Firrsrafaktæ ffiæfpært

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Firrsrafaktæ ffiæfpært"

Transkript

1 i.':,il: :r i: =:'j Kree*itt*pplysn*ngeil n0 Firrsrafaktæ ffiæfpært 3 1-0?-2G 13 SUNI\MØRE KOI{TROLLUTYALSEKRE,TARIAT IKS Org. nr Lerstadvegen 545 6o1B Årpsrrxo Innhold 2 ldentifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment lndex/limit 8 Grunnfakta StyretlJuridisk I 10 Aksjonaerer 11 Aktuelle hendelser / historikk 12 Økonomi - Sammendrag 13 Økonomi - Oppstilling 14 Økonomi - Resultatanalyse 17 Betalingserfaring Side 1 av 17

2 @xrearåorphnninge*. no SL]NNS4 ØRE KI]NTROLI,L]T\TA LS EKRETAR IAT IK 3 t -0?-2ijr 3 ld*ntifåkæsj*n SUNI{MØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIÅT IKS SelskapsInfbrmasjon Besøksadresse Lerstadvegen i8 ÅLESUND Postadresse Postboks 788 I Spjelkavik 6022 ALESUND Organisasjonsnummer Kontaktperson Telefon Selskapsform Harald Erling Rogne (Daglig leder) 7Ar72ts0 Interkommunalt selskap Side 2 av 17 registere og l\ofilill) Eo*ali.

3 #xr"ajlop'pty.ntrg"n no SIJ}INIVIØRE KONTRI}I,I,LiTVA T,SEKRETARIAT IKS r 3 ffiating SUNNMØRE KOh{TROLLUTVALSEKRETARIAT IKS Rating Høy kredittverdighet Delbedømmelser Etablerinssnivå Finansiell Status Juridiske lorholrå Betalinesdvktiehet Ve[etablert God tlpåklagelig Ingen utlegg regisllert Side 3 av 17 regi$sc og Protltn, iomli, {(ol!l lrld, jtln, r.i}t'}i i

4 @x,*twppt "ntrr*n.no SLT.]Nh,f ØRE KONTROI,:,LiTYA I,SEK RETARIAT IKS 3l-s Kæting hist*rikk 4? t Dato År Score Beskrivelse L,tzzzit qi lllillgi 2U I 2012 Hov krecl ittr.erc{iehet 24 2t) 2-t I 4 Kredittverdig tl 20 I l0 r0 i Ieiy fo pgglilh,ercliehet 2t) Hrry krecl ittverciighet lq _ ( I Iov krccl ittvelcli tlhet 15. Side 4 av 17 registete 08 I'roti(tn) Fon"lt. 1 (ar r, r rldl jnpx.cil') i i

5 (redlllorplysf, iessn no SLTNNh,{ØRE KONTROI,I,LiT\J AI.,SEKRETARTAT IKS 3 l Fcrklaring ffiatlng Ratingen blir fastsatt etter sannsynligheten for rvangsavvikling, konkursåpning, betalingsudyktighet og/ eller akkord på et foretak innen I år. Modellen har innebyggede regler. Dette er regler som har betydning for kredittgivning utover den statistiske sanns-vnl i gheten. Rating Ratingl-Ingenrating Foretaket har ingen drift, slettet, konkurs, oppløst, fv'angsawihet m,rn Rating 2 - Kreditt tiarådes på det sterkeste Klassiske kjennetegn for loretak i denne ratingkategorien er ofie: dårlig økonomi, dårlig betalingserfaring" endringer av negativ art ijuridiske faktorer, som tbr eksempel at styl'efbrmann har fratrådt, revisor lratrådt og t\,ungne pantsettelser. Rating 3 Kredittgivning mot sikkerhet Klassiske kjennetegn fbr tbretak i denne ratingkategorien er ofie: då{ig til svak økcnomi ogleller revisoranmerkninger. Selskapene i kategorien har ofte upåklageligejuridiske faktorer og god betalingserfaring. Rating 4 Kredittverdig Klassjske kiennetegn for tbretak i denne kategorien er ofte: svak til tilfredsstillende okonomi, ingen alvoriige revisoranmerkninger. Selskapene i kategorien har ofte upåklageli-qe.juridiske faktorer og god betalingserfaring. Rating 5 Høy krediftverdighet Klassiske kjennetegn for foretak i denne kategorien er ofie: god tii sterk økonomi, ingen alvoriige revisoranmerkninger. Selskapene har ofte upåklageligejuridiske faktorer og upåklagelig betalingsert-aring. Rating 6 Høyeste kredittverdighet Klassiske kjennetegn for foretak i denne kategorien er ofte: sterk økonomi. ingen alvorlige revisoranmerkninger, upåklagelige juridiske faktorer og upåklagelig betalingserfaring. Konkursprediksjon Sannsynlighet for tvangsar.vikling. konkursåpning, betalingsudyktighet og/eller akkord hvis et foretak ligger i de enkelte rating-kategorieae: Rating 2 Rating 3 Rating 4 Rating 5 Rating 6 l5 01, 4 0/<, t.5 % 4.5% a.t % Side 5 av 17 registde op Prol{tr) I-oftali. l Kc LI 1;aDi /il r:'r I.*l'rl i

6 (iedltt$pply nlng n n SUNNMØRE KONTT{OLI,LITVA I,SEKRETARIAT IKS Fayn:**t i nd*xjli n':it paymentlndex er en scoringsmodel fbr å rangere selskapet etter sannsynlighetn tbr betalingsmislighold' [iø"v I);11 t:lcnt Ezz**x ffi rq ru'r Å I-ar.' F;rvrttc*t å nstc\ &**ttllnw*1l* u) Veldig lav risk Lav risk tut Nornral/liten risk lv{oderat risk HøY risk il1, LIMIT Kreditt Limit 24 &A{l NOK ;t Krcditt Limit Beregnet (ut For lav omsetniflg Mot sikkerhet lngen kreditt lkke Side 6 av 17 regisreri og Prottltlr) iorait. {(ol}l jifr, Rtrrl.c:rri i

7 #xr"amorpty.ning.n,no SLINNI\,TØR E KONTROI, LL]T\TA I,SEI{ RETAR IAT IK S 3 l F*rklærl ng Fayr:'lent nd*xllimit Payment Index Payrnent Index rnåler sannsynligheten fbr mislighold. Dvs sannsynligheten tbr at et selskap har en ubetalt inkassosak etter 3 rnåneder på inkasso. Foretak med hø-v sannsynlighet tbr mislighold plasseres i rød sone. mens fbretak med lav sannsynlighet plasseres i grønn sone. Rød sone: Her har et selskap 469'o sannsynlighet fcrr å ha en nløst inkassosak etter 3 måneder på inkasso. Foretak som befinner seg i denne sonen har seks ganger så hø1,'sanns.r-nlighet for mislighold sammenlignet opp mot gjennomsnittet av alle norske Gul sone : Her har et seiskap 139,'o sannsynlighet fbr å ha en u1øst inkasst.:sak etter 3 rnåneder på inkasso. Foretak sorn befinner seg i denne sonen har dobbelt så hery- sannsynlighet fbr mislighold sammenlignet opp nrot gjennomsnittet av alle norske foretak. Grønn sone: Her har et selskap 3,592i sannsynlighet for å ha en ulost inkassosak etter J måneder på inkasso. De aller fleste norske aksjeselskaper befinner seg i denne sonen. Foretak som befinner seg i denne sonen har l4lvparten så høy sannsynlighet for rnislighold sammenlignet opp mot gjennomsniitet av alle norske foretak. Kredittlimit Kredittlirniten angir hvor rnye kreditt nran bør gi til en bedrift. Alle selskaper på fbretaksrypene AS, ASA, BA, BBL, GFS, SPA kan ha en beregnet kredittlimit. Seh, om alle har en beregnet limit, vil det kun være anbefalt kredittlimit på selskaper som er kredittverrdige. Ved beregning av krc,dittlimit ligger det en rekke variabler til gmnn. ratingnivå, omsetning og egenkapital tor å nevne noen. I noen tilfeller vil limit være for lav, og i anc{re tilfeller for høy" Modellen skal ikke følges ukritisk. Dette fordi det i enkelte tilfeller kan forsvares å gi høyere kredittlimit enn hva som er tastsatt hos kreclittnpplysningsselskapene, og i andre tilfeller kan også kredittlimiten \,ære saft for høy. Side 7 av 17 resislse og Proilmr) lonali. i(a,, ir_:i :i,? r.r tr;l

8 &.**o**,n*o.ot SL,I{NI\,IØRF KONTROI,LUT\TÅI-SEI{RETARtAT IKS Gru*nfakta Firmanavn Selskapsform Status Aksjekapital SUNNMØRE Interkommunalt selskap Aktir,t Stiftelsedato Registreringsdato Registreringssted Foretaksregisteret Revisor BDO ÅS Hovedbransje 84.I 10 Generell offentlig adminis*asjon Antall ansatte 1 Kornrnune Fy'lke Ålesund (i504) MØRE OG ROMSDAL (15) Daglig Leder Signatur Prokura Harald Erling Rogne Styreleiar åleine. Dagleg leiar åleine. Side 8 av 17 regisiele ob l)rot{ar}) io*åli. lxo1,i I 1r!.1{11?rLll t,ri

9 Xr dliiqfplysnin en nq SI]NN,{ØRE K{]NTROI,I,L]T\,'A I,SEKRETARlAT ik 3 1-0?-2013 StyretlJuridisk Styret Navn F.dato Postadresse Verv Inr:e Ciærde ]OO STRANDA Stvlets leder Vigdis TlLrlssen B.ve I 6260 SKODJE I.,ie stleder Dag Oksnes VALDERØYA Styremedlem Anne lversen 968- I II7 HARØY Vnranrecilem Knut Helge Vestre ØRSKOG Vararnedlem Marit Oiaug Båtnes [-ør,oll I2 ÅLESIJND Varamedlem Deltagere F.dato Org. nr. Rolle CTSKE KOI\4MI]NE q64980?2 I Deitaker med clelt ansvar HARAI\,! KOIv{MUNE t0 Deltaker rned delt ansvar MIDSI.]N D I{O]\,I\,1 U N E q {) f)eltakel rned delt ansvar NORDDAI, KOM]\,ITJT{E Deltaker med delt ansvar SANDØY KO]\,IMUNE 96498t218 Deltaker med delt ansvar SKODJE KO]\,{MTJNE q64q80454 Deltaker med delt ansvar STORDAI. KO.\4},,IUNE Deltaker med delt ansvar STRANDA KOIV{MLINE Deltaker med delt ansvar SULA KOMMUNE Deltaker med clelt ansvar SYKKYLVEN KOMMUNE 9649U0365 Deltaker med delt ansvar ØRSKOG KOMN,,IUNE 8649',78932 Deltaker med deit ansvar i\llst-\d ku\l\1t.\l: Deltaker med delt ansvar Andre Navn F.dato Orp. nr. Verv I-larald Erlins Roene r Daelie leder 'I]D() ÅS Revisor Side 9 av 17 registere og Proilinr) Fonali- 'l(arrir,dr ni,rr 1)lri:

10 #**,*r*.n,n*n-no SLINNMøRE KONTROI,LLiT\,'A I,SEK.RETARIAT IK S I t Åks.!*nærer Ors. nr. MIDSi.]ND KOI\{Mt-iNE NORDDAL KOM]VIUNE SANDØY KOI\,IML,NE I 248 SKODJF, KOIv{MUNE STORDAL KOM {UNE STRANDA KOIV{Mi.JNE SI"JLA KOMMUNE 9(r49 J0543 SYKKY-1,VEN KOMI4IJNE ØRSKOG KOMN{UNE Ar.ES( jnd {t.rN E l9 CISKE KOIVII\,IUNE 964e80i21 }IARA\,1 KO1\,{MUNE I 0 Aksier Side 10 av 17 regietse og l)roil(trl) I-on'ali.

11 ftedito!piy ning.r n St in &1DltE K{-}N ilt{)i. l.lrl-\:å {'5E1iR ET Alt Ii\T ll{s :l-cl-:{ill Itonkursinib Sei:karskapital Regnskap Fusioni fision 0rt-.hør'sme1CirTg Slette rnelding Navneenelring Ådresseentlring Daqlig leder St-vret Ei*re Deltakere Revisor S ignatr-ti- Jrrokura Sist endret t0 l l-07_08 ;1;1 ;-fi?- t0 :0 1:-0?- I 0 :0 I : Side 11 av 17 registere og 9rol'ilill) Fotråii. jl(ci LI I rld!?e)r L+il'li l

12 &*r**oo*n,nn"n.* SLI},INN,{ØRE KONTROI,LL]TVA I,SEKRETARlAT IKS 3 l-s Øk*nmn:i - Sæmtfi*ndrå Ilesultat F-rdililg Trend l0ll -.: Sum dril'tsinntekter Varekostnader 0 0 () * Lønnskostnader I 134 t 023 I 0ll r 0.85 I.19 Avskr:ivinger () 0 0 {F Andre driftskostnader 743 7t Dritrtsrt'sultat I r.43 Ordinært resultat t-ør skattekostnad tt ll -25 () nla Skattekostnad på ordinært resultat t) 0 a C Årsresultat 1I nl4 Eiendeler Ll)drrr8 l li il 2010 Trend :{iti -?01.: l0l0-201i Anlcqssmidlcr B 0 2 tå $ Tomier, b-vgninger og annen last () Maskiner og anlegg Driftsl øsøre/inventariverktør,,"bi ler a () () Sum investeringer 0 l; 0 e Sum omløpsmidler l Sum varelager 0 0 () Kundetbrdringer 2A Kassei Bank,iPo-st r ?4.95 um eiendeler r 0r s.80 Gjetd / Egenkapital r 2010 Trend [::rldtins r q; :0t I Ltr(hii1!: 1 f;?0t0 -:0t l Sum esenkapital e ,\ksi ekaoital/sel skanskaoital {.i t' i) Sum lanssiktig qield Sum knrtsiklie gicld ??t ri6 Leverandørqield r96 t4, t3 JJ..1J ra30.77 Skvldie otfentli qe uteifter' rlc Sum esenkapital oe eield I 0r $4 t5.80 Revisoranmerkninger r I 20r0 (l 0 0 Side 12 av 17 register. og l\ot(fir) Foftali.

13 fredlfiopplysringea no SL}.]NMØRE KONTROI,I,L]T\,'AI.SEKRETARIÅT IKS Økomcmi - GPPstilling Ilesu ltat regn sliap samr:renlig n et opp mot Dri ftsin ntekter. Resnskanstall 7o av driftsinntekter z Trend Driftsinntekter I 835 I r00.00 r r lf Varekostnader () (, i) Avskrivinger 0 () * Lør'mskostnader t 134 r 023 I 0lr 6r rt Andle kostnar-ier' r 42.0i * Surn driltskostnader r ti37 t ltll I)r'ittsresultat -1 -JJ -'7-0.1 r -l Finansinntekter r3 ri Finanskostnader Netto linansposter t3 tt tj rdinært resultat tbr li () t.46 0.u0 Skattekostnad 0 () Årsresultat l.jtbytte 0 0 () Konsernbidraq 0 {) a Balanse sammenlignet opp mot Driftsinntekter. Resnskapstall 7o av driftsinntekter 2012 zat I tl 201* Trend Maskiner bilel rn.ni 0 0 () u0 3 Forretingsbygg m.m 0 U () Sum anleggsmidler s0 0.r' 0 (! Varelager 0 0 () (. Kundefordringer t tt.-11 u.23 tt l1t Andre on.rlopsmidler t68 ltl e Bankinnskudd s Sum Iiientleler r Aksiekapital (!. :\r-u-ren egenkapitai JZ.7 J ta Sum esenkanital e Sum lanssiktic sield 0 G G Leverandøreield 196 t4i l ti l-ltbvtte 0 (j () Ori + Skvldie ottentlise ave. r t.)j 8.48 't.92 e :\nnen kortsilttie ti cld L)(j 'l 4.'t9 Sum kortsiklig qield um egenkapital og i S d8 56.i? Side 13 av 17 registere oa Prot'(ifir)!oeali. lka LiLL n)! Rtlr. li,t

14 @***orvrn**nn SL]}INMØRE KONTROT,LL]T\TA I,SEKRETAR 1AT IKS 3l-07-20r3 Økcnami - Resuåtatanelysæ Iten tab ilitetsa n a ly's e - l:intlrirrg i!» :010-l0lI EndrinB i( I 2010 Trend?0il -t0r Total kap itah'entabi I itet t.lt \r.78 nla Esenkairitalrentabil itet 2.0t) , nla Bruttofb rti eneste i -9,i, nla Drittsnrarrin -0.rr Oversklddsgrad t t.r0 nla.onrsetnins nr. lønnskrone t.6 r Kapitalstrukfuralralyse 2012 z0tt 2010 Trend Finansieriug,se.rarl l (t Finansierirrqsgrad ,å -s I 8 Egenkapitalandel A E ,Tarrsbuff'er )2.3 / 34.1 I e -5.r ndritrll rlil -:( L0drlnll t ",o l(ll0 -:01 I Likviditetsanalyse t:,totnu t -.il 20lz 2$tt 2018 Trend la,l I - l0l: l0t0, l(il I Likviditetsgrad I e r 8 Likviditetsgrad ,å r 8 Likviditetserad 3 1.9() tå ',1.02 Arbeidskapital tli tå 1.ttg tikvirler i o,t, av sal.q 0.4s Finansiering 2$t2 20tt 2At8 Trend In(lrirg i " :0r I -?0r t:n(lrulg r'li l0t0-:0il F remrncclkapitalkostnarl ieldsgrad 0.7 r '' ' Lulutsonthet Sterk God tr) Tilfredstillende Svak ftl Dårli Soliditet rr) Strerk *ut God 'I ilfredstiilende Sr.'ak Dårli Likviditet Hf Sterk lnt God Tiltiedstillende Svak Dårli Side 14 av 17 registere ob {tot{tnr) Fo*'ålilXCri,lrrfor jnl:i l lil':

15 f, re ltt pplyi*isgsn na STiNNMØRE KONTR{II.LL;TVA I,SEKR ETAR IAT IKS Farkåari ns*i" Rssilltatæn*åyse Totalkapitalrentabilitet viserbedritlerrs avkasting på den totale kapitalen som erbundet i bedriften. Totalkapitalrentabiliteten bør ligge over almi nnelig utlånsrentenivå. Farmel: (Ordincsl resultat.jbr',rkr'tt + Firnttskostnacler)* 100,' gjennont.snittlig totalkupit«l E genkapitalrentabilitet viser avkastnigen på eiernes investering i bedriften. Avkastningen på egenkapitalen bør være høyere enn hva alternativ plassering rned lavere riskio ville gi, som for eksernpel bankinnskudd. Fonnel: Orclineert resulral.[ør skal * 100 i Gf ennomsniftlig egenkapitul. Bruttofortjeneste i 7o forteller noe om hvor mye av hver salgskrone som er igjen til å dekke bedriftens øvrige kostnader. Hensyntar kun forhodet mellom varekostnad og salgsinntekter. Forrnel: {Sum inntektcr - lrorekostnad) i Sum driftsinntekter) * 100 Driftsmargin viser driftresultat i prosent av driftsinntekter. Fortnel: (Dri/isre.sultul / Dri/isinntekter) * l0a Overskuddsgrad gir utrykk for dtiftsresultat pr. salgskrorre, tbr gjeldsrenter er clekket. Forntel: ((Dri/tsreszrltat + Finansiruztekter) i Sutrt Dri{tsinntekterl *!00 Omsetning pr. Iønnskrone viser hvr:r myr omsettning selskapet har per utbetalt løanskrone. Fot'mel: Sztm driitsinntekter i Sunt etnnskastnadrtr Finansieringsgrad I viser i hvilken grad anleggsmidlene er tinansiert med langsiktig gield. Bør være mindre enn 1. Fnrmel: Sun attlegg-rtnidlar I (Srnn egenkapital + Sum langsiktig gjelcll Finansieringsgrad 2 viser i hvor stor grad kortsiktig kapital benyttes til å finansiere omløpsmidlene. Bør være større enn 2, og ikke mindre enn l. Fornel: Sum Kasse. banl'; beholdning / S*n kortsikti;_1 gjeltl Egenkapitalandel sier noe om hvor rnye egenkapital det er i bedriften i forhold til totalkapitalen. Formel: (Sttn egenkupital,' Sum egcnkupital og gf elcl) * I Al) Tapsbuffer er et mål for hvor mye egenkapital det er i bedri{len målt opp rnot drifisimrtekten. Tapsbufferen sier noe om hvor m}e bedriften kan gå i underskudd neste år før hele aksjekapitalen er tapt med den forutsetning at driftsinntektene er lik fiordårets. Med en tapsbuffer på 10% kan bedriften gå med 1096 underskudd før hele egenkapitalen er tapt. Formel:(Sum egcnkupilal * 100) i Sutn drilisinntektar Side 15 av 17 regisrgre og trrofqinl) Fo*'ali. I(Ct11tJ,D1:{E)rl.Ortnl i

16 * - xrsdltlopplytf, ingen rc SI]NN,{øRE KC}NTROI,LL]TVA I,SEKRETARIAT IKS i l l F*rklari n *r ffi esil ltaiar:a lyse Likviditetsgrad I fbrteller noe om fbrholdel rnellom ornløpsmidlel og kortsiktig gleld. Med andre old måler det bedrifteus evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. l-ikviditetsgrad I bor være større en 1.5. Fonne :Strnt on øps»tkiier",/ Sum kortsilitig glt:id Likviditetsgrad 2 måler som likviditetsgrad I forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Forskjellen her er at varelageret. som regnes som de minst likvide omløpsmidlene er trukket fra. Likviditetsgrad 2 bør være stnrre en 1. Fonnel: {Sum omløpstnidler - Sum,-urelttger) / Sun langsiktig glel<) Likviditetsgrad 3 måler forholdet mellom omløpsmidler og kotsiktig gield. forkjellen her er at kun de mest likvide omløpsmidlene er tatt med, som bankinskudd, kontanter og lignende. Likviditetsgrad 3 btrr \,ære større en Formel: (Srn otnløpstnidle:r i Sun egenkapital og gjeld) * 100 Arbeidskapital er et rnål på hvor mye større on'rløpsmidlene er enn den kortsiktige gjelden. Arbeidskapitalen bør være positiv. Fonnal: Strm ottløpsntitller - Surn kortsiktig glcld Likvider i 7o av salg er et mål for hvor mye av bedrittens mest likvide midler utgjør i prosent av årlig driftsinntekter. Formel: Kusse, httnk beholdning / Drilisinttlekter Frem medkapitalkostnad forteller hva bedriften betaler i kapitalkostnad for både den kortsiktige og langsiktige gielden. Fonrtcl: (Finanskostn<tder : {fitnt kortsiklig :jald * Slrri /tzlgsiåtig gielå) * l0{} Gjeldsgrad viser fo*oldet rnellom hvor stor gleider er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på i vil si at bedriften har like stor gleld som egenkapitalen. Man kan si at jo mindre dette forholdet er.io mel solid er bedriftea. Gjeldsgraden bør være under 5. Formel: (Sum kortsiktig g;jr:ltt + Swn lung.siktig gield) t Su*r cgentupital Side 16 av 17 regilise 08 P.ofiltn}) Poryaii. Iia., i'iirf..

17 æxr.awppgr*lrq*n.no SL:NNh{ØR E KCNTROLLTiTVAI,SEKRETAT{]AT IKS r 3 Betalingsanmerknin ger Intet registrert i vår database- Fantsettelser Ingen pantsettelser registrert. Side 17 av 17 tstt4t'ltk. OrrlystiilSer I t.øla.ndi rrrnr 1XC t9t t.ad!:tltr,t.t)l]1 i

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 JPS CONSULTING AS Org. nr. 989747983 Bjørnveien 15 a 0774 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-05-2014 ENERGIA AS Org. nr. 966033789 7. Etasje Storgata 112 3921 PORSGRUNN Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 07-05-2014 S.A. BYGGSERVICE AS Org. nr. 987788917 Brusetsvingen 57 1395 HVALSTAD Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-06-2014 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 15-05-2015 ENERGIA AS Org. nr. 966033789 7. etasje Storgata 112 3921 PORSGRUNN Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 17-08-2015 ULLSTRØM FEPO AS Org. nr. 940794927 Østre Aker vei 99 0596 OSLO Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 15-05-2015 TRAPPEVASK SERVICE AS Org. nr. 885375162 Marcus Thranes vei 64 1472 FJELLHAMAR Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 11-02-2015 FLIS & INTERIØREXPERTEN AS Org. nr. 914021065 Trondheimsveien 189 0570 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK SATELLITTELEFON AS Org.nr 991442561 3895 EDLAND Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK MEDISINSK INFOSENTER AS Org.nr 993735469 LEIRFOSSVEGEN 27 7038 TRONDHEIM Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ACRO BYGG AS Org.nr 986678166 CASPAR STORMS VEI 12 0664 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse H-VINDUET BAUGE AS Org.nr 956574854 NYHEIMSV 27 6900 FLORØ Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse AVERY DENNISON NTP AS Org.nr 946661287 6868 GAUPNE Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse SIKA NORGE AS Org.nr 919409517 INDUSTRIV 22 1483 SKYTTA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse PORT TEKNIKK AS Org.nr 982259231 BREIFLÅTVEIEN 15 4017 STAVANGER Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 03-10-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 03-10-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 03-10-2011 for LÅGEN BOLIG AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 05-01-2007 for

D&B Firmafakta. Rapport den 05-01-2007 for AXFLOW AS Postboks: 98, LILLEAKERVEIEN 10 0283 OSLO Att.: ØDEGÅRD GUNNAR D&B Firmafakta Rapport den 05-01-2007 for AXFLOW AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-10-2010 for AVONLYD AS IVERGÅRDEN PIR 2 NR 1 7010 TRONDHEIM Att.: LIEN EDGAR ANDRAA D&B Firmafakta Rapport den 27-10-2010 for AVONLYD AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 20-08-2008 for

D&B Firmafakta. Rapport den 20-08-2008 for AUDI BRUKTBIL AS Postboks: 164, LENSMANNSLIA 30 3421 LIERSKOGEN Att.: ROGNE MORTEN ANDRE D&B Firmafakta Rapport den 20-08-2008 for AUDI BRUKTBIL AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 20-10-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 20-10-2009 for TEMP TEAM AS Postboks: 86, STENERSGATA 1 E 0050 OSLO Att.: QVIST JACOBSEN DAN D&B Firmafakta Rapport den 20-10-2009 for TEMP TEAM AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 26-06-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 26-06-2009 for TVERLI AUT SVEISESERVICE AS ANOLITVEIEN 6 1400 SKI Att.: ELLEN CLAUSEN D&B Firmafakta Rapport den 26-06-2009 for TVERLI AUT SVEISESERVICE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 03-08-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 03-08-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 03-08-2012 for INMENTE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1 0181 OSLO Att.: EILERTSEN BJØRN D FRØSØYE D&B Firmafakta Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 08-06-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 08-06-2009 for HARTING AS ØSTENSJØV 36 0667 OSLO Att.: RUGE OLE CHRISTIAN D&B Firmafakta Rapport den 08-06-2009 for HARTING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 29-05-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 29-05-2009 for NORBASE AS Postboks: 3132, STANGNESTERMINALEN 6 9498 HARSTAD Att.: BJØRNÅ TORE D&B Firmafakta Rapport den 29-05-2009 for NORBASE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 16-10-2012 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no NORAUTRON AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 25-11-2008 for AGDERFORSKNING AS

D&B Firmafakta. Rapport den 25-11-2008 for AGDERFORSKNING AS AGDERFORSKNING AS GIMLEMOEN 19 4630 KRISTIANSAND S Att.: TORE HEIDENREICH D&B Firmafakta Rapport den 25-11-2008 for AGDERFORSKNING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer