RAPPORT. Jacaranda Eiendom AS. Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Jacaranda Eiendom AS. Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13"

Transkript

1 RAPPORT Jacaranda Eiendom AS Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport r

2 RAPPORT Prosjekt: Ullensaker, Miklagard hotell Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: r1 Dato: Kunde: Kontaktperson: Kopi: Jacaranda Eiendom AS Ivar Bjørtomt Rapport utarbeidet av: Rapport kontrollert av: Prosjektleder: Sivert S Johansen Geir Solheim Geir Solheim Sammendrag: Jacaranda Eiendom AS ved Henning Hammer planlegger nytt hotell med parkeringsarealer og annen infrastruktur ved Miklagard golfbane i Ullensaker kommune. GrunnTeknikk AS engasjert for utførelse av grunnundersøkelser og overordnede geotekniske vurderinger. Foreliggende rapport gir en beskrivelse av utførte undersøkelser. Videre er det gitt geotekniske vurderinger med overordnede anbefalinger vedrørende grave- og fundamenteringsløsninger, samt seismiske forhold. Utførte undersøkelser viser generelt et topplag på ca 2 m tykkelse av ant. tørrskorpig silt/leire og noe sand. Videre viser boringene generelt løsmasser av ant. middels fast til bløt leire/silt i dybden. Mektigheten av leire/siltlaget varierer fra 14,6 m lengst vest på området hvor totalsondering 1 har truffet fast grunn/ant. fjell, til over 50 m i borpunktene mot øst hvor det er avsluttet i løsmasser uten å treffe fast grunn/ant. fjell. Boring 3, 4 og 5 har svakt stigende motstand i antatt ikke kvikke masser, mens øvrige sonderinger hvor bormotstanden er konstant eller svakt avtakende gir en indikasjon på at leire/silt massene er sensitive eller har kvikk karakter. Prøveserien utført ved borpunkt 8 har påvist kvikkleire fra m dybde. Da det er påvist kvikkleire ved grunnundersøkelser er grunnen karakterisert med grunntype S 2. Da det for stor del er registrert store fjelldybder på området vil det være aktuelt å benytte elastisk responsspektrum for fjelldybder fra D = m. Det kan da benyttes S = 1,8. (S max ca 4,5) Øvrige detaljer vedr grunnforhold og innledende vurderinger av grave- og fundamenteringsforhold fremgår av rapporten. GrunnTeknikk AS Pb VEAR Org.nr

3 110652r Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Utførte grunnundersøkelser Terreng og grunnforhold Terreng Grunnforhold Seismiske forhold grunntype og forsterkningsfaktor Geotekniske vurderinger Sluttkommentar... 9 Kontrollside TEGNINGER Tegn nr. Tittel Målestokk 0 Oversiktskart 1: Borplan 1: mm prøveserie 11 naverboring Totalsondering 1:300 VEDLEGG 1 Standardbilag, boremetoder/feltundersøkelse 2 Standardbilag, laboratorieundersøkelser REFERANSER [1] RIF-veileder for dimensjonering mht. jordskjelv [2] NVE publikasjon 2011/2 «Flaum og skredfare i arealplanar»

4 110652r Side 3 1 Innledning Jacaranda Eiendom AS ved Henning Hammer planlegger nytt hotell med parkeringsarealer og annen infrastruktur ved Miklagard golfbane i Ullensaker kommune. Området ligger sørøst for krysset mellom E6 og E16, eiendommen har Gnr 28/Bnr 1. GrunnTeknikk AS engasjert for utførelse av grunnundersøkelser og overordnede geotekniske vurderinger. Oversiktsfoto nedenfor er hentet fra Det undersøkte området er markert. Figur 1: Flyfoto Foreliggende rapport gir en beskrivelse av utførte undersøkelser. Videre er det gitt geotekniske vurderinger med overordnede anbefalinger vedrørende grave- og fundamenteringsløsninger, samt seismiske forhold. 2 Utførte grunnundersøkelser Grunnundersøkelsene er utført av GeoStrøm AS med hydraulisk borerigg i midten av juni Boreprogrammet er utarbeidet av GrunnTeknikk AS i samråd med oppdragsgiver, med bakgrunn i mottatte planer. Følgende undersøkelser er utført: - 10 stk. totalsonderinger, stedvis avsluttet mot fast grunn/antatt fjell og stedvis avsluttet i løsmasse. - 1 stk. 54 mm prøveserie med opptak av uforstyrret prøver - 1 stk. naverboring med opptak av omrørte prøver Prøvene fra prøvetaking er analysert i henhold til standard rutine i geoteknisk laboratorium. Borpunktene og prøvegropene er innmålt med GPS av GeoStrøm AS.

5 110652r Side 4 En nærmere beskrivelse av undersøkelsesmetoder og opptegningsmåter framgår av geotekniske bilag i GT-1 t.o.m. GT-5 vist i vedlegg. 3 Terreng og grunnforhold Borplan med plassering av utførte boringer er vist på tegning Ved hver boring er det angitt terrengkote, borede dybder i løsmasser og kote for stopp mot meget fast grunn/antatt fjell. Resultatene fra prøvetaking og naverboring er vist på tegning nr. -10 og -11. Totalsonderingene er vist i detalj på tegningene nr. -20 t.o.m Terreng Den undersøkte eiendommen ligger øst for E6 inne på området som i dag brukes som golfbane. Bildet nedenfor viser den aktuelle tomta. Innmålte terrenghøyder varierer fra kote +156,6 til kote +162,3 i borpunktene over området.. Vi har forstått at terrenget stedvis er arondert/bakkeplanert på 70-tallet. Videre fall vest for veien (Ca +157) Lokal ravine (Ca +161) Figur 2: Undersøkt område 3.2 Grunnforhold iht. løsmassekart fra NGUs nettsider forventes grunnen å bestå av elveavsetning og tykk havvavsetning. Havavsetningen består erfaringsvis av silt/leire, mens elveavsetninger generelt kan være lagdelte grunn av mer grovkornige masser av sand, grus kombinert med avsetninger av silt/leire.

6 110652r Side 5 Figur 3: Utsnitt fra NGUs kartverk Det er videre kartlagt en faregradssone for kvikkleireskred innenfor eiendommen. Utsnitt av NGUs kart er vist nedenfor. Gult angir imidlertid lav faregrad for kvikkleireskred. Figur 4: Utsnitt fra kartlagt faregradssone for kvikkleireskred hentet fra NGU Totalsonderingene viser generelt et topplag på ca 2 m tykkelse med høy bormotstand. Dette laget består av ant. tørrskorpig silt/leire og noe sand. Videre viser boringene generelt noe varierende med stedvis lav og konstant bormotstand i dybden og stedvis svakt stigende bormotstand i dybden. Dette

7 110652r Side 6 indikerer løsmasser av middels fast til bløt leire/silt. Mektigheten av leire/siltlaget varierer fra 14,6 m lengst vest på området hvor totalsondering 1 har truffet fast grunn/ant. fjell, til over 50 m i borpunktene mot øst hvor det er avsluttet i løsmasser uten å treffe fast grunn/ant. fjell. Boring 3, 4 og 5 har svakt stigende motstand i antatt ikke kvikke masser, mens øvrige sonderinger hvor bormotstaden er konstant eller svakt avtakende gir en indiksajon på at leire/silt massene er sensitive eller har kvikk karakter. Naverboringen utført ved borpunkt 3 viser et topplag av sand og tørrskorpig og leirig silt ned til 1,5 m under terreng. Derunder er det registrert middels fast og siltig leire til avsluttet boring i 5 m dybde. Vanninnholdet i opptatte prøver varierer fra 25 % i toppen til 35 % i dybden. Prøveserien utført ved borpunkt 8 viser øverst et topplag av matjord og finsand over tørrskorpig og leirig silt ned til ca 2 m dybde. Videre er det registrert bløt og siltig leire til prøveserien er avsluttet 19 m under terreng. Leira blir sensitiv og kvikk fra m dybde. Vanninnholdet i leira varierer fra 38 til ca 45 % av tørrvekt. Tyngdetettheten i løsmassene varierer fra 18,4 til 19,3 kn/m 3. Konus- og enaksiale trykkforsøk i leire fra 2 5 m dybde viser udrenert skjærstyrke fra s u = kpa. Under er det meget bløt leire med s u varierende fra 20 til under 10 kpa. De målte styrkeverdiene i løsmassene dypere enn 8 m under terreng er lave, og forsøkene bærer preg av høy prøveforstyrrelse som følge av meget bløte grunnforhold og sensitive/kvikke masser. Reell styrke antas derfor å være høyere enn det som er målt i dybden. Grunnvannstanden er forsøkt registrert i prøvehull ved pkt. 8. På undersøkelsestidspunktet sto vannstanden ca 3 m under terreng. Grunnvannstanden vil variere noe over området som er undersøkt som følge av stor utstrekning og topografiske forhold. Overordnet antar vi at grunnvannstanden generelt står i overgangen mellom det tørrskorpige topplaget og underliggende tett leire. Grunnvannstanden vil generelt variere noe med årstid og nedbørsmengde. 4 Seismiske forhold grunntype og forsterkningsfaktor Siden grunnen inneholder et kvikkleirelag av betydelig mektighet som kan gå over i flytefase, klassifiserer EK 8-1 tabell NA.3.1 grunnen til å være grunntype S 2.. Tabellen på neste side viser de aktuelle grunntypene og aktuell grunntype er markert.

8 r Side 7 Forsterkningsfaktor For ustabilisert grunn av kvikkleire må f orsterkningsfaktor S, samt verdier for parametere som beskriver elastisk responsspekter beregnes spesielt for å oppnå en optimal løsning. RIF - veileder for dimensjonering mht. jordskjelv, ref [1] angir imidlertid forskjellige responsspektre for grunn som består av bløt leire og kvikke leirer med ulike dybder til fjell. Da det for stor del er registrert store fjelldybder på området vil det være aktuelt å benytte elastisk responsspektrum for fjelldybder fra D = m. Det kan da benyttes S = 1,8. (S max ca 4,5) Figur 3.2 neden for fra [1] viser aktuelle responsspektrum for varierende fjelldybder.

9 110652r Side 8 5 Geotekniske vurderinger Vi v i viser til mottatt situasjonsplan per e - post den Vi har forstått at utformingen av hotellet og plasseringen av parkeringsarealer er under vur dering og noe endret i senere tid. Skissert omriss av alternativt hotell er vist på vedlagt borplan, tegning nr Nedenfor er tidligere planer vist som prinsipp for ny utbygging. Det skal etableres et hotellbygg på østre delen av området og for øvrig a dkomstvei fra vest og parkeringsarealer på vest og sørsiden. Figur 5 : utsnitt med innledende planer. (noe endret i senere tid) Vi anbefaler at infrastruktur og parkering tilpasses terrenget uten store og omfattende terrenginngrep. Ved etablering av kvalitetsveier og parkeringsarealer må humusholdig topplag av matjord og uegnede materiale fjernes/traues ut. Videre anbefaler vi at d et benyttes Statens vegvesens håndbok 018 for

10 110652r Side 9 aktuell veioppbygning. Dimensjoneringstabell for hoved- samle- og adkomstveier viser at det er behov for min. 60 cm veioverbygning av kvalitetsmasser av knust spreng stein utlagt lagvis og komprimert som kvalitetsfylling. Steinmassene må legges ut på egnet fiberduk som separasjon mot opprinnelig grunn. Oppfylling eller veiplanlegging i områder med lokalt bratt terreng må vurderes spesielt. Mottatte planer viser plassering av et hotell på et relativt stort byggeareal. Terrenget innenfor planlagt byggeareal varierer fra +160,5 til Vi har ikke mottatt detaljerte planer for prosjektet som viser høydemessig plassering. Grunnundersøkelsene viser generelt middels fast til bløt grunn med stor mektighet. Vi anbefaler generelt at fremtidig bygg legges i terreng eller graver seg noe inn i terrenget mot sør fremfor oppfylling der hvor terrenget faller av. Gravearbeider med inntil 3 m dyp utgraving bør kunne utføres med frie graveskråninger 1:1,5 eller slakere. Lokal gravestabilitet og evt. tiltak må vurderes i detalj når mer detaljerte planer foreligger. Oppfylling over opprinnelig terreng som gir tilleggsbelastning på opprinnelig grunn av bløt leire vil medføre setninger i grunnen over tid. Dette må vurderes ved fremtidig fundamentering eller ved etablering av veier og plasser tett på bebyggelse. Planlagt hotell viser en noe kompleks bygningsform og vi antar at bygget skal etableres som en tung konstruksjon i stål/betong. I utgangspunktet vil vi anbefale at planlagte hotellbygg fundamenteres frittbærende på peler. Mest aktuell peletype vil være rammede friksjonspeler av betong, evt spissbærende til fjell der fjelloverflaten ligger grunnere enn ca 40 m. For innledende overslag kan man regne med at en ca m lang friksjonspel av betong har kapasitet kn/pel i bruddgrense. Grave- og fundamenteringsløsninger må detaljprosjekteres. Grunne fundamenter og gulv på isoleres mot frost. Dette gjelder også utgravd trau ved vinterarbeider. 6 Sluttkommentar Utførte grunnundersøkelser viser kvikkleire i grunnen og det er tidligere kartlagt et kvikkleireområde med faregrad lav på eiendommen. Våre innledende vurderinger og anbefalinger forutsetter at områdestabilitetsforholdene er tilfredsstillende og at lokale stabilitetsforhold blir ivaretatt ved senere detaljprosjektering.

11 110652r Side 10 Kontrollside Dokument Dokumenttittel: Ullensaker, Miklagard hotell, Grunnundersøkelser Oppdragsgiver: Jacaranda Eiendom AS Emne/Tema: Grunnundersøkelser Dokument nr: r1 Dato: Sted Land og fylke: Norge, Akershus Sted: Kløfta UTM sone: 32 Kommune: Ullensaker Nord: Øst: Kvalitetssikring/dokumentkontroll Egenkontroll av Sidemannskontrav Rev Kontroll dato sign dato sign Oppsett av dokument/maler ssj ges Korrekt oppdragsnavn og emne ssj ges Korrekt oppdragsinformasjon ssj ges Distribusjon av dokument ssj ges Laget av, kontrollert av og dato ssj ges Faglig innhold ssj ges Godkjenning for utsendelse Dato: Sign.:

12

13

14

15

16

17 Rev. Beskrivelse Ullensaker, Miklagard hotell Jacaranda Eiendom AS Oversiktskart Tønsberg, tlf.: Porsgrunn, tlf.: Dato Tegn. Kontr. Dato Tegn. Kontr ssj Målestokk 1:30000 Orginalformat A4 Status Tegning til rapport Tegningsnr. Rev

18

19 Dyp m Matjord Sand, fin Silt, leirig Beskrivelse lys brun meget fast brun Prøve Vanninnhold (%) Konsistensgrenser G kn/m 3 Skjærstyrke (kpa) S t Silt, leirig Leire, siltig fast, brun mulig sandlag organiske lag brun, tørrskorpe 18,6 9 7 Leire, siltig 18, Leire, siltig Leire, siltig sandlag nederst (mistet) 18,4 18, Leire, siltig 19,3 6 6 Leire, siltig 18, Leire, siltig 18,7 8 9 Leire, siltig, sensitiv 18, Kvikkleire, siltig prøve delv forstyrret 18, Kvikkleire, siltig prøve delv forstyrret 18, Vannstand 2,9 m 30 minutter etter avslutning 20 VANNINNHOLD/KONSISTENSGRENSER KONUS, UFORSTYRRET TREAKS, AKTIV LEIRE SILT 0 SAND 15 5 TRYKKFORSØK/BRUDDEFORMASJON KONUS, OMRØRT TREAKS, PASSIV GRUS 10 FYLLMASSER S t SENSITIVITET /K KORNFORDELING /Ø ØDOMETERFORSØK ORGANISK SKJELL Hull Prøveserie 8 Terreng MIKLAGARD 9 9 Naver Grv.st Opptak X- koord Y- koord Prosj.nr Lab Kontr. 957 MS Dato TEGN NR. Prøveserie

20 Dyp m Sand, fin Beskrivelse lys brun Prøve Vanninnhold (%) Konsistensgrenser G kn/m 3 Skjærstyrke (kpa) S t Silt, leirig brun, meget fast tørrskorpe Leire, siltig Leire, siltig fast,sandkorn grå og brun rothull fast/middels fast 5 Leire, siltig Leire, siltig middels fast fastere partier middels fast VANNINNHOLD/KONSISTENSGRENSER KONUS, UFORSTYRRET TREAKS, AKTIV LEIRE SILT 0 SAND 15 5 TRYKKFORSØK/BRUDDEFORMASJON KONUS, OMRØRT TREAKS, PASSIV GRUS 10 FYLLMASSER S t SENSITIVITET /K KORNFORDELING /Ø ØDOMETERFORSØK ORGANISK SKJELL Hull Naverboring 3 Terreng MIKLAGARD 9 9 Naver Grv.st Opptak X- koord Y- koord Prosj.nr Lab Kontr. 957 MS Dato TEGN NR. Prøveserie

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03.

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03. Figur 1: Situasjonsplan for planlagt utbygging. 1.1 Revisjon 04 Notatet er revidert iht. til kommentarer fra uavhengig kontroll, gjennomført av Albert Ølnes. Revideringen omfatter endring av tiltakskategori

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

Rapport_ Alta Kommune

Rapport_ Alta Kommune Rapport_ Alta Kommune OPPDRAG Alta Lufthavn - Utfylling i sjø EMNE Grunnundersøkelser DOKUMENTKODE 711796-RIG-RAP-1 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE

Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FLOAN Steinkjer kommune Tp Trønder-plan as i Rådgivende ingenierer MRIF,k>ENTfre 03.01.12 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FLOAN INNHOLDSFORTEGNELSE 0.

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Samferdsel og infra

NOTAT SAMMENDRAG. Samferdsel og infra NOTAT OPPDRAG Lager Gjellebekk DOKUMENTKODE 814077-RIG-NOT-001 EMNE, grunnforhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Borgard AS OPPDRAGSLEDER Gunnar Vik KONTAKTPERSON Bjørn Garder SAKSBEH Gunnar Vik KOPI

Detaljer

GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6.

GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6. GEOTEKNSIK RAPPORT ALTA KOMMUNE PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6. MAI 2014 SWECO NORGE AS OG INSTANES POLAR AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred 20001008-67 19. juni 2006 Oppdragsgiver: Norges vassdrags - og energidirektorat Kontaktperson: Erik Endre Kontraktreferanse: Tilsagnsbrev av 14.07.2005 Ref.: NVE

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 03. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 24. mars Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 03. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 24. mars Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 24. mars Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 03. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 31. mars Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8. Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn

Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8. Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn MULTICONSUL, Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Thor Dahl AS Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8 Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn Dato: Rev. - Dato 17. oktober

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Alunskiferdeponi på Taraldrud

Alunskiferdeponi på Taraldrud RAPPORT Alunskiferdeponi på Taraldrud OPPDRAGSGIVER ØstPlan AS EMNE DATO / REVISJON: 26. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 125868-RIGm-RAP003 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 930. Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 930. Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane R A P P O R Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon T Rådgivende Biologer AS 930 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Konsekvensutredning

Detaljer

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV)

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV) DP1+2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker Rapportering av skadesaker og vurdering av skadeårsaker Anders Østbye Eknes, Alf Kristian Lund, Jenny Langford BegrensSkade Delrapport nr. 1+2.2 Norwegian

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING

E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING repo002.docx 2013-06-14 BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING 2013-11-11 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

Rapport nr.: 2005.080 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Hydrogeologisk modellering Bryggen, Bergen. Midlertidig rapport.

Rapport nr.: 2005.080 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Hydrogeologisk modellering Bryggen, Bergen. Midlertidig rapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2005.080 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Hydrogeologisk modellering Bryggen, Bergen. Midlertidig

Detaljer

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.)

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.) Små dammer Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold Grethe Holm Midttømme (red.) 2 2006 V E I L E D E R Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire. State-of-the-art: Blokkprøver

Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire. State-of-the-art: Blokkprøver Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire State-of-the-art: Blokkprøver 41 2013 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire State-of-the-art: Blokkprøver Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østre Kullerød 2 og 4

Forslag til detaljregulering for Østre Kullerød 2 og 4 1 Forslag til detaljregulering for Østre Kullerød 2 og 4 PlanID: 2014002 Planbeskrivelse 12. mai 2015 Prosjektnummer: 12000 2 INNHOLD SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN 1.1 Forslagsstiller 1.2 Hensikt med planarbeidet

Detaljer

Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument 08.09.14. Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen Jarle.angelsen@sandnes.kommun e.

Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument 08.09.14. Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen Jarle.angelsen@sandnes.kommun e. Prosjektnotat: Prosjekt nr. 777 SANDNES KOMMUNE NYTT RÅDHUS Prosjektnotat nr: PN 05 Vedrørende: PARKERINGSKJELLER Utgave: 0 Dato: 08.09.2014 Utarbeidet av: J. Aarrestad Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument

Detaljer