SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X STRIPPER U.H.P.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X STRIPPER U.H.P."

Transkript

1 FORMULA X STRIPPER UHP Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X STRIPPER UHP 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Kjemikaliets navn FORMULA X STRIPPER UHP Synonymer FORMULA X STRIPPER U.H.P. Artikkelnr Produktgruppe 08 Polishfjerner Kjemikaliets bruksområde Polishfjerner. Firmanavn Boss Europe AS Postadresse Verpetveien 56 Postnr. N-1540 Poststed VESTBY Land Norge Telefon E-post Hjemmeside 2. Fareidentifikasjon Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Farebeskrivelse C; R20/21/22, R34 Etsende. Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold NATRIUMXYLENSULFONAT CAS-nr.: EC-nr.: ALKANOLAMID 0,1-1 vekt% PROPYLENGLYKOL-n-BUTYLETER CAS-nr.: EC-nr.: DIPROPYLENGLYKOL-n- CAS-nr.: BUTYLETER EC-nr.: AMINOETANOL CAS-nr.: Xn; R20/21/22 C; R34 2-BUTOXYETANOL CAS-nr.: Xn; R20/21/ vekt% EDTA (Na-4 salt) CAS-nr.: Xi; R36/37 0,1-1 vekt% PARFYME iflg. IFRA VANN CAS-nr.: Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi =

2 FORMULA X STRIPPER UHP Side 2 av 5 Komponentkommentarer Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger. 4. Førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Sørg for frisk luft, ro og varme. Ved vedvarende symptomer kontakt lege. Ved ubehag - sørg for frisk luft og ro. Fjern tilsølt tøy. Vask med såpe og mye vann. Ved hudplager - kontakt lege. Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Kontakt lege straks. Fortsett skyllingen til legen overtar. Drikk rikelig med vann. Ikke fremkall brekninger. Oppsøk lege straks. 5. Tiltak ved brannslukking Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder for opprydding og rengjøring Vannspray, karbondioksid, pulver, alkoholbestandig skum. Unngå å spraye en direkte stråle av skum eller vann direkte i opphetet væske. Ikke klassifisert brannfarlig. Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. Forbrenningsprodukter: Ved brann kan det dannes giftig røyk. Unngå kontakt med hud og øyne. Se pkt. 8 for informasjon om verneklær. Hold uvedkommende vekk. Må ikke slippes ukontrollert ut i kloakk eller avløp i store mengder. Ved store utslipp ta kontakt med myndigheter/brannvesen straks. Spilt materiale absorberes i inert, ikke-brennbart materiale. Gulvet kan bli glatt. Oppretthold god ventilasjon. Røyking ikke tillatt. Tilfør oljeabsorberende granulat. Vask m. varmt vann til silikonen er fjernet. 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Unngå kontakt med hud og øyne. Hold beholder tett lukket når produktet ikke er i bruk. Se pkt. 8 for informasjon om verneklær. Lagres frostfritt. Unngå temperaturer over 35 grd. C. Beholdere bør holdes lukket. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år 2-AMINOETANOL CAS-nr.: t.: 2,5 mg/m³ H BUTOXYETANOL CAS-nr.: t.: 50 mg/m³ H 2007 Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen FOREBYGGENDE TILTAK Benytt vernehansker ved arbeide med renholdskjemikalier. Sørg for god utlufting/ventilasjon av rommet også ved arbeide på kveld/helg. Ventilasjonen i lokalene bør være igang mens påføring pågår. Unngå øyekontakt og hudkontakt. Vask hender godt før arbeidspauser og etter endt arbeid. Øyeskyllemuligheter skal finnes på arbeidsplassen. Personlig verneutstyr skal

3 FORMULA X STRIPPER UHP Side 3 av 5 Åndedrettsvern Håndvern være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN-standard. Ved sprøyting bør det benyttes åndedrettsvern med P-2 filter. Ved fare for kontakt bruk vernehansker (iht. standard NS-EN 374) av: f.eks. PVC. Ta kontakt og rådfør med hanskeleverandør vedrørende gjennombruddstid etc.. Øyevern Annet hudvern enn håndvern Generelt: Unngå langvarig kontakt med vann/fuktighet. Dette kan føre til eksem. Bruk eventuelt et hudpleiemiddel etter behov i løpet av arbeidsdagen og etter endt arbeid. Det anbefales å bruke et hudpleiemiddel før vått og skittent arbeid hvis man ikke bruker hansker. Ved fare for sprut. : Bruk av øyevern. Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig. Ved fare for kontakt med hud må verneklær benyttes. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Lukt Parfyme Farge Klar Løselighet i vann 100% Relativ tetthet Verdi: 1,0 kg/l Testmetode: v/20 gr. C Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Verdi: ~ 0 C Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: ~ 100 C ph (handelsvare) Verdi: ~ 12,5 Flammepunkt Verdi: 66 C 10. Stabilitet og reaktivitet Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon LD50 oral Sterke syrer og sterke oksidasjonsmilder. Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Nitrøse gasser (NOx). Det forventes ikke at det dannes farlige spaltningsprodukter ved normal håndtering/oppbevaring. Holdbarhet: 2 år i uåpnet flaske/kanne. Verdi: 500 mg/kg Forsøksdyreart: rotte Øvrige helsefareopplysninger Generelt Kan virke etsende. Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Damp og/eller sprøytetåke kan forårsake hodepine, kvalme og kan irritere øyne og luftveier. Renholdskjemikalier kan ved langvarig/hyppig bruk påvirke hudens naturlige beskyttelsesbarriere. Kan ved gjentatt/ofte kontakt opptas gjennom huden. Kan virke etsende. Kan medføre alvorlig øyeskade. Viktig at skylling av øyne starter straks. Kan gi ubehag og medføre brekninger og diarè, evt. etseskader. 12. Miljøopplysninger Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Miljøopplysninger, konklusjon Ingen økotoksikologiske data finnes for sluttproduktet. Kan være skadelig for vannlevende organismer ved utslipp av større mengder, pga påvirkning av ph. Blandbar med vann. Må ikke slippes ukontrollert ut i avløp, grunn eller vannveier i store mengder.

4 FORMULA X STRIPPER UHP Side 4 av Fjerning av kjemikalieavfall Avfallskode EAL Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet 14.Transportinformasjon EAL: rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer Små mengder. : Skyll vekk med vann. Større mengder. : Samles opp med absorberende materiale og leveres for destruksjon. Alle lokale og nasjonale regler skal følges. For nærmere informasjon om forsvarlig håndtering, kontakt NORSAS tlf Varenavn (nasjonalt) ETSENDE VÆSKE, N.O.S. (inneh. 2-aminoetanol) Farlig gods ADR UN-nr.: 1760 Fare nr.: 80 Varenavn: ETSENDE VÆSKE, N.O.S. Farlig gods RID UN-nr.: 1760 Varenavn: ETSENDE VÆSKE, N.O.S. Farlig gods IMDG UN-nr.: 1760 EmS: F-A, S-B Varenavn: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. Farlig gods ICAO/IATA UN-nr.: 1760 Varenavn: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 15. Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol Sammensetning på merkeetiketten R-setninger S-setninger Referanser (Lover/Forskrifter) 2-AMINOETANOL:, 2-BUTOXYETANOL: vekt% R34 Etsende. R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S23 Unngå innånding av damp. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Opplysninger fra produsent. FOR nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

5 FORMULA X STRIPPER UHP Side 5 av 5 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (2007). Transport av farlig gods: ADR, RID, IATA, IMDG. Deklarasjonsnr Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging R34 Etsende. R36/37 Irriterer øynene og luftveiene. R36/38 Irriterer øynene og huden. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet/revidert på bakgrunn av informasjon fra produsent/leverandør. Alfheim Kjemikalie Consult er ikke ansvarlig for feil eller mangler i opplysninger fra produsent eller leverandør av produktet. Leverandør oppført i seksjon 1 i databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Boss Europe AS

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn SUPER KVIKK

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting Kaldavfetting Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.08.2009 Revisjonsdato 13.04.2014 Kjemikaliets navn Kaldavfetting

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A BETASEAL X 2500 komponent A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BETASEAL X 2500 komponent A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.07.2003 Revisjon 07.08.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner Avløpsåpner Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.01.2009 Kjemikaliets navn Avløpsåpner Kjemisk navn Natriumhydroksid

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS

SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer