det er lagt vekt på i vurderinga. Etter direktoratet sitt syn er dette vedtaket ikkje tilfredsstillande for å kunne vurdere om vilkåra for å gi eit løyve er oppfylt, og vedtaket kan difor stå fram som ugyldig. Direktoratet vil peike på at det er viktig at det for etterfølgjande saker går fram av vedtaket kva omsyn som er vurdert, og korleis dei er vektlagt. Vedtak: Klagen frå Fylkesmannen i Oppland tas til følge.»

13 Vurdering Sjølv om saka nyleg har vore gjenstand for klagebehandling er det kommet til nye momenter: Ny forvaltingsstyresmakt nasjonalparkstyret. Fagleg vurdering frå landbrukskontoret i Skjåk. Miljøverndepartementet er klageinstans. Forvaltaren vil her vise til uttale frå Sivilombudsmannen av : «at et standpunkt som synes å ha bred oppslutning, er at nye søknader kan være begrunnet i en ny politisk sammensetning i beslutningsorganene eller nye planbestemmelser for det aktuelle området.» Søknaden bør derfor etter forvaltaren si oppfatting takast opp til behandling. Det er søkt om utviding av gjetarbu med 8 m 2. Arealet er no 10 m 2. Saka må behandlast etter verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde 3, pkt. «1.3 Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til: a) Ombygging og tilbygg til eksisterande bygningar i samsvar med forvaltningsplanen.» I Forvaltingsplan for Reinheimen heiter det på s. 144 : «For landbruksbygg skal arealet tilpassast driftsmessige behov.» Uttala frå Landbrukskontoret i Skjåk gjev at det er behov for ein overnattingsstad i beiteområdet. Behov i samband med tilsyn, sanking og dokumentasjon av kadaver er relevant for vurderinga. Kor vidt husvere i fjellet skal vere godkjend av arbeidstilsynet vil forvaltaren ikkje ta stilling til her. Det synest vidare klårt at søkjar disponerer to andre husvere i beiteområde: Heggebottsætre, ligg ca 3 km frå gjetarbua i Jøingsdalen. Kvannåtjøn, ligg ca 7 km frå gejtarbua i Jøingsdalen. Forvaltaren vil vidare vise til klagesak i Rauma sin del av Reinheimen nasjonalpark. Direktoratet gjorde her om på eit vedtak om godkjenning av gjetarbu, fordi beitelaget allereie hadde ei gjetarbu ca. 3 km frå der det var søkt om ny bu. Tilsynet her er no basert på bruk av lavvo. Konklusjon Oddrun og Petter Gjerdet har dokumentert eit behov for husvere i samband med sauhald i Jøingsdalen og tilliggjande område. Dei har likevel fleire brukbare husvere i beiteområdet, og det synest derfor ikkje vere grunnlag for å godkjenne utviding av gjetarbue slik det er søkt om.

14 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Reinheimen 14/ Tafjorden - Reindalen LVO - Dispensasjon - Utbedring av stien til Reindalseter Ålesund Sunnmøre Turistforening Forvaltar si innstilling Med heimel i verneforskrifta for Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde, 3 pkt. 1.3 k) får Ålesund og Sunnmøre Turistforening dispensasjon for bygging av klopper på stigen vest for Reindalseter slik det er søkt om i brev av Vilkår: Avfall/byggjemateriale som blir til overs skal fraktast ut av verneområdet. Transport av materialar kan skje etter gjeldande løyve som Ålesund og Sunnmøre Turistforening har for bruk av helikopter til Reindalseter. Nasjonalparkstyret for Reinheimen opnar for å bruke av styret sin frie pott i bestillingsdialogen til gjennomføring av tiltaket. Nasjonalparkfovaltaren vurderer behov opp mot middel som er til rådvelde. Saksopplysningar Ålesund og Sunnmøre Turistforening har i brev dagsett fremma følgjande søknad: «Stien fra Zakariasvatnet til Reindalseter i Tafjord er blant Tafjordfjellas mest brukte, og går delvis over myrlendte parti som blir gjørmete og tråkka ned. Det største problemet i slike områder er at stien sprer seg utover slik at stadig større området blir nedtråkket. Tidligere har vi hatt stort hell med å bygge klopper/gangbruer i tre over disse partiene for å minske slitasjen på terrenget(se vedlagt

15 bilde). Dette har vi også fått tillatelse til i Rauma på stiene til Vakkerstøylen og Pyttbua. Vi ønsker å bygge tilsvarende klopp over et parti til på denne stien. Det aktuelle partiet er meter og ligger vest for gamle Reindalssætra(se kartvedlegg). Gangvegene blir bygd av trevirke i furu med en bredde på 60 cm og bestå av staver på 2 x 6 og et toppdekke bestående av 1 1/4 x 6 bord. Vi vil allerede nå opplyse om at det ikke er naturlig stein vi kan bruke til slikt arbeid i Reindalen, og vi ser på dette som den eneste fornuftige løsningen på problemet. Stien videre vestover kan ha enkelte myrhull som kanskje må tas etter hvert, men dette er langt kortere parti. Vi ber også om tillatelse til å gjøre noe med disse dersom vi finner det nødvendig.» Kartutsnitt som følgjer søknaden: Foto som følgjer søknaden:

16 Vurdering Det er søkt om bygging av klopper på ein strekning på m av den merka turstigen mellom Zachariasvatnet og Reindalseter. Søknaden må behandlast etter verneforskrifta for Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde 3 pkt. 1.3 k), kan gjevast løyve til: «Opparbeiding og merking av nye turstiar og løyper.» Vidare må det leggast vekt på verneforskrifta 3, pkt. 1.2 d) om at vernet ikkje er til hinder for «vedlikehald av merka stiar, løyper, bruer og skilt som kan oppretthaldast i medhald i forvaltningsplanen.» Stigen mellom Zachariasvatnet og Reindalseter er vist som ein merka turstig i Forvaltingsplan for Reinheimen. Vidare seier forvaltingsplanen følgjande: «Etter søknad kan forvaltningsstyresmakta godkjenne oppgradering eller anna endring av standard på tilrettelegging i forhold til vernetidspunktet og opparbeiding og merking av nye stigar og løyper når det ikkje skadar verneverdiane. Dette gjeld t.d. ved Djupdalsvatnet, på Midtheia, den gamle seterstigen over Skjegghamaren til Muldal. Dette gjeld og bygging av nye klopper og bruer.» Det er eit kjend problem, kan hende særleg på beresvake markslag, at det oppstår erosjon på turiststigar med stor ferdsel. Turistane går framved stigen, og slik blir stigen stadig utvida med fleire trasear i breidda. Stigen blir etter kvart eit sår i landskapet. I enkelte verneområde er det brukt stor beløp på restaurering av slike erosjonsskader.

17 Bygging av klopper, slik det er søkt om, vil førebygge erosjonsskader. Kloppene er eit teknisk inngrep, men desse kan fjernast dersom stigen går ut av bruk. Forvaltingsstyresmakta har, med middel frå bestillingsdialogen, lagt liknande klopper og bruer i Finndalen landskapsvernområde og Brettingsmoen naturreservat. Miljørettsprinsippa i naturmangfaldlova 8 Kunnskapsgrunnlaget I samband med verneplan for Reinheimen er det utarbeidd eit tilfredsstillande kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere konsekvensane av tiltak. 9 og 10 «Føre var» og samla belastning Tiltaka det er søkt om har eit avgrensa omfang og lokalisering, og er knytt til etablert bruk gjennom meir enn hundre år. 11 Kostnader ved redusert miljøkvalitet Ikkje aktuell problemstilling. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetoder Kloppene er positive for miljøet, då de iførebygger erosjonsskader. Konklusjon Bygging av klopper slik det er søkt om er eit tiltak som vil førebygge erosjsonskader. Tiltaket er heimla i verneforskrift og forvaltingsplan. Middel frå bestillingsdialogen har vore nytta til finansiering av liknande tiltak.

18 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Reinheimen 15/ Rredningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder - opplegg for utarbeiding av øvingsplan Vedlegg: 1 Mal for øvingsplan - forslag 2 Følgjebrev - forslag Forvaltar si innstilling Nasjonalparkstyret sluttar seg til forvaltaren sitt forslag til mal for øvingsplan og opplegg for gjennomføring av søknadsprosessen for redningstenesta sin bruk av snøscooter i utmark og verneområde. Saksopplysningar Miljøverndepartementet har i brev dagsett sendt ut «Rundskriv om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder». I rundskrivet er det stilt krav om øvingsplan godkjend av politimeistaren. Lesja RKH har søkt om dispensasjon for kjentmannskøyring, men nasjonalparkstyret utsette behandlinga av søknaden i påvente av ein meir fullstendig øvingsplan. For å sikre ei meir heilskapleg behandling av denne type søknader har forvaltaren utarbeidd forslag til mal for øvingsplan og eit opplegg for gjennomføring av søknadsprossen. Vurdering Forvaltaren meiner utkast til mal for øvingsplan og opplegg for gjennomføring av søknadsprosessen vil vera til hjelp for hjelpekorps o.a., og sikre ei heilskapleg behandling av denne type søknader innanfor verneområda.

19 Øvingsplan i tråd med Miljøverndepartementet ( ) sine Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter i utmark og i verneområde. Namn på redningseining i Namn på kommune, verneområde (årstal)

20 Innhold Saksliste... 2 ST 12/2013 Referatsaker... 5 Administrativt utval og møta i nasjonalparkstyret...5 Uttalelse - Bygging av antennemast / hytte for nødnett på Skarvedalseggen gnr. 157/1...5 Ulvådalen sausankelag. Søknad om bruk av motorbåt på Ulvådalsvatnet. Reinheimen nasjonalpark....5 Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde. Søknad om bruk av helikopter i samband med bryllup. Alex Klein-Paste og Sissel Lillebø....5 Finndalen landskapsvernområde - Ras i Finndalen Finndalsvegen Aust...5 Tafjorden - Reindalen landskapsvernområde - Dispensasjon Bygging av ATVveg/kjørespor til bekkeinntak i Muldal - Tafjord Kraftproduksjon AS...5 Uttalelse - Bygging av ATV-veg/kjørespor til bekkeinntak i Muldal...5 Protokoll frå årsmøte i villreinnemnda for Ottadalen...5 Reinheimen. Bestillingsdialogen bruk av uspesifiserte tiltaksmiddel....5 Finndalen landskapsvenområde - dispensasjon - bruk av snøskuter - TV2...5 Lesja RKH - søknad om bruk av snøskuter - kjentmannskjøring. Reinheimen nasjonalpark. Lordalen landskapsvernområde....5 Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bygging av antennemast/hytte i verneområde - Skarvedalseggen - Site Service AS...5 Ras over Finndalsvegen - oppfølging...5 Ryggjehøbue - Bestillingsdialogen for Reinheimen Svar på uttalelse - Bygging av antennemast / hytte for nødnett på Skarvedalseggen gnr. 157/1...5 Rapport motorferdsel + fiskeutsetting Reinheimen NP Referat fra årsmøte i Villreinutvalget for Ottadalsområdet Vedr. møte Forvaltningsknutepunkt for Reinheimen nasjonalpark...5 Invitasjon til nasjonalparkkonferanse i Trondheim Ottadalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av snøskuter til utkjøring av saltstein og transport av utstyr til og fra buene i Liafjellet - Lia beitelag....5 Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel m.m Oppføring av kommunikasjonsmaster og tilhørende tekniske anlegg på Høgstolen og landing med helikopter - Åknes/Tafjord Beredskap IKS...5 Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bygging av antennemast/hytte i verneområde - Horrungen - Site Service AS...6 Skjøtsel i Finndalen landskapsvernområde og Lordalen landskapsvernområde...6 Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Tilbygg på gjeterbu i Jøingsdalen - Oddrun og Petter Gjerdet... 7 Forvaltar si innstilling...7 Saksopplysningar...7 Vurdering...13 Tafjorden - Reindalen LVO - Dispensasjon - Utbedring av stien til Reindalseter Ålesund Sunnmøre Turistforening Forvaltar si innstilling...14 Saksopplysningar...14 Vurdering...16

21 Rredningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder - opplegg for utarbeiding av øvingsplan Forvaltar si innstilling...18 Saksopplysningar...18 Vurdering...18 Innleiing Enkeltøvingar Samleskjema for året Underskrifter Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Turorientering Fjellgeita Forvaltar si innstilling...27 Saksopplysningar...27 «Jehanshøe...28 Vurdering...29 Ottadalen landskapsvernområde. Søknad om løyve til bruk av snøskuter - transport av båt. Hans Gjerdet Forvaltar si innstilling...32 Saksopplysningar...33 Vurdering...33 Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel - 29.August - 9.September Bruk og landing av helikopter i kartleggingsarbeidet for ustabile fjellsider - Norges Geologiske Undersøkelse Forvaltar si innstilling...35 Saksopplysningar...35 Vurdering...37 Lordalen landskapsvernområde - Skjøtselsplan for utvalde lokalitetar Forvaltar si innstilling...39 Saksopplysningar...39 Vurdering...40 Reinheimen - oppnemning av administrativt kontaktutval Forvaltar si innstilling...41 Saksopplysningar...42 Vurdering...42 Reinheimen - oppnemning av fagleg rådgjevande utval Forvaltar si innstilling...43 Saksopplysningar...44 Vurdering...44 Innleiing Miljøverndepartemenet har i brev dagsett sendt ut Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder. Retningslinene er utarbeidd i samarbeid med Justisdepartementet, for «å klargjøre praktiske retningslinjer

22 innenfor rammene av gjeldende lover og forskrifter som kan ivareta redningstjenestens forberedende funksjoner.» Det er viktig å merke seg at retningslinene gjeld både utanfor og innanfor verneområda: Utanfor verneområdet vil ein godkjend øvingsplan gje grunnlag for å gjennomføre øvingar utan nærere godkjenning etter motorferdsellova m. forskrifter. Innanfor verneområda er ein godkjend øvingsplan eit krav for å kunne få behandla søknader om motorferdsel i samband med redningsøvingar. Det er vidare verdt å merkje seg at øvingsplanen skal godkjennast av politimeistaren i det enkelte politidistrikt. I sitt brev av om har Miljøverndepartementet lagt til grunn at ein øvingsplan skal innehalde følgjande element: En beskrivelse av områdene hvor øvingsvirksomhet skal foregå, og i den grad det er mulig å forhåndsfastsette, trasèer for bruk av snøscooter. En nærmere beskrivelse av innholdet i og omfanget av øvingsvirksomheten Forventet tidspunkt for øvingsvirksomheten Forventet antall deltakere og snøscootere Redningstjenestens vurdering av øvingsområde, tidspunkt for øving, innhold og omfang sett opp mot motorferdsellovens krav om at bruk av snøscooter skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. Planene skal ta utgangspunkt i at øvingsvirksomhet primært skal skje utenfor verneområdene. Så langt det er mulig å planlegge, skal øvingsplanene også gi en beskrivelse av forebyggende redningstjeneste/sikring. Med tanke på forvalting av verneområda er det her lagt opp til at redningseiningar innanfor det same verneområdet kan lage ein felles øvingsplan. I det følgjande er det sett opp skjema for kvar enkelt i øving i den (dei) aktuelle redningseiningen(-ane) sitt verkeområde. Til slutt er det sett opp eit samleskjema for gjeldande år.

23 Enkeltøvingar Øving nr. (år/n) Dato for øvinga Føremål med øvinga Førebuande eller førebyggande øving Element i øvinga Lokalisering av øvinga (nummerert kartvedlegg med område/trase) Krav om kjøyreordre frå (politidistrikt)? Forventa tal på snøskuterar (m. reg.nr) under øvinga Forventa tal på deltakarar i øvinga Samvirke (kva for etatar tek del i øvinga) Viss i eit verneområde, gje opplysing om namn på verneområdet og grunngjeving av behovet for å øve i verneområdet. Eventuelle avbøtande tiltak Ansvarleg kontaktperson

24 Samleskjema for året. Øving nr Treng godkjenning av kommune (namn): Treng godkjenning av vernområdestyre (namn):

25 Underskrifter Stad og dato.. politidistrikt. etat brann/redning.. hjelpekorps o.l.

26 Til Hjelpekorps Politidistrikt Redningsetatar Forsvaret? Øvingsplan i tråd med Miljøverndepartementet ( ) sine Retningslinjer om redningstenesta sin bruk av snøskuter i utmark og i verneområde. Miljøverndepartementet har utarbeidd retningsliner for redningstenesta sin bruk av snøskuter i utmark og verneområde. I retningslinene er det, for øvingar både utanfor og innanfor verneområda, stilt krav om øvingsplan godkjend av politimeistaren. For forvaltingsstyresmakta er det viktig å sjå verneområda under eitt. Det er derfor viktig at politimeistaren i det enkelte politidistrikt samordnar øvingsverksemda slik at motorferdsla ikkje får eit unødvendig stor omfang. Vidare må politimeistaren leggje vekt på at øvingar skal leggjast til plassar utanfor verneområda. Det er berre i heilt spesielle tilfelle som gjeld kjentmannskøyring eller førebyggande aktivitet at øvingar kan gjennomførast innanfor vernområda. Her må ein også merkje seg at det for enkelte føremål er krav om køyreordre frå politimeistaren. Vi har etter dette utarbeidd ein mal for øvingsplan slik at innhaldet i planen blir i tråd med Miljøverndepartementet sine retningsliner. Vi ber om at hjelpekorps og redningsetatar nyttar denne malen som grunnlag for søknad om motorferdsel i våre verneområde. Vi bistår gjerne i arbeidet med øvingsplanen, anten på telefon, via e-post eller i eigne møte med partane. Vi sett ein frist for innsending av øvingsplan/søknad om motorferdsel til , og legg elles til grunn at det må gjerast ei årleg rullering av øvingsplanen. Med helsing.. Kopi til: Kommunane Administrativt utval

27 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Reinheimen 16/ Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Turorientering Fjellgeita Forvaltar si innstilling Med heimel i verneforskrifta for Reinheimen nasjonalpark 3, pkt 1.3 f) og pkt. 5.2 får Fjellgeita v. Ragnhild E. Taraldsrud lov til å sette opp ein turorienteringspost på Jehanshøe, og eit visningsskilt («Fjellgeita») på høveleg plass ved stigen som går til Nyseter. Vilkår: 1. Løyvet gjeld for Talet på registrerte besøk på turorienteringsposten blir rapportert til Nasjonalparkstyret for Reinheimen innan Saksopplysningar Fjellgeita v. Ragnhild E. Taraldsrud har i e-post dagsett søkt om følgjande: «Fjellgeita er eit turorienteringsopplegg for barn, ungdom og vaksne i Skjåk (for meir informasjon om Fjellgeita, sjå ). Det blir sett opp ein post for kvar av dei 10 turane nemnt under. Det blir ikkje merka stiger til desse postane, men der det allereie er eksisterande stigar blir desse anbefalt. Nokre plassar kan det bli sett ut skilt med «Fjellgeita» for å gjere det enklare å finne fram. Det er normalt eit til to slike skilt pr tur.

28 Ein av turane går inn i Reinheimen NP/Ottadalen LVO: Jehanshøe. Vi søker om løyve til utplassering av ein post på Jehanshøe og eventuelt skilting til posten frå dammen på Aursjoen. Det kan og vera hensiktsmessig med eit skilt der ein tek av stigen til Nysetre litt før ein kjem til Jehanstjønne. Tre av turane går inn i Breheimen NP: Tålormskogen, Framrusthovden og Slæom. Vi søker om løyve til utplassering av ein post på kvar av desse plassane og eventuelt skilting til postane. Til Tålormskogen fylgjer ein eksisterande stig. Her er det aktuelt med skilt der bilvegen sluttar ved Tundradalssetrene for å leie folk på rett veg. Til Framrusthovden kan det vera hensiktsmessig å skilte frå Framrustsetra og der ein tek av frå stigen mot Glitterbu i retning toppunktet. Til Slæom vil det vera aktuelt å setje opp skilt ved Mysubytta, og følge eksisterande DNT-stig. Fjellgeitturar Kollungen 2. Tålormskogen 3. Hæradalsrunda 4. Røyrgata 5. Høyvelta 6. Jehanshøe 7. Svarthammaren 8. Framrusthovden 9. Slæom 10. Krosshøe.» På heimsida til Fjellgeita er det lagt ut følgjande informasjon: «Jehanshøe Utgangspunkt: Dammen på Aursjoen. Fylg tydeleg stig nordover mot Nysetre/Jehanshøe. Før du kjem til Jehanstjørni tek du av stigen og fylgjer ryggen av Jehanshøe rett vestover til høgaste toppen.1375 moh. På vestsida under toppen er det ei steinbu som står open. Om lag 6 km kvar veg.»

29 Kartutsnitt: Vurdering Det blir søkt om oppsetting av ein trimpost på Jehanshøe, og to retningsskilt. Tiltaket krev løyve etter verneforskrifta for Reinheimen nasjonalpark 3, pkt. 5.2: «5.2. Organisert ferdsel Reglane i denne forskrifta er ikkje til hinder for organisert turverksemd til fots

30 så lenge naturmiljøet ikkje blir skadelidande. Anna organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt løyve av forvaltningsstyresmakta, jf. forvaltningsplanen.» Det kan også vera aktuelt å vurdere søknaden etter 3 pkt 1.3 f), kan gjevast løyve til: «f) Oppsetting av skilt og merking av stiar i medhald av forvaltningsplanen.» I Forvaltingsplan for Reinheimen heiter det på s. 42: «Organisert ferdsel er ferdsel der person, lag, firma eller liknande planlegg, koordinerer eller arrangerer turen, og det er tale om verksemd med grupper av deltakarar, ein aktivitet som blir gjenteke eller der aktiviteten er kunngjort på førehand. Utsetting av postar for turorientering, topptrim, trimpostar og liknande innafor nasjonalparken kjem også inn under organisert ferdsel.» Jf. også tilsvarande formulering for Ottadalen landskapsvernområde på s Vidare er det sagt på s. 41: «Forvaltningsstyresmakta kan vidare etter søknad gje løyve til merking av stigar og oppsetting av skilt i medhald av forvaltningsplanen (jf. kart nr. 2).» Stigen til Nyseter (Løvegen) er vist i forvaltingsplanen som ein lokal merka stig. Dammen ved Aursjoen ligg utanfor verneområdet, så oppsetting av skilt her er ikkje søknadspliktig etter verneforskrifta.

31 Miljørettsprinsippa i naturmangfaldlova 8 Kunnskapsgrunnlaget I samband med verneplan for Reinheimen er det utarbeidd eit tilfredsstillande kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere konsekvensane av tiltaka. 9 og 10 «Føre var» og samla belastning Tiltaka det er søkt om har eit avgrensa omfang i tid og rom, og det er i utgangspunktet lite ferdsel i området. Sjølv om tiltaket neppe vil vera til skade for naturverdiane i verneområdet, er det likevel grunn til å ha eit fokus på området, då turtraseen vil krysse viktige reinstrekk. 11 Kostnader ved redusert miljøkvalitet Føresegna er ikkje relevant for denne søknaden. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar Transport på vatn i slikt omfang det er søkt om gjev ikkje varige konsekvensar for naturmangfaldet.

32 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Reinheimen 17/ Ottadalen landskapsvernområde. Søknad om løyve til bruk av snøskuter - transport av båt. Hans Gjerdet. Forvaltar si innstilling Hans Gjerdet får følgjande løyve: 1. Bruk av snøskuter til transport av båt til Koroketetjønn. Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde 3, pkt 5.3 b). 2. Opplagring av båt ved Kroketetjønn i Ottadalen landskapsvernområde. Dispensasjon er gjeve med heimel i naturmangfaldlova 48. Det blir sett følgjande vilkår: 1. For transport med snøskuter skal det nyttast leigekøyrar, jf. forskrift om bruk av motoriserte køyrety i utmark og på islagde vassdrag 5 a). 2. Det blir det gjeve løyve for ein tur i Snøskutertransporten skal mest mogleg følgje same køyrespor tur-retur, fortrinnsvis frå Aursjoen. 4. Snøskutertransporten skal gjennomførast innan 20. april Transporten bør ikkje skje i påska og helst ikkje i helg. 5. Snøskutertransporten skal meldast seinast dagen før til SNO (Per Olav Haugen mob ), som vil gje melding om det må takast særlege omsyn i områda. 6. For snøskutertransporten skal det førast køyrebok, som skal fyllast ut på førehand og vere med køyretøyet under transporten. Kopi av køyrebok skal sendast forvaltningsmynde innan 5. juni Det skal takast spesielt omsyn til villreinen under transporten. Om det er rein i planlagt køyrerute skal ein vente til dyra har trekt unna, eller til ein kan køyre rundt dyra i en avstand på minimum 500 m på le side. 8. Køyringa skal skje skånsamt med tanke på natur og miljø.

33 Saksopplysningar I e-post dagsett har Hans Gjerdet søkt om transport og opplagring av båt ved Kroketetjønn i Ottadalen LVO i samband med fiske. Tidsrom: Det er ynskjeleg å ha båten opplagra ved Kroketetjønn i fleire år. Kartutsnitt: Vurdering Det blir søkt om to ulike tiltak: 1. Bruk av snøskuter til transport av båt til Kroketetjønn i Ottadalen landskapsvernområde. Det kan gjevast løyve til slik transport med heimel i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde 3, pkt 5.3 b). 2. Opplagring av båt ved Kroketetjønn. Dette forholdet er ikkje direkte heimla i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde, men i Forvaltingsplan for Reinheimen heiter det for nasjonalparken (knytt til 48 i naturmangfaldlova): «Ved fiskevatn der det er opna for fiske med garn eller oter kan det vurderast å gi løyve til å ha båt i opplag på land. Dersom opplag av båtar er til hinder for ferdsla langs vassdraget eller får landskapsmessige konsekvensar, kan forvaltningsstyresmakta gje nærare føresegner for det enkelte vatn, om talet på båtar og kor og korleis dei skal lagrast.» Søkjar har vist til eit alminneleg akseptert behov for transport som det kan gjevast løyve til etter verneforskriftene. Bruk av båt (utan motor) i samband med utøving av fiske er også alminneleg akseptert i verneområdet. Miljørettsprinsippa i naturmangfaldlova 8 Kunnskapsgrunnlaget

34 I samband med verneplan for Reinheimen er det utarbeidd eit tilfredsstillande kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere konsekvensane av tiltak. Det er ikkje registrert utvalde eller verdifulle naturtypar i området, som blir berørt av søknaden. 9 og 10 «Føre var» og samla belastning Sett i ljos av at verneforskriftene opnar for å gje løyve til denne type transportar, så er talet på turar i området på eit rimeleg nivå, også fordi behovet for frakt av båtar no synest å ha eit lite omfang. 11 kostnader ved redusert miljøkvalitet Føresegna er ikkje relevant for denne søknaden. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetoder Enkeltståande transportar på snødekt mark og på vatn gjev ikkje nemneverdige varige skader på naturen.

35 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Reinheimen 18/ Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel - 29.August - 9.September Bruk og landing av helikopter i kartleggingsarbeidet for ustabile fjellsider - Norges Geologiske Undersøkelse Forvaltar si innstilling Med heimel i naturmangfaldlova 48 får NGU dispensasjon frå verneforskrifta for Trollstigen landskapsvernområde for landing med helikopter på Høgfjellet i Trollstigen landskapsvernområde. Vilkår: 1. Løyvet gjeld for perioden f.o.m. 29. august t.o.m. 9. september Det skal gjevast melding SNO v. Thomas Rødstøl (tlf: ) seinast 2 dagar før flyginga skal skje. 3. Ved flyging/landing må ein ta omsyn til eventuelle fotturistar i området. Saksopplysningar Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har i e-post dagsett til Rauma kommune komme med følgjande søknad: «Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) har det statlige ansvaret for å utføre kartlegging av store fjellskred og ustabile fjellpartier i Norge. På oppdrag fra NVE utfører Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) denne kartleggingen. Dette

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 10/13 gjort følgjande vedtak:

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 10/13 gjort følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Frist for votering via e-post:

Detaljer

«Saka blir utsett, og det blir gjort ei synfaring i samband med eit styremøte hausten 2013.» Utskrift av saka følgjer vedlagd.

«Saka blir utsett, og det blir gjort ei synfaring i samband med eit styremøte hausten 2013.» Utskrift av saka følgjer vedlagd. NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 11.07.2013 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter møter

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Odd Egil Myren Romsdalsvegen 3329 2667 LESJAVERK

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458. Saksliste Utvalgssaksnr

Detaljer

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak:

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2690 SKJÅK Att: Att. Knut Granum SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/143-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN - MOTORFERDSEL - VILLREINUTVALGET FOR OTTADALSOMRÅDET

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

«1. Det blir sett slike vilkår:

«1. Det blir sett slike vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

«Saka blir utsett i påvente av ei prinsipiell avklaring i nasjonalparkstyret.»

«Saka blir utsett i påvente av ei prinsipiell avklaring i nasjonalparkstyret.» NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen lempar på vilkåra i Nasjonalparkstyret for Reinheimen sitt vedtak frå , og gjer følgjande vedtak:

AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen lempar på vilkåra i Nasjonalparkstyret for Reinheimen sitt vedtak frå , og gjer følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold

Detaljer

Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen

Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen Reinheimen verneverdiar og bruk Verneplanprosess Forvaltingsplan I Forvaltingsplan II Oppsummering Kristiansand 23.11.12 Trond Stensby Reinheimen

Detaljer

«Saka blir utsett i påventa av Lesja RKH utarbeider ein meir fullstendig øvingsplan i tråd med retningslinene frå Miljøverndepartementet.

«Saka blir utsett i påventa av Lesja RKH utarbeider ein meir fullstendig øvingsplan i tråd med retningslinene frå Miljøverndepartementet. NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2 2686 Lom Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Det blir sett følgjande vilkår:

Det blir sett følgjande vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 57 / 16

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 57 / 16 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Grytten Fjellstyre, Dagfinn Roald Postboks 207

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: E-post, AU-møte nr. 6 Dato: 14.07.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Kopi til: Miljødirektoratet Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Administativt kontaktutval NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Miljødirektoratet Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Administativt kontaktutval NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: 11.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Meld attende på fmopbda@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Viser til vedlagt sak. På grunn av behov for rask oppfølging vert

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / 7

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / 7 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Skjåk Almenning v/birgit Bilstad 2690 SKJÅK SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

«Saka blir utsett. Søkjaren blir bedt om å komme med vurdering av alternative løysingar.»

«Saka blir utsett. Søkjaren blir bedt om å komme med vurdering av alternative løysingar.» NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.: 51643128/41143862. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Steinar Håkenstad 2680 VÅGÅ Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2010/185/26/ Ingunn Moen Helland 01.02.2013 61293617 Søknad om dispensasjon for transport

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Etter avtale med styreleiar følgjer ei hastesak for e-postbehandling

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk JFL 2690 Skjåk ove.john.plassen@skjaak.kommune.no Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/8/44/K00 Tor Taraldsrud 11.07.2012 tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post til

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Glommens og Laagens Brukseierforening Postboks 1209 2605 LILLEHAMMER Delegert vedtak 117/10 Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/1071/89/N08 Bjørn Dalen 29.11.2010

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen E-postbehandling av hastesak. Ber om rask tilbakemelding per e-post. Magnus Snøtun Side1

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Vik Røde Kors SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2 2686 Lom Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

«Lause kulturminner i nasjonalparkane»

«Lause kulturminner i nasjonalparkane» «Lause kulturminner i nasjonalparkane» - Verneforskrifter - Forvaltningsplaner - Naturmangfaldlova - Sakshandsaming Nasjonalparkforvaltere Kristine Sørlie, Reinheimen & Carl S. Bjurstedt, Dovrefjell Nasjonalparkstyra

Detaljer

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09.

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09. Norddal kommune Åkernes/Tafjord Beredskap IKS v/kjell Jogerud Arkiv: N44 JournalpostID: 11/6952 Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: 12.09.2011 Delegert sak Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Orienterings- og drøftingssaker: Etablering av førebels sekretariat Invitasjon til deltaking i arbeidsgruppe utstilling på nasjonalparksenteret.

Detaljer

Romsdalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Oppføring av bod på hytte ved Tunga Sameie i Brøstdalen -

Romsdalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Oppføring av bod på hytte ved Tunga Sameie i Brøstdalen - Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 Lom Norsk Tindesenter Havnegata 2, 6300 Åndalsnes Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 91557809

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO Wonderland AS v/ Tom Erik Heimen Att: SAKSHANDSAMAR: KRISTINE SØRLIE ARKIVKODE: 2014/5680-432.3 DATO: 08.09.2014 REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL 2014 - LÅGTFLYGING OG LANDING FOR Å FRAKTE EI

Detaljer

6/2012 Formannskap 07.02.2012. Klage på delegert vedtak: Løyve til transport med snøskuter til Sterringen og Vesl-Lusa - Arild Fallingen/ Mona Bøhle

6/2012 Formannskap 07.02.2012. Klage på delegert vedtak: Løyve til transport med snøskuter til Sterringen og Vesl-Lusa - Arild Fallingen/ Mona Bøhle Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2011/1709-7 Arkiv: Saksbehandlar: Sander Sælthun Dato: 27.01.2012 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/2012 Formannskap 07.02.2012 Klage på delegert vedtak: Løyve

Detaljer

REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - UTSKIFTING AV BRU - MOTORFERDSEL BRUK AV HELIKOPTER TIL FRAKT AV

REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - UTSKIFTING AV BRU - MOTORFERDSEL BRUK AV HELIKOPTER TIL FRAKT AV Ålesund-Sunnmøre Turistforening Postb.:250 6001 ÅLESUND Att: SAKSHANDSAMAR: KRISTINE SØRLIE ARKIVKODE: 2015/3356-432.3 DATO: 16.06.2015 REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - UTSKIFTING AV BRU - MOTORFERDSEL -

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Møteprotokoll. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 10:30 Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Leikar Sven Flo

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014.

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Lom fjellstyre SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2014/2381 - DATO: 10.04.2014 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - UTPLASSERING AV BÅT OG OPPBEVARINGSKASSE

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Jotunheimen Hundekjørarlag Runningsvegen 193 2676 HEIDAL Att. Helge Holshagen SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2016/5510-432.3 DATO: 21.09.2016 JOTUNHEIMEN

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Breheimen nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 35/15

Detaljer

Løyve til installering og drift av fastmontert kamera ved Bondhusbreen i Folgefonna nasjonalpark

Løyve til installering og drift av fastmontert kamera ved Bondhusbreen i Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Kvinnherad Energi AS Vikjo 7 5464 DIMMELSVIK Att:

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 17.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458. Vararepresentanter møter

Detaljer

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/18/ Bjørn Dalen

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/18/ Bjørn Dalen Skjåk Almenning 2690 SKJÅK Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/18/ Bjørn Dalen bjorn.dalen@skjaak.kommune.no 16.02.2009 Skjåk Almenning - søknad om å nytte snøscooter i utmark 2009 Vi viser

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012. 1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Breheimen nasjonalparkstyre Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 02.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 468 97 683. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: 30.06.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490. Vararepresentantar møter

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

«Nasjonalparkstyret for Reinheimen sluttar seg til at det blir utarbeidd ein besøksstrategi for Reinheimen der viktige element vil vera knytt til:

«Nasjonalparkstyret for Reinheimen sluttar seg til at det blir utarbeidd ein besøksstrategi for Reinheimen der viktige element vil vera knytt til: I følgje liste: Miljødirektoratet Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppland fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunane: Norddal, Rauma, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lesja kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Svar per e-post 12:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Villreinutvalget for Ottadalsområdet v/ Knut Granum 2690 SKJÅK Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2010/185/22/ Ingunn Moen Helland 12.01.2012 61293617

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 20.02.2013 2012/5836/GEMO/432.0 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Rådgivar Geir Moen, 71 25 84 71 Vår ref. Etter adresseliste Innkalling

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - restaurering av sel på Grønningsæter gnr.17 bnr.2 - Tor Bjarne Grønningsæter

Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - restaurering av sel på Grønningsæter gnr.17 bnr.2 - Tor Bjarne Grønningsæter Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 Lom Norsk Tindesenter Havnegata 2, 6300 Åndalsnes Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 91557809

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: Lyngsalpan verneområdestyre Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 10/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Søknad om riving av Gjerdvassbu

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Norsafe Årsnes a.s. Att: Dag Lunde SAKSHANDSAMAR:

Detaljer