Firrsrafaktæ ffiæfpært

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Firrsrafaktæ ffiæfpært"

Transkript

1 i.':,il: :r i: =:'j Kree*itt*pplysn*ngeil n0 Firrsrafaktæ ffiæfpært 3 1-0?-2G 13 SUNI\MØRE KOI{TROLLUTYALSEKRE,TARIAT IKS Org. nr Lerstadvegen 545 6o1B Årpsrrxo Innhold 2 ldentifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment lndex/limit 8 Grunnfakta StyretlJuridisk I 10 Aksjonaerer 11 Aktuelle hendelser / historikk 12 Økonomi - Sammendrag 13 Økonomi - Oppstilling 14 Økonomi - Resultatanalyse 17 Betalingserfaring Side 1 av 17

2 @xrearåorphnninge*. no SL]NNS4 ØRE KI]NTROLI,L]T\TA LS EKRETAR IAT IK 3 t -0?-2ijr 3 ld*ntifåkæsj*n SUNI{MØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIÅT IKS SelskapsInfbrmasjon Besøksadresse Lerstadvegen i8 ÅLESUND Postadresse Postboks 788 I Spjelkavik 6022 ALESUND Organisasjonsnummer Kontaktperson Telefon Selskapsform Harald Erling Rogne (Daglig leder) 7Ar72ts0 Interkommunalt selskap Side 2 av 17 registere og l\ofilill) Eo*ali.

3 #xr"ajlop'pty.ntrg"n no SIJ}INIVIØRE KONTRI}I,I,LiTVA T,SEKRETARIAT IKS r 3 ffiating SUNNMØRE KOh{TROLLUTVALSEKRETARIAT IKS Rating Høy kredittverdighet Delbedømmelser Etablerinssnivå Finansiell Status Juridiske lorholrå Betalinesdvktiehet Ve[etablert God tlpåklagelig Ingen utlegg regisllert Side 3 av 17 regi$sc og Protltn, iomli, {(ol!l lrld, jtln, r.i}t'}i i

4 @x,*twppt "ntrr*n.no SLT.]Nh,f ØRE KONTROI,:,LiTYA I,SEK RETARIAT IKS 3l-s Kæting hist*rikk 4? t Dato År Score Beskrivelse L,tzzzit qi lllillgi 2U I 2012 Hov krecl ittr.erc{iehet 24 2t) 2-t I 4 Kredittverdig tl 20 I l0 r0 i Ieiy fo pgglilh,ercliehet 2t) Hrry krecl ittverciighet lq _ ( I Iov krccl ittvelcli tlhet 15. Side 4 av 17 registete 08 I'roti(tn) Fon"lt. 1 (ar r, r rldl jnpx.cil') i i

5 (redlllorplysf, iessn no SLTNNh,{ØRE KONTROI,I,LiT\J AI.,SEKRETARTAT IKS 3 l Fcrklaring ffiatlng Ratingen blir fastsatt etter sannsynligheten for rvangsavvikling, konkursåpning, betalingsudyktighet og/ eller akkord på et foretak innen I år. Modellen har innebyggede regler. Dette er regler som har betydning for kredittgivning utover den statistiske sanns-vnl i gheten. Rating Ratingl-Ingenrating Foretaket har ingen drift, slettet, konkurs, oppløst, fv'angsawihet m,rn Rating 2 - Kreditt tiarådes på det sterkeste Klassiske kjennetegn for loretak i denne ratingkategorien er ofie: dårlig økonomi, dårlig betalingserfaring" endringer av negativ art ijuridiske faktorer, som tbr eksempel at styl'efbrmann har fratrådt, revisor lratrådt og t\,ungne pantsettelser. Rating 3 Kredittgivning mot sikkerhet Klassiske kjennetegn fbr tbretak i denne ratingkategorien er ofie: då{ig til svak økcnomi ogleller revisoranmerkninger. Selskapene i kategorien har ofte upåklageligejuridiske faktorer og god betalingserfaring. Rating 4 Kredittverdig Klassjske kiennetegn for tbretak i denne kategorien er ofte: svak til tilfredsstillende okonomi, ingen alvoriige revisoranmerkninger. Selskapene i kategorien har ofte upåklageli-qe.juridiske faktorer og god betalingserfaring. Rating 5 Høy krediftverdighet Klassiske kjennetegn for foretak i denne kategorien er ofie: god tii sterk økonomi, ingen alvoriige revisoranmerkninger. Selskapene har ofte upåklageligejuridiske faktorer og upåklagelig betalingsert-aring. Rating 6 Høyeste kredittverdighet Klassiske kjennetegn for foretak i denne kategorien er ofte: sterk økonomi. ingen alvorlige revisoranmerkninger, upåklagelige juridiske faktorer og upåklagelig betalingserfaring. Konkursprediksjon Sannsynlighet for tvangsar.vikling. konkursåpning, betalingsudyktighet og/eller akkord hvis et foretak ligger i de enkelte rating-kategorieae: Rating 2 Rating 3 Rating 4 Rating 5 Rating 6 l5 01, 4 0/<, t.5 % 4.5% a.t % Side 5 av 17 registde op Prol{tr) I-oftali. l Kc LI 1;aDi /il r:'r I.*l'rl i

6 (iedltt$pply nlng n n SUNNMØRE KONTT{OLI,LITVA I,SEKRETARIAT IKS Fayn:**t i nd*xjli n':it paymentlndex er en scoringsmodel fbr å rangere selskapet etter sannsynlighetn tbr betalingsmislighold' [iø"v I);11 t:lcnt Ezz**x ffi rq ru'r Å I-ar.' F;rvrttc*t å nstc\ &**ttllnw*1l* u) Veldig lav risk Lav risk tut Nornral/liten risk lv{oderat risk HøY risk il1, LIMIT Kreditt Limit 24 &A{l NOK ;t Krcditt Limit Beregnet (ut For lav omsetniflg Mot sikkerhet lngen kreditt lkke Side 6 av 17 regisreri og Prottltlr) iorait. {(ol}l jifr, Rtrrl.c:rri i

7 #xr"amorpty.ning.n,no SLINNI\,TØR E KONTROI, LL]T\TA I,SEI{ RETAR IAT IK S 3 l F*rklærl ng Fayr:'lent nd*xllimit Payment Index Payrnent Index rnåler sannsynligheten fbr mislighold. Dvs sannsynligheten tbr at et selskap har en ubetalt inkassosak etter 3 rnåneder på inkasso. Foretak med hø-v sannsynlighet tbr mislighold plasseres i rød sone. mens fbretak med lav sannsynlighet plasseres i grønn sone. Rød sone: Her har et selskap 469'o sannsynlighet fcrr å ha en nløst inkassosak etter 3 måneder på inkasso. Foretak som befinner seg i denne sonen har seks ganger så hø1,'sanns.r-nlighet for mislighold sammenlignet opp mot gjennomsnittet av alle norske Gul sone : Her har et seiskap 139,'o sannsynlighet fbr å ha en u1øst inkasst.:sak etter 3 rnåneder på inkasso. Foretak sorn befinner seg i denne sonen har dobbelt så hery- sannsynlighet fbr mislighold sammenlignet opp nrot gjennomsnittet av alle norske foretak. Grønn sone: Her har et selskap 3,592i sannsynlighet for å ha en ulost inkassosak etter J måneder på inkasso. De aller fleste norske aksjeselskaper befinner seg i denne sonen. Foretak som befinner seg i denne sonen har l4lvparten så høy sannsynlighet for rnislighold sammenlignet opp mot gjennomsniitet av alle norske foretak. Kredittlimit Kredittlirniten angir hvor rnye kreditt nran bør gi til en bedrift. Alle selskaper på fbretaksrypene AS, ASA, BA, BBL, GFS, SPA kan ha en beregnet kredittlimit. Seh, om alle har en beregnet limit, vil det kun være anbefalt kredittlimit på selskaper som er kredittverrdige. Ved beregning av krc,dittlimit ligger det en rekke variabler til gmnn. ratingnivå, omsetning og egenkapital tor å nevne noen. I noen tilfeller vil limit være for lav, og i anc{re tilfeller for høy" Modellen skal ikke følges ukritisk. Dette fordi det i enkelte tilfeller kan forsvares å gi høyere kredittlimit enn hva som er tastsatt hos kreclittnpplysningsselskapene, og i andre tilfeller kan også kredittlimiten \,ære saft for høy. Side 7 av 17 resislse og Proilmr) lonali. i(a,, ir_:i :i,? r.r tr;l

8 &.**o**,n*o.ot SL,I{NI\,IØRF KONTROI,LUT\TÅI-SEI{RETARtAT IKS Gru*nfakta Firmanavn Selskapsform Status Aksjekapital SUNNMØRE Interkommunalt selskap Aktir,t Stiftelsedato Registreringsdato Registreringssted Foretaksregisteret Revisor BDO ÅS Hovedbransje 84.I 10 Generell offentlig adminis*asjon Antall ansatte 1 Kornrnune Fy'lke Ålesund (i504) MØRE OG ROMSDAL (15) Daglig Leder Signatur Prokura Harald Erling Rogne Styreleiar åleine. Dagleg leiar åleine. Side 8 av 17 regisiele ob l)rot{ar}) io*åli. lxo1,i I 1r!.1{11?rLll t,ri

9 Xr dliiqfplysnin en nq SI]NN,{ØRE K{]NTROI,I,L]T\,'A I,SEKRETARlAT ik 3 1-0?-2013 StyretlJuridisk Styret Navn F.dato Postadresse Verv Inr:e Ciærde ]OO STRANDA Stvlets leder Vigdis TlLrlssen B.ve I 6260 SKODJE I.,ie stleder Dag Oksnes VALDERØYA Styremedlem Anne lversen 968- I II7 HARØY Vnranrecilem Knut Helge Vestre ØRSKOG Vararnedlem Marit Oiaug Båtnes [-ør,oll I2 ÅLESIJND Varamedlem Deltagere F.dato Org. nr. Rolle CTSKE KOI\4MI]NE q64980?2 I Deitaker med clelt ansvar HARAI\,! KOIv{MUNE t0 Deltaker rned delt ansvar MIDSI.]N D I{O]\,I\,1 U N E q {) f)eltakel rned delt ansvar NORDDAI, KOM]\,ITJT{E Deltaker med delt ansvar SANDØY KO]\,IMUNE 96498t218 Deltaker med delt ansvar SKODJE KO]\,{MTJNE q64q80454 Deltaker med delt ansvar STORDAI. KO.\4},,IUNE Deltaker med delt ansvar STRANDA KOIV{MLINE Deltaker med delt ansvar SULA KOMMUNE Deltaker med clelt ansvar SYKKYLVEN KOMMUNE 9649U0365 Deltaker med delt ansvar ØRSKOG KOMN,,IUNE 8649',78932 Deltaker med deit ansvar i\llst-\d ku\l\1t.\l: Deltaker med delt ansvar Andre Navn F.dato Orp. nr. Verv I-larald Erlins Roene r Daelie leder 'I]D() ÅS Revisor Side 9 av 17 registere og Proilinr) Fonali- 'l(arrir,dr ni,rr 1)lri:

10 #**,*r*.n,n*n-no SLINNMøRE KONTROI,LLiT\,'A I,SEK.RETARIAT IK S I t Åks.!*nærer Ors. nr. MIDSi.]ND KOI\{Mt-iNE NORDDAL KOM]VIUNE SANDØY KOI\,IML,NE I 248 SKODJF, KOIv{MUNE STORDAL KOM {UNE STRANDA KOIV{Mi.JNE SI"JLA KOMMUNE 9(r49 J0543 SYKKY-1,VEN KOMI4IJNE ØRSKOG KOMN{UNE Ar.ES( jnd {t.rN E l9 CISKE KOIVII\,IUNE 964e80i21 }IARA\,1 KO1\,{MUNE I 0 Aksier Side 10 av 17 regietse og l)roil(trl) I-on'ali.

11 ftedito!piy ning.r n St in &1DltE K{-}N ilt{)i. l.lrl-\:å {'5E1iR ET Alt Ii\T ll{s :l-cl-:{ill Itonkursinib Sei:karskapital Regnskap Fusioni fision 0rt-.hør'sme1CirTg Slette rnelding Navneenelring Ådresseentlring Daqlig leder St-vret Ei*re Deltakere Revisor S ignatr-ti- Jrrokura Sist endret t0 l l-07_08 ;1;1 ;-fi?- t0 :0 1:-0?- I 0 :0 I : Side 11 av 17 registere og 9rol'ilill) Fotråii. jl(ci LI I rld!?e)r L+il'li l

12 &*r**oo*n,nn"n.* SLI},INN,{ØRE KONTROI,LL]TVA I,SEKRETARlAT IKS 3 l-s Øk*nmn:i - Sæmtfi*ndrå Ilesultat F-rdililg Trend l0ll -.: Sum dril'tsinntekter Varekostnader 0 0 () * Lønnskostnader I 134 t 023 I 0ll r 0.85 I.19 Avskr:ivinger () 0 0 {F Andre driftskostnader 743 7t Dritrtsrt'sultat I r.43 Ordinært resultat t-ør skattekostnad tt ll -25 () nla Skattekostnad på ordinært resultat t) 0 a C Årsresultat 1I nl4 Eiendeler Ll)drrr8 l li il 2010 Trend :{iti -?01.: l0l0-201i Anlcqssmidlcr B 0 2 tå $ Tomier, b-vgninger og annen last () Maskiner og anlegg Driftsl øsøre/inventariverktør,,"bi ler a () () Sum investeringer 0 l; 0 e Sum omløpsmidler l Sum varelager 0 0 () Kundetbrdringer 2A Kassei Bank,iPo-st r ?4.95 um eiendeler r 0r s.80 Gjetd / Egenkapital r 2010 Trend [::rldtins r q; :0t I Ltr(hii1!: 1 f;?0t0 -:0t l Sum esenkapital e ,\ksi ekaoital/sel skanskaoital {.i t' i) Sum lanssiktig qield Sum knrtsiklie gicld ??t ri6 Leverandørqield r96 t4, t3 JJ..1J ra30.77 Skvldie otfentli qe uteifter' rlc Sum esenkapital oe eield I 0r $4 t5.80 Revisoranmerkninger r I 20r0 (l 0 0 Side 12 av 17 register. og l\ot(fir) Foftali.

13 fredlfiopplysringea no SL}.]NMØRE KONTROI,I,L]T\,'AI.SEKRETARIÅT IKS Økomcmi - GPPstilling Ilesu ltat regn sliap samr:renlig n et opp mot Dri ftsin ntekter. Resnskanstall 7o av driftsinntekter z Trend Driftsinntekter I 835 I r00.00 r r lf Varekostnader () (, i) Avskrivinger 0 () * Lør'mskostnader t 134 r 023 I 0lr 6r rt Andle kostnar-ier' r 42.0i * Surn driltskostnader r ti37 t ltll I)r'ittsresultat -1 -JJ -'7-0.1 r -l Finansinntekter r3 ri Finanskostnader Netto linansposter t3 tt tj rdinært resultat tbr li () t.46 0.u0 Skattekostnad 0 () Årsresultat l.jtbytte 0 0 () Konsernbidraq 0 {) a Balanse sammenlignet opp mot Driftsinntekter. Resnskapstall 7o av driftsinntekter 2012 zat I tl 201* Trend Maskiner bilel rn.ni 0 0 () u0 3 Forretingsbygg m.m 0 U () Sum anleggsmidler s0 0.r' 0 (! Varelager 0 0 () (. Kundefordringer t tt.-11 u.23 tt l1t Andre on.rlopsmidler t68 ltl e Bankinnskudd s Sum Iiientleler r Aksiekapital (!. :\r-u-ren egenkapitai JZ.7 J ta Sum esenkanital e Sum lanssiktic sield 0 G G Leverandøreield 196 t4i l ti l-ltbvtte 0 (j () Ori + Skvldie ottentlise ave. r t.)j 8.48 't.92 e :\nnen kortsilttie ti cld L)(j 'l 4.'t9 Sum kortsiklig qield um egenkapital og i S d8 56.i? Side 13 av 17 registere oa Prot'(ifir)!oeali. lka LiLL n)! Rtlr. li,t

14 @***orvrn**nn SL]}INMØRE KONTROT,LL]T\TA I,SEKRETAR 1AT IKS 3l-07-20r3 Økcnami - Resuåtatanelysæ Iten tab ilitetsa n a ly's e - l:intlrirrg i!» :010-l0lI EndrinB i( I 2010 Trend?0il -t0r Total kap itah'entabi I itet t.lt \r.78 nla Esenkairitalrentabil itet 2.0t) , nla Bruttofb rti eneste i -9,i, nla Drittsnrarrin -0.rr Oversklddsgrad t t.r0 nla.onrsetnins nr. lønnskrone t.6 r Kapitalstrukfuralralyse 2012 z0tt 2010 Trend Finansieriug,se.rarl l (t Finansierirrqsgrad ,å -s I 8 Egenkapitalandel A E ,Tarrsbuff'er )2.3 / 34.1 I e -5.r ndritrll rlil -:( L0drlnll t ",o l(ll0 -:01 I Likviditetsanalyse t:,totnu t -.il 20lz 2$tt 2018 Trend la,l I - l0l: l0t0, l(il I Likviditetsgrad I e r 8 Likviditetsgrad ,å r 8 Likviditetserad 3 1.9() tå ',1.02 Arbeidskapital tli tå 1.ttg tikvirler i o,t, av sal.q 0.4s Finansiering 2$t2 20tt 2At8 Trend In(lrirg i " :0r I -?0r t:n(lrulg r'li l0t0-:0il F remrncclkapitalkostnarl ieldsgrad 0.7 r '' ' Lulutsonthet Sterk God tr) Tilfredstillende Svak ftl Dårli Soliditet rr) Strerk *ut God 'I ilfredstiilende Sr.'ak Dårli Likviditet Hf Sterk lnt God Tiltiedstillende Svak Dårli Side 14 av 17 registere ob {tot{tnr) Fo*'ålilXCri,lrrfor jnl:i l lil':

15 f, re ltt pplyi*isgsn na STiNNMØRE KONTR{II.LL;TVA I,SEKR ETAR IAT IKS Farkåari ns*i" Rssilltatæn*åyse Totalkapitalrentabilitet viserbedritlerrs avkasting på den totale kapitalen som erbundet i bedriften. Totalkapitalrentabiliteten bør ligge over almi nnelig utlånsrentenivå. Farmel: (Ordincsl resultat.jbr',rkr'tt + Firnttskostnacler)* 100,' gjennont.snittlig totalkupit«l E genkapitalrentabilitet viser avkastnigen på eiernes investering i bedriften. Avkastningen på egenkapitalen bør være høyere enn hva alternativ plassering rned lavere riskio ville gi, som for eksernpel bankinnskudd. Fonnel: Orclineert resulral.[ør skal * 100 i Gf ennomsniftlig egenkapitul. Bruttofortjeneste i 7o forteller noe om hvor mye av hver salgskrone som er igjen til å dekke bedriftens øvrige kostnader. Hensyntar kun forhodet mellom varekostnad og salgsinntekter. Forrnel: {Sum inntektcr - lrorekostnad) i Sum driftsinntekter) * 100 Driftsmargin viser driftresultat i prosent av driftsinntekter. Fortnel: (Dri/isre.sultul / Dri/isinntekter) * l0a Overskuddsgrad gir utrykk for dtiftsresultat pr. salgskrorre, tbr gjeldsrenter er clekket. Forntel: ((Dri/tsreszrltat + Finansiruztekter) i Sutrt Dri{tsinntekterl *!00 Omsetning pr. Iønnskrone viser hvr:r myr omsettning selskapet har per utbetalt løanskrone. Fot'mel: Sztm driitsinntekter i Sunt etnnskastnadrtr Finansieringsgrad I viser i hvilken grad anleggsmidlene er tinansiert med langsiktig gield. Bør være mindre enn 1. Fnrmel: Sun attlegg-rtnidlar I (Srnn egenkapital + Sum langsiktig gjelcll Finansieringsgrad 2 viser i hvor stor grad kortsiktig kapital benyttes til å finansiere omløpsmidlene. Bør være større enn 2, og ikke mindre enn l. Fornel: Sum Kasse. banl'; beholdning / S*n kortsikti;_1 gjeltl Egenkapitalandel sier noe om hvor rnye egenkapital det er i bedriften i forhold til totalkapitalen. Formel: (Sttn egenkupital,' Sum egcnkupital og gf elcl) * I Al) Tapsbuffer er et mål for hvor mye egenkapital det er i bedri{len målt opp rnot drifisimrtekten. Tapsbufferen sier noe om hvor m}e bedriften kan gå i underskudd neste år før hele aksjekapitalen er tapt med den forutsetning at driftsinntektene er lik fiordårets. Med en tapsbuffer på 10% kan bedriften gå med 1096 underskudd før hele egenkapitalen er tapt. Formel:(Sum egcnkupilal * 100) i Sutn drilisinntektar Side 15 av 17 regisrgre og trrofqinl) Fo*'ali. I(Ct11tJ,D1:{E)rl.Ortnl i

16 * - xrsdltlopplytf, ingen rc SI]NN,{øRE KC}NTROI,LL]TVA I,SEKRETARIAT IKS i l l F*rklari n *r ffi esil ltaiar:a lyse Likviditetsgrad I fbrteller noe om fbrholdel rnellom ornløpsmidlel og kortsiktig gleld. Med andre old måler det bedrifteus evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. l-ikviditetsgrad I bor være større en 1.5. Fonne :Strnt on øps»tkiier",/ Sum kortsilitig glt:id Likviditetsgrad 2 måler som likviditetsgrad I forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Forskjellen her er at varelageret. som regnes som de minst likvide omløpsmidlene er trukket fra. Likviditetsgrad 2 bør være stnrre en 1. Fonnel: {Sum omløpstnidler - Sum,-urelttger) / Sun langsiktig glel<) Likviditetsgrad 3 måler forholdet mellom omløpsmidler og kotsiktig gield. forkjellen her er at kun de mest likvide omløpsmidlene er tatt med, som bankinskudd, kontanter og lignende. Likviditetsgrad 3 btrr \,ære større en Formel: (Srn otnløpstnidle:r i Sun egenkapital og gjeld) * 100 Arbeidskapital er et rnål på hvor mye større on'rløpsmidlene er enn den kortsiktige gjelden. Arbeidskapitalen bør være positiv. Fonnal: Strm ottløpsntitller - Surn kortsiktig glcld Likvider i 7o av salg er et mål for hvor mye av bedrittens mest likvide midler utgjør i prosent av årlig driftsinntekter. Formel: Kusse, httnk beholdning / Drilisinttlekter Frem medkapitalkostnad forteller hva bedriften betaler i kapitalkostnad for både den kortsiktige og langsiktige gielden. Fonrtcl: (Finanskostn<tder : {fitnt kortsiklig :jald * Slrri /tzlgsiåtig gielå) * l0{} Gjeldsgrad viser fo*oldet rnellom hvor stor gleider er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på i vil si at bedriften har like stor gleld som egenkapitalen. Man kan si at jo mindre dette forholdet er.io mel solid er bedriftea. Gjeldsgraden bør være under 5. Formel: (Sum kortsiktig g;jr:ltt + Swn lung.siktig gield) t Su*r cgentupital Side 16 av 17 regilise 08 P.ofiltn}) Poryaii. Iia., i'iirf..

17 æxr.awppgr*lrq*n.no SL:NNh{ØR E KCNTROLLTiTVAI,SEKRETAT{]AT IKS r 3 Betalingsanmerknin ger Intet registrert i vår database- Fantsettelser Ingen pantsettelser registrert. Side 17 av 17 tstt4t'ltk. OrrlystiilSer I t.øla.ndi rrrnr 1XC t9t t.ad!:tltr,t.t)l]1 i

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 JPS CONSULTING AS Org. nr. 989747983 Bjørnveien 15 a 0774 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 07-05-2014 S.A. BYGGSERVICE AS Org. nr. 987788917 Brusetsvingen 57 1395 HVALSTAD Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-06-2014 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-05-2014 ENERGIA AS Org. nr. 966033789 7. Etasje Storgata 112 3921 PORSGRUNN Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 22-08-2013 STIFTELSEN KLAR Org. nr. 990065365 Dronningensgate 75/77 4608 KRISTIANSAND S Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 12-06-2013 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 TVERLI AUT SVEISESERVICE AS Org. nr. 982582482 Gneisveien 2E 1914 YTRE ENEBAKK Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 19-04-2012 ULLSTRØM FEPO AS Org. nr. 940794927 Østre Aker vei 99 0596 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 25-08-2014 H-VINDUET BAUGE AS Org. nr. 956574854 Nyheimsv 27 6900 FLORØ Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 13-09-2013 KANDA AS Org. nr. 915739334 Hegdalveien 81 3261 LARVIK Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-01-2015 LØRENSKOG RENHOLD & SERVICE AS Org. nr. 940762642 M Thranesv 7 1470 LØRENSKOG Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 01-07-2014 SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 Org. nr. 982795796 V/obos Eiendomsforvaltning As Hammersborg Torg 1 0179 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 04-07-2012 H-VINDUET BAUGE AS Org. nr. 956574854 Nyheimsv 27 6900 FLORØ Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 21-11-2013 ØSTLANDSKE BYGGPARTNER AS Org. nr. 996496236 Rypelia 7 2032 MAURA Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 14-05-2013 EXTEND AS Org. nr. 977049318 Leiv Eiriksson Senter 7462 TRONDHEIM Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-12-2011 BJØRKLUND OG LØVLIEN AS Org. nr. 989186213 Åsbakken 5 2020 SKEDSMOKORSET Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-01-2016 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 23-10-2015 EVANGELISTENS MISJONSTJENESTE Org. nr. 977148642 c/o Harald Kjevik Ørnefjell 39 4790 LILLESAND Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 11-02-2015 FLIS & INTERIØREXPERTEN AS Org. nr. 914021065 Trondheimsveien 189 0570 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 15-05-2015 ENERGIA AS Org. nr. 966033789 7. etasje Storgata 112 3921 PORSGRUNN Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 17-08-2015 ULLSTRØM FEPO AS Org. nr. 940794927 Østre Aker vei 99 0596 OSLO Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 12-06-2015 NTC GAVE OG PROFILERING AS Org. nr. 981433955 Rigedalen 41 4626 KRISTIANSAND S Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 15-05-2015 TRAPPEVASK SERVICE AS Org. nr. 885375162 Marcus Thranes vei 64 1472 FJELLHAMAR Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 15-01-2016 INNOVI AS Org. nr. 864780482 Grav Industrifelt 10 1860 TRØGSTAD Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 23-06-2015 H-VINDUET BAUGE AS Org. nr. 956574854 Nyheimsv 27 6900 FLORØ Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk 12

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 12-06-2015 ACB AUTO-MEDIA AS Org. nr. 936890342 Kristofer Uppdals veg 32 7024 TRONDHEIM Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 24-05-2016 H-VINDUET BAUGE AS Org. nr. 956574854 Nyheimsv 27 6900 FLORØ Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk 12

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 11-08-2016 BRATEX AS Org. nr. 976759044 Lønningsflaten 32H 5258 BLOMSTERDALEN Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 15-01-2016 H-VINDUET BAUGE AS Org. nr. 956574854 Nyheimsv 27 6900 FLORØ Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk 12

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 10-11-2016 E FLASNES TRANSPORT AS Org. nr. 931109723 Fuglem, Skogmo 7863 OVERHALLA Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK SATELLITTELEFON AS Org.nr 991442561 3895 EDLAND Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK MEDISINSK INFOSENTER AS Org.nr 993735469 LEIRFOSSVEGEN 27 7038 TRONDHEIM Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ACRO BYGG AS Org.nr 986678166 CASPAR STORMS VEI 12 0664 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse AVERY DENNISON NTP AS Org.nr 946661287 6868 GAUPNE Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse H-VINDUET BAUGE AS Org.nr 956574854 NYHEIMSV 27 6900 FLORØ Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse SIKA NORGE AS Org.nr 919409517 INDUSTRIV 22 1483 SKYTTA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse PORT TEKNIKK AS Org.nr 982259231 BREIFLÅTVEIEN 15 4017 STAVANGER Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Totalrapport IQUBES AS 992853905 22.jul.2014 Firmainformasjon IQUBES AS Overvåk firma Orgnr.: 992853905 D-U-N-S: 671149365 Telefon: 95758727 Hjemmeside: www.iqubes.no Epostadresse: sigbjorn.tveit@iqubes.no

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 15-06-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 15-06-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 15-06-2011 for A1 ABS SKADEDYRKONTROLL AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Ei/Juridisk 7 - sammendrag 8 - oppstilling

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 19-11-215 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRIFTSSYSTEM ER AS 885384382 29.feb.2016 Firmainformasjon BEDRIFTSSYSTEM ER AS Overvåk firma Orgnr.: 885384382 D-U-N-S: 671081094 Telefon: 77607300 Telefaks: 77673250 Hjemmeside: www.bedsys.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS 22-6-214 VIDEOUTSTYR NORGE AS STANSEVEIEN 4 975 Norge OSLO JENS PETTER PETTERSE FORETAKSANALYSE Videoutstyr Norge AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Company AS

FORETAKSANALYSE. Company AS DEMO 23-12-21 FORETAKSANALYSE Company AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse 1. Foretaksinformasjon

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 17-6-216 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge FALBACH GLENN FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS 23-9-211 HTL ELEKTRO AS PB 133 6447 Norge ELNESVÅGEN HELGE HENØEN FORETAKSANALYSE Htl Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik DEMO Enkeltmannsforetak 7-12-21 FORETAKSANALYSE Larsen.Per-Erik Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS 12-1-215 TRAPPEVASK SERVICE AS MARCUS THRANES VEI 64 1472 Norge FJELLHAMAR HOPANENG CHARLES FORETAKSANALYSE Trappevask Service AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 12-12-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 11-12-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 7-1-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 2-7-215 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge GLENN FALBACH FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-7-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-1-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS 2-7-212 INVENTORY INVESTMENT AS TROLLÅSVEIEN 8 PB 17 1421 TROLLÅSEN Norge ROSMO SVERRE CHARLES FORETAKSANALYSE Inventory Investment AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 4-1-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1)

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1) Innledning Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 1) Introduksjon til regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Alle teknikker som benyttes for å kartlegge og å belyse en bedrifts økonomiske

Detaljer

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1 998877393 NORDIC TOOLS AS Strømsveien 314 1081 Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles

Detaljer

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

Brukerveiledning for kredittsjekk av norske foretak

Brukerveiledning for kredittsjekk av norske foretak Brukerveiledning for kredittsjekk av norske foretak. KREDITTSJEKK AV FORETAK Med ett søkefelt er det enkelt å gjøre et søk. 2 KREDITTSJEKK AV FORETAK Dersom du har behov for å spesifisere søket ditt kan

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS 24-6-214 MO FJERNVARME AS HALVOR HEYERDAHLS VEI 48 PB 5 VIKA 861 MO I RANA Norge TERJE SUND-OLSEN FORETAKSANALYSE Mo Fjernvarme AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Løsningsforslag oppgave i læreboken

Løsningsforslag oppgave i læreboken Løsningsforslag oppgave 7.8 7.11 i læreboken Om løsningsforslagene Vi har brukt ferdigmodellen Regnskapsanalyse til å beregne nøkkeltallene i disse oppgavene. Vær oppmerksom på at ikke alle nøkkeltall

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS 14-12-212 SMART ELEKTRO AS JERIKOVEIEN 2 167 Norge OSLO LISE BERGLI NÆSS FORETAKSANALYSE Smart Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Firmafakta for PROTERM SERVICE AS Org. nr.:

Firmafakta for PROTERM SERVICE AS Org. nr.: Firmafakta for PROTERM SERVICE AS Org. nr.: 950 882 212 Utarbeidet av Kredittfakta AS. 25.02.2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Kontaktinformasjon 3 Grunnfakta 4 Rating 5 Ratinghistorikk og

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. JUNI 2014 FOR OSLO ISOLASJONSSERVICE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. JUNI 2014 FOR OSLO ISOLASJONSSERVICE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. JUNI 2014 FOR OSLO ISOLASJONSSERVICE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer