KIRKEN VÅR. Kirkevalg Hvem vil satse på Skjetten? Bibelfestival. Høstens konserter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KIRKEN VÅR. Kirkevalg 2011. Hvem vil satse på Skjetten? Bibelfestival. Høstens konserter"

Transkript

1 KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 2, årg Hvem vil satse på Skjetten? Det er ikke bare Kirkevalg, men også kommunevalg i år. Hvilke av partiene som stiller liste i Skedsmo vil satse på Skjetten? Svar fra kommunepartiene, se side 3. Kirkevalg 2011 Bibelfestival En ny bibel-oversettelse lanseres 19. oktober. Les mer om bibelfestival i Lillestrøm på side 6. Høstens konserter Les om konsertene i Lillestrøm kirkes høstkonsertserie, se side 13. Høst på Strømmen. Foto: Halvar Ingvaldsen Orgelkonsert med Bjørn Vevang (bildet). Viktigheten av demokrati Dette nummeret av Kirken Vår er et valgnummer. Her presenteres kandidatene til høstens kirkevalg, og her skal vi prøve å overtale dere, menighetsmedlemmene, til å delta i valget. Så smeller det! Noen liker ikke demokrati. Det er noen som ikke vil at vi fritt skal velge våre ledere. Nei, vi skal ledes av en liten, selvoppnevnt, elite. Og de som ikke er enig med disse selvoppnevnte, som ikke oppfører seg i tråd med denne elitens strenge regler, de skal henvises til egne områder eller leire. Eller henrettes hvis avviket er stort nok. Og denne nyordningen skal altså innføres med hjelp av bomber og massedrap! Plutselig gjelder det ikke et forsøk på å overtale i det minste noen få til ikke sløvt å bli sittende hjemme. Plutselig gjelder det selve grunnlaget for vår frihet: Retten til selv, fritt, å kunne velge de som skal styre vår kommune, vårt fylke, vårt land. Eller vår menighet, vårt bispedømme, vår kirke. Vi vil derfor på det sterkeste oppfordre alle stemmeberettigede til å delta i høstens valg. Selv om ingen har akkurat det du vil på programmet, så gi din stemme. Velg det partiet som ligger nærmest opp til ditt syn. Og er du ikke fornøyd med listens sammensetning, så gjør de endinger du kan. Før opp slengere, gi personstemmer, gjør alle de endringer som er lov, men for all del, gjør det lille DU kan: STEM! Delta i valget, i alle høstens valg, ikke vær en sløv hjemmesitter, som gladelig aksepterer det styret man får. En sofapotet som sløvt lar seg herse med. Vi vil ikke styres av en liten elite! Vi vil ikke akseptere at såkalte kristne og konservative galninger skal styre, verken i form av en kadre etter skikkelig marxist-leninistisk modell, eller i henhold til fører-prinsippet kjent fra mer høyreorienterte regimer. Vi vil ha demokrati! Vi vil velge sjæl! Godt valg!

2 KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld, utgitt av Skedsmo kirkelig fellesråd Ansvarlig redaktør: Reidar Kavlie-Borge Redaksjon: Tor Johan Bjørnstad Terje Lund Richard Olaussen Stella G. Schumann Redaksjonens adresse: Postboks 313, 2001 Lillestrøm Postgiro for gaver: Skedsmo kirkelig fellesråd: Kirkeverge: Reidar Kavlie-Borge Postadr: PB 313, 2001 Lillestrøm Besøksadr: Kirkegata 1, inng. Voldgata. tlf: e-post: Layout: Distribusjon: Posten/frivillige Opplag: Trykk: Nr1 Trykk, Lillestrøm Kirkenes nettsider: Kirken et viktig møtested i Skedsmo Skedsmo er en vekstkommune, i 2011 er befolkningen på snart innbyggere. I 1990 hadde Skedsmo kommune ca og siden har innbyggertallet økt jevnt - over 40% økning fram til For mange av disse, gamle som nye innbyggere, så har kirken en rolle. Det kan være som arena for markering av livets høytider. I løpet av 2010 ble det døpt 303 i våre kirker. Og konfirmantkullene øker for hvert år, sist år var det 337 konfirmanter i Skedsmomenighetene. I 2010 valgte også 69 par å inngå ekteskap i en av våre kirker. Og ved livets slutt, så kunne de etterlatte ta farvel med sine kjære i 280 begravelser. Antall gudstjenester holder seg ganske stabilt, de siste årene rundt årlig, i kirkene og på institusjoner. Med en gudstjenestedeltagelse på blir dette et snitt på i overkant av 100 deltagere hver gang. Sist år har vi registret 278 frivillige medarbeidere i våre menigheter. Kirken har lang tradisjon med frivillighet, mye av kirkens arbeid er basert på trofaste medarbeidere som nedlegger mye av sin tid i menigheten. Og menighetene bidrar ellers, slik som med kr i innsamlede midler til bl.a. Kirkens Nødhjelp, misjonsorganisasjoner, egen menighet osv. For ikke å snakke om alle som deltar i aktiviteter arrangert av menighetenes organisasjoner. Viktige møtesteder for barn, unge og voksne. Kirkene i Skedsmo er også en stor kulturformidler. I 2010 ble det holdt 38 kirkekonserter med ca tihørere, i tillegg til andre kulturarrangement. Og annensteds i herværende menighetsblad omtales høstens lansering av ny bibeloversettelse. En bibelfestival med ustillinger, foredrag, konsert og annet. Kirkens møte med Skedsmos befolkning er stort og på mange arenaer og møtesteder - ikke bare med enkeltpersoner men med familier og venner. Våre kirker sliter ikke med synkende besøkstall til gudstjenestene. Guds hus er i Skedsmo en arena med mange kirkelige handlinger, tradisjoner, familiebegivenheter og kulturbegivenheter. En arena for store deler av vår befolkning. Reidar Kavlie-Borge/ Kjell Ingvaldsen kirken vår

3 Hvem vil satse på Skjetten? Allhus med kirke på Skjetten I løpet av vinteren 2011 har spørsmålet om en ny kirke på Skjetten blitt ytterligere aktualisert. Bygningsmassen på Valstad er i en slik forfatning at det bare er et tidsspørsmål før bygget må stenges. Enkelte gudstjenestesøndager har kirkegjengerne opplevd temperaturer ned i 2 grader i kirkerommet. Tidligere har bygget vært stengt på grunn av manglende rømningsveier, noe som har gått ut over barnehagen, samt de lag og organisasjoner som har tilholdssted i den gamle skolebygningen fra tidlig 1970-tall. Siden rapporten "Forventninger og behov for kirke på Skjetten" ble skrevet i 2005, har det blitt stadig tydeligere for oss at det er behov for et samlingssted på Skjetten for ulike aktiviteter og behov. Skjetten har, med sine omlag innbyggere, ikke noen naturlig møteplass. Beboerne på Skjetten er en sammensatt gruppe, med mange barn og unge, men også en økende eldre gruppe, som ikke har noe naturlig møtepunkt. Felles for veldig mange av dem er at de er innflyttere, noe som gjør behovet for et samlingssted enda sterkere. Vi ønsker oss et levende allhus med plass til ulike fritidsaktiviteter, organisasjoner og lag. Et sted hvor barna våre kan delta i kor, speider og andre aktiviteter og hvor ungdommer kan treffes i stedet for å henge på gatehjørnet. Et sosialt treffsted for eldre som ønsker seg en kopp kaffe og en prat. En brobygger mellom de forskjellige generasjonene, religionene og kulturene som sammen utgjør det mangfoldige og levende skjettensamfunnet. I dette bygget er det svært viktig å ha et fullverdig kirkerom. Strømmen og Skjetten menighet har i mange år arbeidet for at innbyggerne på Skjetten skal ha en fullverdig kirke til dåp, konfirmasjon, vielser og endog gravferd. Slik det er i dag, er det naturlig nok få som ønsker å døpe barna sine eller gifte seg i en nedslitt gymsal. Dette bidrar til den manglende identitetsfølelsen til lokalsamfunnet generelt og kirken spesielt. La oss ta en kikk på et lokalsamfunn ikke langt fra Skjetten. På Mortensrud bor det 8000 mennesker, halvparten av disse er medlemmer av Den norske kirke. Her ble det bygget en brukskirke med møteplass, kontorer, menighetssal og aktivitetsrom. Det er kafé i kirkebygget nesten hver dag, og menighetshuset blir brukt til aktiviteter for alle innbyggerne, også de som tilhører andre tros- og livssynssamfunn. Kirken er i dag en viktig kulturbærer som hører med til et godt nærmiljø. Det er til kirken folk søker ved store livshendelser. Kirken skal være et sted der mennesker i alle aldre og alle livssituasjoner har en plass. Nå må de om lag 7000 innbyggerne på Skjetten som tilhører Den norske kirke reise til Strømmen for kirkelige handlinger. Det betyr at de til sammen innbyggerne på Strømmen og Skjetten i praksis har bare én kirke på deling, noe som begrenser muligheten for et variert gudstjenestetilbud. Vi er velsignet med at svært mange i området ønsker å døpe barna sine, og dette medfører et uforholdsmessig stort antall dåpsgudstjenester. Det er også Illustrasjonsfoto: Istockphoto.com store konfirmantkull i menigheten, og vi har behov for lokaler som egner seg til undervisning og samlinger for konfirmanter. Strømmen kirke er en vakker kirke, men det er en utpreget seremonikirke med begrensede muligheter for alternative gudstjenester, som for eksempel familiegudstjenester, ungdomsgudstjenester og andre gudstjenester som inneholder bruk av for eksempel kor, band eller dramatiseringer. Det er heller ikke mulig å tilby søndagsskole for barna parallelt med gudstjenestene. All erfaring viser at på steder hvor det reises nye kirkebygg, blomstrer menighetslivet opp. Se bare på Fjellhamar, hvor det er et stort ungdomsmiljø knyttet til kirken. Det er vanskelig å bygge en levende menighet når man ikke har noe sted å bygge den. Med tanke på dert kommende kommunevalget har vi utfordret lederne for de politiske partiene med følgende spørsmål: Vil ditt parti ta opp spørsmålet om å få reist et Allhus med kirke på Skjetten den kommende fireårsperioden? Vi har fått svar fra disse partiene Skedsmo Arbeiderparti sier b.la. følgende: Arbeiderpartiet er opptatt av at aktivitetene i den gamle skolebygningen på Valstad utgjør et viktig sosialt møtepunkt for befolkningen på Skjetten. Arbeiderpartiet ønsker at Strømmen og Skjetten menighet skal ha gode rammevilkår for den virksomhet av gudstjenester og menighetsarbeid som nå finner sted i menighetssenteret i gamle Valstad skole. (.) I vårt program har vi sagt at vi ønsker å etablere et kulturelt trefffsted på Skjetten. For Arbeiderpartiet er det viktig ar møteplasser skal kunne være integreringsarenaer for en sammensatt befolkning på Skjetten. (.) Spørsmålet om å få reist et eget allhus på Skjetten som erstatning for gamle Valstad skole ligger foreløpig ikke inne i budsjettet. Arbeiderpartiet fikk i kommuneplanen støtte for forslaget om at tomten til Valstad ikke skal omreguleres til boligformål. (.) Skedsmo Arbeiderparti ønsker i neste periode å satse på en ennå sterkere utvikling på Skjetten. Vi er svært oppmerksomme på Skjettens utfordringer. Vi ønsker å etablere et kulturelt treffsted på Skjetten. Hvilke funksjoner, hvilken beliggenhet og hvordan dette kulturelle treffstedet skal utformes, må skje i samarbeid med lokale organisasjoner og ressursmiljøer på Skjetten. Vi ønsker at Strømmen og Sketten menighet deltar i dette arbeidet. Skedsmo Krf gir følgende svar: Skedsmo Krf er godt kjent med den situasjonen Skjetten menighet lever under. Vi er også kjent med at Valstad er et samlingssted for andre lag og foreninger som bruker dette ukentlig. Vi ønsker å bidra til et mer tjenlig kirkelokale for menigheten på Skjetten Skedsmo kommune står overfor flere store utbygginger innenfor eiendomssektoren som vi er forpliktet på. For Skjettenområdet er dette ny skole på Bråtejordet som skal realiseres i denne perioden. Ellers er det omsorgsboligene på Huseby og utvidelse av LIBOS som er også to store prosjekter. Utover disse store prosjektene ser ikke Skedsmo Krf at Skedsmo kommune har muligheter til å gå i gang med ytterligere store byggeprosjekter den nærmeste tiden. Målet med et mer tjenlig menighetslokale må derfor realistisk gjennomføres med tilpasninger av dagens lokale, i samarbeid med menighet og lag og foreninger på Skjetten. Skedsmo SV svarer følgende: Lokalene i tidligere Valstad skole var aldri ment å skulle være en permanent kirkeløsning, og Skedsmo SV har stor forståelse for at både menighet og ansatte ønsker en ny kirke på Skjetten. Et så stort bomiljø som Skjettenbyen trenger ulike identitetsskapende, kulturelle samlingspunkter, og kirke er en del av dette. Hvorvidt det skal være en ren kirkebygning eller en type allhus, vil måtte bli en del av den brede politiske debatten, og vi har ingen felles fastlåst løsning på det spørsmålet på det nåværende tidspunkt. Det vesentlige er imidlertid at i en tid med anstrengt kommuneøkonomi og mange behov som skal dekkes, ikke minst innen helse, omsorg og skole, er det vanskelig å se for seg hvordan penger til ny kirke kan prioriteres. Skedsmo Sv er opptatt av hvordan kommuneøkonomien kan styrkes. Bl.a. har vi gått i bresjen for innføring av kommunal eiendomsskatt og ønsker politisk styring og kontroll over utbyggingen i kommunen vår. Styrket økonomi og mindre press på infrastruktur og kommunale tjenester vil gi oss mulighet til økt prioritering også av kultursektoren, der kirken er en del. Fra «Kommuneprogram for Pensjonistpartiet i Skedsmo» siterer vi følgende: Flere aktivitetstilbud til unge og eldre. Flere bibliotekfilialer, bl.a. i Lillestrøm. Bygge en arbeidskirke på Skjetten i sammenheng med et dag- og eldresenter. Nytt seniorsenter, eventuelt på «nye» Strømmen storsenter. Styrke kirken i den norske stat og stoppe avkristningen av Norge Folkets røst svarer følgende: Da vi er et helt nytt parti, har vi ikke hatt anledning til å sette oss inn i alle politiske saker i kommunen. Imidlertid har vi skrevet i vårt valg- og partiprogram at lokaldemokratiet i det enkelte tettsted må få større innflytelse på utviklingen i sitt nærområde. Lokaldemokratiet må tas på alvor. Alle de politiske partiene i Skedsmo ble utfordret på ovenstående spørsmål, men det er bare disse fem som har gitt et svar kirken vår 3

4 Hvordan og hvorfor delta i Kirkevalget Det er et ønske at Den Norske Kirke skal være demokratisk styrt. Derfor velges medlemmer til det lokale menighetsrådet, samt representanter til bispedømmeråd og Kirkemøte, av og blant alle medlemmene. Skal Kirkens ledelse gjenspeile medlemmenes ønsker, så må medlemmene delta. Om ikke annet, så i valget, ved å utpeke de representantene en mener best kan lede menighet og Kirke. Fremtidens kirke De som i år skal velges for de kommende fire år skal ikke bare stå for den løpende ledelse i valgperioden. Deres vedtak vil også legge føringer for hvordan fremtidens kirke blir. Derfor er det viktig at flest mulig får anledning til å delta. Av den grunn har alle kirkemedlemmer som senest i år fyller 15 år stemmerett. Og valget holdes samtidig med det ordinære kommune/fylkes-valget, og i lokaler nær de ordinære valglokalene, slik at det skal bli letter få delta. Hvor skal det stemmes De kirkelige stemmekretser er i hovedsak identisk med de kommunale. Det vil si at det stemmes på følgende steder: Volla skole, Skedsmo rådhus, Vigernes skole, Sten-Tærud skole, Brånås Nærmiljøsenter, Samfunnshuset på Skedsmokorset, Stav skole, Gjellerås skole, Strømmen bibliotek og Leirsund velhus, alle steder med åpningstid fra 09:00 til 21:00. Den eneste forskjellen mellom de kommunale stemmekretsene og de kirkelige er for krets 03 Vigernes. Denne kretsen er kirkelig delt mellom menighetene Skedsmo og Lillestrøm. Det vil derfor ved Vigernes skole bli stemmegivning for begge disse menighetene. Så gå til ditt vanlige stemmested. Der vil du finne valglokaler så du kan stemme både i kirkevalg og i det ordinære valget. Hvordan stemme Kirkevalget er todelt. Det skal velges representanter til ditt lokale menighetsråd, og det skal velges representanter til bispedømmeråd og kirkemøte. I Skedsmo foreligger det i år ikke mer enn en liste til noen av disse rådene. Alle valgene avgjøres altså i form av flertallsvalg mellom kandidatene. De kandidatene med flest stemmer blir valgt. Til menighetsrådene kan velgeren påvirke valget på tre måter. Man kan gi tilleggstemme til foreslåtte kandidater ved å sette et kryss ved navnet. Eller så kan man skrive inn navnet til kandidater som ikke allerede står på lista, valgbare er alle kirkemedlemmer som senest i løpet av året fyller 18. Har nominasjonskomiteen foreslått en du ikke vil stemme på, så kan man stryke denne. Ved tidligere valg har slike endringer, tilleggstemmer, nyoppføring av kandidater, og strykninger, i stor grad påvirket hvem som faktisk ble valgt. Til bispedømmerådet/kirkemøtet så er det litt andre regler. Der MÅ man rangere kandidatene. I feltene foran navnet på den du helst vil ha valgt, så setter du 01. Og slik kan du fortsette med stigende nummer for så mange du ønsker å rangere, om nødvendig til 19 ved den du minst ønsker å ha som representant i bispedømmerådet og Kirkemøtet. Du må altså føre opp rangering ved minst en kandidat, men kan nøye deg med det. Her kan du ikke stryke, eller stemme på andre enn de foreslåtte. Når du har gjort dine endringer på listene, så bretter du sammen stemmesedlene, får dem stemplet og legger dem i urnen. Forhåndstemming Har du ikke anledning til å stemme på valgdagen, 12. september, så kan du forhåndstemme. For alle tre menigheter foregår det i Skedsmo rådhus. Fra 10. august til 21. august er det åpent 08:00-15:00, mandag til fredag. 22. august til 8. september 08:00-20:00, mandag til fredag, samt lørdag 27. august. og 3. september 10:00-15:00. Siste mulighet for forhåndstemming er fredag 09. september 08:00-15:00. Dessverre er det ikke mulig å forhåndstemme på søndager. Godt valg! Illustrasjonsfoto: Istockphoto.com Sangoppdrag og sangundervisning Utøvende sanger og sangpedagog i Lørenskog. Tar sangoppdrag til brylluper, begravelser etc. og gir undervisning i sang. Kontakt Sigrid Gabrielsen på mobil: , e-post: Advokat Martin Staurem Medlem av den norske Advokatforening Arv Arveforskudd Testament Booppgjør Forretningsjuss Stasjonsvn. 41 (Postboks 51) 2011 Strømmen Tlf: Snarveien til et vellykket arrangement! Vi skreddersyr ditt arrangement m.h.t. hotell, aktiviteter, underholdning, eksterne foredragsholdere etc. Kurssekretærfunksjoner (administrasjon fra A til Å) Vil du vite mer om oss? Ta kontakt på tlf Fjell og Fjord Konferanser AS Nittedalsgt. 1 A, 2000 Lillestrøm Dåp, konfirmasjon, minnesamvær eller andre familieanledninger: Vennely bedehus Heisshageveien Leirsund har egnede og godt utstyrte lokaler. Om leiepriser, se Kontakt Kjell Asak, tlf Parkett og vedlikehold Bjørn Larsson - tlf gulvsliping - lakkering - oljing farging - legging av parkett - reparasjoner GRESSKLIPPERE OG HAGEVERKTØY PARAFIN OG FYRINGSOLJE Tlf Trondheimsvn Skedsmokorset Bibler til konfirmantene Kort - CD/Kassetter - Gaver Bok & Media Lillestrøm Nittedalsgt Lillestrøm Telefon kirken vår

5 Gör det lilla du kan Av Lina Sandell Illustrasjonsfoto: Istockphoto.com Allehelgensdag Hen over jord et pilgrimstog så stille skrider frem synger vi på Allehelgensdag. Pilgrimstoget er fylt av mennesker på sin livsvandring fra vugge til grav. For noen ble vandringen lang. Døden kom som en naturlig avslutning på livet som er levd. For andre kom døden brått og brutalt, midt i livet eller i begynnelsen av livet. Allehelgensdag kan vi kjenne at vi er sammen. Vi som fortsatt vandrer på jorden og de som er hos Gud, i himmelen. Allehelgensdag vandrer mange til kirkegården på Stalsberghagen gravlund eller kirkegården ved Skedsmo kirke, eller andre steder i landet. Vi vandrer til vår grav, leser navnet på våre kjære, stopper opp, minnes, tenner lys og legger ned en krans. Ved graven kan vi huske salmedikteren Svein Ellingsens ord: Vær nær oss når vi søker til våre kjæres grav. Gi at vi aldri mister velsignelsen fra dem, men alltid bærer med oss det gode de bar frem. I kirkens historie har Allehelgensdag en lang tradisjon. Man begynte tidlig å feire martyrenes dag, de som hadde dødd for sin tros skyld. På 800-tallet fikk dagen navnet Alle helgeners dag og ble feiret 1. november. 200 år senere ble dagen etter, 2.november, feiret som Alle sjelers dag, til minne om alle døde. Kirkeordinansen i Norge og Danmark (fra 1539) slo fast hvordan gudstjenester skulle feires etter reformasjonen. Her står det: Alle Helgens dag skal der prædikes om den rette kristne Tro, som Guds helgener havde, og hvorledes man skal efterligne dem. Feiringen av dagen ble i 1770 lagt til den første søndagen i november. I den lutherske kirke har vi ikke helgener slik som den katolske kirke har. Hvem er en helgen kan vi da spørre? Den svenske erkebiskopen Nathan Söderblom, som døde i 1931, har sagt noe klokt om dette: Helgen er den som i ord og liv og død har vært et vitne for oss om Kristus og det evige liv. Vi er vitner for hverandre når vi følger Jesu oppfordring om å elske hverandre. Guds kjærlighet gjør oss i stand til å elske hverandre, det preger vår markering og feiring av Allehelgensdag. I de siste ti-årene har dagen fått et konkret uttrykk i vår kirke. Sørgende har vandret til kirkegårdene og tent lys, som et uttrykk for sorg, savn og takknemlighet. Pårørende som har mistet en av sine side Allehelgensdag året før blir invitert til gudstjenestene i våre menigheter. I Skedsmo, Lillestrøm og Strømmen kirker blir navnene til de avdøde lest opp og lys blir tent for dem. Allehelgensdag er vi sammen i kirkens rom. Et rom som rommer sorgen og håpet, alle livets omskiftelige dager, det mørkeste mørke og det lyseste lyse. Vi er sammen om å ha mistet, men alene med det som er vår sorg, vårt tap, våre minner. Slik er det å være menneske. Når vi skal samles i kirkene og tenner lys på kirkegårdene Allehelgensdag 2011 er det i et annerledes Norge. På høylys sommer ble landet vårt 22. juli rammet av mørk terror. Uskyldige mennesker ble drept. Vi ble bokstavlig talt rystet i vårt indre over alt som skjedde og fylt av fortvilelse, sinne, smerte og sorg. Men vi erfarte også samhold, kjærlighet, varme og omsorg. Vi husker ordene fra AUF-ungdom som var rammet: Vi skal erobre Utøya tilbake. Vi husker tt blomsterhav og tente lys i Oslos gater, en endeløs kø for å komme inn i Oslo Domkirke. Stillheten i vannkanten ved Tyrifjorden etterpå, også der lå det blomster og lysene brant. Allehelgensdag rommer og favner hele livet. Vi minnes våre kjære, alt de var og ga oss. Vi sørger over det vi har mistet, livet slik det ikke ble, vi kjenner på savnet i vandringen vi må fortsette alene. Men på denne vandringen er Allehelgensdagens løfte at her og nå, og en dag der fremme i himmelen hos Gud, er vi aldri forlatt av Guds evige kjærlighet. Den omslutter oss og bærer oss i liv og i død. Som apostelen Paulus sier: Om vi lever eller dør hører vi Herren til. (Rom. 14.8) Derfor kan vi Allehelgensdag synge om pilgrimstoget som vandrer over jord med smil i gråt det vandrer frem mot himlens lyse hjem. (Norsk salmebok nr. 247) Anne Dalen, sokneprest i Strømmen menighet Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt, Snart de dyrbara tillfällen fly! Efter vår kommer höst, och på dag följer natt, Då kanhända ej morgon skall gry. O, var flitig att så, medan ännu är tid, Att din skörd måtte mogna i frid! Gör det lilla du kan och se icke därpå, Att så ringa, så litet det är! Ty hur skulle du då väl med lust kunna gå, Dit din Mästare sänder dig här? Är det uppdrag du fått än, så ringa i sig, O, var nöjd, att han gav det åt dig! Gör det lilla du kan, lägg ditt hjärta däri, Gör det allt för din Frälsare blott, Och var viss, att han skall icke döma som vi, Blir det fråga om stort eller smått! Se, han själv gör ju allt, vad betyder det då, Om han ställt dig i led med de små? Gör det lilla du kan och besinna, att Gud Hos oss alla blott trohet vill se! O, så gläds att få gå med hans ringaste bud, Och att själv han all hjälp vill bete. O vad fröjd, om en dag han ock säger till dig: Vad du gjorde, det gjorde du mig! Jeg har valgt å bruke originalsalmen som er skrevet av Lina Sandell i 1885, fordi den inneholder alle 4 versene og fordi vers 1 er ganske annerledes enn den norske oversettelsen fra Salmen Gör det lille du kan, gör det villigt og glatt er en tekst om å benytte de gylne anledninger mens det ennå er tid. Dagene flyr og det er ikke sikkert det er bedre å gjøre i morgen det vi kan gjøre i dag. Jeg tillater meg derfor å komme med en liten omskrivning av et av John F. Kennedys mest berømte sitater: Kjære menighet, spør ikke hva kirken kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for kirken. I en tid hvor nettopp tiden er blitt en mangelvare, er det enda viktigere å stoppe opp å tenke gjennom slike spørsmål. Det er lett å tenke at det er deilig å komme til dekket bord og ta det kirken gjør for gitt. Vi er vant til at det ikke skal koste noe å komme til kirken, enten om det er for å delta i dåp, konfirmasjon, bryllup eller gravferd. Er det ikke staten som betaler kanskje? Og da betaler jo jeg også, for jeg betaler jo min skatt. Er det ikke sånn det er?? Men det mange ikke husker på, er at staten kun dekker en ganske liten del av alt det arbeidet som kirken gjør i dag. Det har opp gjennom tidene vært en enorm frivillig innsats blant noen ildsjeler, som har sett det som sitt kall å være med i menighetens arbeid. Deres lønn har kanskje ligget i nettopp ordene som står i de to siste linjene av denne salmen: O vad fröjd, om en dag han ock säger till dig: Vad du gjorde, det gjorde du mig! I dag er det langt vanskeligere å rekruttere frivillige enn det var for bare 30 år siden. Folk har nok med seg selv og sitt eget og vil helst ha betalt for den jobben de skal gjøre. Det ligger liten prestisje i å jobbe som frivillig i kirken. What s in it for me, tenker vi ofte selv om vi kanskje ikke vil innrømme det... Et eksempel på dette er søndagsskolene. På Skedsmokorset er det i dag ingen søndagsskole og det er selvsagt fordi det er vanskelig å få med seg frivillige til et slikt oppdrag. Jeg kan tenke på en rekke gode grunner for å delta som frivillig, men du må finne ut dine egne. En god grunn kan være at du lettere kan påvirke den kirken du tilhører. Dette er nok hovedgrunnen til at folk forøvrig engasjerer seg. De ønsker å påvirke og de har tro på at det nytter å være med å si sin mening. Dette gjelder også i kirken og det er gøy å påvirke, å være med på å styre kursen og retningen, være med der det skjer. Og en veldig god grunn, som kanskje er aller viktigst, er at ved å være med i kirkens arbeid, så er du med på å oppfylle Jesu ord og befalinger: Det du gjorde mot mine minste, det gjorde du også mot meg. Matt. 25:40. For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Matt. 25:35-36 Kirken har et enormt behov for frivillige som kan gjøre noe for disse våre minste og jeg tror Gud kaller på oss til nettopp å gjøre det lille vi kan, også i dag. Og har du ikke mulighet nå til å delta som frivillig, så er det i år kirkevalg. Gi i det minste din støtte til de frivillige i din menighet ved å delta i dette. Å avgi sin stemme, det lille bør alle kunne gjøre. Kirken trenger deg og du trenger kirken, så hvorfor ikke bli et supert team? Det er jo en genial vinn-vinn situasjon, ikke sant? Godt valg! Gry Skår Schumann, nåværende medlem i menighetsrådet og fremtidig frivillig arbeider i menigheten kirken vår 5

6 Levende ord på et levende språk Om kvelden framføres Jobsuite av Egil Hovland I Lillestrøm kirke, med organist Harald Herrestahl og skuespilleren Paul Ottar Haga. Siste arrangement blir en konsert i Lillestrøm kirke torsdag 27. oktober kl , «I begynnelsen var ordet». Har du lyst til å være med på å lese bibelen fra perm til? Du kan melde deg til eller på tlf Har du en gammel bibel eller en bibel på et annet språk enn norsk, vil vi gjerne bruke den i vår utstilling på Strømmen bibliotek. Du kan henvende deg til adressen eller telefonnummeret som er nevnt over. Det norske Bibelselskapet som står for oversettelsen, har også mange arrangementer i forbindelse med lanseringen. Det kan en lese mer om bl.a. på Bibelselskapets hjemmeside: Velkommen til Bibelfestival i Skedsmo. Program for bibelfestivalen (med forbehold om endringer) Spes Unica - Det kristne håp litografi fra 2000, av Liv Benedicte Nielsen. En ny bibeloversettelse lanseres Siden 1999 har en rekke fagfolk arbeidet med en ny bibeloversettelse, og 19.oktober i år er lanseringsdagen. Oversettergruppen har bestått av et bredt spekter av fagfolk, og deres oppdrag har vært å formidle bibelens grunntekst, samtidig som den skal være «språklig forståelig for moderne mennesker.» Menighetene i Skedsmo vil markere denne kulturpolitiske begivenheten med en Bibelfestival i tiden oktober. Det vil bli en rekke ulike arrangementer, og som en rød tråd gjennom hele festivalen vil det gå en bibellesningsstafett. Lesningen starter allerede søndag 16. oktober etter høymessen med lesning av de fire evangeliene fra forskjellige kirker i Skedsmo. I løpet av festivalen er det meningen å lese bibelen fra perm til perm, og til det trenger vi mange frivillige lesere. Per Egil Hegge kommer til Strømmen bibliotek tirsdag 18. oktober for å snakke om språket i Bibelen. Samtidig blir det åpnet en historisk bibelutstilling på samme sted. Lanseringsdagen, onsdag 19. oktober, starter lesingen av Det gamle testamentet kl i Lillestrøm kirke og kl åpner Liv Benedicte Nielsen sin bildeustilling med bibelske motiver i menighetssalen i Lillestrøm kirke. Søndag 23. oktober blir det temagudstjenester i forbindelsen med bibellanseringen i Skedsmokirkene. Søndag 16. oktober etter gudstjenestene Lesning av de fire evangeliene fra fire forskjellige kirker i Skedsmo Søndag 16.oktober torsdag 27. oktober Bibelmaraton Bibelmaratonen går hver dag fra søndag 16. oktober på forskjellige steder i Skedsmo. Hele Bibelen vil bli lest i den nye oversettelsen Detaljert program kommer senere Tirsdag 18.oktober kl i Strømmen bibliotek Bibelutstillingen åpnes «Fader vår, eller Fatter n der oppe». Bibelens språk i forandring. Foredrag av redaktør Per Egil Hegge Onsdag 19.oktober kl i Lillestrøm kirke «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden» Bibelmaratonen fortsetter med lesning fra 1. Mosebok. (Det gamle testamente presenteres i sin helhet i ny oversettelse denne dagen. I 2005 kom den nye oversettelsen av Det nye testamente og 19.okotber 2011 kommer alt hele Bibelen i ny oversettelse) Onsdag 19.oktober kl i Lillestrøm kirke Åpning av Liv Benedicte Nielsens bildeutstilling i menighetssalen i Lillestrøm kirke. Innledning v/ kunstneren Lørdag 22. oktober i Lillestrøm kirke kl Liv Benedicte Nielsen forteller om bildene sine. Søndag 23.oktober kl i Skedsmos fire kirker Temagudstjeneste om bibellanseringen Søndag 23.oktober kl i Lillestrøm kirke Jobsuite av Egil Hovland. Paul Ottar Haga resiterer, Harald Herrestahl spiller orgel. Torsdag 27. oktober kl i Lillestrøm kirke De siste kapitlene av Johannes åpenbaring leses «I begynnelsen var ordet». Johannesevangeliet fortalt, omkranset av musikk. Forteller: Birgitte Bjørnstad Sæbø. Gitarist: Ulla Käll Bibelmaratonen går hver dag fra onsdag 19. okt. på forskjellige steder i Skedsmo. Detaljert program kommer senere Alt i Renhold - Kvalitet Vår Styrke Lillestrøm Rengjøringssentral AS HOVEDRENGJØRING OGSÅ AV MØBLERTE BOLIGER TRAPPEVASK LEILIGHETER FASTE OPPDRAG Tlf Mobil Badeveien 2 B, 2003 Lillestrøm E-post: godkjent av nav for utlevering av utstyr på blåresept inkontinens kateterisering Stomi Brystproteser ernæring øvrige produktområder ortoser og støttebandasjer Støttestrømper og kompresjonsbehandling reisestrømper Sårprodukter Hud- og fotpleie Helsesko Vi tilbyr utkjøring av varer SKOEN SOM SKOEN SKOEN GUIDER SOM SOM GUIDER GUIDER DEG DEG TIL TIL RIKTIG RIKTIG DEG TIL RIKTIG GANGE GANGE GANGE Din lokale leverandør av helse- og sykepleierartikler skoen som guider Deg til riktig gange VERDENS- NYHET! TECHNOLOGY VERDENS- NYHET! VERDENS- NYHET! Lørenskog Bandasje TECHNOLOGY TECHNOLOGY AS Butikken vår finner du på SkårerSletta 18 (vis-a-vis MetroSenteret) på lørenskog. tlf kirken vår

7 Andakt «Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.» (Luk. 16,31) Illustrasjonsfoto: Istockphoto.com I ukene framover vil vi møte mennesker på gata som vil prøve å overbevise oss om at det partiet de representerer er det beste, at det vil være fordeler for oss hvis de får styre vår kommune og vårt fylke. Jeg hører nok til de som svært sjelden, om i det hele tatt, stopper opp ved slike henvendelser. Hvis du en gang tar deg tid til å se på hva som skjer når andre passerer, vil du se at svært mange går forbi slike stands. Der står representanter for de ulike partiene og vil fortelle oss om sitt partis program og så skynder vi oss forbi. Skal noen få overbevist meg, og alle dere andre som går forbi, så må de jobbe hardt. De mest pågående kan klare å bli kvitt en folder eller to med litt av partiets program. Har du noen gang satt deg ned og lest slike kortversjoner av partiprogrammene? Har du noen gang blitt overbevist ut fra det som står der og forandret standpunkt? Overfor mange av oss skal det godt gjøres å klare å få oss til å lytte, lese og forandre standpunkt. Allikevel står de der annethvert år, representantene for de ulike partiene. De er fulle av pågangsmot, engasjert og overbevist om at de har den beste løsningen for framtiden. Jeg er også overbevist om at jeg har den beste løsningen for framtiden, ja for evigheten til og med. Forskjellen er at det da ikke handler om å velge rett parti eller de rette personene til å representere oss, men å velge Jesus som vår Frelser. Utsagnet i starten er hentet fra en fortelling i Bibelen. Jesus forteller en liknelse om himmelriket og han lar Abraham komme med det utsagnet helt til slutt. En rik mann og en fattig mann, ved navn Lasarus, dør og kommer begge til dødsriket. Der kan de se hverandre, men ikke nå hverandre. De er på hvert sitt sted. Den fattige Lasarus har kommet til samme sted som Abraham og har det godt. Den rike mannen opplever å ha kommet til et sted der han opplever en smertefull pine. Nå ber den rike Abraham om å sende Lasarus tilbake til jorden for å advare den rike mannens søsken. Abrahams svar er at det ikke vil hjelpe om det kommer noen fra de døde og taler til dem. De vil ikke la seg overbevise av det heller. Den rike mannen, hans brødre og Lasarus har hatt samme mulighet i livet til å ta valg ut fra den informasjonen de har hatt. De har Skriftene som forteller om Gud, men allikevel har de valgt forskjellig. Vi har Bibelen, med de samme fortellingene som den rike mannen og de andre kjente, og med fortellingene om Jesus i tillegg. Lar vi oss overbevise av det? Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. (Joh. 14,6) Valget Jesus stiller oss overfor er et valg som kan føre til evig liv hos Gud, dersom vi velger ham. Alternativet vet vi lite om, men det er i hvert fall noe annet. Jeg vil si at det er det aller viktigste valget i vårt liv, fordi det er det eneste valget i vårt liv, som får betydning i all evighet. Samtidig ligger det denne høsten fire valg foran oss, som også er viktige, på hver sin måte. To av dem kjenner vi godt, kommunevalget og fylkestingsvalget. De to andre er mange nok mindre kjent med, menighetsrådsvalget og kirkemøtevalget. Alle har vi påvirkningsmulighet på hvem som skal være med og styre i vår menighet de neste fire årene. Alle har vi påvirkningsmulighet på hvem som skal være med og styre hele Den norske kirke de neste fire årene. Dette er viktige valg, og det er valg der din stemme kan få stor betydning. Godt valg og håper vi møtes i himmelen hos Gud en dag! Hanne G. Sinkerud, sokneprest i Skedsmo Lillestrøm Torv Tlf Hovedkontor: Strømsveien 65 Postboks 154, 2011 Strømmen Tlf Telefax Strømsvn. 61, Str. kino, 2010 Strømmen. Tlf Gaver til alle anledninger! Pris kr 145,- Strømmen Husflidsutsalg A.S Strømmen Storsenter Garn - gaver - souvenir tax free Vi fører Romerike Jubileumsdrakt Stort utvalg i barne bunader Bunadsøljer til voksne og barn Tlf: Bilverksted Melby Auto, Melby Gård, 2013 Skjetten Telefon , Telefaks Melby Auto avd. Fetsund, Fossveien 1, 1900 Fetsund Telefon , Telefaks Melby Auto avdeling Lillestrøm åpner 1. april 2009 Isakveien 17, 2400 Lillestrøm Begravelsesbyrået OLA ENGSETH A/S Lørenskog - Strømmen Lørdagsrudveien 26, 1472 Fjellhamar Vakttelefon hele døgnet / En verdig gravferd - til en rimelig kostnad Om ønskes kommer vi hjem til Dem for samtale. Ingen tillegg ved gravferd på Romerike og i Oslo kirken vår 7

8 kandidatbrosjyre bruk kopi_brosjyre valg Side 2 Kirkevalget 2011 kandidatpresent Hvilken kirke De ønsker du? Hvem leke skal sitte i Kirkemøtet, kandidatene kirkens «storting»? Ved å stemme på bispedømmerådet i er du med på å bestemme hvilken retning Den norske kirke skal gå i. Gi kirken et godt råd! Valgpresentasjon fra valgrådet i Borg bispedømme. Anne Brun Andersen Lærer/rådgiver. Kråkerøy. 61 år. Menighetsråd, skolestyre, kommunens eldreråd m.v Gudstjenesteordning, liturgi, salmer Diakoni Erling Birkedal Forsker. Nittedal. 56 år. Bispedømmeråd, leder fellesråd, KA, regjeringens dåpsopplæringsutvalg m.v Menighetsutvikling Dialogarbeid mellom ulike interessegrupper og verdisyn Kirken som kulturbærer Videreutvikle kirken som organisasjon Kirsti Frøshaug Fagutviklingssykepleier. Fjellhamar. 61 år. Menighetsråd, gudstjenesteutvalg og bispedømmeråd. Tydeliggjøring av kirkens tro Budskap i et flerkulturelt samfunn Barne-og ungdomsarbeid Undervisning og gudstjeneste Ole Petter Gjerlaug Pensj.flyger. Våler. 65 år. Menighetsråd, Kirkens Nødhjelp, kommunestyre, leder idrettslag, instruktør m.v «Oppmyking» av gudstjenestene og det musikalske Dåpsopplæring og ungdomsarbeid Diakonalt arbeid Styrke kjernefamilien Arne Hagen Pensjonert fra forsvaret. Råholt. 67 år. Menighetsråd, leder fellesråd, kommunestyre og formannsskap. Barne-og ungdomsarbeid Diakonale tjenester Gudstjenesten Frøydis Indgjerdingen Student. Hurdal. 24 år. Bispedømmeråd, leder Borg ungdomsråd, studentråd m.v Ungdomsdemokrati Ung i kirken, satsingen Kirkemusikk Miljø, grønne menigheter Anne Gangnes Kleiven Adjunkt. Rømskog. 56år. Leder menighetsråd og styremedlem Normisjon. Diakoni Allsidighet Misjon Elin Kloster Student Skårer. 23 år. Gudstjenesteliv Ungdomsarbeid Felleskap på tvers av generasjoner Kristian B. Lausund Student. Skedsmo. 21år. Leder Acta Skedsmokorset. Oppfølging og trosopplæring blant konfirmanter Utadrettet kirke Samarbeid med andre kirkesamfunn og kristne organisasjoner Geir Arild L. Magnussen Avd. ingeniør. Ski. 43 år. Menighetsråd, fellesråd, Røde kors m.v. Ungdomsarbeid Evangelisering, vekst og fornyelse Kirke-stat kirken vår

9 Ledertrening for år Forme kirken i ny kandidatbrosjyre bruk kopi_brosjyre valg Side 3 organisering asjon bispedømmeråd/kirkemøte Gjøre gudstjenesten relevant Kultursatsing Ungdomsarbeid alfabetisk rekkefølge Unge voksne år Ny kirkeordning Klima og bærekraftig utvikling kandidatbrosjyre bruk kopi_brosjyre valg Side 2 Bjørn Terje Mathisen Markedssjef. Skjeberg. 62år. Leder menighetsråd, leder Kirkens SOS, redaktør menighetsblad, kommunestyre, Normisjon m.v. Frivillige medarbeidere til Kirkens SOS Diakoni Styrke lokalkirken Jofrid Trandem Myhre Seksjonssjef/ skattejurist. Jeløy. 47 år. Søndagskole, menighetsråd, bispedømmeråd, kirkeråd, lærenemnd, skatteetat, Norges Juristforbund m.v Gudstjenesten og gudstjenestereformen Stat-kirke spørsmål Ida Marie Nielsen Sykepleier. Skedsmo. 30 år. Kirkekor, barne-ungdomsarbeid, verneombud, Norges KFUK-KFUM m.v. Ledertrening for år Forme kirken i ny organisering Kari Stray Nordberg Personalutvikler. Skårer. 54 år. KFUK-KFUM, menighetsråd, kirkerådsutvalg, kirkekor, FAU-representant, leder Lørenskog kvinne-og familielag m.v. Styrke diakonien i kirken Personalutvikling Gi troserfaringer plass Rekruttering av frivillige Utvikle gudstjenesten Randi Solberg Olseng Psykiatrisk sykepleier. Rolvsøy. 58 år. Leder menighetsråd Forkynnelse av kirkens budskap Inkluderende fellesskap Engasjement for lidende trossøsken i andre land Bjørn Solberg Rektor. Mysen. 64 år. Leder menighetsråd, bispedømmeråd, leder Norges KFUK-KFUM, visepresident KFUMs verdensforbund, Flyktningerådet, styreleder Rønningen folkehøyskole m.v Gjøre gudstjenesten relevant Kultursatsing Ungdomsarbeid Mariann Tvetene De leke kan Anne Brun Andersen Seniorrådgiver. Ø. Rælingen. 55 år. Menighetsråd, Oase, Høgskolen i Staffeldtsgate Lærer/rådgiver. Kråkerøy. 61 år. Menighetsutvikling Livsnære fellesskap Gudstjenestelivet Lederskap Menighetsråd, skolestyre, kommunens eldreråd m.v Gudstjenesteordning, liturgi, salmer Kåre Arvid Ulvund Diakoni Pensjonist. Frogner. 73 år. Leder menighetsråd, utvalg og komiteer, politiske styrer og utvalg, forliksråd, Santalmisjon og Normisjon Arne Hagen m.v Erling Birkedal Forsker. Nittedal. 56 år. Bispedømmeråd, leder fellesråd, KA, regjeringens dåpsopplæringsutvalg m.v sreformen Diakoni Menighetsutvikling Dialogarbeid mellom ulike interessegrupper og Andreas Henriksen Aarflot verdisyn Kirken som kulturbærer Videreutvikle kirken som organisasjon Student. Ås. 22 år. Det lutherske verdensforbund Youth Liason, bispedømmeråd, ungdomsråd, leder Ås Tensing, leder Blindern KFUK-KFUM Kirsti Frøshaug Fagutviklingssykepleier. Fjellhamar. 61 år. Menighetsråd, gudstjenesteutvalg og bispedømmeråd. Ungdomsarbeid Unge voksne år Ny kirkeordning Klima og bærekraftig utvikling Tydeliggjøring av kirkens tro Budskap i et flerkulturelt samfunn Barne-og ungdomsarbeid Undervisning og gudstjeneste Ole Petter Gjerlaug Pensj.flyger. Våler. 65 år. Menighetsråd, Kirkens Nødhjelp, kommunestyre, leder idrettslag, instruktør m.v «Oppmyking» av gudstjenestene og det musikalske Dåpsopplæring og ungdomsarbeid Diakonalt arbeid Styrke kjernefamilien Pensjonert fra forsvaret. Råholt. 67 år. Menighetsråd, leder fellesråd, kommunestyre og formannsskap. Barne-og ungdomsarbeid Diakonale tjenester Gudstjenesten Frøydis Indgjerdingen Student. Hurdal. 24 år. Bispedømmeråd, leder Borg ungdomsråd, studentråd m.v Ungdomsdemokrati Ung i kirken, satsingen Kirkemusikk Miljø, grønne menigheter Ann nes Adju Røm Bak Led styr Sat T D A M Elin Stud Skå Sat G U F a Kris Lau Stud Ske Bak Led Ske Sat O læ U S k o Gei Ma Avd Ski. Bak Men Rød Sat U E fo K kirken vår 9

10 kandidatbrosjyre bruk kopi_brosjyre valg Side 4 Hva er bispedømmerådvalget? september er det kirkevalg i forbindelse med kommune- og fylkestingvalg. I Borg skal denne dagen fire av de leke medlemmene til bispedømmerådet velges. De blir også utsendinger fra Borg til kirkemøtet. Ytterligere tre medlemmer i bispedømmerådet blir i november valgt av de nye menighetsrådene. I tillegg skal prestene og andre ansatte i kirken velge til sammen to medlemmer. Biskopen er fast medlem av bispedømmerådet. Slik stemmer du Hvert kirkemedlem stemmer på den eller de personen (e) de helst vil ha inn ved å sette inn tall på stemmeseddelen (se eksempel under til høyre) Stemmeseddelen er alfabetisk. Kandidatene har derfor like stor mulighet til å bli valgt, uavhengig av hvor på seddelen de står. Stemmesedler uten tall vil bli forkastet. Velgeren må minst merke én kandidat med et tall, men kan rangere opptil 19. kandidater. Disse merkes da fra 1 til 19, der kandidaten som merkes med nummer 1 er høyest rangert. Kirkevalget 2011 oppsummert Eksempler på korrekt utfylt stemmeseddel vil være tilgjengelig i valglokalet. Valgdagene er 11. og 12. september. Forhåndsstemming skjer fra 10. august. Kandidatene blir valgt for fire år. Alle medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15. I august vil alle stemmeberettigete motta et valgkort med informasjon om hvor og når de kan stemme. Valgpresentasjon fra valgrådet i Borg bispedømme Adresse: Bjarne Aas gt 9, Boks 403, 1601 Fredrikstad Telefon Telefaks: E-post: Web: Bli bedre kjent med de leke kandidatene til bispedømmerådet Hva står kandidatene for og hva mener de om forskjellige kirkelige spørsmål? Nominasjonskomiteen har stilt alle kandidatene en rekke spørsmål: 1. Hva er kirkens tre viktigste utfordringer? 2. Har du tanker om hvordan Dnk kan øke oppslutningen om gudstjenesten blant sine medlemmer? 3. Hva vil være ditt bidrag til arbeidet i Borg bispedømmeråd? 4. Vi får en annen relasjon mellom stat og kirke. Hva mener du vil bli den største utfordringen i fremtiden i forhold til dette? 5. Hva er viktigst for deg i din kristne tro? På side 2-3 i dette særtrykket er kandidatene kort presentert. De fulle presentasjonene og svarene ligger på eller I tillegg vil du på finne et eget presentasjonsskjema for den enkelte kandidat med supplerende opplysninger om yrke, verv, erfaring m.m. Valg av leke medlemmer til BORG BISPEDØMMERÅD / KIRKEMØTET september 2011 (direkte valg) Det skal velges 4 representanter til bispedømmerådet og Kirkemøtet. Kandidatlisten er uprioritert og satt opp i alfabetisk rekkefølge. Rangering Kandidater Minst én av kandidatene skal rangeres. Det kan rangeres så mange kandidater som du ønsker. Stemmesedler med manglende rangering blir forkastet. Marker rangeringen av kandidater med tall i ruten til venstre for kandidatens navn. Tallene skal skrives inn slik: Ensifret tall skrives slik: Tosifret tall skrives slik: Andersen, Anne Brun, lærer/rådgiver, Kråkerøy sokn, 62 år Birkedal, Erling, forsker, Nittedal sokn, 57 år Frøshaug, Kirsti, fagutviklingssykepleier, Fjellhamar sokn, 61 år Gjerlaug, Ole Petter, pensjonert flykaptein, Våler sokn, 65 år Hagen, Arne, pensjonist, Råholt sokn, 68 år Indgjerdingen, Frøydis, student, Hurdal sokn, 24 år Kleiven, Anne Gangnes, adjunkt, Rømskog sokn, 56 år Kloster, Elin, student, Skårer sokn, 24 år BRETTES HER MED TEKSTEN INN Lausund, Kristian, student, Skedsmo sokn, 21 år Magnussen, Geir Arild Lindøy, avdelingsingeniør, Ski sokn, 43 år Mathisen, Bjørn Terje, markedssjef, Skjeberg sokn, 62 år Myhre, Jofrid Trandem, seksjonssjef/seniorskattejurist, Jeløy sokn, 47 år Nielsen, Ida Marie, sykepleier, Skedsmo sokn, 30 år Nordberg, Kari Stray, personalutvikler, Skårer sokn, 55 år Olseng, Randi Solberg, psykiatrisk sykepleier, Rolvsøy sokn, 58 år Solberg, Bjørn, rektor, Mysen sokn, 64 år Tvetene, Mariann, seniorrådgiver, Øvre Rælingen sokn, 56 år Ulvund, Kåre Arvid, pensjonist, Frogner sokn, 74 år Aarflot, Andreas Henriksen, student, Ås sokn, 22 år Fyll gjerne ut denne kopien av stemmeseddelen og bruk den som huskelapp på valgdagen! kirken vår

11 Kandidatpresentasjoner menighetsråd Skedsmo menighetsråd Arne Ingvald Veidel 63 år, Solbergveien, Skedsmokorset Ingeniør Satningsområde: Økt deltakelse i gudstjenester og menighetsarbeid blant ungdom. Styrke tilhørighet til kirken og menighetsarbeidet. Kirken som arena for kunst og kultur. Anne-Kari Raaen Skardhamar 65 år, Eventyrveien, Skedsmokorset Førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Oslo. Satningsområder: 1) Fortsette arbeidet med Søndagsåpent, samtale/foredragsforum for voksne om trosspørsmål og kristendommens relevans i dag. 2) Bidra til å styrke pedagogisk tilrettelagt trosopplæring og bibelkunnskapfor barn og unge. Per Klepsland, 61 år, Sandmoveien, Skedsmokorset Siv.ing. Satsingsområde: Erfaringsmessig er mye av rådsarbeidet knyttet til budsjett og administrasjon. Like fullt er det viktig at det grunnleggende budskapet i evangeliet blir formidlet på mange og ulike måter til menighetens berikelse. Innsyn og engasjement i kristent arbeid, også i andre land, vil ofte gi en ekstra glød og innlevelse. Ulf-Peter Jürgen Hoppe 56 år, Branderudveien, Leirsund Professor i fysikk Satsingsområde: Hva kan vi forbedre rundt gudstjenestene, slik at flere ønsker å være med flere ganger i året, ikke bare én eller to? Sannsynligvis er det flere som egentlig ønsker å vitne om sin tro og bidra på sin egen måte. Alle som sier ja til Kristus og som ønsker at det gode skal vinne bør kunne være med. Vi alle har perioder med tvil og da trenger vi svar. Det er da vi må støtte hverandre. Jeg ønsker at flere i midten av livet skal være med i dialogen og utformingen av felleskapet i vår menighet. Kirken og menigheten vår blir ikke bedre enn vi gjør den til selv! Jeg ønsker meg mer glede, optimisme og fornyelse. Line Merete Haakenstad Dammyr 44 år, Bergslia, Kjeller Produkt og markedskoordinator, Pictura Normann AS Satsingsområde: Barn og ungdom er det området som engasjerer meg mest. De er fremtiden og det er viktig at vi har en kirke som viser at den ønsker barn og unge. Jeg syns det er fint å se at kirken har den omsorg og kjærlighet som den har til barn og ungdom og at de får lov til å bruke kirkerommet til mer enn bønn. Aud Marit Veum 44 år, Eventyrveien, Skedsmokorset Student ved Diakonhjemmet Satsingsområde: Brenner for diakoni i menigheten. Liker å jobbe med barn og med psykisk utviklingshemmede. Vil i menigheten jobbe for å utvikle trosopplæringsdelen, og for tilbud til psykisk utviklingshemmede. Hans Philip Einarsen 46 år, Huldrefaret, Skedsmokorset Avdelingsleder og forsker, Oslo Museum Satsningsområde: Skedsmokorset er i en rivende utvikling, og ca 40 % av innbyggerne er under 18 år. Dette bør gjenspeiles i menighetens aktiviteter, og det vil være viktig å bygge spennende og gode møteplasser for denne aldersgruppen. Musikk har alltid hatt en sentral plass i kirken, og vil være viktig også i en slik satsning. Jeg vil arbeide for en inkluderende kirke, med rom for både tvil og tro, dialog og undring, og med bred og god kontaktflate med samfunnet for øvrig. MARIT SUNDET JANSEN 42 år, Prost Holms vei, Skedsmokorset Elin Bjørnshauge Hannestad Gertz 45 år, Torneroseveien, Skedsmokorset Fysioterapeut Satsingsområde: Gjennom mitt mangeårige virke som fysioterapeut for barn og unge både i Tyskland og her hjemme har jeg blitt mer og mer opptatt av barns vilkår. Jeg er opptatt av at barn har et godt oppvekst miljø,sosial integrering av barn og unge og naturligvis integrering av fysisk aktivitet i hverdagen. Satsingsområde for meg vil være en inkluderende kirke hvor også barn og unge føler seg velkomne Ingebjørg Veslemøy Mandt Andersen 66 år, Prost Stabels vei, Skedsmokorset Pensjonist Satsingsområde: Jeg synes det er viktig at vi er stolt av kirken og religionen vår, og ser verdien av vår kristne kulturarv. Viktig med et godt samarbeid med skolen. Jeg ser fram til å bli kjent med og jobbe for menighetsarbeid i kommunen vår. Aliakbar Ahmadi 67 år, Vardepynten, Skedsmokorset Lillestrøm menighetsråd Anne-Lise Amundsen 59 år, Thorvald Lammers gate, Lillestrøm Adm.dir. Satningsområde: Er opptatt av barn og ungdoms oppvekstvilkår i Lillestrøm. Har ønske om å bidra til et kirkeliv som er inkluderende fir alle, og der terskelen skal være lav. Det må swinge litt i kjerka og vi må bruke tidsriktige virkemidler for å trekke til oss morgendagens menighet. Åse Camilla Skaarer 42 år, Floraveien, Kjeller Lektor Satningsområde: Barn og unge og familier, en moderne og inkluderende Lillestrøm kirke. Tor-Johan Bjørnstad 73 år, Nittedalsgata, Lillestrøm Ingeniør/pensjonist Satsningsområder: Kristen opplæring både for små og store. Foredrags-/temakvelder for ungdom og voksne. Børre Skogvold 49 år, Voldgata, Lillestrøm Torbjørn Pedersen 48 år, Elvegata, Lillestrøm Satsingsområde: Jeg ønsker å bidra til at Lillestrøm menighet blir mer synlig i byen og til at kirken og kirkens aktiviteter utvikles slik at flere mennesker nås. Knut Erik Eide 55 år, Stillverksveien, Lillestrøm Victoria Beatrice Granvold 17 år, Parkalleen, Lillestrøm Jens Fredrik Hjelmstad 54 år, Torvgata, Lillestram Jon Sandberg 63 år, Kjellergata, Lillestrøm kirken vår 11

12 Kandidatpresentasjoner menighetsråd Strømmen menighetsråd TORE HAAKENSEN 67 år, Skjettenveien, Skjetten Pensjonist Videreføre Strømmen og Skjettens profil som en åpen folkekirke. Prøve å få Skedsmos politikere til å forstå at det er nødvendig å reise en kirke/ allhus på Skjetten. Arbeide for å implementere den nye gudstjenesteordningen i våre menigheter. KARI-ANNE WILHELMSEN 49 år, Nybakveien, Strømmen Farmasøyt Satningsområde: Barne- og ungdomsarbeide. ØYSTEIN GJELSETH 60 år, Strømsveien, Strømmen ANNE MARIT HOLØ 51 år, Riihimækiveien, Skjetten Fengselsbetjent Kunne tenke meg å invovlvere meg i besøksvirksomhet når min fritid tillater det. Det hadde for øvrig vært morsomt om vi kunne fått dannet et blandetkor, bare på hobbybasis og for å ha det gøy sammen. Siden jeg er helt ny m.t.p. verv innen kirken, - så er jeg også åpen for andre forslag KJERSTI WEIMOTH SØRENSEN 46 år, Lerdalsgata, Strømmen Lønningskonsulent HANNE JAHREN 38 år, Tårnbyveienm, Skjetten Medielærer ved Lillestrøm vgs Satsingsområde: Allhus med kirke på Skjetten. Skjetten har, med sine omlag innbyggere, ikke noen naturlig møteplass. Vi trenger et levende allhus med plass til ulike fritidsaktiviteter, organisasjoner og lag, og med et fullverdig kirkerom. MAREN-OLAUG BERGER 52 år, Tømtesvingen, Skjetten Lektor Satsingsområde: Jeg ønsker å arbeide for en åpen, raus og fleksibel folkekirke hvor alle som ønsker å delta, kan kjenne seg velkomne. Gjensidig respekt for hverandres verdighet er viktig, og kirken bør speile samfunnets mangfold med et inkluderende fellesskap. Menighetens diakoniarbeid er en omsorgstjeneste som bør styrkes. SIDSEL RYEN 68 år, Skjettenveien, Strømmen GRO BEKKHUS 53 år, Myrsethveien, Strømmen Konsulent Satningsområde: Engasjert i min lokale kirke. Hjelpe til å fremme kirkens plass og arbeid i samfunnet, og på den måten være med på å prege driften. En god ting er å være en del av kirkens fellesskap og føle tilhørighet til denne. ANDREAS HAMNES 69 år, Solvangen, Skjetten TORHILD SØLVIK-JENSEN 65 år, Tårnbyveien, Skjetten Personalkonsulent Satsingsområde: Arbeide for å videreføre en åpen og inkluderende folkekirke. Er opptatt av å få realisert planene om allhus med kirke på Skjetten. ELIN KVARVING HAMNES 68 år, Solvangen, Skjetten Pensjonist Satsningsområde: En levende folkekirke med diskusjons- og fordypningstorg! Småbarnssang og familieonsdag i Lillestrøm kirke Lillestrøm menighet er en aktiv menighet ikke minst når det gjelder sang og musikk, og ønsker å profilere seg enda sterkere på dette. Lillestrøm består av en økende andel unge barnefamilier som vi nå møter med nye tiltak. Til høsten starter vi derfor to nye trosopplæringstiltak: Småbarnssang, og Familieonsdag. Småbarnssang er et tilbud til barn i alderen 4-5 år med ukentlige samlinger på onsdager i Lillestrøm kirke. Vi vil la barna oppleve sang og musikkglede i sin kirke, og lære mer om de kristne høytider. Alle i målgruppen vil få invitasjon i posten. Følg med følg med! Familieonsdag er et lekende og musikalsk tilbud til hele familien, med samlinger en gang i måneden: 21.september, 26.oktober, 23.november og 14.desember fra 16:30-18:30. Familieonsdag består av et enkelt middagsmåltid, aldersdelte grupper og felles avslutning. Det skal være et sted for å praktisere tro i hverdagen og gi en god opplevelse av fellesskap i kirken. I gruppene vil vi legge vekt på sang og musikk, og på pedagogisk lek for å formidle tro. Ansvarlig er kantor, kapellan og frivillige. Lillestrøm kirkes barnekor Barnekoret har fra høsten forskjellige grupper: Vollagruppa i samarbeid med SFO på Volla øver hver torsdag klokken på musikkrommet på Volla. Alder: Fra klasse. "Toneklang" øver hver onsdag fra kl i menighetssalen i Lillestrøm kirke. Alder: Fra 4. klasse og eldre. Ny korgruppe for aldersgruppen 6-8 år Glad i å synge? Lillestrøm kirkes barnekor starter en ny korgruppe høsten 2011 for aldersgruppen 6-8 år ( klasse) med øvelse i Lillestrøm Toneklang kirke hver onsdag klokken Alle kan bli med, både jenter og gutter. Vi legger vekt på sangglede og godt miljø og har et variert utvalg sanger. Første øvelse blir onsdag 31. august. Møt opp en av de første gangene. Vi tar inn nye medlemmer i alle gruppene, både jenter og gutter. Alle kan bli med. Ta gjerne kontakt med dirigenten Børre Velsrud på tlf eller mail eller møt opp på en øvelse. Se også korets hjemmeside: kirken vår

13 Konserter i Lillestrøm kirke Her følger en oversikt over konserter som arrangeres av Lillestrøm menighet høsten Alle disse konsertene inngår i Lillestrøm kirkes høstkonsertserie, og arrangeres med støtte fra Norsk kulturråd og Skedsmo kommune. Billettsalg ved inngangen eller på Jazz fra galleriet Søndag 11. september kl Konsert med jazzmusikeren James Dickenson, som spiller jazz på kirkeorglet. Velkommen til en flott og annerledes orgelopplevelse i Lillestrøm kirke denne kvelden. James Dickenson er født 1940 i Manchester. Han har vært kantor i Sør-Fron og lektor i musikk v/vinstra vidaregående skole. I Sør-Fron han er hedret med kommunens kulturpris. Han har tilbrakt 24 år i Norge hvor Stor-Elvdal, Sør-Fron og Ringsaker har vært bostedene. I 2001 fikk han GD s kulturpris for Gudbrandsdalen. Johannesevangeliet fortalt Torsdag 27. oktober kl Birgitte Bjørnstad Sæbø og Ulla Käll. James Dickenson Billett kr. 120,- Egil Hovland: Job-suite Søndag 23. oktober kl «I begynnelsen var ordet» Johannesevangeliet fortalt, omkranset av musikk. Forteller: Birgitte Bjørnstad Sæbø. Gitar: Ulla Käll. «I begynnelsen var ordet» er en forestilling der utdrag av Johannesevangeliet blir formidlet gjennom fortellerkunst, dramatiske innslag, enkle symbolhandlinger og gitarmusikk. Tekstene er hentet fra den nye Bibeloversettelsen til Det norske Bibelselskap. Konserten arrangeres i forbindelse med markering av den nye bibeloversettelsen. Billett kr. 150,- Paul-Ottar Haga Harald Herresthal Professor Harald Herresthal, orgel og skuespiller Paul-Ottar Haga. "Job" - suite nr. 2 for orgel (1973), er et av Egil Hovlands hovedverk for orgel. Det har syv satser og er skrevet til et utvalg tekster fra Jobs bok som leses mellom satsene. Tidvis er musikken klare tonemalerier av teksten, tidvis fabulerer komponisten fritt. Som teksten er også musikken dramatisk. Egil Hovlands komposisjoner er ofte sterke uttrykk for lidelsen i sjelen og verden, og Job er et eksempel på dette. Tekst og musikk oppleves som en meningsfylt enhet, som et budskap der musikken bare forsterker tekstinnholdet på en fargerik og suggestiv måte. Konserten arrangeres i forbindelse med markering av den nye bibeloversettelsen, og vi er glade for å kunne by på 2 av landets fremste utøvere. Orgelkonsert med Bjørn Vevang Søndag 6. november kl En fransk aften med musikk av bl.a. Titelouze, Grigny, Couperin, Cesar Franck og Tournemire.Bjørn Vevang (1975) er født og oppvokst i Trondheim, og har bakgrunn som pianist. Han har jobbet som organist siden 1996, og har konsertert i Norge, Sverige, Danmark, Frankrike og Tyskland. Vevang har mastergrad i utøvende musikk fra NTNU Institutt for musikk, hvor han har fordypet seg i den «fransk-klassiske orgelskole» ( ).Bjørn Vevang har blant annet arbeidet som vikarierende domkantor i Nidaros, og arbeider nå som kantor i Melhus. Billett kr. 150,- Bjørn Vevang Billett kr. 120, kirken vår 13

14 Slekters gang Gudstjenester Lillestrøm Døpte Edvard Dahl, Jacob Steen Erlandsen, Jacob Skogvold Groth, Ayla Blu Jørum-O`neill, Emma Kristine Fagerli, Daniel Antonovich Fiodarau, Martine Isabelle Haugaard Myrli, Henrik Abildgaard Olsen, Carla Marie Høghaug-Arnseth, Sarah Nathalie Brynestad, Rebekka Utheim Kristiansen, Isabel Christine Trodal, Tuva Simensen, Sara Bjerke Lynggaard, Bella Svalestad Bergersen, Kristian Røtterud, Twiggy Josefine Aas Sander, Susanna Fiola Bratlie Wolfgramm, Aurora Ryeng-Rahmanian, Mathias Ruud Ferchichi, Amalie Skaara Dias, William Øren, Pernille Olaisen Larsen, Erik Mathias Guttormsen Foss, Maria Bratseth, Gaute Grønset Syvertsen, Mathea Løkken og Emilian Liudalen Wold-Mathisen. Vigde Nattha Saiyakyt og Erik Dagfinn Wisløff Døde Ragnar Magne Kind, Karin Else Gustavsen, Hjørdis Falkenaas, Knut Hamang, Knut Nicolai Halebæk, Laila Jacobsen, Borgny Alice Bøhler Tveter, Kjell Arnljot Berntsen, Nina Oldertrøen, Kolbjørn Torp, Barbara Turid Eriksen Breuer, Rakel Amanda Hemmingby, Randi Dehlen, Liv Ragnhild Stern, Ragnhild Martha Hildegaard Bråthen, Aase Zetlitz Slaastad, Jostein Arvid Gjertsen, Kari Emilie Os, Kari Aasland, Øydis Mesna, Jorun Mesna, Aud Solberg, Thor Kristian Syverstad, Knut Magnus Marthinsen, Harald Breen, Ragnhild Lauritsen, Henry Hansen, Lilly Konstanse Johannessen, Joachim Ugland, Lillian Alfrida Ottesen og Johanna Nord. Strømmen Døpte Melissa Sivertsen, Mina Gulbrandsen Larsen, Tobias Ottesen-Higraff, Anna Olea Furuseth Karoliussen, Jakob Ferstad Arnesen, Emilia Mariell Stendal-Blinderen, Abigail Granum, Brage Kallekleiv Pedersen, Victor Hernandez Nævestad, Jonas Stensen Svindal, Sander André Fjellheim-Davidsen, Johan Oprite Davies-Bugjerde, Adelén Ekornesvåg- Røyseth, Ida Tomine Everbring Moe, Julie Taaje Lillesæter, Amalie Halén-Kvistbråten, Ella Synnøve Olsen, Jonathan Hannevik, Jonas Kavlie Hoseth, Mathilde Næss- Guldhaug, Alex Larsen, Tom Aiden Sabado- Findahl, Adrian Ness Fletsten, Ylva Holm Svensson, Alexander Riisa, Sander Bjørgo Halvorsen, Dennis Matheo Berg, Emily Storsul Grønhella, Vilde Skrimstad, Vetle Bjørgo Halvorsen og Sunniva Leithe. Vigde Lena Sofie Kristoffersen og Ole Paulsen, Hanne Lis Jensen og Vidar Bull Olsen, Madeleine Alexandra Rigland og Ruben Beer- Svendsen, Nina-Kristin Bergersen og Daniel Schei, Kaja Høgestøl og Einar August Andersen, Ingvild Aga og Didrik Bråthen Martinsen, Marita Mee Hansen og Tonny Caspersen, Hilde Solum og Dag Helge Rognlien, Rita Hovland Hvalbye og Jonas Aslesen, Katrine Simble og Stian Berglund, Trine Lien og John Aril Hagerup, Anette Christine Gjerde og Joakim Villa Aarseth. Døde Leif Erik Arndor, Richard Steve Rasmussen, Sverre Andreas Jakobsen, Steinar Jota, Odd Manfred Sand, Margit Thorud, Borghild Sagerud, Hans Henrik Christian Ulrick, Odvar Hjermstad, Leif Hansen, Åse Krogh, Marit Kulstad Thomassen, Jonn Eilert Andersen, Egil Eugen Hagen, Bjørn Oddvar Wethal, Aslaug Frøydis Skustad, Karin Vivi Paus, Ellen Næss, Rakel Thorstensen, Kaare Adolfsen Sjølie, Karen Synnøve Glans, John Andreas Grønli, Egil Mathias Strand og Svein Erik Pedersen. Skedsmo Døpte Alva Westgård Jensen, Noah Leander Bergersen Engell, Julie Bondlid Løvehaug, Isak Watterud-Gimse, Theodor Dahl Jensen, Oskar Holt Høibybråten, Vetle Mikalsen, Linnea Leirvik, Vilde Tarheim, René Flinterud, Madelen Elisabeth Hvistendal Stokkenes, Andrea Heier White, Max Leander Christiansen, Emrik Arstad Solberg, Nicoline Mangerud Øvrebø, Alice Tviberg Vernang, Pernille Hansen Nysted, Angelica Sophie Elaarifi Sandness, Mille Aamodt Hov, Kamilla Stensrud, Sara Kolbye Røkke, Sondre Aas Brenna, Hermine Drange Tronhus, Lucas Skovdal Solberg, Olivia Saxrud, Even Andreas Skriudalen, Isak Simonsen, Anna Fagerhus Asak, Sara Togstad Stige, Susannah Jacobsen Ellingsund, Isabell Paulsen Akersveen, Magnus Karoliussen Johnsgard, Linnea Sund Faanes, Noah Komlosi Kjær, Leonora Brendemo Meringen, Mia Gullhaug Fogderud, Adrian Kokkerud Nygaard og Synne Skovgaard. Vigde Charlotte Ruste og Paal Reinholdt Falkenberg Strand, Kristin Haave og Jørn Otto Hanssen, Silje Andersen og Tommy Madland, Nina Sollie og Tor Andersen, May Sissel Øvrebø og Tom Kenneth Eklund,Lene Kristin Stensdatter Finholt og Stig Finstad, Bente Merete Myhre og Thor Ivar Nyheim, Linda Marie Nicolaysen og Vegard Brækken Jensen, Siv Anette Terjesen og Andre Svee, Solveig Måbuholt og Øistein Dahl. Døde Tormod Evenrud, Lilly Helgesen, Wenche Amundsen, Alf Ole Johnsrud, Bjarne Sturla Amundsen, Reidar Olaf Heder, Aase Noraker, Bjørg Hedvig Asak, Arne Robert Fjeldstad, Thorleif Wilhelm Lerby, Rolf Arne Tomter, Dagny Marie Kristiansen, Magne Oddvar Høgslund, Leif Harald Stavik, Jenny Aaserud, Maria Bjelland, Thyra Anthonia Frantzen, Turid Elisabeth Mathiesen, Jens Østvoll, Åge Ivar Johansen, Themine Torp Herrebout, Aase Amundsen, Brita Emelie Skydsrud, Knut Wagener, Anne Lise Nerdrum og Jan Erik Eriksen. God gammeldags basar, Skjetten menighetssenter Fredag 4. november, kl og lørdag 5. november, kl Det blir salg av kaffe og kaker, loppekrok og åresalg. Mange fine gevinster. Hjertelig velkommen Bli kjent med Vennelyforeningen Du vil finne informasjon om Vennelyforeningen, Leirsund under vår webadresse: 21. aug. 10.s.e. pinse Lillestrøm kirke kl 11:00 Høymesse v. Jahn Aas. Dåp og nattv. 50-konfirmantjubileum Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse v. Torstein Lalim. Dåp og nattv. Strømmen kirke kl Avreise til Asak kirkeruiner, gudstjeneste der v. Anne Dalen. Hvis dårlig vær, gudstjeneste i Strømmen kirke Lørdag 27. aug. Skedsmo kirke kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v. Elisabet Toven Disen og Heidi Sveås kl 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v. Elisabet Toven Disen og Heidi Sveås 28. aug. 1.s.e. pinse Lillestrøm kirke kl 11:00 Høymesse m. nattv. v. vikarprest. Semesterstart Skedsmo kirke kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v. Elisabet Toven Diesen og Heidi Sveås kl 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v. Elisabet Toven Diesen og Heidi Sveås Strømmen kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattverd v. Anne Dalen Høymesse m. nattv. v. Roger Marchen Lørdag 3. sept. Skedsmo kirke kl 12:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v. Elisabet Toven Diesen og Heidi Sveås Strømmen kirke kl 12:00 Konfirmasjon leirkonfirmanter v. Henriette Brevig og Roger Marchen kl 14:00 Konfirmasjon leirkonfirmanter v. Henriette Brevig og Roger Marchen 4. sept. 12.s.e. pinse Lillestrøm kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp v. Jahn Aas Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp v. Torstein Lalim Strømmen kirke kl 11:00 Konfirmasjon leirkonfirmanter v. Henriette Brevig og Roger Marchen kl 13:00 Konfirmasjon leirkonfirmanter v. Henriette Brevig og Roger Marchen Høymesse m. nattv. v. Anne Dalen 11. sept. 13.s.e. pinse Lillestrøm kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattv. v. vikarprest. Diakoniens dag Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattv. v. Hanne G. Sinkerud Strømmen kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp v. Anne Dalen Høymesse m. nattv. v. Henriette Brevig Lørdag 17. sept. Lillestrøm kirke kl 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v. Jahn Aas 18. sept. 14.s.e. pinse Lillestrøm kirke kl 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v. Jahn Aas kl 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v. Jahn Aas Skedsmo kirke kl 11:00 Høsttakkefest, familiemesse m. nattv. v. vikarprest og Heidi Sveås Fireårsbok. 3. klassinger. Strømmen kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattv. v. Roger Marchen Se Strømmen kirke 25. sept. 15.s.e. pinse Lillestrøm kirke kl 11:00 Familiegudstjeneste, høsttakkefest m. dåp og nattv. v. Bernt Aspang. Lillestrøm kirkes barnekor Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattv. v. Hanne G. Sinkerud. Gullkonfirmanter Strømmen kirke kl 11:00 Høsttakkefest m. nattv. v. Henriette Brevig. KFUK speiderne deltar. Familiegudstjeneste m. nattv. v. Roger Marchen. 4-årsbok 2. okt. 16.s.e. pinse Lillestrøm kirke kl 11:00 Høymesse m. nattv. v. Jahn Aas Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp v. vikarprest Strømmen kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp v. Anne Dalen Se Strømmen kirke 9. okt. 17.s.e. pinse Lillestrøm kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattv. v. Ole Jacob Flæten Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattv. v. Torstein Lalim Høymesse m. nattv. v. Roger Marchen Strømmen kirke kl 11:00 Se Skjetten menighetssenter 16. okt. 18.s.e. pinse Lillestrøm kirke kl 11:00 Familiegudstjeneste m. dåp v. Jahn Aas. Utdeling av Min kirkebok. Lillestrøm kirkes barnekor Skedsmo kirke kl 11:00 Presentasjonsgudstjeneste v. Hanne G. Sinkerud og Heidi Sveås Presentasjon av vinterkonfirmanter kl 18:00 Musikkgudstjeneste v. Hanne G. Sinkerud. Menighetens kor deltar Strømmen kirke kl 11:00 Høymesse m. nattv. v. Roger Marchen. Høymesse m. nattv. v. vikar 23. okt. 19.s.e. pinse Lillestrøm kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattv. v. Ole Jacob Flæten Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp v. Hanne G. Sinkerud Strømmen kirke kl 11:00 Gudstjeneste m. dåp v. vikar Høymesse m. nattverd v. Anne Dalen 30. okt. Bots- og bededag Lillestrøm kirke kl 11:00 Bots- og bededagsgudstjeneste v. Jahn Aas Skedsmo kirke kl 11:00 Bots- og bededagsgudstjeneste v. Torstein Lalim kl 12:30 Dåpsgudstjeneste v. Torstein Lalim Bots- og bededagsgudstjeneste m. alminnelig skriftemål v. Roger Marchen Strømmen kirke kl Se Skjetten menighetssenter 6. nov. Allehelgensdag Lillestrøm kirke kl 11:00 Allehelgensgudstjeneste m. nattv. v. Ole Jacob Flæten. Lill canto. Fløytemusikk Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. nattv. v. Hanne G. Sinkerud Strømmen kirke kl 11:00 Høymesse m. nattv. v. Roger Marchen og Anne Dalen Se Strømmen kirke 13. nov. 22.s.e. pinse Lillestrøm kirke kl 11:00 Familiegudstjeneste m. dåp og nattv. v. Jahn Aas. Speiderne deltar Skedsmo kirke kl 11:00 Familiemesse m. nattv. v. Hanne G. Sinkerud og Heidi Sveås. Seksåringer. kl 15:00 Musikalsk lekestund v. Heidi Sveås. Toåringer og babysang Høymesse m. nattv. v. Henriette Brevig Strømmen kirke kl Gudstjeneste m. dåp v. Anne Dalen 20. nov siste s. i kirkeåret Lillestrøm kirke kl 11:00 Høymesse m. allment skriftemål og nattv. v. Ole Jacob Flæten Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse v. vikarprest m. dåp Høymesse m. nattv. v. Roger Marchen. Strømmen kirke kl 11:00 Høymesse m. nattv. v. Henriette Brevig. Femtiårskonfirmantjubileum. 27. nov. 1.s. i advent Lillestrøm kirke kl 11:00 Gudstjeneste m. presentasjon av årets konfirmanter v. Jahn Aas Skedsmo kirke kl 11:00 Familiemesse m. nattv. v. Hanne G. Sinkerud og Heidi Svås. Lys våken (tolvåringer) Høymesse m. nattv. v. Anne Dalen. Presentasjon av konfirmanter Strømmen kirke kl 11:00 Familiegudstjeneste v. Roger Marchen. Lys våken kirken vår

15 Skedsmo menighet Lillestrøm menighet Strømmen menighet Informasjon til ansvarlig for gravsted/fester Menighetsrådsleder: Jørgen Baade, Vardepynten 43, 2020 Skedsmokorset Prost: Torstein Lalim, / E-post: Sokneprest: Hanne Gunntveit Sinkerud, / E-post: Kapellan: Elisabet Toven Diesen, E-post: skedsmo.kirken.no Kantor: Gjermund Bjørklund, E-post: Kateket: Heidi Sveås, E-post: Diakonimedarbeider: Berthe Kongsrud, E-post: Kirketjener Skedsmo kirke: Ali Akbar Ahmadi, Vaktmester Sten menighetshus: Svein Udnesseter, leie av menighetshuset: Kontakt kirkekontoret, Kirkegården (7-15): Telefon: Telefaks: Aktiviteter Mandagsklubben: Emmaus bedehus mandager kl Leirsund hobbyklubb med aktivitetsopplegg: Annen hver onsdag kl Kontakt: Kristin Borgen Andreassen Acta Skedsmokorset, Emmaus bedehus: Cafilius er åpen hver torsdag fra Den siste torsdagen i måneden har vi smågrupper med fokus på samtale om liv og røre. REFILL (ungdomsmøte) annenhver fredag 20.00, Cafilius åpen etter møtet til Skedsmo kammerkor: Øvelse i Skedsmo kirke torsdag kl Kontakt Roar Ødegård, Bibel- og misjonsgrupper: Kontakt menighetskontoret hvis du vil vite mer! Barnegospel Øvelse på Sten menighetshus hver onsdag kl Kontakt Heidi Sveås, Se oppslag utenfor kirken Miniklang Øvelse hver tirsdag kl 17:00-19:00 på Sten menighetshus fra 5. klasse og oppover. Kontakt Ingrid Danbolt, Skedsmo Voices Øvelse hver tirdag kl 19:30-21:00 på Sten menighetshus. Fra 9. klasse og oppover. Kontakt Ingrid Danbolt, Menighetsrådsleder: Bernt Aspang, Kjellergt 39 b, 2003 Lillestrøm sokneprest: Ole Jacob Flæten, , E-post: KAPELLAN: Jahn Aas, / E-post: KANtor: Børre Velsrud, / E-post: diakon: Grete Ringdal, / E-post: Kirketjener: Rune Sand, Aktiviteter Møteplasen: I menighetssalen kl 11:00-13:00 hver onsdag Formiddagsbønn med lystenning i kirkerommet kl 12:15-12:30 Søndagsskole: Vi har søndagsskole i menighetsalen i kirken enkelte søndager. Kontakt: Administrasjonen Lillestrøm kirkes barnekor: Korgruppe på Volla Skole for klasse, torsdager kl Ny korgruppe for klasse (6-8 år) i menighetssalen onsdager kl Toneklang (fra 4. klasse og eldre) onsdager kl i menighetssalen Dirigent og kontakt for alle gruppene: Børre Velsrud, tlf el Korets hjemmeside: NYHET Familiekor: To til tre ganger i semesteret. Kontakt: Jahn Aas, / E-post: Speidere KFUK-KFUM: Stifinnere, klasse: Mandager Kontakt Stein Schatvet, , eller Berit Tomter, Vandrere ( kl: Også mandager fra Kontakt: Bjørn Myhre: Møtene er på speiderhuset i Skedsmogata 16 rett ved Lillestrøm kirke.ofte er møtene utendørs. Normisjon Lillestrøm: Kirkegt. 1b. Kontakt: Tor Erik Løkken, Åpen barnehage: Hver man. og ons. kl Kirkegt. 1b Kontakt: Sissel Vattøy, Barneklubb: For barn i alderen 4-14 år. Korgruppe og ulike aktiviteter man kl 17:45-19:15 Kontakt: Grete-Lill Braseth Ramstad, , Kristin Sakseid, eller Martin Bjerke- Os Vattøy, Fredagsklubb: For deg som går i 3. kl og oppover. Samling en fredag i måneden. Fra kl 19:00-21:00 Kontakt: Håkon Sakseid, Menighetsrådsleder: Tore Haakensen, Skjettenveien 70, 2013 Skjetten sokneprest: Anne Dalen, E-post: Kapellan: Henriette Brevig, E-post: KAPELLAN: Roger Marchen, E-post: Kantor Strømmen: Peggy Jenset Lous, E-post: Organist Skjetten: Kjell Hansen, E-post: Vaktmester på menighetshuset: Svein Udnesseter, leie av menighetshuset: Kontakt kirkekontoret, Kirketjener Strømmen: Geir Sve., , e-post: Kirketjener Skjetten: Rozmana Ahmadi, Menighetsarbeider: Janne Moe, Noahs ark barnehage: Styrer: Siw Thørn Aass, Aktiviteter Strømmen KFUK/KFUM-speidere: Hver torsdag kl 17 Strømmen menighetshus Birgitte Bergmann Terjesen, Bibelgruppe: Annenhver torsdag kl 19 Strømmen menighetshus. Ivar Hesselberg, Skjetten Småspeidere NSF 8-10 år: Hver mandag kl 18 Skjetten menighetssenter Solveig Granberg, Storspeidere NSF: Hver mandag kl Skjetten menighetssenter. Karl Erik Bjerkaas, Ny besøksadresse og telefonnr. Er du fester for et gravsted på Skedsmo kirkegård eller Stalsberghagen gravlund, må du merke deg følgende: Kontoret som behandler saker om feste og festeavgifter, sletting av gravsted, avtaler om stell og vanning av gravsted, gravfond, fakturering av seremonier og kremasjoner, flytter fra Skedsmo rådhus til Skedsmo kirkelige fellesråd. Besøksadressen er: Kirkegt. 1, Lillestrøm, inng. fra Voldgata. Nytt telefonnr. fra 1. april er: Postadressen er som før: Skedsmo kirkelige fellesråd, postboks 313, 2001 Lillestrøm Gravsteder plantefelt Ved noen gravsteder er det plantet busker som en gang var små og pene, men som nå har vokst seg store og dominerende. Dette er ofte en tuja eller en kjeglegran eller lignende. Disse tar nå stor plass og virker sjenerende. Mange av disse er plantet står på siden av gravmonumentet og er derfor i strid med vedtektene for kirkegården/gravlunden. Vedtektene sier at for hvert gravsted kan det være et plantefelt som er like bredt som gravstenen og ikke lengre frem en 60 cm målt fra gravstenens bakkant. Disse buskene, som står ved siden av gravstenen og har vokst seg store, ber kirkeforvaltningen blir fjernet straks. De som ikke fjerner slike busker, vil få melding fra kirkeforvaltningen. Innramming av plantefeltet foran gravstenen er kun tillatt med kantsten som monteres i høyde med bakken. Kulesten/ morenesten er ikke tillatt som omkransning av plantefeltet fordi disse er løse og påfører våre gressklippere skade. Denne type stein vil bli fjernet av kirkegårdspersonalet. Gravstell 2012, kontakt oss innen 25. feb t Kirkeadministrasjonen Tlf Fax: Besøksadresse: Kirkegata 1, inng. Voldgata, Lillestrøm (kontortid: Alle dager ) Postadresse: Pb. 313, 2001 Lillestrøm Felles e-postadresse: Felles telefonnummer og postadresse for alle preste- og menighetskontorene i Skedsmo kommune. Normisjon Skedsmo Emmaus bedehus, kontakt Kari Vormeland, Tlf , Normisjon Vennely Vennelyforeningen, kontakt Kjell Asak. tlf , Skedsmo kirkelige fellesråd Reidar Kavlie-Borge, kirkeverge tlf , e-post: Kari Sørgaard, saksbehandler tlf , e-post: Kristin Rudberg Smedstad, saksbehandler, tlf , e-post: Aud Elin Tuset, saksbehandler tlf , e-post: Kari Anne Haug, saksbehandler gravlund tlf , e-post: kirken vår 15

16 B-post Returadresse: Skedsmo kirkelige fellesråd Pb. 313, 2001 Lillestrøm 50-årskonfirmanter Hver høst inviterer menighetene de som ble konfirmert for 50 år siden til en gudstjeneste og et samvær. I Skedsmo menighet skjer det i år søndag 25. september, for de som ble konfirmert i Skedsmo kirke i Dette er alltid hyggelige samlinger. Ofte kommer flere av de som har flyttet langt unna hjem denne dagen og er spesielt spente og forventningsfulle. Mange ser fram til å møte venner de ikke har møtt siden skoledagene. Vi i menigheten syns det er hyggelig og viktig å være med og stelle i stand til en slik samling hvert år. Dette gjør seg imidlertid ikke av seg selv. I Skedsmo menighet har vi to ildsjeler som har stått bak arrangementet i mange år, Solveig Hoelsæter og Kjell Asak. De vil veldig gjerne ha med seg nye krefter. Her trengs det både praktisk hjelp til selve arrangementet, men også hjelp til å finne fram til de tidligere konfirmantene. Har du lyst og anledning til å hjelpe til en gang i året? Er du godt kjent på Skedsmokorset og/eller Leirsund? Kjenner du til mange av de som har vokst opp her tidligere? Vi har bruk for deg, som kan svare ja på et eller flere av disse spørsmålene. Ta kontakt med sokneprest Hanne G. Sinkerud, tlf I Strømmen menighet feires jubileum for 50 års-konfirmantene den. 20 november. Stilling ledig I forbindelse med oppstart av nye trosopplæringstiltak med småbarnssang for barn i alderen 4-5 år (ukentlige samlinger) og familieonsdag (4-5 samlinger i halvåret) søker Lillestrøm meninghet en musikkpedagog Vi kan tilby et engasjement i første omgang frem til juni 2012 (med mulighet for forlengelse). Vi søker deg som er glad i å jobbe med barn og musikk. Ta kontakt med Lillestrøm menighet på tlf eller e-post: hvis du vil vite mer! kirken vår

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

UKM 05/14 Kirkevalget 2015

UKM 05/14 Kirkevalget 2015 UKM 05/14 Kirkevalget 2015 Bakgrunn Det skal være kirkevalg i 2015, og Ungdommens kirkemøte (UKM) 2014 har sett på hvordan unges involvering og engasjement i kirkevalget kan økes. UKM 2014 har særlig diskutert

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Frogner menighetsråd

Frogner menighetsråd Frogner menighetsråd Kandidat nr. 1 Lars Gathe f. 1950 Innkjøpsdirektør Frogner Menighet skal arbeide for å være nær til menighet og beboere i bydelen og med utgangspunkt i kulturarv og kirkens røtter

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Samlet presentasjon av kandidatene på Nominasjonskomiteens liste BDR valg 2015

Samlet presentasjon av kandidatene på Nominasjonskomiteens liste BDR valg 2015 Brosjyretekst Samlet presentasjon av kandidatene på Nominasjonskomiteens liste BDR valg 2015 Kandidat 1: 1: Navn Erling Birkedal 2: alder 60 år 3: Epostadresse erling.birkedal@gmail.com 4: stilling Forsker/prosjektleder

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015 Presentasjon av kandidatene Valg til Strindheim menighetsråd 2015 Her presenteres kandidatene til menighetsrådsvalget for perioden 2015 2019 i den rekkefølgen

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Program: Søndag 08:30 Frokost 09:30 Åpning ved biskop Solveig 09:40 Grill en biskop 10:20 Komite 10:50 Pause 11:00 Plenum

Program: Søndag 08:30 Frokost 09:30 Åpning ved biskop Solveig 09:40 Grill en biskop 10:20 Komite 10:50 Pause 11:00 Plenum Program: Lørdag 0:30 Registering :00 Åpningsmøte :30 Bli kjent-leker 2:00 Lunsj 3:00 Konstituering av tinget og prøving av talestolen 3:30 Presentasjon av saker + kaferunde + dele i komiteer 4:30 Pause

Detaljer

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september Skaper framtidas kirke 13. og 14. september Bry deg Fakta om kirkevalget Du kan være med på å skape framtidas kirke 13. og 14. september er det valg i Den norske kirke. Kirken trenger medlemmer som bryr

Detaljer

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM 07/14 Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM-vedtak (sak05/03) om «Hva slags gudstjeneste vil vi ha?» satte fortgang i prosessen om revisjon av gudstjenesten.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 30.10.13 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 30.10.13 Møtetid: kl. 18.00 Møtested: Menighetssenteret

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i 15 18.00 19.25 Konsmo kirke MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL TIL STEDE PÅ MØTET: Liv Birkeland, Britt Dalan, Tor Arvid Kristensen Norveig H. Eikeland,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd 14. september er det kirkevalg. Her er Eidsvåg menighets 11 kandidater til menighetsrådet, presentert alfabetisk. 1. Henning Andreassen; 41 år. Daglig

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2013 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 30. august 2012 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer