Møteinnkalling for Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Formannskapet"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til eller tlf Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 118/13 119/13 120/13 121/13 122/13 123/13 Referatsaker Spørsmål og informasjon Rapporter over tilstand i Nøtterøyskolen Kommunale barnehager - vedtekter Tenvik gnr 89 bnr Veierland garasje avtale Styrsvikveien 86, 79/33 - Klage kommunale gebyrer Roar Jonstang ordfører Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Side 1 av 1 Nøtterøy kommune JournalpostID 13/30482 Saksbehandler: Kjersti Hauan, telefon: Sekretariatsseksjonen Referatsaker Utvalg Formannskapet Møtedato Saksnummer 118/13 Rådmannens innstilling Referatsaker tas til orientering. Skriv og meldinger Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker 1 13/28356 I /28229 I /28381 I /28508 I /28735 I /29643 I Fagforbundet v/gunn Søknad om endring av Elisabeth L. Hübner vararepresentant til Formannskap AU for LO-K Re kommune Årsrapport for alkoholkontroll 2012 Gatejuristen v/trude Gatejuristen - søknad om Trønnes-Christensen økonomisk støtte Rusmisbrukernes Søknad om økonomisk Interesseorganisasjo støtte til brukerveiledning i n/rio 2014 Hanne Marie Søknad om økonomisk Sørensen Berg støtte til alternativt og idealistisk juridisk tiltak Jernrosen Fullføring av Jernrosen Minnemonument v/ Minnemonument 22 juli 2011 Arvid F Janzon - Søknad om økonomisk bistand Tittel

4 Til Formannskap/AU Nøtterøy kommune v/formannskapsekretær Kjersti Hauan Søknad om endring av vararepresentant til Administrasjonsutvalget for LO-K. Formannskap-/AU s Arbeidstakerrepresentante for LO-K er HTV/Fagforbundet Gunn Elisabeth L.Hübner med vara fra Fellesorganisasjonen Mona SørensenTenold. Sørensen Tenold var tidligere Hovedtilltisvalgt for FO derav ble hun valgt inn som vara i F.skap/AU. Det er viktig at arbeidstakerrepresentantene i AU har et forpliktende ansvar for alle ansatte, innehar samme informasjon og muligheter til å arbeide med saker. De bør ha samme grunnlag fra bl.a. ulike forprosjekter som de Hovedtillitsvalgte er med på for å ha en god kontinuitet og sikre best mulig en forsvarlig saksbehandling, derav er det naturlig at det er Hovedtillitsvalgte som innehar disse plassene. Det er om lag 3 år siden Fellesorganisasjonen valgte ny Hovedtillitsvalgt, Kjell Halvorsen. Det er sjelden det er behov for varaframmøte, da dette er veldig stabilt, men det hender. Vi ber herved om at LO-K får endret vararepresentant til Kjell Halvorsen (FO). Det skal velges inn for ny periode i Januar, men vi kan ikke se noen grunn til at vi ikke gjennomfører endringen fra nå av. Det er også v/undertegnede drøftet dette med Sørensen Tenold, som tilslutter seg denne vurderingen, og som gjerne ser at dette blir gjort snarest. Nøtterøy 14.oktober 2013 Mvh Gunn Elisabeth L.Hübner LO-K

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/30483 Arkiv: FESaksbehandler: Kjersti Hauan, Telefon: Sekretariatsseksjonen Spørsmål og informasjon Utvalg Formannskapet Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her> Møtedato Saksnummer 119/13

22 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/26902 Arkiv: FA-A20, TI-&14 Saksbehandler: Kjell Jensen, Telefon: Skole- og barnehagekontoret Rapporter over tilstand i Nøtterøyskolen Utvalg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Formannskap - administrasjonsutvalget Kommunestyret Møtedato Saksnummer 030/13 120/13 021/13 Rådmannens innstilling 1. Rapporten om tilstanden i opplæringen i Nøtterøyskolen 2013 tas til orientering. 2. Resultatene vurders / bearbeides fram mot politisk behandling av skolens handlingsplan. 3. Planen legges fram for politisk behandling i mars Hovedutvalg for oppvekst og kultur Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. OK-030/13 Vedtak: 1. Rapporten om tilstanden i opplæringen i Nøtterøyskolen 2013 tas til orientering. 2. Resultatene vurders / bearbeides fram mot politisk behandling av skolens handlingsplan. 3. Planen legges fram for politisk behandling i mars 2014.

23 Dokumentoversikt: Vedlegg UTDRAG_KOMMUNEBAROMETERET 2013.doc Rapport om Tilstanden i opplæringen i Nøtterøy kommune 2013 Spesialundervisning Kortversjon Føringene i opplæringsloven sier at kommunens øverste organ skal ha en årlig rapport om tilstanden i opplæringa. Kommunen bestemmer selv når på året rapporten skal gis. Som et minimum er det krav at rapporten skal si noe om læringsmiljø, læringsresultater og frafall, der det siste punktet først og fremst gjelder for videregående opplæring. Rapporten skal danne grunnlag for kvalitetsarbeidet i kommunen. I Nøtterøy kommune har bearbeidelsen av rapporten i stor grad blitt gjort av administrasjonen i samarbeid med rektorene. Resultatet av dette arbeidet har blitt lagt fram for politisk behandling i mars (Handlingsplanen). Vi tenker oss at politikerne bør trekkes nærmere inn i vurderingsarbeidet på et tidligere stadium i prosessen. Rådmannen foreslår derfor at kvalitetsarbeidet suppleres med et dialogmøte hvor rektorene, tillitsvalgte, politikerne og skoleadministrasjonen møtes. November tilstandsrapport Januar styringssamtaler mellom skoleadministrasjonen og skoleledelsen Januar / februar dialogmøte mellom polikerne, skoleadministrasjonen, rektorene og tillitsvalgte Mars Politisk behandling av ny Handlingsplan Innledning Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Rapport om tilstanden i opplæringen Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale

24 målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd. Kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. Vurderinger Denne rapporten baserer seg på statistisk materiale, som til dels er innrapport til grunnskolens informasjonssystem (GSI), elevundersøkelsen og resultater fra nasjonale prøver og eksamen. Fra rådmannens side er det forsøkt å gi objektive beskrivelser av dagens situasjon. Til tross for dette vil det alltid være innslag av vurderinger. Forståelse av resultater og statistisk materiale, vil alltid gi rom for tolkninger. Etter rådmannens vurdering gir rapporten et realistisk bilde av nåværende ståsted, noe som kan gi godt grunnlag for framtidige beslutninger, både politisk, administrativt og ved den enkelte skole.

25 Resultatet fra rapporteringen, vil kunne gi innspill til vurdering i forbindelse med budsjettarbeidet. Rådmannens innstilling til vedtak: Rådmannen anbefaler at rapporten om tilstanden i opplæringen (tilstansdrapporten) i Nøtterøy kommune i 2013 tas til orientering og at resultatene vurders / bearbeides fram mot politisk behandling av skolens handlingsplan. Denne planen legges fram for politisk behandling i mars 2014.

26 UTDRAG KOMMUNEBAROMETERET 2013 GRUNNSKOLE

27 Grunnskole Teller 20 % av det samlede barometeret Karakter Plassering Snitt grunnskolepoeng siste fire år (15) 2,9 3,0 2, Snitt grunnskolepoeng siste år (5) 2,9 3,2 3, Snitt nasjonale prøver 5. trinn siste fire år (10) 5,5 5, Snitt nasjonale prøver 8. trinn siste fire år (10) 6,0 5, Snitt nasjonale prøver 9. trinn siste tre år (10) 5,4 Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående innen fem år, snitt siste fire år 4,3 4,1 4,2 4, Antall elever per PC (5) 2,0 1,6 1,5 1, Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år (2,5) 4,5 4, Trivsel, 10. trinn, siste fem år (2,5) 4,5 4, ,7 4,9 5,9 5, ,7 5,6 6,0 6, Andel ansatte i SFO uten relevant utdanning (5) 2,1 2,7 2,4 2, Åpningstid i SFO (5) 3,9 3,9 4,0 3, Andel av lærere uten godkjent utdanning, trinn (5) Andel av lærere uten godkjent utdanning, trinn (5) 1,0 39 Hva forteller tallene? Nasjonale prøver og grunnskolepoeng er viktigst. For nasjonale prøver teller alle prøver like mye. Frafallet i videregående skoler er også vektet høyt; det hjelper lite med gode resultater på ungdomsskolen hvis mange ikke fullfører og består eksamen på videregående skole. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng er stort sett midt på treet, noe som er litt rart ettersom elevene presterer veldig bra på nasjonale prøver, fra 5. til 9. trinn. Hvorfor klarer ikke elevene å gjenskape den prestasjonen på 10. trinn, målt mot resten av landet? Her er det antakelig mulighet for forbedring, ettersom nivået virker å være høyt tidligere i skoleløpet. Eller driller skolene elevene i nasjonale prøver, slik at prestasjonene der blir kunstig høye? Frafallet i videregående skole er også relativt lavt og stabilt, ifølge statistikken Folkehelseinstituttet har laget. En liten andel av lærerne står uten godkjent utdanning, her har kommunen i hovedsak vært god over flere år. I SFO har derimot tre av fire ingen relevant utdanning. Åpningstiden i SFO er middels.

28 Rapporterte nøkkeltall målt mot de beste KB 13 Registrert verdi KB 12 KB 11 Snitt grunnskolepoeng siste fire år (15) 39,5 39,5 39,1 Snitt grunnskolepoeng siste år (5) 39,3 39,7 40,0 Snitt nasjonale prøver 5. trinn siste fire år (10) 2,05 Snitt nasjonale prøver 8. trinn siste fire år (10) 3,30 Snitt nasjonale prøver 9. trinn siste tre år (10) 3,67 Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående innen fem år, snitt siste fire år 23,0 23,9 23,7 22,6 + 15,1 Antall elever per PC (5) 3,7 4,3 4,7 5,1 + 1,3 Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år (2,5) Trivsel, 10. trinn, siste fem år (2,5) ,2 3,7 0,4 2,7 + 0,0 0,7 1,1 0,0 0,0 + 0,0 Andel ansatte i SFO uten relevant utdanning (5) Åpningstid i SFO (5) Andel av lærere uten godkjent utdanning, trinn (5) Andel av lærere uten godkjent utdanning, trinn (5) KB 10 Endring Topp 5 % ,5-43,2 2,08-2,09 3,25 + 3,29 39,0 3,74 De beste i kommunegruppa Asker Oppegård Lier Kongsberg Sola Molde Hamar Nøtterøy Lørenskog Bodø Lillehammer Skedsmo Ålesund Ski Haugesund Rang GSK GSK1 GSK2 GSK3 GSK4 GSK5 GSK6 5 5,5 5,6 6,0 6,0 6,0 5,1 8 5,8 4,8 6,0 6,0 6,0 4,6 40 4,6 4,3 5,2 5,3 4,4 4,2 46 4,4 4,3 5,7 4,9 4,4 4,3 53 4,6 4,1 5,5 5,2 4,5 4,4 62 2,9 3,8 4,5 4,3 4,5 5,9 75 3,4 3,3 6,0 4,4 4,3 4,5 77 2,9 2,9 5,5 6,0 5,4 4,3 83 3,8 3,4 5,0 4,5 3,8 4,6 94 4,9 4,7 4,3 5,1 4,1 2,8 95 4,3 4,7 4,5 4,4 4,5 4, ,5 3,9 5,1 4,1 3,4 3, ,8 3,8 5,3 3,5 3,3 4, ,6 3,9 5,7 4,3 4,0 4, ,9 3,7 4,1 3,7 3,3 4,7 GSK7 GSK8 GSK9 GSK10 GSK11 GSK12 GSK13 4,0 5,9 5,8 4,9 4,0 2,6 4,5 3,3 5,6 5,5 4,9 5,2 3,1 4,1 5,1 5,4 4,8 5,1 5,1 2,9 4,8 3,6 4,1 5,1 5,2 5,1 3,5 5,1 2,7 5,7 4,6 5,8 5,4 2,0 3,4 3,2 5,2 4,3 5,7 5,2 3,2 4,0 1,3 6,0 6,0 5,9 5,7 3,4 3,9 2,0 4,5 4,5 5,7 5,7 2,1 3,9 2,5 5,7 5,8 4,4 4,8 2,5 6,0 3,7 4,3 4,3 5,9 5,6 3,1 3,5 1,0 5,3 5,0 5,5 3,9 2,2 3,6 3,9 5,3 5,6 4,9 4,4 3,6 5,5 1,8 5,1 5,3 5,7 5,6 2,3 5,0 2,0 5,7 5,0 4,1 2,4 2,7 3,4 2,6 4,6 4,4 6,0 6,0 4,0 4,3

29 De beste i fylket Nøtterøy Lardal Sande (Vestf.) Tønsberg Hof Stokke Sandefjord Svelvik Re Holmestrand Andebu Horten Tjøme Larvik Larvik Rang GSK GSK1 GSK2 GSK3 GSK4 GSK5 77 2,9 2,9 5,5 6,0 5,4 84 3,8 4,0 6,0 4,4 2, ,8 2,9 4,8 4,0 4, ,3 3,9 5,4 4,3 4, ,1 2,5 2,2 5,1 3, ,0 3,5 3,4 3,6 3, ,7 3,9 5,3 3,6 3, ,8 3,5 6,0 2,3 1, ,3 2,6 3,5 3,5 2, ,3 1,6 3,2 3,8 3, ,8 1,0 5,5 2,3 1, ,3 2,7 4,0 3,1 3, ,3 4,9 2,0 1,4 2, ,2 2,3 4,1 2,6 2, ,2 2,3 4,1 2,6 2,1 GSK6 4,3 3,9 3,4 3,5 3,1 3,1 3,2 1,6 3,8 2,6 3,2 2,7 1,6 2,9 2,9 GSK7 2,0 2,7 4,6 1,0 3,4 3,1 2,1 4,3 2,6 1,0 2,7 1,5 4,3 1,0 1,0 GSK8 4,5 4,7 3,8 4,7 5,9 4,8 4,4 5,8 5,2 4,2 5,1 3,5 5,9 5,1 5,1 GSK9 GSK10 GSK11 GSK12 GSK13 4,5 5,7 5,7 2,1 3,9 5,7 6,0 6,0 3,8 5,0 4,6 5,0 6,0 3,6 5,8 4,2 5,6 5,9 2,2 3,9 3,7 6,0 6,0 1,8 5,0 4,4 5,6 6,0 2,5 4,8 4,1 5,2 5,3 2,4 3,3 5,1 6,0 6,0 4,3 4,3 4,4 6,0 5,7 3,3 5,4 4,6 5,9 6,0 3,9 5,0 4,1 3,7 6,0 2,3 5,8 4,4 5,5 5,5 2,4 6,0 4,7 5,8 6,0 3,3 4,6 4,6 5,8 5,3 1,8 5,1 4,6 5,8 5,3 1,8 5,1 Andre fakta Slik har prestasjonene til de aller beste vært de siste årene. Her kan du også se hvor mange kommuner som har levert et bedre og dårligere nøkkeltall, målt mot året før. "Trend" viser om det er flest som har forbedret (+) eller forverret (-) seg det siste året. Nasjonal utvikling GRUNNSKOLE Snitt grunnskolepoeng siste fire år (15) Snitt grunnskolepoeng siste år (5) Snitt nasjonale prøver 5. trinn siste fire år (10) Snitt nasjonale prøver 8. trinn siste fire år (10) Snitt nasjonale prøver 9. trinn siste tre år (10) Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående innen fem år, snitt siste fire år (20) Antall elever per PC (5) Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år (2,5) Trivsel, 10. trinn, siste fem år (2,5) Andel av lærere uten godkjent utdanning, trinn (5) Andel av lærere uten godkjent utdanning, trinn (5) Andel ansatte i SFO uten relevant utdanning (5) Åpningstid i SFO (5) Topp 5 % i Kommune-Norge ,5 42,6 42,2 43,2 43,5 43,1 2,1 3, Forbedret siste år Forverret siste år Forbedret - forverret Trend , , ,9 3,7 15,1 15,0 15,4 14, ,3 1,4 1,5 1, ,6 91, ,2 88, ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, ,4 16,2 17,7 17, ,0 30,3 30,3 31,

30 Hvordan vil elevtallet endre seg i framtiden? Endring i elevtallet sier noe om eventuelt behov for nye klasser eller skoler, eller fare for nedleggelser. Er veksten sterkere enn landsgjennomsnittet, vil det isolert øke rammetilskuddet målt mot resten av landet. Slik er SSBs framskrivninger sommeren 2012 for de neste fireårsperiodene: Innbyggere 6-12 år (barnetrinnet) Middels vekst Antall Høy vekst Antall Endring fra 2012 Vekstnivå Lavere enn landet Lavere enn landet Lavere enn landet Endring fra 2012 Vekstnivå Lavere enn landet Lavere enn landet Lavere enn landet Innbyggere år (ungdomstrinnet) Middels vekst Høy vekst Antall Antall Endring fra 2012 Vekstnivå Høyere enn landet Lavere enn landet Lavere enn landet Endring fra 2012 Vekstnivå Høyere enn landet Lavere enn landet Lavere enn landet

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/29614 Arkiv: FA-A10, TI-&00 Saksbehandler: Heidi Ørnlo, Telefon: Oppvekst- og kultursektor Kommunale barnehager - vedtekter Utvalg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap - administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksnummer 029/13 022/13 121/13 Rådmannens innstilling 1. Forslag til endring i vedtektenes pkt 3 vedtas. 2. Åpningstid for barnehagene settes til kl Leke- og oppholdsareal settes lik statlig veiledende norm. 4. Vedtektsendringene gjøres gjeldende fra Hovedutvalg for oppvekst og kultur Behandling: Theres Lorentzen, A felles med Venstre og Felleslista Rødt/SV fremmet følgende forslag til punkt 3 i vedtektene Ved ellers like vilkår skal barn prioriteres barnehageplass innenfor den skolekretsen barnet tilhører. Harald Ekeli, Felleslista Rødt/SV fremmet følgende forslag til tilleggspunkt i punkt 6 i vedtektene For å sikre en hensiktsmessig bruk av personalresurssene må foreldre/foresatte avklare om de vil ha tidlig eller sen oppholdstid i barnehagen for sitt/sine barn. Joachim Poppe-Holmdal, V felles med Felleslista Rødt/SV og A fremmet følgende forslag til siste setning i 4. avsnitt i punkt 3. Opptak endres til Under forutsetning av at rettigheten i forhold til barnehagelovens 12 A er oppfylt, til dels plass i annen barnehage, fortrinsvis i geografisk nærhet til hjemmet, dersom det ikke er mulig å oppfylle 1. eller 2. prioritet. Votering: Lorentzens forslag falt med 6 mot 5 stemmer (A, V, Felleslista Rødt/SV). Ekelis forslag falt med 9 mot 2 stemmer (Felleslista Rødt/SV, V). Poppe-Holmdals forslag falt med 6 mot 5 stemmer (A, V, Felleslista Rødt/SV).

80 Rådmannens innstilling til punkt 1. enstemmig vedtatt. 2. enstemmig vedtatt. 3. enstemmig vedtatt. 4. enstemmig vedtatt. OK-029/13 Vedtak: 1. Forslag til endring i vedtektenes pkt 3 vedtas. 2. Åpningstid for barnehagene settes til kl Leke- og oppholdsareal settes lik statlig veiledende norm. 4. Vedtektsendringene gjøres gjeldende fra

81 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Vedtekter forslag til endringer 2. Høringsbrev endring av vedtekter kommunale barnehager Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Det er gjennomført høring om endringer i vedtektene for kommunale barnehager. I tråd med vedtak i sak 101/13 Barnehagestruktur var høringsinnstans FAU i de kommunale barnehagene. Forslag til endring gjelder vedtektenes pkt 3 opptak, pkt 6 åpningstid og pkt 9 leke- og oppholdsareal. Vedtekter for kommunale barnehager skal vedtas politisk. Innledning Med bakgrunn i de vurderinger og konklusjon i sak 101/13 Barnehagestruktur, som omhandler vedtekter for kommunale barnehager, har rådmannen sendt følgende endringsforslag ut til høring, med høringsfrist : Vedtektenes pkt 3 Opptak. Annet avsnitt endres til Plass i barenehage tildelses etter reglene om alder gitt i barnehagelova 2A. Barnehageplass tildeles barn bosatt i Nøtterøy. Sjette avsnitt endres til: Søsken gis rett til plass i samme barnehage, forutsatt at hver av søskene er rettighetsbarn jf. Barnehagelova, samt at det kan medføre flytting til barnehage med ledig kapasitet. Nytt avsnitt syv: Ved hovedopptak og supplerende opptak tilstrebes tilbud om plass innen den skolekrets barnet tilhører, så langt dette er mulig. Vedtektenes pkt 6 Åpningstid og oppholdstid Første avsnitt annen setning endres til: Åpningstiden er for tiden fra kl Vedtektenes pkt 9 Leke- og oppholdsareal Endres til: Veieledende arealnorm for barns lekeareal er 4 kvadratmeter netto per barn over 3 år og om lag 1/3 mer per barn under 3 år. Netto uteareal settes til om lag 6 ganger kravet til lekeog oppholdsareal inne. Det er innkommet høringsuttalelse fra alle de kommunale FAUene. Vurderinger I høringsuttalelsene fremkommer det: Vedtektenes pkt 3 Det gis tilslutning til endringsforslag under pkt 3 i vedtektene, men det er ønske om å ta inn som siste del av setningen i sjette avsnitt: etter dialog og samtykke med foresatte. Dette er en presisering i forhold til god saksbehandling som rådmannen anbefaler tatt inn. Det er foreslått å ta inn igjen i sjette avsnitt siste setning: vil bli forsøkt å ta hensyn til barnegruppens sammensetning. Argument for å beholde setningen er bl.a behov for synliggjøring av å etterstrebe kjønnsfordeling mellom gutter og jenter av hensyn til det sosiale miljøet. Rådmannen er enig i argumentet og anbefaler å ta setningen inn i forslag til vedtekter.

82 Vedtektenes pkt 6 Det er i flertall av høringsuttalelsen ønsket at åpningstiden settes til kl , som et alternativ til høringsforslaget. Ut i fra de innspill som har kommet fra et flertall av foreldreutvalgene vurderer rådmannen det riktig å følge rådet fra flertallet. Det er i flere av høringsuttalelsene fremført forutsetning om opprettholdelse av voksentetthet og behov for flere ressurser ved utvidelse av åpningstid. Rådmannen er av den oppfatning at det ved organisering og arbeidsplanlegging på den eneklte barnehage, vil være mulig å øke barnehagens åpnings tid 15 minutter på morgenen og 15 minutter om ettermiddagen, som et faglig forsvalig tilbud, innenfor den personalressursen, barnehagen i dag har. Det er i en av høringsuttalelsene bedt om at kommunen gjennomfører ny behovsundersøkelse for å kartlegge hvor stort behovet er for utvidet åpningstid. Rådmannen har vurdert åpningstid i barnehagene på bakgrunn av de innspill og tilbakemeldinger som er kommet i arbeidet med Barnehagestruktur og vurderer ikke at det er nødvendig med et stort arbeid med ny behovsanalyse nå. Det er i flere av høringsuttalelsene reist forslag om at barnehagene er stengt på julaften. Begrunnelsen er at det erfaringsmessig er få som benytter barnehageplass julaften. Rådmannen ser at dette er tema som bør vurderes, men da det ikke var et tema i høringen, er det flere som ikke har uttalt seg til dette spørsmålet. Det anbefales derfor at dette blir tema ved senere revidering av vedtektene. Vedtektenes pkt 9 Det er i noen av høringsuttalelsene fremført ønske om at arealnorm skal opprettholdes med 4 og 5,5 kvm. Rådmannens forslag er identisk med ordlyden som ligger i den sentralt gitte veiledningsnormen. Ved å ta inn i vedtektene for de kommunale barnehagene den ordlyd som ligger til grunn i sentralt gitt veiledningsnorm, likestilles de kommunale og de private barnehagene i forhold til godkjenning av areal. Konklusjon Vedtekter for kommunale barnehager Nøtterøy endres som følger:

83 Oppvekst- og kultur Skole- og barnehagekontoret VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NØTTERØY 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene i Nøtterøy drives i samsvar med lov om barnehager og de til enhver tid gjeldende forskrifter til loven, samt kommunale vedtak. Hovedutvalg for oppvekst- og kultur har ansvaret for forvaltningen av og tilsynet med de kommunale barnehagene. Hovedutvalget for oppvekst- og kultur er administrativt tilknyttet skole- og barnehagekontoret. 2. Samarbeidsutvalg og foreldreråd Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Samarbeidsutvalget består av foresatte og personale med to representanter fra hver av gruppene. Barnehageeier deltar med en politisk valgt representant. Foreldrerådet består av foreldre til barna i barnehagen. 3. Opptak Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema etter forutgående utlysing i lokalpressen. Plass i barnehage tildeles etter reglene om alder gitt i barnehagelovens 12 A. Barnehageplass tildeles barn bosatt i Nøtterøy. Barn som fyller ett år innen utgangen av august har etter søknad rett til plass fra august det året det søkes om plass. Etter barnehagelovens 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester, rett til prioritet ved opptak i barnehage. Foresatte søker barnehageplass i prioritert rekkefølge. Prioriteringen er ingen rettighet. I henhold til forskrift om opptak skal opptaksmyndigheten søke å oppfylle søkers ønske om 1. eller 2.prioritet. Under forutsetning av at rettigheten i forhold til barnehagelovens 12 A er oppfylt, tildeles plass i annen barnehage dersom det ikke er mulig å oppfylle 1. eller 2.prioritet. Når rettighetene etter barnehageloven er oppfylt, gis det fortrinnsrett for: - barn som har dokumentert behov for spesialpedagogisk hjelp og assistanse - barn fra familier med dokumenterte betydelige helsemessige belastninger - barn fra minoritetsspråklige familier Det vil bli forsøkt å ta hensyn til at søsken får Søsken gis rett til plass i samme barnehage, forutsatt at hver av søskene er rettighetsbarn jf barnehagelova, samt at det kan medføre flytting til barnehage med ledig kapasitet.. og til barnegruppens sammensetning. Ved hovedopptak og supplerende opptak tilstrebes tilbud om plass innen den skolekrets barnet tilhører, så langt dette er mulig. Tildeling av plass i kommunal barnehage til barn fra annen kommune, skjer etter avtale med barnets hjemkommune.

84 For å rekruttere og beholde kvalifisert personale i vanskelig rekrutterbare yrker, kan det tildeles midlertidig personalplass i kommunale barnehager. 4. Opptaksmyndighet og klageinstans Opptak av barn foretas i henhold til delegasjon av kommunaldirektør for oppvekst- og kultursektoren i samråd med styrerne. Formannskapet er endelig klageinstans over enkeltvedtak fattet administrativt. 5. Oppsigelse Oppsigelse av plass skjer med 3 måneders skriftelig varsel. Uregelmessig frammøte, manglende betaling eller ubegrunnet fravær over lengre tid, kan føre til tap av plass. Avgjørelsen om dette tas av kommunaldirektøren i henhold til delegasjon. Formannskapet er endelig klageinstans over administrasjonens avgjørelse. Ved flytting til annen kommune, opphører i regelen rett til plass. Foresatte skal uten opphold melde fra om flytting ut av kommunen. Plass i barnehage kan beholdes etter avtale med barnets bostedskommune, maksimum ut påbegynt barnehageår. Dersom barnets hjemkommune ikke yter refusjon for plassen, sies plassen opp med 3 måneders varsel. 6. Åpningstid og oppholdstid Barnehagenes åpningstid fastsettes av kommunestyret. Det fastsettes en arbeids- og ferieplan for hvert barnehageår. Åpningstiden er for tiden fra kl kl Julaften er barnehagen åpne til kl Barnehagene holdes stengt i romjulen, nyttårsaften, i påsken og tre uker i juli. Daglig oppholdstid er inntil 9 timer pr dag. Avtalt oppholdstid i redusert plass for det enkelte barn er bindende. Endring av oppholdstid avgjøres administrativt. Fravær meldes til barnehagen så snart som mulig. 7. Foreldrebetaling Betaling for opphold skjer for hver måned til kommunekassereren i Nøtterøy etter betalingsregler som fastsettes av kommunestyret. 8. Helseforhold Egenerklæring om barnets helsetilstand gis på fastsatt skjema før barnet begynner i barnehagen. Når det oppstår smittsomme sykdommer i hjemmet, plikter de foresatte å melde relevante opplysninger til barnehagen. Etter folkehelseinstituttets retningslinjer skal ikke syke barn oppholde seg i barnehagen. 9. Personalets opplysningsplikt Når et barn er funksjonshemmet eller står i fare for å utvikle funksjonshemming, plikter barnehagens styrer i samråd med foreldrene å ta kontakt med sakkyndig instans. Barnehagens personale har opplysningsplikt til sosialtjenesten og skal etter eget tiltak, etter samtykke fra foresatte, gi opplysninger om forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenesten. Side 2 av 3

85 Likeledes har personale opplysningsplikt til barneverntjenesten og skal etter eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. 9. Leke- og oppholdsareal Netto leke- og oppholdsareal inne settes til min. 4 m2 for barn over 3 år og min. 5,5 m2 for barn under 3 år i heldagsplass. Veiledende arealnorm for barns lekeareal er 4 kvadratmeter netto per barn over 3 år og om lag 1/3 mer per barn under 3 år. Netto uteareal settes til om lag 6 ganger kravet til leke- og oppholdsareal inne. 10. Internkontroll Hver barnehage har internkontrollsystem i følge internkontrollforskriften av Side 3 av 3

86 NØTTERØY KOMMUNE KOMMUNALDIREKTØREN OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN HØRINGSBREV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER NØTTERØY Med forbehold av kommunestyrets endelige godkjenning, sendes forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager på Nøtterøy, ut til høring. Forslag til endring av vedtekter bygger på sak og høringsdokument om barnehagestruktur. I vedlagte forslag til vedtekter fremkommer endring ved overstryking av tekst som foreslått tatt ut og ny tekst som foreslått tatt inn, er skrevet med rødt. Sak om vedtektsendring er berammet behandlet i hovedutvalg for Oppvekst og kultur Gjennom høringsrunden bes det om tilbakemelding på foreslåtte endringer, som bl.a endret åpningstid. Høringsinnstansene står selvfølgelig fritt til å uttale seg og komme med forslag, utover hva som er foreslått endret. For å ivareta nødvendig saksbehandlingstid etter endt høring, er høringsfrist satt til Høringsinstanser er Barnehager på Nøtterøy v/foreldreutvalg Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis elektronisk innen eller med vanlig post til Nøtterøy kommune Oppvekst og kultur Postboks Nøtterøy Eventuelle spørsmål kan stilles til: Heidi Ørnlo, rådgiver skole- og barnehagekontoret Inger Johanne Røkenes, fagleder barnehage Vennlig hilsen Christian Thaulow kommunaldirektør Heidi Ørnlo rådgiver

87 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/29425 Arkiv: FESaksbehandler: Cicilie Sørum Gregoire, Telefon: Tenvik gnr 89 bnr Veierland garasje avtale Utvalg Formannskapet Møtedato Saksnummer 122/13 Rådmannens innstilling 1. Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle avtalen med Veierland garasjesameie om leie av grunn til garasjeanlegget i Tenvik (gbnr 89/105) av 8. oktober Følgende premisser legges til grunn for reforhandlingen: Kravet om at garasjene skal forbeholdes fastboende på Veierland som en forutsetning for avtalen, videreføres ikke. Garasjesameiet styrer tildelingen av garasjer på egne premisser. Kart og omfang av leieobjektet oppdateres. Grunnleien defineres med kr 1500 pr. garasje. Grunnleien skal ikke inngå som en del av kommunens gebyrvedtekter, men skal reguleres direkte i leieavtalen. Hvert femte år skal kommunen, som utleier, ha rett til å oppjustere leien i henhold til markedspris. I tillegg kan leien justeres i henhold til konsumprisindeksen hvert tredje år. Grunnleie betales samlet av garasjesameiet til Nøtterøy kommune. Avtalen skal være løpende og tidsubestemt, med 1 års gjensidig oppsigelsesfrist. Partenes forpliktelser ved opphør av avtale reguleres. Eventuell innløsning av garasjene reguleres særskilt.

88 Dokumentoversikt: Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon I kommunestyresak 014/13 ble administrasjonen bedt om å foreta en ny utredning av saken vedrørende parkeringsordningen i Tenvik, og reforhandling av avtalen med Veierland garasjesameie. Dette som følge av at kommunestyrets vedtak i sak 099/12, hvor det fremgikk at garasjene på kommunens tomt gbnr 89/105 i Tenvik ikke lenger skulle reserveres fastboende på Veierland, ble opphevet. Opprinnelig hadde kommunen ved inngåelse av avtalen med garasjesameiet, om leie av grunn for oppføring av garasjer på kommunens tomt i Tenvik, satt krav til at garasjene skulle forbeholdes fastboende på Veierland. Avtalen ble inngått 8. oktober Veierland garasjesameie har i etterkant av vedtaket vært negative til å endre vilkåret om at garasjene skal forbeholdes fastboende, og ønsker å opprettholde dagens parkeringsordning. Rådmannen anbefaler derfor å forsøke å reforhandle leieavtalen med garasjesameiet, uten å legge føringer for hvordan garasjene skal tildeles. Dette innebærer at kommunen ikke viderefører opprinnelig forutsetning om at garasjene skal forbeholdes fastboende på Veierland, og at garasjesameiet kan drive garasjeanlegget på egne premisser. Øvrige premisser for reforhandlingen er at grunnleien skal innbetales samlet fra garasjesameiet. Leien skal heretter reguleres av avtalen, og skal ikke inngå i kommunens gebyrvedtekter (som er gjenstand for årlige vedtak). Gjeldende leie på kr 1500 pr. garasje videreføres. Leien kan oppjusteres til markedspris hvert femte år, og i henhold til konsumprisindeksen hvert tredje år. Innledning Den 8. oktober 1973 inngikk Veierland garasjesameiet en avtale om leie av grunn til oppføring av garasjer på kommunens tomt med gnr. 89, bnr. 105 ( avtalen ). Garasjene har til nå vært forbeholdt fastboende på Veierland. Dette var en forutsetning for avtalen, og ble nedfelt som et krav fra kommunen side på avtaletidspunktet. Denne forutsetningen følger også senere vedtatte endringer i avtalen. Kommunestyret fattet i sak 099/12 vedtak om at garasjene på kommunens tomt gbnr 89/105 i Tenvik ikke lenger skulle reserveres fastboende på Veierland. Vedtaket ble opphevet av fylkesmannen og kommunen. Tilbakemeldinger fra Veierland garasjesameie i etterkant av vedtaket, signaliserer at sameiet p.t ikke ønsker å inngå ny leieavtale/reforhandle leieavtalen på en måte som medfører at nåværende parkeringsordning ikke kan videreføres. I kommunestyresak 014/13 ble administrasjonen bedt om å foreta en ny utredning av saken vedrørende parkeringsordningen i Tenvik og reforhandling av avtalen med Veierland garasjesameie. I det forestående gjennomgås de juridiske rammer for nåværende avtaleforhold mellom garasjesameiet og Nøtterøy kommune. Deretter fremstilles de alternativer administrasjonen har vurdert i saken, samt rådmannens anbefaling og konklusjon. Faktagrunnlag Avtalen mellom Veierland garasjesameie og Nøtterøy kommune av 8. oktober 1973 ( avtalen ) bygger på formannskapsvedtak i sak nr. 454/1972, den 17. august 1972, hvor det vedtas at: formannskapet godkjenner at det for de fastboende på Veierland blir oppsatt garasjer langs

89 åsen på parkeringsplassens vestside i Tenvik. Det ble i tillegg vedtatt at det skulle utstedes en leiekontrakt for grunn. I rådmannens innstilling i saken fremgår at det bør imidlertid opprettes en kontrakt slik at det kun blir fastboende som får denne fordel, og hvis de av en eller annen grunn skulle selge sin eiendom så bortfaller garasjeretten. I formannskapssak nr. 617/1972, fremgår at Nøtterøy kommune ikke ønsket å stå som byggherre for garasjer i Tenvik til fastboende på Veierland. Det står i vedtaket at en finner det rimelig at enten Veierland Vel eller fastboende i fellesskap finner fram til en løsning for oppføring av garasjene. Veierland garasjesameie ble stiftet 15. november 1972, og utgjør et tingsrettslig sameie. Sameiet ble registrert i Brønnøysundsregistrene 27. august Vedtektene til Veierland garasjesameie ble vedtatt 1. mars Det fremgår at sameiets formål er å bygge og drive et garasjeanlegg på kommunens tomt, gnr 89. bnr. 105 på Tenvik. Avtalen er signert av 3 representanter fra garasjesameiet, Ø. Løken, Frank Solberg og Jan Ove Evensen (mest sannsylig det sittende styret på tidspunktet for avtaleinngåelse). Avtalen ble tinglyst 28. april 1988, sammen med en fullmakt hvor det fremgår at Veierland Garasjesameie forpliktes av Jan Ove Evensen og Nils Jørgen Borgland. Alle tretten medlemmer ser ut til å ha signert på fullmakten. I henhold til ordlyden i avtalen omfatter leieobjektet et areal på 383 kvm i Tenvik på gnr 89 bnr 105. Leieperioden er på fem år med automatisk fornyelse med ett år av gangen. Det er avtalt en gjensidig oppsigelsesadgang med tre måneders varsel. Årilg leie var satt til kr 200,- med regulering hvert femte år. Opprinnelig ble det oppført 13 garasjer. I formannskapssak nr. 260/1980, ble det i møtet den 26. juni 1980 vedtatt at Veierland garasjesameie skulle få sette opp ytterligere 12 garasjer i henhold til reguleringsplan for Tenvik datert Det ble i vedtaket presisert at det er en forutsetning at garasjene brukes av fastboende på Veierland og at de ikke kan overdras til eller ved leie, lån eller på annen måte kan disponeres av sommergjester etc. Årlig leie blir regulert, og det presiseres at for øvrig gjelder de bestemmelser som er fastsatt i leiekontrakt (datert ). I formannskapsvedtak i sak nr. 243/1987 ble det vedtatt å godkjenne oppføring av ytterligere 19 garasjer for fastboende på Veierland. Det fremgår også i det vedtaket at det forutsettes at de regler om disposisjonsrett, overdragelse, leie osv. som gjelder for nåværende garasjer, også skal gjelde for de nye garasjene. Til sammen er det oppført 31 garasjer på kommunens tomt. Dette vil si at det i tillegg, i følge ovennevnte, er gitt tillatelse til oppføring av 13 garasjer som p.t ikke er oppført. Juridiske vurderinger Om avtalepartene Etter kommunens oppfatning er det på det rene at avtalen er inngått med Veierland garasjesameie. Partsevnen til sameiet fremgår av fullmakter og sameietsvedtekter, eventuelt supplert av sameieloven. Det følger av juridisk litteratur at dersom styret opptrer innenfor rammen av vedtektene blir samtlige sameiere bundet i kontrakter ovenfor tredjemenn (kommunen i dette tilfellet), jf bl.a Tingsrett av Falkanger s Avtalen er signert av sameiets styre fra 1973, og den må sies å være inngått innenfor rammene av sameiets vedtekter. Sameiets formål er i henhold til vedtektenes 1 å bygge og drive et garasjeanlegg på kommunens tomt, gnr 89. bnr. 105 på Tenvik. I tillegg finnes en tinglyst fullmakt som legitimerer Jan Ove Evensen til å forplikte sameiet. Evensen er en av de som har signert på leieavtalen med kommunen den 8. oktober 1973.

90 Fullmakten er datert 18. april 1988, og ble tinglyst sammen med avtalen den 28. april 1988 med dagboknummer Det må være klart at sameiet var legitimert til å inngå leieavtalen med kommunen og ettter hvert foreta utvidelser av denne ved å søke om, og få godkjent oppføring av flere garasjer. Kommunen og garasjesameiet har da utøvd tilbud og aksept i forhold til å utvide den opprinnelige avtalen gjennom søknad og vedtak om å få sette opp flere garasjer. Det presiseres i vedtakene at øvrige avtalevilkår fortsatt skal gjelde for utvidelsen. Kommunen er derfor av den oppfatning at det ikke på noe tidspunkt er inngått separate avtaler med sameierne. Det faktum at kommunen p.t får innbetalt årsavgift separat fra hver enkelt sameier, endrer ikke på partsforholdet i leieavtalen, jf fremstillingen ovenfor. Lovanvendelse Et annet spørsmål er hvorvidt avtalen er en alminnelig avtale om leie av grunn, eller om den skal anses som en tomtefesteavtale. Dette vil kunne være bestemmende i forhold til de regler som får anvendelse. For avtaler om leie av grunn gjelder vanlige avtalerettslige regler. For inngåelse av tomtefesteavtaler gjelder lov om tomtefeste i tillegg til vanlige avtalerettslige regler. Tomtefesteloven stiller i så fall en del krav til avtalen. Reglene i tomtefesteloven er i utgangspunktet anvennlige på et hvert festeforhold. For at tomtefesteloven skal gjelde, oppstilles spesielle krav og gyldighetsvilkår. En festeavtale skal for eksempel inneholde en klar definisjon av formålet, jf tomtefestelovens 5. I tillegg stilles krav til angivelse av tomteverdien (Tingsrett av Falkanger s.240). Gulating lagmannsrett har tidligere uttalt (i dom LG ) at tomtefestelovens bestemmelser kun gjelder grunn til hus, og fant for eksempel at loven ikke får anvendelse på avtaler om parkering. I vårt tilfelle gjelder det oppføring av garasjer, og spørsmålet er om dette kan anses som hus i henhold til lov om tomtefeste. Rådmannen mener det er sterkt tvilsomt at oppførte garasjer kan anses som hus i tomtefestelovens forstand, og er derfor av den oppfatning at avtalen må anses som alminnelig leie av grunn. Lovanvendelsen har for øvrig liten praktisk betydning i vår sak. Konsekvensen av at tomtefesteloven skulle fått anvendelse, er at avtalen kan sies opp med seks måneders varsel i stedet for tre måneder som avtalt, jf tomtefestelovens 9. Avtalens innhold forutsetninger for avtalen Avtalen gjelder leie av grunn mot vederlag. Det fremgår av ovennevnte saksfremlegg og vedtak at følgende forutsetninger er lagt til grunn for avtalen: Garasjene skal forbeholdes fastboende på Veierland Det er kun fastboende som skal disponere garasje. Dette innebærer at garasjene ikke kan overdras til eller ved leie, lån eller på annen måte disponeres av ikke fastboende. Denne forutsetningen fremgår også av sameiets vedtekter 4 tredje ledd: Det er et krav fra Nøtterøy kommune at garasjen kun kan overdras til fastboende på Veierland. Øvrige avtalevilkår i 1973-avtalen gjelder også for de garasjene som er oppført i etterkant, selv om det ikke er utformet en oppdatert avtale. Det vil si at den opprinnelige avtalen kommunen har med garasjesameiet omfatter alle 31 garasjer. Som nevnt fremgår forutsetningen om at garasjene skal reserveres fastboende på Veierland også av sameiets vedtekter. Vedtektene er vedtatt av flertallet i sameiet. Det følger av juridiske litteratur (bl.a Tingsrett av Falkanger s ) at mindretallet i et sameiet er like bundet av et sameievedtak som flertallet, så fremt vedtaket er lovlig. Som tredjepart i forhold til vedtak i sameiet, må kommunen kunne legge til grunn at vedtaket er lovlig til det eventuelt er overprøvd av en domstol i henhold til reglene i sameieloven.

91 Kommunen kan derfor forholde seg likt til hver og en av sameierne, uavhengig om disse er en del av flertallet eller mindretallet i vedtaket. Kommunen skal derfor ikke ta stilling til eventuelle privatrettslige avtaler, forhold og/eller pågående tvister sameierne mellom. Alternative løsninger Alternativ 1: Endring av avtalen i forhold til kravet om at garasjer reserveres fastboende samtykke kreves Ingen av partene kan ensidig endre avtalens innhold og forutsetninger. Dette innebærer at kommunen ikke uten samtykke fra sameiet, kan endre forutsetningen for avtalen om at garasjene pr. i dag, kun skal disponeres og eies av fastboende på Veierland. Kommunen har ikke myndighet eller hjemmel til å pålegge sameiet å endre sine vedtekter. Sameiet kunne heller ikke ha endret vedtektene i strid med kommunens forutsetninger for avtalen uten formannskapets samtykke. Ved endringer som innebærer brist i forutsetningene for avtaleinngåelsen, ville kommuen mest sannsynlig kunnet heve avtalen på grunnlag av den juridiske teorien om bristende forutsetninger. Tilbakemelding fra styret i Veierland garasjesameie på kommunestyrets vedtak i sak 099/12 tyder på at kommunen ikke vil oppnå samtykke fra garasjesameiet i forhold til å gå bort fra forutsetningen om at garasjene skal forbeholdes fastboende. Sameiet endret sine vedtekter i februar Flertallet fjernet ikke vedtektenes 4 tredje ledd, hvor det fremgår at garasjene kun kan overdras til fastboende på Veierland. I lys av ovennevnte synes det ikke p.t å være mulig å gjennomføre et kommunalt initiativ i forhold til å endre/slette forutsetningen om at garasjene kun skal tildeles til fastboende, med samtykke fra garasjesameie. Alternativ 2: Oppsigelse av avtalen uten reforhandling Administrasjonen er kommet til at avtalen kan sies opp med tre måneders varsel. Det er ikke ønskelig for noen av partene at avtalen sies opp, uten at man kommer frem til ny avtale. Ved leieforholdets slutt må garasjene flyttes eller innløses av kommunen. Det ville i så fall være mest naturlig at kommunen innløser garasjene, da alternativ lokasjon ikke er noe tema. Dette ville medføre at kommune vil kunne drive utleie av garasjer på egne premisser. Dette alternativet innebærer således at kommunen vil få ansvaret med å drifte og vedlikeholde garasjene. Etter rådmannens vurdering vil dette binde opp unødvendig mye kommunale ressurser. Det måtte i så fall avsettes ressurser i budsjettet til dette formål. I tråd med tidligere utredninger mener administrasjonen fortsatt at det er ønskelig å redusere presset på trafikken i Tenvik ved å prioritere å tilrettelegge for avlastningsplasser for Veierland i Kjøpmannskjær, i stedet for nye plasser i Tenvik. Løsningen i Kjøpmannskjær er ment som et supplement til ordningen i Tenvik da det ikke er fergeforbindelse til Kjøpmannskjær. Det er foreslått avsatt midler til dette i budsjettet for Det er også aktuelt å tilrettelegge for parkeringsplasser ved inngangen til Skjønvik. Oppsigelsen av leieavtale og innløsning av garasjene, ville nok dempet utviklingsmulighetene for garasjeanlegget. Det er muligheter for etablering av et nytt garasjeanlegg mellom eksisterende garasjer. I tillegg er det et behov for å oppgradere de eldste garasjene. Ved kommunal overtakelse av anlegget, vil dette vanskeligere la seg gjennomføre på bakgrunn av ovennevnte prioritering. Rådmannen mener derfor dette er et lite hensiktsmessig alternativ, som ikke kan anbefales.

92 Alternativ 3: Reforhandling (ev oppsigelse og forhandling om ny avtale) Det foreslås at formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å forhandle med garasjesameiet om ny avtale etter følgende prinsipper: Kart og omfang av leieobjektet oppdateres. Grunnleien oppdateres i avtaledokumentet (dvs for tiden 1500 kr pr garasje). Det inntas en reguleringsklausul i forhold til grunnleien. Hvert femte år skal kommunen, som utleier, ha rett til å oppjustere leien i henhold til markedspris. I tillegg kan leien justeres i henhold til konsumprisindeksen hvert tredje år. Grunnleie betales samlet av sameiet til Nøtterøy kommune. Avtalen skal være tidsubestemt, med 1 års gjensidig oppsigelsesfrist. Partenes forpliktelser ved opphør av avtale reguleres. Eventuell innløsning av garasjene reguleres særskilt. Spørsmålet er således om gjeldende ordning med at garasjene kun skal disponeres av fastboende skal opprettholdes. I så fall bør følgende fremgå av den nye avtalen i tillegg til ovennevnte: Sameier må være fastboende på Veierland Det kan kun eies 1 garasje pr. boenhet Ved salg av boenhet bortfaller garasjeretten Argumenter for at ordningen videreføres er at det er lagt til rette for økt bosetting på Veierland i gjeldende kommuneplan. Det er på det rene at det p.t er behov for å øke parkeringskapasiteten for beboerne. Ettersom garasjeplasser er et knapphetsgode er det naturlig at fastboende prioriteres foran fritidsboligeiere. Det synes derimot at det ikke lenger er ønskelig fra kommunens side å opprettholde ordningen. Som nevnt ovenfor fremgår det av tilbakemeldingen fra garasjesameiet, at det vil være vanskelig å fremforhandle vilkår som gjør at nåværende parkeringsordning ikke kan videreføres. Alternativt kan det da foreslås at det ikke lenger legges føringer fra kommunens side for hvem som skal ha adgang til å leie garasje på Tenvik. Dette medfører at kommunen kun mottar leieinntekter for grunnen som garasjene står på. Garasjesameiet kan dermed tildele garasjene på egne premisser. Rettighetene til garasje vil avhenge av sameieflertallets syn, og vil kunne endres i fremtiden som følge av en naturlig utvikling i forhold til behovet og tilgjengelige ressurser. I tillegg synes hensiktsmessig at grunnleien reguleres i henhold til avtalen, og ikke i årlig gebyrvedtekt. Rådmannen ser på sistnevnte alternativ som den beste løsningen. Alternativ 4: Salg av grunn til Veierland garasjesameie Et annet alternativ er at kommunen overdrar eierskapet til grunnen som garasjene står på til Veierland garasjesameie, mot avtalt vederlag. Garasjesameiet vil således kunne drive anlegget på egne premisser. Det vil være det samme utfallet som alternativ 3 (hvor gjeldende ordning ikke videreføres). Etter rådmannens oppfatning er det ikke ønskelig at kommunen gir fra seg eierskapsinteresser i arealet på Tenvik, ettersom det ikke kan utelukkes at behovet for arealet kan endres i fremtiden. Ved reforhandling av avtalen, bør spørsmålet om innløsningen ved opphør av avtalen avtalefestes. Konklusjon Basert på administrasjonens utredning av saken, anbefaler rådmannen at alternativ 3 forsøkes. Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle avtalen med garasjesameiet på gitte premisser uten at

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Formannskapet. Møtedato: 27.11.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Formannskapet. Møtedato: 27.11.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Espen Irving

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Tilleggsliste for Formannskapet

Tilleggsliste for Formannskapet Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Formannskapet Møtedato: 13.03.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 06.11.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 18:00 Faste medlemmer: H: Erik Holmelin, Liv Berntsen,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 06.11.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Kommunestyret. Møtedato: 13.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Kommunestyret. Møtedato: 13.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Kommunestyret Møtedato: 13.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Driftskomiteen (dato og saksnummer) Vedtekter for kommunale barnehager i Levanger kommune vedtatt (dato og saksnummer) 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7.

Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7. Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7. 1. Eierforhold Barnehagen eies og drives i sin helhet av Soløy Eiendom AS. 2. Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar

Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar VEDTEKTER FOR HURDALS KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Hurdal kommunestyre 11.12.13 1 Eierskap Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar vedtekter og budsjett for

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Vedtekter Vedtatt på styremøte 19.10.2009 1. Eierforhold Barnehagen eies og drives i sin helhet av Orrestien Barnehage AS 2. Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: 17.09.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Punkt 5.0 endres til 5.0 OPPTAK I samsvar med barnehageloven

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17 VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE Momarka barnehage Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen 11.10.17 - sak 24/17 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives og forvaltes av Levanger kommune i samsvar med de

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE KOMMUNE Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur november 2014. KAPITTEL 1. INNLEDNING Alle barnehager skal i henhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flesberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Arkivsak: 09/120 Sakstittel: NYE VEDTEKTER FOR GRATANGEN BARNEHAGE

Arkivsak: 09/120 Sakstittel: NYE VEDTEKTER FOR GRATANGEN BARNEHAGE GRTNGEN KOMMUNE Saksfremlegg rkivsak: 09/120 Sakstittel: NYE VEDTEKTER FOR GRTNGEN RNEHGE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& De nye vedtektene for Gratangen barnehage

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteprotokoll Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg, Kommunehuset Dato: 27.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre

Detaljer

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage med 4 plasser for barn i alderen 1-3 år. Barnehagen drives i hjemmet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY Vedtatt av kommunestyret i sak 15/2012 i møte den 26.03.2012 Revidert av kommunestyret i sak 50/13 i møte den 24.06.13 Revidert av kommunestyret i sak 11/2016

Detaljer

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORM... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 OPPTAK AV BARN... 4 4.1 Søknad

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage

Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage Sak 42/15 Kommunestyret 20. mai 2015 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for Mosjordet og Vidarheim barnehage, som eies og drives av Øyer kommune. 2 2. LOVER

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flå kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE REVIDERT: 24.08.17 1 Generelle bestemmelser 1.1 Formål: Tøråsen private barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter og stiftelsesloven, og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstutvalget Indre Fosen Fellesnemnd

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstutvalget Indre Fosen Fellesnemnd Indre Fosen kommune Arkiv: A10 Dato: 01.02.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstutvalget 27.01.2017 Indre Fosen Fellesnemnd 09.02.2017 Saksbehandler: Laila Bragstad VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2015 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies av : Annette T. Magnussen Hasselbakken 9 b Bente Karine Dale Ulvestien 6 b 3189 Horten

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE EIKENØTTA NATURBARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 9.2.10 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage 1 EIERFORHOLD Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. Barnehagen eies av Reisa Montessoriforening og er organisert som en forening.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 15/13 GODKJENNING AV HU-SOK'S MØTEPROTOKOLL AV DEN /13 REFERATSAKER TIL HU-SOK'S MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE 15/13 GODKJENNING AV HU-SOK'S MØTEPROTOKOLL AV DEN /13 REFERATSAKER TIL HU-SOK'S MØTE DEN GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus - FSK salen Møtedato: 29.05.2013 Tid: 08:00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011

VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011 VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011 1. EIERFORHOLD Gulltoppen barnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 1-5 år. Barnehagen eies og drives av Gulltoppen barnehages foreldreforening

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Kongsberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618)

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618) Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014 (Ephorte 2014/1618) Hadsel kommune - Vedtekter for kommunale barnehager 1. EIERFORHOLD OG ANSVAR

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/224-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Jon Bjørndal Dato: 31.01.2012 Endringer av vedtekter for barnehagene. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS

Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS 2(7) Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 Opptak av barn...

Detaljer

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Vedtekter SFO Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Gjeldende fra 01.08.2016 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Planlagt vedtatt av hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER AS

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER AS VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER AS BRS BARNEHAGENE 1 EIERFORHOLD BRS Barnehagene er private barnehager, som er avdelinger under Bergen Racketsenter AS. Disse barnehagene er: Senterhagen

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1. Generelt 1.1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skånland kommune i samsvar med lov av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) med forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A Sak 13/748-22 Arkiv A10 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I S Ø R R E I S A Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget i møte 25.10.2013 Med endring i møte 23.01.2015 Med endring i møte 14.02.2014 Vedtatt

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert 07.03.2016) 07.03.2016 Aure kommune Innhold Vedtekter for kommunale barnehager i Aure... 3 1 Eierforhold... 3 2 Formål...

Detaljer

Vedtekter Kommunale barnehager

Vedtekter Kommunale barnehager Vedtekter Kommunale barnehager Til høring januar/februar 2016 Vedtekter for kommunale barnehager i Ørland. 1. ADMINISTRASJON 1.1 Formål Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a.

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 1 Eierforhold Barnehagevedtekter for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Nærsnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER 1. OMFANG...3 2. ADMINISTRASJON...3 3. LOV, FORSKRIFT OG RAMMEPLAN...3 4. MÅL...3 5. SAMARBEIDSUTVALG (SAU) OG FORELDRERÅD...4 6. FORELDREBETALING/MODERASJON/FRIPLASSER...4

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE RINGVOLL BARNEHAGE, RINGVOLL SYMRELUNDEN BARNEHAGE, TOMTER BEKKEBLOMEN BARNEHAGE, KNAPSTAD Vedtatt i kommunestyret 13.februar 2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE. Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling:

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE. Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE Gjelder fra 18.09.02 Vedtatt i Sekstorstyret Oppvekst/fritid 71/02 18.09.02 VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE GJELDENDE FRA 18.09.2002 1. EIERFORHOLD Disse vedtektene

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Drammen kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner HITRA KOMMUNE Fillan den 16. oktober 2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

Vedtekter for Foreldreutgave

Vedtekter for Foreldreutgave Vedtekter for 30.10.12 Foreldreutgave 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vatnekrossen Barnehage AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen 3 Selskapets virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse 1.1.2018 1. Forvaltning Sola kommune er eier og ansvarlig for driften av kommunale barnehager. Utvalg for oppvekst og

Detaljer

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere Vedtekter for Barnas Barnehage Endret av eiere 22.08.17 Vedtekter Barnas barnehage 1. Forvaltning av barnehagen. Barnas barnehage AS eies og drives av Ann-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen. Barnehagen

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER Vedtatt av Ringsaker kommunestyre i møte den 18.4.2001 k.sak 041/01 med endringer i kommunestyret 28.08.02, k.sak 075/02, 9.2.2005, k.sak 005/05, 16.11.2005,

Detaljer

Styret er vedtaksdyktig når halvparten eller flere er tilstede under saksbehandling og vedtak.

Styret er vedtaksdyktig når halvparten eller flere er tilstede under saksbehandling og vedtak. Vedtatt på styremøte 5.april 1993 Revidert på styremøte 2.mai 1995 Revidert på styremøtet 24. september 2007 Revidert på styremøtet 24.februar 2010 Revidert på styremøte 3.oktober 2012 Revidert på styremøte

Detaljer