HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26 34/2009 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 14:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Lars Egedahl, leder Nils Halvor Loftsgård Torill Karlsrud Ingvar Svendsen Brita Sommer Magne Berg Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Tor Olav Røisgaard Følgende varamedlemmer møtte: Målfrid B. Bergstøl Følgende fra administrasjonen møtte: Fagsjef Fra kl til kl orienterte Svin Erik Lund om viltnemndas arbeid og ansvarsområder. Protokollen godkjent: Lars Egedahl Leder Unni Wetlesen Politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 26/09 Søknad om delfinansiering av prosjekt, omdisponering av tilskudd bevilget i NMK-sak PS 27/09 Driftsendring Bakke Øvre, ny behandling av sak 72/07. PS 28/09 Søknad om dispensasjon for etablering av midlertidig massetak. Gnr/bnr. 154/3 og 155/1, Åbuktdalen. PS 29/09 Dispensasjon og melding om tilbygg til hytte på Dagalifjell. Gnr.7, bnr.1, festenr.92. Svein Holter, Drammen. PS 30/09 Ny behandling av søknad om ny seterbu på Gvamsstra. PS 31/09 PS 32/09 PS 33/09 PS 34/09 Ny seterbu på Storestøl. Søknad om dispensasjon for melding om renovering og tilbygg til hytte på Imingfjell. Langli, gnr. 25, bnr.2, festenr.45. John Egil Iversen, Kongsberg. Ny behandling. Søknad om dispensasjon for deling av tomt til fritidsformål. Granåset gnr. 57, bnr. 1. Ragnhild og Torvald Karlsrud, Uvdal. Søknad om støtte til videreutvikling av lokalmatkonsept Mat fra Numedal Middelalderdalen. Ny behandling. Lukket/åpent PS 26/09 Søknad om delfinansiering av prosjekt, omdisponering av tilskudd bevilget i NMK-sak Nore og Uvdal kommune ser positivt på å støtte et utviklingsprosjekt innenfor kulturbasert næringsutvikling som skal kvalitetssikre og videreutvikle lokale bedrifter innenfor opplevelser, servering, overnatting og gjøre dem bookbare. Tidligere vedtatte kommunale tilskudd på kr i NMK sak 086/08 omdisponeres til formålet. Det forutsettes at forpliktende avtaler inngås mellom prosjektledelsen og de deltagende bedriftene som regulerer medvirkning, bedriftens egeninnsats og engasjement i prosjektgjennomføringen. Utbetaling gjøres ved at halvparten utbetales ved prosjektstart, sluttutbetaling gjøres med bakgrunn i prosjektets sluttrapport og revisorgodkjent regnskap.

3 Behandling i Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Torill Karlsrud (SP) framsatte rådmannens forslag med følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag: Styringsgruppas representant fra kulturarvstyret anmodes byttet ut med en representant fra næringslivet. Ved alternativ votering ble rådmannens forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer som ble avgitt for T. Karlsruds forslag. Vedtak i Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Nore og Uvdal kommune ser positivt på å støtte et utviklingsprosjekt innenfor kulturbasert næringsutvikling som skal kvalitetssikre og videreutvikle lokale bedrifter innenfor opplevelser, servering, overnatting og gjøre dem bookbare. Tidligere vedtatte kommunale tilskudd på kr i NMK sak 086/08 omdisponeres til formålet. Det forutsettes at forpliktende avtaler inngås mellom prosjektledelsen og de deltagende bedriftene som regulerer medvirkning, bedriftens egeninnsats og engasjement i prosjektgjennomføringen. Utbetaling gjøres ved at halvparten utbetales ved prosjektstart, sluttutbetaling gjøres med bakgrunn i prosjektets sluttrapport og revisorgodkjent regnskap. PS 27/09 Driftsendring Bakke Øvre, ny behandling av sak 72/07 Hovedutvalget for Næring, miljø og kommunalteknikk opprettholder vedtak 72/07, tilsagn om 10 % tilskudd og 10 % lån av godkjent kostnadsoverslag på kr til investeringer i tradisjonelt landbruk, oppad begrenset til kr i tilskudd og kr i rentefritt lån. Lån og tilskudd utbetales etterskuddsvis mot dokumentasjon av utgifter. Det må påregnes at deler av tilskuddet holdes tilbake til utbyggingen er ferdig og godkjent. Frist for ferdigstillelse av ombyggingen er satt til 31/ Virksomheten skal uoppfordret sende årsregnskap til kommunen, fra og med bevilgningsåret, til og med for siste året i avdragsperioden.

4 Behandling i Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Rådmannens forslag ble enst. vedtatt. Vedtak i Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Hovedutvalget for Næring, miljø og kommunalteknikk opprettholder vedtak 72/07, tilsagn om 10 % tilskudd og 10 % lån av godkjent kostnadsoverslag på kr til investeringer i tradisjonelt landbruk, oppad begrenset til kr i tilskudd og kr i rentefritt lån. Lån og tilskudd utbetales etterskuddsvis mot dokumentasjon av utgifter. Det må påregnes at deler av tilskuddet holdes tilbake til utbyggingen er ferdig og godkjent. Frist for ferdigstillelse av ombyggingen er satt til 31/ Virksomheten skal uoppfordret sende årsregnskap til kommunen, fra og med bevilgningsåret, til og med for siste året i avdragsperioden. PS 28/09 Søknad om dispensasjon for etablering av midlertidig massetak. Gnr/bnr. 154/3 og 155/1, Åbuktdalen. Med hjemmel i plan og bygningsloven 7 gis dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel samt bestemmelse om krav om reguleringsplan for etablering av midlertidig massetak, knusing og lagring av masse i nordre del av Åbuktdalen i Nore. Dispensasjonen gis i henhold til søknad datert , mottatt Dispensasjonen begrunnes med: - Tiltaket vil ikke ha betydning i forhold til landbruksdrift og allmenne interesser. - Tiltaket vil ha liten påvirkning på omgivelsene når det gjelder støy og innsyn. - Omfanget er relativt lite både med hensyn på antall kubikkmeter og tidsrom. Dispensasjonen er gyldig fram til Dispensasjonen gis på følgende vilkår: Knusning kan kun foregå på følgende tidspunkt: - kl , mandag torsdag - kl , fredag - knusning på lørdag, søndag, helligdager og offentlige fridager er ikke tillatt. Ved behov så må det foretas støvdempende tiltak, slik som vanning eller lignende.

5 Det skal tas hensyn til dyreliv i området. Når uttaket avsluttes skal skråninger og flater istandsettes og påføres stedlige jordmasser. Området skal tilbakeføres til landbruksformål. Alle arbeider skal utføres i samsvar med Forurensningsloven m/tilhørende forskrifter. Behandling i Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Målfrid B. Bergstøl ba om å få vurdert sin habilitet, da ektemannen driver konkurrerende virksomhet. Utvalget fant henne inhabil. Saken ble behandlet med 6 medlemmer. Lars Egedahl (H) følgende vedtak: Søknaden avslås. Forslaget må innarbeides i kommuneplanens arealdel og det må fremmes forslag til reguleringsplan. Forslaget ble enst. vedtatt. Vedtak i Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Søknaden avslås. Forslaget må innarbeides i kommuneplanens arealdel og det må fremmes forslag til reguleringsplan. PS 29/09 Dispensasjon og melding om tilbygg til hytte på Dagalifjell. Gnr.7, bnr.1, festenr.92. Svein Holter, Drammen. Med hjemmel i Plan og bygningslovens 7 innvilges dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser i LNF- område for tilbygg til hytte gnr. 7, bnr. 1, fnr. 92 på Dagalifjell under forutsetning av at eksisterende uthus på 7m fjernes Begrunnelse for dispensasjonen er: tomten egner seg for utbygging, hyttens totale størrelse, estetiske og landskapshensyn vurderes ivaretatt og forholdet til likebehandling. Tiltaket vurderes til ikke å komme i konflikt med villreininteressene. Søknad om vann og avløp er et søknadspliktig tiltak og behandles som egen sak når nødvendig dokumentasjon foreligger. Tilbygget behandles som meldingssøknad når klagefrist for dispensasjon har gått ut. Behandling i Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Rådmannens forslag ble enst. vedtatt.

6 Vedtak i Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Med hjemmel i Plan og bygningslovens 7 innvilges dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser i LNF- område for tilbygg til hytte gnr. 7, bnr. 1, fnr. 92 på Dagalifjell under forutsetning av at eksisterende uthus på 7m fjernes Begrunnelse for dispensasjonen er: tomten egner seg for utbygging, hyttens totale størrelse, estetiske og landskapshensyn vurderes ivaretatt og forholdet til likebehandling. Tiltaket vurderes til ikke å komme i konflikt med villreininteressene. Søknad om vann og avløp er et søknadspliktig tiltak og behandles som egen sak når nødvendig dokumentasjon foreligger. Tilbygget behandles som meldingssøknad når klagefrist for dispensasjon har gått ut. PS 30/09 Ny behandling av søknad om ny seterbu på Gvamsstra. Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk kan ikke se at det foreligger særlige grunner som skulle tilsi at det blir innvilget dispensasjon fra kommuneplanen for ytterligere en seterbu på Gvamssetra. Det vises i den forbindelse til - at det allerede er en seterbu på Gvamssetra og en ekstra bygning innebærer at denne i realiteten må oppfattes som en hytte. Etter bestemmelsene i gjeldende kommuneplan skal hytter plasseres minst 100m fra setervoll. - at med avgjørelsen 5/1-09 fra fylkesmannen i Oslo og Akershus er det fastslått at det ikke er behov for en ekstra seterbu på Gvamssetra ut fra driften av eiendommen. - kommunestyrets føringer av 14/3-05 om bare en seterbu pr. setervoll. NMK sitt vedtak i sak 90/08 oppheves og søknaden om dispensasjon for godkjenning av ny seterbu på Gvamssetra avslås. Behandling i Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Rådmannens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

7 Vedtak i Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk kan ikke se at det foreligger særlige grunner som skulle tilsi at det blir innvilget dispensasjon fra kommuneplanen for ytterligere en seterbu på Gvamssetra. Det vises i den forbindelse til - at det allerede er en seterbu på Gvamssetra og en ekstra bygning innebærer at denne i realiteten må oppfattes som en hytte. Etter bestemmelsene i gjeldende kommuneplan skal hytter plasseres minst 100m fra setervoll. - at med avgjørelsen 5/1-09 fra fylkesmannen i Oslo og Akershus er det fastslått at det ikke er behov for en ekstra seterbu på Gvamssetra ut fra driften av eiendommen. - kommunestyrets føringer av 14/3-05 om bare en seterbu pr. setervoll. NMK sitt vedtak i sak 90/08 oppheves og søknaden om dispensasjon for godkjenning av ny seterbu på Gvamssetra avslås. PS 31/09 Ny seterbu på Storestøl. Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig særlige grunner som skulle tilsi at det blir innvilget dispensasjon for ytterligere en seterbu på Storestøl. Det vises i den forbindelse til - at det allerede er en seterbu på Storestøl og en ekstra bygning innebærer at denne i realiteten er en hytte. Etter kommuneplanens bestemmelser skal hytter plasseres minst 50m fra setervoll. - at det omsøkte bygg ikke kommer inn under de tiltak som omfattes av Landbruk Pluss. Søknaden om dispensasjon for godkjenning av ny seterbu på Storestøl avslås. Behandling i Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Til saken opplyses at hele den gamle seterbua er disponert til kafè. Kafeen drives av grunneier. Etter drøftinger ble det fremmet følgende omforent forslag: Dispensasjon gis. De særlige grunnene er: 1. Tiltaket er ikke til hinder for allmenn ferdsel.

8 2. Det er et knutepunkt for skiløyper og turstier, og tiltaket er en kjærkommen møteplass i området, samt gir arbeidsplasser som tillegg til landbruksdelen. 3. Tiltaket er med på å rydde opp i skjemmende eksisterende bebyggelse, da det nye bygget erstatter 2 gamle campinghytter som rives. 4. Det planlagte bygget får ingen uheldige virkninger for landskapet, og det reduserer ikke opplevelsesverdien i området. Forslaget ble enst. vedtatt. Vedtak i Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Dispensasjon gis. De særlige grunnene er: 1. Tiltaket er ikke til hinder for allmenn ferdsel. 2. Det er et knutepunkt for skiløyper og turstier, og tiltaket er en kjærkommen møteplass i området, samt gir arbeidsplasser som tillegg til landbruksdelen. 3. Tiltaket er med på å rydde opp i skjemmende eksisterende bebyggelse, da det nye bygget erstatter 2 gamle campinghytter som rives. 4. Det planlagte bygget får ingen uheldige virkninger for landskapet, og det reduserer ikke opplevelsesverdien i området. PS 32/09 Søknad om dispensasjon for melding om renovering og tilbygg til hytte på Imingfjell. Langli, gnr. 25, bnr.2, festenr.45. John Egil Iversen, Kongsberg. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 7 innvilges dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser i LNF- område, for renovering og tilbygg på eksisterende hytte gnr. 25,bnr.2, festenr.45, tomt nr.11. Samlet bruksareal 108 m2. Begrunnelsen for dispensasjonen er: tomten egner seg for utbygging, hyttens totale størrelse er innenfor kommunestyrets føringer av 14/3-2005, estetiske- og landskapshensyn vurderes ivaretatt og forholdet til likebehandling Tiltaket vurderes til ikke å komme i konflikt med villreininteressene. Tilbygget behandles som egen sak når eventuell klagefrist for dispensasjonssøknaden har gått ut. Behandling i Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Rådmannens forslag ble enst. vedtatt.

9 Vedtak i Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 7 innvilges dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser i LNF- område, for renovering og tilbygg på eksisterende hytte gnr. 25,bnr.2, festenr.45, tomt nr.11. Samlet bruksareal 108 m2. Begrunnelsen for dispensasjonen er: tomten egner seg for utbygging, hyttens totale størrelse er innenfor kommunestyrets føringer av 14/3-2005, estetiske- og landskapshensyn vurderes ivaretatt og forholdet til likebehandling Tiltaket vurderes til ikke å komme i konflikt med villreininteressene. Tilbygget behandles som egen sak når eventuell klagefrist for dispensasjonssøknaden har gått ut. PS 33/09 Ny behandling. Søknad om dispensasjon for deling av tomt til fritidsformål. Granåset gnr.57, bnr.1. Ragnhild og Torvald Karlsrud, Uvdal. Behandling Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Torill Karlsrud (SP) fratrådte som inhabil i denne saken. Saken ble behandlet med 6 medlemmer. Følgende omforente forslag ble enstemmig vedtatt: Hovedutvalget stiller seg positiv til at det gir dispensasjon for deling av tomt til fritidsformål Granåset g.nr.57, b.nr. 1, Ragnhild og Torvald Karlsrud, Uvdal. Særlige grunner er: Den omsøkte bygning har ikke vært brukt som seter. Bygget står der og vil ikke føre til nye inngrep i området. Nærmeste bilvei er 3 km unna, så bruken vil være begrenset. Endring av eierforhold vil ikke og økt belastning i området. Tvert imot ville bruken vært større ved utleievirksomhet. Det er svært mange å siden villreinen brukte disse områdene, og fradeling vil ikke påvirke evt. framtidig bruk. Fradeling får ingen uheldige virkninger for landskapet og reduserer ikke opplevelsesverdien i området. Fradeling hindrer ikke allmenn ferdsel. Saken sendes på høring.

10 Vedtak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Hovedutvalget stiller seg positiv til at det gir dispensasjon for deling av tomt til fritidsformål Granåset g.nr.57, b.nr. 1, Ragnhild og Torvald Karlsrud, Uvdal. Særlige grunner er: Den omsøkte bygning har ikke vært brukt som seter. Bygget står der og vil ikke føre til nye inngrep i området. Nærmeste bilvei er 3 km unna, så bruken vil være begrenset. Endring av eierforhold vil ikke og økt belastning i området. Tvert imot ville bruken vært større ved utleievirksomhet. Det er svært mange å siden villreinen brukte disse områdene, og fradeling vil ikke påvirke evt. framtidig bruk. Fradeling får ingen uheldige virkninger for landskapet og reduserer ikke opplevelsesverdien i området. Fradeling hindrer ikke allmenn ferdsel. Saken sendes på høring. PS 34/09 Søknad om støtte til videreutvikling av lokalmatkonsept "Mat fra Numedal middelalderdalen". Ny behandling. Hovedutvalget for Næring, miljø og kommunalteknikk opprettholder vedtak 17/09. Det er innvilget tilskudd på 38,5 % av godkjent kostnadsoverslag, oppad begrenset til kr Tilskuddet dekkes over ansvar 4300 / konto tilskudd til næring. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis mot dokumentasjon av utgifter i samsvar med godkjent kostnadsoverslag på kr Behandling Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Brita Rudi Sommer (Frp) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Søker bes om å fremme en ny søknad med de deltakende bedrifter, og mer spesifisert budsjett for den nye konstellasjonen.

11 Vårt vedtak var positivt med tanke på at 6 matprodusenter samarbeidet om å markedsføre Numedal, dette er nå falt bort. Det er visse normer å følge ved utdeling av kommunens næringsfondsmidler. Målfrid Blaavarp Bergstøl (Sp) fremmet følgende forslag: Søknaden avslås. Begrunnelse: Lite av det det søkes om er tilskuddsberettiget etter kommunens praksis. Dessuten er antall deltakere halvert. Det store antallet deltakere var et vesentlig moment ved forrige behandling. VOTERING: Først ble utsettelsesforslaget tatt opp til votering hvor det falt med 3 mot 4 stemmer. Deretter ble forslaget fra Bergstøl og rådmannens forslag til vedtak satt opp mot hverandre. Bergstøl sitt forslag fikk 5 stemmer mot 2 for rådmannens forslag. Vedtak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek : Søknaden avslås. Begrunnelse: Lite av det det søkes om er tilskuddsberettiget etter kommunens praksis. Dessuten er antall deltakere halvert. Det store antallet deltakere var et vesentlig moment ved forrige behandling.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble avholdt møter samme dag i politisk ledergruppe

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg Ç*À \4IIJ Nore og Uvdal kommune NumEDAL fflidoelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 - Utvalg: Møtested: 6 Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen,

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer