Styret legger i denne sak fram forslag til reviderte vedtekter for Mørvika vel. Endringene må vedtas av årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret legger i denne sak fram forslag til reviderte vedtekter for Mørvika vel. Endringene må vedtas av årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer"

Transkript

1 Mørvika Vel Årsmøtet FORSLAG TIL REVIDERTE VEDTEKTER FOR MØRVIKA VEL Sammendrag Styret legger i denne sak fram forslag til reviderte vedtekter for Mørvika vel. Endringene må vedtas av årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer På årsmøtet i 2016 ble styrets fullmakt til å foreta disposisjoner økt til kr , og vedtektene ble endret tilsvarende. Samtidig ble foreslått at det utarbeides årsbudsjett som forelegges årsmøtet til godkjenning. Styret er enig i dette, og mener at årsmøtets behandling av budsjett bør fremgå av vedtektene. Ved at velet har et budsjett kan styrets fullmakter forenkles og bedre presiseres. Styret valgte samtidig å gjennomgå alle paragrafer i vedtektene for å sikre at disse er i tråd med dagens praksis og at de er entydige og presise. Styret fant at mange formuleringer er noe uklare, at en del formuleringer med fordel kan sløyfes mens andre, som i dag er spredd på flere paragrafer, kan samles. Endringene i forslaget er knyttet til følgene: Formålsparagrafen ( 1) forenkles Det vedtektsfestes at velet også ivaretar fellesinteresser knyttet til hovedatkomstveier ( 2) (som i dag tilligger styret, men ikke fremgår av vedtektene). Dersom det vedtas å etablere et felles veilag utgår dette, og tekst merket med (*) endres. Det vedtektsfestes at velet ikke har ansvar for vann- og avløpssystem ( 2), og at det også tas inn tilsvarende formulering dersom det blir etablert et felles veilag (jfr. Punktet ovenfor) og et eventuelt «bryggelag». Dagens bestemmelser om at medlemskap også omfatter familiemedlemmer foreslås fjernet idet medlemskap er knyttet til eierskap. Tilsvarende foreslås begrensning om at styrets leder kun kan gjenvelges for tre perioder fjernet. Det foreslås en ny paragraf ( 3) som fastslår at årsmøtet er velets øverste myndighet, samt styrets overordnede ansvar. Samtidig foreslås det at paragrafen knyttet til årsmøtets myndighet kommer før paragrafen om styrets myndighet. Krav til behandling av et budsjett vedtektsfestet som en oppgave for årsmøtet ( 4) Styrets fullmakter presiseres bedre og endres som følge av et budsjett ( 5). Det presiseres samtidig at styret ikke har fullmakt til å ta opp lån. Side 1 av 9

2 Det foreslås at antall skriftlige fullmakter begrenses til to per møtende medlem ( 4) Vedtak om oppløsning av velforeningen foreslås endret fra ¾ av fremmøte medlemmer til 2/3 av samtlige medlemmer. I tillegg foreslås det å vedtektsfeste prosedyre for hvordan en eventuell oppløsning skal gjennomføres ( 7). I tillegg til disse endringer har styret foreslått en del språklige endringer (eks. formann erstattes med leder). Saksbehandlingsregler knyttet til årsmøtet er samlet og tatt inn først i 4, bl.a. ved å samle og presisere bestemmelser opplistet under dagsorden for årsmøtet og bestemmelser i nåværende 7 og 6. Forslag til reviderte vedtekter I dette kapitel redegjør styret for sitt forslag til reviderte vedtekter. Hele forslaget til reviderte vedtekter er tatt inn i neste kapitel: Forslag til vedtak. Nåværende vedtekter følger som vedlegg til dette saksframlegg. Styret foreslår at vedtektene får følgende syv paragrafer: 1 Formål 2 Virkeområde og medlemskap 3 Organisering 4 Årsmøtet 5 Styret 6 Mislighold 7 Oppløsning Kort beskrevet inneholder de enkelte paragrafer følgende: Velets formål ( 1) forenkles til kun å fastslå at vi er opprettet for å ivareta fellesinteresser for hytteeiere på Mørvikodden hyttefelt, som er den betegnelse kommunen har satt på området gjennom vedtatt reguleringsplan. Bestemmelser knyttet til hvilket område og til medlemskap fremgår av 2. Velet ivaretar i dag veivedlikehold av hovedatkomstveien på området samt at styret oppnevner en representant til Malla Varpet. Felles interesser knyttet til hovedatkomstveien bør derfor fremgå av vedtektene. For at det ikke skal være uklarheter om velets ansvar for f.eks. vann og avløp bør det fremgå av vedtektene at dette ansvaret er lagt til andre. Dersom det blir opprettet et felles veilag og eventuelt et eget «bryggelag» bør det også tas inn i denne paragraf. Vi tror at dette vil gjøre det enklere for gamle og nye hytteeiere å se hva velet faktisk har og ikke har ansvaret for. Selv om velet vil ivareta interessene til alle bør medlemskapet knyttes til eier(e) av hytter, og passus om at medlemskapet omfatter alle familiemedlemmer foreslås fjernet. Side 2 av 9

3 Nåværende vedtekter har ingen paragraf som fastslår den overordnede organisering av velet. Det foreslås at organisering tas inn i en egen paragraf ( 3), og at det fremgår at årsmøtet er velets øverste beslutningsorgan. Av paragrafen fremgår det også hva som er styrets hovedansvar. Nåværende innhold i 5 om årsmøtet videreføres, men styret mener det er riktig at årsmøtets oppgaver kommer før styrets oppgaver. Paragrafen blir derfor 4 i styrets forslag. Foruten at bestemmelser knyttet til innkalling og saksbehandling er samlet først i paragrafen er det foretatt en realitets endring. Dette er et krav om at årsmøtet skal behandle styrets forslag til budsjett for kommende år. I tillegg har vi også presisert at årsmøtet i tillegg til kontingent også vedtar veiavgift (ved etablering av et felles veilag utgår dette). Styrets oppgaver og myndighet, foruten den overordnede myndighet som fremgår av 3, er samlet i 5. Det foreslås en presisering om hvorledes frafall av et styremedlem skal håndteres frem til nytt medlem kan velges av årsmøtet, og at det er styret selv som fordeler vervene. Det er slikt det praktiseres, men nåværende vedtekter er uklare om det er årsmøtet eller styret som har dette ansvar. I tillegg foreslås det å fjerne begrensningen på at styrets leder kun kan gjenvelges for tre perioder. I nåværende vedtekter sies det «Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmene utover kontingenten», og «Styret kan ikke foreta disposisjoner utover kr Den siste ble endret fra ,-i årsmøtet Begge passusene er svært uklare. Når styret nå foreslår å vedtektsfeste kravet til et budsjett, bør styrets fullmakter knyttes til et slikt budsjett. Styret forslår derfor følgende nye tekst: «Styret skal behandle saker som hører inn under velets formål og virkeområde og sikre at de vedtak årsmøtet fatter blir gjennomført. Styret skal utøve sin virksomhet i.h.t budsjett vedtatt av årsmøtet. Styret har fullmakt til å omdisponere inntil kr , mellom budsjettposter for å sikre løpende drift, fremdrift i tiltak samt møte uforutsette hendelser.. Styret har ikke fullmakt til låneopptak uten forutgående vedtak av årsmøtet» Selv om det vedtas et budsjett kan det / vil det oppstå situasjoner hvor det er behov for å omdisponere midler. Det vil være uhensiktsmessig å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å vedta slike omdisponeringer, derfor foreslås at å vedtektsfeste at styret har en slik fullmakt. Styret har foreslått at grensen settes som nå til kr Dagens vedtekter har ingen bestemmelser om hvem som forplikter styret, dvs. at hele styret i dag må underskrive på endringer i bankkonti etc. Det foreslås at det er styrets leder og kasserer som forplikter velet ved sine underskrifter. Bestemmelsen om mislighold er videreført fra nåværende vedtekter, men lagt i til en egen paragraf ( 7). Dersom velet vedtas oppløst mener styret at et vedtak skal fattes av 2/3 av samtlige medlemmer og ikke som i dag av ¾ av frammøtte medlemmer. Styret mener også at bestemmelsen om at velets midler ved en oppløsning skal tilfalle velets formål ikke er presis nok. Styret mener at det bør vedtektsfestes en prosedyre for oppløsning bl.a. gjennom valg av et avviklingsstyre med fullmakt til å forberede og foreta avviklingen. Slike bestemmelser er inntatt i 9. Side 3 av 9

4 FORSLAG TIL VEDTAK: Følgende reviderte vedtekter vedtas som vedtekter for Mørvika Vel: 1 Formål Mørvika vel har som formål å ivareta fellesinteresser for hytteeiere på Mørvikodden hyttefelt 2 Virkeområde og medlemskap Velets virkeområde er begrenset til hyttetomter utskilt fra eller festet fra grn 23 bnr. 17 i Halden kommune samt fellesområdene på Mørvikodden hyttefelt og hovedadkomstveier (*) til hyttefeltet. Eiere av hytter på hyttefeltet kan være medlemmer av velet. Medlemskapet er frivillig. Alle hytteeiere må betale for veivedlikehold for å få adgang til å benytte felles adkomstveier (*). Medlemskapet følger kalenderåret, og må skriftlig sies opp innen utgangen av året. Medlemmer over 18 år er valgbare til velets styrende organer. Velet skal ivareta god kontakt med grunneier av gnr. 23 bnr. 17 i Halden kommune og kommunens styrende organer. Tvister mellom grunneier og enkelt medlemmer er velet uvedkommende. Dersom tvisten er av almen karakter anses den som en del av velets formål, og skal ivaretas av velet. Tvister mellom medlemmer kan behandles av styret dersom de berørte medlemmer ønsker det. Velet har ikke ansvar for drift av felles vann- og avløpssystem, som ivaretas av Mørvika Vann- og Avløpsforetak. (*) 3 Organisering Velets øverste besluttende myndighet er årsmøtet. Den daglige virksomhet ledes av et styre valgt av årsmøtet. Styret har fullmakt til å opptre på samtlige medlemmers vegne i alle forhold som går inn under velets formål. Styret ivaretar også det løpende samarbeid med Mørvika Vann-og Avløpsforetak (*). 4 Årsmøtet Årsmøtet avholdes 2. søndag i juli. Innkalling sendes medlemmene pr. mail senest 14 dager før møtet. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Dersom tidspunkt for møter må endres skal styret melde dette til medlemmene senest innen en måned før møtet. Saker som medlemmene ønsker fremmet for årsmøtet må være styret i hende senest en måned før årsmøtet. Side 4 av 9

5 Saker som tas opp under eventuelt på dagsorden kan drøftes, men ikke realitetsbehandles på årsmøtet. Årsmøtet kan vedta at saken oversendes styret for videre behandling. Hvert medlem (hver hytte) har kun 1 stemme. Skriftlige fullmakter kan gis, begrenset til to pr. medlem. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Øvrige saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken med møteleders stemme. Når det foreligger forslag på flere kandidater til styret eller ved stemmelikhet skal valget skje skriftlig. Årsmøtet ledes av styrets leder eller den han/hun bemyndiger. Årsmøtet skal behandle: 1 Godkjenning av dagsorden og merknader til innkallingen 2 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 3 Styrets beretning 4 Årsregnskap og revisors beretning 5 Ansvarsfritak for styret 6 Styrets forslag til budsjett for kommende år, herunder forslag til årskontingent og veiavgift (*) 7 Øvrige saker som nevnt i innkallingen 8 Valg av styrets leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og 2 medlemmer til valgkomiteen 9 Informasjon og eventuelt Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt av årsmøtet. 5 Styret Velet ledes av et styre på 5 fem - medlemmer Styrets leder velges av årsmøtet for ett år om gangen, de øvrige medlemmer for to år av gangen. Varamedlemmer velges for ett år om gangen. For å sikre kontinuitet er kun to av styrets medlemmer årlig på valg. Ved frafall av styremedlem trer varamedlem inn som fast styremedlem, inntil årsmøtet velger nytt styremedlem for resten av vedkommende valgperiode. Styrets leder, medlemmer og varamedlem kan gjenvelges. Styret fordeler selv vervene som nestleder, sekretær og kasserer. Styret er beslutningsdyktige når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederes stemme avgjørende. Styret fører protokoll for sine møte. Styret skal utpeke et av styrets medlemmer til styremedlem i Malla Varpet (*) Styret skal behandle saker som hører inn under velets formål og virkeområde og sikre at de vedtak årsmøtet fatter blir gjennomført. Styret skal utøve sin virksomhet i.h.t budsjett vedtatt av årsmøtet. Side 5 av 9

6 Styret har fullmakt til å omdisponere inntil kr mellom budsjettposter for å sikre løpende drift, fremdrift i tiltak samt møte uforutsette hendelser. Styret har ikke fullmakt til låneopptak uten forutgående vedtak av årsmøtet. Styret skal føre separate regnskaper for Mørvika vel og veivedlikehold (*) Styret forplikter velet ved underskrift av leder og kasserer 6 Mislighold Årskontingent og veiavgift (*) vedtatt av årsmøtet forfaller til betaling forskuddsvis. Styret avgjør hvorvidt et medlem, som etter purring, ikke betaler skyldig kontingent strykes som medlem. 7 Oppløsning Oppløsning av Mørvika vel kan kun behandles av årsmøte og krever 2/3 flertall blant velets medlemmer. Avstemmingen skal skje skriftlig. Ved oppløsning skal årsmøtet velges et styre på tre medlemmer med fullmakt til å forberede og å gjennomføre oppløsningen. Ved oppløsning skal Velets midler benyttes til tiltak som er i tråd med velets formål. Dersom det opprettes ett nytt organ for å ivareta fremtidige fellesinteresser for hytteeiere overføres midlene til dette organ. Dersom et slikt organ ikke etableres må årsmøtet vedta hvorledes midlene skal benyttes herunder om de skal tilbakeføres medlemmene iht en nærmere spesifisert fordelingsnøkkel vedtatt av årsmøtet. Når det valgte avviklingsstyre har forberedt oppløsningen legges saken fram for årsmøtet til endelig beslutning. Endring av forslaget dersom det etableres et felles veilag Det vises til egen sak til årsmøtet med forslag om å etablere et felles veilag. Dersom et slikt veilag blir vedtatt må styrets forslag til vedtekter endres på følgende punkter: 2 1. avsnitt. «og hovedatkomstveier til hyttefeltet» utgår 2 2. avsnitt. Setningen «Alle hytteeiere må betale for veivedlikehold for å få adgang til å benytte felles adkomstveier» endres til «Alle hytteeiere må betale årsavgift til Mørvikvegen Veilag for å få adgang til å benytte felles adkomstveier» 2 5. avsnitt endres til «Velet har ikke ansvar for drift av felles vann- og avløpssystem eller hovedatkomstvei, som ivaretas av h.h.v. Mørvika Vann- og avløp og Mørvikvegen Veilag» 3 2. avsnitt. Setningen «Styret ivaretar også det løpende samarbeid med veilagene knyttet til felles adkomstveier» endres til «Styret ivaretar også det løpende samarbeid med Mørvikvegen Veilag og Mørvika Vann- og avløpsforetak». 4 Under punkt 6 i hva årsmøtet skal behandle utgår «veiavgift» 5 4. avsnitt. Setningen «Styret skal utpeke et av styrets medlemmer til styremedlem i Malla Varpet» endres til «Styret velger et medlem til styret i Mørvikvegen Veilag». Side 6 av 9

7 5 8. avsnitt. Setningen «Styret skal føre separate regnskaper for Mørvika vel og veivedlikehold» utgår 6 1. avsnitt. «og veiavgift» utgår Mørvika, Cato Rød Styrets leder Knut Egger Varamedlem VEDLEGG: GJELDENDE VEDTEKTER FOR MØRVIKA VEL Side 7 av 9

8 GJELDENDE VEDTEKTER FOR MØRVIKA VEL 1 Mørvika vel har til formål å verne om: -Stedets interesser og sørge for god skikk og orden - Medlemmenes og fellesskapets rettigheter -Vei og vedlikehold Velet skal ha god kontakt med grunneier og Halden kommunes styrende organer. Velet er upolitisk 2 Vellets virkefelt er begrenset til områder som er utskilt som kjøpte eller bygslete hyttetomter på og under gnr. 23 brn. 17 I Halden kommune, herunder friarealer Vei og vedlikehold administreres av Mørvika Vei ved styret. Årsavgiften fastsettes av årsmøtet. 3 Medlemskap kan hytteeiere ha som har kjøpet eller bygslet grunn innenfor ovennevnte område. Medlemskapet omfatter også familiemedlemmer. Medlemmer over 18 år er valgbare til vellets forskjellige tillitsverv. Medlemsåret er kalenderåret. Årskontingentene betales forskuddsvis. Alle hytteeiere er forpliktet til å betale for veivedlikehold. Ved ikke å betale den årlige veiavgift, mister en retten til å kjøre på veien. Eventuelle utmeldelse av velet må skje skriftlig før årets utgang. Styret avgjør hvorvidt et medlem, som etter purring ikke betaler skyldig kontingent, strykes som medlem. 4 Vellet ledes av et styre på 5 leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Det velges også 2 varamedlemmer som har møteplikt. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Unntak kan gjøres for kontinuitet, slik at minst 2 av styremedlemmene ikke er på valg. Leder ved særskilt valg og for maks 3 perioder Valget skal skje skriftlig når forslag på flere kandidater eller ved stemmelikhet. Gjenvalg er tillatt. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret fører protokoll for sine møter. Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmene utover kontingenten Styret velger internt 1 medlem som observatør til styret i Malla Varpet. Styret tar opp til behandling saker som hører innunder formålsparagraf og som reises av medlemmene Tvist mellom grunneier og hytteeier er velet uvedkommende. Tvist av allmen karakter tar velet seg av. I saker som har karakter av tvist mellom medlemmer innbyrdes, skal styre straks gjøre oppmerksom på at en ikke kan behandle saken med mindre begge parter ønsker at styret skal uttale seg. Det føres separate regnskaper for veivedlikehold og Mørvika vel. Side 8 av 9

9 Styret, ved leder, gir fullmakt til kasserer ved disposisjon av bankkonti. Styret kan ikke foreta disposisjoner utover kr Årsmøtet avholdes 2. søndag i juli hvert år så sant mulig. Kunngjøring skjer med oppslag til medlemmene med minst 14 dagers varsel. Eventuelle endringer kan kun skje ved minimum 1 måneds skriftlig varsel enkeltvis til medlemmene. Årsmøtet ledes av styremedlemmene. Årsmøtet behandler 1. Innkalling, merknader 2. Styrets beretning 3. Årsregnskap/revisors godkjennelse 4. Ansvarsfritak for styret 5. Protokoll underskrives av 2 medlemmer av velet 6. Valg av: 1 leder, 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, 1 revisor, 2 medlemmer til valg komiteen 7. Fastsettelse av kontingent 8. Øvrige saker. Saker som medlemmene ønsker å fremme må være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet skal holdes 9. Eventuelt. Det kan ikke fattes beslutning i saker som tas opp under dette punkt uten alminnelig flertall av fremmøte medlemmer. Bare saker som kan være retningsgivende for kommende styre kan tas opp. Ved avstemming har hvert medlem (hytteeier) kun 1 stemme. Skriftlig fullmakt kan gis.. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall blant fremmøtte medlemmer. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt av årsmøtet 6 Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. 7 Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av avgitte stemmer. 8 Oppløsning av Mørvika vel kan kun behandles av årsmøte og krever ¾ av de avgitte stemmene. Avstemmingen skal skje skriftlig. 9 Ved oppløsning av Mørvika vel tilfaller alle midler vellets formål i henhold til 1 Side 9 av 9

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7.september 2016 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel 1. Navn Foreningens navn er Sandtorv Vel 2. Formål og virkemidler 2.1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/06-2007. Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 1. Navn Foreningens navn er Heistadmoen Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/ VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/10-2007 1. MEDLEMSKAP Wessel vel er en partipolitisk nøytral forening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra gnr. 6, bnr. 56 i Vestby kommune.

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Vedtatt av årsmøtet den 5. mars 2016 (Rettelser gjort i h.t. krav fra NKK.). Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1 1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte

VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte 8.9.2015 1 - Lagets navn Lagets navn er Eigelandsdalen grunneierlag. 2 - Organisasjonsform Grunneierlaget organiseres i Enhetsregisteret

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år. Vedtekter Vedtekter for BLÅHVALANE. (SFSK) Stiftelsesdato 31.12.2001 Org.nr 990327130 1 FORMÅL Blåhvalane er en uavhengig supporterklubb, som har som hovedmål å støtte Sandefjord Fotballklubb. Ved en eventuell

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

Vedtekter for Gjevik Vel

Vedtekter for Gjevik Vel 1 Vedtekter for Gjevik Vel Gjevik Velforening ble stiftet 25.05.1942. På generalforsamling i 1964 så ble det vedtatt vedtektsendringer, som har vært gjeldene vedtekter fram til nå. De nedenstående vedtektene

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening).

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening). VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOGENFELTET VEL Som vedtatt på stiftelsesmøte 21. januar 2015 1 Navn og foretaksform (1) Foreningens navn er Skogenfeltet vel. (2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter for Buskerud Harehundklubb

Vedtekter for Buskerud Harehundklubb Vedtekter for Buskerud Harehundklubb Vedtekter for Buskerud Harehundklubb (BHK) stiftet 9.12.1948 Vedtatt av årsmøtet den 5. juni 2012 Vedtektene er godkjent av Norske Harehund Klubbers Forbund(NHKF) for

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet 27.08.2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Romerike AgilitySportsKlubb og forkortes til RASK. Klubben er selvstendig

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Innholdsfortegnelse 1 Navn 2 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 2 3 Formål 2 4 Årsmøtet 2 5 Lokalstyret 4 6 Nominasjonskomiteen 5 7 Kontingent 5 8 Innmelding og utmelding

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Harstad Båtforening VEDTEKTER. Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført , siste endring utført ved årsmøtet 2015.

Harstad Båtforening VEDTEKTER. Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført , siste endring utført ved årsmøtet 2015. Harstad Båtforening VEDTEKTER Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført 1971 2013, siste endring utført ved årsmøtet 2015. Foreningen ble stiftet 1. januar 1964 1 I. Navn og Formål

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

VEDTEKTER FOR HESTHAGAN BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR HESTHAGAN BÅTFORENING VEDTEKTER FOR HESTHAGAN BÅTFORENING Vedtekter for Hesthagan Båtforening, vedtatt den 17.03.2013 1 Båtforeningens navn Foreningens navn er Hesthagan Båtforening 2 Båtforeningens stiftelse vedtekter ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) 1 Formål 1.1 Organisasjonens navn er Artistorganisasjonen GramArt. 1.2 GramArt har til oppgave å arbeide for,

Detaljer