Rørhåndboka Mai 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rørhåndboka Mai 2007"

Transkript

1 Rørhåndboka Mai 007

2 Innholdsfortegnelse Om håndboka... 4 Oppdatert informasjon på internett... 4 Generelt... 5 Symbolbruk og terminologi... 5 FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v... 6 Om termoplast, aldring, utelagring, solbleking og behandling i kulde... 7 Materialdata... 8 Produktstandarder, merking og anbefalte krav... 9 Merking av rør og deler Anbefalte krav...13 Enheter - kryssmultiplisering fra en enhet til en annen Prefikser Omregning fra en enhet til en annen Trykkrørsystemer Hydraulisk dimensjonering Formeloversikt...16 Dimensjonerende vannmengder Ruhetsfaktor Dimensjonering av vannledninger... 0 Vannføringsdiagram for trykkrør, k=0,01 mm... 1 Vannføringsdiagram for trykkrør, k=0,05 mm... Lengdeutvidelse... 3 Hookes lov... 3 Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk...4 Beregning av kritisk undertrykk for rør som ikke har sidestøtte... 6 Beregning av kritisk undertrykk for PE-rør som avstives med betonglodd... 7 Beregning av tillatt undertrykk for rør som ligger nedgravd i grøft... 9 Forankring... 3 Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Enkel prøving...37 Trykkfallsprøving Avvinkling og bøying... 4 PE trykkrør... 4 PVC trykkrør... 4 Klamring av rør i hus Pumpeledninger Trykksvingninger Begrensninger for trykksvingninger i plastrør Sjøledninger Beregning av loddbelastning Tabell loddbelastning... 5 Strøm- og bølgekrefter Strømkrefter på undervannsledninger Bølgekrefter på undervannsledninger Mai 007 Teknisk håndbok, side Side

3 Trykkløse rørsystemer Hydraulisk dimensjonering Ruhetsfaktor Kapasitetsdiagram for plastrør med bruksruhetsverdi 0,5 mm Kapasitetsdiagram for plastrør med bruksruhetsverdi 0,40 mm Delfylling Selvrens Avvinkling og bøying... 6 Tetthetsprøving av selvfallsledninger Tetthetsprøving av plastrør med luft Tetthetsprøverapport Tetthetsprøving av plastrør med vann Deformasjoner Generell deformasjon Punktdeformasjon Deformasjonskontroll, rørinspeksjon med videokamera Levering, lossing, lagring, håndtering, legging og montering av plastrør Levering fra Pipelife direkte til anleggsstedet Lossing Lagring Håndtering... 7 Legging... 7 Slurv og mangler... 7 Prosedyrer og forhold omkring reklamasjoner og lignende Generell monteringsanvisning for ulike plastrørsystemer Hva er opp? Hva er ned? Skjøting av glattveggede mufferør: Skjøting av dobbeltveggede mufferør (Pragma): Mai 007 Teknisk håndbok, side 3

4 Om håndboka Pipelifes tekniske håndbok er ment å gi verdifull informasjon samt fungere som oppslagsbok i det daglige. Håndboken er bygd på tidligere utgivelser, tilbakemeldinger, erfaring og med støtte i ulike tekniske underlag. Lars-Eric Jansons bok Plastics Pipes for Water Supply and Sewage Disposal har vært til stor hjelp og flere illustrasjoner er hentet herfra. Ellers er det meste bygd på norsk måte å tenke på og norske metoder utarbeidet av og for rørbransjen i Norge. Vi tar forbehold om endringer. Endringer på produkt, i tekst eller lignende skjer uten forvarsel. All informasjon, alle illustrasjoner og spesifikasjoner er basert på tilgjengelig informasjon ved tidspunktet for oppdatering (gjengitt nederst til venstre på alle sider). Vi tar heller ikke ansvar for følgeskader ved at innholdet er brukt ukritisk. Komplisert planlegging bør overlates rådgivende ingeniører med dokumentert kompetanse. er ikke godkjent for noen tiltaksklasse i henhold til plan- og bygningsloven og kan derfor kun bistå med faglige råd. Kopiering eller gjengivelse fra produktkatalogen er forbudt uten etter avtale med. Symbolbruk og terminologi følger aktuelle norske produkt- og utførelsesstandarder. Se også avsnittet om symbolbruk og terminologi. Oppdatert informasjon på internett Det skjer stadig endringer. Nye standarder kommer, standarder endres, forskningen går videre og nye materialvarianter dukker opp. Derfor må du følge med på for å få med deg oppdateringene. Vi vil også legge ut forskjellig dokumentasjon her, slik at du selv kan hente det du trenger. Og så har vi så smått fått noen nyttige beregningsprogrammer på plass. En oppdatert versjon av håndboken ligger også på Det anbefales å legge siden til i favoritter med en gang. På våre internettsider finner du dessuten nyheter, aktuelle tema, OSS (ofte spurte spørsmål), oppdaterte produktdata og andre opplysninger. Mai 007 Teknisk håndbok, side 4

5 Generelt Symbolbruk og terminologi Avløpsrør - Brukt både om rør for spillvann, overvann og drensrør, men oftest om spillvannsrør og oftest som selvfallsledning. C - Designfaktor - Tidligere kalt sikkerhetsfaktor for trykkrør. Forholdstall mellom materialets minste tillatte bruddspenning (MRS) og største tillatte dimensjonerende spenning (σ S ). C 1,5 og C 1,6 benyttes for PE trykkrør og C,0 og C,5 benyttes for PVC trykkrør innen VA. For gassrør benyttes enda høyere designfaktorer. CT - Close Tolerances. Merking på rørdeler med toleranser tilpasset trangere toleranser som gjelder andre rørmaterialer. Gjelder for eksempel PP grunnavløpsrørdeler i store dimensjoner brukt sammen med PVC-rør. d e Utvendig diameter d i Innvendig diameter (lysåpning) d m - Middeldiameter. For glattveggede rør: d m = d e - e DN Nominell diameter. Tallstørrelse. Et helt tall i millimeter som er tilnærmet lik diameteren på røret. Drenering - Som regel grunnvann som ledes inn i rør for å regulere/kontrollerer grunnvannsnivået i et område. e Veggtykkelse Levetid - Dimensjoneringskriterie (50 år) for bestemmelse av MRS-verdi - eller ønsket funksjonstid for anlegget (gjerne flere hundre år) MRS - Minimum Required Strength - Minimum bruddspenning Krav til minimum bruddspenning ved 0 C etter 50 år med påsatt spenning Nordic Poly Mark - Nordisk kvalitetsmerke for plastrør NS - Norsk standard. Også brukt som norsk kvalitetsmerke NS-EN - Felles europeisk standard som er utgitt som norsk standard i norsk eller engelsk språkdrakt. Overvann - Regnvann og overflatevann. Kan også omfatte grunnvann som er ført inn i rørsystemet via drensrør. Hovedsakelig rent vann som normalt ikke føres til renseanlegg. Men av og til kan til og med overvann være sterkt forurenset. PN - Maksimum tillatt driftstrykk i forhold til en eller annen designfaktor (ofte laveste designfaktor). Her er det viktig å vite hva man snakker om!! Se SDR. prns, pren - Forslag til standard. Pumpeledning - Trykkrør for pumping av vann, overvann eller spillvann. Hovedsakelig trykkrør av PVC eller PE. S - Rørklasse. Benevnelse for glatte grunnavløpsrørdeler av PP: SDR 1 S = Mai 007 Teknisk håndbok, side 5

6 SDR Standard dimensjonsforhold. Benevnelse på glatte grunnavløpsrørdeler av PVC og foretrukket benevnelse på alle trykkrør. Tallverdien er forholdet mellom utvendig diameter og veggtykkelsen: SDR = d e e min Selvfallsledninger - Ledninger som normalt skal gå delvis fulle og som ikke kan legges med motfall. Men kan også omfatte trykkrør når vannet ledes fra kilde/høydebasseng til lavereliggende område uten tilført energi. Sikkerhetsfaktor - Se også om C designfaktor som kun gjelder rørmaterialet. I dag benyttes ofte sikkerhetsfaktor om den totale sikkerheten på et anlegg. Her inngår for eksempel strengere krav til utførelse, lavere tillatt trykk, rør med større ringstivhet m.m. SN Nominell ringstivhet. Klassebenevnelse på grunnavløpsrør og på rør og deler med konstruert rørvegg. Tallverdien for termoplastrør representerer målt ringstivhet i kn/m. For GRP-rør angis ringstivheten i N/m. Spillvann - Kloakk, urent vann. σ S - Dimensjonerende spenning FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v. Ulike begreper som alle dreier seg om en eller annen dokumentasjon, florerer hos planleggere, byggherrer og håndverkere. Man vet ikke alltid hva man skal ha - og hvorfor. FDV-dokumentasjon FDV Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Skal følge bygningen/anlegget og skal fortelle eieren hvordan produktet skal vedlikeholdes på rett måte. Denne dokumentasjonen skal også inneholde informasjon om hva slags produkt dette er og hva slags betegnelser det har med tanke på senere utskiftninger og utbedringer. Denne typen dokumentasjon forlanges ofte ved større bygge- og anleggsprosjekter. Produktdatablad Slike datablad inneholder opplysninger om produktet, hvilken form det har og hvilke egenskaper det har. Slike produktdatablad foreligger for eksempel for de ulike typene råstoff og tilsetninger som benyttes i vår produksjon. For rørsystemene finner man det man trenger i produktkataloger og brosjyrer. Det er sjelden hensiktsmessig med egne produktdatablad for plastrørsystemer. Miljødeklarasjon En egenerklæring som blant annet omfatter hvilke kjemiske forbindelser som inngår i våre produkter, energimengder og utslipp. HMS-datablad HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. Utstedes for produkter som kan ha påvirkning på de tre nevnte forholdene. For vår del gjelder det p.t. kun glidemidlene. Produkter i h.t. norsk standard eller lignende Produkter merket med det beskyttede Nordic Poly Mark, kronemerket (NS) eller andre sertifiseringsmerker er underlagt tredjeparts kontroll. Det innebærer at et godkjent/akkreditert testinstitutt kontrollerer våre produkter og vårt produktkontrollsystem. Godkjenning gir oss rett til å merke produktene med et sertifiseringsmerke/kvalitetsmerke. Dette merket er altså dokumentasjon på at produktet er godkjent i henhold til gjeldende produktstandard og at vi følger de prosedyrer for kontroll som sertfiseringsorganet forlanger. Å bruke sertifiseringsmerker urettmessig er straffbart. Det utstedes sertifikater som dokumentasjon på sertifisering, men merket på produktet er det som gjelder. Mai 007 Teknisk håndbok, side 6

7 NS-EN ISO 9001 Pipelifes kvalitetssikringssystem er godkjent i henhold til NS-EN ISO I dette inngår kvalitetskontroll av produkter, men det innebærer også at det finnes oppdaterte rutiner for de viktige operasjonene som gjøres i bedriften. Hovedhensikten er å redusere muligheten for at feil oppstår og forhindre gjentagelse av feil. I visse sammenhenger krever kunder at det fremlegges dokumentasjon på at bedriften har et godkjent kvalitetssikringssystem ved å be om å få tilsendt kopi av sertifikatet. NS-EN ISO Godkjenning i henhold til denne standarden innebærer at vi har et godkjent system for miljøstyring. Det vil si at bedriften planmessig arbeider med å redusere eventuelle negative effekter våre aktiviteter har på miljøet. Dette innebærer for eksempel kildesortering, sikker oppbevaring og behandling av kjemikalier og risikoavfall, strømsparing og annen energiøkonomisering o.s.v. Man kan også be om å få tilsendt dokumentasjon på dette i form av kopi av sertifikatet. Se også punktet miljødeklarasjon. Det er viktig å forholde seg til dokumenter som er oppdaterte på byggetidspunktet. Derfor gjengis ikke disse dokumentene her, men foreligger som nedlastbare PDF-filer på eller de kan skaffes ved å kontakte oss direkte. Slike dokumenter oppdateres jevnlig og bør ikke lagres med tanke på senere bruk. Om termoplast, aldring, utelagring, solbleking og behandling i kulde benytter termoplastene PVC (polyvinylklorid), PP (polypropylen blokk kopolymer) og PE (polyetylen) i produksjon av rør og rørdeler. Disse er også de mest brukte plastmaterialene i rørsystemer. Termoplaster er oppbygd av molekyler som ser ut som lange tråder viklet inn i hverandre. Materialegenskapene, for eksempel styrke, endres med temperaturen. Termoplastproduktene formes ved høy temperatur. Da er råmaterialet seigtflytende. Siden kjøles produktene ned og materialet blir fast og hardt. Kasserte produkter av termoplast kan resirkuleres og materialet gjenbrukes i nye produkter. Det kan registreres at noen materialegenskaper hos plastrør endres over tid. Dette kalles aldring - må ikke forveksles med nedbryting. Et fenomen er at stivheten øker. Dette er en positiv endring fordi økt ringstivhet bidrar til å motstå trykket fra massene rundt nedgravde rør. Likeså vil materialets styrke med hensyn på å tåle innvendig trykk øke. Samtidig som stivhet/styrke øker, reduseres slagfastheten noe. PVC har i utgangspunktet en del lavere slagfasthet enn PE og PP. Derfor merkes endringene i slagfasthet bedre hos PVC. Begrepet aldring må ikke oppfattes som bare negativt. De langsomme endringene i egenskaper som skjer, betyr ikke at det er noe galt fatt med materialet. Det er tvert i mot allment kjent at plast er av de mest bestandige materialene benyttet som rør i grøft. Ingen stoffer som forekommer naturlig rundt nedgravde rør bryter ned disse materialene. Aldring går hurtigere ved utelagring p.g.a. klimatiske påvirkninger - spesielt den varierende temperaturen som dessuten kan bli svært høy ved direkte soloppvarming. En liten andel kan tilskrives ultrafiolette stråler fra sola som påvirker det ytterste materialsjiktet på røret. Dette er mye omtalt i forbindelse med PVC-rør når disse rørene solblekes. Det oppstår da et gråhvitt sjikt utvendig på røret som normalt er så tynt at man lett kan skrape det bort slik at den opprinnelige fargen kommer til syne. Ønsker man å begrense slagfasthetsreduksjonen ved lang tids utelagring, bør rørene lagres skyggefullt - først og fremst for å begrense påvirkningen p.g.a. temperatur. Plastrør tåler lang tids lagring. Lagring i ett år er fullt tolererbart, og kvaliteten på rørene trenger heller ikke å være nevneverdig redusert ved lengre tids lagring. Nyere europeiske produktstandarder anbefaler maksimum lagringstid ute i ett år, men det er nok mer relevant i varmere strøk enn våre. Det er i alle fall vår erfaring. Slagfastheten reduseres også ved synkende temperatur, men gjenvinnes når temperaturen stiger igjen. Vi setter ingen absolutt nedre grense ved behandling eller legging av plastrør, men i streng Mai 007 Teknisk håndbok, side 7

8 kulde bør en utvise mer varsomhet. Også PVC-rør lagt i streng kulde vil, såfremt de er hele etter gjenfylling av grøfta, ha like god kvalitet som om leggingen hadde foregått ved høyere temperatur. Vær spesielt oppmerksom på forhold omkring ekspansjon. Konklusjon: - Rør og rørdeler av plast kan lagres utendørs over lang tid uten at det har nevneverdig betydning for rørets funksjon. - Langtids lagring og behandling i kulde betinger at rørene behandles slik de skal i og med at slagfastheten reduseres. Dette gjelder spesielt PVC-rør. - For trykkrør bør man ta i betraktning hvorvidt rørene kan ha blitt utsatt for støt eller slag i lagringsperioden. Rør med bruddanvisning vil gå til brudd når vanntrykket settes på. Materialdata I tabellen gjengis veiledende verdier for de viktigste materialegenskapene for de mest brukte plastmaterialene brukt i rørsystemer. Egenskaper Enhet PVC PP PP- HM PE 80 PE 100 Densitet kg/m Bruddspenning v/0 C og 50 år kontinuerlig belastning, MRS Dimensjonerende spenning - høy design faktor Dimensjonerende spenning - lav design faktor Mai 007 Teknisk håndbok, side 8 N/mm N/mm 10 6,3 6,3 5,0 6,3 N/mm 1, ,4 8,0 Strekkfasthet ved flyt N/mm E-modul (korttids) N/mm Krypmodul* (50 års belastning) Krypforhold (EN-ISO 9967, 50 års ekstrapolasjon) Lengdeutvidelse Slagfasthet Notch Izod ved 3 C (ISO 178) Maks. brukstemperatur kontinuerlig belastning N/mm ca ca. 300 ca. 400 ca. 160 ca. 00 mm m C ca. 3 ca. 4, ca. 4, ca. 5 ca. 5 0,08 0,13 0,13 0,18 0,16 kj/m > 5 > 40 > 40 > 50 > 50 Disse plastmaterialene tåler normalt temperaturer mellom 0 ºC og 45 ºC godt, men i trykkrør må tillatt trykk reduseres. Ved temperaturer over 45 ºC kontinuerlig i selvfallsledninger bør du kontakte Pipelifes eksperter for å diskutere materialvalg og valg av løsninger. Maks. brukstemperatur korttids belastning C (trykkløst rørsystem) Varmeledningsevne W m C 0,16 0,0 0,0 0,40 0,40 * Krypmodul = korttids E-modul/krypforhold. Oppgitte verdier er veiledende og veldig avhengig av råvaren, og bør sjekkes i kritiske tilfeller.

9 Produktstandarder, merking og anbefalte krav Europeiske standarder benevnes EN med en nummerreferanse for eksempel EN 1401 for PVC grunnavløpsrør. Som norsk standard har denne fått benevnelsen NS-EN Slike standarder er ofte delt opp i flere deler. Der det ikke foreligger nye standarder består norske standarder (NS.), bransjenormer eller verksnormer. Produkt Standard (april 007) PE trykkrør for vannforsyning NS-EN 101, 003 PVC trykkrør for vannforsyning NS-EN 145, 1999 PE kloakkpumpeledning NS-EN 1344, 003 PVC kloakkpumpeledning NS-EN 1456, 001 PE gassrør NS-EN 1555, 003 PVC gassrør NS 969 PVC grunnavløpsrør NS-EN 1401, 1998 PP grunnavløpsrør NS-EN 185, 1998 PP grunnavløpsrør og -deler med konstruert rørvegg (Pragma ) NS-EN 13476, 007 PP drensrør og -deler med konstruert rørvegg NS 96, 000 PP innomhus avløpsrør NS-EN 1451, 1999 Drensrør og -deler NS 3065, 1987 Kabelrør av plast med glatt rørvegg prns 967, 001 Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping prns 970 Kabelrør av plast med konstruert rørvegg NS 968, 001 Kabeldekkplater NS 971, 006 Standarder som dekker det meste av det Pipelife Norge leverer. Uansett gjelder at godkjente produkter som dekkes av en standard er merket med sertifiseringsmerke (Nordic Poly Mark, NS-merke eller annet). Det finnes pr. dags dato ikke et felles europeisk godkjenningsmerke som tilsvarer NS kronemerket. CE-merking er basert på hen (harmoniserte europeiske standarder) som i utgangspunktet inneholder svært få krav. Krav skal fastsettes av hvert land og vil dermed variere. Krav i forbindelse med CEmerking av plastrør omfatter ikke nødvendigvis tredjepartskontroll. Det kreves kun en egenerklæring om at spesifiserte krav er oppfylt. Det vil komme som et merke på de fleste rør i framtiden - også som et bevis på at røret er en handelsvare innenfor EU-/EFTA-området. Norge er et av landene hvor det ikke er krav til CE-merking av produkter. Insta-Certs Nordic Poly Mark Det norske kronemerket Det europeiske merket CE-merket I tillegg til et eventuelt kvalitetsmerke skal rør og rørdeler være merket med en del andre opplysninger. De nye standardene åpner for flere alternativer på enkelte områder. Det er derfor viktig å stille krav og spesifisere mer detaljert enn tidligere (se neste avsnitt). Produktstandarder er under stadig evaluering og utvikling. På grunn av arbeidet med å samordne landene i Europa på dette området, er dette noe uoversiktlig og endringer skjer fortløpende. For oppdatert informasjon; se Mai 007 Teknisk håndbok, side 9

10 Drikkevannsgodkjenning Våre rør for drikkevann har også det danske sertifiseringsmerke (DS-merket) som dokumentasjon på at rørene oppfyller hygienekravet i drikkevannsforskriften. Dette merket vil vi benytte inntil den nye felleseuropeiske godkjenningsordningen (EAS) for materialer i kontakt med drikkevann trer i kraft. Merking av rør og deler Det er ulike krav til minimumsmerking i de forskjellige standardene. I tillegg til dette kan rør og deler være merket i henhold til egne og andre markeders krav. Pipelifes kvalitetssikringssystem fordrer dessuten en mer nøyaktig tids- og stedsangivelse. PE trykkrør Rør av polyetylen lar seg ikke merke med moderne, fleksibel teknikk. Derfor merkes tidspunktet ikke så nøyaktig som andre rørtyper. PE-rør merkes med et referansenummer som viser til dokumentasjon lagret på produksjonsstedet. Eksempel på PE trykkrør med merking (NS-EN 101) SDR-verdi og materialangivelse vil være viktig merking på PE-rør og deler med tanke på beskrivelser, mottakskontroll og kontroll før og under montering/legging. Pipelife merker sine trykkrør med to trykklasser - en for høy og en for lav designfaktor. PVC trykkrør Moderne merketeknikk gjør det mulig å merke med mer nøyaktig produksjonstidspunkt. Eksempel på PVC trykkrør med merking (NS-EN 145) Pipelife merker sine trykkrør med to trykklasser - en for høy og en for lav designfaktor. PVC grunnavløpsrør Her kan også produksjonstime merkes på røret. I tillegg skal våre rør merkes med snøkrystall og bruksområdekode. Snøkrystallet viser at røret klarer strengeste krav til slagfasthet. Bruksområdekoden UD (bunnledning og grøft) gjelder for dimensjoner opp til 00 mm og U (i grøft) for større dimensjoner. Ofte angis materialet som PVC-U. U her betyr "unplastizified" (ikke tilsatt mykner) og er ikke bruksområdekode. Eksempel på PVC grunnavløpsrør med merking (NS-EN 1401) PP grunnavløpsrør PP grunnavløpsrør er har stort sett samme merking som PVC grunnavløpsrør. Eksempel på PP grunnavløpsrør med merking (NS-EN 185) Mai 007 Teknisk håndbok, side 10

11 PP grunnavløpsrørdeler S16 og CT er spesielle merkinger på PP rørdeler. S16 gjelder rørdelsklasse (veggtykkelse) og tilsvarer SDR 33. CT skal stå på rørdeler fra og med 00 mm for at måltoleransene skal være de samme som for PVC grunnavløpsrør. Typisk merking på sprøytestøpte grunnavløpsrørdeler Pragma grunnavløpsrør/overvannsrør Bruk av merkesegmenter umuliggjør nøyaktig tidsangivelse. Bruksområdekoden UD for bunnledninger gjelder til og med 315 mm. For øvrig gjelder bruksområdekoden U (i grøft). Eksempel på merking av Pragma rør (NS-EN 13476) Oversikt over ulik merking: Standardens betegnelse EN xxxx Europeisk standard. Også NS-EN xxxx som norsk standard. NS xxxx Norsk standard Bruksområdekode - U - B - D - UD - BD - WATER Mai 007 Teknisk håndbok, side 11 Rør nedgravd mer enn 1 m fra bygningen det er tilkoblet Rør i hus Rør under bygning (bunnledninger) og inntil 1 m fra bygningen det er tilkoblet. Vanlig norsk praksis er at D dekker stikkledninger frem til hovedledning. D står alltid sammen med U eller B Dekker både bruksområde U og D Dekker både bruksområde B og D Drikkevann Produsentens navn eller varemerke og stedsangivelse NOS1 Pipelifes fabrikk i Surnadal NOS Pipelifes fabrikk i Stathelle Dimenjonsangivelse 00x5,9 Diameter og veggtykkelse SDR 34 Standard dimensjonsforhold. SDR = d e /e min S 16 Rørklasse. S = (SDR-1)/ Materialangivelse PVC, PVC-U PE 100 PE 80 PP Polyvinylklorid uten mykner Polyetylen med minimum bruddspenning 10,0 MPa Polyetylen med minimum bruddspenning 8,0 MPa Polypropylen

12 PP-HM Polypropylen med høy E-modul Rørklasse/trykklasse SN 8* Ringstivhetsklasse for trykkløse rørsystemer i grøft. PN 10** Trykklasse. Produksjonstidspunkt Uke eller måned/år : 3 År.måned.dag : time : : :. 01 Måned,år. Antall prikker eller prikkers plassering angir måned Godkjenningsmerke Produkt og produsentens kontrollsystem er godkjent og overvåkes av tredjepart. Annen merking kan være prod.nr Produksjonsordre nummer. Referanse for kvalitetssikring. Snøkrystall. For avløpsrør som installeres ved lav temperatur. Gjelder ikke deler. CT Close Tolerances. Toleranser som er tilpasset andre rørsystemer. For eksempel PP deler som benyttes sammen med PVC grunnavløpsrør fra og med 00 mm og større. 85 Lengdemerking på PE trykkrørskveiler = 6 = Identifikasjon på produksjonslinje Koder i forbindelse med merking av rør * Ringstivhetsklasse SN 8 er nesten enerådende i Norge. I tillegg omfatter flere standarder rørklassene SN 4 og SN som har lavere ringstivhet. Vær oppmerksom på at dette medfører skjerpede krav til utførelse og kontroll, samt at rør med lavere ringstivhet ikke er så tilgjengelig. Pipelife Norge leverer også SN 4 rør, men disse er kun ment for innstøping (OPI-kanal). ** I europeiske standarder opereres det med lavere design faktorer (C) enn det som har vært vanlig i Norge. Pipelife merker sine trykkrør med to trykklasser for å gjøre brukerne oppmerksom på dette. Hvis høy designfaktor (C) skal opprettholdes, forholder man seg til den laveste trykklassen. Materiale, SDR-verdi og maksimum opptredende driftstrykk bør oppgis ved kjøp (se tabell). MRS σ s SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR C [MPa] [MPa] 34, ,6* 17 13,6 11 PE 80 8,0 5,0 1,6 - PN 4 - PN PN 10 6,4 1,5 - PN 5 - PN 7,5 - - PN 1,5 PE ,0 6,3 1,6 - PN PN 8 - PN 1,5 8,0 1,5 - PN 6,3 - - PN 10 - PN 16 PVC 5,0 10,0,5 PN 6 - PN PN16 - PVC 110 mm 5,0 1,5,0 PN 7,5 - PN 1,5 - - PN 0 - Sammenhenger mellom maksimum tillatt opptredende trykk, designfaktor og SDR-verdi * PE 80 SDR 17,6 kan sveises med PE 100 SDR 17 deler. Mai 007 Teknisk håndbok, side 1

