Konsernet investerer i, eier, leier og opererer landbaserte borerigger for gass og olje, samt aktiviteter som står i forbindelse med dette.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernet investerer i, eier, leier og opererer landbaserte borerigger for gass og olje, samt aktiviteter som står i forbindelse med dette."

Transkript

1 Styrets beretning og årsregnskap 2013 STYRETS BERETNING 2013 GLOBAL RIG COMPANY ASA OG KONSERNET 2013 Et nytt godt år for Global Rig konsernet 2013 ble et nytt, godt år for Global Rig konsernet, med en EBITDA på 17.1 millioner USD og et overskudd før skatt på 1.1 millioner USD. Riggenes driftsmessige og sikkerhetsmessig ytelse fortsatte å være god, med en unyttelsesgrad på 99 % og en TRIR (Total Recordable Incidence Rate) på 1.4. Virksomhetens art Global Rig Company ASA (heretter benevnt som «selskapet»), og selskapet og sine datterselskap, heretter benevnt «konsernet», ble etablert 19. februar Konsernets operasjonelle ledergruppe er lokalisert utenfor Houston, Texas, mens administrative funksjoner ligger både i Houston og Oslo. Konsernet investerer i, eier, leier og opererer landbaserte borerigger for gass og olje, samt aktiviteter som står i forbindelse med dette. Konsernet består av det norske morselskapet Global Rig Company ASA og datterselskapene: Global Rig Active AS, Global Rig Active 2 AS, Global Rig Active 3 AS, Global Rig Active 4 AS, Global Rig Active 5 AS og Global Rig Active 6 AS, alle lokalisert i Oslo, og NorAm Drilling Company, lokalisert i Houston, USA. De norske selskapene eier riggene og leier de til det amerikanske selskapet, som utfører alle boreoperasjonene i konsernet. Global Rig-konsernet fokuserer utelukkende på det kontraktbaserte landboringsmarkedet i USA. Selskapet er godt posisjonert for den pågående fornyelsen av USAs landriggflåte, som medfører en utfasing av store, konvensjonelle rigger som borer vertikale brønner og et skifte i fokus til mer teknologisk avanserte, moderne kompaktrigger, som borer horisontale brønner. Konsernet har etablert et solid fotfeste i de nedre statene i USA, hovedsakelig i Texas, gjennom datterselskapet NorAm Drilling Company. Selskapet har en rigg-portefølje på seks relativt nye, teknologisk avanserte, kompaktrigger for horisontal boring. Riggene er designet for å kombinere kostnadseffektiviteten til kompaktriggen med allsidigheten til ulike riggklasser slik at de dekker et bredt spekter av brønner, både væsker og gass. Konsernet har inngått en betinget kjøpsavtale for levering av tre nye rigger tilsvarende riggene selskapet eier i dag. Endelig avgjørelse om kjøp av riggene vil bli tatt innen og senest 1. mai Marked og kontrakter Lokale råoljepriser i USA i spennet mellom 86 og 110 US dollar per fat gav et relativt sterkt marked i 2013, og gav operatørene mulighet til å fortsette sine boreprogrammer. Samtidig medfører det vedvarende lave nivået på gassprisene i USA og den pågående, store utskiftningen av riggflåten i USA

2 til at antallet landrigger i USA var relativt stabilt i 2013, på rundt 1700 rigger. Til tross for det stabile antallet rigger er trenden mot mer horisontal og retningsstyrt boring drivende for det amerikanske landboremarkedet. I USA i dag er over 75 % av brønnene boret horisontalt eller retningsbestemt. Og i tråd med at trenden er at disse brønnene bores stadig lengre og utover på sidene, forventer styret fortsatt etterspørsel for konsernets avanserte rigger. Sånn sett er vår beslutning om å forplikte oss til å kjøpe tre flere 1800 HP rigger, inkludert gå-system, med levering tredje og fjerde kvartal 2014, gjort for å møte den økende etterspørselen hos konsernets kunder for høyteknologiske rigger. Konsernledelsen er i ferd med å forhandle nye kontrakter for de nye riggene og de vil ventelig bli med kunder med intensive boreprogrammer geografisk lokalisert der konsernet allerede har etablert effektive operasjoner og sentralisert base for logistikk. Gjennom 2013 har konsernets riggflåte hatt en utnyttelsesgrad på 99 %, samme som i 2012, for kunder i USA med omfattende programmer for boring etter olje. I dag borer alle seks riggene fortsatt for de samme kundene, med fem rigger på brønn-til-brønn kontrakter og en rigg på en kontrakt som går ut i mai All konsernets seks rigger opererer i Permian Basin, med fem i Vest- Texas og en rigg sørøst i New Mexico. NorAm Drilling Company NorAm Drilling Company har i løpet av året opprettholdt en driftsorganisasjon på 176 personer, inkludert fem personer som jobber i administrasjonen på kontoret i Houston. Administrerende direktør, H.E. («Mac») McInnis, og finansdirektør, Dale Wilhelm, er begge lokalisert i Houston, Texas. Strategi Konsernet vil fortsatt fokusere på å bygge opp en større tilstedeværelse i USA gjennom en videre utvikling av vårt amerikanske datterselskap NorAm Drilling. Grunnlaget har blitt lagt gjennom flere år med bygging av sterk, selskapsintern borekompetanse, en flat organisasjon med fokus på trening og motivasjon av våre boremannskaper, selskapsrutiner og sterke kunderelasjoner. Ved å øke konsernets riggflåte fra tre rigger i 2009 til planlagt ni rigger ved utgangen av 2014 og opprettholde bortimot full utnyttelsesgrad, har konsernet tatt viktige skritt fremover mot å bli en større aktør i den amerikanske landbaserte boreindustrien. De seks riggene i porteføljen fortsetter å bore oljebrønner på kort og mellomlang sikt på brønn-tilbrønn og mellomlange kontrakter for annerkjente operatører med betydelige boreprogrammer. Gruppen vil innen 1. mai 2014 ta en endelig beslutning på kjøp av tre nye rigger tilsvarende de høyteknologiske riggene i den eksisterende riggflåten, for å møte forventet etterspørsel fra nåværende og potensielle kunder. Hovedmålene for 2014: - Å sikre fortsatt høy sikkerhetsstandard og utnyttelsesgrad av riggflåten, på linje med det vi klarte i Fortsette å utvikle kunderelasjoner for å sikre kontrakter med velansette selskap. - Sikre finansiering og få overlevert tre nye rigger innen utgangen av 2014.

3 Finansiering Konsernet har en sterk balanse med en egenkapital på 66.7 mill US dollar, som tilsvarer en egenkapitalgrad på 57.8 %, sammenlignet med 64.8 mill US dollar og 53 % i Også selskapet har en sterk balanse, med en egenkapital på 96.9 mill US dollar, som tilsvarer en egenkapitalgrad på 68.3 %, sammenlignet med henholdsvis 93.8 mill US dollar og 64.5 % i Selskapet er fullfinansiert for dagens drift. En refinansiering av datterselskapene ble gjort i løpet av Det medførte ikke behov for ny, ekstern finansiering eller ny egenkapital. I 2013 leverte konsernet en EBITDA på 17.1 mill US dollar og tilbakebetalte 7.0 mill US dollar i gjeld. Med utgangspunkt i attraktiviteten i de amerikanske skiferressurs-feltene og den sterke driftsytelsen på riggene våre vil konsernet vurdere å hente inn ny egenkapital for å utvide riggflåten. Det vil kreve en refinansiering av dagens obligasjonslån. Et obligasjonseier-møte ble avholdt 2. januar etter at det ble sendt ut innkalling 10. desember Møtet aksepterte forslaget om å fravike restriksjonen i paragraf 13.4 (j) og 13.6 i Obligasjonslån-avtalen på å tillate utsteder å inngå betinget kjøpsavtale med ledende riggleverandør og å betale et depositum. Selskapets og konsernets utvikling, resultat og fortsatt drift Med henvisning til det som er beskrevet i avsnittet «Fremtidig utvikling» tror konsernet på en fortsatt, men gradvis bedring av markedsforholdene fremover. Alle riggene var på borekontrakt ved utgangen av 2013, og med forventing om at investeringene i produksjon og leting etter olje og gass i Nord-Amerika vil øke med 7 % i 2014 sammenlignet med bare 2 % i 2013, synes tidspunktet for å investere i nye rigger å være riktig. Styret understreker viktigheten av nye, effektive rigger og trenet personell som en kraftfull kombinasjon for å nå våre mål for boring og riggutnyttelse og vinne nye kontrakter med anerkjente selskap. Konsernet inngikk en kjøpsavtale i desember 2013 på kjøp av tre nye 1800 HK høyteknologiske rigger, for levering sent i tredje kvartal og i fjerde kvartal En endelig beslutning på kjøp av disse riggene vil bli tatt på eller innen 1. mai Overskudd før skatt for konsernet var i 2013 på 1.1 mill US dollar. EBITDA var 17.1 mill US dollar. Med forutsetningene om fortsatt høy utnyttelsegrad og effektiv drift, forventer styret at konsernet fortsetter å levere en god kontantstrøm også i Styringsnøkkelen vil til syvende og sist være det videre nivået på og stabiliteten til prisene på råolje og naturgass, som påvirker investeringene til de amerikanske energiprodusentene. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet for 2013 en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av selskapets og konsernets virksomhet og dets stilling per 31. desember Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede i henhold til standarden i den norske regnskapsloven, som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet for selskapet og konsernet. Hendelser etter mars 2014 var en av riggene våre, av typen Global Ideal 1800 HK, som eies av et av selskapets heleide datterselskap, involvert i en brønnkontroll-hendelse som resulterte i brann på riggen. Alle arbeiderne på riggen kom i sikkerhet og det var ingen personskader i forbindelse med hendelsen. Skadene på riggen vil bli dekket av forsikring.

4 Finansielle nøkkeltall Millioner US dollar Konsernet 2013 Driftsinntekter 51.2 Driftskostnader (eksl, avskrivinger) 43 EBITDA 17.1 Avskrivninger 8.8 Netto finansinntekter 7.1 Resultat før skatt (tap) 1.1 Egenkapitalgrad 57 % Millioner US dollar Selskapet 2013 Driftsinntekter 0 Driftskostnader (eksl, avskrivinger) 1.6 EBITDA 1.6 Avskrivninger 0 Netto finansinntekter 6.8 Resultat før skatt (tap) 5.3 Egenkapitalgrad 68.3 % Forskning og utviklingsaktiviteter Verken selskapet eller konsernet hadde forsknings- og utviklingskostnader i Arbeidsmiljø Etter styrets oppfatning er arbeidsmiljøet i selskapet og konsernet godt. Ledelsen består av administrerende direktør og finansdirektør. I tillegg bruker selskapet eksterne rådgivere på regnskapsmessige, juridiske og informasjonsmessige aktiviteter. Global Rig Company ASA har hatt minimalt sykefravær og det har ikke vært hendelser som har medført personskade. Konsernet hadde 176 ansatte ved utgangen av Sykefraværet er rapportert til å være minimalt. I løpet av 2013 har det vært tre uønskede hendelser som forårsaket personskade. Alle skadene var av mindre alvorlig karakter. Det er ikke rapportert skader på anleggsmidler eller miljø i løpet av Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet og konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Selskapet og konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. Likestilling Morselskapet hadde en ansatt i Kvinner vil bli oppfordret til å søke stillinger som lyses ut fremover for å bedre representasjonen av begge kjønn i organisasjonen.

5 Ved utgangen av 2012 hadde NorAm Drilling fire kvinnelige ansatte. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling mellom kvinner og menn når det gjelder rekruttering, lønn i forhold til stilling og kompetanse eller forfremnelser eller på noe annet område av selskapets eller konsernets aktiviteter. Styret i Global Rig Company ASA består av to menn og en kvinne. Alle datterselskapene har samme styre som Global Rig Company ASA. Redegjørelse om samfunnsansvar De nye rapporteringskravene pålegger store foretak, med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2012, å gi en årlig redegjørelse for hva de gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Selskapets og konsernets forhold til det ytre miljø er omtalt andre steder i styrets årsberetning. Global Rig Company ASA og konsernet driver virksomhet i Norge og i USA, og har strenge regler og retningslinjer som selskapet må forholde seg til, for å sikre overholdelse av gjeldende regelverk på disse områdene, innfor de enkelte lands til en hver til gjeldende regelverk. Selskapets hoveddel av virksomhet utøves gjennom datterselskapet NorAm Drilling Company sin virksomhet i USA. I Norge er det ingen ansatte, og man leier inn nødvendige rådgivere for å sikre overholdelse av gjeldende regelverk. For sin virksomhet i USA, har man innført strenge interne rutiner for å sikre overholdelse av regelverk knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø og korrupsjon. Arbeidstakerrettighetene er også regulert av føderale-, stats- og lokale lover som sikrer arbeidstakernes rettigheter. En av disse rutinene er at man pålegges å kjenne sin kunde og generelt må forholde seg aktivt til regelverk som for eksempel hvitvasking. Denne problemstillingen håndteres i hver avtale og hver transaksjon selskapet og konsernet inngår i. Gjennom selskapets internkontrollsystemer ivaretas disse problemstillingene. Videre påses det at man i de prosjekter og avtaler man går inn i alltid arbeider sammen med partnere som man enten kjenner godt, eller som er anerkjente og respekterte i bransjen, samt at det ikke foreligger unormal risiko knyttet til påvirkning til det ytre miljø (se eget avsnitt i årsberetningen). Internt er det tett dialog mellom ledelse og ansatte, samt mellom ledelse og styre, hvor arbeidstakerforhold og sosiale forhold kommuniseres kontinuerlig. Som et konkret resultat av styrets fokus på disse problemstillingene, har selskapet gjennomgått sine internkontrollsystemer og gjort konkrete endringer. Selskapet og konsernet vil også i fortsettelsen evaluere sitt internkontrollsystem og tilknyttede rutiner og retningslinjer, for kontinuerlig å forbedre og tilpasse dette til omfang og risiko av virksomheten som drives. Selskapet og konsernet verdsetter åpen kommunikasjon og styret er i sterk grad involvert i styringen av selskapet og konsernet. Selskapet og konsernet har en liten administrasjon og de ansatte, lokasjonene man driver virksomhet på og arten av virksomheten, medfører at styret vurderer risiko for korrupsjon som lav. Selskapet og konsernet har innarbeidet gode formelle rutiner og prosesser for å sikre så god arbeidsdeling som mulig innenfor rammene av organisasjonen. Styret er ikke kjent med at det har pågått eller forekommet saker knytte til korrupsjon.

6 Ytre miljø Global Rig Company ASA forurenser ikke det ytre miljø. I konsernet er det NorAm Drilling Company som har aktiviteter som har potensial for forurensning. Uheldig miljøpåvirkning er en innebygget risiko ved all boring etter olje og gass dersom gode prosesser og prosedyrer ikke blir fulgt. Dette kan omfatte alt fra ukontrollerte utblåsninger fra brønnen til forurensing av området rundt boreaktiviteten. NorAm Drilling tar alle rimelige forholdsregler for å forebygge dette gjennom godt utstyr og vedlikehold i tillegg til grundig opplæring av alt personell på riggene. NorAm har prosedyrer utover det regelverket krever for å forebygge forurensning. Andre tiltak NorAm har iverksatt er å konvertere maskiner til todelte gass-systemer som gjør at de kan kjøres på naturgass til lavere kostnad og med reduserte utslipp. NorAm Drilling har implementert Helse, Miljø og Sikkerhet-service for å støtte selskapets aktiviteter, og riggmannskapet blir trenet i amerikanske Occupational Safety and Health Administration (OSHA) HMS-krav. Hensikten er at alt operativt personell i deres daglige rutiner skal ha fokus på sikkerhet og forebygge uønskede hendelser på riggene. NorAm Drilling forholder seg til og følger fullt ut amerikansk føderal og statlig lovgivning, inkludert lovgivning på beskyttelse av ytre mijlø. Boreoperatøren bærer hovedansvaret i forhold til ytre miljø når det bores brønner på standard dagborings-kontrakter. Resultat, investeringer, likviditet og finansiering Konsernet hadde et resultat før skatt på 1.1 mill US dollar, sammenlighet med 4.3 mill US dollar i Årsresultatet etter skatt var på 1.8 mill US dollar, sammenlignet med 3.4 mill US dollar i Resultatet i 2012 inkluderte en ekstraordinær inntekt på 4 mill US dollar i første kvartal 2012 etter tidlig avslutning av kontrakter. Selskapet har økt resultatet før skatt fra 4.6 mill US dollar i 2012 til 5.3 mill US dollar i Nettoresultatet ble redusert fra 4.3 mil US dollar i 2012 til 3.0 mill US dollar i 2013 på grunn av høyere skattekostnad. Kontantstrøm og likviditet Vår kontantbeholdningsposisjon er god, med 9.85 mill US dollar ved utgangen av året, ned fra 10.7 mill US dollar for ett år siden. En sterk kontantstrøm på 17.1 mill US dollar har primært blitt benyttet til å tilbakebetale gjeld (7 mill US dollar), betale renter (7 mill US dollar), og investeringer på 4 mill US dollar (inkludert 2 mill US dollar i depositum i forbindelse med kjøpsavtale for tre nye rigger). Gjenværende obligasjonslån er på 44 mill US dollar. For 2014 er det planlagt nedbetaling av 3.5 mill US dollar i juni og nye 3.5 mill US dollar i desember. Utstedt aksjekapital for både Global Rig Company ASA og konsernet var uforandret med 27.9 mill US dollar i aksjekapital ved begynnelsen av året og 27.9 mill US dollar i aksjekapital ved utgangen av året. Egenkapitalen er 83.5 mill US dollar ved utgangen av 2013, mens den var på 83.4 mill US dollar ved årets begynnelse.

7 Gjeld og egenkapital per 31. desember 2013 er 96.9 mill US dollar for Global Rig Company ASA og 66.7 mill US dollar for konsernet. Etter styrets vurdering tilfredsstiller selskapets og konsernets egenkapital Allmennaksjelovens krav til forsvarlig egenkapital. Risikofaktorer for selskapet og konsernet består i hovedsak av (i) prisen på olje og gass, (ii) antall tilgjengelige rigger for boring i USA, samt (iii) risiko knyttet til underleverandører og kunder. Overkapasiteten på eldre mekaniske og SCR landborerigger fortsetter samtidig som antall konvensjonelle vertikalt borede brønner fortsetter å synke. En sterk oljepris i 2013 medførte likevel et godt aktivitetsnivå på boring av horisontale og retningsstyrte brønner til tross for den lave prisen på naturgass. Selskapets eksponering for US dollar er forbedret etter at selskapet har endret til US dollar som funksjonell og rapprterende valuta ettersom selskapet har all aktiva, all inntekt og det meste av kostnadene i US dollar. Risiko knyttet til konsernets kunder varierer, og selv om konsernet retter seg inn mot blue-chip E&Pkunder med større oppdrag, vil også mindre selskap kunne tegne kontrakter for å oppnå utnyttelse av riggene. I slike tilfeller blir årsregnskap og betalingsreferanser vurdert for å redusere risikoen for manglende betaling. Det er noen pågående rettslige prosesser i forhold til krav som skriver seg fra risiko knyttet til kunder vedrørende forhold som skriver seg tilbake til 2007/2008. Konsernet restrukturerte sin riggportefølje og styrket gjennom dette inntjeningen ved å selge Super Single-riggene og bygge nye teknologisk avanserte moderne rigger for å fokusere på ukonvensjonelle felt med boremateriell skreddersydd for komplekse, horisontale boreroperasjoner i Ved utgangen av 2013 er alle riggene på kontrakt for vel anerkjente selskap. Konsernet bokførte driftsinntekter på 51.2 mill US dollar i 2013, sammenlignet med 56.8 mill US dollar i 2012, og driftsutgifter på 43.1 mill US dollar sammenlignet med 44.4 mill US dollar i Resultat av finansposter var 7.0 mill US dollar sammenlignet med 8.1 mill US dollar i Resultat av finansposter er i hovedsak knyttet til renter på obligasjonslånet. Resultat før skatt for 2013 var 1.1 mill US dollar sammenlignet med 4.3 mill US dollar i 2012, mens resultatet etter skatt var 1.8 mill US dollar. I 2012 var dette resultatet 3.4 mill US dollar. Selskapet bokførte driftskostnader på 1.6 mill US dollar, sammenlignet med 2.1 mill US dollar i 2012, og netto finansinntekter var 6.9 mill US dollar, sammenlignet med 6.7 mill US dollar i Resultat før skatt er 5.3 mill US dollar, sammnelignet med 4.6 mill US dollar i Konsernet har investert 4.0 mill US dollar (inkludert 2 mill US dollar i depositum i forbindelse med kjøpsavtale for tre nye rigger) i riggutstyr, reservedeler og annet utstyr i Risikofaktorer Konsernet og selskapet er eksponert for en rekke risikofaktorer når det utfører sin virksomhet, så som markedsrisiko, kreditrisiko og likviditetsrisiko. Konsernet er i dag finansiert hovedsaklig ved egenkapital og et obligasjonslån som var på 44 mill US dollar ved utgangen av 2013.

8 Konsernet er påvirket av US dollarkursen i forhold til norske kroner. For tiden er den eneste faktiske kostnaden i norske kroner administrasjonskostnaden forbundet til det norske morselskapet og de norske datterselskapene. Konsernet konverterte til US dollar som funksjonell og rapporterende valuta i 2011 og reduserte gjennom dette eksponeringen for valutarisiko. Risikoen i landboremarkedet i USA er sterkt relatert til energiprisene. Dagrater og utnyttelsesgraden konsernet oppnår for riggene korrelere med prisene på olje og gass. For å få en økning i oljeprisen kreves det redusert tilbud av olje, eller økt økonomisk aktivitetsnivå på verdensbasis. For gassprisen er det nivået på den innenlandske aktiviteten i USA som er den utslagsgivende faktor. Alle anslag for økonomisk aktivitetsnivå i USA spesielt eller på verdensbasis generelt innebærer store usikkerhetsfaktorer, noe som kompliserer estimering av prisutvikling. Konsernets inntekter er den mest resultatsensitive faktoren, og en reduskjon i enten dagrater eller utnyttelsesgrad i forhold til budsjett har klare negative effekter på resultatet. Og motsatt har høyere rater og utnyttelse stor positiv påvirkning på resultatet. Kostnadsnivået vil variere med begrensninger i markedet for innsatsfaktorer. Leverandør og kunderisiko er også tilstedeværende i markedet som konsernet opererer i. Selv om konsernet søker å oppnå langsiktige kontrakter med større, finansielt solide partnere, vil disse kontraktene også være preget av usikkerhet med hensyn til leverandørenes eller kundenes evne til å innfri sine forpliktelser siden de, på et generelt grunnlag, også vil være utsatt for markeds- og finansiell risiko. Inaktive rigger fører til signifikant inntektstap. I tillegg vil konsernet påføres noe ekstra opplagskostnader, men disse kostnadene har begrenset resultateffekt. Konsernet er også eksponert for endringer i den økonomiske rammeavtalen mellom Norge og USA. Skatteavtalen mellom landene er under revisjon, og en endret avtale kan få konsekvenser for resultat etter skatt for selskapet og resultat etter skatt for konsernet. Opsjonsavtaler I desember 2012 og januar 2013 ble det utstedt totalt nye aksjeopsjoner med en aksje per opsjon til nøkkelpersonell i Global Rig-konsernets ledelse. Utøvelseskursen var NOK 3.50 og NOK 4.00 per aksjeopsjon. Utstedelsen ble gitt i henhold til vedtak på generalforsamlingen 24. mai Opsjonene kan medføre behov for aksjekapitalforhøyelse eller selskapets kjøp av egne aksjer for å fremskaffe aksjene dersom opsjonene blir utøvd. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ble gitt i nevnte generalforsamling. Fremtidig utvikling Styret forventer at den sterke operasjonelle ytelsen man så i 2013 vil fortsette i I takt med at den amerikanske landriggindustrien fortsetter den pågående utskiftningen av rigger, tror vi at høyteknologiske rigger fortsatt vil bli etterspurt. Sånn sett er vår beslutning om kjøp av tre 1800 HK høyteknologiske rigger inkludert gå-system, med levering planlagt til siste del av tredje kvartal og fjerde kvartal 2014, ment å møte den økte etterspørselen for slike rigger fra eksisterende og

9 potensielle kunder. En endelig beslutning om å kjøpe de tre nye riggene vil bli tatt innen eller på 1. mai Vi vil fokusere på å få kontrakter for de tre nye riggene i samme området i Vest Texas/New Mexico som vi for tiden opererer i, og eller i Sør Texas, for å kunne dra veksler på den sentraliserte operasjonsbasen vi har etablert. Konsernet har for tiden fem rigger på brønn-til-brønn kontrakter for kunder med intensive boreprogrammer og en rigg på en tidsbestemt kontrakt som utløper i slutten av mai Styret forventer at den gode operasjonelle ytelsen fortsetter i 2014 på linje med resultatene i 2013, med fortsatt høy utnyttelsesgrad og lav TRIR. 17 mars 2014 var en av riggene våre, av typen Global Ideal 1800 HK, som eies av et av selskapets heleide datterselskap, involvert i en brønnkontroll-hendelse som resulterte i brann på riggen. Alle arbeiderne på riggen kom i sikkerhet og det var ingen personskader i forbindelse med hendelsen. Skadene på riggen vil bli dekket av forsikring. - Dagrater og utnyttelsesgrad Ifølge US Energy Information Administration («EIA») er den lokale råoljeprisen i USA forventet å holde seg stabil i 2014 i øvre del av området 90 US dollar fatet. I tillegg er naturgassprisen ventet på stige ytterligere på grunn av lave nivå på amerikanske gasslagre og eksport. Med utsikter til både stabil råoljepris og stabil og høyere gasspris, burde boreaktiviteten i felt med hovedsakelig naturgass øke og dermed også øke etterspørselen etter rigger. Forholdet mellom rigger som borer etter olje og etter gass har endret seg dramatisk, fra at 80 % av riggene boret etter gass i 2008 til at 81 % av riggene boret etter olje per februar Hvis projeksjonene for høyere naturgasspriser i USA i 2014 er korrekte, vil prosentsatsen av rigger som borer etter gass øke igjen for første gang siden Landriggindustrien i USA er midt en større riggfornyingssyklus, der eldre, mekaniske og SCR-rigger erstattes med nyere, høyteknologiske rigger med gå-systemer som både opererer mer effektivt og gir mulighet for å kunne bore lengre horisontale brønner. I dag er rundt 41 % av landriggene i USA høyteknologiske, sammenlignet med 33 % for ett år siden. Alle disse faktorene er positive indikatorer for konsernets moderne riggflåte og muligheter for fremtidige borekontrakter. - Driftskostnader Konsernet påvirkes av begrensinger i arbeidsmarkedet og råvaremarkedet. Riggenes høye driftsytelse og utnyttelsesgrad har kompensert noe for konsekvensene av de lønnsøkningene som har vært de siste årene. - Utvikling i likviditet Dagratene på mellom og US dollar og OPEX kostnader på mellom og US dollar per dag skal sikre en god kontantstrøm for selskapet i første halvdel av I henhold til betingelsene for obligasjonslånet skal selskapet tilbakebetale 3.5 mill US dollar i juni 2014 og 3.5 mill US dollar i desember Renter vil bli betalt i juni og desember (henholdsvis 2.85 mill US dollar og 2.64 mill US dollar), med mindre nye obligasjoner blir utstedt for å finansiere kjøp av de tre nye riggene.

10 Selskapets kontantbeholdning var på 9.85 mill US dollar per 31. desember Et nytt obligasjonslån for å kjøpe de tre nye riggene er under evaluering. Styrets signatur, Oslo 4. april 2014 Henrik Tangen, styreleder Synne Syrrist, styremedlem Henrik Krefting, styremedlem

11 Konsolidert regnskap 2013 Global Rig Company ASA RESULTATREGNSKAP Konsern (Tall i USD 1000) Note Note Salgsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m Avskrivning driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskriving anleggsmidler Rig mobilisering, service og forsyninger Forsikring av rigg og personell , 11 Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat , 13 Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt , 13 Annen rentekostnad 9, Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Anvendelse

12 Konsolidert regnskap 2013 Global Rig Company ASA BALANSE Konsern (Tall i USD 1000) Note Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Kjøretøy og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 0 0 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kontantbeholding Bankinnskudd, kontanter o.l Sum kontanter og bankinnskudd o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

13 Konsolidert regnskap 2013 Global Rig Company ASA BALANSE Konsern (Tall i USD 1000) Note Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond , 5 Annen innskutt egenkapital 2, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Obligasjonslån Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den 4. april 2014 Henrik Tangen Styrets leder Synne Syrrist Styremedlem Johan Henrik Krefting Styremedlem Herman Edward Mcinnis Administrerende direktør

14 Konsolidert regnskap 2013 Global Rig Company ASA KONTANTSTRØM Konsern (Tall i USD 1000) Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt (Gev.)/tap ved salg driftsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Endringer i kundefordringer Endringer i leverandørgjeld Effekt av valutakurs endringer Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra opersjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler Netto endring i konsernintern lånesaldo Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av kortsiktig gjeld Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av egenkapital Netto kontanstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler jan Betalingsmidler des

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Riggenes driftsytelse var god, med en unyttelsesgrad på 99 % og en TRIR (Total Recordable Incidence Rate) på 1.8.

Riggenes driftsytelse var god, med en unyttelsesgrad på 99 % og en TRIR (Total Recordable Incidence Rate) på 1.8. Styrets beretning og årsregnskap 2012 STYRETS BERETNING 2012 GLOBAL RIG COMPANY ASA OG KONSERNET 2012 Et bra år for Global Rig konsernet 2012 endte opp som det beste året i vår historie, med en EBITDA

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Å R S R A PP ORT 20 0 6

Å R S R A PP ORT 20 0 6 Å R S R A PP ORT 20 0 6 INNHOLD 5 Melding fra Administrerende Direktør 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 44 Selskapsregnskap

Detaljer

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning 2007 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fire halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip

Detaljer

GC RIEBER SHIPPING ASA

GC RIEBER SHIPPING ASA GC RIEBER SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 GC RIEBER SHIPPING ASA 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 7 / STYRETS ÅRSBERETNING 14 / ÅRSREGNSKAP KONSERNET GC RIEBER SHIPPING ASA 19 / NOTER

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2010 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Selskapets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2011 var 1 914 millioner kroner, tilsvarende 50 % i bokført egenkapitalandel.

Selskapets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2011 var 1 914 millioner kroner, tilsvarende 50 % i bokført egenkapitalandel. Årsrapport 2011 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne,

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA ÅRSRAPPORT 2010 UTARBEIDET I OVERENSSTEMMELSE MED FORENKLET ANVENDELSE AV INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER I SAMSVAR

ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA ÅRSRAPPORT 2010 UTARBEIDET I OVERENSSTEMMELSE MED FORENKLET ANVENDELSE AV INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER I SAMSVAR ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA ÅRSRAPPORT 2010 UTARBEIDET I OVERENSSTEMMELSE MED FORENKLET ANVENDELSE AV INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER I SAMSVAR MED DEN NORSKE REGNSKAPSLOVEN 3-9 Innhold Side Styrets

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

STYRETS BERETNING 2009

STYRETS BERETNING 2009 Side 1 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 STYRETSBERETNING2009 GLOBALRIGCOMPANYASAOGKONSERNET VIRKSOMHETENSART Global RigCompanyASA(heretterbenevntsom«selskapet»)ble etablert19.februar2007.selskapeteierog

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

2010 Årsrapport 2010

2010 Årsrapport 2010 2010 Årsrapport 2010 2 Innhold Nøkkeltall 3 En kort presentasjon 4-5 Norges rolle i Europas energiforsyning 6 Styrets årsberetning 2010 7-11 Regnskap - Bonheur konsolidert 12-61 Konsolidert oppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. AGASTIKONSERNET OG AGASTI HOLDING ASA ÅRSBERETNING Årsberetning Agastikonsernet Agastikonsernet består av morselskapet Agasti Holding ASA og de heleide datterselskapene Navigea Securities AS med tilhørende

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Melding til leseren:

Melding til leseren: ÅRSRAPPORT 2009 TGS 2 2 0 0 9 Å r s r a p p o r t Innhold Nøkkeltall 4 Styrets Beretning 6 Regnskap TGS Konsern 12 Noter til Konsernregnskapet 16 Regnskap Morselskap 37 Noter til Morselskapets Regnskap

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer