Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner"

Transkript

1 Oslo P Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner SAFO er innforstått med ønsket om å få et gjennomsiktig system for tilskuddet, basert på objektive kriterier. Vi ser imidlertid en del svakheter med det foreslåtte systemet, og er bekymret for hvilke uønskede konsekvenser som omleggingen vil medføre. Organisasjonenes økonomi er allerede svært krevende, det må sikres at denne omleggingen ikke forverrer situasjonen for organisasjoner som arbeider direkte for formålet til tilskuddet. Vi viser for øvrig til høringsuttalelsene fra Norsk Forbund for utviklingshemmede, Norges Handikapforbund og Foreningen Norges Døvblinde. Det er svært mange enkeltelementer i forslaget til regelverk, og av kapasitetshensyn kan vi ikke kommentere alle punkter vi kunne ønske. Vi velger å fokusere på følgende: 1. Interessepolitisk arbeid må gis vekt 2. Hensyn til bredden i organisasjonens engasjement 3. Tilskuddet må stimulere sammenslåing, ikke fragmentering 4. Håndterlig rapportering lokalt 5. Mulighet til utviklingsarbeid 6. FNDBs spesielle utfordringer 7. Paraplytilskuddet 1. Interessepolitisk arbeid må gis vekt. På grunn av formålet med tilskuddsordningen er det nødvendig at regelverket "premierer" interessepolitikk. Norge forplikter seg på FN-konvensjonen etter ratifiseringen i Artikkel 4 og 29 trekker blant annet fram at organisasjonene skal rådføres inngående i beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vektlegges også at organisasjonene skal representere på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Diskriminering og tilgjengelighetsloven legger opp til 'ostboks8953 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon Org.nr 'oreningennorges Døvblinde, Norges Handikapforbund og Norsk Forbund forutviklingshemmede

2 at organisasjonene skal kunne bistå i diskrimineringssaker. Organisasjonene skal være kompetente til å gi råd i saker i kommunene i de kommunale råd. Myndighetene har store forventninger til hva organisasjonene skal bidra med interessepolitisk. SAFOs organisasjoner legger ned et omfattende arbeid her. I Prep. 106 ( ) om ratifisering av konvensjonen i norsk lovgivning presiserer regjeringen følgende: "Norske myndigheter er opptatt av å føre en politikk på frivillighetsfeltet som gir alle innbyggere mulighet og rett til å delta, jfr. St.meld. nr. 39 ( ) Frivillighet for alle. Myndighetene gir finansiell støtte til funksjonshemmedes organisasjoner som driver interessepolitisk virksomhet." Når myndighetene benytter denne argumentasjonen i forhold til å oppfylle konvensjonen, må dette også gjenspeiles i regelverket for tilskuddet. Et aktivt og arbeidskrevende interessepolitisk aktivitet må som en følge av dette altså gjøre positivt utslag på økonomisk støtte i regelverket. Slik er ikke forslaget. Skal organisasjonene sørge for mer inntekt, er det likemannsarbeid som er løsningen. Det er sterkt bekymringsfullt når en aktiv interessepolitisk organisasjon - og som dermed oppfyller formålet med tilskuddet - opplever at forslaget ikke gjenspeiler de utfordringene som organisasjonen står overfor (jamfør NFUs høringsuttalelse) SAFO har tidligere meldt inn at mye her kunne løses ved å gi poeng til antall lokale organisasjonsledd i den enkelte organisasjon. Dette mener vi fortsatt vil kunne bedre problemet noe. Disse organisasjonsleddene driver interessepolitisk arbeid og brukermedvirkning lokalt og regionalt. lokale organisasjonsledd vil påvirke en organisasjons kostnader i og med bidrag som organisasjonen yter overfor sine ulike organisasjonsledd. I dag rapporteres det på antall lokallag. Dette er kontrollerbart og lokallagenes demokratiske oppbygning er nedfelt i organisasjonenes egne vedtekter, jamfør høringsuttalelsen til NHF. 2. Hensyn til bredden i organisasjonens engasjement Funksjonshemmede blir hindret i å delta på nær sagt alle samfunnsarenaer sammenlignet med den generelle befolkningen, enten det er utdanningsmuligheter, eget valg av bolig, økonomiske levekår eller fritidsmuligheter. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er en ung lov. Det er fortsatt ikke en allmenn akseptert "sannhet" at funksjonshemmede er diskriminert. Det gjenstår svært mye arbeid for å nærme seg et mål om likestilling og full samfunnsdeltakelse. SAFO oppfatter det som et uttykt ønske fra myndighetene at funksjonshemmedes organisasjoner deltar i arbeidet mot å nå målet. Når en organisasjon jobber med slik generelt interessepolitisk med likestilling og ikke-diskriming, må engasjementet være svært bredt. Bredden omfatter alle sektorer som påvirker likestillingen, fra samferdsel, helse- og omsorg, 'ostboks 8953 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon Org.nr oreningen Norges Døvblinde, Norges Handikapforbund og Norsk Forbund for Utviklingshemmede

3 boligpolitikk, skole/utdanning, arbeid m.m. Dette er ressurskrevende når arbeidet skal være basert på kvalitet, kunnskap og innsamlede erfaringer. SAFOs organisasjoner har representanter i møter i de fleste departement og direktorat. For å styrke denne type interessepolitikk ytterligere, kan her være at bredden i engasjement og politikkområder kan legges inn som et element i poenggivningen. 3. Tilskuddet må stimulere sammenslåing, ikke fragmentering Regelverket for tilskudd må ikke stimulere til oppsplitting av organisasjoner, men bør heller stimulere til sammenslåing. Slik forslaget ligger nå vil organisasjoner med minimum 250 medlemmer være berettiget et basistilskudd på 2G. Dette kan stimulere til oppsplitting. En løsning som kan motvirke denne effekten kan være ytterligere nedtrapping av basistilskuddet og økning av minimum antall medlemmer. Uheldige virkninger av dette kan kompenseres ved enkeltunntak. SAFO støtter ellers det særskilte tilskuddet til sammenslåing av organisasjonene. Kravet om nasjonal utbredelse kan også skjerpes ved at man må ha organisasjonsledd i fem fylker, ikke bare medlemmer i fem fylker. 4. Håndterlig rapportering lokalt Det hevdes i punkt 3.3 at organisasjonene vil bruke vesentlig mindre tid på søknad og rapportering. Samtidig sies det at det kan være noe mer arbeid for organisasjonene med å registrere gjennomført aktivitet og samle på dokumentasjon i løpet av grunnlagsåret. Lokalt må man innhente og oppbevare en større mengde dokumentasjon enn tidligere, ikke minst dokumentasjon som skal fremlegges ved kontroll. For SAFO ser det ut som at dokumenteringen som forventes fra lokale foreninger blir omfattende. Det er kritisk at ikke en omfattende rapportering kveler lokalt engasjement. Det er også viktig at konfidensialiteten blir ivaretatt. Rapporteringen som skal forventes fra lokallag må begrenses. Bufdir må også sikre at det ikke forventes å registrere konfidensielle opplysninger, eller etablere register som de i dag ikke trenger. Vi regner også med at Datatilsynet vil ha meninger om dette. 5. Muligheten til utviklingsarbeid Bakgrunnen for hvor stort tilskudd man får, ligger inntil to år bak i tid (Grunnlagsåret). Det vil være usikkerhet rundt nye ideer og utviklingsprosjekter, om hvorvidt disse vil faktisk innebære aktivitet som vil gi 'ostboks 8953 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon Org.nr 'oreningennorges Døvblinde, Norges Handikapforbund og Norsk forbund for Utviklingshemmede

4 likeverdig rett til deltagelse i samfunnet "poeng" og uttelling i midler. Det vil kunne gjøre organisasjonene forsiktige i forhold til å sette i gang nye tiltak. SAFO foreslår at friske midler kan legges inn til en pott der utviklingsprosjekter kan søkes på. 6. FNDBs spesielle utforinger Døvblindhet er en unik funksjonshemming som har store konsekvenser for mulighetene til å organisere seg og drive interessepolitisk arbeid. FNDB gjør en viktig jobb her. Blant annet er døvblindeområdet definert som et eget av seks ulike fagområder i nye Statped. Fagområde vil få eget brukerråd og FNDB vil være sentrale i å videreutvikle det nasjonale kompetansesystemet. SAFO er tilfreds med at direktoratet forstår FNDBs spesielle utfordringer i sitt aktive arbeid nasjonalt og internasjonalt. Før 2009 var det tre organisasjoner, men fra fusjonerte en av de to andre sammen med FNDB, noe som er veldig positivt. Vi viser for øvrig til FNDBs høringsuttalelse. SAFO er tilfreds med at direktoratet foreslår at fullfinansieringen av FNDB videreføres. 7. Paraplytilskuddet SAFO merker seg fra BUfdirs anbefaling at forutsetningen for tildeling av støtte er at paraplyorganisasjonen har tre eller flere medlemsorganisasjoner og er demokratisk oppbygget. Vi forutsetter at SAFO i dag oppfyller disse kriteriene. SAFOs har i dag 1,3 årsverk knyttet til sin administrasjon. Arbeidet som skjer i SAFO utføres av ansatte og tillitsvalgte i de tilknyttede organisasjonene både sentralt og regionalt. Det sentrale styre er sammensatt av to fra hver medlemsorganisasjon. Tilsvarende styrer er det i våre regioner. Ved utmåling av tilskudd til SAFO er det viktig at det tas hensyn til særegenheten av hvordan dagens to paraplyer er organisert og sammensatt. Vi forutsetter at omleggingen av paraplytilskuddet nettopp skal se på paraplyenes engasjement og deltagelse både overfor medlemsorganisasjonene og overfor administrative og politiske myndigheter nasjonalt og regionalt. Og at det særegne ved hver av paraplyene blir lagt til grunn ved utmålingen av tilskuddet. Samordningsarbeidet som utføres i SAFO er omfattende, på tross aven liten og smidig organisasjon. SAFOs særegne arbeidsform må tas hensyn til i beregningen av tilskuddet. Vi forutsetter at SAFO gjennom paraplytilskuddet sikres mulighet til å drifte SAFO-aktiviteten sentralt, regionalt og lokalt. 'ostboks 8953 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon Org.nr nreningen Norges Oøvblinde, Norges Handikapforbund og Norsk forbund forutviklingshemmede

5 * S A F O Som nevnt i innledningen, er det mange elementer vi ikke her har gått inn på i vår høring. Vi kan avslutningsvis også bemerke at vi støtter Bufdir i at barne- og ungdomsorganisasjoner ikke skal inn i ordningen, da disse har egne støtteordninger på lik linje med andre grupper barn- og unge. SAFO vil også framheve behovet for å følge nøye med hvordan tilskuddsregelverket slår ut, slik at man tidlig kan oppveie utilsiktede konsekvenser. Med vennlig hilsen SAFO Arne Lein (sign) Leder V;~PICt~n/1 o V i gdire~dat'- ~ Daglig leder 'osiboks 8953 Youngslorgel, 0028 Oslo Telefon Org.nr oreningen Norges Døvblinde, Norges Handikapforbund og Norsk forbund for Ulviklingshemmede