13 Anbefalte krav Overordnede krav i anbudsdokumenter - som krav til betalte skatter og avgifter, krav til kvalitetssikring, krav til leveringstider - omtales ikke. I og med at standardene etter hvert åpner for flere alternativer er det nødvendig å sette seg inn i hva slags krav det er relevant å stille. Vi anbefaler følgende for de viktigste produktgruppene. Grunnavløpsrør i h.t. NS-EN 1401 (PVC) og NS-EN 185 (PP): - Ringstivhetsklasse SN 8 - Snøkrystall - Bruksområdekode UD for dimensjoner opp til og med 00 mm - Integrert/fastsittende tetningsring - Farge på rør. Rødbrun for spillvann og svart for overvann. - S 16 for PP rørdeler og SDR 34 for PVC rørdeler. - CT for PP rørdeler 00 mm brukt sammen med rør i h.t. NS-EN 1401 (PVC) Trykkrør i h.t. NS-EN 145 og NS-EN 1456 (PVC) og NS-EN 1 01 og NS-EN 1344 (PE): - Materialangivelse (PVC, PE 80 eller PE 100) - SDR-verdi - Maksimum opptredende driftstrykk - Integrert tetningsring av EPDM (PVC-rør) For PE trykkrør er det spesielt viktig å benytte SDR-verdier i stedet for trykklassebenevnelser for å unngå misforståelser. Trykk bør oppgis for å sikre riktig dimensjonering av forankringer og armatur og for at trykkprøvingsprosedyren skal bli riktig. For høye prøvetrykk kan ødelegge komponenter i rørsystemet (f.eks. ventiler). Produkter med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark betyr trygghet og riktig kvalitet. Men å forlange produkter i henhold til utelukkende en spesifikk sertifiseringsordning i forbindelse med offentlige anskaffelser er sannsynligvis lovstridig. Vi foreslår følgende formulering: Rør og rørdeler skal oppfylle de tekniske bestemmelsene i angitt produktstandard og INSTA SBC (se Dette skal være kontrollert gjennom tredjepartskontroll bestyrt av Insta-Cert og produktene skal være merket med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller tredjepartsverifisert til samme kvalitetsnivå. Kontakt gjerne for å diskutere begrunnelser for våre anbefalinger. Mai 007 Teknisk håndbok, side 13

14 Enheter - kryssmultiplisering fra en enhet til en annen Prefikser For å kunne bruke håndterbare tallstørrelser benyttes prefikser. 1 MPa tilsvarer for eksempel Pa hvor bokstaven M står for mega (million). 1 megapascal = 1 MPa = Pa. Tallfaktor Prefiks Betegnelse 10 1 tera T 10 9 giga G 10 6 = mega M 10 3 = kilo k 10 = 100 hekto h 10 1 = 10 deka da 10 0 = = 0,1 deci d 10 - = 0,01 centi c 10-3 = 0,001 milli m 10-6 = 0, mikro μ 10-9 nano n Vanlige prefikser På PVC trykkrør lagret på et tak i Porsgrunn i fire år ble tykkelsen på det solblekede laget målt til mellom 10 og 5 nanometer - eller mellom 0, og 0, millimeter! Omregning fra en enhet til en annen Sammenstilling av verdier: Lengde (l, L): Areal (A): Trykk (P): Volumstrøm: Hastighet: Kraft: 1 meter [m] = 39,37 tommer (inch) 1 hektar [ha] = 10 dekar [da] = m = 10,16 mål 1 bar = 0,1 MPa =0,1 N/mm = Pa = N/m = 10, kp/m = 10, mvs = 0,9869 fysisk atmosfære [atm] = 14,51 psi 1 m 3 /h = l/h = 16,7 l/min = 0,8 l/s 1 km/h = 0,8 m/s 1 N = 1 kg m/s = 0,981 kp Spenning: 1 MPa = 1 N/mm = kn/m Temperatur: t = C (grader Celsius) t f = F (grader Fahrenheit) t K = K (Kelvin) t = 5/9 (t f 3) t f = 9/5 (t + 3) t K = t + 73,15 Temperaturforskjell angis i Kelvin, i stedet for C, i teknisk litteratur. En temperaturforskjell på 1 K tilsvarer 1 C. Altså for en ikketekniker det samme. Mai 007 Teknisk håndbok, side 14

15 Eksempel: Omregning av enheter ved hjelp av kryssmultiplisering For å regne om fra en enhet til en annen benyttes kryssmultiplisering. For eksempel; hvor mange meter vannsøyle [mvs] er 0,5 MPa? Vi vet fra oversikten foran at 10, mvs tilsvarer 0,1 MPa. Sett opp det kjente og det ukjente forholdet som vist under: (10, mvs forholder seg til 0,1 MPa som x mvs til 0,5 MPa) 0,5 x MPa 10, mvs = (0,1 MPa = 10, mvs) 0,1 MPa 10, mvs 0,5 MPa x = 0,1 MPa x = 51 mvs 0,5 MPa tilsvarer 51 meter vannsøyle. Mai 007 Teknisk håndbok, side 15

16 Trykkrørsystemer Pipelife har trykkrørsystemer i PVC og PE. For PVC benyttes muffeskjøter og overganger til flensedeler - for eksempel flensespiss, flensemuffe eller spareflens. PE-rør skjøtes enten med speilsveis, elektromuffesveis, flens eller annen mekanisk kobling. Trykkrørsystemer av termoplast har en stor markedsandel i det norske markedet. Årsakene til dette er mange, men konkurransedyktighet, levetid, egnethet, tilgjengelighet og korrosjonsbestandighet kan nevnes som sentrale punkter. Det lar seg ikke gjøre å lage et vann med alkalitet og Ph-verdi som er korrosjonsvennlig for betong, støpejern eller kobber samtidig! Således kommer vannverk med plastrør i hovedledningsnettet gunstig ut i og med at de kan tilrettelegge vannkvaliteten slik at kobberkorrosjonen minimeres. I fremtiden ser man for seg at det benyttes plast både i overføringsledninger, fordelingsnett, stikkledninger og i hus, slik at vannets egenskaper som menneskeføde er det eneste man trenger å ta hensyn til. Hydraulisk dimensjonering Formeloversikt Kontinuitetsligningen q v = v 1 A 1 = v A q v : vannføring [m 3 /s] A : tverrsnittsareal [m²] v : vannhastighet [m/s] Kontinuitetsligningen Utgangspunktet er at vannføringen ved snitt 1 er den samme som ved snitt. En endring i tverrsnitt (A) må derfor medføre en endring i vannhastighet (v). Bernoullis ligning m g h 1 + m p 1 ρ m v + 1 = m g h + m p ρ m v + + m g h t [J] eller h 1 + p1 ρ g + v1 g = h + p ρ g + v g + h t [m] Mai 007 Teknisk håndbok, side 16

17 Stillingsenergi: Trykkenergi: p V = Bevegelsesenergi: m g h eller h m v m p ρ eller eller v g p ρ g Energibalansen m: masse [kg] g : tyngdeaksellerasjonen: 9,81 m/s h : trykkhøyden [m] p : væsketrykk [N/m ] V : volum [m 3 ] ρ : mediets densitet [kg/m 3 ] v : hastighet [m/s] h t : friksjonstap [m] En gammel traver i sammenheng med dimensjonering av ledninger. Det må være likevekt mellom de to uttrykkene på hver sin side av er lik -tegnet. Kapasitetsberegninger Å beregne vannføringskapasiteten til et rør ved hjelp av formler er en omstendig affære. Det går som regel fint til man skal putte inn riktig friksjonskoeffisient. Den enkleste formelen i så måte er Darcy- Weisbach s formel, her oppgitt med et tillegg for singulærtap: h t = f L d i v g v + ξ g h t : friksjonstap [m] f : friksjonskoeffisent (Moody s diagram) d i : innvendig diameter på rør [m] v g : hastighetshøyde [m] L : ledningslengde [m] ξ : singulærtapskoeffisent Man må kjenne absolutt ruhet (k), regne ut relativ ruhet (k/d i ) og regne ut Reynolds tall (Re) for å finne friksjonskoeffisienten (f) i Moody s diagram. I praksis bruker man dataprogrammer eller diagrammer ved dimensjonering. Reynolds tall Re = d i v υ [ ] v : middelhastigheten i rørtverrsnittet [m/s] d i : innvendig diameter [m] υ : kinetisk/kinematisk viskositet [m²/s] Mai 007 Teknisk håndbok, side 17

18 Det kan oppstå to typer rørstrømning laminær eller turbulent. Laminær strømning kjennetegnes ved jevn hastighet og regelmessige strømlinjer. Turbulent strømning kjennetegnes av uregelmessige strømlinjer samt hastighetsfluktasjoner. Det normale innen VA-teknikken er turbulent strømning. Reynolds tall og relativ ruhet trenger du for å finne friksjonskoeffisienten i Moody s diagram. Turbulent strømning ved Re > 30 Absolutt ruhet k t = k α T [mm] k t : ruhet etter tiden t (bruksruhet) k : ny ruhet [mm] α : ruhetstilvekst pr. år [mm/år] T : antall år [år] Virkelig ruhetsverdi er veldig vanskelig å anslå. Dessuten er det for innfløkt å dimensjonere anlegg helt i detalj. Derfor benyttes anbefalte bruksruhetsverdier avhengig av anleggets beskaffenhet. Dette tas til følge i våre kapasitetsdiagrammer. Relativ ruhet K rel = k t /d i [ ] Relativ ruhet er rett og slett absolutt ruhet dividert med innvendig diameter. Relativ ruhet og Reynolds tall trenger du for å finne friksjonskoeffisienten i Moody s diagram. Energigradient I = L h f [mm/m, m/km. ] h f : energitap/trykkhøydeforskjell [mm, m] L : Ledningslengde [m, km] Energigradient - eller tilgjengelig fall - er en særdeles viktig opplysning ved dimensjonering av ledninger. Ved å tegne et snitt av ledningstraseen får man detaljkunnskap om høybrekk og lavbrekk i tillegg. Ved bruk av kapasitetsdiagrammer er energigradient - eller fall - stort sett det eneste man trenger å regne på, men se opp for soner med undertrykk og store overtrykk på grunn av ujevn ledningstrasé. Veggtykkelse i trykkrør e min = p d σ s e + p [mm] e min : veggtykkelse [mm] p : innvendig trykk [MPa] d e : utvendig diameter [mm] σ S : dimensjonerende spenning [MPa] Rør med innvendig vanntrykk Mai 007 Teknisk håndbok, side 18

19 Dimensjonerende vannmengder Ved dimensjonering av vannledninger brukes Q max (d.v.s maksimalt timeforbruk i maksimaldøgnet) som dimensjonerende vannmengde. Q max = Q mid f max k max + Q brannvann + Q industri + Q off. bygg + Q jordbruk Q mid f max k max q h : midlere døgnforbruk (= q h pe) : maksimal døgnfaktor : maksimal timefaktor : midlere spesifikt døgnforbruk pr pe, eventuelt inkludert lekkasjevann pe : antall personekvivalenter Q brannvann : brannvesenets krav til vannmengde Q industri : lokal industris behov for vann Q off. bygg : behov for vann til offentlige bygg (skole, rådhus o.s.v.) Q jordbruk : behov for vann til ulike primærnæringer Behovet for vann til ulike formål må kartlegges ved hvert enkelt tilfelle. Det kan imidlertid være vanskelig å forutsi utviklingen i dette behovet. Derfor anslås behovet ut fra ønsket om utvikling av samfunnet. D.v.s. befolkningsvekst, utvikling m.h.p. lekkasjer, utvikling av industri o.s.v. Ruhetsfaktor Nyproduserte plastrør har lav ruhetsfaktor og betraktes ofte som hydraulisk glatte. Men skjøter og litt belegg innvendig i rørene vil føre til at den virkelige verdien over tid øker noe. Vi anbefaler å benytte følgende k-verdier både for trykkrør av PE og PVC for vannforsyning: Dimensjon k - verdi [mm] d 00mm 0,01 d > 00mm 0,05 Disse verdiene gjelder rør uten mange bend, tilknytninger og ventiler. Hvis det er mye utstyr på nettet brukes 5-10 % lavere disponibelt trykktap (energigradient). Se neste avsnitt. Ved hastigheter over,0 m/s og marginal dimensjonering anbefaler vi å utføre en beregning av singulærtapene. I trykkrør for spillvann (kloakkpumpeledninger) vil det dannes en kloakkhud som vil øke ruheten ytterligere. Inntaks- og utslippsledninger i saltvann kan få kraftig begroing og dermed veldig høye k- verdier. Korrosjon i metallrør og mangan i råvannet vil også gi høye k-verdier. For avløpsledninger av plast benyttes høyere bruksruhetsfaktorer. Her følger vi den gamle veiledningen fra SFT som sier: Type ledning k - verdi [mm] Overføringsledninger 0,5 Rørledning med bend og tilknytninger 0,40 For korrugerte drensrør (kveildrens) reduseres kapasiteten med ca. 30 % i f.t. innvendig glatte rør. Mai 007 Teknisk håndbok, side 19

20 Dimensjonering av vannledninger Ved vanlig dimensjonering benyttes kapasitetsdiagrammer. Nødvendige data er: - disponibel trykkhøyde (h f ) [m] - ledningens lengde (L) [km] - ønsket vannmengde (Q max ) [l/s] eller innvendig diameter på eksisterende rør (d i ) [mm] - krav om vannhastighet (v) [m/s] Skisse av en rørledning som skal transportere en ønsket vannmengde fra kilde til høydebasseng eller forbrukssted. I h f = : L Disponibel trykkhøyde (h f ) dividert med ledningens lengde (L) gir oss energigradient (I)- også kalt disponibelt trykktap eller fall [, m/km, mm/m]. Total trykkhøyde dividert på ledningens lengde er ledningens virkelige fall [, m/km, mm/m]. Beregninger basert på denne verdien gir maksimal kapasitet, men med null trykk på vannet ved endepunktet. Normalt anbefales vannhastigheter mellom 0,5 -,0 m/s i kommunale vannledninger. Vannhastigheter inntil 3,5 m/s kan i enkelte tilfeller godtas. Ønsket trykk ved utløpet er normalt mer enn bar. Ved trykk større enn 4 bar ved en bygning må det monteres trykkreduksjonsventiler. Utstyr i hus er beregnet for trykk mindre enn 4 bar. Mai 007 Teknisk håndbok, side 0

Produktstandarder, merking og anbefalte krav

Produktstandarder, merking og anbefalte krav Produktstandarder, merking og anbefalte krav Europeiske standarder benevnes EN med en nummerreferanse for eksempel EN 1401 for PVC grunnavløpsrør. Som norsk standard har denne fått benevnelsen NS-EN 1401.

Detaljer

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2 Trykkrørsystemer Pipelife har trykkrørsystemer i PVC og PE. For PVC benyttes muffeskjøter og oerganger til flensedeler - for eksempel flensespiss, flensemuffe eller spareflens. PE-rør skjøtes enten med

Detaljer

Avløpsrør - Brukt både om rør for spillvann, overvann og drensrør, men oftest om spillvannsrør og oftest som selvfallsledning.

Avløpsrør - Brukt både om rør for spillvann, overvann og drensrør, men oftest om spillvannsrør og oftest som selvfallsledning. Generelt Symbolbruk og terminologi Avløpsrør - Brukt både om rør for spillvann, overvann og drensrør, men oftest om spillvannsrør og oftest som selvfallsledning. C - Designfaktor - Tidligere kalt sikkerhetsfaktor

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2 Trykkrørsystemer Pipelife har trykkrørsystemer i PVC og PE. For PVC benyttes muffeskjøter og overganger til flensedeler - for eksempel flensespiss, flensemuffe eller spareflens. PE-rør skjøtes enten med

Detaljer

Grunnavløpsrør. en ener i markedet

Grunnavløpsrør. en ener i markedet Grunnavløpsrør en ener i markedet Et komplett system Pipelifes glatte grunnavløpsrørsystem består av både rør, deler og kummer. Bildene på disse sidene viser deler av Pipelifes kum- og delesystemer. For

Detaljer

12 meter lengder SDR 26 SDR 17,6 SDR 17 SDR 11 SDR 7,4 PE100 X X X X PE80* * Utgår i løpet av meter lengder SDR 17,6 SDR 17 SDR 11 PE100 X X

12 meter lengder SDR 26 SDR 17,6 SDR 17 SDR 11 SDR 7,4 PE100 X X X X PE80* * Utgår i løpet av meter lengder SDR 17,6 SDR 17 SDR 11 PE100 X X Surnadal, januar 2006 Overgang til Pipelife legger om sine lagre av polyetylen trykkrør i rette lengder (6- og 12- metre) fra PE80 til i løpet av 2006. Vi vil fortsatt levere PE80 rør til prosjekter der

Detaljer

Rørhåndboka Mai 2007

Rørhåndboka Mai 2007 Rørhåndboka Mai 2007 Innholdsfortegnelse Om håndboka... 4 Oppdatert informasjon på internett... 4 Generelt... 5 Symbolbruk og terminologi... 5 FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v...

Detaljer

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler 1 HEVA Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Detaljer

Beskrivelse for. rør til norsk VA/VEI

Beskrivelse for. rør til norsk VA/VEI Beskrivelse for rør til norsk VA/VEI Surnadal, januar 2013 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt produktstandarder for nedgravde plastrørsystemer... 3 2. Beskrivelsestekster for produkter med Nordic Poly Mark...

Detaljer

Beskrivelse for. rør til norsk VA/VEI

Beskrivelse for. rør til norsk VA/VEI Beskrivelse for rør til norsk VA/VEI Surnadal, juni 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt produktstandarder for nedgravde plastrørsystemer... 3 2. Beskrivelsestekster for produkter med Nordic Poly Mark...

Detaljer

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg Kvalitet/standarder Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen Inge Fosberg Hva forventer DU av et kabelrør? Tette skjøter? Rene rør? Trekke inn kabel etter 1 2 5 10 50 år?.?

Detaljer

PRAGMA - overvannsrør og drensrør

PRAGMA - overvannsrør og drensrør www.pipelife.no Pragma overvannsrør og drensrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne

Detaljer

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden Pragma overvannsrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne rørdeler når man trenger

Detaljer

Historisk utvikling,materialkvalitet og rørproduksjon

Historisk utvikling,materialkvalitet og rørproduksjon RØRLEDNINGER AV PVC Historisk utvikling,materialkvalitet og rørproduksjon Kvalitet og levetid 2015 Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering 2 UPONOR IQ DV.OVERVANNSRØR Uponor IQ DV overvannsrør Det har aldri vært lettere å lede vann Uponor

Detaljer

rør til norsk VA/VEI

rør til norsk VA/VEI Beskrivelse for Surnadal, juni 2015 rør til norsk VA/VEI Pragma overvannsrør PVC Avløpsrør surnadal, juni 2015 PVC Kabelrør PVC Trykkrør Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt produktstandarder for nedgravde

Detaljer

Grunnavløpsrør og deler

Grunnavløpsrør og deler Grunnavløpsrør og deler Rødbrune og svarte PVC-rør SN 8 Rødbrune og svarte PP-rør SN 8 110 mm 200 mm Langbend 5, 11, 22, 30, 45 eller i h.t. avtale 110 mm 400 mm Kortbend 15, 30, 45, 90 Grenrør, 45 Eksentrisk

Detaljer

Vannledninger og utvikling siste 40 år. Utvikling, fordeler og valg

Vannledninger og utvikling siste 40 år. Utvikling, fordeler og valg Vannledninger og utvikling siste 40 år Utvikling, fordeler og valg 2015 Vanndager Hva har skjedd av forbedringer de siste 40 årene? Materialkvalitet Produksjonsutstyr Strengere standarder og tester Sertifiserte

Detaljer

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden Pragma spillvannsrør Et godt alternativ for framtiden Pragma spilvannsrør for framtiden Pipelife har fremstilt konstruerte rør i en årrekke. Deres udiskutable fortrinn er lav vekt, stor styrke, lang levetid

Detaljer

Pipelife Norge AS. Lars Jakob Bugten

Pipelife Norge AS. Lars Jakob Bugten Pipelife Norge AS Lars Jakob Bugten VERDITRANSPORT FOR FREMTIDEN Fabrikker Surnadal Stathelle Salgskontor: Oslo Bergen Trondheim Produkter: Rør og deler i PVC og PP Dimensjoner: Ø16 Ø1400 Produksjonsvolum:

Detaljer

Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC-U materiale

Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC-U materiale Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC-U materiale Nr. 10 PLAN TRANSPORTSYSTEM 2003 1 FORMÅL PVC-U står for polyvinylklorid uten mykner. Denne rørtypen brukes i dag til vann-, spillvann, overvann-

Detaljer

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal: VA-konferansen 2014: Molde, 20 21. mai 2014: 21. mai: Norsk Vanns veiledning for valg og bruk av plastrør : Plast er et konstruksjonsmateriale, og

Detaljer

Rørhåndboka Mai 2007

Rørhåndboka Mai 2007 Rørhåndboka Mai 007 Innholdsfortegnelse Om håndboka... 4 Oppdatert informasjon på internett... 4 Generelt... 5 Symbolbruk og terminologi... 5 FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v...

Detaljer

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder Norsk vann / SSTT Fagtreff «Gravefrie løsninger i brennpunktet» Gardermoen, 20. oktober 2015 PE-ledninger og strømpeforinger av armert herdeplast: Hva er ringstivhet? Krav til ringstivhet Gunnar Mosevoll,

Detaljer

PE trykkrør og deler. Unike egenskaper

PE trykkrør og deler. Unike egenskaper PE trykkrør og deler Unike egenskaper Velger du Pipelife som leverandør, får du en kompetent problemløser med på kjøpet Pipelife Norge AS - en ledende produsent av PE-rør Pipelife Norge AS har vært ledende

Detaljer

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge. Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.. Rør, rørdeler og kummer av PVC og PP. - Materialkvalitet, bruksområder og sertifisering. - Forankring av vannledninger. - Tilkobling av stikkledninger. i

Detaljer

PE rør i VA sammenheng. Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE

PE rør i VA sammenheng. Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE PE rør i VA sammenheng Jan Kenneth Bartolo Prosjekt PE 1 Dagens tema Historisk utvikling av PE rør Materialkvalitet og bruksområder Produktspekter og skjøtemetoder Sertifiseringsordning Sertifisering av

Detaljer

Leggeanvisning for plastrør

Leggeanvisning for plastrør Leggeanvisning for plastrør Nordisk Plastrørgruppe Norge Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen omfatter valg av masser og utførelse i ledningssonen for termoplastrør med ringstivhet SN 8 eller

Detaljer

Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Mengde Pris Sum

Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Mengde Pris Sum Side 1 73 Utendørs røranlegg 73.731 Utendørs VA 73.731.1 UO1.21116645 UTENDØRS PUMPE Antall stk 2 Type pumpe: Sentrifugalpumpe Medium: Spillvann Materiale i pumpehjul: Bronse Materiale i pumpehus: Støpejern

Detaljer

12/11/2013. Stavern 15.08.013. Ole Jørgen Johansen

12/11/2013. Stavern 15.08.013. Ole Jørgen Johansen Stavern 15.08.013 Ole Jørgen Johansen 1 Kommunikasjon ved levering på anlegg 1. Vi har hatt en dialog i forkant 2. Sjåføren varsler sin ankomst (i god tid) 3. Er det noe å melde etterpå? (Umiddelbart)

Detaljer

Velkommen 2. 1. Generell informasjon 2. 1.1. Nordic Poly Mark 2. 1.2. Hva er frivillig produktsertifisering? 2. 1.3. Hvorfor Nordic Poly Mark?

Velkommen 2. 1. Generell informasjon 2. 1.1. Nordic Poly Mark 2. 1.2. Hva er frivillig produktsertifisering? 2. 1.3. Hvorfor Nordic Poly Mark? www.nordicpolymark.com Velkommen 2 1. Generell informasjon 2 1.1. Nordic Poly Mark 2 1.2. Hva er frivillig produktsertifisering? 2 1.3. Hvorfor Nordic Poly Mark? 3 1.4. CEmerking 3 1.5 Drikkevannsgodkjenning

Detaljer

Den nye INSTA-CERT produktsertifiseringen. en felles, nordisk godkjenningsordning

Den nye INSTA-CERT produktsertifiseringen. en felles, nordisk godkjenningsordning Den nye INSTA-CERT produktsertifiseringen en felles, nordisk godkjenningsordning En felles nordisk sertifisering gjennom det uavhengige INSTA-CERT Sertifiseringsprosessen overvåkes og ratifiseres av det

Detaljer

Kravspesifikasjon for rør av PE materiale

Kravspesifikasjon for rør av PE materiale Kravspesifikasjon for rør av PE materiale Nr. 11 PLAN TRANSPORTSYSTEM 2007 1 FORMÅL Dette VA/Miljø-bladet gir veiledning ved valg og forslag til kravspesifikasjon for vann- og avløpsrør av polyetylen.

Detaljer

PE 80 og PE100 rør Teknisk informasjon

PE 80 og PE100 rør Teknisk informasjon PE 80 og PE100 rør Teknisk informasjon Januar 2013 Teknisk informasjon Historikk Polyetylen er blitt benyttet som rørmateriale i mer enn 50 år. De første rørene med betegnelsen PEL, ble produsert midt

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

VA ledningsnettet 2012 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid.

VA ledningsnettet 2012 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid. Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid. Ole H Bævre, Pipelife Norge AS 1 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid. 2 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid Hva er status på dagens VA

Detaljer

Statens vegvesen. 14.713 Trykkstyrke av skumplast. Utstyr. Omfang. Fremgangsmåte. Referanser. Prinsipp. Vedlikehold. Tillaging av prøvestykker

Statens vegvesen. 14.713 Trykkstyrke av skumplast. Utstyr. Omfang. Fremgangsmåte. Referanser. Prinsipp. Vedlikehold. Tillaging av prøvestykker Statens vegvesen 14.4 Andre materialer 14.71 Lette masser/frostisloasjon 14.713 - side 1 av 5 14.713 Trykkstyrke av skumplast Gjeldende prosess (nov. 1996): NY Omfang Prinsipp Metode for bestemmelse av

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 9 INNTAKSLEDNING VESTFJELLDAMMEN INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 9 INNTAKSLEDNING VESTFJELLDAMMEN INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 9 Hovedplan vann 2011 2014, Hammerfest kommune Del: Inntaksledning Vestfjelldammen Dato: 2009-06-29 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll:

Detaljer

Uponor. Fagsamling

Uponor. Fagsamling Uponor Fagsamling 22.09.10 NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass og ventilasjon Sprøytestøpte og sveiste deler Kummer, tanker, slam/fett

Detaljer

Pragma Infra rørsystem. Overvann og drenering Den innvendige dimensjonsserien (DN/ID)

Pragma Infra rørsystem. Overvann og drenering Den innvendige dimensjonsserien (DN/ID) PIPES FOR LIFE Pipelife Norge AS: Pragma infra www.pipelife.no Pragma Infra rørsystem Overvann og drenering Den innvendige dimensjonsserien (DN/ID) PIPES FOR LIFE Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Detaljer

Uponor. Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren

Uponor. Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren Uponor Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren Industrien på Furuflaten Et lite industristed NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass

Detaljer

Når er sikkerheten god nok?

Når er sikkerheten god nok? Norsk Vann: Fagtreff Vannforsyning 22. oktober 2013 Når er sikkerheten god nok? Driftssikkerhet som kriterium ved valg av fornyelsestakt på vannledningsnettet Gunnar Mosevoll Vannforsyning og avløp, Skien

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

5 Overvannsbehandling

5 Overvannsbehandling 5 Overvannsbehandling Generelt om overvannshåndtering Under dette kapitlet omtales plastrørsystemer til transport og håndtering av overvann. Meget kort omtales også plastrørs egenskaper mot slitasje pga

Detaljer

Forankring av støpejernsrør med strekkfaste. Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp. MEF Forankringer av trykkrør

Forankring av støpejernsrør med strekkfaste. Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp. MEF Forankringer av trykkrør Forankring av støpejernsrør med strekkfaste skjøter Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp MEF Forankringer av trykkrør Problemstilling I en rørledning oppstår det krefter som vil 1. Endre posisjonen

Detaljer

Relining rør for rehabilitering. PP kortrør og PE lange rør

Relining rør for rehabilitering. PP kortrør og PE lange rør Relining rør for rehabilitering PP kortrør og PE lange rør Effektivt og økonomisk Relining er å legge ny rørledning inni en gammel. Arbeidet kan utføres fra inspeksjons-kummer eller oppgravde hull uten

Detaljer

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORGE AS: KUMSYSTEMER Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem KUMSYSTEMER Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE Stake/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer

Detaljer

4 Grunnavløp. Plastrørenes andel av rør til spillvann 1/14. Bortledning av spillvann i trykkløse rør. Spillvann

4 Grunnavløp. Plastrørenes andel av rør til spillvann 1/14. Bortledning av spillvann i trykkløse rør. Spillvann 4 Grunnavløp Plastrørenes andel av rør til spillvann Bortledning av spillvann i trykkløse rør Spillvann Plastrør har meget stor markedsandel som spillvannsrør i Norge. De mest anvendte materialene er primært

Detaljer

Haplast Technology AS. PE 80 og PE 100 rør

Haplast Technology AS. PE 80 og PE 100 rør Haplast Technology AS informerer om våre PE 80 og PE 100 rør Side 1 Tekniske egenskaper: Material historikk for polyetylen Polyetylen er blitt benyttet som rørmateriale i mer enn 50 år. De første rørene

Detaljer

Sadelgrenrør. Løsninger for avløp

Sadelgrenrør. Løsninger for avløp Sadelgrenrør Løsninger for avløp Sadelløsninger for avløp Påkoblinger - en feilkilde Forsterket rør Påkoblinger til eksisterende avløpsnett fører ofte til driftsproblemer. Årsaker til problemene kan være

Detaljer

Nordic Poly Mark - betydning for markedet

Nordic Poly Mark - betydning for markedet Nordic Poly Mark - betydning for markedet Bård Moen NPG Norge og Pipelife Norge AS Medlemmer i NPG Norge APS Norway Borealis Hallingplast Helgeland Plast Industriplast Ineos Pipelife Uponor Wavin NPG Norges

Detaljer

Kravspesifikasjon for vann- og avløpsrør av PE materiale

Kravspesifikasjon for vann- og avløpsrør av PE materiale Kravspesifikasjon for vann- og avløpsrør av PE materiale Nr. 11 PLAN TRANSPORTSYSTEM 2013 1 FORMÅL Dette VA/Miljø-bladet gir veiledning ved valg og forslag til kravspesifikasjon for vann- og avløpsrør

Detaljer

Tetthetsprøving av kum

Tetthetsprøving av kum Tetthetsprøving av kum Nr. 63 UTFØRELSE TRANSPORTSYSTEM 2011 1 FORMÅL Dette VA/Miljø-bladet beskriver metodene for utførelse av tetthetsprøving av kummer etter Norsk Standard, herunder metoder, prøveutstyr

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet NOTAT Oppdrag Bistand byggesak Tøndelvikan, Bjugn Kunde Håkon Ness Notat nr. K-not-001 rev02 Dato 16-01-2015 Til Håkon Ness Fra Synne Agnete Gjøvik Sortland / Rambøll Kopi Bjugn kommune v/ Kjell Vingen

Detaljer

ACO VVS GM-X galvanisert rør

ACO VVS GM-X galvanisert rør 23 galvanisert rør Avløpsrør og rørdeler av stål DN 40 DN 250 DIN 19530 og EN 1123 Stålrør oppfyller de strengeste sikkerhetskrav (se brannegenskaper). Mufferør av push-fit-typen i ACOs produktutvalg og

Detaljer

Kravspesifikasjon for prefabrikkerte vannkummer.

Kravspesifikasjon for prefabrikkerte vannkummer. 1 Kravspesifikasjon for prefabrikkerte vannkummer. Drammen, 19. august 2014 2 Forord Prosjektet startet opp i 2011 i regi av «Rørinspeksjon Norge». Flere RIN-operatører, som utfører trykkprøving av nye

Detaljer

Pipelife Norge AS: Kompendium, rør til norsk VA/VEI. Beskrivelser for. rør til norsk VA/VEI

Pipelife Norge AS: Kompendium, rør til norsk VA/VEI. Beskrivelser for. rør til norsk VA/VEI Beskrivelser for rør til norsk VA/VEI Surnadal, september 2016 Innholdsfortegnelse: 1. oversikt produktstandarder for nedgravde plastrørsystemer... 3 2. Beskrivelsestekster for produkter med Nordic Poly

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av plastrør. Ragnar Hartmann 2011-03-16

Sikkerhet ved bruk av plastrør. Ragnar Hartmann 2011-03-16 Sikkerhet ved bruk av plastrør k Ragnar Hartmann 2011-03-16 Plastrør Ekstrudering av PE-rør Rigg for vikling av GRP-rør Sentrifugalstøping av GRP-rør Rørmaterialer: - Herdeplast, hvorav glassfiberarmert

Detaljer

Forankring av støpejernsrør med strekkfaste skjøter. Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp. Strekkfaste skjøter

Forankring av støpejernsrør med strekkfaste skjøter. Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp. Strekkfaste skjøter Forankring av støpejernsrør med strekkfaste skjøter Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp 2.1.1 Historisk utvikling Duktilt støpejern Teknisk utvikling 1980-2000 Strekkfaste skjøter 1856 Blyplombering

Detaljer

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem Stake-/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer A4 A14 A13 A16 A12 A17 A15 A18 A13. 315 mm teleskopforlengelse med ramme og pakning 335 83 09 A14. Tett lokk

Detaljer

Driftsassistansen, Kristiansund

Driftsassistansen, Kristiansund Driftsassistansen, Kristiansund 12.11.2015 LARS RIISE 1.Historisk utvikling av Polyetylene (PE). 2.Skjøtemetoder deler, utstyr, personell 3.Nye rørtyper fra Hallingplast HISTORISK UTVIKLING AV PE Rør i

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 530050-03 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 15.11.2016 Skrevet av: Magne Kløve Kvalitetskontroll: Enrique Padron TRYKKSTØTBEREGNINGER RÅKVÅG VANNVERK

Detaljer

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter 310 Generelt Dato: 01.02.2006 Side 1 310.1 ANLEGGS TEKNISKE KRAV. Denne beskrivelse bygger på NS320. Beskrevne arbeider skal oppfylle denne standardens krav til kvalitet og utførelse. Utførelsen skal oppfylle

Detaljer

Utførelse av va - ledningsnett Hvordan unngå feil?

Utførelse av va - ledningsnett Hvordan unngå feil? Utførelse av va - ledningsnett Hvordan unngå feil? Anleggskontroll Sjekklister Vanlige feil og mangler Dag Tobiassen Kristiansand kommune Holdninger til kvalitet Holdningen til kvalitet og kvalitetssystemet

Detaljer

Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering

Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering RIN / Norsk vann: Operatørkurs i rørinspeksjon av avløpsledninger Operatørkurs i spyling av avløpsledninger Avløpsnettet i Norge og tilstandsvurdering Gunnar Mosevoll Skien kommune, Bydrift leder for vannforsyning

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Prøving av materialenes mekaniske egenskaper del 1: Strekkforsøket

Prøving av materialenes mekaniske egenskaper del 1: Strekkforsøket Prøving av materialenes mekaniske egenskaper del 1: Strekkforsøket Frey Publishing 21.01.2014 1 Prøvemetoder for mekaniske egenskaper Strekkprøving Hardhetsmåling Slagseighetsprøving Sigeforsøket 21.01.2014

Detaljer

PRODUKTINFORMASJON STREKKFASTE SKJØTER RI 15

PRODUKTINFORMASJON STREKKFASTE SKJØTER RI 15 Hydrauliske skyvekrefter Strekkfaste rørskjøter Hydrauliske skyvekrefter oppstår ved retningsforandringer og tversnittsreduksjoner, samt ved blindflenser i rørgater med vann under trykk. Det kan oppstå

Detaljer

Helgeland Plast AS. Hvem er vi og hva gjør vi

Helgeland Plast AS. Hvem er vi og hva gjør vi The global Your partner leader in aquaculture technology Helgeland Plast AS Hvem er vi og hva gjør vi Kort historikk og status Grunnlagt som en ny plast avdeling i Helgeland Betongvarefabrikk i 1969 Ordinær

Detaljer

Ofte Spurte Spørsmål om Smartline

Ofte Spurte Spørsmål om Smartline Surnadal, august 2009 Ofte Spurte Spørsmål om Smartline Vi har samlet på spørsmål vi har fått, og svar vi har gitt, om Smartline. Dette har blitt en erfaringsbank som vi ønsker å dele med alle. Kommer

Detaljer

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg.

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg. September 2006 - et nytt trykkrør til vannforsyning Enkelt, effektivt og driftssikkert et sikkert valg Trykkrørsystemer Vi tar våre kunder på alvor Wavin har fokus på innovasjon, og forsøker hele tiden

Detaljer

Driftsassistansen, Lindås 12.11.2015

Driftsassistansen, Lindås 12.11.2015 Driftsassistansen, Lindås 12.11.2015 STEINAR TRAGETHON Råvareprosessen Første operasjon i raffineri er destillasjon av råolje. Det flytende destillatet er nafta. PE blir utvunnet av gass fra Nafta = plussprodukt

Detaljer

PROSJEKTERING. Teori. og formler 3.1 SPESIFIKASJON MX RØRSYSTEM. Side 10. Hydraulisk dimensjonering Kontinuitetsligning

PROSJEKTERING. Teori. og formler 3.1 SPESIFIKASJON MX RØRSYSTEM. Side 10. Hydraulisk dimensjonering Kontinuitetsligning Side 10 av 40 3 3.1 3.1.1 PROSJEKTERING Teori og formler Hydraulisk dimensjonering Kontinuitetsligning q v = v 1 1*A 1 = v 2 *A 2 q v vannfø øring [m³/s] A Tverrsnittsareal [m²] V vannhastighet [m/s] Ligninger

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4280 Rørledning (ID=77) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Rør som fører væske eller gass (uoff). Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

HEVA 17.04.2013 Vidar Handal

HEVA 17.04.2013 Vidar Handal 19-4-2013 HEVA 17.04.2013 Vidar Handal Wavin 2 Norsk Wavin AS Ca. 100 ansatte NOK 480 mill. hovedkontor Karihaugen, Oslo produksjon Høland håndlagde produkter Høland Nederland Irland Belgia Storbritannia

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA DOUBE NYHET! Uponor Ultra Double arkedets mest komplette spillvannssystem Uponor Ultra Double Trygt og kostnadseffektivt spillvannssystem Sikkerhet og enkelhet har vært

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg SBC NO 085 3. utgave februar 2012,rev.1 (Erstatter 2. utgave april 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

INTRODUKSJON HYDRODYNAMIKK

INTRODUKSJON HYDRODYNAMIKK INTRODUKSJON HYDRODYNMIKK Introduksjon Elementær matematikk = π r = π 4 D real () av en sirkel som funksjon av radius (r) og diameter (D) P = π r = π D Omkrets (P) av en sirkel som funksjon av radius (r)

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd BS-Firkantkum Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet i forhold til både plassering av konsoller

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping SBC NO 094 1. utgave juni 2009 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,

Detaljer

VA-dagane på Vestlandet 2014

VA-dagane på Vestlandet 2014 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagane på Vestlandet 2014 Haugesund 10-11. september 2014 11. september 2014 Selvrensing og rensing av trykkledninger (dykker- og pumpeledninger) Gunnar

Detaljer

Erfaringer med betongrør og kummer i Norge. Av Terje Reiersen

Erfaringer med betongrør og kummer i Norge. Av Terje Reiersen Erfaringer med betongrør og kummer i Norge Av Terje Reiersen Noe av innholdet på hjemmesiden Historisk utvikling rør Betongrør fra 50-tallet har historisk vært vår største konkurrent En ny æra begynte

Detaljer

Pipelife Norge: Rørdagene 2017 Hotell Skjærgården,

Pipelife Norge: Rørdagene 2017 Hotell Skjærgården, Pipelife Norge: Rørdagene 2017 Hotell Skjærgården, Langesund i Telemark DN 110 PVC-U sprenges Det trengs mer vann: DN110 PVC-U fra 1960-tallet erstattes i 2015 av DN 225 PE 100 Kappen på DN 225 PE er fått

Detaljer

«Feil på nye vann- og avløpssystem».

«Feil på nye vann- og avløpssystem». «Feil på nye vann- og avløpssystem». Norsk Vann + MEF + NRL fokuserer nå på årsaker til feil på nye vann- og avløpssystem. arnt.olav.holm@viv.no «Rørinspeksjon - Norge»: Foreningen består av ca. 100 medlemmer,

Detaljer

ORIENTERING OM SYNKERØR FORDELER OG BEGRENSNINGER MED ULIKE MATERIALVALG. Sverre Tragethon

ORIENTERING OM SYNKERØR FORDELER OG BEGRENSNINGER MED ULIKE MATERIALVALG. Sverre Tragethon ORIENTERING OM SYNKERØR FORDELER OG BEGRENSNINGER MED ULIKE MATERIALVALG Sverre Tragethon ORIENTERING OM SYNKERØR Sverre Tragethon HVERDAGEN PÅ ETT SJØLEDNINGSPROSJEKT MANGE LODD NY IDÈ: SYNKERØR (SESU-PIPE)

Detaljer

14.11.2014 NRL ORGANISERING. Eksisterende rørsystem. Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg

14.11.2014 NRL ORGANISERING. Eksisterende rørsystem. Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Garder kurs- og konferansesenter, 5. 7. november 2014 Eksisterende rørsystem Ole Larmerud, Rørentreprenørene

Detaljer

EKSAMEN TKT 4122 MEKANIKK 2 Onsdag 4. desember 2013 Tid: kl

EKSAMEN TKT 4122 MEKANIKK 2 Onsdag 4. desember 2013 Tid: kl L BD = 3 m side 1 av 5 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK Kontakt under eksamen Arne Aalberg (735) 94624, 976 42898 Tekst: Norsk EKSAMEN TKT 4122 MEKANIKK

Detaljer

Vannlås og overganger

Vannlås og overganger : Vannlås og overganger www.pipelife.no SMARTLINE Vannlås og overganger Smartline vannlås Made in Norway Smartline vannlås har et moderne design, er enkel å vedlikeholde og passer perfekt under vasken

Detaljer

VENTILASJON I GRUNN KATALOG

VENTILASJON I GRUNN KATALOG KATALOG 2 ViaCon ventilasjon i grunn ViaCon Quattro ventilasjon i grunn er i utgangspunktet et godkjent overvannsrør som er testet for å tåle 0,5 Bar trykk uten lekkasje, dette er muliggjort ved at man

Detaljer

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen Røffere klima krever nye og robuste løsninger Sogge Johnsen Overvannsutfordringer Stikkrenner Hvordan hindre at vegen blir stengt for en lengre periode? Opprusting av stikkrenner Dimensjoneringsprogram

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

Hjelpemidler: A - Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt.

Hjelpemidler: A - Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET, INSTITUTT FOR VASSBYGGING Side av Faglig kontakt under eksamen: Prof. Geir Moe, Tel. 79 467 (.6$0(,(0(6,%+

Detaljer

Årskonferansen 2017 Ledningsmaterialer og anbefalinger for valg av materialkvalitet TROND ANDERSEN

Årskonferansen 2017 Ledningsmaterialer og anbefalinger for valg av materialkvalitet TROND ANDERSEN Årskonferansen 2017 Ledningsmaterialer og anbefalinger for valg av materialkvalitet TROND ANDERSEN Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystemer Dimensjoneringsråd for både drikkevann

Detaljer

Prosjektnavn Anleggsted Dato Registrert av. Kumdata (Se veiledning) Kumform Kumbredde Kjegle Byggemetode Stige Drenering

Prosjektnavn Anleggsted Dato Registrert av. Kumdata (Se veiledning) Kumform Kumbredde Kjegle Byggemetode Stige Drenering Vedlegg B: Mal for kumkort Kumkort Kumnr. Prosjektnavn Anleggsted Dato Registrert av Kumskisse. Hver ledning og hvert utstyr skal nummereres og beskrives nedenfor. Fra/til punkt skal påføres hver ledning.

Detaljer

INNREGULERINGSVENTILER

INNREGULERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI STAD innreguleringsventil gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de fleste applikasjoner. Perfekt for bruk i varme- og kjøleanlegg samt tappevannsanlegg. RATT Ratt med digital

Detaljer

Teknisk håndbok. Rilledeler

Teknisk håndbok. Rilledeler Teknisk håndbok Rilledeler Utgave 3 2012 Rillespesifikasjoner Rillet Nominell størrelse OD A B D C T F Pakningsområde Toleranse (+/-0,76) Rille bredde Tolleranse (+/-0,76) Rille dybde Ref. Rilleomkrets

Detaljer