Sikkerhet ved bruk av plastrør. Ragnar Hartmann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet ved bruk av plastrør. Ragnar Hartmann 2011-03-16"

Transkript

1 Sikkerhet ved bruk av plastrør k Ragnar Hartmann

2 Plastrør Ekstrudering av PE-rør Rigg for vikling av GRP-rør Sentrifugalstøping av GRP-rør Rørmaterialer: - Herdeplast, hvorav glassfiberarmert polyester (GRP) omtales. - Termoplast, hvorav polyetylen (PE) omtales. Bærer av rørveggslast: Produksjon: Rørskjøting: GRP-trykkrør: PE-trykkrør: Rørvegginnhold: Polyester, armering, sand. Polyetylen PE 100. Glassfiberarmering. Polyetylen PE 100. Vikling eller sentrifugalstøping. GRP muffekoblinger (mekaniske koblinger) (GRP flenskoblinger) Ekstrudering. Speilsveising muffesveising (GRP flenskoblinger) (mekaniske koblinger)

3 Ulike GRP-rør Viklet frittliggende GRP-rør DN 1600 ved Tryland kraftverk. Flowtite-rør: Hobas-rør: Uklart: Viklede rør hvor rørvegg bygges i kontinuerlig prosess rundt en sylinder og kappes til ønsket lengde. Ringarmering av lange glassfibertråder påvikles. Armering for aksialspenninger består av korte glassfibernåler som ligger tilfeldig orientert i rørveggplanet. Innv. trykk som gir vanngjennomtrengning i rørvegg, er merkbart mindre enn bruddtrykk. Sentrifugalstøpte rør hvor rørvegg bygges ved innføring av rørveggmateriale i en hurtig roterende sylinder. Armeringen består av korte glassfibernåler orientert i rørveggplanet slik at rørveggens egenskaper i aksiell retning og i ringretning skal bli optimale. Innvendig trykk som gir vanngjennomtrengning i rørvegg, er tilnærmet lik bruddtrykk. Data som avklarer betydning av armeringselementer lengde for rørs slaglaststyrke er ikke kjent. Blir det i så måte forskjell mellom Flowtite- og Hobas-rør?

4 Rørsystemets sikkerhet Rørbrudd grunnet utilstrekkelig forankring av understøttelseskloss ved Toverud kraftverk. Sikkerhet knyttes til: - Beregning hvor sikkerhetsfaktor legges til grunn. - Anerkjent utførelse. Utløsende for svikt: - Innvendig vanntrykk. - Utvendig last. - Forringet av rørveggstyrke. - Utilstrekkelighet ved tilgrensende strukturelle elementer. Sammenheng mellom sikkerhetsfaktor S F og sviktsannsynlighet x svikt eksisterer ikke.

5 Sikkerhetsfaktor og sviktsannsynlighet Maksimalverdier for last og kapasitet kan presenteres som sannsynlighetsfordelinger. Selv om sikkerhetsfaktoren er vesentlig større enn 1, blir sviktsannsynlighet større enn 0 å påregne. Sviktsannsynlighet kan beregnes resultater blir omdiskuterbare. Akseptverdier for x svikt foreligger ikke, må avhenge av bruddkonsekvens, og blir etter alt å dømme mindre enn 10-3 svikt per konstruksjon per år.

6 Trykklassefastsettelse for plastrør GRP- og PE-rør: Lastkapasitet avhenger av belastningstid (regresjonskurve). Sviktkriterium refereres til kapasitet etter 50 års belastning, d.v.s. laveste innvendige rørtrykk som gir vanngjennomtrengning i rørvegg eller brudd. GRP-rør: Krav til sikkerhetsfaktor FS min ved trykklassefastleggelse varierer. NS-EN 1796: Flowtite: Hobas: NVE (generelt): PN6 1,60 2,78 1,6 1,8 PN10 1,55 2,01 1,6 1,8 PN16 1,45 1,89 1,6 1,8 PN25 1,30 1,73 1,6 1,8 PN32 1,30 1,65 1,6 1,8 PE-rør: EN13244 gir adgang til å fastsette trykklasse med sikkerhetsfaktor (designfaktor) 1,25 eller 1,60. Pipelife har anbefalt 1,60 for trykkrør. NVEs generelle krav for kraftverksrør tilsier designsfaktor større eller lik 1,9.

7 Alternativ oppfatning av sikkerhetfaktor Utgangspunkt: Regresjonskurve kan presenteres i trykk-tid-diagram. Svikttrykk ved 0,1 times korttidslast (t = 1, år) er p 0-svikt = 1 og svikt ved t = 50 år blir for p 50-svikt = 0,43. Aktuelt rør har p stat = 0,18 og p dyn = 0,05 (p kar = 0,23). Vanlig betraktn.: Alternativ? Sikkerhetsfaktor = p 50-svikt / p kar = 0,43 / 0,23 = 1,87. Last p dyn virker i 0,2 % av tid (0,1 år i 50-års-periode). Resulterende svekkelse etter 50 år: 0,24 ( 0,15 0,12 ) = 0,27 Resulterende sviktkapasitet etter 50 år: 1,00 0,27 = 0,73 Svikt medfører lekkasje. Brudd ligger for rørtypen ca 20 % høyere, d.v.s. ved 0,87. Sikkerhetsfaktor = 0,87 / 0,23 = 3,87.

8 Ringstivhet Kraftverksrør av stål som på tallet bulet inn grunnet utilsiktet vakuum. Stenging fant sted ved oppstrøms ende hvor lufting manglet. Ved nedstrøms ende ble det tappet. Ringstivhet: Rørets evne til å beholde sin rundhet ved påvirkning av utvendig last. Det er entydig sammenheng mellom innknekkingssikkerhet og utvendig overtrykk ved ideelt rundt rør uten radiell innspenning. For kraftverksrør krever NVE ringstivhet SN 5000 N/m 2. Teo. innbulingstrykk for rundt rør med SN = 5000 N/m 2 blir p teo = 1,32 bar. Teo. innbulingstrykk med 2 % urundhet og 5000 N/m 2 blir p teo = 0,66 bar. Ved konstant urundhet endres innbulingstrykk lineært med ringstivhet. GRP-rør: Det markedsføres rør med ringstivhet SN = 2500, 5000 og N/m 2. PE-rør: For PE-rør defineres korttids ringstivhet, S calc gitt i N/m 2 avhengig av tykkelsesklasse SDR. SDR = S calc = 7, , Langtids ringstivhet kan ut fra E-modul-forhold settes til ca. 20 % av S calc

9 Korrekt sveising av PE-rør er viktig for sikkerhet Speilsveist rørskjøt Prosedyre ved speilsveising: Sveiseprøve for speilsveis Muffesveist rørskjøt - Sveising skal utføres i.h.t. NS 416 av sertifisert sveiser med gyldig sertifikat for aktuell dimensjon. - Før sveising skal det foreligge sveiseprosedyre for aktuell DN- og SDR-verdi. - Sveisemaskin skal være kalibrert og sertifisert i løpet av siste 12 måneder i.h.t. DS/INF 70/6. - Rørender maskineres slik at de passer til hverandre. - Skjøteflater rengjøres. - Oppvarmingsplate (speil) settes inn mellom rørender for varming av disse. - Oppvarmingsplaten fjernes når rørender har riktig temperatur. - Rørender presses mot hverandre med spesifisert trykk og i spesifisert tid. - Rørender avkjøles, sammenpressingstrykk avlastes og sveisen er ferdig utført.

10 Nedgravd rør Fordeler: Ulemper: - Kontinuerlig understøttelse (redusert bøyespenning i rørvegg). - Vern mot frost og solinnstråling. - Miljøvennlig. - Grunnforhold blir ofte først klargjort etter at rørgrøft er gravd. - Vanskelige grunnforhold medfører usikkerhet knyttet til leggekostnader. - Spesielle tiltak ved overgang fra fundamentkloss til grøft. - I ur kan nedgravd rør medføre betydelig risiko i både legge- og driftsfase. - Ikke-reglementert utførelse av rørfundament og omfylling kan gi opphav til rørbrudd. - Økt tilstedeværelse for byggherrekontroll og vanskeliggjort tilstandskontroll. - Økt stabilitetsproblematikk hvis rørgrøft vannfylles.

11 Nedgravd rør - Bruk av stålkasse for å spare anvendelse av fullverdig omfyllingsmasse reduserer muligheten for etablering av tilfredsstillende røromfylling. - Metoden gir økt risiko for setningsskade på rør. - Metoden bør ikke tillates.

12 Frittliggende rør Hellaminert frittliggende GRP-rør som erstattet eldre trerør ved Sørfjord kraftverk Frittliggende GRP-rør med diskuterbar utførelse av understøtelser Fordeler: Ulemper: - Relativt oversiktlig for prosjektering. Usikkerhet hovedsakelig begrenset til fundamentpunkter med betydelige laster hvor det ikke er fjell i dagen. - God tilkomst for installasjonskontroll og senere tilstandskontroll. - Liten risiko for rørskade knyttet til utvendig punktlast. - PE-rør kan legges direkte på bakken. (Det tas hensyn til bevegelse, ev. aksiallast.) - Opplagring på klosser gir økt bøyespenning i rørvegg. - Mange understøttelser som ved GRP-rør også må plasseres nøyaktig ved rørskjøt. - Ved PE-rør som sveises, kan det bli behov for ekspansjonsbokser. - Frostproblematikk. - Problematikk knyttet til soloppvarming sommerstid, særlig hvis rør er nedtappet. - Rør kan virke miljømessig skjemmende og kan hindre ferdsel. - Begrenset spennvidde blir kompliserende når betydelig spenn kreves.

13 Stabilitetsproblematikk ved frittliggende GRP-rør - Avvinkling gir tverrlast. - Tverrlasten kan medføre elastisk deformasjon som øker avvinkling og last. - Høy elastisitet gir ustabil utknekking (analogt med knekking av trykkstav). - Særlig utsatt blir GRP-rør med beskjeden diameter og høyt trykk. - Legges røropplagringen ved rørendene, elimineres problemet.

14 Frittliggende GRP-rør Frittliggende rør må armeres for materialspenninger som opptrer i rørets lengderetning. Festebøylene bør ha fjærstramming som sikrer røret ved alle trykkforhold. Hobas: APS: Understøttet muffe. Understøttede rørender.

15 Avvinkling av nedgravd rør i GRP skjøtemuffe Hobas som forutsetter skråskjæring av rørende, tillater større avvinkling enn angitt i diagram. Av betydning for avvinkling: - At det ikke blir mekanisk innspenningsmoment i skjøtemuffe. - At rørende ikke trekkes forbi tetningsring. - At tverrlast grunnet trykk og avvinkling ikke virker destabiliserende.

16 Varsomhet ved bruk av mekaniske koblinger GRP-rør og muligens også PE-rør kan skades ved uforsiktig tiltrekking av rørkobling som strammes rundt rørende.

17 Problemer knyttet til tynnmantlede koblinger - Kobling tåler ikke tverrlast. - Bøyespenning ved gavl er fastlagt ut fra måling av friksjon som er målt mellom tetning og rør. Det kan tenkes at dette sammen med anvendt beregningsalgoritme er noe ugunstig.

18 Rørbrudd knyttet til ugunstig installasjon Rørbrudd p.g.a. stor stein i overfyllingens beskyttelseslag for DN 500 GRP-rør. Rørbrudd p.g.a. stor stein i rørfundament for DN 500 GRP-rør. Fotografi fra innvendig rørinspeksjon med kjørbart og fjernstyrt kamera.

19 Rørskade knyttet til uforsiktig rørbehandling Vist GRP-rør har utelukkende korte armeringsfibre.

Rørhåndboka Mai 2007

Rørhåndboka Mai 2007 Rørhåndboka Mai 007 Innholdsfortegnelse Om håndboka... 4 Oppdatert informasjon på internett... 4 Generelt... 5 Symbolbruk og terminologi... 5 FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v...

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...3 2 Oppsummering...3 3 Krefter på anlegg...4 4 Årsakssammenheng ved rømmingene...5 4.1 Oppsummering av medvirkende årsak til rømmingene...5 4.2 Vurdering av faktorer

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

NORSK STANDARD NS 9415

NORSK STANDARD NS 9415 NORSK STANDARD NS 9415 1. utgave august 2003 ICS 65.150; 67.260 Søkeord: fiskeoppdrett, oppdrettsanlegg, tekniske krav, utførelse, drift Descriptors: fish farming, fish farms, technical specification,

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

Realopsjonsanalyse av småkraftverk

Realopsjonsanalyse av småkraftverk TIØ 4700 INVETERING, FINAN OG ØKONOMITYRING Realopsjonsanalyse av småkraftverk Thor Bøckman og Erik Juliussen Høsten 004 INTITUTT FOR INDUTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELE Forord Denne prosjektoppgaven

Detaljer

Sanitærreglementet del 2

Sanitærreglementet del 2 Sanitærreglementet del 2 INNHOLD Norm nr. Administrative normer Tittel A-01 Unntak fra Plan- og bygningslovens søknadsplikt for ledningsanlegg Revidert dato 20.09.07 A-02 Saksbehandling og godkjenning

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser 14.472 - side 1 av 5 Håndbok 14.4 Løsmasser, fjell og steinmaterialer 14.47 Skjærstyrke 14.472 Enkelt trykkforsøk Versjon mars 2005. Prosess: erstatter versjon juli 1997 Omfang Enkelt trykkforsøk utføres

Detaljer

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.)

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.) Små dammer Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold Grethe Holm Midttømme (red.) 2 2006 V E I L E D E R Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk

DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk Geir Veslegard og Arne Schram Simonsen BegrensSkade Delrapport nr. 1 + 2.1 Norwegian University of Science and Technology

Detaljer

Generelt om Leca Lettklinker

Generelt om Leca Lettklinker Leca lett fyllmasse Generelt om Leca Lettklinker Leca Lettklinker (løs Leca) har vært brukt som lett fyllmasse her i landet siden 1958. Da ble det første prosjektet gjennomført på Drammensveien (E18) ved

Detaljer

VA-norm Melhus kommune, Teknisk drift. Vann- og avløpsnorm. for Melhus kommune. Side 1

VA-norm Melhus kommune, Teknisk drift. Vann- og avløpsnorm. for Melhus kommune. Side 1 Vann- og avløpsnorm for Melhus kommune Side 1 Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE........................... 5 l.1 ENDRING AV RETNINGSLINJENE........................... 5 l.2 DISPENSASJON/ UTFYLLENDE

Detaljer

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Innholdsfortegnelse 2 Innledning generelt 1. Grunnleggende teori 2. Generelle

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

Biobrenselanlegg. Kostnader for

Biobrenselanlegg. Kostnader for Status 2010 Biobrenselanlegg Kostnader for Øksnevad fjernvarmeutbygging vg skole Rapporten Kostnader for fjernvarmeutbygging presenterer kostnader for bygging av fjernvarme primært basert på bioenergi.

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler.

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler. Varmedistribusjon Et sentralvarmeanleggs hovedkomponenter er kjelen, akkumulatortank, bereder, rørsystemet / nærvarmenett, radiatorene for varmeavgivelse(evt. golvvarme) og automatikken for styringen av

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff - Åpen Rapport Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg Undertittel Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff SINTEF Byggforsk Infrastruktur 2012-10-22 Historikk DATO

Detaljer

14.11.2014 NRL ORGANISERING. Eksisterende rørsystem. Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg

14.11.2014 NRL ORGANISERING. Eksisterende rørsystem. Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Garder kurs- og konferansesenter, 5. 7. november 2014 Eksisterende rørsystem Ole Larmerud, Rørentreprenørene

Detaljer

Uponor ventilasjon i grunn

Uponor ventilasjon i grunn Uponor ventilasjon i grunn Innholdsfortegnelse Uponor ventilasjon i grunnen.......................................... 4 Forslag til beskrivelsestekst.......................................... 5 Teknisk

Detaljer

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk Ny utgave 1 2010 V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk 1 Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk

Detaljer

«VA-norm» for Ski kommune

«VA-norm» for Ski kommune Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg «VA-norm» for Ski kommune Revisjonsdato: 19.06.2013 Vedtatt av Ski kommune v. utvalg for Teknikk og Miljø 29.05.2013. Publisert 20.06.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal produktkatalog 2012 For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal.no innhold Om Basal... 4 Beste

Detaljer

Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070

Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070 Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070 Vedrørende: Tilstandsanalyse vann- og avløpsrør NOTAT NR: REVISJON: Utført av: KS Kontrollert av: SG DATO: 13.03.09 Distribusjon Navn: Firma: Faks / e-mail:

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Sammendrag... iv 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Problemstilling... 1 1.2.1 Begrensninger... 2 1.3 Formål... 2 2 Metoder... 3 2.1

Detaljer

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 OM OSS Olimb er en betydelig aktør innen vann og avløpssektoren

Detaljer