VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE juli Vær en god evangelist juli Er du nidkjær til gode gjerninger? Utgave med stor skrift DEL 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 1. 7. juli Vær en god evangelist. 8. 14. juli Er du nidkjær til gode gjerninger? Utgave med stor skrift DEL 1"

Transkript

1 8 15. MAI 2013 NR. 10 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE juli Vær en god evangelist SIDE 3 SANGER: 103, juli Er du nidkjær til gode gjerninger? SIDE 18 SANGER: 108, 93 Utgave med stor skrift DEL 1

2 8 VAKTTARNET F ORKYNNER AV JEHOVAS RIKE MAY 15, 2013 Vol. 134, No. 10 Semimonthly NORWEGIAN STUDIEARTIKLER Vær en god evangelist Hva vil det si a være en evangelist? Denne artikkelen inneholder svaret og viser hvorfor folk trenger ahøre det gode budskap. Den forklarer ogsa hvordan vi kan fylle var rolle som evangelister paengodm ate. Er du nidkjær til gode gjerninger? Denne artikkelen tar for seg to mater som vi er nidkjære til gode gjerninger pa, og som gjør at folk blir dratt til Gud. (Tit 2:14) Den ene maten har med var forkynnelse a gjøre, og den andre har med var gode oppførsel agjøre. Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verdenoversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. Forkortelsen NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakttarnet (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Thor R. Samuelsen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/ Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany.

3 Vær en god evangelist «Gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste.» 2. TIM 4:5. HVASVARERDU? Hva er en evangelist? Hvorfor trenger folk af a høre det gode budskap? Hva gjør dyktige evangelister? EN EVANGELIST er en som forteller et godt budskap. Jehova Gud er den første og den største Evangelist. Like etter at vareførsteforeldregjorde opprør, kunngjorde han det gode budskap om at slangen Satan Djevelen skal bli tilintetgjort. (1. Mos 3:15) Opp gjennom historien inspirerte Jehova trofaste menn til a skrive ned opplysninger om hvordan navnet hans skal bli renvasket, hvordan 1. Hvorfor kan vi si at Jehova er den første og den største Evangelist? DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

4 den skade Satan har forarsaket, skal bli rettet opp igjen, og hvordan menneskene kan fa tilbake de mulighetene som Adam og Eva forspilte. 2 Ogsa engler er evangelister. De forkynner selv gode budskaper, og de hjelper andre med autbreet godt budskap. (Luk 1:19; 2:10; Apg 8:26, 27, 35; Ap 14:6) Hva med erkeengelen Mikael? Da han var pa jorden som mennesket Jesus, satte han standarden for menneskelige evangelister. Han bygde livet sitt rundt forkynnelsen av det gode budskap. Luk 4: Jesus gav disiplene befaling om a være evangelister. (Matt 28:19, 20; Apg 1:8) Apostelen Paulus kom med denne oppfordringen til sin medarbeider Timoteus: «Gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste.» (2. Tim 4:5) Hva er det gode budskap som vi som Jesu etterfølgere forkynner? Det innbe- 2. (a) Hvilken rolle spiller englene i forbindelse med evangeliseringsarbeidet? (b) Hvilken standard satte Jesus for evangelister? 3. (a) Hva er det gode budskap som vi forkynner? (b) Hvilke spørsmal er av interesse for oss som evangelister? 4 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

5 fatter den oppmuntrende sannhet at var himmelske Far, Jehova, elsker oss. (Joh 3:16; 1. Pet 5:7) En av de viktigste matene Jehova Gud gir uttrykk for sin kjærlighet pa, er gjennom sitt rike. Vi er derfor glad for at vi kan fortelle andre at alle som underordner seg Guds rike, er lydige mot Gud og gjør det som er rett, kan ha et nært forhold til ham som hans venner. (Sal 15:1, 2) Og det er Jehovas hensikt a fjerne all urettferdighet og lidelse. Han vil ogsa fjerne den smerte som er forbundet med minner om vonde ting man tidligere har opplevd. Dette er virkelig et godt budskap! (Jes 65:17) Siden vi er evangelister, skal vi nasep a svarene pa to viktige spørsmal: Hvorfor er det livsviktig at folk far høre det gode budskap i dag? Og hvordan kan vi fylle rollen som evangelister paengodm ate? HVORFOR TRENGER FOLK AHØRE DET GODE BUDSKAP? 4 Tenk deg at du blir fortalt at faren din forlot deg 4. Hvilke usanne ting blir noen ganger sagt om Gud? DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

6 og resten av familien din da du var liten. De som hevder at de kjente ham, sier at han var en uinteressert, hemmelighetsfull og ond person. Noen far deg kanskje til og med til atroatdetikkeernoen vits i aprøvea ta kontakt med faren din, fordi han er død. Det er i virkeligheten mange som blir fortalt lignende ting om Gud. De far høre at Gud er et mysterium, at det er umulig a bli kjent med ham, eller at han er grusom. Noen religiøse ledere hevder for eksempel at Gud vil straffe onde mennesker med evig pine. Andre sier at det er Gud som star bak de lidelsene som naturkatastrofene fører med seg. Selv om disse katastrofene tar livet av bade gode og onde mennesker, blir det sagt at de er en straff fra Gud. 5 Andre hevder til og med at Gud ikke finnes. Tenk for eksempel pa dem som forsvarer evolusjonsteorien. Mange av dem sier at livet ble til uten 5, 6. Hva har evolusjonsteorien og falske religiøse læresetninger ført til? 6 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

7 at det stod noen intelligens bak. De mener at det ikke finnes noen Skaper. Noen har til og med sagt at mennesket egentlig bare er et dyr, og at det derfor ikke bør overraske oss nar et menneske oppfører seg paendyriskm ate. De hevder at de sterke som tyranniserer de svake, bare følger «naturens lover». Sa det er ikke overraskende at mange tror at det alltid vil være urettferdighet i verden. Evolusjonsteorien gir altsaikkemenneskenenoevirkelig hap. 6 Evolusjonsteorien og falske religiøse læresetninger har uten tvil bidratt til den elendighet som menneskeheten har erfart i de siste dager. (Rom 1: 28 31; 2. Tim 3:1 5) Disse menneskelagde doktrinene inneholder ikke noe virkelig og varig godt budskap. De har i stedet, som Paulus sier, ført til at folk er «i mørke mentalt sett og fremmedgjort for det liv som hører Gud til». (Ef 4:17 19) Evolusjonsteorien og falske religiøse læresetninger har i DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

8 tillegg hindret folk i a ta imot det gode budskap som kommer fra Gud. Les Efeserne 2: For at folk skal bli forlikt med Gud, ma de først bli overbevist om at han eksisterer, og at de har gode grunner til a nærme seg ham. Vi kan hjelpe dem til a tilegne seg kunnskap om Jehova ved a oppmuntre dem til a studere skaperverket. Nar de undersøker skaperverket med et apent sinn, lærer de om Guds visdom og makt. (Rom 1:19, 20) For ahjelpe folk til a utvikle en følelse av ærefrykt nar de tenker pahvav ar Store Skaper har frambrakt, kan vi bruke de to brosjyrene Ble livet skapt? og Livets opprinnelse fem spørsmal verdt a stille. Men noen av de vanskeligste spørsmalene i livet vil man ikke finne svar p avedbare a studere skaperverket. Det gjelder spørsm al som: Hvorfor tillater Gud lidelser? Hva er Guds hensikt med jorden? Bryr Gud seg om meg personlig? 7, 8. Hva er den eneste maten folk virkelig kan forsta det gode budskap pa? 8 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

9 8 Den eneste maten folk virkelig kan forstadet gode budskap om Gud og hans hensikt pa, er astu- dere Bibelen. For et privilegium vi har, som kan hjelpe folk til a finne svar pa spørsmalene sine! Men for an a hjertet deres mavigjøremerenn a informere dem om fakta vi maoverbevisedem. (2. Tim 3:14) Vi kan bli flinkere til det ved afølge Jesu eksempel. Hvorfor var han en s adyktiglærer? En grunn er at han brukte spørsmal paenvirk- ningsfull mate. Hvordan kan vi etterligne ham? DEL 1 DYKTIGE EVANGELISTER BRUKER VIRKNINGSFULLE SPØRSMAL 9 Hvorfor bør vi i likhet med Jesus bruke spørsmal i evangeliseringsarbeidet? Tenk over denne situasjonen: En lege sier at han har gode nyheter til deg. Han kan gjøre deg frisk hvis du gjennomgar en alvorlig operasjon. Kanskje du tror pa ham. Menhvaomhanloverdetteutenførsta ha stilt deg et eneste spørsmal om helsen din? Da vil du 9. Hva m avigjørefor a kunne hjelpe folk andelig sett? VAKTT ARNET 15. MAI

10 sannsynligvis ikke ha tillit til ham. Uansett hvor dyktig legen er, ma han stille spørsmal og høre pa det du sier om symptomene dine, før han kan gi deg den hjelpen du trenger. Pa lignende mate mavi som forkynnere av det gode budskap om Riket mestre kunsten a stille virkningsfulle spørsmal for a kunne hjelpe folk til a ta imot budskapet. Det er først nar vi har fatt et klart bilde av deres andelige tilstand, at vi kan hjelpe dem. 10 Jesus visste at velvalgte spørsmal ikke bare hjelper en lærer til af a vite noe om en elev, men ogsa trekker eleven inn i samtalen. Da Jesus for eksempel ville gi disiplene en leksjon i ydmykhet, stilte han dem først et tankevekkende spørsmal. (Mark 9:33) En gang han skulle hjelpe Peter aresonnere over prinsipper, stilte han ham et spørsmal med flere svaralternativer. (Matt 17:24 26) En annen gang, da Jesus ville dra opp det som bodde i disip- 10, 11. Hva kan vi oppnan ar vi etterligner Jesu mate a undervise pa? 10 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

11 lenes hjerte, stilte han spørsmal som fikk fram deres mening. (Les Matteus 16:13 17.) SaJesus gjorde mer enn a formidle faktaopplysninger. Ved a bruke spørsmal og komme med forklaringer rørte han ved deres hjerte, slik at de ble motivert til a handle i samsvar med det gode budskap. 11 Nar vi etterligner Jesus ved a bruke virkningsfulle spørsmal, oppnar vi minst tre ting. Vi finner uthvordanvibestkanhjelpefolk,viimøteg ar innvendinger, og vi viser ydmyke mennesker hvordan de kan ha nytte av det de lærer. Vi skal nasep atre situasjoner som viser hvordan vi kan bruke spørsmal paengodm ate. 12 Situasjon 1: Hva vil du gjøre hvis du har en tenaring som sier at han synes det er vanskelig a forsvare troen paenskapelsen ar han snakker med en klassekamerat? Du ønsker selvfølgelig ahjelpe Hvordan kan du hjelpe en ungdom til a ha større selvtillit nar det gjelder a gjøre andre kjent med det gode budskap? Nevnteteksempel. DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

12 asnakkemedoverbevisningn ar han deler ham til det gode budskap med andre. Saistedetfor akri- tisere ham eller komme med noen r ad med en gang kan du heller etterligne Jesus og stille sønnen din noen spørsmal om hva han mener. Hvordan kan du gjøre det? 13 Etter at du og sønnen din sammen har lest noen stykker i brosjyren Livets opprinnelse fem spørsmal verdt a stille, kan du spørre ham hvilke argumenter han synes er best. Prøv a oppmuntre ham til a finne grunnene til at han selv er overbevist om at det finnes en Skaper, og hvorfor han ønsker a gjøre Guds vilje. (Rom 12:2) Nevn at grunnene hans ikke trenger a være akkurat de samme som dine. 14 Forklar sønnen din at han kan følge den framgangsmaten du nettopp har brukt, nar han snakker med en klassekamerat. Det vil si at han kan peke pa noen kjensgjerninger og sa stille ledende spørs- 12 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

13 mal eller spørsmal som far fram hva klassekameraten mener. Han kan for eksempel spørre klassekameraten om han vil lese rammen pa side 21 i Livets opprinnelse-brosjyren. Sa kan han spørre: «Er du enig i det som star her om at DNA har en lagringskapasitet som fortsatt ingenting i dagens dataalder kan male seg med?» Klassekameraten vil sannsynligvis svare ja. Sa kan sønnen din spørre: «Hvis dataingeniører ikke kan lage noe slikt, hvordan kunne da uintelligent materie gjøre det helt av seg selv?» Noe som kan hjelpe sønnen din til ahastørreselvtillit nar han snakker med andre om sin tro, er at dere jevnlig øver sammen pa hva han kan si. Hvis du lærer ham a bruke virkningsfulle spørsmal, vil du hjelpe ham til a bli en god evangelist. 15 Situasjon 2: I forkynnelsesarbeidet møter vi bade folk som tviler pa at det finnes en Gud, og folk som er ateister. Vi trenger ikke aladetstoppe samtalen. Hvis en person sier at han er ateist, kan 15. Hvordan kan vi bruke spørsm al for a hjelpe en ateist? DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

14 vi paenrespektfullm ate spørre ham hvor lenge han harværtdet,oghvasomfikkhamtila bli det. Etter ahahørtp a hva han svarer, og rost ham for at han har tenkt grundig igjennom saken, kan vi spørre om han mener at det ville være galt alese stoff som legger fram fakta til støtte for at livet ble skapt. Hvis han har et apent sinn, vil han kanskje si at det ville være urimelig anekte a lese slikt stoff. Sa kan vi tilby ham Ble livet skapt?-brosjyren eller Livets opprinnelse-brosjyren. Taktfulle, vennlige spørsmal kan være som en nøkkel som apner en persons hjerte for det gode budskap. 16 Situasjon 3: Nar vi leder et bibelstudium, kan det være at den vi studerer med, bare leser opp de svarene som star i studiepublikasjonen. Men hvis vi er fornøyd med dette, kan det være at vi ikke far hjulpet den interesserte til agjøreandelige framskritt. Hvorfor ikke? Fordi en som bare leser opp 16. Hvorfor bør vi ikke nøye oss med alaenvistudererbibelen med, lese opp svarene fra studiepublikasjonen? 14 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

15 svarene uten a meditere over dem, sannsynligvis ikke vil utvikle dype andelige røtter. Han kan lett ende opp som en plante som visner nar heten, eller motstanden, kommer. (Matt 13:20, 21) For a forhindre at dette skjer, mavispørredenvistude- rer med, hva han tenker og føler nar det gjelder det han lærer. Prøv a finne ut om han er enig i det han leser. Og enda viktigere: Spør ham hvorfor han er enig eller uenig. Hjelp ham deretter til aresonnere ut fra Bibelen, slik at han selv kommer fram til riktige konklusjoner. (Hebr 5:14) Hvis vi bruker virkningsfulle spørsmal, er det større sannsynlighet for at de vi underviser, vil bli godt rotfestet i troen og bli i stand til ast a imot dem som motarbeider dem eller prøver a villede dem. (Kol 2:6 8) Hva mer kan vi gjøre for a være en god evangelist? DYKTIGE EVANGELISTER HJELPER HVERANDRE 17 Jesus sendte disiplene ut to og to i forkynnel- 17, 18. Hvordan kan man samarbeide som et team i tjenesten? DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

16 sesarbeidet. (Mark 6:7; Luk 10:1) Senere nevnte Paulus «medarbeidere» som hadde «kjempet side om side med [ham] i forbindelse med det gode budskap». (Fil 4:3) I samsvar med dette bibelske mønsteret begynte organisasjonen i 1953 med et spesielt program som gikk ut p a at forkynnere skulle lære opp andre i tjenesten. 18 Nar du gar pafeltetmedenannen,hvordan kan dere da samarbeide som et team? (Les 1. Korinter 3:6 9.) Sl a opp de skriftstedene som samarbeidspartneren din leser, og følg med i din egen bibel. Følg ogsa godt med n ar partneren din eller beboeren snakker. Dette er viktig i tilfelle du ma hjelpe partneren din med a imøtega en innvending. (Fork 4:12) Men husk: Motsta fristelsen til a avbryte partneren din nar han eller hun er midt i et godt resonnement. Hvis du blir altfor engasjert, kan du risikere a ta motet fra partne- 16 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

17 ren din og forvirre beboeren. Noen ganger kan det passe at du blir med i samtalen. Men hvis du velger a si noe, bør du nøye deg med en kort kommentar eller to. Deretter bør du la partneren din overta igjen. 19 Hvordan kan du og den du gar pafeltetsam- men med, hjelpe hverandre mens dere gar mellom dørene? Hvorfor ikke bruke tiden til asnakkeom hvordan presentasjonen deres kan bli bedre? Pass pa at det dere sier om folk i distriktet, ikke gjør dere motløse. Og unnga den fellen det er asnakkenegativt om brødre og søstre. (Ordsp 18:24) Vi bør huske at vi er leirkar. Jehova har vist oss usedvanlig stor godhet ved a betro oss den skatt som forkynnelsen av det gode budskap er. (Les 2. Korinter 4:1, 7.) Sa la oss alle vise at vi verdsetter denne skatten, ved agjørev art beste for aværeengod evangelist. 19. Hva bør vi huske, og hvorfor? DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

18 Er du nidkjær til gode gjerninger? «KristusJesus...gavsegselvfoross,forathan kunne...renseforsegselvetfolksomerhelthans eget, nidkjært til gode gjerninger.» TIT 2:13, 14. HVASVARERDU? Hvorfor synes du det er en ære a være nidkjær til gode gjerninger? Hvordan understreker Daniel 2:41 45 behovet for a være nidkjær i tjenesten? Forklar hvordan var gode oppførsel gjør at folk blir tiltrukket av den sanne tilbedelse og far lyst til alære om Jehova. MANGE betrakter det som en stor ære a bli tildelt en pris for noe spesielt de har utrettet. Noen har for eksempel fattnobelsfredsprisfordeninnsats de har gjort for a skape fred mellom parter som er fiender eller star langt fra hverandre. Men det er en 1, 2. Hvilken spesiell ære har Jehovas vitner, og hva far det deg til aføle? 18 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

19 mye større ære a være sendt av Gud som en ambassadørellerenvoy efora hjelpe folk til a komme i et fredelig forhold til sin Skaper! 2 Som Jehovas vitner er vi det eneste folket som har denne store ære. Etter pabud fra Gud og Kristus ber vi folk om a «bli forlikt med Gud». (2. Kor 5:20) Jehova bruker oss til DEL 1 a hjelpe mennesker til kommeietgodtforholdtilham.detharførttilat mange millioner i over 235 land og omr ader er blitt hjulpet til a bli Guds venner og dermed ogs aharf att h ap om a oppn a evig liv. (Tit 2:11) Med oppriktig nidkjærhet innbyr vi «enhver som ønsker det, [til a] ta livets vann for intet». ( Ap 22:17) Fordi vi verdsetter dette dyrebare oppdraget og utfører det med iver, kan vi med rette kalles et folk som er «nidkjært til gode gjerninger». (Tit 2:14) La oss nasenær- mere pahvordandetatviernidkjæretilgodegjer- ninger, hjelper folk til a bli dratt til Jehova. For det førsteskalvisep av ar forkynnelse. VAKTT ARNET 15. MAI a

20 ETTERLIGN JEHOVAS OG JESU NIDKJÆRHET 3 Jesaja 9:7 sier i forbindelse med hva Guds Sønns styre skal utrette: «Det er hærstyrkenes Jehovas nidkjærhet som skal gjøre dette.» Disse ordene framhever var himmelske Fars aktive interesse for menneskenes frelse. Ordet «nidkjærhet» kan bety det a vise glødende interesse for noe, avære brennende opptatt av noe. Det kan ogsabetyiher- dighet, iver og samvittighetsfullhet i utførelsen av en gjerning. Jehovas eksempel nar det gjelder nidkjærhet, viser at det arbeidet han har gitt oss som forkynnere av Riket, fortjener at vi helhjertet støtter det og deltar i det med iver og glød. Vart brennende ønske om a hjelpe andre til ablikjentmedjehova reflekterer Hans nidkjærhet. Er vi personlig, som Guds medarbeidere, besluttet pa a gjøre alt vi kan for a forkynne det gode budskap i den utstrekning vare omstendigheter tillater? 1. Kor 3:9. 3. Hva er «Jehovas nidkjærhet» en forsikring om? 20 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

21 4 Tenk ogsap a Jesu nidkjærhet. Han er et fullkomment eksempel nar det gjelder a bevare iveren i tjenesten. Selv om han opplevde bitter motstand, bevarte han sin nidkjærhet for forkynnelsesarbeidet helt til den smertefulle slutten av sitt liv pajorden. (Joh 18:36, 37) Da tiden for hans offerdød nærmet seg, intensiverte han sine bestrebelser pa ahjelpe andre til a bli kjent med Jehova. 5 Om høsten i ar 32 fortalte Jesus for eksempel illustrasjonen om en mann som hadde et fikentre i vingarden sin som ikke hadde baret frukt patre ar. Da mannen gav vingardsmannen beskjed om a hogge ned treet, bad vingardsmannen om af atidtil a gjødsle det. (Les Lukas 13:6 9.) Pa det tidspunktet var det bare en liten gruppe disipler som kunne regnes som frukt av Jesu forkynnelse. Men som denne illustrasjonen antydet, brukte han den korte 4. Hvordan var Jesus et godt eksempel nar det gjelder abevare iveren i tjenesten? 5. Hvilken likhet er det mellom Jesus og vingardsmannen i illustrasjonen om fikentreet? DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

22 tidensomvarigjen omkringseksm aneder til intensivere sin forkynnelse i Judea og Perea. Noen dager før Jesus døde, grat han over alle de jødene som hadde «hørt uten a reagere». Matt 13:15; Luk 19:41. 6 Er det ikke viktig at vi intensiverer var innsats i forkynnelsen, siden vi na befinner oss langt inn i endens tid? (Les Daniel 2:41 45.) Det er et fantastisk privilegium a være vitner for Jehova! Vi er det eneste folk p a jorden som kan gi andre h ap om virkelige løsninger p a menneskenes problemer. For ikke s a lenge siden nevnte en spaltist spørsm alet: «Hvorfor opplever gode mennesker vonde ting?», og omtalte det som et spørsmal det er umulig abesvare. Det er var plikt og vart privilegium som kristne a gi alle som vil lytte, Bibelens svar pa slike spørsmal. Vi har all grunn til avære«glødendei anden» nar vi utfører det oppdraget Gud har gitt oss. (Rom 12:11) Med Jehovas velsignelse kan var 6. Hvorfor bør vi intensivere var innsats i forkynnelsen? 22 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1 a

23 nidkjære forkynnelse hjelpe andre til ablikjentmed ham og fa kjærlighet til ham. VAR SELVOPPOFRELSE ER TIL ÆRE FOR JEHOVA 7 I likhet med apostelen Paulus kan det hende at vi opplever at var tjeneste fører til «søvnløse netter» og «perioder uten mat». (2. Kor 6:5) Disse uttrykkene tegner et levende bilde av selvoppofrelse og kan faosstil atenkep a pionerer som setter tjenesten p a førsteplassen samtidig som de m a forsørge seg selv. Vi kan ogsa komme til atenkep amisjonærene vare, som utøser seg selv som et drikkoffer ved a arbeide hardt for a hjelpe mennesker i fremmede land. (Fil 2:17) Og hva med v are arbeidsomme eldste, som av og til g ar glipp av m altider eller mister nattesøvn for atah and om Jehovas sauer? Vi har ogs a de eldre og dem som har d arlig helse, men som gjør sitt beste for a komme p a møtene og 7, 8. Hvordan er v ar selvoppofrende innstilling til ære for Jehova? DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

24 delta i felttjenesten. Vi føler dyp takknemlighet nar vi tenker pa alle disse selvoppofrende tjenerne for Gud. Nar andre ser de anstrengelsene vi gjør oss, kan det pavirke deres syn pav ar tjeneste. 8 En person som ikke er et av Jehovas vitner, skrev i et brev til den engelske avisen Boston Target: «Folk mister troen pa religionssamfunnene... Hva holder disse prestene pamedheledagen?de gar i hvert fall ikke ut og treffer folk, slik Kristus gjorde...detenestereligionssamfunnetsomser ut til a bry seg om folk, er Jehovas vitner, som gar ut og treffer folk og er oppriktig engasjert i forkynnelsen av sannheten.» I en selvsentrert verden er var selvoppofrende innstilling noe som virkelig er til ære for Jehova Gud. Rom 12:1. 9 Men hva kan vi gjøre hvis vi er i ferd med a miste gløden i tjenesten? Det kan være til hjelp for oss a reflektere over hva Jehova utretter ved hjelp 9. Hva kan motivere oss til a være nidkjære til gode gjerninger nar det gjelder forkynnelsen? 24 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

25 av forkynnelsesarbeidet. (Les Romerne 10:13 15.) For at folk skal bli frelst, madep akalle Jehovas navn i tro, men de kan ikke gjøre det hvis vi ikke forkynner for dem. Det at vi har dette klart for oss, bør motivere oss til a være nidkjære til gode gjerninger og iherdig forkynne det gode budskap om Riket. VAR GODE OPPFØRSEL GJØR AT FOLK FAR LYST TIL ALÆREOMGUD 10 Selv om nidkjærhet er svært viktig i tjenesten, er det mer som ma til for at folk skal bli dratt til Gud. Det andre elementet nar det gjelder nidkjære gjerninger som gjør at folk f ar lyst til DEL 1 anærmeseg Gud, er en god kristen oppførsel. Paulus understreket betydningen av v ar oppførsel da han skrev: «Vi gir ikke panoenm ate noen slags arsak til snubling, for at var tjeneste ikke skal bli lastet.» (2. Kor 6:3) Var rene tale og rettskafne oppførsel er en pryd for 10. Hvordan kan vi si at v ar gode oppførsel gjør at folk blir dratt til Jehova? VAKTT ARNET 15. MAI

26 Guds lære og bidrar til at andre blir tiltrukket av tilbedelsen av Jehova. (Tit 2:10) Vi hører ofte om positive resultater av at oppriktige mennesker ser var kristuslignende oppførsel. 11 Akkurat som var gode oppførsel kan føre til at andre far lyst til a lære sannheten, er det motsatte ogsa tilfellet. Sa enten vi er hjemme, pajobb eller paskolen,passervip aatviikkegirandrenoe a utsette pav ar tjeneste eller oppførsel. Og hvis vi med vilje skulle praktisere synd, ville det dessuten fa katastrofale konsekvenser for oss selv. (Hebr 10: 26, 27) Det at vi vet dette, bør faosstil nøye over hva vi gjør, og hva v og til atenke art liv forteller andre, a ta dette med i vare bønner. Etter hvert som verdens moralnormer synker, vil oppriktige mennesker i stadig større grad «se forskjell pa...ensom tjener Gud, og en som ikke har tjent ham». (Mal 3:18) Ja, var gode kristne oppførsel spiller en vik- 11. Hvorfor bør vi under bønn tenke over hvilken virkning var oppførsel har paandre? 26 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

27 tig rolle n ar det gjelder a forlike mennesker med Gud. 12 I et av de brevene Paulus skrev til korinterne, nevnte han at han hadde opplevd trengsler og vanskeligheter og var blitt sl att og fengslet. (Les 2. Korinter 6:4, 5.) Nar vi opplever trosprøver, kan var utholdenhet hjelpe andre til a ta imot sannheten. Vi kan nevne et eksempel: For noen ar siden ble det gjort forsøk p a a utrydde Jehovas vitner i et omr ade i Angola. To døpte vitner og 30 interesserte som gikk pa møtene v mens lokalbefolkningen ble tvunget til DEL 1 are, ble samlet og pisket til blods asep a. Til og med kvinner og barn ble pisket. Hensikten var a skremme folk fra ahørep a Jehovas vitner. Men etter den offentlige piskingen var det mange av lokalbefolkningen som oppsøkte vitnene og bad om et bibelstudium! Deretter gikk forkynnelsesarbeidet framover, og det førte til stor økning og mange velsignelser Hvordan kan det at vi utholder trosprøver, pavirke andres syn pav ar tjeneste? Nevn et eksempel. VAKTT ARNET 15. MAI

28 13 Dette eksemplet viser hvor stor virkning var faste beslutning om a følge bibelske prinsipper kan ha pa andre. Det modige standpunktet som Peter og de andre apostlene inntok, kan ogsahaførttil at mange ble forlikt med Gud. (Apg 5:17 29) Og i vart tilfelle kan klassekamerater, kolleger eller slektninger reagere positivt nar de ser det standpunktet vi tar for det som er rett. 14 Det er til enhver tid noen av vare brødre og søstre som blir forfulgt. I Armenia er det for eksempel rundt 40 brødre som sitter i fengsel pagrunn av sin nøytralitet, og flere titall andre kommer sannsynligvis til ablifengsletim anedene som kommer. I Eritrea sitter 55 tjenere for Jehova i fengsel, og noenavdemerover60ar gamle. I Sør-Korea er det omkring 700 vitner som er fengslet for sin tros skyld. Slik er brødrene der blitt behandlet i 60 ar. La oss be om at den trofasthet som blir vist av vare forfulgte brødre og søstre i forskjellige land, ma bringe ære til Gud og hjelpe dem som elsker rettfer- 28 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

29 dighet, til a ta standpunkt for den sanne tilbedelse. Sal 76: Detatvierærlige,erogs anoesomkangjøre at folk blir tiltrukket av sannheten. (Les 2. Korinter 6:4, 7.) Vi kan nevne et eksempel: Da en søster skulle legge penger pa en billettautomat paen buss, sa en bekjent av henne at hun ikke behøvde a betale, siden hun ikke skulle sa langt. Søsteren forklarte at det er rett a betale, selv om man bare skal være med bussen til neste holdeplass. Etter dette gikk den andre av bussen. Da snudde bussjaføren seg mot søsteren og spurte: «Er du et av Jehovas vitner?» «Ja», svarte hun. «Hva far deg til a spørre om det?» «Jeg hørte at dere snakket om betaling av bussbillett, og jeg vet at Jehovas vitner er blant de fa som kjøper billett, og som er ærlige i alle ting.» Noen maneder senere kom en mann bort til denne søsteren pa et møte og sa: «Kjenner du meg igjen? 15. Forklar ved hjelp av et eksempel hvordan v ar ærlighet kan føre til at andre blir tiltrukket av sannheten. DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

30 Jeg er den bussjaføren som snakket med deg om betaling av billett. Da jeg sa oppførselen din, bestemte jeg meg for a begynne a studere Bibelen sammen med Jehovas vitner.» Det at vi er kjent for avære ærlige, gjør at folk lettere far tiltro til det budskapet vi forkynner. LEGG ALLTID FOR DAGEN EGENSKAPER SOM ER TIL ÆRE FOR GUD 16 Noe annet som kan bidra til at folk blir dratt til Jehova, er at vi viser slike egenskaper som langmodighet, kjærlighet og godhet. Noen av dem som ser at vi legger slike egenskaper for dagen, kan faet ønske om a lære om Jehova, hans hensikter og hans folk. Den holdningen og oppførselen som sanne kristne har, star i skarp kontrast til den patatte fromheten som mange viser, og som ikke er annet enn hykleri. Noen religiøse ledere er blitt rike ved a utnytte hjorden og bruke mye av pengene de har 16. Hvorfor er det viktig at vi har slike egenskaper som langmodighet, kjærlighet og godhet, og hva har skjedd fordi noen har manglet slike egenskaper? 30 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

31 fatt inn, til a kjøpe dyre boliger og biler og som en gjorde kjøpe seg et hundehus med klimaanlegg! Ja, mange som hevder at de er Kristi etterfølgere, er ikke innstilt pa a «gi det for intet». (Matt 10:8) I likhet med de villfarne prestene i det gamle Israel underviser de «kun mot betaling» og mye av det de lærer andre, er ubibelsk. (Mi 3:11) En slik hyklersk oppførsel far ikke noen til a bli forlikt med Gud. 17 Pa den annen side vil den sanne kristne lære og gode gjerninger som vi gjør mot vare medmennesker, røre ved folks hjerte. Et eksempel: En pionerbror som gikk fra dør til dør, traff en eldre enke som raskt avviste ham. Hun nevnte at hun hadde statt pa en gardintrapp pa kjøkkenet og prøvd a skifte en lyspære da han ringte pa. «Det er ikke trygtatdugjørdetp aegenh and», sa han. Han 17, 18. (a) Hvordan bringer vi ære til Jehova nar vi reflekterer hans egenskaper? (b) Hva motiverer deg til a fortsette aværenidkjær til gode gjerninger? DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

32 skiftet lyspæren og gikk deretter videre. Da sønnen til kvinnen fikk vite om hva som hadde skjedd, ble han saimponertathanprøvde a finne broren for a takke ham. Det endte med at sønnen sa ja til et bibelstudium. 18 Hvorfor er du bestemt pa a fortsette avære nidkjær til gode gjerninger? Kanskje fordi du vet at du ved a være ivrig i felttjenesten og ha en god oppførsel ærer Jehova og kan hjelpe andre til a oppna frelse.(les 1. Korinter 10:31 33.) En annen grunn kan være at du har et sterkt ønske om a vise at du elsker Gud og dine medmennesker. (Matt 22:37 39) Hvis vi er nidkjære til gode gjerninger, vil vi bli rikt belønnet vi vil erfare glede og tilfredshet na, og vi kan se fram til den dagen da alle mennesker viser nidkjærhet for den sanne tilbedelse, til ære for var Skaper, Jehova. 32 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 Gainnp a eller skann koden5 wlp13 05/15-N-1

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget. 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget. 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova 8 15. AUGUST 2013 NR. 16 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget SIDE 3 SANGER: 125, 66 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova SIDE 18 SANGER:119,80

Detaljer

VAKTTARNET F ORKYNNER. Fa fullt utbytte av bibellesningen SIDE 7. til a hjelpe deg selv og andre SIDE 12. Forviss dere om de viktigere ting SIDE 22

VAKTTARNET F ORKYNNER. Fa fullt utbytte av bibellesningen SIDE 7. til a hjelpe deg selv og andre SIDE 12. Forviss dere om de viktigere ting SIDE 22 8 VAKTTARNET F ORKYNNER STUDIEARTIKLER 3. 9. JUNI Fa fullt utbytte av bibellesningen SIDE 7 SANGER: 114, 113 10. 16. JUNI Bruk Guds Ord til a hjelpe deg selv og andre SIDE 12 SANGER: 37, 92 17. 23. JUNI

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81 8 VAKTTARNET 15. NOVEMBER 2013 NR. 22 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 30. DESEMBER TIL 5. JANUAR «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81 6. 12. JANUAR Hvordan kan vi fortsette

Detaljer

1. JULI 2013 NR. 13 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KAN VI STOLE P A RELIGIONSSAMFUNNENE?

1. JULI 2013 NR. 13 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KAN VI STOLE P A RELIGIONSSAMFUNNENE? 8 VAKTTARNET 1. JULI 2013 NR. 13 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KAN VI STOLE P A RELIGIONSSAMFUNNENE? FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 1. APRIL JULI 2013 NR. NR. 13 7 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE Vol. 134,

