Brukerhåndbok for Nokia 6760 slide. 3. utgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for Nokia 6760 slide. 3. utgave"

Transkript

1 Brukerhåndbok for Nokia 6760 slide 3. utgave

2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-573-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, Navi, Ovi og Nokia Original Enhancements-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent and France Patent This product includes software licensed from Symbian Software Ltd Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are The FreeType Project. All rights reserved. Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING. INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

3 Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inneståelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inneståelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere. Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokiaforhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning. FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forestyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. /3. utgave NO

4 Innhold Sikkerhet...6 Om enheten...6 Office-programmer...7 Nettverkstjenester...7 Delt minne Finne hjelp...8 Brukerstøtte...8 Hjelp i enheten...8 Hold enhetsprogramvaren oppdatert...8 Vanlige spørsmål Komme i gang...11 Taster og deler...11 Sette inn SIM-kortet og batteriet...12 Lade batteriet...14 Slå enheten av eller på...14 Låse tastene...15 Koble til hodetelefonene...15 Minnekort...15 Snarveier...17 Besøk Ovi Din Nokia 6760 slide...19 Telefonkonfigurasjon...19 Innstillingsveiviser...19 Overføre innhold...19 Ringe...20 Talepost...21 Volumkontroll...21 Skrive tekst med tastaturet...21 Skrive og sende meldinger...22 Aktiv ventemodus...23 Meny...23 Indikatorer...23 Klokke...24 Antenneplasseringer Tilpass enheten...27 Profiler...27 Velge ringetoner...27 Endre tema for displayet E-post og chat-meldinger...29 Meldingstast...29 Ovi Mail...29 Om Nokia Messaging...29 Mail for Exchange...29 Chat Ovi Maps...31 Lokalisering (GPS)...31 Om Kart...34 Bla i et kart...35 Planlegge en reiserute...35 Navigere til målet Internett og tilkobling...37

5 Internett-tast...37 Webleser...37 Rask nedlasting...39 Koble til USB-datakabelen...39 Bluetooth...40 Tilkoblingsbehandling Kalender og kontakter...44 Opprette en kalenderoppføring...44 Kalendervisninger...44 Lagre og redigere navn og numre...45 Opprette kontaktgrupper...45 Legge til ringetoner for kontakter...45 Om Kontakter på Ovi Bilder og musikk...46 Kamera...46 Galleri...46 Internett-deling...47 Om Ovi Share...48 Avspilling...48 FM-radio...49 RealPlayer Office-programmer...51 Kalkulator...51 Regne om måleenheter...51 Finne og organisere filer...51 Quickoffice...52 Zip-behandling...52 PDF-leser...52 Innhold 11. Nedlastinger...53 Programbehandling...53 Ovi Butikk Beskytt enheten og dataene...56 Låse enheten...56 Minnekortsikkerhet...56 Sikkerhetskopiere data...57 Vær forsiktig ved tilkobling Innstillinger...58 Generelle innstillinger...58 Telefoninnstillinger...58 Tilkoblingsinnstillinger...58 Programinnstillinger Grønne tips...60 Spar energi...60 Resirkuler...60 Spar papir...60 Lær mer...60 Produkt- og sikkerhetsinformasjon...61 Stikkordregister...67

6 Sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon. 6 SLÅ PÅ TRYGT Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. KVALIFISERT SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet. EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. VANNTOLERANSE Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted. Om enheten Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene (E)GSM 850/900/1800/1900 og UMTS 900/2100 HSDPA. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk. Enheten støtter flere typer tilkobling og er i likhet med datamaskiner også utsatt for virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified -testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner. Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

7 Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold. Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare. Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres. Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten. Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din. Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken. Office-programmer Office-programmene støtter de vanligste funksjonene i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Ikke alle filformater støttes. Sikkerhet Nettverkstjenester Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IPprotokoller og språkspesifikke tegn. Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Delt minne Følgende funksjoner i denne enheten kan dele minne: toner, grafikk, kontakter, tekstmeldinger, multimediemeldinger, chat-meldinger, e-post, kalender, spill, notater og programmer. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene. Hvis enheten viser en melding om at minnet er fullt, kan du slette noen av dataene som er lagret i det delte minnet Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 7

8 1. Finne hjelp Brukerstøtte Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller hvis du er usikker på hvordan enheten skal fungere, kan du se støttesidene på eller ditt lokale Nokia-webområde, (med en mobilenhet), hjelpeprogrammet i enheten eller brukerhåndboken. Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve følgende: Start enheten på nytt: Slå av enheten, og ta ut batteriet. Sett batteriet inn igjen etter et minutts tid, og slå på enheten. Med Nokia Software Updater-programmet kan du oppdatere enheten regelmessig for å optimalisere ytelsen og få eventuelle nye funksjoner. Se softwareupdate eller ditt lokale Nokia-webområde. Husk å ta sikkerhetskopi av dataene på enheten før du oppdaterer enhetsprogramvaren. Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene slik det er beskrevet i brukerhåndboken. Dokumenter og filer blir ikke slettet under tilbakestillingen. Hvis problemet forblir uløst, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Se repair. Husk å ta sikkerhetskopi av dataene på enheten før du sender den til reparasjon. Hjelp i enheten Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten. Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du > Programm. > Hjelp > Hjelp og programmet du vil ha instruksjoner for. Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du Valg > Hjelp. Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser instruksjonene, velger du Valg > Reduser skriftstørrlse eller Øk skriftstørrelse. Noen steder vil du finne koblinger til beslektede emner på slutten av hjelpeteksten. Hvis du merker et understreket ord, vises en kort forklaring. Hjelpetekster benytter følgende indikatorer: Kobling til et beslektet hjelpeemne. Kobling til omtalt program. Når du leser instruksjonene, kan du veksle mellom hjelpeteksten og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å velge Valg > Vis åpne programmer og ønsket program. Hold enhetsprogramvaren oppdatert Om programvareoppdateringer Programvareoppdateringer kan inkludere nye funksjoner og forbedrede funksjoner som ikke var tilgjengelige da du Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

9 kjøpte enheten. Programvareoppdateringer kan også forbedre enhetsytelsen. Hvis du ønsker å bli varslet når ny programvare er tilgjengelig for enheten din, registrerer du deg hos My Nokia og abonnerer på varsler for tekst- eller e-postmeldinger. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering. Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste). Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen. Når du har oppdatert enhetsprogramvaren eller programmene, kan det hende at instruksjonene som er relatert til de oppdaterte programmene i brukerveiledningen eller hjelpen, ikke lenger er oppdaterte. Oppdatere programvare ved hjelp av enheten Du kan kontrollere om det finnes oppdateringer for enheten din, og laste dem ned til enheten (nettverkstjeneste). Velg > Verktøy > Enhetsbeh. og Valg > Se etter oppdateringer. Finne hjelp Oppdatere programvare med PC-en din Nokia Software Updater er et program for PC-er som gjør at du kan oppdatere programvaren i enheten. Hvis du skal oppdatere programvaren i enheten, trenger du en kompatibel PC, Internett-tilgang gjennom bredbånd og en kompatibel USB-datakabel mellom enheten og PC-en. Vil du ha mer informasjon og laste ned programmet Nokiaprogramvareoppdatering, går du til softwareupdate. Vanlige spørsmål Når du tar i bruk en ny enhet, kan det hende du har spørsmål. I tillegg til de som besvares i denne veiledningen, kan du gå til produkstøttesidene til Nokias webområde. Hva er låskoden? Enheten er utstyrt med en eller flere koder som beskytter selve enheten eller SIM-kortet mot uautorisert bruk. Låskode Låskoden (også kjent som sikkerhetskode) beskytter enheten mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er Du kan endre koden og stille inn enheten slik at kode må oppgis. Se Låse enheten, s. 56. Du må huske den nye koden og holde den hemmelig og oppbevare den på et trygt sted borte fra enheten. Hvis du glemmer låskoden og enheten blir låst, må du ta med enheten til et godkjent Nokia-servicekontor, som kan 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 9

10 Finne hjelp medføre tilleggsavgifter. For å låse opp enheten må programvaren lastes på nytt, og dataene du har lagret i enheten kan bli borte. PIN- og PUK-koder Hvis du glemmer noen av følgende tilgangskoder, tar du kontakt med tjenesteleverandøren. PIN-kode Denne koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden (4 til 8 sifre) leveres vanligvis med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å taste inn PIN-koden, blokkeres koden, og du må oppheve blokkeringen ved hjelp av PUK-koden. PIN2-kode Denne koden (4 til 8 sifre) leveres med enkelte SIM-kort, og er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner på enheten. PUK-kode og PUK2-kode Disse kodene (8 sifre) kreves for å endre en blokkert PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis kodene ikke leveres med SIM-kortet, kan du kontakte operatøren for SIM-kortet som er i enheten. Hvordan kan jeg overføre innhold fra min gamle enhet? Du kan bruke programmet Nokia Overføring til å kopiere innhold, for eksempel telefonnumre, adresser, kalenderelementer og bilder, fra den forrige Nokia-enheten din til Nokia 6760 slide. Se Overføre innhold, s. 19. Hvor kan jeg få innstillinger til enheten min? På enheten din er vanligvis MMS, GPRS, direkteavspilling og Internett-innstillinger for mobiltelefonen automatisk konfigurert, basert på informasjon fra nettverkstjenesteleverandøren. Det kan hende at innstillinger fra tjenesteleverandøren allerede er installert på enheten, eller du kan motta eller be om innstillingene fra nettverkstjenesteleverandørene i en egen melding. Du kan også bruke innstillingsveiviseren til å definere innstillingene. Se Innstillingsveiviser, s Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

11 2. Komme i gang Modellnummer: 6760s-1. Taster og deler 3 Navi -tast, heretter omtalt som blatast 4 Ringetast 5 Venstre valgtast 6 Hurtigtilgangsnøkler: internett-, meny - og meldingstaster 7 Tilbaketast 8 Sym (symbol)-tast 9 Skift-tast 10 Funksjonstast 11 Kamera 1 Strøm-/avslutningstast 2 Høyre valgtast 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 11

12 Komme i gang Sette inn SIM-kortet og batteriet Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. 1. Fjern bakdekselet. 2. Ta ut batteriet hvis det er satt inn. 12 Volumtaster 13 Opptakstast 14 Mikro USB-kobling 15 Laderkontakt 16 Hodetelefonkontakt 17 Mikrofon Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

13 3. Sett inn SIM-kortet i kortholderen. Kontaktområdet på kortet skal vende ned. Lukk SIM-kortholderen og skyv dekselet til holderen for å låse den. Komme i gang 5. Bytt bakdekselet. 4. Still batterikontaktene på linje med kontaktene til batterirommet og sett inn batteriet Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 13

14 Komme i gang Lade batteriet Batteriet ble ladet delvis på fabrikken. Hvis enheten indikerer at batterinivået er lavt, gjør du følgende: 1. Koble laderen til et strømuttak. 2. Koble laderen til enheten. Ladeporten er bak det svarte dekselet. Slå enheten av eller på Hold inne av/på-tasten til du kjenner at enheten begynner å vibrere. 3. Når enheten viser at den er fulladet, kobler du laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket. Det er ikke noen fast regel for hvor lenge det er nødvendig å lade batteriet, og du kan bruke enheten mens batteriet blir ladet. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på displayet, eller før du kan bruke telefonen. Tips: Koble laderen fra strømuttaket når laderen ikke er i bruk. Ladere som er koblet til et strømuttak, bruker strøm selv når de ikke er koblet til enheten. 14 Hvis du blir bedt om det, angir du PIN-kode eller låskode og velger OK. Hvis enheten ber om låskoden, taster du inn låskoden og velger OK. Se Hva er låskoden?, s. 9. Programmet for telefonkonfigurasjon åpnes når du slår på enheten for første gang. Med programmet for konfigurasjon av telefonen kan du tilpasse hvordan enheten ser ut og fungerer. Hvis du vil åpne programmet for telefonkonfigurasjon senere, velger du > Programm. > Hjelp > Tlf.konfig.. Du angir riktig tidssone, klokkeslett og dato ved å velge landet hvor du befinner deg, og gjeldende dato og klokkeslett. Skriv inn de første bokstavene for å finne landet 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

15 Komme i gang du befinner deg i. Det er viktig å velge riktig land, ettersom planlagte kalenderoppføringer kan endres hvis du endrer landet senere og det nye landet befinner seg i en annen tidssone. Låse tastene Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Du kan velge å låse tastaturet automatisk etter en viss tidsavbruddperiode eller når skyvedekselet lukkes. Hvis du vil endre lengden på tidsavbruddperioden før tastaturet låses, velger du > Verktøy > Innstillinger og Generell > Sikkerhet > Telefon og SIM-kort > Automatisk systemlås > Brukerdefinert og ønsket tidslengde. Hvis du vil låse tastaturet manuelt i telefonmodus, trykker du på avslutningstasten og velger Lås tastatur. Tips: Når tastaturet er låst, trykker og holder du blatasten inne for å vise dato og klokkeslett raskt. Koble til hodetelefonene Koble de kompatible hodetelefonene til hodetelefonkontakten på enheten. Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten. Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået Minnekort Støttede minnekort Bare bruk kompatible microsd-kort som er godkjent for bruk i denne enheten av Nokia. Nokia benytter godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende noen merker ikke er fullstendig kompatible med denne enheten Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 15

16 Komme i gang Inkompatible kort kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet. Alle minnekort må oppbevares utilgjengelig for barn. Du kan utvide det tilgjengelige minnet med et microsdhceller microsd-kort med en kapasitet på opptil 8 GB. Optimal ytelse får du med et microsd-kort på 4 GB. Du kan sette inn eller ta ut et microsdhc- eller microsd-kort uten å slå av enheten. Hvis du vil maksimere ytelsen til enheten, anbefales det at du ikke lagrer mer enn 100 filer i en mappe. 3. Skyv kortet inn til det låses på plass. 4. Lukk bakdekselet. Ta ut minnekortet Sette inn minnekortet Bruk et minnekort til å øke mengden minne som er tilgjengelig for enheten. Du kan også legge sikkerhetskopier av informasjon i enheten på minnekortet. Kontakt leverandøren eller produsenten hvis du vil vite om et minnekort er kompatibelt. Et kompatibelt minnekort kan være inkludert i salgspakken. Minnekortet kan allerede være satt inn i enheten. Hvis ikke, gjør du følgende: 1. Fjern bakdekselet. 2. Sett inn minnekortet i sporet med kontaktområdet først. Kontroller at kontaktområdet er vendt mot kontaktene i enheten. 16 Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt. 1. Trykk kort på av/på-tasten, og velg Fjern minnekort. 2. Fjern bakdekselet. 3. Trykk på enden av minnekortet for å løse det ut av minnekortsporet og ta det ut. 4. Sett dekselet på plass Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

17 Snarveier Her er noen av de tilgjengelige tastatursnarveiene på enheten. Snarveier kan hjelpe deg til å bruke programmene mer effektivt. Snarveier Vanlige snarveier Av/på-tast Hold inne for å slå enheten på eller av. Trykk én gang for å veksle mellom profiler. # Trykk og hold # nede for å aktivere Stille-profilen. Blatast Ventemodus Ringetast Trykk og hold blatasten nede for å vise skjermsparerklokken når tastaturet er låst. Åpne anropsloggen. Opptil 20 numre som du ringte sist eller forsøkte å ringe, vises. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk på ringetasten. 0 Trykk og hold nede for å åpne startsiden i nettleseren. Nummertast (2 9) Ringe til et telefonnummer ved hjelp av hurtigvalg. Du aktiverer hurtigvalg ved Komme i gang å velge > Verktøy > Innstillinger og Telefon > Anrop > Hurtigvalg. Internett-snarveier Funksjonstast + Zoome inn på siden. * Funksjonstast + # y r t p w b n Zoome ut på siden. Gå til startsiden. Åpne Bokmerke-mappen. Åpne dialogboksen for søk. Gå tilbake til forrige side. Vise aktive websider. Vise sideoversikten. Oppgi en ny webadresse. Besøk Ovi Ovi inneholder tjenester som leveres av Nokia. Med Ovi kan du for eksempel opprette en e-postkonto, dele bilder og videoklipp med venner og familie, planlegge turer og vise steder på et kart, laste ned spill, programmer, videoklipp og lyder til enheten og kjøpe musikk. Hvilke tjenester som er tilgjengelige, avhenger av region, og ikke alle språk støttes. Få tilgang til tjenestene Gå til og registrer din egen Nokia-konto Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 17

18 Komme i gang Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker tjenestene, kan du se støttesidene for hver tjeneste Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

19 3. Din Nokia 6760 slide Når du har slått på enheten, kan du begynne å utforske mulighetene. Telefonkonfigurasjon Når du slår på enheten første gang, åpnes programmet for telefonkonfigurasjon Hvis du vil åpne programmet for telefonkonfigurasjon senere, velger du > Programm. > Hjelp > Tlf.konfig.. Velg Innst.veiviser for å konfigurere tilkoblingene for enheten. Hvis du vil overføre data til din enhet fra en kompatibel Nokiaenhet, velger du Tlf.overføring. De tilgjengelige alternativene kan variere. Innstillingsveiviser Velg > Verktøy > Innstillingsveiviser. Bruk innstillingsveiviseren til å angi e-post- og tilkoblingsinnstillinger. Tilgjengeligheten til elementer i innstillingsveiviseren avhenger av funksjonene til enheten, SIM-kortet, tjenesteleverandøren og dataene i databasen for innstillingsveiviseren. Hvis du vil starte innstillingsveiviseren, velger du Start. For å få best mulig resultat når du bruker innstillingsveiviseren lar du SIM-kortet stå i enheten. Hvis SIM-kortet ikke er satt inn, følger du instruksjonene på skjermen. Velg blant følgende: Operatør Angi operatørspesifikke innstillinger, for eksempel MMS, Internett, WAP og innstillinger for direkteavspilling. E-postkonfig. Konfigurere en POP-, IMAP-, eller Mail for Exchange-konto. De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere. Overføre innhold Du kan bruke Overføring-programmet til å kopiere innhold som telefonnumre, adresser, kalenderelementer og bilder fra en tidligere Nokia-enhet til Nokia 6760 slide ved hjelp av Bluetooth-tilkobling. Innholdet som kan overføres, avhenger av enhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvis enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom enhetene. Nokia 6760 slide varsler deg hvis den andre enheten ikke er kompatibel. Hvis den andre enheten ikke kan slås på uten et SIM-kort, kan du sette SIM-kortet ditt i enheten. Når Nokia 6760 slide er slått på uten SIM-kort, vil Frakoblet-profilen automatisk aktiveres, og overføringen kan gjennomføres Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 19

20 Din Nokia 6760 slide Overføre innhold for første gang 1. Første gang du skal hente data fra den andre enheten, velger du Overføring i programmet telefonkonfigurasjon på Nokia 6760 slide, eller så velger du > Verktøy > Overføring. 2. Velg tilkoblingstypen du vil bruke til å overføre dataene. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingen. 3. Hvis du velger Bluetooth, må de to enhetene kobles til hverandre. Hvis du vil at enheten din skal søke etter enheter med Bluetooth-tilkobling, velger du Fortsett. Velg enheten du vil overføre innhold fra. Du blir bedt om å angi en kode på Nokia 6760 slide. Angi en kode (1-16 tegn) og velg OK. Angi den samme koden på den andre enheten og velg OK. Enhetene er nå koblet sammen. Overføring-programmet finnes kanskje ikke på noen eldre Nokia-modeller. I slike tilfeller sendes Overføringprogrammet til den andre enheten som en melding. Hvis du vil installere Overføring på den andre enheten, åpner du meldingen og følger instruksjonene. 4. Fra Nokia 6760 slide velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten. Når overføring har startet, kan du avbryte den og fortsette senere. Innholdet overføres fra minnet i den andre enheten til den tilsvarende plasseringen på Nokia 6760 slide. Overføringstiden avhenger av mengden data som skal overføres. Ringe Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre. Hvis du skal utføre eller motta anrop, må enheten være slått på, den må ha et gyldig SIM-kort installert, og du må befinne deg i tjenesteområdet for mobilnettverket. Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden. Ringe Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer, og trykk på ringetasten for å foreta et anrop. Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke på avslutningstasten. Tips: For utenlandsanrop legger du til +-tegnet som erstatter den internasjonale tilgangskoden, og taster inn landskode, retningsnummer (uten den første nullen, om nødvendig) og telefonnummeret Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

21 Svare på et anrop Hvis du vil svare på et anrop, trykker du ringetasten. Trykk avslutningstasten for å avvise et anrop. Hvis du vil slå av lyden på ringetonen i stedet for å svare på et anrop, velger du Lyd av. Bruk volumtastene til å justere volumet under en aktiv samtale. Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på. Skrive tekst med tastaturet Enheten har fullt tastatur. Din Nokia 6760 slide Talepost Velg > Verktøy > Anropspostk.. Når du åpner talepostprogrammet for første gang, blir du bedt om å angi nummeret til talepostboksen. Hvis du vil ringe talepostboksen, blar du fram til talepostboksen og velger Valg > Ring talepostkasse. Du ringer til postboksen i ventemodusen ved å holde inne 1, eller ved å trykke på 1 og deretter på ringetasten. Velg postboksen du vil ringe. Hvis du vil endre postboksnummeret, velger du postboksen og Valg > Endre nummer. Volumkontroll Hvis du ønsker å justere volumet i ørestykket eller høyttaleren under en samtale, eller når du lytter til en lydfil, bruker du volumtastene. Hvis du ønsker å aktivere eller deaktivere høyttaleren under en samtale, velger du Høyttaler eller Håndsett. Du kan skrive skilletegn ved å trykke på korresponderende tast eller en kombinasjon av taster. Trykk på Skift-tasten for å veksle mellom store og små bokstaver Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 21

22 Din Nokia 6760 slide Hvis du vil sette inn et tegn som er angitt øverst på en tast, holder du inne funksjonstasten og trykker på den aktuelle tasten. Du sletter et tegn ved å trykke på tilbaketasten. Du sletter flere tegn ved å holde inne tilbaketasten. Du setter inn tegn og symboler som ikke vises på tastaturet, ved å trykke på Sym-tasten. Hvis du vil endre skrivespråket eller aktivere skriving med ordforslag, velger du Valg > Inntastingsvalg og passende alternativ. Skrive og sende meldinger Velg > Meldinger > Meldinger. Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en. Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en epostmelding, må du ha angitt de riktige tilkoblingsinnstillingene. Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS. Forhør deg hos tjenesteleverandøren om størrelsesbegrensninger for e-postmeldinger. Hvis du prøver å sende en e-postmelding som er større enn det e- 22 postserveren tillater, vil meldingen ligge i utboksen, og enheten vil prøve å sende den med jevne mellomrom. Sending av e-post krever en datatilkobling, og gjentatte forsøk på å sende e-posten kan gjøre telefonregningen din større. Du kan slette meldingen i Utboks-mappen eller flytte den til Kladd-mappen. 1. Velg Ny melding > Melding for å sende en tekst- eller multimediemelding (MMS), Lydmelding for å sende en multimediemelding som inneholder et lydklipp, eller E- post for å sende en e-postmelding. 2. I Til-feltet trykker du på blatasten for å velge mottakere eller grupper fra kontaktlisten, eller skriver inn mottakerens telefonnummer eller e-postadresse. Du kan legge til semikolon (;) for å skille mottakerne ved å trykke på *. Du kan også kopiere og lime inn nummeret eller adressen fra utklippstavlen. 3. I emnefeltet skriver du inn emnet for e-posten. Hvis du vil endre hvilke felt som vises, velger du Valg > Meldingshodefelter. 4. Skriv meldingen i meldingsfeltet. Du kan sette inn en mal eller et notat ved å velge Valg > Sett inn innhold > Sett inn tekst > Mal eller Notat. 5. Hvis du vil legge til en mediefil i en multimediemelding, velger du Valg > Sett inn innhold, filtypen eller kilden og deretter ønsket fil. Du kan sette inn et visittkort, en side, et notat eller andre filer i meldingen ved å velge Valg > Sett inn innhold > Sett inn annet. 6. Hvis du vil ta et bilde eller spille inn et videoklipp og legge det ved i en multimediemelding, velger du Valg > Sett 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

23 Din Nokia 6760 slide inn innhold > Sett inn bilde > Nytt, Sett inn videoklipp > Nytt eller Sett inn lydklipp > Nytt. 7. Du kan legge ved et vedlegg i en e-post ved å velge Valg og vedleggstypen. E-postvedlegg angis med. 8. Du sender meldingen ved å velge Valg > Send eller trykke på ringetasten. Merk: Melding sendt-symbolet eller -teksten på displayet på enheten viser ikke om meldingen ble mottatt av mottakeren. Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding. Det kan hende du ikke kan sende videoklipp som er lagret i filformatet MP4, eller som overskrider størrelsesbegrensningen for multimediemeldinger i det trådløse nettverket. Aktiv ventemodus Når enheten er slått på, og den er registrert i et nettverk, vises ventemodus og enheten er klar til bruk. Du åpner en liste over de siste numrene du har ringt, ved å trykke ringetasten. Bla til venstre for å få tilgang til en liste over mottatte og tapte anrop. Hvis du vil bruke talekommandoer eller taleoppringing, holder du nede høyre valgtast. Hvis du vil endre profilen, trykker du av/på-tasten og velger en profil. Hvis du vil koble deg til Internett, trykker du på Internetttasten. Meny Du kan bruke hovedmenyen som startsted, og herfra kan du åpne alle programmene i enheten eller på minnekortet. Hvis du vil gå inn i hovedmenyen, trykker du på. Du åpner et program eller en mappe ved å velge elementet. Hvis du vil endre menyvisningen, velger du > Valg > Endre menyvisning og en visningstype. Hvis du vil lukke et program eller en mappe, velger du Tilbake og Avslutt så mange ganger som nødvendig for å returnere til ventemodus. Tips: Hvis du ønsker å vise og bytte mellom åpne programmer, trykker du og holder nede menytasten og velger et program. Hvis du vil lukke et program, trykker du på tilbaketasten. Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres. Indikatorer eller Enheten er tilkoblet et UMTS- eller GSM-nettverk Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 23

24 Din Nokia 6760 slide Batteriladenivået. Jo høyere søylen er, jo mer strøm er det i batteriet. Du har én eller flere uleste meldinger i innboksen for Meldinger. Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen. Det finnes meldinger som ikke er sendt, i Utboksmappen i Meldinger. Du har ett eller flere tapte telefonanrop. Tastene på enheten er låst. En alarm er aktiv. Du har aktivert Lydløs-profilen, og enheten ringer ikke ved innkommende anrop eller melding. Bluetooth-tilkobling er aktivert. Det er opprettet en Bluetooth-tilkobling. Når indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet. En tilkobling for GPRS-pakkedata er tilgjengelig (nettverkstjeneste). markerer at tilkoblingen er aktiv. markerer at tilkoblingen er satt på vent. En tilkobling for EGPRS-pakkedata er tilgjengelig (nettverkstjeneste). markerer at tilkoblingen er aktiv. markerer at tilkoblingen er satt på vent. En tilkobling for UMTS-pakkedata er tilgjengelig (nettverkstjeneste). markerer at tilkoblingen er aktiv. markerer at tilkoblingen er satt på vent. HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) støttes og er tilgjengelig (nettverkstjeneste). Ikonet kan være forskjellig fra område til område. markerer at tilkoblingen er aktiv. markerer at tilkoblingen er satt på vent. Enheten er koblet til en datamaskin med en USBdatakabel. Den andre telefonlinjen er i bruk (nettverkstjeneste). Alle anrop viderekobles til et annet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, viser et tall hvilken linje som er aktiv. Det er koblet hodetelefoner til enheten. Et bilmonteringssett for håndfri bruk er koblet til enheten. Et slyngesett er koblet til enheten. En teksttelefon er koblet til enheten. Enheten synkroniserer. Klokke Med Klokke kan du vise lokal tid eller tid i andre byer, og bruke enheten som en vekkeklokke. Klokkealarm Velg > Programm. > Klokke. Hvis du vil vise aktive og inaktive alarmer, åpner du alarmkategorien. Hvis du vil angi en ny alarm, velger du Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

25 Valg > Angi alarm. Angi gjentakelse etter behov. Når en alarm er aktivert, vises. Hvis du vil slå av alarmen når den ringer, velger du Stopp. Hvis du vil stoppe alarmen en bestemt tid, velger du Slumre. Hvis enheten din er slått av når alarmen skal ringe, slår enheten seg på selv og starter alarmtonen. Tips: Velg Valg > Innstillinger > Slumreintervall for å angi når alarmen skal slå seg på igjen når den er satt i slumremodus. Hvis du vil avbryte en alarm, velger du Valg > Fjern alarm. Hvis du vil endre innstillingene for klokkeslett, dato og klokketype, velger du Valg > Innstillinger. Velg Valg > Innstillinger > Autom. tidsoppdatering > På for å oppdatere informasjonen om klokkeslett, dato og tidssone på enheten automatisk (nettverkstjeneste). Internasjonal klokke Velg > Programm. > Klokke. Åpne verdensurkategorien for å vise klokkeslettet for ulike steder. Hvis du vil legge til steder i listen, velger du Valg > Legg til sted. Du kan legge inn totalt 15 steder i listen. Bla til et sted og velg Valg > Angi som gjeldende sted for å angi ditt gjeldende sted. Stedet vises i hovedvisningen for uret, og klokkeslettet på enheten endres i henhold til det valgte stedet. Kontroller at klokkeslettet er riktig og samsvarer med tidssonen. Din Nokia 6760 slide Klokkeinnstillinger Velg Valg > Innstillinger. Hvis du vil endre klokkeslett eller dato, velger du Tid eller Dato. Hvis du vil endre klokkeslettet som vises i ventemodus, velger du Klokketype > Analog eller Digital. Hvis du vil at mobiltelefonnnettverket skal oppdatere informasjon om klokkeslett, dato og tidssone på enheten (nettverkstjeneste), velger du Autom. tidsoppdatering > På Hvis du vil endre alarmtonen, velger du Klokkealarmtone. Antenneplasseringer Enheten har tre integrerte antenner: mobilantenne, Bluetooth-antenne og GPS-antenne. Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 25

26 Din Nokia 6760 slide 1 Mobilantenne 2 Bluetooth-antenne 3 GPS-antenne Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

27 4. Tilpass enheten Du kan tilpasse enheten ved blant annet å justere de forskjellige tonene og endre bakgrunnsbilde og skjermsparer. Profiler Velg > Verktøy > Profiler. Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheten til ulike hendelser, omgivelser eller ringegrupper. Profilen som er i bruk, vises øverst på skjermen i ventemodus. Hvis den aktive profilen er Generell, vises imidlertid bare dagens dato. Du kan opprette en ny profil ved å velge Valg > Opprett ny og angi innstillingene. Velg en profil og Valg > Tilpass for å tilpasse en profil. Velg en profil og Valg > Aktiver for å endre en profil. Frakoblet-profilen forhindrer at enheten slår seg på ved et uhell, sender eller mottar meldinger eller bruker trådløst LAN, Bluetooth, GPS eller FM-radio. Aktive Internett-tilkoblinger avsluttes også når denne profilen velges. Frakoblet-profilen forhindrer deg ikke i å opprette en Bluetooth-tilkobling på et senere tidspunkt, eller å starte GPS eller FM-radioen på nytt. Husk derfor på å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker disse funksjonene. Hvis du angi at profilen skal være aktiv til et bestemt tidspunkt de neste 24 timene, blar du til profilen, velger Valg > Tidsbestemt og angir tidspunktet. Når den angitte tiden utløper, tilbakestilles profilen til den tidligere aktive profilen som ikke var tidsbestemt. Når profilen er tidsbestemt, vises i ventemodus. Frakoblet-profilen kan ikke tidsinnstilles. Hvis du vil slette en profil du har opprettet, velger du Valg > Slett profil. Du kan ikke slette forhåndsangitte profiler. Velge ringetoner Velg Valg > Tilpass > Ringetone for å angi en ringetone for en profil. Velg en ringetone fra listen, eller velg Last ned lyder for å åpne en bokmerkemappe som inneholder en liste over bokmerker, for å laste ned toner via nettleseren. Nedlastede toner lagres i Galleri. Hvis du vil spille av ringetonen for en valgt kontaktgruppe, velger du Valg > Tilpass > Varsling for og ønsket gruppe. Anrop fra noen utenfor gruppen vil ha lydløs varsling. Hvis du vil endre meldingstonen, velger du Valg > Tilpass > Varseltone for melding Endre tema for displayet Velg > Verktøy > Temaer. Hvis du vil endre temaet som brukes i alle programmene, velger du Generelle Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 27

28 Tilpass enheten Hvis du vil endre temaet som brukes i hovedmenyen, velger du Menyvisning. Hvis du vil endre temaet for et bestemt program, velger du den programspesifikke mappen. Hvis du vil endre bakgrunnsbildet for startsiden, velger du Bakgr.bilde. Hvis du vil velge en animasjon for skjermspareren, velger du Strømsparer. Hvis du vil slå lyden på eller av, velger du Generelle > Valg > Temaeffekter Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

29 5. E-post og chat-meldinger Med enheten kan du lese og svare på både personlig e-post og jobb-e-post, og chatte med dine chat-kontakter. Meldingstast Enheten har en tast for hurtigtilgang til meldingene dine. Ovi Mail Hvis du ikke har en e-postkonto enda eller vil opprette en ny, tilbyr Ovi Mail deg den muligheten. Ovi Mail er en gratis e- posttjeneste som du kan bruke fra Internett eller direkte fra enheten. Du finner mer informasjon på mail.ovi.com. Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner eller på alle språk. Om Nokia Messaging Nokia Messaging-tjenesten overfører automatisk e-post fra den eksisterende e-postadressen din til enheten. Du kan lese, svare på og organisere e-postene dine mens du er på farten. Hvis du ikke har en e-postkonto, kan du opprette en på Du må kanskje betale for Nokia Messaging-tjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din eller Nokia Messaging-tjenesten på .nokia.com for å få informasjon om eventuelle kostnader. Nokia Messaging er en nettverkstjeneste, og er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner. Du må installere Nokia Messaging først. Når installasjonen er fullført, velger du > Meldinger for å åpne Nokia Messaging. Mail for Exchange Med Mail for Exchange kan du motta jobb-e-post på enheten. Du kan lese og svare på e-postmeldinger, åpne og redigere kompatible vedlegg, vise kalenderinformasjon, motta og svare på møteforespørsler, planlegge møter og vise, legge til og redigere kontaktinformasjon. Mail for Exchange kan bare konfigureres hvis firmaet ditt har Microsoft Exchange Server. I tillegg må firmaets IT-administrator ha aktivert Mail for Exchange for kontoen din. Du må ha følgende før du kan konfigurere Mail for Exchange: ID for jobbrelatert e-post Brukernavn for kontornettverket Passord for kontornettverket Domenenavn for nettverket (kontakt bedriftens ITavdeling) Servernavn for Mail for Exchange (kontakt bedriftens ITavdeling) 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 29

30 E-post og chat-meldinger Avhengig av bedriftens serverkonfigurering for Mail for Exchange, kan det hende du må skrive inn mer informasjon enn det som er oppført her. Dersom du ikke kjenner til den riktige informasjonen, kontakter du bedriftens IT-avdeling. Med Mail for Exchange kan det være obligatorisk å bruke låskode. Standard låskode for enheten er 12345, men firmaets IT-administrator kan ha angitt en annen kode som du må bruke. Du har tilgang til og kan endre Mail for Exchange-profilen og -innstillingene i meldingsinnstillingene. Chat Med chat-nettverkstjenesten kan du sende korte, enkle tekstmeldinger til personer som er tilkoblet. Du må abonnere på en tjeneste og registrere deg for chat-tjenesten du ønsker å bruke. Velg > Kontakter, og åpne kategorien Ovi. Hvis du vil koble til tjenesten, velger du Koble til og tilkoblingsmåte. En pakkedatatilkobling kan føre til ekstra dataoverføringskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for nærmere prisinformasjon. Hvis du vil starte en chat med en venn, velger du Valg > Chat. Hvis du vil sende en chat-melding, skriver du meldingen i meldingsfeltet og velger Send. I chat-visningen velger du Valg og deretter blant følgende: Send Sende meldingen. Legg til smilefjes Legge til smilefjes. Send plasseringen min Sende din stedsinformasjon til cattepartneren (hvis begge enhetene støtter dette). Profil Vise informasjon om en venn. Min profil Velg tilstedestatus eller profilbilde, tilpass meldingen din eller endre informasjonen. Rediger tekst Kopiere eller lime inn tekst. Avslutt chat Avslutte aktiv chat. Avslutt Avslutte alle aktive chatter og lukke programmet. Valgene som er tilgjengelige, kan variere. Hvis du skal motta stedsinformasjon fra vennen din, må du ha Kart-programmet. Hvis du vil sende og motta stedsinformasjon, trenger du både Kart- og Lokaliseringprogrammene. Hvis du vil vise stedet vennen din befinner seg, velger du Vis på kart. Hvis du vil gå tilbake til hovedvisningen for Kontakter på Ovi uten å avslutte chatten, velger du Tilbake. Hvis du velger et telefonnummer i en chat, velger du Valg for å legge til nummeret i kontaktene, ringe det eller kopiere det Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

31 6. Ovi Maps Trenger du veibeskrivelse? Ser du etter en restaurant? Enheten har verktøyene du trenger for å komme deg dit du vil. Lokalisering (GPS) Du kan bruke programmer som GPS-data for å finne din plassering, eller måle avstander og koordinater. Disse programmene krever en GPS-tilkobling. Om GPS Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes i grader og desimalgrader ved hjelp av det internasjonale WGS-84- koordinatsystemet. Koordinatenes tilgjengelighet varierer fra land til land. GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPSsatellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall. GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering. Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler. Forskjellige lokaliseringsmetoder kan aktiveres eller deaktiveres i lokaliseringsinnstillingene. A-GPS (Assisted GPS) Enheten din støtter også A-GPS (Assisted GPS). A-GPS krever nettverksstøtte. A-GPS (assistert GPS) brukes for å innhente støttedata via en pakkedatatilkobling, som brukes som støtte ved beregning av koordinatene for din plassering når enheten mottar signaler fra satellitter. Når du aktiverer A-GPS, mottar enheten din nyttig informasjon om satellitter fra en assistanseserver over mobilnettverket. Enheten kan registrere GPS-posisjonen raskere ved hjelp av assistansedata. Enheten din er forhåndskonfigurert til å bruke Nokia A-GPStjenesten, hvis ingen bestemte A-GPS-innstillinger fra tjenesteleverandøren er tilgjengelig. Assistansedataene blir kun hentet fra Nokia A-GPS-tjenesteserveren når det er nødvendig Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 31

32 Ovi Maps Hvis du vil deaktivere A-GPS-tjenesten, velger du > Programm. > GPS-data og Valg > Lokaliseringsinnstillinger > Lokaliseringsmetoder > Assistert GPS > Deaktiver. Du må ha et Internettilgangspunkt angitt i enheten for å hente assistansedata fra Nokia A-GPS-tjenesten over en pakkedatatilkobling. Tilgangspunktet for A-GPS kan defineres i lokaliseringsinnstillingene. Du kan bare bruke et Internettilgangspunkt for pakkedata. Du blir bedt om å velge Internettilgangspunkt når du bruker GPS for første gang. Holde enheten din på riktig måte Når du bruker GPS-mottakeren, må du passe på at hånden din ikke dekker antennen. Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil. GPS-mottakeren trekker strøm fra enhetens batteri. Bruk av GPS-mottakeren klikker batteriet raskere. Tips til å opprette en GPS-tilkobling Kontrollere satellittstatusen Hvis du vil finne ut hvor mange satellitter enheten har funnet og om enheten mottar satellittsignaler, velger du > Programm. og GPS-data > Posisjon > Valg > Satellittstatus. Hvis enheten har funnet satellitter, vises en stolpe for hver satellitt i satellittinfovisningen. Jo lengre stolpen er, desto sterkere er satellittsignalet. Når enheten har mottatt nok data fra satellittsignalet til å beregne koordinatene for din posisjon, blir stolpen blå. Hvis du vil vise posisjonene til satellitter som er funnet, velger du Endre visn.. Innledningsvis må enheten motta signaler fra minst fire satellitter for å kunne beregne koordinatene for din posisjon. Når den innledende beregningen er gjort, kan det være mulig å fortsette å beregne koordinatene for en plassering med tre satellitter. Vanligvis er imidlertid nøyaktigheten bedre når flere satellitter benyttes. Hvis enheten ikke finner satellittsignalet, kan du gjøre følgende: Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal. Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område. Sørg for at hånden din ikke dekker enhetens GPS-antenne. Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes. Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Din bruksanvisning NOKIA 6760 SLIDE http://no.yourpdfguides.com/dref/2451232

Din bruksanvisning NOKIA 6760 SLIDE http://no.yourpdfguides.com/dref/2451232 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 6760 SLIDE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 6760 SLIDE i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1 Kom i gang 9247669, 2. utgave NO Nokia N73-1 Taster og deler (front og side) Modellnummer: Nokia N73-1. 2 Heretter referert til som Nokia N73. 1 Lyssensor 2 Sekundærkamera med lavere oppløsning 3 Valgtaster

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Kom i gang Nokia N70-1

Kom i gang Nokia N70-1 Kom i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn

Detaljer

Komme i gang. Nokia N82

Komme i gang. Nokia N82 Komme i gang Modell: N82-1 Nokia N82 1.utgave NO Taster og deler (forside) Modellnummer: Nokia N82-1. Heretter kalt Nokia N82. 1 Av/på-tast 2 Nokia AV-kontakt (3,5 mm) for kompatible headset, hodetelefoner

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Trykk og snakk. 1. utgave

Trykk og snakk. 1. utgave Trykk og snakk 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Kom i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre

Detaljer

Nokia N76-1. Komme i gang utgave NO

Nokia N76-1. Komme i gang utgave NO Nokia N76-1 Komme i gang 9254308 2. utgave NO Taster og deler (med åpent deksel og flipp) Heretter referert til som Nokia N76. 1 Høyre dekseltast 2 Mellomtast 3 Venstre dekseltast 4 Sekundærkamera med

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Nokia N85 Komme i gang

Nokia N85 Komme i gang Nokia N85 Komme i gang 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5730 Xpress Music. 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5730 Xpress Music. 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5730 Xpress Music 2. utgave 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-465-produktet er i samsvar med de grunnleggende

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Lokalisering 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Taster og deler (forside)

Taster og deler (forside) 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N96, Navi og Nokia Care er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Taster og deler (forside)

Taster og deler (forside) 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N78, Navi og Nokia Care er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller

Detaljer

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1 Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret HF-33W er i samsvar med de grunnleggende krav og

Detaljer

Nokia N79 Komme i gang

Nokia N79 Komme i gang Nokia N79 Komme i gang 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Komme i gang. Nokia N81-1 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N81-1 1. utgave NO Komme i gang Nokia N81-1 1. utgave NO Taster og deler (forside) Modellnummer: Nokia N81-1. Heretter referert til som Nokia N81. 1 Spilltaster og 2 Valgtaster 3 Medietaster: Neste-tast Spill av-/pausetast

Detaljer

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253617/2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-86W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Kom i gang. 9252117, 2. utgave NO. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1

Kom i gang. 9252117, 2. utgave NO. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Kom i gang 9252117, 2. utgave NO Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Taster og deler (front og side) Modellnummer: Nokia N73-1. 2 Heretter referert til som Nokia N73 Music Edition. 1 Lyssensor 2 Sekundærkamera

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6700 slide

Brukerhåndbok for Nokia 6700 slide Brukerhåndbok for Nokia 6700 slide 3 0. utgave. 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Om enheten 4 Nettverkstjenester 5 Finne hjelp 6 Brukerstøtte 6 Motta programvareoppdateringer trådløst 6 Oppdatere programvare

Detaljer

Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker

Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker 1.0. utgave 2 Om musikkmottakeren Med Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker kan du nyte favorittmusikken i høy lydkvalitet uten å måtte bytte CD-er eller trekke lange

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth-headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-59W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HURTIGREFERANSE FOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling Viktige tips Gjelder både N91 og N91 8GB Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimalisert for håndtering av data i telefonminnet [C:]. Nokia PC Suite anbefales for håntering

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-701 Brukerhåndbok. 9200783 1. utgave NO

Nokia Bluetooth-headset BH-701 Brukerhåndbok. 9200783 1. utgave NO Nokia Bluetooth-headset BH-701 Brukerhåndbok 9200783 1. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HS-74W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E55. 4. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E55. 4. utgave Brukerhåndbok for Nokia E55 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-482-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløs GPS-modul (LD-1W) 9236273 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia trådløs GPS-modul (LD-1W) 9236273 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia trådløs GPS-modul (LD-1W) 9236273 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet LD-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-2. 1. Utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-2. 1. Utgave NO Komme i gang Nokia N95-2 1. Utgave NO Taster og deler (forside) Modellnummer: Nokia N95-2. Heretter referert til som Nokia N95 8 GB. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster for valg av kommandoer og tilgang til Valg

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N86 8MP. 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia N86 8MP. 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia N86 8MP 3. utgave 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-484-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA HDW-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA HDW-2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-7W 9205874/1

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-7W 9205874/1 Nokia Bluetooth-høyttalere MD-7W 3 2 9 6 8 7 4 5 9205874/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret MD-7W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C5-00 http://no.yourpdfguides.com/dref/4211930

Din bruksanvisning NOKIA C5-00 http://no.yourpdfguides.com/dref/4211930 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2 Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3610 fold

Brukerhåndbok for Nokia 3610 fold Brukerhåndbok for Nokia 3610 fold 9210248 2. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-429 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for. 3. utgave

Brukerhåndbok for. 3. utgave Brukerhåndbok for 3. utgave 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-424-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E75. 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E75. 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia E75 3. utgave 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-412-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. utgave 2 Om headsettet Med Nokia Bluetooth-monoheadset BH 218 er det enklere enn noen gang å håndtere samtaler. For å besvare et anrop tar du ganske

Detaljer

Ovi Kart for mobilenheter. 1. utgave

Ovi Kart for mobilenheter. 1. utgave Ovi Kart for mobilenheter 1. utgave Innhold Oversikt over Kart 3 Planlegge en reiserute 11 Snarveier i Kart 12 Min posisjon 3 Vise posisjonen din og kartet 3 Kartvisning 4 Endre kartets utseende 4 Laste

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Luna

Brukerhåndbok for Nokia Luna Brukerhåndbok for Nokia Luna 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig. Fjern headsettet fra holderen,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-5W 9200276/1

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-5W 9200276/1 Nokia Bluetooth-høyttalere MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200276/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret MD-5W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok 9239252 Utgave 2 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-36W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-215 9211754/1

Nokia Bluetooth-headset BH-215 9211754/1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-129W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic

Brukerhåndbok for Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic Brukerhåndbok for Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic 9200424 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-237/RM-274 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-501 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-501 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-501 Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-71W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3500 classic

Brukerhåndbok for Nokia 3500 classic Brukerhåndbok for Nokia 3500 classic 9204188 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-272 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3710 fold

Brukerhåndbok for Nokia 3710 fold Brukerhåndbok for Nokia 3710 fold 2.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn og fjerne minnekortet 7 Lade batteriet 8 GSM-antenne

Detaljer

Installerings- veiledning for PC Suite

Installerings- veiledning for PC Suite Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music 4.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-588 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA CK-7W http://no.yourpdfguides.com/dref/824375

Din bruksanvisning NOKIA CK-7W http://no.yourpdfguides.com/dref/824375 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA CK-7W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA CK-7W i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204662/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204662/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204662/2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-98W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6710 Navigator. 4. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6710 Navigator. 4. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6710 Navigator 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-491-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer