SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett"

Transkript

1 Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Artikkelnr Produktgruppe Baktericider (Desinfeksjon) Distributør Firmanavn Besøksadresse Postadresse Krisko Norge AS Professor Birkelandsvei 24c Postboks 180 Leirdal Postnr. N-1009 Poststed OSLO Land NORGE Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Kristian Sletten Kolloen Utarbeidet av Teknologisk Institutt as, v/ Monica Rustad Nødtelefon Giftinformasjonssentralen: Fareidentifikasjon Klassifisering Farebeskrivelse F; R11 Xi; R36 R67 Helsefare: Irriterer øynene. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Sikkerhet: Meget brannfarlig. Miljøfare: Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig. Andre farer Se også avsnitt 5, 11 og 12. Produktet er servietter som er innsatt med væske. Informasjonen i databladet gjelder i hovedsak for væsken siden det er den som gir klassifisering av produktet. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Etanol CAS-nr.: F; R % EC-nr.: Propanol CAS-nr.: EC-nr.: Xi, F; R11, R41, R %

2 Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Side 2 av 5 2-propanol CAS-nr.: Xi, F; R11, R36, R % EC-nr.: Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Serviett impregnert med ovennevnte innhold. Balansen opp til 100% er ikke-klassifiserte stoffer eller under grensen for å tas med i beregningen. Se seksj. 16 for fullstendig ordlyd på R-setninger nevnt ovenfor. 4. Førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging I tvilstilfeller bør lege kontaktes. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Vask med såpe og vann. Kontakt lege hvis det oppstår besvær. Skyll straks med vann i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Hold øyelokket åpent. kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Lite aktuelt. Drikk mye vann. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege. 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmiddel Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr Annen informasjon 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Karbondioksid (CO2), alkoholbestandig skum, pulver. Meget brannfarlig. Farlige forbrenningsprodukter: Karbonoksider. Røyk. Bruk friskluftsmaske når stoffet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig punkt 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles ned med vann. Generelle tiltak Bruk verneutstyr som beskrevet i pkt. 8. Sikkerhetstiltak for å beskytte Unngå åpen ild, gnister, røyking eller andre tennkilder. personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. miljø Metoder til opprydding og rengjøring Spill samles opp mekanisk i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se pkt. 13) 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Spesielle egenskaper og farer Unngå øyekontakt. Unngå innånding av damper. Emballasjen må holdes tett lukket. Lagres frostfritt. Lagres i originalemballasjen. Lagres adskilt fra oksidasjonsmidler, sterke syrer og baser. Produktet må ikke benyttes i nærheten av åpen ild eller andre tennkilder. Dampene er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Etanol CAS-nr.: EC-nr.: t.: 950 mg/m3 8 t.: 500 ppm

3 Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Side 3 av 5 1-Propanol CAS-nr.: EC-nr.: t.: 245 mg/m3 H 8 t.: 100 ppm 2-propanol CAS-nr.: EC-nr.: t.: 245,0 mg/m3 8 t.: 100 ppm Eksponeringskontroll Annen informasjon om grenseverdier Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern Annen informasjon Forklaring av anmerkingen over: H = hudopptak. Sørg for god ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Normalt ikke påkrevet. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes maske med filter A mot løsemiddeldamper. Ved fare for hyppig og langvarig hudkontakt bruk hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks: Nitril. Neopren. Butyl. Gjennombruddstid er ikke kjent. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Bruk øyevern ved fare for sprut. Normale arbeidsklær. Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Lukt Farge Løselighet i vann Relativ tetthet Serviett innsatt med væske. Av alkohol. Klar. Fullstendig oppløselig. Verdi: 0,88 g/ml Kommentarer: Gjelder væsken i produktet. Kokepunkt/ kokepunktintervall Verdi: 90 C Kommentarer: Gjelder væsken i produktet ph (handelsvare) Verdi: 7-8 Kommentarer: 1 % vanndig løsning. Flammepunkt Verdi: 22 C Testmetode: ISO 3679 Eksplosive egenskaper Egenskaper: Damper kan danne eksplosive blandinger med luft under bruk. Selvantennelighet Verdi: > 400 C Damptetthet Verdi: > 1 Referansegass: luft = 1 Løsemiddelinnhold Verdi: ~ 62 % 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal unngås Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologisk informasjon Øvrige helsefareopplysninger Varme, flammer og andre antennelseskilder. Oksidasjonsmidler, sterke syrer og baser. Væsken i produktet reagerer med alkalie- og jordalkaliemetaller. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonoksider. Røyk. Produktet er stabilt under normal lagring og bruk.

4 Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Side 4 av 5 Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Informasjonen gjelder for væsken i produktet. Innånding av løsemiddeldamper gir hodepine, kvalme og beruselse. Virker avfettende på hud. Hyppig/gjentatt hudkontakt kan gi hudirritasjon. Inneholder komponenter som kan trenge igjennom huden. Irriterer øyne Lite aktuelt på grunn av produktets form. Vil kunne irritere slimhinner i munnhule og svelg. Gjentatt innånding av løsemiddeldamper over lengre tid kan gi kronisk hjerneskade. 12. Miljøopplysninger Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Ikke klassifisert som miljøskadelig. Produktet er løselig i vann. Biologisk nedbrytbart. Bioakkumulerer ikke. 13. Fjerning av kjemikalieavfall Avfallskode EAL NORSAS Produktet er klassifisert som farlig avfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet 14.Transportinformasjon EAL: andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 7042 Organiske løsemidler uten halogen. Ja Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Varenavn (nasjonalt) FASTE STOFFER SOM INNEHOLDER BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Etanol, Propanol) Farlig gods ADR UN-nr.: 3175 Fare nr.: 40 Varenavn: FASTE STOFFER SOM INNEHOLDER BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. Farlig gods RID UN-nr.: 3175 Varenavn: FASTE STOFFER SOM INNEHOLDER BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. Farlig gods IMDG UN-nr.: 3175 EmS: F-A, S-I Varenavn: SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. Farlig gods ICAO/IATA UN-nr.: 3175 Varenavn: SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 15. Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol

5 Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Side 5 av 5 R-setninger S-setninger Referanser (Lover/Forskrifter) R11 Meget brannfarlig. R36 Irriterer øynene. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 22. april EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2009, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. FOR nr 1848: Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. 16. Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). R11 Meget brannfarlig. R36 Irriterer øynene. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Utfyllende opplysninger Sikkerhetsdatablad fra Coolike Regnery GmbH datert Opplysninger som er nye, slettet Nytt sikkerhetsdatablad. eller revidert Leverandørens anmerkninger Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Kvalitetssikring av informasjonen Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000. Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Krisko Norge AS

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 OMEGA 917 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2003 Revisjonsdato 12.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS

SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn SUPER KVIKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting Kaldavfetting Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.08.2009 Revisjonsdato 13.04.2014 Kjemikaliets navn Kaldavfetting

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Spylervæske Konsentrat Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.11.2007 Revisjonsdato 21.09.2012

Detaljer