SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS"

Transkript

1 DEMAND CS Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn DEMAND CS Produktgruppe I henhold til "Biocidforskriften": Produkttype 18 Insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr Produkter som brukes av profesjonelle. Kjemikaliets bruksområde Insektmiddel til utblanding i vann i. h. t. bruksanvisning, kun til bruk av Rentokil Servicetekniker. Nedstrømsbruker Firmanavn Besøksadresse Postadresse Rentokil Initial Norge AS Frysjaveien 40, 0884 Oslo Postboks 24 Økern Postnr Poststed OSLO Land NORGE Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr Kontaktperson Arne Olav Solberg Utarbeidet av Teknologisk Institutt as v/ Jan Christiansen Nødtelefon Giftinformasjonen: Fareidentifikasjon Klassifisering Farebeskrivelse Xn; R20 R43 N; R50/53 Helse: Farlig ved innånding. Kan gi allergi ved hudkontakt. Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Miljø: Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Merking/klassifisering Innhold Lambda-cyhalotrin CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: T+,N; R26,R25,R21, R50/53 9,62 % solvent nafta (petroleum), lett aromatisk CAS-nr.: EC-nr.: Xn, N; R10, R37, R51/53, R65, R66, R67 < 10 %

2 DEMAND CS Side 2 av 5 Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger. 4. Førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Frisk luft, ro og varme. Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks med store mengder vann i min. 15 min. Ved fortsatte symptomer, transport til lege. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege. 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmiddel Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder til opprydding og rengjøring Andre anvisninger Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum. Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann kan det dannes giftige gasser. Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt 8. Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. Hold uvedkommende borte fra fareområdet. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Suges opp med sand eller annet inert absorberende materiale. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til pkt. 13. Vaskevann samles opp og nøytraliseres. 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Bruk angitt verneutstyr. Vask hendene før pauser, før tobakksrøyking og før inntak av mat og drikke. Lagres tørt. Lagres frostfritt. Lagres i tett lukket beholder. Oppbevares adskilt fra: mat, drikke og dyrefor. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år White spirit (aromatinnhold > 22%) CAS-nr.: EC-nr.: t.: 25 ppm 8 t.: 120 mg/m³ 2007 Eksponeringskontroll Åndedrettsvern Håndvern Normalt ikke nødvendig ved håndtering av konsentrat. Ved spraying av bruksløsning: Bruk egnet åndedrettsvern med partikkelfilter, type P2. Bruk friskluftsmaske i trange eller lukkede rom. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Nitrilgummi.

3 DEMAND CS Side 3 av 5 Øyevern Annet hudvern enn håndvern Annen informasjon 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Farge Løselighet i vann Relativ tetthet 10. Stabilitet og reaktivitet Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon LD50 oral LD50 dermal LC50 innånding Øvrige helsefareopplysninger Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Allergi Gjennomtrengningstid > 8 timer. Hansker laget av viton, butylgummi, neopren og PVC kan også gi god beskyttelse. Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid. Benytt godkjent øyevern ved risiko for sprut. Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Viskøs væske Krem Løselig. Verdi: 1,033 g/ml Ingen kjente. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Klorforbindelser. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Kan bli dekomponert til sterk alkalisk løsning. Verdi: > 5000 mg/kg Verdi: > 4000 mg/kg Verdi: > 4,62 mg/l Varighet: 4 timer Ved bruk representerer innånding og de allergifremkallende egenskapene den største faren. Kan gi en følelse av prikking, stikking og nummenhet. Produktet er testet. Farlig ved innånding. Sprøyting av bruksløsning kan forårsake irritasjon i luftveiene. Produktet er testet og viser lav akutt giftighet. Moderat irriterende. Kan gi allergisk kontakteksem. Moderat irriterende. Produktet er testet og viser lav akutt giftighet. Produktet er testet (Bühler) og viser tendenser til å gi allergi ved hudkontakt. 12. Miljøopplysninger Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Miljøopplysninger, konklusjon Der finnes ingen data om produktets økotoksisitet. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Løselig i vann. Data ikke tilgjengelig Produktet forventes å være langsomt bionedbrytbart. Data ikke tilgjengelig Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede

4 DEMAND CS Side 4 av 5 (30 ATP) 13. Fjerning av kjemikalieavfall Avfallskode EAL / / NORSAS 7111 Bekjempningsmidler uten kvikksølv Produktet er klassifisert som farlig Ja avfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet 14.Transportinformasjon Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Proper Shipping Name Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s (lamda-cyhalothrin, solvent naphtha) Varenavn (nasjonalt) Miljøskadelig stoff, flytende, n.o.s (lamda-cyhalothrin, solvent nafta) Farlig gods ADR Status: Ja UN-nr.: 3082 Klasse: 9 Fare nr.: 90 Farlig gods RID UN-nr.: 3082 Farlig gods IMDG Status: Ja UN-nr.: 3082 Klasse: 9 Emballasjegruppe: III Marin forurensning: ja Farlig gods ICAO/IATA UN-nr.: Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol Sammensetning på merkeetiketten Lambda-cyhalotrin: 9,62 % R-setninger R20 Farlig ved innånding. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede S-setninger S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S13 Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. S20/21 Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. S35 Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. S36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. S57 Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. (Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning). Andre anmerkninger Produktet er delvis klassifisert på bakgrunn av tester. Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 22. april 2009.

5 DEMAND CS Side 5 av 5 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. FOR nr 1848: Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Det er tatt hensyn til 30. og 31. tilpasning (ATP) ved klassifisering av stoffer. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Deklarasjonsnr Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Viktigste anvendelsesområder og evt. begrensninger Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad R10 Brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R21 Farlig ved hudkontakt. R25 Giftig ved svelging. R26 Meget giftig ved innånding. R37 Irriterer luftveiene R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Produktet er beregnet for profesjonell bruk. Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000. Rentokil Initial Norge AS

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS

SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn SUPER KVIKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting Kaldavfetting Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.08.2009 Revisjonsdato 13.04.2014 Kjemikaliets navn Kaldavfetting

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A BETASEAL X 2500 komponent A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BETASEAL X 2500 komponent A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.07.2003 Revisjon 07.08.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer