SIKKERHETSDATABLAD. H.M. EpoxiGlas Bond Kit - Part A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. H.M. EpoxiGlas Bond Kit - Part A"

Transkript

1 H.M. EpoxiGlas Bond Kit - Part A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD H.M. EpoxiGlas Bond Kit - Part A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn H.M. EpoxiGlas Bond Kit - Part A Nedstrømsbruker Firmanavn Melbye Skandinavia Norge AS Postadresse Postboks 160 Postnr Poststed SKEDSMOKORSET Land NORGE Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr Kontaktperson Laila Mikalsen Utarbeidet av Teknologisk Institutt as v/ Knut Finsveen Nødtelefon Giftinformasjonen: Fareidentifikasjon Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Farebeskrivelse Andre farer Se også seksjon 5, 11 og 12. Xi; R36/38 R43 N; R51/53 Helse: Irriterer øynene og huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Miljø: Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Inneholder epoksyforbindelser. Se informasjon fra produsenten. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Bisfenol-A og epiklorhydrin, CAS-nr.: R % epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt = 700), reaksjonsprodukt av EC-nr.: Indeksnr.: Xi; R36/38 N; R51, R53 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411 Glassfiber (E-glass) CAS-nr.: % EC-nr.: Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må

2 H.M. EpoxiGlas Bond Kit - Part A Side 2 av 5 oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. 4. Førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Alle deler av kroppen som har vært i kontakt med produktet skal rengjøres. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege. 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder for opprydding og rengjøring Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum. Bruk ikke samlet vannstråle. Produktet er ikke brennbart. Farlige forbrenningsprodukter: Tett røyk. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrøse gasser (NOx). Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Unngå all eksponering. Bruk nødvendig verneutstyr. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Spill tas opp med inert absorberende materiale. Vask med vann og såpe. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13). 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Spesielle egenskaper og farer Unngå enhver hudkontakt med produkter som inneholder epoksy, da disse kan være allergifremkallende. Arbeidsforhold tilrettelegges slik at direkte kontakt unngås. Ved sprøyting og sliping skal passende åndedrettsvern brukes. Lagres i tett lukket beholder. Lagres ved temperaturer mellom 10 og 25 C. Fjerning av herdet produkt må kun skje mekanisk. Bruk ikke varmluftpistol. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Glassfiber (E-glass) CAS-nr.: t.: 1 fiber/cm EC-nr.: Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes

3 H.M. EpoxiGlas Bond Kit - Part A Side 3 av 5 arbeidsplassen Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Viskøs væske Lukt Karakteristisk Farge Oransje Løselighet i vann Neglisjerbar. Relativ tetthet Verdi: 1,56 g/cm³ Flammepunkt Verdi: ~ 255 C Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Kommentarer: Ikke kjent 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal unngås Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologisk informasjon Øvrige helsefareopplysninger Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Allergi under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Normalt ikke nødvendig. Bruk friskluftsmaske i trange eller lukkede rom. Bruk kombinasjonsfilter A/P2 ved sprøyting. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: 4H-flerlagshansker. Neopren eller nitril. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Bruk godkjente vernebriller. Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Nøddusj og mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Sterk varme. Sterke oksydasjonsmidler. Sterke syrer. Sterke baser. Aminer. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonoksider. Nitrogenoksider. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Ved bruk representerer de allergifremkallende og de irriterende egenskapene den største faren. Fordamper lite. Kan gi allergi ved hudkontakt. Irriterer huden. Epoksy- og aminholdige produkter kan forårsake hudlidelser, bl.a. allergisk eksem. Gjentatt hudkontakt kan føre til irritasjon og allergi, med mulighet for reaksjon overfor andre epoksytyper. Irriterer øynene. Sprut kan skade. Kan gi irritasjon av slimhinner, oppkast og diaré. Kan gi allergi ved hudkontakt. 12. Miljøopplysninger Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Andre skadevirkninger / annen informasjon Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Uløselig i vann. Synker i vann. Ikke lett biologisk nedbrytbar. Produktet inneholder potensielt bioakkumulerbare stoffer. Herdet produkt forventes ikke å være miljøskadelig.

4 H.M. EpoxiGlas Bond Kit - Part A Side 4 av Fjerning av kjemikalieavfall Avfallskode EAL NORSAS Produktet er klassifisert som farlig avfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet 14.Transportinformasjon Andre relevante opplysninger 15. Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol EAL: maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer 7052 Maling, lim, lakk 2-komponent Ja Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Herdet produkt er ikke farlig avfall. Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler. Sammensetning på merkeetiketten Bisfenol-A og epiklorhydrin, epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt = 700), reaksjonsprodukt av: % R-setninger R36/38 Irriterer øynene og huden. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet S-setninger S24 Unngå hudkontakt. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder såpe og vann. S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. Referanser (Lover/Forskrifter) Inneholder epoksyforbindelser. Se informasjon fra produsenten. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. 16. Andre opplysninger Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

5 H.M. EpoxiGlas Bond Kit - Part A Side 5 av 5 Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. R36/38 Irriterer øynene og huden. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Nytt sikkerhetsdatablad. Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. Melbye Skandinavia Norge AS

6 H.M. Epoxiglas Bond Kit - Part B Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD H.M. Epoxiglas Bond Kit - Part B 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn H.M. Epoxiglas Bond Kit - Part B Nedstrømsbruker Firmanavn Melbye Skandinavia Norge AS Postadresse Postboks 160 Postnr Poststed SKEDSMOKORSET Land NORGE Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr Kontaktperson Laila Mikalsen Utarbeidet av Teknologisk Institutt as v/ Knut Finsveen Nødtelefon Giftinformasjonen: Fareidentifikasjon Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Farebeskrivelse Andre farer Se også seksjon 5, 11 og 12. C; R34 R43 R52/53 Helse: Etsende. Kan gi allergi ved hudkontakt. Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Miljø: Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Inneholder epoksyforbindelser. Se informasjon fra produsenten. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold 3-Azapentan-1,5-diamin CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: X C; R34 Xn; R21/22 R43 Acute tox. 4; H312 Acute tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H % Bisfenol-A og epiklorhydrin, epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt = 700), reaksjonsprodukt av CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: R43 Xi; R36/38 N; R51, R53 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H %

7 H.M. Epoxiglas Bond Kit - Part B Side 2 av 5 Aquatic Chronic 2; H411 Glassfiber (E-glass) CAS-nr.: % EC-nr.: Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. 4. Førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Alle deler av kroppen som har vært i kontakt med produktet skal rengjøres. Kontakt lege. Etseskader skal behandles av lege. Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks med store mengder vann. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten. Drikk rikelig med vann. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder for opprydding og rengjøring Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum. Bruk ikke samlet vannstråle. Produktet er ikke brennbart. Farlige forbrenningsprodukter: Tett røyk. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrøse gasser (NOx). Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Unngå all eksponering. Bruk nødvendig verneutstyr. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Spill tas opp med inert absorberende materiale. Vask med vann og såpe. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13). 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Spesielle egenskaper og farer Unngå enhver hudkontakt med produkter som inneholder epoksy, da disse kan være allergifremkallende. Arbeidsforhold tilrettelegges slik at direkte kontakt unngås. Ved sprøyting og sliping skal passende åndedrettsvern brukes. Lagres i tett lukket beholder. Lagres ved temperaturer mellom 10 og 25 C. Fjerning av herdet produkt må kun skje mekanisk. Bruk ikke varmluftpistol. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8 H.M. Epoxiglas Bond Kit - Part B Side 3 av 5 Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år 3-Azapentan-1,5-diamin CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: X Glassfiber (E-glass) CAS-nr.: EC-nr.: Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Viskøs væske Lukt Karakteristisk Løselighet i vann Neglisjerbar. Relativ tetthet Verdi: 1,71 g/cm³ ph (handelsvare) Verdi: Flammepunkt Verdi: ~ 99 C Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Kommentarer: Ikke kjent 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal unngås Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologisk informasjon Øvrige helsefareopplysninger Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Allergi 8 t.: 1 ppm 8 t.: 4 mg/m t.: 1 fiber/cm Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Normalt ikke nødvendig. Bruk friskluftsmaske i trange eller lukkede rom. Bruk kombinasjonsfilter A/P2 ved sprøyting. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: 4H-flerlagshansker. Neopren eller nitril. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Bruk godkjente vernebriller. Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Nøddusj og mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Sterk varme. Sterke oksydasjonsmidler. Sterke syrer. Sterke baser. Aminer. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonoksider. Nitrogenoksider. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Ved bruk representerer de allergifremkallende og de irriterende egenskapene den største faren. Fordamper lite. Kan gi allergi ved hudkontakt. Etsende. Epoksy- og aminholdige produkter kan forårsake hudlidelser, bl.a. allergisk eksem. Gjentatt hudkontakt kan føre til irritasjon og allergi, med mulighet for reaksjon overfor andre epoksytyper. Virker etsende. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. Etsende ved svelging. Gir brennende smerter i munn, svelg og spiserør. Fare for store varige skader. Kan gi allergi ved hudkontakt.

9 H.M. Epoxiglas Bond Kit - Part B Side 4 av Miljøopplysninger Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Andre skadevirkninger / annen informasjon Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Uløselig i vann. Synker i vann. Ikke lett biologisk nedbrytbar. Produktet inneholder potensielt bioakkumulerbare stoffer. Herdet produkt forventes ikke å være miljøskadelig. 13. Fjerning av kjemikalieavfall Avfallskode EAL NORSAS Produktet er klassifisert som farlig avfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet 14.Transportinformasjon Andre relevante opplysninger 15. Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol EAL: maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer 7052 Maling, lim, lakk 2-komponent Ja Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Herdet produkt er ikke farlig avfall. Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler. Sammensetning på merkeetiketten R-setninger S-setninger 3-Azapentan-1,5-diamin: %, Bisfenol-A og epiklorhydrin, epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt = 700), reaksjonsprodukt av: % R34 Etsende. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S24 Unngå hudkontakt. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder såpe og vann. S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. Referanser (Lover/Forskrifter) Inneholder epoksyforbindelser. Se informasjon fra produsenten. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier

10 H.M. Epoxiglas Bond Kit - Part B Side 5 av 5 (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. 16. Andre opplysninger Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad H302 Farlig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. R21/22 Farlig ved hudkontakt og svelging. R34 Etsende. R36/38 Irriterer øynene og huden. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Nytt sikkerhetsdatablad. Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. Melbye Skandinavia Norge AS

SIKKERHETSDATABLAD EG-Komponent 1 Resin

SIKKERHETSDATABLAD EG-Komponent 1 Resin EG-Komponent 1 Resin Side 1 av 3 SIKKERHETSDATABLAD EG-Komponent 1 Resin 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.09.2006 Revisjonsdato 14.03.2011 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A Glansfornyer - Del A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2010 Kjemikaliets navn Glansfornyer - Del

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HX35

SIKKERHETSDATABLAD HX35 HX35 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD HX35 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.05.2003 Revisjonsdato 27.03.2009 Kjemikaliets navn HX35 Kjemisk navn Denaturert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25% Fosforsyre 10-25% Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2011 Kjemikaliets navn Fosforsyre 10-25% CAS-nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett

SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD VIVASTYLE 10% / 16%

SIKKERHETSDATABLAD VIVASTYLE 10% / 16% VIVASTYLE 10% / 16% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD VIVASTYLE 10% / 16% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.03.2006 Revisjonsdato 21.09.2011 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter Antibac injeksjonsservietter Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.01.2008 Revisjonsdato 07.03.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS

SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS DEMAND CS Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.06.2009 Kjemikaliets navn DEMAND CS Produktgruppe I henhold til "Biocidforskriften":

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AKTI-MAX (NRF-nr. 9815624/9815625)

SIKKERHETSDATABLAD AKTI-MAX (NRF-nr. 9815624/9815625) AKTI-MAX (NRF-nr. 9815624/9815625) Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AKTI-MAX (NRF-nr. 9815624/9815625) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.05.2007 Revisjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct IPS Empress Direct Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Butyl-NENA

SIKKERHETSDATABLAD Butyl-NENA Butyl-NENA Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Butyl-NENA Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.02.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Kjemisk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean Turtle Wax Extreme Wheel Clean Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Extreme Wheel Clean Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.11.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.07.2010 Revisjonsdato 05.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD ANOLIT A, ANOLIT EXTRA OG ANOLIT EXTRA A

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD ANOLIT A, ANOLIT EXTRA OG ANOLIT EXTRA A ANOLIT A, ANOLIT EXTRA OG ANOLIT EXTRA A Side 1 av 6 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD ANOLIT A, ANOLIT EXTRA OG ANOLIT EXTRA A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT

SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT ALUMINIUMSULFAT Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjonsdato 16.01.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 OMEGA 917 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2003 Revisjonsdato 12.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Blåtind whitespirit Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314

SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 26.10.2009 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RHODIUMBAD

SIKKERHETSDATABLAD RHODIUMBAD RHODIUMBAD Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RHODIUMBAD 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.04.2010 Kjemikaliets navn RHODIUMBAD Kjemikaliets bruksområde Rhodiumbad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE

SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE GRANVILLE EKSOS BANDASJE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.12.2009 Kjemikaliets navn GRANVILLE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Fosforsyre 25-85% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2008 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE

SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE STABILLO CUT CHALLANGE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.04.2009 Kjemikaliets navn STABILLO CUT CHALLANGE

Detaljer