Årsrapport 2003 D Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2003 D1240901. Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf. 32 20 91 00 www.repant.com"

Transkript

1 Årsrapport 2003 D Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf

2 ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2003 Repant AS utvikler, produserer, markedsfører, selger og vedlikeholder systemer for kostnadseffektivt mottak og håndtering av drikkevareemballasje som er pålagt pant. Repants visjon er å bli den mest attraktive leverandør av disse systemer. Markedet er preget av at Repant leverer produktet til få, men store, kunder. Det er derfor strategisk viktig for Repant å bygge opp en industriell tyngde og et bredt produktspekter for å gjøre selskapet mer konkurransedyktig. Våren 2003 ble eierstrukteren styrket ved at det svenske industriselskapet Systemair AB kom inn på eiersiden, samtidig med at Systemairs datterselskap Microlux AB ble lagt inn under Repant. I denne sammenheng ble det gjenomført vellykkede emisjoner på tilsammen 20 MNOK våren og høsten Resultat Konsernets resultat for 2003 er -29,1 MNOK (mot -21,4 MNOK i 2002) etter at utviklingskostnader i størrelsesordenen 20 MNOK er kostnadsført i regnskapet. Marked og rammebetingelser Konsernet økte omsetningen fra 4,5 MNOK i 2002 til 8,9 MNOK i Økningen i omsetning fordeler seg relativt jevnt mellom det norske og det svenske markedet. Selskapet inngikk høsten 2003 ramme- og leveranseavtaler med ICA, og leverte de første automatene i Sverige og Norge i november/desember. Repant er etablert med salgskontorer i Norge, Sverige og Tyskland, og salget er økende med spesielt god fremdrift i det svenske markedet. I Tyskland ble panten på engangsemballasje innført pr. 1 oktober 2003, men et enhetlig pantesystem er fortsatt ikke kommet på plass. Det tyske markedet er derfor fortsatt avventende med nyinvesteringer, men selskapet skal nå levere et anlegg for mottak av gjenfyllbar emballasje til Boni Center, Düsseldorf (Rewe) Produkter Repant Universal kan leveres i mer enn 40 ulike konfigurasjoner for å oppfylle markedets krav til funksjonalitet, plassbruk og lagringskapasitet. Repant Universal er et modulbasert og skalerbart produkt som leveres for mottak som spenner fra 2- fraksjoner, for mottak av boks og PET flasker, til 5 fraksjoner for mottak av boks, PET, Ref-PET, glass og kasser. Gjennom overføring av produksjon og distribusjon til Sverige, som er gjort i samarbeide med Systemair, er selskapets innkjøpspriser på moduler med høy andel av mekanikk og tynnplate redusert i størrelsesorden 30 60%. Selskapet ser et stort potensiale for ytterligere kostnadsreduksjoner. Personell og organisasjon Selskapets organisasjon ble i 2003 styrket, spesielt innenfor utvikling, og den samlede bemanning økte fra 18 til 23. Selskapet har som policy at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling mellom kjønn. Repant AS Tel: Web: Postboks 720, Strømsø Fax: Mail: 3003 Drammen Org.nr. NO MVA Bank: D

3 Helse, miljø og sikkerhet Arbeidsmiljøet blant selskapets ansatte anses som godt og sykefraværet det siste år har vært lavt. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Utsiktene for 2004 Salget i første kvartal 2004 er bokført med 4,2 MNOK, og utviklingen i ordreinngangen er økende for innværende kvartal. Gjennom nylig inngått partneravtale med det japanske milliardkonsernet Teraoka Seiko Co. Ltd (Digi), får selskapet nå tilgang til salgs- og distribusjonskanaler i over 100 land. Avtalen innebærer teknologisk samarbeid, lisensiering i Asia og salgs- og distribusjonssamarbeid i Europa og Asia. Aksjonærer og egenkapital Årets underskudd i morselskapet NOK foreslås fremført i regnskapet, og pr. 31. desember 2003 er selskapets egenkapital mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Styret har vedtatt å fremlegge forslag til generalforsamlingen om å øke selskapets egenkapital med 20 MNOK gjennom emisjon rettet mot selskapets eksisterende aksjonærer, og fremlegger samtidig en forslag om en ny emisjonsfullmakt med hensikt om å gjennomføre en rettet emisjon i markedet i løpet av sommeren. Med grunnlag i forslagene som legges frem for generalforsamlingen om å tilføre selskapet ny egenkapital, er årsregnskapet avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Drammen, 15. juni 2004 Gerald Engström Rolf Andersson Ola Mæle Styreformann Styremedlem Styremedlem Karstein Gjersvik Styremedlem Per Kverneland Styremedlem/Daglig leder Repant AS Tel: Web: Postboks 720, Strømsø Fax: Mail: 3003 Drammen Org.nr. NO MVA Bank: D

4 Morselskap RESULTATREGNSKAP Konsern Note Driftsinntekter Salgsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekt Finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Overføringer: Overføring til udekket tap

5 Morselskap BALANSE PR Konsern Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Forskning og utvikling Goodwill 1, Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 1, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Lån til selskap i samme konsern Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Varelager Sum varelager Fordringer Kundefordringer 3, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum fordringer Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

6 Morselskap BALANSE PR Konsern Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 5, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Øvrig konsernkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Avsetning for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til konsernselskaper Øvrig langsiktig gjeld Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen, 15. juni 2004 I styret for Repant AS Gerald Engstrøm Per Kverneland Ola Mæle Styreleder Styremedlem / daglig leder Styremedlem Rolf Andersson Styremedlem Karstein Gjersvik Styremedlem

7 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. De benyttede regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere år. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Repant AS og de heleide datterselskapene Repant AB, Repant Production AB og Repant GmbH. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Den del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes tilsvarende. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld vurderes tilsvarende. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Datterselskaper Datterselskaper er vurdert etter kostmedoden i selskapsregnskapet G ti

8 REGNSKAPSPRINSIPPER forts. Varige driftsmidler Varige driftsmidler i morselskapet balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet til morselskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Leasing Alle leieavtaler, også der selskapet har overtatt den vesentlige risikoen og fordelene forbundet med driftsmiddelet, behandles som operasjonell leieavtale. Leien kostnadsføres løpene over leieperioden.

9 NOTE 1 IMMATERIELLE EIENDELER OG VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre Sum Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler 0 0 Avgang solgte driftsmidler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Konsernet Goodwill Maskiner Driftsløsøre Sum Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Goodwill 10 år (jfr note 2) * Maskiner og anlegg 5 år * Driftsløsøre 3-5 år Forskning og utvikling Repant Production AB har utviklet et panteautomatsystem for små og mellomstore dagligvarebutikker. Kostnader på kr er aktivert og vil bli avskrevet over forventet inntjeningstid på teknologirettighetene. Det er ikke avskrevet noe i NOTE 2 DATTERSELSKAP Forretnings- Selskapets Selskapets Selskap kontor Eierandel egenkapital resultat Repant AB, Sverige Borlänge 100 % Repant Production AB, Sverige Skinnskatteberg 100 % Repant GmbH, Tyskland Düsseldorf 100 % Datterselskapene er verdsatt til kostpris. Presisering vedrørende Repant Production AB Presisering gjelder verdsettelsen av aksjer i Repant Production AB i selskapsregnskapet og goodwill knyttet til oppkjøpet i konsernregnskapet. Verdiene er ikke utelukkende knyttet til fremtidige kontantstrømmer i datterselskapet, men også delvis til økning av fremtidige kontantstrømmer i morselskapet. Forventningene om økte kontantstrømmer i morselskapet er knyttet til at det forventes positive effekter av at Repant AS har gjennomført en transaksjon med Systemair AB (jfr note 5).

10 NOTE 3 FORDRINGER OG GJELD Konsernet Fordringer med forfall senere enn ett år Lån til foretak i samme konsern Andre langsiktige fordringer Sum / konsernet har ikke langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år. Mellomværende med konsernselskaper Langsiktig fordringer Langsiktig fordring Repant Production AB Urealiserte valutagevinster på datterselskaper Sum Kortsiktig fordringer Kundefordring Repant AB Nedskrivning kundefordring Repant AB Sum Langsiktig gjeld Langsiktig fordring Repant AB Tapsavsetning Repant AB Langsiktig fordring Repant GmbH Tapsavsetning Repant GmbH Sum Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Repant Production AB Sum NOTE 4 BETALINGSMIDLER Konsernet Bunde innskudd Skattetrekksmidler Bundet til husleiegaranti

11 NOTE 5 ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE MV. Aksjekapitalen er fordelt på aksjer pålydende kr 1. Alle aksjer har like rettigheter. Selskapet har følgende aksjonærer pr 31.12: Antall Navn aksjer Andel Kommentar Systemair AB (Sverige) ,1% * Sjølyst Finans AS ,8% ** Magnus Engstrøm ,3% Gjersvik, Karstein ,1% *** Per Kverneland AS ,0% **** Jyske Bank (Danmark) ,1% Tronrud Engineering AS ,7% Silinn Invest AS ,5% Jönsbro Bruk AB (Sverige) ,3% SIS Segaintersettle (Sveits) ,2% Holst & Tharaldsen AS ,2% Kverneland, Margret Louise ,1% Hathon Eiendom AS ,1% Myrsnipa Invest AS ,0% Størdal Konsulent AS ,9% Andersen, Niels Erik ,9% ***** UBS (Luxemborg) S.A. (Luxemburg) ,7% Løyning, Ingvald ,7% Haug, Jens Kristian ,6% Tveteraasen Eiendomsselskap AS ,6% Sum ,81 % Øvrige aksjonærer ,2% Sum totalt ,00 % * Gerald Engstrøm, styreformann, eier aksjer indirekte (30,1 %) ** Ola Mæle, styremedlem, eier aksjer indirekte (15,8 %) *** Karstein Gjersvik, styremedlem, eier aksjer direkte (4,1 %) og indirekte aksjer (0,4 %) **** Per Kverneland, daglig leder og styremedlem, eier aksjer indirekte (4,0 %) ***** Niels Erik Andersen, tidligere daglig leder, eier aksjer direkte (0,9 %)

12 NOTE 6 EGENKAPITAL Aksje- Overkurs- kapital fond Annen EK Sum Egenkapital pr Årets resultat Omregningsdiff. resultat i perioden Omregningsdiff. IB egenkapital i perioden Kapitalforhøyelse Emisjonskostnader Overkursfond ført mot udekket tap Egenkapital pr Konsernet Egenkapital pr Resultat i perioden Kapitalforhøyelse i mor (netto etter emisjonskostnader) Omregningsdiff. resultat i perioden Omregningsdiff. egenkapital Egenkapital pr NOTE 7 SKATT Beregning av årets skattegrunnlag Regnskapsmessig resultat før skatter Endring i midlertidig forskjeller Permanente forskjeller Emisjonskostnader Skattefunn, ikke pliktig inntekt Avrunding 0 60 Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidig forskjeller Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Underskudd til fremføring Netto midlertidig forskjeller Utsatt skatt (skattefordel) Utsatt skattefordel er ikke balanseført, jfr. god regnskapskikk for små foretak. Konsernet Skattemessig fremførbart underskudd i Repant AB utgjør i SEK og i Repant Production AB SEK

13 NOTE 8 PANT OG GARANTIER Gjeld sikret ved pant Gjeld til SND Sum Pantsatte eiendeler Driftsmidler Varelager Kundefordringer Sum I tillegg har morselskapet kausjonsansvar for inntil SEK for et lån i Repant AB. NOTE 9 SALGSINNTEKTER Alt salg relaterer seg til ordinært varesalg og tilknyttede servicetjenester til automater. Konsernet Geografisk fordeling Norge Sverige Andre land i Europa Sum NOTE 10 LØNNSKOSTNAD Konsernet Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Opsjoner til ansatte Det er inngått opsjonsprogram for ansatte. De har rett til å tegne aksjer i selskapet til kurs kr 1,35. Tegning kan skje frem til

14 NOTE 11 YTELSER/GODTGJØRELSE MV TIL DAGLIG LEDER, STYRET OG REVISOR Mor/konsern Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Arbeidsgiveravgift Sum Lån, opsjonsprogram til styret, daglig leder mv. Det eksisterer ingen lån, sikkerhetstillelse mv. til styret eller daglig leder. Selskapet har opsjonsprogram rettet mot styremedlemmer, ledende ansatte og øvrig nøkkelpersonell. Daglig leder er vederlagsfritt tildelt opsjoner til kurs 1,35. Tegningen av opsjoner kan skje i tidsrommet fom tom og opsjoner kan skje i tidsrommet fom tom Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2003 i morselskapet utgjør kr , hvorav honorar for annen bistand utgjør kr Alle beløpene er ekslusiv merverdiavgift. Kostnadsført revisjonshonorar for 2003 i konsernet utgjør kr , hvorav honorar for annen bistand utgjør kr NOTE 12 POSTER SOM ER SLÅTT SAMMEN I REGNSKAPET Konsernet Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Konsernet Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NOTE 13 FULLMAKTER REGISTRERT I FORETAKSREGISTERET Pr. 31. desember 2003 innehar styret to fullmakter til kapitalforhøyelse. Emisjonsfullmakt tildelt 11. juni 2002 I ordinær generalforsamling 11. juni 2002 ble styret gitt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK , ved nyteging av inntil aksjer pålydende NOK 1. Aksjene skal tegnes som en følge av utøvelse av opsjoner tildelt i henhold til selskapets opsjonsprogram. Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres på den måte, og på det tidspunkt, styret til enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene. Fullmakten gjelder frem til 11. juni Emisjonsfullmakt tildelt 23. september 2003 I ekstraordinær generalforsamling 23. september 2003 ble styret gitt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK , ved nyteging av inntil aksjer pålydende NOK 1. Aksjekapitalforhøyelsen i henhold til fullmakten gjennomføres på den måte, og på det tidspunkt, styret til enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene. Fullmakten gjelder frem til 23. september 2005.

15 NOTE 14 VARER Det er foretatt en nedskrivning på varelageret til morselskapet med NOK som følge av reduserte komponentpriser i forbindelse med flytting av deler av produksjon til Sverige. NOTE 15 LEASING / LEIEAVTALER Leieobjekt Årlig leiebeløp Utløpsdato EDB utstyr September 2005 EDB utstyr Oktober 2005 EDB utstyr Oktober 2006 Leie lokaler Desember 2007

16

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007 Årsrapport 2007 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern INNHOLD: Del I - Styrets årsberetning for 2007 Del II Årsregnskapet for 2007 Årsberetning Historikk og formål PolyDisplay ble konsipert og patentert

Detaljer

årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007

årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007 Side 2-3 Repant Årsregnskap 2007 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr. NO968920863

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS ÅRSRAPPORT 2003 1 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

S U S O F T Å R S R A P P O R T

S U S O F T Å R S R A P P O R T Årsrapport 2003 SU SOFT ÅRSRAPPORT 2003 1 INNHOLD Adm. dir. har ordet 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømanalyse 9 Noter til regnskapet 10 Revisjonsberetning 17 Organisasjon

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Seafarms AS Morselskap Konsern 2006 2005 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 35 498 562 18 981 418

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual I Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall Årsberetning 2000 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer