ÅRSRAPPORT For Landkreditt Forvaltning 12. regnskapsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT For Landkreditt Forvaltning 12. regnskapsår"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT For Landkreditt Forvaltning 12. regnskapsår 2012

2 Årsrapport Landkreditt Forvaltning AS 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FORVALTNING AS Brita C. Knutson Adm. Direktør Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør Marianne Sulusnes Administrasjonssjef Tommy Lindgren Carl D. Blix Sigurd Klev Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten.. 2 Landkreditt Forvaltning AS

3 Landkreditt Forvaltning AS Årsberetning

4 landkreditt forvaltning as Styrets årsberetning for 2012 Landkreditt Forvaltning AS er et datterselskap av Landkreditt SA. Selskapet er ansvarlig forvalter og forretningsfører for verdipapirfondene Landkreditt Kina, Landkreditt Norge, Landkreditt Aksje Global, Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra. Landkreditt Forvaltning AS hadde totalt millioner kroner til forvaltning pr. 31. desember 2012 på vegne av ca kunder. Forvaltningskapitalen ved inngangen til 2012 var millioner kroner og dette gir således en liten økning i den samlede forvaltningskapitalen gjennom året. Landkreditt Forvaltning etablerte et nytt rentefond i 2012, high yield fondet Landkreditt Extra. Fondets investeringsmandat baserer seg på den porteføljen av foretaksobligasjoner som Landkreditt Forvaltning gjennom syv år, med suksess, har forvaltet på vegne av rentefondet Landkreditt Høyrente. Landkreditt Extra oppnådde en forvaltningskapital på ca 200 millioner kroner ved årsskiftet, kun to måneder etter oppstart. Begge våre rentefond leverte en positiv avkastning godt over bankrente i 2012 og andelseiernes interesse for rentefond var høy gjennom hele året. Markedsutvikling i 2012 Etter et sterkt første kvartal, ble aksjemarkedene utsatt for ny politisk usikkerhet og betydelige kursfall i forbindelse med valgene i Hellas og Frankrike på vårparten Renten på statsobligasjoner i Italia og Spania skjøt på nytt i været, som følge av Tysklands demonstrerte uvilje mot å gå med på felles løsninger hvor forbundsrepublikkens sterke finansielle posisjon ble stilt som sikkerhet for de mindre kredittverdige medlemsstatene i sør-europa. For å redde unionen fra sammenbrudd ble situasjonen satt på spissen i et EU-toppmøte 1. juni, da Angela Merkel i praksis ble tvunget til å gi etter. Fra denne datoen viste de ledende aksjemarkedene jevn stigning resten av året, men obligasjonsrentene i Italia og Spania ble ennå en tid hengende igjen på uholdbare nivåer. Sentralbanksjef Mario Draghi i ECB stilte i slutten av juli ultimatum, hvor han ba om fullmakt til å kunne gjennomføre markedsoperasjoner ved støttekjøp av de mest utsatte medlemslandenes statsobligasjoner. Dette vant til slutt gehør også i Tyskland, noe som resulterte i kraftige rentefall resten av året. I motsatt ende av skalaen ble de mest kredittverdige nasjonene, med Tyskland og USA i spissen, oppfattet som trygge havner i en usikker tid. Livselskaper og andre langsiktige investorer som normalt ville vært på jakt etter langt høyere avkastning, opplevde å ha veldig begrenset handlefrihet på grunn av regelverk, avkastningsgarantier og minimumskrav til bufferkapital. De søkte i stor utstrekning tilflukt i trygge havner som amerikanske og tyske statsobligasjoner, noe som resulterte i at de lange rentene ble presset ned til nivåer man aldri har opplevd tidligere, og som i beste fall gir nullavkastning justert for inflasjon. I den korte enden av rentemarkedet ble styringsrenten i USA allerede i 2008 satt ned til nærmere null, og i 2012 gikk sentralbanksjefen til det uvanlige skritt å forlenge nullrente-regimet helt frem til midten av Våre fond Landkreditt Kina er et aktivt forvaltet aksjefond, etablert Fondet har som investeringsmål å investere i selskaper som deltar i den høye veksten og verdiskapningen i fastlands-kina, med spesiell fokus rettet mot kinesiske forbrukere. Basert på utviklingen i netto andelsverdi, viste Landkreditt Kina en avkastning på minus 2,57 prosent i Siden oppstart har fondet generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10,11 prosent beregnet pr Landkreditt Norge er et aktivt forvaltet aksjefond, etablert Fondet har som investeringsmål å delta i den verdiskapningen som finner sted i norske foretak, hvor virksomheten hovedsakelig er forankret i eller eksponert mot utviklingen i representative bransjer på Oslo Børs. 4 Landkreditt Forvaltning AS

5 Landkreditt Norge viste en avkastning på 7,99 prosent i Siden oppstart har fondet generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 4,02 prosent beregnet pr Landkreditt Aksje Global er et globalt indeksfond, etablert Fondet investerer alle sine midler i underfondet Vanguard Global Stock Index Fund, som følger utviklingen til verdensindeksen MSCI World Index, omregnet til norske kroner. Landkreditt Aksje Global viste en avkastning på 6,77 prosent i Siden oppstart har fondet generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på minus 0,09 prosent beregnet pr Landkreditt Høyrente er et norsk rentefond, etablert Fondet investerer i norske rentepapirer med kort rentebinding. Fondets portefølje har ved årsskiftet en gjennomsnittlig rentefølsomhet på 0,15 og en vektet gjennomsnittlig løpetid til endelig forfall på 1,42. Porteføljen består av ca 2/3 bank- og finanseksponering og ca 1/3 eksponering innenfor foretakssektoren (industri, eiendom, oil services). Landkreditt Høyrente oppnådde en avkastning på 5,71 prosent i Siden oppstart har fondet generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 4,91 prosent beregnet pr Landkreditt Extra er et norsk rentefond, etablert Fondet investerer i norske foretaksobligasjoner med kort rentebinding. Fondets portefølje har ved årsskiftet en gjennomsnittlig rentefølsomhet på 0,12 og en vektet gjennomsnittlig løpetid til endelig forfall på 1,73. Fondet investerer kun i obligasjoner utstedt i norske kroner og har følgelig ingen valutarisiko. Landkreditt Extra oppnådde 0,99 prosent avkastning i 2012 (kun 2 måneder), omregnet til årlig effektiv rente gir dette 6,06 prosent Fremtidsutsikter OECD viser i sin siste rapport om tilstanden i verdensøkonomien til at USA er inne i en skjør, men positiv innhentingsfase, mens Kina får en betydelig oppjustering av vekstforventningene og tillegges stadig større vekt som drivkraft for verdensøkonomien de nærmeste årene. Med sterk vekst i Asia og økende aktivitet i USA vil verdensøkonomien kunne vise noe høyere vekst det neste året, sammenlignet med det året vi har bak oss. Dette vil kunne skape økt optimisme på børsene. Aksjemarkedene i Kina og Hong Kong har i det siste begynt å få ny oppdrift, og etter hvert som tilliten til det nye lederskapet i Kina fester seg, er det grunn til å tro at globale forvaltere i økende grad vil investere i kinesiske aksjer. Målt ved hovedindeksene verdsettes kinesiske aksjer nå til cirka 1,7 ganger bokførte verdier og 12 ganger historisk inntjening, noe som er godt under det historiske gjennomsnittet. I det siste har det vært en klart økende etterspørsel etter konsumrelaterte kinesiske aksjer, en sektor der Landkreditt Kina er godt representert. Målt ved Oslo Børs Hovedindeks verdsettes norske aksjer nå til cirka 1,5 ganger bokførte verdier. Ved tidligere anledninger har markedsutviklingen vært positiv i perioder etter verdsettelse på linje med det vi observerer nå. Både norsk økonomi og Oslo Børs påvirkes av prisutviklingen på råvarer, og spesielt oljeprisen. Vi venter at oljeprisen vil variere rundt et gjennomsnitt på 110 dollar per fat, også det kommende året. Den europeiske sentralbanken senket styringsrenten til 0,75 prosent i juli 2012, og det utelukkes ikke ytterligere kutt i første halvår 2013 for å komme gjennom den alvorlige krisen i EU. Norges Bank holdt styringsrenten uforandret på 1,5 prosent etter rentemøtet i desember 2012, og med bakgrunn i det internasjonale rentebildet utsettes norske kroner for kontinuerlig press oppover. Det er derfor lite sannsynlig at styringsrenten i Norge vil bli satt opp i Det norske markedet for foretaksobligasjoner har vært preget av høy aktivitet og sterk utvikling det siste året. Stadig flere investorer har funnet det interessant å investere i denne typen rentebærende instrumenter. Samtidig har bankenes utlånspolitikk blitt mer restriktiv. Dette har ført til at et økende antall foretak nå søker finansiering i obligasjonsmarkedet, sammenlignet med situasjonen for noen få år siden. Vi venter et fortsatt godt opprettholdt rentenivå i dette markedssegmentet i 2013, noe som vil være positivt for utviklingen i begge våre rentefond. Styret forventer at en normalisering i finansmarkedene vil bidra til økt etterspørsel etter fond i 2013, og dermed økte forvaltningsvolumer for Landkreditt Forvaltning. Landkreditt Forvaltning skal fortsatt arbeide for å styrke sin markedsposisjon i både privat- og institusjonssegmentet og det er styrets oppfatning at selskapet står godt rustet for ytterligere vekst. Internkontroll Selskapets internkontroll er en kontinuerlig prosess som omfatter alle enheter og prosesser i selskapet. Internkontrollen blir årlig gjennomgått av internrevisor, og rapporten fremlegges for styret i Landkreditt Forvaltning AS. Dette er i henhold til internkontrollforskriften fastsatt av Finanstilsynet. Landkreditt Forvaltning har i 2012 implementert en risikostyringsfunksjon for verdipapirfondene og ytterligere utviklet selskapets compliancefunksjon. Dette blant annet som følge av ny Verdipapirfondlov med tilhørende forskrifter, som trådte i kraft 1. januar Det er styrets vurdering at alle risikoforhold er behandlet på en betryggende måte i Landkreditt Forvaltning. Administrative forhold Landkreditt Forvaltning AS er et selskap i Landkredittkonsernet. Konsernet er opptatt av å legge til rette for utvikling av medarbeidere uansett kjønn, og praktiserer likestilling gjennom å gi kvinner og menn like karrieremuligheter og avlønning. Ved utgangen av året var to av selskapets seks ansatte kvinner. Styret i Landkreditt Forvaltning AS består av aksjonærvalgte og andelseiervalgte styremedlemmer i henhold til bestemmelsene i Verdipapirfondloven. Styret i Landkreditt Forvaltning AS består ved utgangen av 2012 av en kvinne og fire menn, med en kvinne og to menn som vararepresentanter. Arbeidsmiljøet i selskapet er godt og sykefraværet er lavt. Totalt sykefravær for 2012 var på 1,1 prosent. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Selskapet har forretningskontor i Oslo. 5

6 Resultat og balanse Landkreditt Forvaltning AS oppnådde i 2012 totale driftsinntekter på kroner ( kroner) og et negativt årsresultat etter skatt tilsvarende kroner ( kroner). Sum eiendeler ved årets utgang utgjør kroner ( kroner), hovedsakelig fordelt på utsatt skattefordel og innskudd i bank. Styret foreslår at årets underskudd på kroner i sin helhet overføres fra annen egenkapital. Fortsatt drift Det er styrets vurdering at grunnlaget for videre drift er godt, og årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det gjennomføres en kapitalforhøyelse i løpet av første kvartal Det har etter regnskapsavslutningen ikke oppstått forhold som er av betydning for vurderingen av selskapets stilling. Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og selskapets stilling ved årsskiftet. Styret i Landkreditt Forvaltning, fra venstre: Nikolai A. Westlie, Jon Martin Østby, Brita C. Knutson (Administrerende direktør), Dagfinn Hopsdal, Ingunn Granaasen, Ole Laurits Lønnum (Styreleder), Knut Hoff, Per Bjarne Kvande og Bente Lind Oslo 31. desember 2012 Oslo 1. februar 2013 Styret i Landkreditt Forvaltning AS Ole Laurits Lønnum Knut Hoff Nikolai A. Westlie Ingunn Granaasen Jon Martin Østby Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bente Lind Per Bjarne Kvande Dagfinn Hopsdal Brita C. Knutson Varamedlem Varamedlem Varamedlem Adm. Direktør 6 Landkreditt Forvaltning AS

7 resultatregnskap (Alle tall i hele kroner) Note Forvaltningshonorar 9, Provisjonsinntekter 9, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad 3, Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Annen finansinntekt Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum overføringer

8 balanse (Alle tall i hele kroner) EIENDELER Note Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Inventar Sum varige driftsmidler Fordring på fond Andre fordringer Sum fordringer Andeler i rentefond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 6, SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Note Aksjekapital ( aksjer a kr 1.000, ) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital 7, Lån i Landkreditt Bank Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo 31. desember 2012 Oslo 1. februar 2013 Styret i Landkreditt Forvaltning AS Ole Laurits Lønnum Knut Hoff Nikolai A. Westlie Ingunn Granaasen Jon Martin Østby Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bente Lind Per Bjarne Kvande Dagfinn Hopsdal Brita C. Knutson Varamedlem Varamedlem Varamedlem Adm. Direktør 8 Landkreditt Forvaltning AS

9 Noter NOTE 1 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven 1998 og norsk god regnskapsskikk for små foretak. Landkreditt Forvaltning AS inngår i konsernet Landkreditt. Morselskapet har forretningsadresse Karl Johans gate 45, 0162 Oslo. Regnskapet kan utleveres her. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Inntekter Inntektsføring av forvaltningshonorar og provisjonsinntekter skjer på opptjeningstidspunktet. Pensjoner Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Årets innskudd til pensjonsordningen utgjør periodens pensjonskostnad. Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld vurderes til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Fordringer Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. Fordringer på foretak i samme konsern er ført opp til pålydende. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom det har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnads føres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Immaterielle eiendeler balanseføres og avskrives over eiendelens levetid. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskaps året. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. NOTE 2 REVISJONSHONORAR Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgiving Andre tjenester 0 0 Sum Alle beløp er inklusive merverdiavgift. 9

10 NOTE 3 LØNN OG PENSJONER Lønnskostnad Arbeidsgiveravgift Pensjoner Andre ytelser Sum NOTE 3 LØNN OG PENSJONER Antall ansatte 6 6 Antall årsverk 6 6 Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. I løpet av 2012 er det innbetalt og kostnadsført Landkreditt Forvaltning har etablert godtgjørelsesordning i henhold til forskrift om godtgjørelse i finansinstitusjoner mv. Som overordnet prinsipp skal Landkreditt Forvaltnings praktisering av godtgjørelsesbetingelser totalt sett være konkurransedyktige når det gjelder fastlønn, forsikringsordninger, pensjoner og variabel godtgjørelse. Den variable godtgjørelsen skal balanseres mot selskapets risikoeksponering og kontroll slik at ikke unødig og uønsket risiko tas. Godtgjørelsesordningen for Landkreditt Forvaltning skal være i samsvar med konsernets overordnede mål, risikotoleranse og langsiktige interesser. Det ble ikke utbetalt variabel godtgjørelse i Godtgjørelse til ledende ansatte Administrerende direktør Brita C. Knutson Investeringsdirektør Dagfinn Hopsdal Administrasjonssjef Marianne Sulusnes Godtgjørelse til medlemmer av styret NOTE 4 SKATTEKOSTNAD Utsatt skatt Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret: Midlertidige forskjeller knyttet til Rentefond Anleggsmidler Fremførbart underskudd Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel, 28 % Beregning av skattekostnad Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endringer i midlertidige resultatforskjeller Endring underskudd Årets skattegrunnlag 0 0 Betalbar skatt, 28 % 0 0 Netto endring utsatt skattefordel Årets skattekostnad Utsatt skattefordel vil bli benyttet i fremtiden. 10 Landkreditt Forvaltning AS

11 NOTE 5 ANLEGGSMIDLER Varige Immaterielle driftsmidler eiendeler Anskaffelseskost Tilgang dette år 0 0 Avgang dette år Anskaffelseskost Akkumulerte ordinære avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte ordinære avskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser 10 % 20 33% NOTE 6 KONSERNINTERNE TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDER Mellomværender og transaksjoner med konsernselskap Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Provisjoner Annen driftskostnad Bankinnskudd Kassekreditt Andre fordringer Annen kortsiktig gjeld NOTE 7 EGENKAPITAL Innskutt Overkurs- Annen Sum egenkapital fond egenkapital egenkapital Balanse Årets resultat Balanse Aksjekapitalen består av av aksjer á kroner 1.000, som er 95 prosent eiet av Landkreditt SA og 5 prosent eiet av selskap tilhørende ansatte. NOTE 8 BUNDNE MIDLER Bundne midler er skattetrekk

12 NOTE 9 FORDRING PÅ FOND Forvaltningshonorar Provisjoner Sum NOTE 10 FORVALTNINGSHONORAR OG PROVISJONSINNTEKTER Brutto forvaltningshonorar Forvaltingsprovisjon til distributører Netto forvaltningshonorar Brutto tegnings- og innløsningsprovisjoner Salgsprovisjon til distributører Netto provisjonsinntekter NOTE 11 KAPITALDEKNING Beregning av kjernekapital Aksjekapital Annen egenkapital Goodwill, utsatt skatt og andre immaterielle aktiva Sum Kjernekapital Beregningsgrunnlag (fjorårets kostnader, 2011) Sum inntekter Negativt resultat før skatt Positivt resultat før skatt 0 0 Sum fjorårets kostnader Andre variable kostnader Fjorårets faste kostnader Oppfyllelse av kravet til ansvarlig kapital Ansvarlig kapital Krav til ansvarlig kapital, 25 % av fjorårets faste kostnader Overdekning NOTE 12 PENSJONER Landkreditt Forvaltning har plikt til å etablere en pensjonsordning. Dette er etablert og i samsvar med kravene i loven. 12 Landkreditt Forvaltning AS

13 13

14 14 Landkreditt Forvaltning AS

15 15

16 Landkreditt Forvaltning AS Karl Johansgate 45 Postboks 1824 Vika 0123 Oslo Telefon Landkredittfondene.no Org. nr

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte 2014 INNHOLD Markedskommentar... 3 Om fondene... 6 Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte 2013 INNHOLD Markedskommentar... 3 Om fondene... 5 Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 8. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 8. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 8. regnskapsår 2014 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Elise Stette Stig

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår 2013 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Elise Stette Stig

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2012

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2012 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2012 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon Årsrapport 1 Visjon Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsbergområdet for privatkunder og bedrifter. Adm. banksjef Bjørn

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Årsrapport 2008. Global Rig Company og Konsernet. www.globalrig.no

Årsrapport 2008. Global Rig Company og Konsernet. www.globalrig.no Årsrapport 2008 Global Rig Company og Konsernet www.globalrig.no Innhold Ledelsens introduksjon 3 Årsberetning fra styret 8 Regnskap Resultatregnskap 14 Balanse 15 Kontantstrømanalyse 17 Noter 18 Revisorerklæring

Detaljer

Styrets årsberetning for 2008

Styrets årsberetning for 2008 Styrets årsberetning for 2008 Virksomhetens art Fornebu Sparebank driver bankvirksomhet med forretningssted på Fornebu i Bærum kommune. I desember flyttet banken til nye lokaler på Fornebu, bare noen hundre

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Guard Systems AS. Innhold. Årsberetning s. 3-4. Resultatregnskap s. 5. Balanse s. 6-7. Noter s. 8-13. Kontantstrømoppstilling s.

ÅRSRAPPORT 2013. Guard Systems AS. Innhold. Årsberetning s. 3-4. Resultatregnskap s. 5. Balanse s. 6-7. Noter s. 8-13. Kontantstrømoppstilling s. Årsrapport 2013 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Årsberetning s. 3-4 Resultatregnskap s. 5 Balanse s. 6-7 Noter s. 8-13 Kontantstrømoppstilling s. 14 Revisjonsberetning s. 15 2 STYRETS ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester:

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester: 1 Årsrapport 2012 2 Innhold Fondsfinans... 4 Årsberetning for 2012... 5 Resultatregnskap... 8 Balanse pr. 31.12... 9 Kontantstrømoppstilling... 11 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 18 3

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår 2014 Landkreditt Boligkreditt AS Årsberetning 2014 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer