Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag. 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag. 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune."

Transkript

1 Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag 1. Navn 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune. 2. Formål og virkemidler 2.1 Andelslagets formål er å eie og drive lagets eiendom definert i 3 som er fellesareal for andelseierne. 2.2 Laget kan ta opp alle saker som er egnet til å fremme disse formål. Andelslaget skal også administrere de oppgaver som er felles for andelseierne og organisere vedlikehold på fellesområdene. I tillegg skal laget ta seg av og ivareta saker av interesse for andelseierne, og fungere som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser. 2.3 Lagets styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. 2.4 Andelslaget er partipolitisk uavhengig. 2.5 Laget skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i lagets virkeområde. 2.6 Andelslaget er medlem av Norges Velforbund. 3. Andelslagets geografiske område 3.1 Andelslagets eiendom består av gnr. 129 bnr. 479 i Ski kommune. 3.2 Området er inntegnet på vedlagte kart som inngår som del av vedtektene. 4. Juridisk person 4.1 A/L Kringsjå Grendelag er et andelslag med begrenset ansvar. 4.2 Andelseierne er overfor tredjemann ikke personlig ansvarlig for lagets forpliktelser, men svarer bare for sin innbetalte andel. 5. Medlemskap 5.1 Alle boligeiere og deres rettsetterfølgere i boligfeltet Kringsjå Grendelag har rett og er pliktig medlem i andelslaget, samt på en lojal måte å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og vedtak fattet av generalforsamling og styret. 5.2 Det pliktige medlemskapet følger av kjøpekontrakt eller annen skriftlig avtale samt sameielovens bestemmelser. 5.3 Ved eiendomsoverdragelse skal styret meddeles om kjøpers navn og adresse. Den nye eiers plikter til å betale kontingent inntrer fra og med overtagelsen av eiendommen. 5.4 Andelseier som flytter fra Grendelaget skal opplyse styret om sin nye adresse. 5.5 Andelen kan bare overdras sammen med eiendomsrett/festerett til bolig innen området definert i Andelslagets medlemmer er bundet av de vedtak som treffes av lagets generalforsamling og styret innenfor lagets vedtekter. 5.7 Andelslagets medlemmer forplikter seg til å holde sin eiendom med garasjeandel forsikret. Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag Side 1 av 6 A/L Kringsjå Grendelag 2006

2 5.8 Det forventes at hver andel stiller opp på 2 dugnadsdager per år, tilsvarende ca. 10 timer. Dugnader holdes vanligvis på våren før 17. mai og på høsten og går over 1 til 2 dager. Dugnaden blir annonsert gjennom oppslag ved postkassene og informasjonsskriv til andelseierne i god tid før selveste dugnaden starter. 5.9 Det er mulighet til å foreta annet forefallende arbeid på området definert i 3 som kan avregnes mot dugnadstimer dersom det ikke passer for en andel å delta på de tillyste dugnadsdagene. Dette avtales med leder for dugnadskomiteen Dersom en andelshaver ikke kan delta på en dugnad, eller ikke deltar på de tillyste dugnadsdager, kan styret fakturere vedkommende for en godtgjørelse til andelslaget. Godtgjørelsen vil da regnes ut fra den markedsbaserte prissetting andelslaget ville fått, ved å sette arbeidet ut til en ekstern operatør Det gis anledning til å søke om dispensasjon ved skjellig grunn fra å betale en godtgjørelse. Skriftlig søknad behandles av styret for hver enkelt andelseier Styrets medlemmer samt komitélederne (unntatt valgkomiteen) er fritatt for all dugnad. De øvrige medlemmene i komiteene og i valgkomiteen er fritatt for én -1- dugnad. Dette ansees som en godtgjørelse for nedlagt arbeid for grendelaget Andelseiernes innskudd utgjør kr Beløpet er fordelt på 50 andeler à kr Kontingent 6.1 Andelseierne betaler årlig kontingent og deltar i nødvendig finansiering av lagets oppgaver samt en forholdsmessig andel av administrasjonskostnadene. 6.2 Generalforsamling fastsetter medlemskontingenten som innbetales innen en fastsatt frist kvartalsvis. Kontingentens størrelse fastsettes av generalforsamlingen, maksimalt beløp er kr ,- pr. år. 6.3 Styrets leder og andelslagets kasserer fritas for kontingent betaling som honorar for stor arbeidsmengde i sammenheng med sine verv. 6.4 Generalforsamlingen kan også med vanlig flertallsbeslutning fastsette et nærmere bestemt beløp - begrenset oppad til 2 ganger maksimalt beløp for kontingenten pr. år - som skal betales av medlemmene når det er nødvendig for å dekke ekstraordinære utgifter til tiltak innenfor formålets ramme. 6.5 Generalforsamlingen kan videre med 3/4 flertall vedta låneopptak og pantsettelse/salg av lagets eiendom, samt pålegge andelshaverne økonomiske forpliktelser ut over det beløp som er nevnt ovenfor 6.6 Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan etter purring bli ilagt følgende sanksjoner/krav etter vedtak fra styret: - Krav om betaling med tillegg av påløpte renter, beregnet i henhold til Lov av 17. des nr. 100 (Forsinkelsesrenteloven), evt. rettslig pågang. Evt. kostnader for rettslig pågang må bæres av andelseier som blir stevnet. - Bortfall av vedtektenes oppstilte rettigheter, herunder adgang og stemmerett til generalforsamling og styret, samt valgbarheten til disse organer. 7. Generalforsamling 7.1 Andelslagets øverste myndighet er generalforsamlingen. 7.2 Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av mars måned hvert år. 7.3 Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. I varselet skal det også angis innen hvilken frist forslag til saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være innsendt til styret. 7.4 Innkallingen skjer skriftlig og sendes alle andelseiere hvis adresse er kjent senest én uke før generalforsamlingen, og skal angi de saker som skal behandles på generalforsamling. Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. 7.5 Alle andelseiere har adgang til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag Side 2 av 6 A/L Kringsjå Grendelag 2006

3 7.6 På generalforsamlingen har hver andelseier én stemme. Andelseierne kan møte personlig eller ved fullmakt la seg representere av en annen andelseier eller husstandsmedlem over 18 år. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan (evt. kan ikke) skje ved skriftlig fullmakt. 7.7 Stemmerett forutsetter at kontingent er betalt. 7.8 En andelseier/husstandsmedlem kan bare møte med 1 fullmakt. Alle valg og avgjørelser på generalforsamlingen treffes ved alminnelig flertall, med de unntak som fremgår av de andre paragrafene i vedtektene. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelt stemme. Votering skal skje skriftlig hvis en eller flere stemmeberettigede forlanger det. 7.9 Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: - Konstituering av generalforsamlingen og godkjenning av innkallelse - Årsberetning fra styret og komiteer - Revidert regnskap og anvendelse av overskudd eller dekning av tap - Meddelelse av ansvarsfrihet for styret. - Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent. - Valg av styremedlemmer jfr Valg av styrets leder bl. valgte styremedlemmer jfr Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse for denne. - Valg av ledere til dugnads- og velferdskomiteen samt medlemmer til komiteene - Valg av valgkomiteen - Andre eventuelle saker som uttrykkelig er nevnt i innkallingen Det velges en møteleder til å lede generalforsamling og en -1- referent. Møteleder behøver ikke være medlem i andelslaget Det velges to -2- representanter blant de fremmøtte medlemmene på generalforsamlingen til å undertegne protokollen Generalforsamlingens beslutninger og dissenser skal protokolleres og sendes samtlige medlemmer Styremedlemmer velges for to år av gangen. Blant valgte styremedlemmer velges styrets leder for ett år av gangen av generalforsamlingen. Revisor(er) velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges Lederne i dugnads- og velferdskomiteen er automatisk vara medlemmer i styret 7.15 Det er ikke ønskelig at valgte medlemmer kan ha samme verv lenger enn 8 år av gangen Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke- foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, skal anses som ikke avgitte Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall) Generalforsamlings beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet Revisoren(e) og valgkomiteen rapporterer direkte til generalforsamling Generalforsamling kan ved alminnelig flertallsvedtak kun fatte vedtak som faller innenfor foreningens normale formål. 8. Ekstraordinær generalforsamling 8.1 Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst 3 andelseiere kommer med skriftlig krav om det. 8.2 Innkallingen skjer skriftlig og sendes alle andelseiere hvis adresse er kjent senest én uke før generalforsamlingen, og skal angi de saker som skal behandles på generalforsamling. Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. 8.3 Avvikling følger samme prosedyre som ved ordinær generalforsamling jfr. 7. Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag Side 3 av 6 A/L Kringsjå Grendelag 2006

4 9. Medlemsmøter 9.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst én uke i forveien. 10. Andelslagets ledelse (styret) 10.1 Andelslaget ledes av et styre som er lagets øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av laget Lagets styre skal bestå av 4 medlemmer som velges av og blant andelseierne eller andelseiernes husstandsmedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. I tillegg er det 2 vara medlemmer (leder av velferds- og dugnadskomité). Hver andel kan kun stille med 1 representant i styret Andelseierne er forpliktet til å motta valg til styret, men er ikke forpliktet til å motta gjenvalg når de sitter i styret Styret skal: - Iverksette generalforsamlings vedtak og bestemmelser, herunder vedtak - rettet mot et medlem som unnlater å betale kontingenten - Stå for andelslagets daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser - Forvalte andelslagets eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med lagets økonomi - Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. - Etter beste evne søke og oppfylle andelslagets formål etter gjeldende vedtekter. - Representere grendelaget utad - Sørge for at andelslaget er forsvarlig forsikret ut fra de verdier laget innehar og den virksomhet som bedrives 10.5 Styret konstituerer seg selv Styret har disposisjonsrett over andelslagets midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak fattet av generalforsamlingen. Alle utbetalinger skal attesteres av styrets leder og kasserer før utbetaling Uten samtykke fra generalforsamling har styret imidlertid ikke adgang til å treffe beslutninger av større betydning for laget, herunder salg av fast eiendom Styret disponerer et beløp under posten administrasjonskostnader i regnskapet til gaver, evt. tilstelninger for styrets medlemmer, lagets andre komiteer og andre som har gjort en innsats for laget. Beløpets størrelse fastsettes til enhver tid av generalforsamling Styrets leder og kasserer meddeles prokura Styret holder møte når leder bestemmer eller minst to av styremedlemmene forlanger det. Et vara medlem kan - men må ikke - møte på styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig Alle andelseiere har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom styret anser det å være til lagets beste. Utover dette har andelseierne ikke rett til løpende innsyn i styrets arbeid mellom generalforsamlingene Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig. Eventuelle dissenser skal protokolleres Styrets leder - eller i hans/hennes fravær fungerende leder - leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme Et styremedlem kan ikke avgi stemme i saker hvor dette har særinteresser på tvers av lagets interesser Dersom styremedlemmene skal motta godtgjørelse for utførelsen av vervet, skal godtgjørelsen fastsettes av generalforsamlingen med virkning for kommende styreperiode. Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag Side 4 av 6 A/L Kringsjå Grendelag 2006

5 11 Regnskap og revisjon 11.1 Regnskapsåret går fra 1/1-31/ Styret skal påse at regnskap blir ført Lagets regnskap revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor som velges av generalforsamlingen. 12. Vedtektsendringer 12.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom generalforsamling ikke har besluttet noe annet Vedtektsendringer kan og vil aldri ha tilbakevirkende kraft. 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling Oppløsning av andelslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Oppløsning må bli vedtatt med minst 2/3 flertall av alle andelshavere. Skjer så innkalles det til et ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal være gyldig, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall av alle andelshavere. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas 13.2 Hver andelseier skal etter oppløsning få tilbakebetalt sin andel etter oppløsning og gjeldsavleggelse. Utover dette har ingen medlem krav på lagets midler Andelslagets gjenværende midler tilfaller det formål laget arbeider for å fremme, ved at disse brukes til gjenstående arbeider på området definert i Sammenslutning med andre lag/foreninger eller deling av laget anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring ( 12). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som generalforsamling skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra lagets kreditorer. 14 Parkering og kjøring til eiendom 14.1 Parkeringsplassen bak garasjene skal ikke brukes til hensetting av biler (registrerte/uregistrerte), evt. andre kjøretøyer Hvis noen har behov for å la en bil (e.l.) bli stående ubrukt bak garasjene for en periode, kan man kontakte styret for midlertidig tillatelse, og i samarbeid finne frem til en egnet plass for en periode Det er ikke tillatt å parkere på feltets veier Det er ikke tillatt å parkere slik at gang- og kjøreveiene på feltet sperres for annen trafikk, som for eksempel ambulanse eller brannvesenet Følges ikke disse regler har styret anledning til å få tauet bort kjøretøyet, og eier må selv bekoste borttauingen Kjøring til egen eiendom er tillatt i begrenset tid til for eksempel av- og pålasting, pakking, vask og lignende, og skal ellers ikke forekomme 14.7 Kjøring til og fra egen eiendom skal foregå i gå hastighet 14.8 Dette gjelder også kjøring med sykler, mopeder og motorsykler på område definert i 3. Farten skal tilpasses slik at uhell og ulykker unngås 14.9 Følges ikke disse reglene kan dette føre til bortfall av vedtektenes oppstilte rettigheter, herunder adgang og stemmerett til generalforsamling og styret, samt valgbarheten til disse organer. I tillegg forbeholder grendelaget seg retten til å bøtelegge andelseiere ved gjentatte brudd av ovennevnte regler. Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag Side 5 av 6 A/L Kringsjå Grendelag 2006

6 15 Dyrehold 15.1 På generelt grunnlag er dyrehold tillatt på lagets område definert i Andelseiere bes å ta alminnelig hensyn til nabolaget ifm dyrehold og påse at dette ikke er til sjenanse for andre andelseiere Hunder skal holdes i bånd på området definert i 3. På egen eiendom kan andelshaver bestemme selv dog alltid slik at det er i samsvar med Styret kan pålegge andelseiere som ikke følger vedtektenes regler spesielle tiltak. 16 Ro og orden 16.1 Andelseiere bes å ta alminnelig hensyn til hverandre 16.2 Det bør ikke foregå aktiviteter som lager sjenerende støy så som snekring, mekking, bruk av motorisert verktøy/redskap m.m. etter kl av hensyn til nabolaget Høytspilling av musikk bør ikke skje etter kl på uteområder og innendørs etter kl dersom dette er til sjenanse for andre medlemmer i laget 16.4 Andelseiere kan fravike denne regelen dersom dette er avklart og godkjent av husrekkene i umiddelbar nærhet. 17 Vedlikehold 17.1 Andelseiere har ansvar for all vedlikehold på egen eiendom Andelseierne bes å holde alminnelig orden og ryddighet på egen eiendom 17.3 Ingen skal foreta endring på bygning eller i verksette arbeide på egen eiendom i strid med de til enhver tid gjeldende regler fastsatt av Ski kommune I de tilfeller der området definert i 3 berøres av vedlikeholdsarbeid på egen eiendom eller bygningsmessige endringer (innvendig eller utvendig) skal styret varsles særskilt i god tid før arbeidet starter, senest 14 dager før planlagt oppstart Fasadevedlikehold skal foretas samlet for hver husrekke etter avtale eierne i mellom For kloakk og avløp gjelder det i tillegg særskilte vilkår definert i Alle rør og ledninger som er under jord dvs. ikke synlig ansees å være andelslagets ansvar selv om det skulle ligge utenfor området definert i 3. Kummer og drenering ansees å være andelseiernes ansvar for den respektive husrekken Styret kan pålegge andelseiere vedlikeholdsarbeid på egen eiendom i spesielle tilfeller som for eksempel når andelseiers eiendom er til stor sjenanse for øvrig nabolag og/eller gjør at boligfeltets attraktivitet i eiendomsmarkedet forringes i vesentlig grad 18 Forholdet til annen lovgivning 18.1 I den utstrekning disse vedtekter ikke inneholder avvikende bestemmelser, skal lov om sameie av 18. juni 1965 nr. 5 komme til anvendelse. Nye reviderte vedtekter er vedtatt på årsmøte 23. mars 2006 og erstatter alle tidligere vedtekter. Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag Side 6 av 6 A/L Kringsjå Grendelag 2006

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015 I Kringsjå Grendelag bor vi tett og det er viktig at alle tar hensyn til våre naboer det er det som gjør området vårt så hyggelig å bo i. Siden vi er selveiere for våre boliger vil ikke vedtektene våre

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

1. Navn. område. Grendee lag. 3.1 Grendelagets. stedets sosiale. Granh augåsen. felles interesse. kommunen og. en del av.

1. Navn. område. Grendee lag. 3.1 Grendelagets. stedets sosiale. Granh augåsen. felles interesse. kommunen og. en del av. VEDTEKTER FOR GRANHAUGÅSEN GRENDELAG Vedtekter for Granhaugåsen Grendelag stiftett 25. juli 2001. Vedtatt på årsmøtet den 14. februar 2011. 1. Navn Foreningens navn er Granhaugåsen Grendelag. 2. Formål

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

7. Generelle bestemmelser: A Retningslinjer for «form og farge» B Grøntanlegg trær fritidsanlegg m.v. C Parkering D Salg av bolig

7. Generelle bestemmelser: A Retningslinjer for «form og farge» B Grøntanlegg trær fritidsanlegg m.v. C Parkering D Salg av bolig VEDTEKTER FOR SKOGEN SØR VELFORENING 1. Definisjon 2. Formål og Virkemidler A Formål B Medlemskap C Uttalelser 3. Delegering av myndighet 4. Organer: A Generalforsamlingen B Velforeningens styre 5. Bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01. VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.2009 1 Borettslagets navn Borettslagets navn (foretaksnavn) er

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006.

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006. VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Brl. Rosenhof

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag 5449konstituerende generalforsamling INNKALLING TIL KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grenseveien 30 brl, avholdes onsdag 3. april 2002, kl. 17.00 i Oslo Kongressenter,

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15. mars 2006 i henholdt til Lov om borettslag av 6. juni 2003 nr 39. Endret i ordinær generalforsamling 17.06.2009 Endret i ordinær

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG STYRET I A/L SJØHAUG INNKALLER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL 12.00 SKARMYRA ALLAKTIVITETSHUS CAFE Skolegata 2, Moss REGISTRERING OG UTDELING AV STEMMESEDDLER

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5.

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. Vedtekter for Oksval II Sameie 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. sept 1989 3. Revidert på sameiemøte 17. april 2002 4. Revidert på

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

Lover For DRØBAK GOLFKLUBB

Lover For DRØBAK GOLFKLUBB Lover For DRØBAK GOLFKLUBB Lov for Drøbak Golfklubb (heretter DGK), stiftet 31. oktober 1988 med senere endringer, senest av 1. mars 2012 godkjent av Akershus idrettskrets den 1. november 2012. 1 Formål

Detaljer

SAMEIERVEDTEKTER FOR BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 26.02.1987. Sist endret på ordinært sameiermøte 19.04.2007.

SAMEIERVEDTEKTER FOR BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 26.02.1987. Sist endret på ordinært sameiermøte 19.04.2007. SAMEIERVEDTEKTER FOR BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtatt på sameiermøte 26.02.1987. Endret på sameiermøte 01.03.1988, 19.03.1990, 19.03.1991, 25.03.1993, 06.04.1994, 13.02.1996, 17.04.1996, 12.06.1996, 27.11.1996,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. BEVERVEIEN BORETTSLAG Org. nr: 951 980 137

VEDTEKTER FOR. BEVERVEIEN BORETTSLAG Org. nr: 951 980 137 VEDTEKTER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG Org. nr: 951 980 137 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt i ordinær generalforsamling 25. april 2006, med senere og sist ved ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer