SINTEF Byggforsk bekrefter at

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SINTEF Byggforsk bekrefter at"

Transkript

1 SINTEF Certification Nr Utstedt: Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nortett Venti-Tak og DELTA Vitaxx tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet 1. Innehaver av godkjenningen Nortett AS Håndverkerveien 6, 1820 Spydeberg 2. Produsent Dörken GmbH & Co KG, D Herdecke, Tyskland. 3. Produktbeskrivelse Teknisk Godkjenning nummer 2307 omhandler to kombinerte undertak og vindsperrer: Nortett Venti-Tak og DELTA Vitaxx. Nortett Venti-Tak Nortett Venti-Tak er en duk som består av ett lag filtet polypropylen fiberduk på hver side av en dampåpen polyetylenfilm. Overflaten er belagt med en vannavstøtende dampåpen film. Produktet er beregnet til bruk som kombinert undertak og vindsperre. Vekten er 140 g/m² ± 10%. Fargen er grå. Nortett Venti-Tak leveres i to varianter; Nortett Venti- Tak for montering parallelt med taksperrene som vist i Figur 1 og Nortett Venti-Tak Pluss for montering på tvers av sperrene som vist i Figur 2. Nortett Venti-Tak leveres på rull med standard bredde 1,35 m og lengde 50 m. Nortett Venti-Tak Pluss leveres på rull med standard bredde 1,50 m og lengde 50 m. Produktet har et 40 mm bredt klebefelt på undersiden langs den ene kanten, og et 60 mm klebefelt på oversiden langs den andre kanten. Klebefeltet består av en armert akrylbasert tape. Foruten klebefeltet er Nortett Venti-Tak og Nortett Venti-Tak Pluss identiske produkter med de samme material-egenskapene, se Tabell 1. DELTA Vitaxx DELTA Vitaxx har samme oppbygning som Nortett Venti-Tak, foruten et forsterkningsnett av polypropylene lagt mellom den ene filtede fiberduken på og den dampåpne polyetylenfilmen. Vekten på DELTA Vitaxx er 160 g/m % / - 10 %. Produktet har en sort overside og en mørkegrå underside. DELTA Vitaxx leveres i to varianter; DELTA Vitaxx for montering parallelt med taksperrene som vist i Figur 1 og DELTA Vitaxx Pluss for montering på tvers av sperrene som vist i Figur 2. DELTA Vitaxx leveres på rull med standard bredde 1,35 m og lengde 50 m. DELTA Vitaxx Pluss leveres på rull med standard bredde 1,5 m og lengde 50 m og har et 37 mm bredt klebefelt på undersiden langs den ene kanten, og et 57 mm klebefelt på oversiden langs den andre kanten. Klebefeltet består av en akrylbasert tape. Foruten armeringsnettet hos DELTA Vitaxx er Nortett Venti-Tak og DELTA Vitaxx identiske produkter med samme oppbygning. Materialegenskapene er noe ulike på grunn av armeringsnettet, se Tabell Bruksområder Nortett Venti-Tak og DELTA Vitaxx brukes som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak med opplektet, luftet taktekning og utvendig nedløp. Kombinert undertak og vindsperre er særlig egnet i tak som isoleres kontinuerlig fra takfot til møne, se Figur 3, men er også egnet over kaldt ikke luftet loftsrom med isolasjonen i himlingsplanet. Undertakene kan også anvendes ved ombygging av eldre tretak som skal isoleres i takplanet. 5. Egenskaper Generelt Material- og konstruksjonsegenskaper er vist i Tabell 1. Undertakene tilfredsstiller SINTEF Byggforsks anbefalte krav til vanntetthet, luftetthet og vanndampgjennomgang. Bestandigheten er vurdert å være tilfredsstillende så lenge undertakene ikke utsettes permanent for direkte sollys. SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Referanse: Godkj. 3D1202 Kontr. B14060 Emne: Undertak Hovedkontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Telefon Telefaks Copyright SINTEF Byggforsk Firmapost: Trondheim: SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Telefon /33 90 Telefaks /80

2 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 2 av 6 Gjennomtrampmotstand De to versjonene av Nortett Venti-Tak kan ikke betraktes som sikkert mot gjennomtramp. På basis av gjennomtrampprøving er begge versjoner av DELTA Vitaxx undertak vurdert å ha tilfredsstillende motstandsevne mot gjennomtramp når det monteres i henhold til pkt. 7. Tabell 1 Nortett Venti-Tak og DELTA Vitaxx diffusjonsåpent undertak. Material- og konstruksjonsdata. Verdier Egenskap Nortett Venti-Tak DELTA Vitaxx Prøvemetode Vanntetthet, materiale Lufttetthet, materiale Lufttetthet, konstruksjon -Vertikal skjøt -Horisontal skjøt Regntetthet, konstruksjon* Regntetthet, konstruksjon** Strekkstyrke -Lengderetning -Tverretning Vanndampmotstand Gjennomtrampmotstand Bruddforlengelse - Lengderetn. - Tverretn. Rivestyrke i spikerfeste - Lengderetn. - Tverretn. Dimensjonsstabilitet - Lengderetning - Tverretning Tett ved 200 W1 Tett ved 200 W1 0,005 0,005 m³/m²hpa 2) m³/m²hpa 2) 0,003 0,002 m³/m²hpa Tett ved 15 fall og 400 Pa trykkforskjell Tett ved 15 fall og 200 Pa trykkforskjell s d <0,04 m ekv.luftlag 2) 1,13 kn c/c 0,6 m 230 N/ N / 50 0,003 0,002 m³/m²hpa Tilsvarende Nortett Venti-Tak Tilsvarende Nortett Venti-Tak s d <0,06 m ekv.luftlag 2) 2,7 kn c/c 1,2 m 420 N / N / % 2) >15 % 2) 20 % 2) >20 % 2) 100 N 2) 330 N 2) 100 N 2) 340 N 2) -1,0 % -1,5 % 0,4 % -0,8 % EN 1928 NS EN Tilsvarende NS 3261 NBI-94 NT Build 421 NT Build 421 NS-EN ISO (50/93 % RF, 20 C) SP 0487 EN / NS-EN EN / NS-EN EN NS-EN NS-EN * Verdien gjelder for ferdig montert Nortett Venti-Tak Pluss ** Verdien gjelder for ferdig montert Nortett Venti-Tak Resultater fra typeprøving 2) Kontrollgrense for årlig kontroll Figur 1 Nortett Venti-Tak og DELTA Vitaxx monteres parallelt med sperrene Figur 2 Nortett Venti-Tak Pluss og DELTA Vitaxx Pluss monteres på tvers av sperrene Figur 3 Prinsipiell oppbygning av tak med diffusjonsåpent undertak som kombinert undertak og vindsperre

3 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 3 av 6 6. Miljømessige forhold Miljødeklarasjon Det er ikke utarbeidet egen miljødeklarasjon i henhold til ISO for produktene Nortett Venti-Tak eller DELTA Vitaxx. Helse- og miljøfarlige kjemikalier Produktene inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriteterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vpvb stoffer. Påvirkning på jord og grunnvann Utlekkingen fra produktene er bedømt til å ikke påvirke jord og grunnvann negativt. Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter Produktene Nortett Venti-Tak og DELTA Vitaxx skal kildesorteres som plastbaserte materialer på byggeplass/ved avhending. Produktene skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan materialgjenvinnes. 7. Betingelser for bruk Generelt Produktene skal legges slik at undertaket både danner et lufttett og vanntett sjikt. Bruken skal følge de prinsipper som er vist i Byggforsk-seriens Byggdetaljer Prosjektering Kombinert undertak/vindsperre bør ikke brukes på spesielt utsatte steder der man erfaringsmessig vet at snøinndrev ofte pakkes inn under opplektede taktekninger. Taktekningen bør legges så raskt som mulig etter at produktet er montert, slik at undertaket ikke står fritt eksponert over lengere tid. Varmeisolasjon, dampsperre og himling skal ikke monteres før taktekningen er lagt, og det er kontrollert at undertaket er tilfredsstillende montert. Ingen av utgavene av Nortett Venti-Tak eller DELTA Vitaxx skal brukes ved takfall mindre enn 15. Utlegging Ved utlegging av Nortett Venti-Tak eller DELTA Vitaxx parallelt med taksperrene skal duken legges kontinuerlig fra møne til takfot uten tverrskjøter. Sideveis skal undertakene skjøtes over taksperrene med omlegg som klemmes kontinuerlig av sløyfer. Ved utlegging av Nortett Venti-Tak Pluss eller DELTA Vitaxx Pluss på tvers av taksperrene legges duken kontinuerlig fra gavl til gavl, og utleggingen skal alltid starte ved takfoten. Klebekanten må klebe kontinuerlig til duken under. Eventuelle lengde-skjøter skal ha klemt omlegg over taksperrene. Ved utlegging av Nortett Venti-Tak Pluss eller DELTA Vitaxx Pluss må ikke klebefeltene bli utsatt for direkte fuktighet. For at krympingen i trematerialene ikke skal svekke klemmingen av omleggene i duken for mye skal fuktinnholdet i taksperrene være under 20 vektprosent når undertaket monteres. Sløyfer og lufting Taktekningen skal luftes mellom tekningen og undertaket med anbefalte sløyfehøyder (mm) avhengig av takvinkel og taklengde gitt i Tabell 2. Tabell 2 Sløyfehøyde for ulike taklengder og -vinkler Taklengde (m) Takvinkel 5 7, Målt langs skråtaket, fra raft til møne Ved sløyfetykkelser over 36 mm bør det bli montert to sløyfer som tilsammen sikrer ønsket høyde. Sløyfen som er lagt mot undertaket bør da ikke være tykkere enn 36 mm. Det skal ikke brukes sløyfer med større tykkelse enn 36 mm for klemming av omleggene til Nortett Venti-Tak eller DELTA Vitaxx. Sløyfene skal festes med skruer i avstand c/c 300 mm. Det anbefales bruk av skruer med glatt stamme på den delen som går igjennom sløyfen. For takfall større enn 18 kan det alternativt brukes min. 3,1 mm varmforsinket firkantspiker, evt. rillet, med lengde 2,5 x sløyfetykkelsen. For Nortett Venti-Tak Pluss eller DELTA Vitaxx Pluss kappes sløyfene til underkant av klebeskjøten, ca. 100 mm fra kanten av banen, og monteres etter hvert som duken blir lagt ut, se også Figur 2. Overganger, kantavslutninger og gjennomføringer Begge varienter av Nortett Venti-Tak og DELTA Vitaxx skal monteres med lufttette overganger til ytterveggenes vindsperresjikt, og med lufttette omlegg over møne, grater og vinkelrenner. I tillegg må overgangene mot takgjennomføringer (pipe, takvinduer, kanaler etc.) være vann- og lufttette. Figur 4-9 viser eksempler på konstruksjonsdetaljer med bruk av undertakene. Utførelsesprinsippene for begge variantene Nortett Venti-Tak og DELTA Vitaxx er de samme når det gjelder disse detaljene.

4 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 4 av 6 Tak med loftsromtakstoler Selv om tak med kombinert undertak/vindsperre egner seg best for tak der dampsperren kan følge takplanet kontinuerlig på innsiden, kan Nortett Venti-Tak eller DELTA Vitaxx også benyttes på tak med loftromstakstoler og oppholdsrom på deler av loftet. Se forøvrig Byggforskserien anvisning og Figur 5a Eksempel på overgang tak/yttervegg. Løsning med utstikkende sperrer, og med undertak som legges kontinuerlig rundt sperrene. Dette øker mulgiheten for å få god lufttetthet. Figur 5b Detalj som viser de skråstile klemlektene som er klemmer undertaket ned til kubbinger mellom sperrene. De er skråstilte for å drenere bort vann som kommer rennende under taktekningen. Figur 4 Eksempel på overgang tak/yttervegg. Løsning med takutstikk uten gjennomgående sperrer, og med drenasje av undertaket utenfor forkantbordet. På toppen av kantplaten legges det fugemasse på ytterveggens vindsperre, og Nortett Venti-Tak eller DELTA Vitaxx festes mot kantplaten med pappspiker under bretten. Isolering av eldre tak Gammel tekning må først fjernes før det legges Nortett Venti-Tak eller DELTA Vitaxx diffusjonsåpent undertak og ny opplektet tekning. Figur 6 Avslutning ved gavlvegg, med tett overgang mellom veggens vindsperre og det kombinerte undertaket og vindsperra, samt med mulighet for lufting av taket ut mellom taklektene.

5 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 5 av 6 Figur 7 Detalj i møne. Undertaket skjøtes langs mønet med omlegg som klemmes kontinuerlig mellom lekter/klemlister. Mønebordet bør festes på klosser for å sikre gjennomgående lufting. Figur 9a Ved pipegjennomføringer brukes mansjetter som er tilskåret av Nortett Venti-Tak, DELTA Vitaxx, eller prefabrikkerte mansjetter anbefalt av Nortett AS. Fugemasse av typen DELTA Than eller tilsvarende brukes til tetting mellom mansjett og pipe og mellom mansjett og undertak. Klebing skal bare utføres med produkter som er kjemisk kompatibelt med undertakmaterialet, og er anbefalt av Nortett AS. Figur 8 Detalj i vinkelrenne. En vanntett membran legges først i rennen, uten skjøter fra takfot til møne. Nortett Venti-Tak eller DELTA Vitaxx klemmes kontinuerlig med klemlekter mot en stiv plate eller spikerslag for å få luftette omlegg. Figur 9b Detalj som viser mulig brette- og kutteløsning rundt pipe De stiplete linjene skal brettes, de heltrukne linjene skal kuttes. I tillegg må det limes med fugemasse av typen DELTA Than eller annet lim ihht Nordtetts anvisning.

6 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 6 av 6 8. Produksjonskontroll Undertakene er underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk Godkjenning. Kvalitetssystemet til produsenten Ewald Dörken AG er sertifisert av TÜV CERT Certification Body i henhold til DIN EN ISO 9001:2000, sertifikat nr /1. - SINTEF Byggforsk. Rapport 3D1202 av (lufttetthet klemt skjøt) 10. Merking Emballasjen til hver rull skal være merket med navn på produkt og leverandør, samt strekkode for produksjonsidentifikasjon. Det kan også merkes med godkjenningsmerket for Teknisk Godkjenning: TG Grunnlag for godkjenningen Nortett Venti-Tak Godkjenningen er primært basert på verifikasjon av egenskaper som er dokumentert i følgende rapporter: - Norges byggforskningsinstitutt. Rapport nr. O av ( material- og funksjonsegenskaper) - Norges byggforskningsinstitutt. Rapport nr. O 8524 av (material- og funksjonsegenskaper) - Norges byggforskningsinstitutt. Rapport nr. O 8524 av (material- og funksjonsegenskaper) - Norges byggforskningsinstitutt. Rapport nr. O av (vanndamppermeans). DELTA Vitaxx Godkjenningen er primært basert på verifikasjon av egenskaper som er dokumentert i følgende rapporter: - SHR Timber Research. Rapportkode: av 20. desember 2006 (material- og funksjonsegenskaper) - SP Technical Research Institue of Sweden. Referanse PX05415A av 24. august 2010 (gjennomtrampmotstand) TG 2307 Godkjenningsmerke 11. Ansvar Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Magnus Vågen, SINTEF Byggforsk, avd. Byggematerialer og konstruksjoner, Trondheim. for SINTEF Byggforsk Tore Henrik Erichsen Godkjenningsleder

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

Isola Diffusjonsåpne Undertak

Isola Diffusjonsåpne Undertak Isola Diffusjonsåpne Undertak Effektive og sikre takløsninger! Tørre og sunne hus Generelt om undertak Hovedfunksjonen til et undertak er å fange opp og drenere ut nedbør som kan blåse inn gjennom omlegg

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer SINTEF Certification Nr. 2215 Utstedt: 27.03.2000 Revidert: 09.04.2013 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Lett-Tak takelementer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 09.03.2011 Gyldig til: 09.03.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 undertak DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Kombinert vindsperre og undertak Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Er diffusjonsåpne undertak på rull levert av MONIER AS Produktet

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul SINTEF Certification Nr. 2220 Utstedt: 23.08.0 Revidert: 12.10.9 Gyldig til: 12.05.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Modul tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan-

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Byggforsk bekrefter at Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Certification Nr. 2556 Utstedt: 07.09.2009 Revidert: 18.02.2014 Gyldig til: 01.04.2019 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll.

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll. ALVSBYHUS Levanger kommune Vår ref Deres ref Dato 39084/AR Gnr/bnr 73/27 15.mai.2013 Vedrørende gnr 73 bnr 27, Pinenga 13, Levanger kommune Tiltakshaver(e) er JonasSkogmo og Christina Johansen øien Følgebrev

Detaljer

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Ø150mm stålpipe med innebygget friskluftsystem. Innholdsfortegnelse: Avstandskrav til brennbart Pipehøyde over tak Stålpipe med startboks Installere startboks Isolere

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

bo trygt B17-10.10 member of

bo trygt B17-10.10 member of bo trygt B17-10.10 member of Førsteklasses undertak på rekordtid med Huntonit Sutak. Det er godt å komme under tak, sier vi, når regn og uvær gjør det guffent og ufyselig utendørs. Et tett og sikkert tak

Detaljer

Isola Vindsperrer. Fuktsikker og energieffektiv vindtetting. Tørre og sunne hus

Isola Vindsperrer. Fuktsikker og energieffektiv vindtetting. Tørre og sunne hus Isola Vindsperrer Fuktsikker og energieffektiv vindtetting Tørre og sunne hus Generelt om vindsperrer Bygg tett spar energi! Byggeforskriftene (TEK2010) setter krav til at vi bygger energieffektivt. Tetthet

Detaljer

Isola Lufteprofil System

Isola Lufteprofil System Isola Lufteprofil System Sikrer effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak! Tørre og sunne hus! Isola Lufteprofil System Komplett, fleksibelt og energieffektivt! Isola Lufteprofil System er

Detaljer

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005 Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2» 396 Prosjektrapport 25 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

YT-01 - YT-04 Isolerte tak

YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 Sperretak m/ vindsperre og luftet sjikt Innvendig etterisolering Ingen omfattende utvendige tiltak Generelt Gjelder for takkonstruksjoner der undertak og vindsperre er

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth MultiPex rørsystem Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye Roth MultiPex rørsystem. Vi anbefaler at du oppbevarer denne vedlikeholdsinstruksen

Detaljer

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger S y s t e m d a t a Tekkeløsninger Mekanisk innfestet system med Systembeskrivelse Protan s mekanisk innfestet system med standard overlapp er det mest brukte systemet ved tekking med Protan takbelegg.

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Nortett shingel. Shingel til nye og gamle tak. for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak.

Nortett shingel. Shingel til nye og gamle tak. for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Nortett shingel Shingel til nye og gamle tak 003 tak Nortett Shingel for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Nortett shingel benyttes på kalde tak med takfall større enn

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus

Isola Dobbelt-Lag. Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag. Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag Isola Kraftunderlag Isola Sveiseoverlag -lags membran, lags tekning Ekstra tykkelse og styrke Første lag som byggetidstekning Flate og skrå tak Tørre og sunne hus Isola Dobbelt-Lag SBS

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne SINTEF Byggforsk KNUT NORENG OG SIVERT UVSLØKK Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne Prosjektrapport 63 2010 SINTEF Byggforsk Knut Noreng og Sivert Uvsløkk

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

Monteringsveiledning. Modell: Vision Line 36 HS/VS ADVARSEL. SINTEF Produktdokumentasjonsnummer

Monteringsveiledning. Modell: Vision Line 36 HS/VS ADVARSEL. SINTEF Produktdokumentasjonsnummer Monteringsveiledning Modell: Vision Line 36 HS/VS Rev: 02 Rev dato: 04.07.202 Revidert av: TAG ADVARSEL OBS! FORSIKTIG SKARPE KANTER. BRUK HANSKER VED LØFT AV PEISINNSATS INNHOLD: Introduksjon og måltegninger

Detaljer