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Lev i harmoni med Jesu kjærlige bønn. Hva vi kan lære av en gjennomtenkt bønn. «Tjen som slaver for Jehova»

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Lev i harmoni med Jesu kjærlige bønn. Hva vi kan lære av en gjennomtenkt bønn. «Tjen som slaver for Jehova» 8 VAKTTARNET 15. OKTOBER 2013 NR. 20 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 2. 8. DESEMBER Skaperverket gjør oss kjent med den levende Gud SIDE 7 SANGER: 110, 15 9. 15. DESEMBER «Tjen som slaver for

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Etterlign Moses tro SIDE 3 SANGER: 33, 133. Ser du «den usynlige»? SIDE 8 SANGER: 81, 132

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Etterlign Moses tro SIDE 3 SANGER: 33, 133. Ser du «den usynlige»? SIDE 8 SANGER: 81, 132 8 VAKTTARNET 15. APRIL 2014 NR. 8 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 2. 8. JUNI Etterlign Moses tro SIDE 3 SANGER: 33, 133 9. 15. JUNI Ser du «den usynlige»? SIDE 8 SANGER: 81, 132 16. 22. JUNI Ingen

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse. 26.augusttil1.september La Jehova forme deg

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse. 26.augusttil1.september La Jehova forme deg 8 15. JUNI 2013 NR. 12 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse SIDE 3 SANGER: 63, 77 26.augusttil1.september La Jehova forme deg SIDE 18 SANGER: 120,

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 8 VAKTTARNET 15. JANUAR 2014 NR. 2 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 3. 9. MARS Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 10. 16. MARS Riket har hersket i 100 år hvordan berører det

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Vil du bringe ofre for Riket? SIDE 11 SANGER: 40, 75. Gjør dette til minne om meg SIDE 22 SANGER: 99, 8

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Vil du bringe ofre for Riket? SIDE 11 SANGER: 40, 75. Gjør dette til minne om meg SIDE 22 SANGER: 99, 8 8 VAKTTARNET 15. DESEMBER 2013 NR. 24 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 3. 9. FEBRUAR Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! SIDE 6 SANGER: 65, 59 10. 16. FEBRUAR Vil du bringe ofre for Riket? SIDE

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Si oss: N ar skal disse ting skje?» SIDE 3 SANGER: 128, 101

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Si oss: N ar skal disse ting skje?» SIDE 3 SANGER: 128, 101 8 VAKTTARNET 15.JULI2013 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE NR.14 STUDIEARTIKLER 2. 8. SEPTEMBER «Si oss: N ar skal disse ting skje?» SIDE 3 SANGER: 128, 101 9. 15. SEPTEMBER «Se, jeg er med dere alle dager» SIDE

Detaljer

Moralske verdier. som gjør livet rikere

Moralske verdier. som gjør livet rikere V akn opp! NOVEMBER 2013 NR. 11 Moralske verdier som gjør livet rikere V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P A NETT www.jw.org TEN ARINGER FORSIDETEMA Moralske verdier som gjør livet rikere SIDENE 6 9 r

Detaljer

1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT?

1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT? 8 VAKTTARNET 1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT? FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE

Detaljer

1. FEBRUAR 2014 NR. 3 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KRIGEN SOM FORANDRET VERDEN

1. FEBRUAR 2014 NR. 3 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KRIGEN SOM FORANDRET VERDEN 8 VAKTTARNET 1. FEBRUAR 2014 NR. 3 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KRIGEN SOM FORANDRET VERDEN FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KRIGEN SOM FORANDRET 1. FEBRUAR 2014 NR. 3 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE Vol.

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Hvor lenge kan vi leve?

Hvor lenge kan vi leve? V akn opp! AUGUST 2013 NR. 8 Hvor lenge kan vi leve? V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P ANETT www.jw.org TEN ARINGER FORSIDETEMA Hvor lenge kan vi leve? SIDENE 6 9 r DE UNGE SPØR... HVORFORKUTTERJEGMEGSELV?

Detaljer

Tre ting som ikke kan kjøpes for penger

Tre ting som ikke kan kjøpes for penger V akn opp! OKTOBER 2013 NR. 10 Tre ting som ikke kan kjøpes for penger V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P ANETT www.jw.org TEN ARINGER FORSIDETEMA Tre ting som ikke kan kjøpes for penger SIDENE 8 11 r

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

KAN VI STOLE PA NYHETSMEDIENE?

KAN VI STOLE PA NYHETSMEDIENE? V akn opp! DESEMBER 2013 NR. 12 KAN VI STOLE PA NYHETSMEDIENE? V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P A NETT www.jw.org TEN ARINGER FORSIDETEMA Kan vi stole p a nyhetsmediene? SIDENE 4 7 r Finn Bibelens svar

Detaljer

2013 NR. 5. Beskytt deg mot kriminalitet!

2013 NR. 5. Beskytt deg mot kriminalitet! V akn opp! MAI 2013 NR. 5 Beskytt deg mot kriminalitet! V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P ANETT www.jw.org TEN ARINGER FORSIDETEMA Beskytt deg mot kriminalitet! SIDENE 6 9 r DE UNGE SPØR... HVA OM JEG

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer